Skip to main content

Full text of "Historia ecclesiastica tripartita"

See other formatsfto«et3nfi'sm'3 paimnueccdc 
fietnrowm gcfta fdiciter 
comf>\ecmtieiU 
biibuodo 
atttf 


jr^codcrtco. 
SttctOMTJttsgrccis. Sojomeno, 
Socrate. 


Zra(J«ctoic.Xatino (l^ipljanfo. 


®prpicantc.jlC3(IiO(Jo}0 Senatot^ Etbn: 

GCalffmftitt tripam» 

K brUoacainctis cbriflianiB «Ide nccefli 
ric:m qua namnf gefta -j oica dcookku ti 
ros./qni fimoeriii m p:imuma ecdefia i bia 
contrarioia Tf(® ad t^:a Z^beodofi) mim 
ria Uber piimos incipu ftUctor. 

Capimlumjl)inimm. 

3uniami4s p:inapib!? 

«*• MligcnrteftodififtHfl£.rt 

cie amarotrs qmdem 01 
n3mcnro:u.purpum ar« 
{$ C 020 M 7 bto funlta p4 
pararft. U'b:o 2 . babe 
K9 intentione circa quaf 
da fabulae occupati coicnptioce ageraque 
audientiu co:da mulccr^.l^otro bdla fcctl^ 
tc8 vtragtctaoponuRCbingcrmc. bcililpto 
llcrncr^lanceam bene iacularcnf. auc cquu 
bcccfcr afccndcrct.l^tcftabanf cm Unguli rc 
g^litoeoru l^udcntC8rcbueitli8qfo2^gra 
tifllma bominiti. Bliueitac^ lapides ^io<$ 
fo3 ouficilime compertos offerebat, alter tin 
auri purpuredano:e.plunmi poemata aut 
oiucrias cdroipnoncd infinuabat. alius b o 
naringula:aucopnmuanno^pldcbacYru5 
^a.nma t imperialis putabaf bui^po 

puUris flutis pars lUa.ad qua tuc amanna 
inteno beclinabat.bepieta tc aut q eft ver^im 
pertj ornatuanulli (hidiofc quodimodo fer 
mo fuit Sed mpotetiflimc cbeodofiCtt com 
pUr.nueDicl;cucraruperalfi(bcoLuulte) vir 
tucc.'{^urpura(^dl i cotona q vidcrie^pter 
inrpiciecee : qtefl maiefta^ fignuorcudaru 
pietate tibit dementia intruifccuorpenutri 
nit-^nde pferiptotes z pfccti ac reliqui fub 
ieao;: orca te niofc^ Ubo:ant actus. Decer 
rato: aut poftius iudare^ Ul> 209 .no uineni^ 
tocloquiocapche.aDtqualiba figura fartu 
patena vcricans . fcd efcac metins Ytram^ 
fermonc p:op:tu aptans caufe 5gurlquo(p 
btcrionis . ptes z o:dine z cogmcntil z do 
quiu.? copofinoes teoUeetionest fenfum z 
bvftoetl ptofundcbifcuti^. .Copenfas aut 
recirinb? z tuo uidido z fanoeib opo:tums. 
Mtno aureis imagindo z pefuioe litnulacro 
rii t OMis z bononh> vnmerii8.0uale ve« 
ro te circa rcotias pbes : tales budd (iierut 
lodicro circa buldloqunm bomouaut ale» 
naso^a fimonidcant bvomftos fidlic rira 
008 etreapUrone (bcratisDifc^ald aut pbi 


^imus folmm.tf. 

lifpos macedo circa tbeopompum brftono 

grapbiiant fencr^ cefar circa 3|p ianu:^ me« 

tris pifeio genera z captiones naturaftp nar 
rauit. .OccelTqaidcmilienfimirmaca canni 
necopcnfantesbomcrico.ttan^oe cpcdic 
nifuna largicatc^o:unted. mibi publio lla 
tua munera cofcriprcrut.a(caas aut z dvo^ 
rulmetpbaifpus nequae^anioptiotcs fuo 
rccrctenrib.&efDpbafe rq)ab(icapbtacp^ 
ctanQto.4 vdodtcriUo:ufuml imtmripo^ ^ 
tueratiniri opere fuiilou minores in munere 
Seuems aut p:o metrico poemate fiaafuf 
rno aureo bonas ajpianu tanm pbuit be lar 
gicatemiracalu.vcaurcacarmu a}pidmba 
can^ apud plunmos noient bona fiie 

tut obm amanuu litteras z boetnni . Z.u t^o 
potcntifrimcptincipunuUi p:iomc]Ccellcria 
mino: inueniris-largitaubo tuis orca biccio 
nes CjCbibitis. Sed mibivideris nonincori 
Gractaliafacerc.'Bamemcuome8virfuiiiS' — 
buseutccris (bidioreadcremcnturempque 
maruncencbisrquibflfoziarcmm olimge» 
ftaruapttdromanos zerccoeintcsenieco^ 
gnouifh.aiuntctcni te e oie quides cjccrccre 
armis z cozpozc fubiccto:ikp negoda Pifcc^ 
ptarc-iudicare fimuU agere, modo feo;rum/ 
modocomimiter q fum agenda cofidemre. 
noctibuftplibnsincubcrc.i^crfautctibiad 
cotufdcntu miniftrare canddabru arteme^ 
cbanicafactu.tfpontcfundcs oleuinUiccr-^ 
nirtnuUusdrca regalia co(tuut^mUbo:£ 
busmiscogaturafHigut^mrcvim faciat 
frmnrrTTrrrtTinr^friifm riiTi 1 ~uiT 
fuctusdrca^nmos.t orca ocscdftiscH^ 
(fem rege tuu imitando pa tronu . cui gram^ 
crtfuB iuftostmiuflosplucrot folcmfaccre 
otiri.^aliaftml’ inuidiarcodctclarguilbCT 
multa vero boemna audio teetia lapidu fd^ 
renaiurae.pocell4tdcp Tadicu.dfeaufcB cac 
ranl.non minus falomone bauidfiUo.ma^ ^ 
gis ante pollere ttuhbao.3Uc Tiquidc fact^ 
libidinis fcm^.pietarem no culfodtuit ad ter 
mmu.quciUtca fuerat bonop? raponem 
vero 0 potealTime negUgenter abqd^ rauo 
noridois no folu bomimbo iultc fcd eriatn 
cotpis z aiepaflionibo impare.5i autt^:^ 
ta z boc bio a udio te eiil totius obt z pocu 
U bcfidena filare, z neqi poma Dulcia, z nc 
cp altod qnic(^ aipctcremifi ad tactu c3» 

uenittfolumodoraponpgraeiu^mornbe ^ 
nedicereotm creato:& Smm to cfin et fng(9 
ferre 7 raet^ 4 Qdums eterotanoiteu tpam 
cotineae putatis b 2 cnatara.Oiidtt (iquides 

a q libft 

poto duirate bcradca abbcrcnlenoiatl vi 
dcrefcihnadtiabozancclogo tgc fubUuare 
in cftarf ardo:e g birbimii &dd>a8 iter. S o 
Ic^o circa Die mcdifivcbcmctemctctidc3 
lequida ircragentm fudoze mulro.fimt'! pul 
iicrc fqualenrc . qft auc^m pftaror’ occurr^o 
obtulit cibi poculu valde Bfpiaiu.t v^t ra 
dqsemican^ruamnimtt in eu quendapotu 
mittes t aqua frigida fijpftmdcns. o, 

potetifltmeriimenaUtuOiliti^ckin^ruama 
gnanimicate virum t largitate ^ncipali pofi 
pauUilu cumulafti . fjdicris militito adilli^ 
oculi clarimti nimis inb^b tbtifimnti 
U8 4cec bibitur^ cu.rurfuscnuioculu red< 
didifh^ipies vc4 vellet vrerefro.^^nmibi 
vitkf inftetuis i^mnbfuperatu enaalcjcan^ 
driliDe^nairafabeis qoBailli^miranf:qa 
ciDup inaquofa loca^eraretcumaccdoniv 
bus Diliges quida miles aqua inucnics bau 
fici ingalea obmlitdiUc 1^0 nbbibitifsco:» 
pusd^d>t.'0tgabrolureDicat. oimpiiotu 
^)ncipu p 2 uipiojc.riDici fas cft.tc vocare Des 
bem^ fm bomeru. Sliosctcni reges nibil Of 
gnu babuinecoperimus. iSliosaut vna auc 
Duab rcbudoinaile imperiu.tu aut o fcrctuT^ 
fimeoes rimul|btttrc8amplccrcs.vmuerros 
binofcerieuicifrcpittate.clemeda.foitimdic. 
cafiitate.iufitc{a.largimcc. a^ magnanimtta 
tc.tiignitare impia Ii p uemde. 3ine fangu k 
auci purii a ccde.fue oim p 2 ifcom.tuu cucti 
gfianf impo-tu.l^cs ihidiofas cuDelectatioe 
(ubicctos peipis cdoccri.fauoje4<^ i rciie<s 
irnria.ciroisir^amojci co.muncm vcfiitacej 
^uosoitederc.C^iapzoptcr boaolm ca nc 
ccflariu vidcf mibi catiaftica bvftojia coferi 
beti.tc^mttusaUoq.'^uinan^ boepoems 
aflcriba.mulfotu ac venerabiliu ^cuas vritp 
narratur'’ i kiJ circa catholica eccBam p:o 
oencruc.vel p qncasipfa trafiens tepeftates. 
ad tuos parcncu<B tuor, pozt^ accdfcrii age 
nuc oia fciens.ocm^ ^'tutej babes.i peipue 
piccat&quaptinapcdrefapictiercrmo nmi-f 
nusDocct.Surcipea mebancfcripturai U 
benf ccamina mccp intuta t^ adicctiones z 
Detractio^ adbibi cuis ea laboiib purga. 
3 ndubitanf em quodeuep tibi placuerit vti 
Ic Icgetito darue^ videbif.nec ^libct rcpben-s 
det qb tu p 2 obauer^. 1 ^:ocedic aut ma coicri 
puo a m’Cio comlatu cnTpi leollantiniccfa^s 
ru vfep ad (^timudecimu anntl . vifumep efi 
tnibi benefebabcrcmnoueDcdriocs opus 
omne Dimdcre. Obtinebit auteprimus i fe<s 
(Udus tom^ a quefub ^nctpccbfiantino cc 


^jitnas 

clefie pioueneriit . terdus aute z quartus ei 
^ fub aus ftiq&quttus z fepms q mb initas 
no critbbimo fUiozum maduit c6fiantini.et 
Couinieno.necnb valenciano et valente gefia 
nofcunf.Septim^ autioctauus.nobis ape 
rict tomus q fubgratiano I vaUntiano fra^ 
crib acta funt vfep ad tempoza imperq iocu^ 
dilUmi aui mi tbeodofit. quado fc^ vefier de 
mcntiirimc pjindpu facratifllm^ pater arcba 
dius patemofuccedes impio vna cum pi}fli 
mo patruo tuo bono;io torna nuozbSguber 
narefotarascfi.l^onu vero libto rpianoac 
venerabili vio apici Dcdicaui. que Deus fon 
pitemecufiodiatmagnammtrnte inebuem^ 
bili.bofiito pieualente z babente fub pedito 
vnuicribs i ad filtozu filios piutmperiu Di-s 
rigente.annuentejqio cuqno Deo z pam^ 
ria vna cu fancto fpu in feda feculo^Smetv 

Capitulum 0fiunDU|. 

Ofiitatio aliquando mibt piouenrt. 

Xur putas alpsquide bominito ve 

locioi fuerit drea Dd veiDum fides, 
betodauteincredibilts .cu ab initio Diuins 
mandata pcepcrrnteriasoccbrifii pfcima.cc 
quomb becfoienttmpkda ante$ fierent!^ 
dicerint pcrpjopbetas.Sbmbactcni piin^s 
ceps eoai generis z cfrcucifionis ejciftcnsiin 
ibecT02 1 cbuiua fili) Deielfc pmemit. yCaac 
eius fiims imitatione facrifict) bonoiat^efi 
t^pocnicisa patre vtnctusi oblatus altari: 
ficui cbttgit I incbrifiipanToneivt aiunt ^ 
icripturao facrae integerrime coUegeret.^ 
cobautcejcpcctationcgentiuin eonuce)cifie 
n;m.nccnbi tepusquovenitpnuckuitu^ri 
tunc ait Deficere Dut^s l^eb^eomei: genov ia 
dc piincipis trito eiu6.3tgnificabat autem 
pnndpacubercdis.^cumydume^dretgene 
re pa^o.arabsaure} a matre cbmifla efid 
gensuidco^afenamromanoi ceTarefifmd 
angufio.&cdetia quida alioiupiopboara 
ji^igenciafionc^icaucruc z illu facm ind^ 
btlctpcbeqitu: marrepofiptu ^gingptnai^ 
tligen^ipairia.alii^opantone'! rdttrre-^ 
ettone a mozmis z afcefione in edos i eneia 
fingula ru prignaucruc reru S 5 bcc^e 3 cos 
ignoialfc feire poterit.^ facris lineris moims 
bitOofipbusaut matatbie filuisatt^faco' 
dos vir apud iudeos nobililTunue : necnon 
apud romanosDigniflim^ erit tdhsDevois 

t8Kjcpi.'@ocarecuvimmnb3udectancBfii 
ctoif mfigniuoperu.magi{trucD fermotm ve 
rflcu).3^m ^0 apte noiaei pena cm^ adid^ 


Hiber 

d^di.t^da Oiuc a^p^raifle vi'uu.et alm in: 
nnita miracala Dc co a^bms fetis no igno. 
rat efie pdicuSed ecii multos tac e^lTcqd 
degit ^«08 at(B iudeos z permanere in ei^ 
t>ilecuone.at<n&enccab eonoiatamnequa^ 
UcfccilTeteftaf.Stmibivulefquoniabccre 
fh'cn8 qfi clamare ridef operib Deu dTc cb:i 
lhtm.reru qpe miracultsoblhtpdcene, .Cu 
8utbpcDi]Ciflet.enaipfe medi9tranrcurrit.m 
nullo dt (^nadicenscredentib in eu ponuf^ 
^confenuens. '2:>ccg cogitanti mibi Digne 
mirabile viru 5 di.beb 2 eo 8 etia ante alios bo 
mmcsadjcppmtatenbpomifrecoumcul^l 
licet flbiUa t alia refponfa apud gemiles ea q 
in jcpo erant ventura pdgcerit. non tn ob bpc 
0 C 8 gredoe incredulitate culpadi lut.*pau< 
amquividebanf erudifiotespe^ue bmoi 
^betias intell^cerutplerucn meretrices eci^ 
ftetes tDirerrio:ib^»bi8 pwlatas adp^rm. 
jCrat itacn fic mibi vidcf luene|)uidcntic.Tt 
ad pcojdia foturo?, no folu^pJns^pbctie ve 
tura cdmiticre.fcdetiaepBtegcfiiib. veluti fi 
melodieppofito: ^tfvtilitate Bcgrini fo^ 
ni alias cozdas plectro Difeurrat. an fug eas 
qlutaliasadijciat.tr^ebKifi^demplunb et 
manifdliotib^bettjs vincdes.inpntia epi 
minotes funt inudi greci. Sed nec^ 5 ejn 
tn ratione vidcbif.cur ep al^s^tflv tmec 
deiia crediderit. 1b:imu quidam Deograu 
dtep miracUs nafei mutacioes inDiuis mad 
mifc^ negocQs.&dnde qt nb fottuitis^mti 
buspfuluei^ab initio Ddgata r^erif elTere 
ligio.l^amUc; lingua ab elocutione autpul 
cbntudine fermois Difertl nb babueriht.ne 
m ]&bis z aiptobatibibpbicis vtcrentur.ad 
madendu tn nonob boc min^dudlu fuit eis 
fedeputi fubftatqs.':bonarfp:iapfcpnacs.? 
Tclut in altjs cotpib pluria pdUmat^ tojinc 
tafufcipienres.t net^duitaiuiplis fubmini. 
neqf mdicublandimdi8illccri.nc<p terrotu 
bus fo:tc Detcrrittclaru fcccrui vniuerlis,^ 
pmtjs bmbi certamia fuftincret. 0uap?opd 
necBfuaftbe verbo?. opu8erat.DuBDomo8 
tciuitatesadcredcndurcs ipfecbpcUercnt: 
qoe nequa$ primitus vidd>3nf audire» 

Capitulum Ctrimm. 

anta s ainfa i mirabili rouatiSc m oi 

b« facta. ta vt Jwj rdigiot Icgca patrie 
({Kmcreiitcnidcle nimis erat caUdoniiiqiu 
deaiitat macboniiitbautt e aliafiUaepni 
uiiictaseciuitatcs facta.attt fabuliscimnl» 
eoat&anobiUtanlludioTtmttUigreceitq 


S 


Ibnmu0 fofiif. 

pbatilTimi pferiptotes circa talia labojaflent 
Icribedi bneesiageniu. ^eto vim mec no 
inferre nature i b vftotiecccHalliccgefta nar 
rare *Reo: m qm argumdo rei btti‘^ non ab 
bomlbinftituto cofcriptozqc^ inopinabili 
ter aiparebitnb inops Deo.^Bifusfumeteni 
^mo quidc bocopi^ ab odgine modi Dig&: 
rere.red cbfideras qm t aitj talia feceruc vfi^ 
ad^usfuu vdclemcs': egefipusviri fapie 
tiflimi fuccelfione fequcriies apfo?.. affiica 
nufi^ cbfiripto: z J^ufebius cognsicpapbt 
ti vir inDiuinis faaptu!^ Tgrccoiu poetis ac 
($ retbozitoBfcmtatoa eruditiflim^/tunceris 
go qcuncp in eccUfos coiigcrut pofl jtpt afee 
fione in celos vfen lianu Dciectionem coi 

ligens. red^inDuob Ubzis. mlcautfauen 
te Deo que poftea puencrut agire temptabo. 
Ouoarcamcmoubot^ufas 4bus interfui 
7 a fet^b aut cbcemplantib eas audiui.ta$ 
in nfa cnantenfam generationegcflas. Cc 
terom po epplanabo noticia eje legib pofitis 
caufa religionis z ep cbfilijs g tga cbllitutis: 
acnsuicanbfactis.T imBialib et facerdotu 
epl'is.quarualte4<l^ bactetf in pallactjs ec^ 
clefqfcn cuftodiunf.alte ]&o paiTim apud Di^ 
ligette inucniunf quamnda rone poti^com 
plectCin bocoge melius aiptobaui ^ter ma 
gnicudine Icbnm. vt fenfus ean b;euitcr indi 
cefmifi fojtc queda ventre poifint in Dubiu. 
^^uibapud multos dl Diucrfarnia. X-unc 
em fiquliibctfcnptuminuemre potuero 
pter pzobatione ven'fan8:^|^oncre nb omit 
to. aut nulUis igno:atioefe'S5Sjgif5i me. ■ 

dace cflTe coferiptione contrarias Icgcdo fdtV 
fan cpKi8.rciendue(lqmoccafioneoogmaiJ 
tisarriant co:? qui poitea funt obotiirDifcot 
dantes interalterutros pfules eccltas.fmgtt 
liDequiblludebltruiscbrcctato:ib'rcribe^ 
bat.t g cbdlia cbgregati Deccmdiat q velld. 

■z fibi cbtraria fapientes g abfentia fe repe Da 
«abant.7 g tepoja iinctpesac pzoceres eorii 
qua poterat virmte flectebamt fibimetvna 
nimes feccrut. vteo 2 u cbfdifu recte colere ptt 
Carenf.3lufiquideilb'8.alu faueKs illis coi 
lecrione feceruiepillolarup 20 berefi p 2 op 2 ia 
Dircaaf.t ea8(Tbicbtraria8Dimtrcrut.*po2 
ro nobis otHicile valde fuit, vt inueniremus 
oia queDe talfto p:ouenerut. 0uia to pteci 
pua cura veritatis babeda cftdptcrbvftozie 
puritate mibi iiecelTariu nfum dl etiam lit^ 
Kras bmbi vt fuit poHibilegrmitari St igi 
tureriafcdmoncs eccldlalbas interalteni 
eros gcllas dc pfulam vel bonorepzimama 
2 19 r 


ILibn: 

4ptieberdeo8ct:plananero.nSsraaeantma 
U voluntaiie cITc xidat. •fsnmo vtoicta eft« 
cofcnipEo:c ou Deccc veritati poftponcre. ce 
inde Dogma cccUe catholice Declarare 0t5.f. 
muenitfepe qmdeaduerTahominfidqsim 
pedifil 1 tan<5 Diuinii^ robozaifi in piopzia 
marilfcvircuietvmuerfas cccleftaectipios 
ad fui trajcilTe verituitCa tttqj vcU^fi in 
ceret ea fala coferibere q ad mea nottctl ride 
bantEucniflcDceccRa inromano ^ioco 
fhmta.placuittamecpmm voluero, vtetiam 
apud pfae t barbatae q funt gella De religio 
onecbfcribam. 'Ro ante abfurdu erttab bf 
ftoziaeccftalltca ft in bocopectiamiUirefera 
mr.^ quondlparreaacpceptozcsfiieruimo 
nacbozu.aut q poft eos g fuccefliones viiles 
vififunt.ficucattdiu{m^ 'Bo nos ingranefle 
videbimur aciramitati tradetes virtut2a>'!s 
lunecepoztes erut bui^ b'fftozie4 tanttpbi 
lofopbieecepla rcliqrut.4bu8 vrentespofte^s 
ribeartflimo z felicmimo fincpotienf.©ed 
bcc 4dcm fermo pzocedcs. vf pomerttobfer 
uabit..Couertarnucadnarrationl rcrtt.coo 
pcrato 2 einaocasDeu.:&inceih babdait feri 
pnira pzincipmm. 

Capitulum. iEuartum. 

•Rirpot coflantino ccfarifoati^ 
confulib.romane ^demeccfie fU. 
uefter pftdebac. allejcandnne aoC 
aUegai.*£)urofoiYmor. maeba^# 
nus.Bmbio^-i: (jbo q ril apud oziente5 poft 
- , ,g^.:..c.^^ffodqtufi:g fuit ozdinat^ pfecurio 
nibus.fptobibeunbo. no longo pofttge: bq 
qui in nicea electi funi ammtrltcs eulbcbia 
Dignua|p:obaucrutfedeapoftoitca pfidere. 
'z cu etfei epu8 vicine bo:re.eu in antbiocbil 
tranftulcrut.Xuc ergo itpianiozs^lcB i^de$ 
vfc^ ad taminoe eg^ pndr^ libilcdmo:an 
tes. no prcfumd)at aperu; in eccfiascbucni« 
redi Udnius fauoze que in eos babuerat 
muianet. fcd nc^ g occidente beUandid 
tnacedonestiUii^ licenter in religione Du« 
rabunc^prer contiancinu.^ pzmccps cratin 
bis gribu8romano:u. l:>uicem viro t alia 
quidcplunma pofteapzoueniffcgc^imus. 
qbu 8 nc.ru 8 cftp^ano 2 .Dogma veneratip; 
dpue tn fignum {^eioiuinit^ eft oftenfum. 

Socrates. 

2Iqin ad bcc venim^ paulo latius ali« 
<)d rcfdam^.Xu Drocledanua z majn 
mian^ berculiusbuati debent vtcl z ma« 
;^n^galeriH6:qcumei8imgaucrat tenes 


j^zimus 

ftalilDuoscefares fcdfldjmajriminuinodg 
le.feueru in italia.tuc conftannn^inbziwnia 
p:e mozmo ozdtnaf imgaroz ^mo anno.ee. 
Ipci.oUmpiadifis.iCicru.Dte iuli) meftb. rome 
^0 a ptozianis milftib majcenti^ majdmiant 
bcrcalq filius inftimifimgato:.*l:)mcci^pa 
eertmperandicupidinevoTuitfUiuregno 
uare.qD facere ne4uit.'j^oft bcc aut tbarfo ci 
tictf mo»f.'^ozro feucmsromecbrra mape^ 
lifi venit.': militupzoditiSegempi^eft. 2^a 
]nmtn^ aut galeri^ inftitusg Itdniu auguftu 
tno:if.'f!^zotnde mapentius rome vdut titan 
tius babebaf.adultcria tmpudenP epcrcis.a 
^TU viros ocdd^.Oue voles cbftantin^op 
p:imere z romanos a cladito liberare cogita 
batqnembello Deu bzetanpilto.fdcnsnibil 
p20(lelTeDeo8;48 Dvoclemanus rvnembaf z 
qzpotiusei^ pater pagano|.cotemptareli« 
gionekiicmaddamcL 

l^b^ergo follicftadinibcdftitiit^tn 
fomnio vidit crucm celo fplcndt 
decollocam. ^irantic^ vifione; aftitenint 
angeli Dkdes.O cSftaBtinein boc vincea. 

aut z ipmppm aiparuiflea fignu <5 nw 
ftraffe eructa ac pcepifle v t figura fimtlefacc 
rct z in plqa aupilm boc btet. quo victozie tu 
racdquirefet£ufebf ttacp pampbtliabtm 
^ro2eaudt{1efefefat.q2 circa meridieDectt 
nanK ia iblecrud itgnd cp lumie factu z fcii 
pturacofd-cl et Diceme. in boc vu^ vidifld 
ipre‘zmiliR:8:4cueo{uceiTait. ggentinam? 
aliquo cu epercitu.boc tn^t ci miraculum eft 
ot^fum.bamcBCogicarei^d elfec. nopfng 
ncnit.etDosm^jcpua apguitdi figno qd 
Ttdit t cdo.iuffitcp vt fieret ci^ ftgni figuratis 
que fbict aupilm in pMiozuc^greftionib. 

Capitulum Quintum. 

^nt^ ia no opuaeflet mt^ie.fed ag« 
tcnngarozi mbftraiu futlld^dDCDes 
otdctvconaenuvt/mopDiefacta facerdo^ 
]i^ic5uocla.DeDogmarecbfulebat.)3tiUifa 
cro8lfl>m8oftmnte8Deppo loqbanffaa<s 
Diaaep^etidacdpzobal^r.Signnvero 
qti aiparucratdDudjanc tropbcu elle vhus 
neaduerfua mftmu . qua victozilafcend^ 
in edos egit jtpua.cructftpua z mozm^tcer 
da Die rdti rgea.f m q» fpoandu dfe Diperii t: 
quu poft bui^ vucKrminu circa tine; fecnlt 
pnosoea boiearcfnrgani z immonaleaepi 
ftaot.aUf quide ad pmia reru qutb bn vipc« 
rnualii ad fttfplida:eo ^ab eia mala fTntgc« 
ftarJ&ftemeiuinDdidja quec^minuofbic 


2 .ibn: 

ocofionSfabhs punl^tionec^ pcnnoda 
imciarie qdcm baptifma^ adepuoncfm cc^ 
clcHaiticI ic5£.imcun8autcttilodiine9clin 
qiiit.lcdqa boc agere orno pauco?. fct5:ucp 
virofucft.ooccbli queep punftarioncfccu 
da ccpnia condituilclcmcn^ em dTebcu.ec 
venu fribucrcDclmqntito.il penitentua^^ 
ice fhidcant ea operte robo?are.2:>ec facere 
donb c^planatifo imBaio:ifl?bcna8 dc cri^ 
ItoiapromilTae.tuflitviroecniduoecjcau^s 
ro : lapidte priofie in vepiliu emeie triiroj 
mare Agnu qb labaru vocabamr.lrjoccm A 
gnii bcUicu inter alia pdofiue erauco q» im^ 
pemtojcpccderct.tado:aridi3 mfliitemo 
ris cHer. ^nde papue coftantinu rcoz nobi^s 
liiTmm dcc^ impertj romam in fignu mutaA* 
Ic crucis: vt frequeti vifioc atcB curaDdiicfcc 
rcr a ^ofi nio:c (abiectut en folu arbitrarenf 
Dcuquccolerctimpatoz.Tt' quoDuceate^au 
dUatoze vterefuduerfueboftes. ScmBCiix 
bocfignu^oncbafante ozdincs vnmerfos. 
qbmaptmelabozantibacietoin plqeadcifc 
pcipicbat . .Collituiriracp certos figniferos: 
qineo (abozarct-quo? opus erat ve vicibus 
bumcris eu vebcrd t oes acies ita luftrarcnc 
J^etf cmop aiiqn quida feres boefignu repe-i 
K boiite muaddtectpaui(ret.Dedi(rerc^ lU 
Iu d alteri Deue bendu. .Cuncp fe De plio fub 
trapilTct . et iacula oeclinafTcKfubito ecuifus 
inttrqt.iUc vo^ facruc^ttropbeu mulritVp 
feiaculItteBmaritillcfue.SbirabiWcmoi 
tnna regCte yrntc-fagittcboftius figebanf in 
figno.afignifcroailtintereicula.prin^cno^ 
labIr.Dz autc.ncm 3Uu vntp b Agni mini 

ftnl vc foktin bello vulnere mo2fuu.3ut cla^ 
dc captuiitatisperpcffum. 

Socrates. 

pngreflus g c;rca ponte moliuu viat: 

in Aumie necato macerio. £rai cm an's: 
nusfeprimusimpcrij coAanrini. Jimrbec 
Dyocledanus raloncDcfunctuseU. 

€apinilum0frtuni. 

On autignozo qjgrecireferutcoftanti 

nu:coq» ali^s genere pzotimoo occidif 
fet.t cooperato: cct tilfet in nece ftli} An cnfs 
pipnu Ductu DcpunAcanoe cefulutnepbm 
ropatru;<^ t^oze lUo perat in iede pbnni tUn 
rnddfc nuUacAc m bmoi oelictis purgan 
one.coAaminuiiiobacuirifdictionemrbaru 
mucmifecpos 4 pnia feu baptirnutc pzomic 
tcrenceu ab vniucrfo polTc pur^ri Ddicto: 
tuegauifum in lUis 4 oijccrat qb volebaud 


j^zimus fotnij. 

miratu Dogma facfiTc^ Ddndeppianu ad fuC 
fimilitudine Dcdupilfe fubiecms.mibi aut vi 
denf bcc ficta ab cis q ftudjt rcligioniicpia^s 
neDctrabcre.-Cnfpus etem^tcrque 50 icuc 
coftaniinu eguifle purgationc.icc.anno im^ 
perq paKmi ocfunctua cft.0ui cu adbuc vi 
ucret multas cueopzoepianis pofuit teges. 
Sebo qui|pe loco bonozat^ imp^ z cefar 
C]Dftens.fici« etia nuc ^ncipiu noia t tepoza 
legtefubtccta tcAanf. Sopatrum ^0 no eft 
crcdibileadcoUoqmu conltannmvenirepo 
wiiTc in fola occeani cira renu parte regna 
mrus.^por cotentionc yo cotra mapcniuim 
babiti Degebat in vtalia.Xuc romana refpn 
btica mrbabaf tnen eratfaalc;vtct britanq 
gallq cbucnircnt cu illis luc. apud quoscon 
Aati.-piana c5Aaminu religione piicipammi 
fi Dtt contra majccntiu caftra metarcf Tcrifis 
retadroma.2Ieftc8auibo^runt mriusiea 
■: Icgcsqs pzorcligibefaniCit.T^autcoceda 
mus ftcile pocuilTe pncipcloq fopairo.aute 
epfem fua cofuluiflc p quite vellet. n5 eft m 
vcnfi&ignozaffepbm.^abercules alemene 
purgat^ atbenis eft poftfilij nece mccicrffa 
eris.': qz poftipbitinece BcgriniiTamicC tn 
iuftc Bemit.£um § grcci in bmoi DeUet? pur 
gatioes adnucicnt-fufAciarq Dicta Amt.-? ac 
cufent DC mcdacio cos : qui (opatru cbtraria 
pibnnnorndi(Tcfiniccruf.'Boc»ncredo bec 
ignozalfetiHic nobiliflimuapud grccosero 
ditione iitieramm. 

Capitulum 

.0:turcccKcfnbrcgCc coftanmira^^ 

criifagcbat.t4tidianisoicteaugc<? 

banf.fauctct vnaic^ncipciacmutiC 
eius bnftcte clcuate: qsetia pzi’ in coculTas 
Dfis a piculis lurbifcB i cruamtiTlaca pfecn 
tiS^ Diuerfas ccclk in alio terta?, ozbepate# 
rcnt-folus pftannn^coftantini pf licenif jcpk 
anis in fua cofiftere religione pccflit. Ocniep 
talealiqb eu miraculu mcmozia Dignu cgiilc 
cognouu3s cm.pbare voles ^fdi m fuo pal 
latio jepianos fi bom z folidi eflent vm,euoo 
vnmerfos pcepit Dicens, vt fi quidc veni 
rft 3_d ficriftcandu.-z aus colcrdocos 4 cir^ 
ca cu cent z i fuo finodo pmancrer. Si ^o re 
fugerd egrederenf oe pallaaogfas agentes 
4 minimc punirent >Cu<p in virotp ajparuif 
fcncalq 4dcm religiois oefcrtozcsulij vo Di^ 
uina pntte pzcpcncrcs: Detibcramr cos ami 
cos z prilunos.vti4 m mcliozte fideles co 
ftamdcp pmanfcrat.alio8 aut veiut ctAmu^^ 
B tii) 


S 


Etljfc 

todadacrfat^i^palit afuo colloco cttdcna 
cos nun$ circa pzincipc ocuoros fbzcq fuc 
rint Dci fuific p3raiil1imi^)di£o:c8 1 ideo c 5 ? 
Itaticino adbuc fuglKic no videbaf contra U 
gcquepiacirecpi4nuapudeos:4vlrr3m\*tsi 
lia.gaUiaffpt bntanil^ q circa pirenm ba^ 
bitabai moK3.vrc^adoccanubdperinXu 
?Po collantm^ ma^fuccdfifrettmpjnii potij 
res ccctteofflojucruc . i^apctio etn bcrculq 
(ilio pempto.m ciua pe cofknctno cdTilTcc il 
liccnr'in rcUgidc vigebat q circa irbcrim ftu 
utu z mdaniliquepadu ^uindalb aipclllt: 
cotno^abanf.i ^ etrea aquile comancblcim 
que fermo ftrf adueitl namgo argo. t ad t^r 
renu pelagi fudte pduciam. Brgo nauto em 
vaUdu ventu becltnlte 8 .n 5 eode nauigio in 
regrdTione funt vfufed triimee mareqd fn< 
per fdtaseltBbcc flumina vencrutad termi 
nos^talo^t bicbfcmat^ codiderutciuita 
tcq nuncupafemona . £flatc^o rupueniete 
coopantib eis^uincialito fereqdrmgemod 
fladioo atte mechanica trabes argo p ter^ 
rl adfluuiuaquileDedui^eruti^ptnirafberi 
dano '^^eridan^ aut fauces b3 in vtalicu ma 
re.*{!bodpliuiQc0 cibaleibardantj z macedo 
nes z 4 circa biflrii memotabanf: necnon et 
belias z iUiriotu gens ois fub coflantinu re^ 
dacta e(l. 

Capimlmn0ttauum. 

Otrolicinius btncfatigat^cumpn 

usfcctato: fuifletDogmatiacbrima 
, .^j,^i^tavolufafepliirimosfacer^ 
'^STTrfnfueparRsafHijcicimperio. multos^ 
dem t alto2u ptccipue tame De collegio milt^ 
cari. 'Rimis ctii erat jrpianis infenfusfl?tcr 
cofbntini beUu.dhmaseu ponccdmflari p 
pter calamitate fuc reli^dts.nml'etil arbitra 
fusiqtotjrentziiudcrdredigi fub illius id 
bus impio Sup becautepugnatut^Denuo 
cotra coflannnu.fpem victotie babebatp Di 
utnacionest feduct^ab aU(!|bu8pmittennb 
qt bello vinceret coflantinu in paganitate co 
uerfus efl.£>eni^ ctiagreci Dicut tuc eu CitB< 
tu Duiinatio5 milet^emup apx^liniseicBco 
fnlcnocbeUorndilKDcmomupos bomeri 
O fcnccvaldc teiuuenes pugwtcsabflult 
toacg vita foluta cft.feuacp re fcnect^ccdpict 
£c plunto grete viru5cft mibi Dogma jtpia 
tios.Diuiap:ouiderja c6lliturc.tlio<p^drif 
fccfcmcto.ma;ictnccprecutiocgcntili0.j^ 
curo nacp licinio perfeq cedtas in fuo impu> 
c9fluuta8.beUu in bubiioia factu dbqao no 


Jiamus 

ttiflime piignancru t inter alterutros ipfe z c 5 
ftantitt^.tatocpDiumofuffragioiuius cftc 5 
ftannnusvtpertciTat permarcvincercimi 
micos t amilTis liamus pcdcflhb z nauali^ 
bus femetipm in nicomedia traderet.p:iua^ 
cun^tbelfalonice aliquato pmaneret tbi^ 
qj pimcrcwr "^ir ergo ^»mo:dqs imperq fui 
plusalnfc^ reb valde^ucctus z fototiscoi: 
(fannntnupcqsbonotams buiafmodifinc 
Dcfuncmseft. 

Capitulum fflonura. 

O nflanttnus §Dum adeu folflome 
romanonl vcnilTetimp^itt5.edicti^ 
pubiids vfus c(t vccnietales fubiess 
ctiipaniderdipone coleret cpi ■rDiumicarf 
minillrar^ Durin: taic quqpe crederet fola 3 q 
‘zreueraefljttfuflkient' baberetomitpepo 
teflate.7qtnqutraltblluderentoia bona cis 
\berrkacciderent7qamcn aduerfa putaret 
c 0 mdtonpon^fpcfiiierenf.^ ^0 circa Dcuj 
D€linqrcnr.comumr‘ z (eoifu^ in betlis -z t pa 
ceoiaDifltcilia ^ucnirergrafcB refer^nb It 
bimet arrogas adieat mea lege Dicens.qz mi 
niftruopotmnucu bze Dignat^ fuent D^fui 
cofilq z a bzitanico mari vfc^ ad loea ozidid 
adducitcH.qten^augererifpunardigto.t i| 
^ter Dci culturas Durabilt^pmirerutinco^ 
fcfliombmattYrq danoiibei^bonozib ap 
parcrent.t:)ccica($cdcionai^ctalia mftaDi 
cesiperq credebat fubiectosad cultu leligi^ 
onmadducerc.infirma efle fanpiutqcocra re 
ligione fuerat costata vel gefla fub pfeaims: 
ribecdia:&.rcminionec^ cunctos bzeDcat« 
mt.e^^tercofcflionejtpi in infulis nudare 
atttaUbi^tervolumte<|p2ia3c5mo:arL iufll 
funnaui in mctallisaffligi.autpubltcis ope 
rtbautmulicbzib aut lant^ miflrare. aut 
Dari cnnisicu airialcs ^mi^ no fuiltent.cos 
aut 40 infames fecerat ab infamia relaicaub; 
militia pa ptiuatostfua voiutatercli^t. vnu 
etreinfcemate^fueraqancertecu bono:abl 
li quiete liberat vellent bic vacation&^unqt 
oes ad pzioze libenate.? cenfuetos bonozes 
reuocaflet ctiI fubflf ttas refozmanii vhiua'^ 
(i8.Si 4 1^0 mo!KDanatt.fuba ^e^nudatufi 
bi pcep i^ctmis eo^goier? Defet^s bere« 
dimtes.'Rulloautbo^ eicnrevnaquatBpuS 
cialeeccfia3 ad ius hereditati aixedere.? fiue 
apud ^uatufiue apud publicu3 De tali (uba 
dfet aliqd rdtirucreL^is aut 4 ecemrio pu« 
blico al^d copauerit aut Donatioes aat^ 
rit fm poflfib&DKcntec^ modu ie ptomda^ 


Hibn: 

KjjmiTtt.*£t:SficutBictfi£ftiit^ato:ipIa< 
cuCTut t Icgc firma ta fimUitfesnitcr® o mii 
Ba 5 (ifinei: 5 pUa. 3 epiara^omncoc 8 roma 
Boiii oigniiaies amminillrabani. z « cctcro 
dictis iacrificarc ncgabaf. immoUaontbns 
aurouiinaiiomfo non erat locusXcd nec ydo 
la sedicare autedebtitates paganae agere U 
Kbat.-|blnra ^>0 etia per cmitatesgentuis Se 
antiq conliieiudine mutabaniiSb iUoBeni^i 
(SteeapudegYptioenequa$rciSm peiotes 
folenitaccs m paganenu tepla cabuneXed tn 
ecclelTas magie offert qno fignificaf eremm 
di aque fuliace. apud romanosaut die ^mu 
monacboitfpcctacula funtrcmota.apSpoe 
meae po 4 in libano t beliopoli cSmotarar. 
fasTltcri’ no fuit^gines fornicari, antccf le 
Sittmisiusrrenlriiis.nlpepoliurmdinan 
eicperimcti (»ni nefande pmipiioie.Sceto 
Bom’ q magnitndine Tidcbanf bicfufficien 
tecotrigcbantalie ^o crcmcco augcbantali 
biantceumnocffentafnndamaie cdificate 
fiilgcbal-lbcamia to cp regqB tbefaurieim 
perato! affluenti’ impendebat.fcribee g fin« 
gulas eiuitates epis t ptcfidite popult Tt fa 
cerdotee fient rcllct iub£rct.ifti aut inbend^ 
bns obediret qten’ dto pfteeref opus. Icta 
n' fiquidfci’ impio etia religio valde lioabat 
atnmntiiecia poffbeltu eotraXieiniugeffu 
feUciirim’fuitinplqs aduerfus alienigenas 
pparans.vteriafarmatas vinceret a 4 voca< 
turgotbituenomirimceaufagratie apud en 
federa cclebearcnt. Oec ante gene habitabat 
ijdcm tunc trans ftuniu bvllrii..Ciicpctrct in 
bellis pna et multitudineattp magnitudine 
cotpodi armis femgcperdtata.alqs ^debar 
baris pualtbai . folofantra romanos bebat 
fibimet lepugnates.i^f aut boc fflio semS 
ftratu albnllannno p figna vel foronia qnta 
Bcf peouidenrta regcref.Oui eu fnparenioia 
bdla q fub eo funt gefta.veluii repefans ppo 
an ei’ religionis (ludio magis magiftj ferae 
bat.bac fola fttSdaj t falutarc epiffimare Oib 
icetos iuboa. Zerra gio ep fnbieeta fibi a vna 
quacB cuiitate Detrabcs.pnblico certu vectio 
gal eccleftjspnmrialito attp clero siffribuit 
•2 tkjnarioncraUdl m pcrpcfuil cf&fanciut. 
ZUfucfces aut milites vt ficut ipe om coleret 
figno crucis C02U a rma fignabac. 
bus cjuocp ozacotiu fabticam s.et ia taberna 
culum adinftar cccleficctrcuferebat: oum ad 
Dcrfusboftescaftra metaref.quaim^nccm 
ituKrez>eseneipferel etcrcims facro lumu 
l»mr^.()ao D^cc laudati oca? otattOi» 


l^tmus for.u. 

nes offerri. SequebanP aut pariter facerdo 
tes : b^aconi tabernaculo feruietes . 4 febm 
legem ecclefiafticamfacrottt c:dmceadm<f 
plebant . £jcillo aute$ romanotu cobottes q 
nmenum vocaafftnsale fecave tabemacu 
lom p»)p2m 7 facerdotesatcbbraconosbi^ 
iMbutos babcbancDie ^0 qui bominid’ ap 
peUaf que bebtei ptimu vocant-greciaut fon 
li Diffnbuut. et qui ante feptimum efl fanjd^ 
untaiudtcusaiqfc^ camsvniuerfosbabe^ 
re vocanone z in eo tantu otattonib occupa 
tlbonotabat aut Dn^m oian:qt in eo cbn 
Ilus rcTuireicit a mo2tuis.aIium vero q: in eo 
fuer^cmafiicus 3 >>a]COTa nan(? culturi fa 
cratiiumecmcis bab^autl p:o bqsq ei ,p4 
fpere ptouencracei^ in aapiiio inpliis contra 
aduerfarios inilitu^.c^ p:o iudido: qd eibi 
uinitus P20 ea v^af oflenra5 . Oenic^ iup 
pliducmas quod Amicus apud romanos 
eratin vfuvlcgepjombuit. infiguratiotioau 
te folidottt z mimaginite boc fignu iuffit in 
feribi feme z figurari z tcftanf bacten^ cius 
imagines boc fcematcbccotaie. ^noibusff 
quide rebus.pcipue tn in legis latidib lludc 
bat placare biuinitaef. Sppet em valde fatu 
as gmictioes ancee» nonp»>bibitas . m fttif 
reco2reaa8.ricute,eipft8qua8 pofuit legtb 
inuenif.fed nuc q ad ffamm rdigionis ab eo 
(anctltA funt paderenecelTariu dl.cu ptes die 
eccldiadue videantur btffosie. 3 pud roma 
nos bubfi fuitlcjc a.;i?nr.anno no bntes xf»-» 
rc p:obd)en 8 aquilegus babentiu coiuges. 
fed z alia mulca iubes vc nM^^ilamenco .. 
iucrarcnf.licctgcncri pzojcimirate^liitli eiiw 
^ ^0 fUios no babuident medietaterdteto^ 
ftbimec amittebar. 'Ibofuerunt adt bas leges 
antu!|.v(HcteddTeromapopulora5 odne^ter 
ra rnbiectl.z qz no mulm an bas leges pluri 
mosi ciuitib bellis amircrat.'^ide 8 igtf im 
eatoz idcirco male tractari cos.^^terbeu; 
^ginitatiz fine liberi dfe ffudebat-fatuu iodi 
cauii biligetia z fbdio bominu videri, eom 
augeri gen^cu natura femg fupna billribun 
onebinunudonerurcip^tzaugmenmt le« 
gem populo^ofutt vmuerfo.qnnusequalt 
buspztuile^s irucrenf qui fine coiugibus 
zliMserantrquibusiUiquibec febaberc 
gaudebant, fed etiam amplius babcrefani? 
ciunteosqui mconiincnticv^giniute be^ 
gbantlicentiacisp^cbens m 3 fculi 8 .femi« 
nifcplicjctateminozJjjtdbmcnm facercco 
ira lege cdmunc. O mes em bene cogitare lu 
dicauit quo^ opuseifet beu pUeare femper Hibfr 

ttpbilofopbie vcraa' vacare. I^uius em rei* 
caafa tan£iqmromano;u UccnierKihnvir 
ginca veftale0:co3 fejcto cta tis curriculo an^ 
no oecrcueranr.3ndidu iracp maidmu reues 
renricpi} pnncipis circa religiones fuu.quu 
ijitp adminiftranriu fcntemB imperfecua 
efie voluit t ad cpifcopoe per afpdUnonc re 
fiigieiidu efle fantiuit-fi 4 vellent ciuiles indi 
cc8refumre.firma vero illotu fententiliudi^ 
cand.potiotemc^ iudicu aliotum. 2 tan$ ab 
impera wieptolaia ab omnite obreruandaj 
■zincoueitibilesefleterminodfvnodales. 31 
tud quoc^ noa rdtnqucrebignii noellquod 
pto vtilitate fanci^ eil eo:u 4 in ecdeliqd ma 
numiminf.cum^tcrrubtilifatelcgu etiam 
oidpoirdTozcsbiffkultate paterenf circa t)a 
tionemelioti8lfl)ercaci6qua ciuiltm^roma 
na vodlt.tree pofuit leges Decernes ola in ec 
cleTtja mamimillba fub tefKonio facerdotu 6 
banepiam adinuentioncromana ciuilitate 
frui cuius indiciu pfena etiam tepua feruar. 
'HlmojiacratDciibcrfate Icg^fcnptaam 
inanumilTioniboantcpom.coftannnua igif 
banc fanefludeam oibua bono:arereligioc 
n^eratquifpetfi femetipam glEofamet p:o 
mer virtutes plunmoai tunc mea poliennu. 
jtatpBrccutiomfoiacdTannb adbuc multi 
cofeliom iupflitea cccUaa ecotnabant vt fuit 
osmscotdubepofifcjc t ampbion cpipbanie 
ciliciemajcimus .4 poil mad^artu bierofoli^ 
motutenuitpfiilam t pafunu^egf prius per 
que aiunt plurima miracula operatu dcudc 
moncfcB ful^ lfc.varrarutg palfionu codos 
rnaflecvmifflSra.i^uerutaut pafumi’ t ma^^ 
jcimuscjc illis cofdTotih? quos maF.muB im. 
pemtoa i metallis og a cfxrcere Danauit.ocu « 
106 cofiDejctroseuelles 7 fmillras furas in 
cidens. 

C De fpiridione epo 4 fures ligatos abfoluii 
£,cnndu cos aut fuiffe geepimus fpiri 
dionc trcmiriitis dpziozu epm: ad cui*^ 
^tuteocmoftrandifufficercpuco.q bacten^ 
Dc co feruaf opinio, qnta g cus Diuino pfidio 
0cftirun£.’|blura4dc5nouerc 4)uicialcscgo 
aur q ad nos valuerut gucnireno cacea./uit 
cmillcrulttc^babcs vcojcct fOids.fed no p 
prerea in reb Diuis iunio:. aiui afit g notie 
vcmflcaliqn mallos viros adcaiilasoui 
um ei^ 7 cu rage mtcrcnffubito vinctos nuU 
lo It^cfuresEiucilluoicfacia veniente mue 
mite ligatos eos t foUiiflc4dcab inuiiltoiUb 
vincfi8culpaflcmioijctfle.^ur frcsDumU 
cuiflet 4 Defiderai^ accige elegii^ pt»^ ea ra 


^imu0 

pere:? nocte Du cere iugi^ infelicei Zu m miV 
ferar cof : magis autad meliota cos erudies 
atc.3bitc.buc fumctesaricte.Iabotaftis 4p^ 
pe vigiltjs 7 Decet vos fme querimontjs rece 
^rc ab ouibus meiaDuodquides quilibet 
lultcpocent admirari. 

C Defilia cius mojfua que De fepulcbjo in^ 
terroganti refpondit. 

Ubilomitt^ ctia lUudapud filia ei^ vir» 
gin^nomfebcrenequidl not^ciusfpe 
riealiqua Dcpofucranquc fumens Depofitu 
fub terra recodidic. vbi caucccrcdtdit culto» 
diri.4lonrigicintcrca moripuellimbdcofrf 
fam patn. J^cnit bo oepofiru repetonsrigns 
rantefpiridione 4d bqueref . ^uneg in tota 
Domo requifilfct nec mucnirecftebat. capil^ 
loftp vellebat;! motri vicinos efTe videbaf it» 
le4 pepofucrar.tDec fpindion fieri videns z 
curfim veniens ad fepnlCTu vocauic notepti 
cll|.0ua rcfpondete De caufa Depoliri reqfi 
nit.£t cu ab ea Didicifletreuerfus 7 inuent^ 
ens vbipuella rignificaucrat.reddiditbomi 
niqD petcbac.0uoni3quidcad buc veni lir 
nwnemon cft incongruu ccia iftud addicere. 
2^09 erat buu: fpindtonic^ frucribqui na 
fccb3nfei.aliosquidc pauperibero^rc.aU 
08 aate gratis mutuari volentib. fed necp p 
fc Dabar, nccp per fe recipieba t.fed folu cubi^ 
culu ocmoftrabat inuitas peteres: vt qntum 
opus babtrd loUcrd. 7 Denuo rcuocardqn 
tu tenoticratablhililTcOuidl ^0 Dum mu» 
fuu gccpincc-rcuerfus clt poit aliquamlu q6 
tulcr^roddiiurus. Ducdu fcDm cofuetudi 
nc mflincireponercin cubiculo qD exaride fii 
erar mutuatus.ad iiiiulbcia iticconuerfusz 
credes latere fpindiong no reddidit qD oebe 
bar.fcd auferens Debitu quafi reddidifietab 
fcdrit.0uod tn logo rge no erat ignoiandu. 
'jboft cerro nant^ tepus venit rurfus petens 
abeo mumum.acillcmiri£ cum ad botreu: 
Data potcftatc vcipfe fibi mcrirectir:quanni$ 
opus babwer.^acuu veroeundu locum m 
uenics.et bococculcap fide cognofees fpiri» 
dionnunciauir.jlllcrcfpqditei. ‘^irurn eft 
obo qo loqueri8.0ud ribifolivifus eftbo:? 
reum necdTarqsDefecilTcfSed cofidera po 

tuis apud tcmeripfumtnefoiccmuniatasa» 
lia vice quod Dcbueraspzimitusno Ib/uift!, 
Siem bocnoneft. ind ibiianrer non ptiua 
beris4bu3cg^.Tcd rurfus accedens inucm' 
e8.Stcigi:uriUc captusciqD Deliqucratm 
dicauif. Dignu cft igif bufus facranflimi vi 
ri mirari puritate? 7 ecclcfuftid oidis vald< 
2,ibn: 

ctif!o jiam. Dicitur quodam tcmpote 

p:o aliqua vtUuate tn rnu cf pjiooc^s con 
Dcntflct intercos fuitTcbunc fpindionem x 
fnpbilUulcdrcnfem cpiTcopS-inirucic^mo z 
fapiaitia.nccno perito legans eruditu. jCu 
collecta cdeb:aref.iruunctuell tripbtl^ 
Uo Tt faceret fermong in populo. .Cuncp ille 
locus vemnet ad medtn toUc lecemm tno$ z 
8 mbBla.cut>ilepiintpto lecft>.mutan 8 nome 
Spmdion aute indignatus in cum z cpp^ 
cnsnecatbcdra fac&dotalimmduKesm^ 
quitciqaikciuPipir.quiavcrt}is euisrtico 
fti nderis; “Doc autc fccu populo infpicicn^s 
tctmedsocritcrPoccnscuquidoquq fupcrd 
liop2ctumcbat.£ratcfnvdoncusad pudo^ 
rcmmcuricndu.cum eflet venerandos tope 
nfco glotiofus.ftmulcp fencp cuo . atep facere 
dosotficio. 0 ualis autc circa peregrinotu; 
fufccptioncs fticrit.b;ncaR 3 aref. 3 nftante u 
quadragdima quidacc mnere venit ad eum: 
quito Dktocofueueratcumfuis cotinuarete 
iunia.t Die comedere, medios nies Tme 
ci bo confiitcns.l^idme iracp peregrinu val 
de Defectum. inquit fue fUie laua peregrini 
pedes. t cibos appone. ^mc$ virgo Dipiflet 
nec pane ciTe.nec alpbita quanl rerum rolc<s 
banc nibii babere reconditu ^ter ieiunium* 
otas p:unu: venilcD petens.filie iulTit vt po2 
ctnas carnes quas Domi falitas babebateo 
qucrci. 0 .uito cocEie:rcdes cu peregrino po:; 
ri08camitocQmedcbac.t rogabatrfvnacu 
eo cderetperegrinns . 0 uo refutate cbrifKa 
nuc^feptofttenre^^tctea magis mquitnd 
refutarcDebes.Omiacm muda mudis.ftcuc 
fermo Diuinus edocuit, t^cc qutde De fpiru: 
dioncDictarufFicianc. 

CapitulumlSntifnmu. 

•Rccipoc ^0 inlignifiima ecclefiaDt 
mbftraocrunt.': cogma oiUtauerut 
vifc ^mribus.qui coiierfatione mo^s 
itaebica illo f^o:c fruebanf. ‘^rilima nan^? 
tnrcs adbomies venit a Dco ifla dlpbilofo^ 
pbia.quemultaruDOccrinaru z Draleticcar 
xio lludia Dcfpidr.cancp fu munita, z melior 
«s operis tepus impediat, accp ad viucndu 
«ibit oftendat. 'Dee igitur pbilofopbia con« 
nerfanone miranda.naturali fimptocp p:tta 
dentia Docet omnino que mqnicia pcrimlc 
€t ederentur vtilia. 'Plon cm p«dicai vimi* 
Km . fed nugm ocerccnnibii pendes buma^ 
na gloa3m.TuaUicrtD rcfiftce pafUonito ani 
me:; necp namrenecdliunbusrefubdiuKC 


J6>nttius fotuf. 

coJBis infirmitart fuccubit.Diuinc virtuiis 
men^ babens.femg cotemplafomniu crea* 
tKe.z eum nocte oiccp colcn8.o:ationtte z (e 
QnqsplaQtmdubttamer.Bnime ^opuri« 
ute z bonoiu acmu conuerfationead mini^ 
fterm Dinina fecompones-purgatio^ afper 
fionefcB cdtann^Solas i^o poUunones pec 
cataputas.CiOiiLnrccus irructes caiusejcupe 
rattomniuabfolute buturmodi DomCamr* 
non per Habilitate noreflltatctp vite qualib^ 
Toluniatemutafmon mala patiens 
no kn^o:e aut indigentia neceflano:ucd<9 
p^effa moidef: fej potius gkiial^in talibus, 
patientia. maru^dmc.medtocntateinom? 
mvtiameditaf.‘z qncu$ namrebumanepof 
fibiie Deo cfl efle vicinu.vclut in trafitu vt€s 
pfentibu8.ne(:p circa pofleffionercrum occu 
pata conHringtf. nccp vitra opus eft in p:e 
Idtti ptouidere fo:fan vjgcf . &me autem 
fimplidtatl z cpercitin bui^ inftrucnoc lan« 
dan&beatimdineconKmplaf aema.? adft 
lice cerminn omni viuacitate feftmac.Ximo 
rcDiuino fineintermifSoncfufpiras.mrpilo 
quia rcfpuen8.et nec vfcp ad vocem emittere 
paties . quotu acnonesfuisaccib nofafep^ 
foLaereinbzemcoptebendene nec^ariana 
mre.etcog& cozpusmediocnto indigere.ca 
(heaii lujroria fubdit. iuHiaa punitin in^ 
am.t veritate mendaciu-Difciplmareru om 
nio menfuraspartiapafal ptorimis in vna 
nimitate7cdmumonecbrtHit.amico:up:oui 
da dtnicp peregrmo^.q P|^ia funt cdmn? 
nia fkcitegentiu.z luefviw^tv^^onl .necp 
gaudentito impoituna z mbulanrib? reme^ 
diu cofolationm a)p02Ci6.ad veru bonu Dtii 
gentiafuam fcmgcjcmides.fermonibusca^ 
itisfapieaburcp coftitisomaro ac vanoeto» 
quio remotis crudicns.are^ curans.relutt4^ 
bufdamm^te8mmib:>audicnte8.cu bono^ 
rez reaerrnm Difpofitionesruascetebsans. 
contentione, certamm tb> iraep priuaca. 'Hi 
cumfic lationalisomne momirratienalein 
fugingeneralitcr palTiocs cotpoiis Deumcic 
z animc.^Duiusitac^elegantiflimepbilofo 
pbie ^nceps quide fiiit fteuti qdam Dicut be 
if as ^beta.-: baptifta iobanruupbTlo au 
tept^go:icus fuis tepoiibus refert vndtqs 
cgitgtos bebreom m qooda piedio circa Ha« 
gnum maria m colle pofttum pbilofopbari. 
babitaculu vero eo^ cibos z cdueifanone 
talem introducit. qtialon anos nunc apud 
cgvptiozum monaebos efle conipidmus . 
3^ucmincboames eosadpbUofopbic 


liber 

9m acc^to.oibus fibi coprtmtite rebus c3 
crifep jbrenuncwrc emi^Jionito.! ejetramu^ 
ros in foluarqs agris ■: o:ti8 inbabitare.oo 
mos mtc cis dic facraria q apud nos mona^ 
Itmanikupanf.nncis coaxatione falua 
ri boncfla cclebzarc mtftcna.rHligctcrcppfal 
mis 'Z bvmnis ptaarc mutn^t^ i ante fo^ 
li8occafumnoguftarecib0.BUo8 aut^po' 
tres Pies z amplius cettife^ otebus tn paut^ 
meto babere cubilia, vino femp z fanguine; 
baberib abftincre.cibu cis dfe panis z falis 
i Vft^pi''^ po^ aqac.multctt8ci8 cohabitare 
feniozes vtrgincSylptcr amote pbilofopbie. 
fpontanea volutate nupctjs abf1incmes.£c 
pbyloquide bocmodo referes, vidcf aperio 
re.quiabqq^bebtci8 fcdmeu jcpiamfunt 
facti. adbuciudaiceviueret:co2U(B inltimta 
- fcruarcc.apudaliu8emnoinucnifbui^vi<« 
(c couerfatio. G “W conico ejcillo apud e^<: 
ptiosbancpbilofopbia babuiiTe pzincipia. 
2 llt) veroDicucbuiccaufamfuiiTecoucrfatis 
onuprccunoestque religionis aufa p tepota 
j7uencrui.£t qm fugientes in montito z val 
bbn8Deferttf(;^motabanf.admodum fe vite 
bttiusaflueuerut. 

CDeantbonio. 

£ d fiue egf petj (tue alij qnidi bnu ab 

initio pbiloropbiepftterut.illudtame 
apud oes conflac.i^a ad fumma rcuerentias 
atc^perfect^ne motib e;t:ercimti5ibuf(^oe 
centibus bancconuerfationevfcBperdut^it. 
Sntbonius mat;imuamonacbo;z>. que tunc 
^•int^eferusi^^irmotante^ter glotiavirtu 
tis eius.impatot ‘Conflanttn^ amicu fecerat 
litteris bonotabat.z vtpto d|bu8 veilec ei re^ 
feriberet ccpctcbat.i^uicautS ille vir £6TPti 
us genere ottu8.infigni vico in loco beraclie 
spud egf ptios conflituto . 38 puer ttlictus 
ozpbanos. paternos Donauit agros conui^ 
caneisfuis.aliam fo fubftantiam vendens. 
pcipiu 5 paupetib erogauit Hudiofi eUtmas 
cirepbllofopbi.ndfotu femetipmfpi^iarepc 
cunu8.fedeast)ifpenfare ptoficue. ^uncnis 
flutel 1 udiofi 8 fcdmfevin 8 :vittute 85 elabaf 
vniuerfo 2 u.p 2 obans bona vita fuanem fteri 
lpfaconfuetudine.licetfuerit pmoDifltcilis. 
•nodos admueniebatabdinentiepotiotisrt 
guotidie et^citatione crefccbat. tan^ femg 
inopiesali^d innouabat.afUictiontbcoz^ 
potis puniedoltbidincfacre^o lapi^vo 
tdtatcpanTonib aieFepu^do.£ratemei^ 
efca folus panis z fab^r aq.pzddqtp 
folis occafua/reqnterem Puos z omplioa 


Dies finecibomancbat.t^giUbat vt ita tU 
caf fp quide iugi nocte z otonib ceungebat 
^dc 5 oie.Si ibo fomn"^ incubave. ftado pai» 
lulu Dotmiebat.plerucp pauimSto iac^fola 
q$ terra liratu rcqcrioni bn8.0leifiqdem vti 
ctionc.lauacfo^at^fil*iU3 vfu5 modis 0 S 9 
euitabatq: bumcct^oejha C mollicierobur 
cotpis imutar^tSiut em no^ nuducum ali 
qnvifuj.Xfas^onci^ fcicsnet^ mirabat 
fedpoti^mentebona^n^fenioie Ifa^qrii 
tn mu^te laudabat iure.imii autdemetiilt 
mu 8 pcipne.cal 1 ^.fo 2 ^.gtuseoIloqnt^.fi« 
nevUatrii1ieia.£tlicet^cu iUobifputarmt 
certatiueqi 1 ione 8 inlmenr.mmo 2 e folitofs 
pienf z ©ifciplinabilif crefeente fedebat fepe 
ptenoonf.t ad menfura oebitlptin^ traffere 
bat:loqntiu(B ftbi Urcpitu ^abat^tuc^ mo 
ixs reluit qdam regula coponebat Xatisiia 
^tuttb? btuicpzouidetie redudas.eu fiitu^ 
ra pfeireno cftimabat ee ^rute.t^tcrea nec 
labotandd inanitf circa talia fuadebat.qn nec 
ignotante^mrepene fuccubere. nec feientg 
^terea fetm effe Declarabat l^era nat$ bd^ 
tudine in cultura Dei z legu eius obfemadSe 
Dictat Si cuiautbc^curaDoabatvtpur 
garecatam q poitei infpicerez futuro^ noti^ 
ctlpoiTidcreDeo videticspfctentiaDe^rlK; 
t^acareauc nec ipfepati^af z bn victu|. fe 
opari pciptebatac femetipm Difcuierez fec» 
ponererationeeozu q gdfitDicnocmtp.Si 
quid aute indeces ageret.cofcriberet vc De ce 
tero parceret in Dclicto.femetipm fcilicjcra^ 
befcens.fi plurima fui Delicta compermet. fi 
muletiametuens.nepercofcriptionis indt<* 
ciu fieret aliis manifd1us.£rat em labozio^ 
fus z majcimepto cofularu oipteflbzu.Outs 
e^t alter fic feru^lfimefiiii (hidiofua quo 
ru 3 ^a fepe veniebatad ciuuaKsf’^luhmi 
tiane^ in copellente cogebant eu legatibe fun 
gt apud tudiccs z magifiratus: quo 2 u finga 
U vel videre cu iudicabant nimis egregiu.lo 
quentem audire ? ptecipienti parere gloziof 
rum.0uicu talis effefiudcbattameigttoza^ 
ri z latere perberemu.Siil^o neccflitatcfiieig 
te ventflei in ciui tatcm.Difpofito negocio p:o 
quo veno-atad Defertu continuo reuer^a^ 
'jbifces nancBtiieebatp bumecta nutriri fui» 
llanciam.monacbis aute oznam ferre folio» 
riam vitas z ftcut illi terre tactu tabefiuntftc 
^ 02 ia monacbo 2 u ad vtbes accedendo feds 
tur.Obedientem^ofegiatuc^ confpidemi* 
bos ejcbibcbat.fiudcbatcpvt nec$ baberet 
nmemem fuperbat^ oacuram . nec putare# 


Eibcr 

lurbmouSjbjc^idanpauca f5>tutu afttbo 
ni} oicerc fiim ppulfus. vi tati viri g bcccf^c-f 
piapilclcremus pbilofopbia.1blurimo8 igif 
fltc^pu>Parinini 08 babuttaudiro»:8. quof 
ait) qd€tncgTPto lUbia.alp inpalrilina 
t f^ru zdrabiadaruerac.z vnuf^rcpeozu no 
imn^rcfpooctojapnd 4seftc5mo:at^e,cer 
cttitmulioup Docuit 1 3d fimilc vututQ pbi 
lofopbiatBpdQ.ritimvc^rundam biclabo: 
egtarcuircriuicafes? pjcuici^ vlgagros. 
fpiligetcrancboni) Pifcipulos eoriicp rc^re 
rcfttccclto:c8.Scdquo inucmri poterat 
ale.4bu6cratlbidiut)iligcrinimufiia ritarn 
latcre.t no licut plimi nunc boim cUti.fi glo 
riafetnctipoaecponlt z cuais infmuanii 
CDcpaulofimpliceoifcipuloantbont). 
■^crut aiitc p»banlTimiDifapuLi.q 0 
pcrccpimusanfbonij.alq quidc multi 
nccno z paulus ameUationcfimpIcc. t^unc 
aiut euefletruftur bona fpe couigcbabuiriJ 
fc.z ca in ipo facinore adulteri) bcpbcnfa ta^ 
cite fubriillTc ziureiurldo nuncpfi fccuca e£ 
mifccndu.2:umad aduUerubabe in(iitcam, 
z rcpde DifcelTtt ad lacremu apnd antboniu» 
0icuntcmcu maitftteiiflimu. z patiente val 
defuiile.Denicg di iam fmcjc dTci t ad vitam 
monacbicefiduracidis infueciis. omnifcoeuj 
flntboniusctpcrimentis in nullo inuenii eu 
inferio:e.filtcfccum dfepbilofopbie teftar. 
feoritim pcepii b3bitare.tancp no egente Do« 
ctorc.^oftnnabatauieocu8antbonq tefti^' 
moniii.z operito ofiKdcbacvuii 5 gtoiiofum, 
^foi^Dociore ruperiore.atc^ ad afflig^d 
^ cjcpcllcndos ocmoes preparaiu. 

GDeBmmonccsYprio. 

3rca bocitaes tpus pbilofapbabafet 
ammon cgvpri^ oe q fermo fcrf.^a ege 
rito parentito ou^iflet vjcojc. nec tn ea fuiflee 
e]cpe»tu8.3n princ^io nancp nuptiar. fpoti 
fam tan$ fponfus in rbalamo ficipics.z fo^ 
Ius cu ea remanes att.^Ruptie quidem nreo 
mulier. vr<5 ad bocedebrate functps.Etqs 
lebonu (It pofle virgincfimanere. z faens lu 
ceris cdoccbar.ac rcorfumfolus manere icm 
ptabat.Sedqmbctsinitatc(ycm fcrmo<? 
nes ^go laudaucratoiuidi autcab wgraue 
l>qud^abat.tn alio cubiculo oormi& anms 
cvu).cu ea mafit. nccp tunc a monachica ab;* 
ffineria (e fufpend&.^ntn^ muUer vui 5C<s 
Uta^>tutc.dKm3uitno die initu tam tirnoo 

mic^rifl)tcrre.rcdopo:tcrc poti^fwiuim 

Ttru«B pbdofopbartz ob boc fuflrtifanu n 
rOk2U iUc gratias ag» Deo pio bntoi cogita 


Ierimus for.uif. 

tione muTicris.m quidc in^t bancbabcDo-s 
mu.cgo mibi alia fabiicabo . £.t m meridU« 
naparte Defert; ftagnimarievemens areato 
cu icvfbi ad montej qui Didf mtrfe.ouoto z 
cenm annis ibi pbilofopbafus eft.anni8 fin 
gulis vifitlsfccudo mulicrc.'ftuuiottacpfa 
crarilTimi^mcipisboru monaftenoru multi 
ftjcrutDi^icpDircipuli.fic fuccelltoncsoftg 
duf.plunm3C0 z veneranda g eu fiucncrQt.q 
^ipue apud cgYpnos monaebos fifectes^ 
feruanf. I^am cu majcima Diligctia fi fuccef* 
fionc traditionis alaruirc-airai virtutes an 
tiquoni memoite tradere monacbo!U5. fsad 
mciUimcmorandirunt(^ adnosvfcp perue 
nerutXonrigif igif buic viro z tbcodoio ei^ 
Difcipulo cunnbaaliquc tranftrcfluututque; 
Dicunt ^o fe alteruter nudos vidci? 
rcf.iuiru ammo vt recederet Xbeodoius. 
.CutpetiI fcmcnpm nuduerubd(:a'ctintac^ 
ri.repctc Diuia virtute traHatns cft in vlterto 
rl ripl.^^raficns ^bo {beodoz^aqulz vides 
nec vefted^ nec pedes infufos.fiijplicabat fe 
ni vt caufam reioepiomcrcc 4Zucp ilk Dicere 
refut3ret.ille non aliter fcprogreflu^ nifi 
cognofeeret. ^jmittccc tbcodoiomillifcco vi 
uo rem fore Diouru-cofeiriis cft quid eucnic. 
*ji>rcjrimu libo miracuUi buic quocp rei conti 
^cqdnarrabo.^nmftip.iimccs altciu^a ca 
ne rabido ficuflum filiu z pene mortuu ob tn 
ierutei-t dulaKSDcpcabauf vtairarcf . 2Iu 
illcad cos no eget in^t mea curatioc.fcd vos 
fi vultis reddere bouc querapuiftis Dnis fus 
i8.egroc^repcntcfanabif.C4<^bamcor^t. 
iqa vt rcftituf eft bos . paftuTtfKJpz-ecfflit s 
puero. 0n ergo ammo iftcmoriebaf bi an^» 
tboniu vidifleaCam d^ in cclufcm. Diuis po 
tcftatito cupfalmodia pcedentitocicofulc? 
tibuftB eia 4 drea eu crat.caufam bui^ mira« 
culin5abrc5dir.3>dcbat cmqmacrcimcn 
to obtuim rcfpicics.di ftupoze miraculi cn^s 
iufpia rcipioTct vifionc.4lu<p poftea venies 
tcscidasDefct^inuciaflent boravifioisan 
tbon q.z pucnilfct cu trafitu illi^ brifica* 
uerut amboaillu ddem q: ad maifefta bons 
trlllflcf.itlu.^oq 2 tanraalonge mcruiirctccr 
nere vifiond^tilto?. em Diep iter eft toc^ 
in medio pofucruiquiDcgcbacaltcrutcr. £.t 
bec quidem ira rda ta fu n t*- 

CC>e£utbicianomonacbo. 

■R boe^dcocpfulamaudini^arifll 
mc piatum cafbid3nu.q in bitbimia 
orca olipuj moiabaf.^rat 4lP^ 6?^ re 

pi^ad cnratioes paflionu.z miracU reni z 


V. 


Eibfr 

opaTi.i'ta Tt tpfi; conftanrtno ^ tntc vife 

amicusclfa jlU> fiqntdc^e vtnct^ quidam 
rpacahus^mfufpiaoneveneratqd pjoaf^ 
fompia tYTlnidc fugit? rcqfims circa oUm^ 
pu c5p«bcnf«8 di 'Rogatito aot nccdTarij 8 
d^cuibiciami rfp:oco apud pndpt legatio 
ne fungeref.^u8 in^t p«)uidendu3 cft. veis 
bo lib^ a vmcuU8.ne cruddtf coihic^ itu 
tereauTlac oictf ad vinculo 9 .oir€iriflccullo 
des.rogane vceuab bmotnccdTitate releua 
ret-O-uicum bccfacerenolntlfenc. fponteta 
nue claufe referate. z vincti catbenc fut repe 
K nirupte. *]!^oflea ad pzincipe venies bi 

samio tucbegente.paf^ni1^ubeneftciu 
meruitqdpopofdt. 'Hd em poterat coflantt 
nue petitoito ben^re.cu d (umi bonor^ 

cumulu e^rbibetvt^ecitac? b:eutt a nob bi 
ciabe monacbis^tunc clare rumphatifuffi 
cianc.^Cui (t^o be bis fubtilio; cura fuerit:q ^ 
rens inuenietplurimotuvicas bienon eife 
conferip^s. l!;^^i>dcncus. 

CapituIu^iBuoDfnmu. 

Xlicctpcroiaita flotercteccHia.no 
tameenilitinimic^clcuata fimuUc 
cp fplcndcnte valde rerpides. fj ma 
(iiiola cepit mouere colilia. cotendens guber 
nataa bno.? vniucrfom creatote rubmerge^ 
re.^idebat itai^ paganor, errote fuifle nu^? 
datu, captae^ vana bemonu maebinamda. 
tcrcaturaa pRmisianoadotarCledacatos 
ri btmnosbecen^ offem'.ea gfa ia no apene 
pira bn m?^. |g-itote nrm etxitabat bellS.rs 
virosin«l!^rpiano8qde3rc vocabulo ,p 
fitetcs.fs amote bonor? ? vancglie fcductos 
ad fcnutuf2.o:ganumeo8 fucmacbinaiiois 
babuinp ^spKmos ad^iftinu redujdterro^ 
rc.no quidc cr^nira rumis adotari peipies 
fed ipm creatote ? mudiopif^e coequatu a-? 
ftrues creature, t^biaut boc ^ncipiu ? qug 
admodu bic inimic^ 3 i 3 ania fcmiaucrinenar 
rabo.aiecidria ciuitas eft madma et boim 
intfci'fudinecopiof3.n6cgvpno?tfolumo.fed 
cuatbebeo?.? libicotudrca eg^pru obtines 
fmdpam.^n bui^itatBCiuuat) pfulatu.poft 
pctmilluinclvtum^ipugnacotc.q fubimpqs 
tvrinis biocletiano ? madm^no nouiffime 
imperiu fpdtc cq)ondib? martYri} cotonam 
fufeeperat . rucccflttacbillas . 38 em fub lUo 
^egio petro amuotdinacu oiaconu.capm 
^ i mdedj nouuatibo.? ab ecclta ctpuiru 5 ro 
gat^a fidclibabcnuo rurapicamiltrarccepit 
polt acbilU ^0 alejclder fotdlfim^eulgeud 


Intimus 

twgmat? pdicatot otdinaf epu8.‘i5ocfBear 
rws in otdic ^de pfbytcroa erat et eypofitia 
ncbminaafcriptura? videbaf btccomiflaj 
0idSsautale;eandru potificac^gubemacu 
Ia rurccpilTe.euencu tgis non pottauit . fed z 
motdacirnte ppnlfus liris qr^ac ininml^o; 
ro laudabile vides viri pucrfati5e5.nequaci 
caluntas cotetrerepualebat. verum ^cfccre it 
lu ^bibebat inuidia.t:)uc§muenie8 inimi^ 
cus veritati P eu nifus cil exarare in ccciia te 
pe(late.;Spo(lolU)emalcicadnboctnnisin$ 
itabat aptcrefiltere.? lUequide biuina feqns 
eloqa.e4 bonor^ di pU z eande fubitatia bte 
cu beo genitote film pdtcabat.amiusa0t edi 
uerfo verimti repugnls.crcanira ftliu f^cta^ 
racBbiccbat.adijdes.erataliqnqn no erat.ee 
alu q cc illi^ If is indicant infana . ‘ipec g nd 
folii in ecclefia pfii^bat boccs.fcd ena in cjc^ 
trands cduentib? ate^edettiis ? bomos dr^ 
cui^ quibufeunc^ poterat fuadebat* 
GSro3omcnu8, 

£ptcb2denre8 quida bmdi viro8.ale5 
jcandru quoi^ cnlpabltreo q» nd vtilid 
(ilcret.bu corra bognia fierd nom'tate8.3t U 
learbicra^ melius eflebc bubijs fcrmonecp 
vtracpBtcfl3oncndu.vcnd vidercf e;:necclli 
tace.fed poci^eicfarinactioe cemmt ablatu, 
tudcjc cu clero refidesad altercatione addu« 
pit vcricp parie.^t auicuenire folet circa cer 
tamina verbo:^ vtruep fugare nitebanf-Sr? 
rius tamen nullatcn9acquicrcercvoIebac.qa 
confubitaniialis filius ? coetemus patri. 
C^Ibeodcricus. 

Xet:andcraut apoltolicotu bogmata 
pdicarot ^iis quideetim reuoeaream^ 
moninonib? ? cofilqs nircbaf. -Cu ^o eu fug 
birevidiner. ?aptein^ictat^ fadnota pdica 
reejcotdiefacerdotalircmouir. audiemtem 
clamate biuina legc.fi ocllis tu^ bcjctcr fc^n^ 
d3lifacte:cniedi tptoqce abs te. X^ocitac^ 
tBcromanecJdes eeclk filuclier gubernacula 
rcdebat.mclcbiadifuccedfe. 4pqll marcdli 
nu clar^catu in gf^tione gcntiliu fufe^at 
iura pdriftams.awbiocbie to poft tvrans 
nucccSetncboitcBte.vimlt8 pful ejCtabat.4 
etia antiqua qcmuUftgitobeftmccaatYmn^ 
nis cdificatuteccKam j^oftquepbtlogoni^ 
pduficam fumes ?rdiq edificiarugaddidic 
?^ pictaj) licinq tcmBibobcmoltraumjn 
bierofolimisautpoitbmnone maebari^ot 
dina^eft vir noiefuobign^.? oito bonis o? 
nai9.C.odc<p fficcoltltinopohalcFaderpd^ 
miltcri} po0idcbat apfids bo^ 


Hibft 

na tiSib? valde cUrusXuc igif alcpadnnus 
vidc 8 arrittsmor? iudiciart; aculeo JlimnU 
tti inultos ad blafpbeiniastJcccptos enges 
rc.cocilia 0 ^P’^‘^^l^l^ 2 areeccfiarij p^efuUfe? 
eius blarpbemu fuie litteris indicauii. 
eSoaates. 

Capiruluni.jE!if. 

^lectinimis att^cUrifTimisTbtc^c^ 

^oUcceccfic comimihts aleFldcrtti 
&no falttCeXu vnu catholice ficcojp^ ccdic. 

madatoejciftctemfaa-slctiptuK vt fenief 

culil pacis X vnanimiraivcofeqns cft Dcbd-c 
fioftris ferihere x alterutris qapud fingulos 
aguturmlYuuarc.vtfiuepatiturriuc gaudet 
vnu mcbtu ppatiamur aut pgaudeam^ aditi 
iiicc 3 u nfa igif groebia nuc egrclTi font vi-f 
ri ini 4 x jtpo rebeUes oocetes apoi^Ha. quaj 
rcrte 4 ubet p^currercfurpiccf anti^tpo. x vo 
liu 4 dcmB taciturnitari c 0 rr 3 dere.fi quo in^ 
folosapoftatas pfumereiD matil.': nonloa, 
alia peuetrido fimplicitate fotdidaret 
tHS.S 5 qiTi cufebr nuc nicomedie.puus iu 
fe pfiferecaufaseccHe.q: cu reli^net impenf 
tioaciuitate x peupifij nicomcdicnfc 3 cccUa 
noellin eo vitio riibrecata.p:qcinafetiahij 8 
apoftatts.t feribere vbit^ molitus cft comen 
das eo 8 . 1 i 4 mo trahat aliqs igranr^ad 
pcHima berefim ? ]cporebellc.i 6 cp ncc^ariu 
iudicaui feies qd in lege fc^ffiell vlteri^non 
tacerc.fed vo5 oifo indicare, qcinus eria vos 
fdatis apollatas.T eop bcrcfis ^ba neqmfii . 
ma cauc.]t).St § feribit vob curebi‘’nc raiij 
piatis cu.ncc (cpta fufeipiat^ Sntiqua cni 
calliditate tge pptcflaj nuep iftos renouare 
voles, fingit qdc fe qfi p:o iftis fmbere. ope 
^'oDcmoltrat.qjpiofcnieEipo taiib ftudere, 
fcftinai.apoftaK ;^o fiit ilharri^ x acbillas. 
jCu cisautapoftauerut aitbalis.Caponius 

alter arri^.farmati^.cttfoius.lutius.iulr.me 
nas-z belladi^.gamfiisfcdus tibconas.qui 
epi aliqnftintoicri.^ (^0 q opinares loquti . 
fur bnwi fimt.l^o fp inqumt oc^ pa^ mir.ij 

fuit qnoc^ pater nSfuir.neiauivcrbtt c^nq 

Odftenntofactu cft. ^ciftcs em g: no en 
ftee no ceiftente fccit.q p:opccraliqu fuitqn 
no ftuf.jCreacara cftem x factura ftU" nccfi^ 
m:lis cfipn fcdmfttbatn.nccp verus cft ncc^ 
vera ci^ f^ia cll.uecp veru naruralif p:i 8 ver 

budl.f3Tn^quid£ crcaturastfaciuraaeft. 

abafujeautpf^bu x fapufici^-^ ipfct 
ftmsm^pzibpciTcrbotinccifapictia inq 
x^mxoii fcdfooiQ.^ntkx cctmcrtibilis 


Ifcnnms f or.uii|. 

Eli X mutabilis g naturificutt vuiucrfa rati 
onalia-l^eregrinacmt (n:trancu z remomj 
eft verbu aparerna fubftana et inuifibilis sil 
filio padlion emgfectc x integre nouit fiU? 
pafrc.ne^eu gfccte vidercpot.'flainnccriu 
fubftanfilnouicfiUus ricutt^.*ps:oprcr nos 
em faaus cil. vt nos g cu tanqj per inflrume 
mcrcarct Dtf’. et ncqtu^rubllitiflctnifinos 
^ facere voluinei;*Rcqiuriuit § quida fi po 
tefl bd verbfl coucrtifiait P^abolus ell co»« 
uerfusznequacIbiceretimuerutvPicB pote . 
tiaquanamrccouerribilis ctilles facf^aiut 
X couerribilis e(l.'£>ec ita^ biectes idl arriu 
X qui cu co funr. z iu btjs impudenter iUHatt 
les ipfos X requacescczu-rtos qiiidc cQcpi-f 
fcopiscgvpti X libiaru pene centii couenides 
an3tbemati3auimii3.0ui circa eufcbiu 5 
fiifccperut mifccre lludacs veritati menda-# 
tiii X impietate cii pietate fociare.fed no pua# 
lebunt. "iBincet em veritas nec vlla conuinio 
eft luci cu fcneb:i 8 .nec^ cocoMia ebrifti aim 
belial. Ouie etenim taliaaudiuitalqn^Sut 
quis bec mcmdicno verba non metucnaut 
aures corinuo no obdurabit.nefo:dibotaUu 
verbozilcius polluaf audttus^Ouis audi-^ 
cnsbiccntciobane.^n^ncipio erat verbu 3 . 
nSreptcben dat illos cicetes.fuit aliqnqua# 
dono fmc^Sut quis audies in euagelio vni 
gemt^filiuat per ipm ou facta fuut.no odio 
babcbicbicctcs.quia vn^acatura?. cll fiU^i 
0 udergo poterim^ die bojfi:q per cn 3 fana 
nofcunfZ/S-ut quo vnigemt^qui ofoiis 
ilios coiuimcrafi O.UO ctias e;; no cyillcntib 
critpatrcbtcdc.Eructauicm m£u verbum 
bonu.ct iten 1 :ejcrrero antelueifem genui tei 
autquo DifTimilis p:i fubllaria.ai$crr 
go gfccta X fpicdozpams.q bicit.qui mc vi ^5 
det videt x patrci? 0u5 fi tbU 5 z fapictia oci 
elifili^.fuitaliqn qnnofuilifSimtle clletn 
ac ii bicat finc ^bo x fiuc fapif tia fuilTc aliqff 
bem^lquomo dlz couettibiiiszmutabi 
Us.q bicitg fc-cgo in p^.z paf in mc.z itenu 
ego z pater vnu rum^i*li'cr 4 pbeta vero. vide 
Eeinqi me vidctc.q: ego fum z non mutabor 
'Ba in co il»bo illo bictufit apl’i q: fact^ dt bS 
tn mutai^ no dlfcd fte bipit apftisncfus^s 
bcri z bodie.ipfe x in fccula.q putas c3 fualu 
cis Tt biccrent.qa flater noscft facC^ cu pauc- 
ius fcribcba£.|p ter que oia z g que oiai IBnf 
de ^bo blafpbcmct^a nefeit gftete filr pame, 
mirandu no cll 'fla fcmel babccre^ff oimim 

rcbcU^i.t^.regcuriutctia voces crbicdes 

Sicut nouit me paf x ego agnofeo pzem Si 


Hibft 

ergo cjc ple pafcrnowit film. palld! q? t fdi^ 
fi3Bfectcnomipatre.Siautbec ticereim^ 
piu dl.nouu ettisfecte AUS pai^.pall cA4a fl 
cmnomtpatfuu verbu.itct rertS nouitfis 
pJiu patre-t aliter no eit.txc ticetes t rcuot 
u^tes fanaas fcripmras freqnfcrpnindm^ 
eog,t rarthj tan^oameUotcsmncanf.ftudc 

Ksad ftmctipos irabere qd feriprfi dU» vc 
nmtimpi^m^fundnmalo^ fpcmit.««t 
le ftqtiide aneeeos berefes Aiavcq plnl^ De 
«cprnmcas co 2 rucruc in impjudenriS fui. 
itti ^0 per oia rerba fna nitetes o*]^ ad inter 
nttionl Diuinitaiid verbi-per bec illas bere^ 
fea firmare potias conan funtanticbriflo fs 
cti^fpinqotes. Ouapzop^abdtcari z anatbe 
macisattfuntabcccl^iaXdmnamurimc^ p 
C 02 U editione z madme qj z ipfi atiqn q ecdc 
fte funt audierur.7 nucab eo ptotfus ediiuc. 
no tn admiramur . t^oc enim z bimeneus z 
pbiler^pailt fum zance eos iudas. 0m cum 
effet r^u raluam2e.pofle3 pjodico: faet^ cfl 
‘zapodata.S 5 Debuo ^em iplis.no fum^ 
lgnatiDndem_pdi)cit.'^tdetene4B vos fe» 
ducan^ulnemvenietinnomumeo Diceti 
tes43egorum.z t^us^pemulros erraretur 
dCT.'Bcergocaiispoftco8.£)ircens embee 
paulus 9i|:it.qa nouilTimis ttponby apoita^ 
^ut^i^mafidefanaiattendentesad fpus 
erronis DoeirinarepDembnm^vericateauer^ 
fanf.Domino Aquide zfaluat 02 enot!ro iefu 
cbnfio e femetipm pnudante.t e ap^ Defi 
gnate De talib cbfequeter nos e noiipfos au 
dietes impietate eo 2 u$ anatbemati^auimus 
eos.fioitpdijeim^.pAenddcs eos e^aneos 
s fide.ecchat^ (^rbolica.3mticauim^aute z 
vob Dilectintmiat(B cbannimi cominillri* 
ne qs eo£ fi fotic teptauennt ctii ad vos ve^ 
nire rufcipiai^.netp eufebto velcuEibetalio^ 
^ fcriblti eis obedia^.&ecet em nos tit 

^^ianos vtocsp t^mloqu&esz fapi^s 
qfi Deo rcbell^zanta9.co2rupto:e8.rotf vfs 
nto aueHdnur.z nc^ auebmoi Dicam^ ooi^ 
bu8.ne fo 2 te ct^ petis eo^ eotcare videamur 
ftcutbtusiobanesait. ^^alutatefifsqapd 
vos funtralutat vos qnt nobifeum funt. 
fLZbcodoiiciis. 

0 n folu aut bScXed etia ad ale^andru 

coftaiinopoleos cpm miflaj a^epillotf 
Ubuicoeiinfoerenoomina. qdareoiaei^ 
od^Lneqs rufpicef becmcficteprcrtocre* 
z po(lea$ ^iusarri) z ceteras qcs ep^a . 
vtUDnarraiweget byllonc. qtin^Dc tcpmre 

veritatetdlenf.naeteqfupta gc(^ fumper 


dcccantScriprit em elc^andrinus bce coit 
tlMnnopokas atecandro. 

Captnilum.jEini. 

arilTimo fram' z vnammt alejridra 
alcpadermoiio fatotS.ZlflKtit^pos 
teoc boim peflimoin auariciei^bpa 
(it’writati.qcrcdifclTepcipua.fol£tmfidia4 
npTaKasfctoccaridcs reliftctcs cccEafiice 
pioaiOmpulfi nacp maltaoli a svabolo in 
cte opante ad fljoftta fibi libtdinS tab omni 
raieretia rdilStes pcttlcat indM CKt dmo:& 
0c 4h3 mibi neceflariS fnit patiiric z reucrea 
tie VK fignificarc. vt ab bm5i caucag. ne ija 
roiteprumateo|.inprocbiasTias accedere 
»l'Bfeii>elEaIiO8.'0aleieinm3giadfedncJ« 
du ftgmaiB Tti vriitteri falfttate copofiti84 
poflincfacerepltiginfimplice fidipuraep re 
fpidentib.aiTl’igifzacbiUa8 cotoraiione 
IME facta.eoUori foEbia z mnlto oeierPitlo 
feeun funt. 3Uc naep boaimpioaculpaBpef 
fime rolnag fneihnenitoceafion€.3fti nero 
bignaiiunnegoctatione refpictetCB neqnaeg 
iun eecfie rubiaeereEnileruc.red fpeUicae fi» 
bimet latronfi edifieates-inceflabilia Cei8co< 
dtiabula celebiantnocnto z Diei» ptra ppm 
agcteB z cotra no8.p:auil^ Ubidinito epera 
cenf4 oempiam z apliea aceufantcsgloraj 
iudaieo feemateppo rebellare.inllinicrnl fibi 
nteioRidnabinimtatez eqnaUiatecu patre 
faluatone nfi iefn ppincgatc8.oa<B ei’ fala 
taris olfpenfatidis z bnilitat^^tcr noa bg 
bitcTOce8ecerpfte8|)lati5e baru impiet^ 
fiiepdicationectciictrc.m'tunf qnifpe Binini 
tagctnronep z ineffibiliBgfieqna a imclpto 
babuit apud patre penid’ euitates paganos 
rfi z iudeoir impia Be jcpo pfirmat lententia z 
landepioptMvtairoldaucupatesDiaijde^ 
p nos pntBenTioes adirrenegocianfifeditta 
nefig nob ^tidle ac Efecutioes infbmnt tant 
iiirgtagponetes p addindes mnl^impndS 
luiqnasrcduennt.qmipi comunt cbniiiani 
catiBerog3ntes.Bum cotuinucncnle omnes 
circucnntvicoB.infnpcrinerupibllcs cbrilli 
turacamqnam militiB Biuidere nolnernnc. 
illi fefndcre nunc pfumnnefii nosqnide vi 
tam ipfoMm zn^banda eanamina.'eoqi$ 
laterent tardius cognoreenies.nunc generali 
Bccreto ab ecdefia adoiatecbrifli Biutnilate 
cose.cpnlimus.^bnanrunt tamen iUisih 
carliombusTti.z aducrftimnosmacbmaa 
ri. qni apud rnanimes comminiliros nos 
Rros figuram pacis et vmtatis Bigniiaieqi 


EtlJfr 

feefxrcatfinsit.0^3ntcvcze(t abripcne; 
qnofdieo^ ad pcfttfipziim per ramloqou 
ficta fafcmlttlfas ab 08 marufelUsttn^ 
dubiuiaecpgui nrekgctes caef^uctasa 
fe efom8.ftne pentr^ eos in Ddtct^ fuis fa 
cutrcmancre.^$TtunLme8 b^^sca^ 
dem fecit oecon^s^os.l^ott em q apud 
nos mate oocucrut t e^runc ea fatenf to* 
queeaafuncecpuUufedbccant ^ocumi^ 
{tcotradicut.autficne eostatiocutatiomb? 
etquibufdaobambtaoomto 
lito 1^0 tpompofis cotrupeibUe Doctrinam 
fua velates ei(^ui|8.attfabuc m Deceptioni 
qucUbet tncaatu.noabl^nite8cmm apud 
oesitodrepietad caluntaii^rtpnn^cqfc 
dameo^litteris fiibrcribctesmccdcfil fu^s 
fcipi.macimoiicutircotimmenfeBicttlo.p^ 
fumccto talia commifti :s. eo q? nc<p apoflo 
lica boc regula patraf. t effunduc fuper cos 
DfaboUca efficacia ?tra]epm.O-ua|ptcrin 
nuUo fegnts o cbanitimi ad tnfinuandl vo^ 
bie perfidia co^ memetipm crejei. Dicunt 
emqtfuitaliqnqn nbfiiit fiU^Dei.7pofiea 
factus cft.quip:tu8 no fuerat talis fact^.c^a 
'taltqnfactusefi.qualetoem bomini eile 
ptingirXut^ em tnquiu t Deus q: no e;i:^e« 
cibus foucoimrationaUu aeaturismifeere 
Tolctes t fitm DetOnibo verbis confeqnter 
aiunt eu mutabiUseifenature.ibtuas mali^ 
ciec^cap;U>ilc.ale;cnoepfientibe(re Dicaf. 
Diurnas qutipe feripturas ouib onditur eu 
femp encpenmeces.quiburda pallDefignaf 
in cduertibilitas verbi z (apictia atcB Diuini 
tasq fimtjcpslbonumua ergo it^uiuntifii 
poUuii t nos fieri filtj Dei.fuut z ille. Serio 
ptu c(lem.^ilio8gcuui-z e;caltaui.4Zu<:B 
latu fuerit eis qd lequifidefitpfiaucc rp:e« 
uerucmeqb naturaliter noefi faluatotis cu 
naturefitimutabilts.omnireuerentia fpoU 
antes fcmetiposaiunt.^Bec aliqua babet^ 
p2ictate ad Deu .fed cu fit i^ natura mutabis 
lis. feiutt De illo Deus pfeietia i pconcem pia 
tione.qtcundcf^fpcemrus eligas fotet 
croibus.iqb em tnquiut natura qfi pdpu^ 
um inKr alios filios alu^d babet.na nec na^ 
luraluer Dei filt^cfi.nec amul babuuad De^ 
am 4 p:ietate.qneriatprum natare mucabif 
eriftente^rer moderatione Diligentia z vir 
^no mucamadDctcnusele^Dms. cuet 
f^ulus z perrus ad boc fiueniflent. nibil 
iefus potiat bo^^fiUatoc oifferre.'^:optcr 
repu>baaoneigifbui^x^ane Doonneetia 
Duunasifasreuola^^orium^iUod ^ i 


Siimus folm,i]E. 

pralmi8Dcp^0uiueft.Dilc?:ifK iuftidacc 
odifti miquitaie^picrca mpt te Deus dojs 
tuus oleo leticie pp^oztib> tuis . 0uia vero 
fiU^Deine^e;cnb e, rifientib factus ^nct^ 
f^taliqnqnndfait.rufiicit nos erudire ioo 
bannes cuageUfta fcribesDc eo.vnigcnims 
filius 4 cfi infinu patris.1^:omdetc quippe 
Deo vt oficderet alterum^ in Diuifas resno^ 
mmauic patre, z filiu e;rificnte infinu ptis. 
Sed qt inter becqejcnb cpidltib facta fut 
TerbuDeineqaa$c$numeraf.oU inquit^ 
ipmfaazianu^Pzopzianac^eiua fubflahd 
amDcfignauitDices.jnptincqjio cratver^s 
bum z verbu erat apt5 dcu.zdcus erat ^buj 
^Docerat m^mcipioapudDeu.Oia pigm 
facta funt z fine ipo facm eft nibiU Si em b 
ipm ota facta funt.qu5 qui creamrm vc eent 
Donauif.ipe aUqn no ftiit-l^o em vlla rato i 
vc ei^ nature iiu qui fecit cui^ illa que fiunt. 
Si tpfc quondi a*at in ptinctpu). oia vero 
B eu facta funtec no cjcHarib fecit.z cbirariu 
ridefbisqejcnofubft&ibfacra fut boc qd 
criftatt valde Difcrctu3nier patre fiquideet 
filiu nuUuDcmonfhaf e!lefpatium.nec vfi^ 
aliqua cogitationi boc ale fantafia gapiete. 
Ep nlepftatib^autcreat^mundus nouellc 
babctfubfiltie recentee^ natiuimti a patre 
per filiu. bmoi vticp fubfiarialimte cuncti ac 
cipientib.airi^ igif adbuc ptcplatus verbi 
Diuinuatl z creatura^t vniuofam mte^^gc^ 
tia tranfeendente. reuercdtlTim^ u>bane8 ge 
nimra cius necfacmra Dicere voluu. necp^ 
elemita fillaba^ factote mgei|^ru^nus em 
ingenit^ pater. Sed qz cjccedit owgcliftam 
puto qz z angelo:^ gestione; z tranfeendu 
vmuerfa vnigcmri fili} ineffabilis fubitatia. 
DO § reoz qz De pietate cogitantes De bac ali 
quid intcrro^rcpliimac^ter qd Dictucft. 
i^rioza te ne qficris z Diffidtioza te noli epo 
aminarc.'R|ficui alia?. plimma?.ei bmoi 
noticia buanc Bc^iioi celata cft. qlc cft ap d 
pautu; nec ocfe vidit, nec auris audiuic nec 
incozboisafcedit q pparauitDC^Diliglnto 
fc.Scdcaa Hellas in^t Deusadabzaba no 
potes cnumerar&neca arena maris z guttas 
plttute 48 cnuerauif;0uis § audeat qcteri« 
us BfcrutarifubfillentuDa vcrbt.mfi fbztc 
vefannsfitZDcq^bcticusfpusDicit. &co 
ncrationceiu848enarr3bir;'Razipfc fal^s 
uatoz noHcr pilare voles oib i boc mudo co 
lonis-bui^nottcuab eiacponerarefcRinao 
iut.fignificasvltranamradre otmrc^ bic 
atunuduernooe. Ibli vero patri tantu aclia^ 


Eibfr j&jintu0 

«rcbttiusfctcnefacramemuinuUtte mquit adoptatiruntfUq^ednicoumibiTejrtft^ 
nomtqttiecftfiUusmftpaicr-rncmonouil mturaefectuedlei nibil inommtocgcna 
paman nifi filiU 8 .'Bo rcoz ignojarc fapicfi^ bij vero tn vtrocp mutabilican fubditi eiua 
tC 8 .qz vcfanu dl fapere^no qciftcntite facta eget au;rilio. 3 n quo em pficere poterit fapi 
filia ca viicp babeat tpale p:indpia qtS oftes entia oei.aat ia 4 cll veritas aageaC aat oc’ 

ditar eje no ciriftccibus facta. 'Ha H t^onh? verba qaomo poteft meliojari. ca fit via ve 

incflc opojtcrcf bocqd aiat erat qn n5 erat. racp lamci sr>i aut boc cft.quanto masis ve 

aat fpacio feculi cuiarcut^tfi verueft.quia co:di 8 cftoicerefapienti 3 aliqnauibdvir<s 

omnia p ipfum faca fant-pala edqzi omne tatefutlfein infirmitate capabile aat irratio 

fecula ■: t^as : Tpacia.? aUqn inter q reperi nabilitatc vcrbu.x per bocration? obfcara# 

larqbaiuntfaitqnnSfattg ipmfacta funt eamaiu^olummitencbziseircfimijcfasapo 

^tqaomonoeftincredibileeuquiet tpafe ftolooiccnte.qac:^ 6 muniolaciadtcneb :38 

cit t fecula -t momena.mter que eft ilUid fuit aut que c 6 co:dia jepi a belial necnS a falomo 
quadono fait.oicerealiqnnofaiflei Stal-s nedamanteimpoflibileeftvcl vfcpadopini 
tam em eft t omni peccato plena, eii qui cau onem inuenircftrpetis vias fup petra q f m 
facftalicui^eunde pofterioteoicerciUi^ge^ paulucforiftuBeftf-^ojrocrcaturcdasbos 

niture cuius caafa ell. iizeccdit cnimfcbm mines ? angeli benedicnbes acceperat, vir^ 
eqsfapietiabeiquicrcauitvniuerfaiUbrpa futibus j)ficcrecontendde 8 mldati% legi 

cuim in quo oicut nodum facta fitiua patre. fimis quatinus no peccarent, ons *o nofter 
metiente febm eos ej: fcripiara que oicit pti naturaliterfUias patris ceiftes ab omnibus 
mogefuweadrevmuerfecrcaturcXbfonus ado 2 af. 3 llibeponetes fpiritu feruitutis ep 
fiquideifti^lamafrmagniloqu^paal^.oi^! boni 8 ogibu 8 t^accta.rpirimfiliarionisac 

ccn 8 Peeo.a^pofaitberede omniap que cipientesp naturale filium adiuti fiunt tipi 
fcat z fecula. Sed etia in ipfo creata fiii om adoptionis fili}. filius autjpjia z naturale? 
naquemcelistqucmt^a vifibUia t inui p«cipua( 5 faiarioncpauluseri 3 mar}tfeftai 

nbiUa.futep:map3tus.fiuepoEcffatC8.fme UiEOccotticen8.0ui^:ioftlionopepcrcit. 

bnattoncs.fi«fede 8 .oaBipm z inipocrea fedp?o nobis.idcftiqttenamranofum^fild 
a fut tipceftanteou..Cu ergo impia mon tradidit iUu. 2 ld oiftinnone namnojptioa 
ftref argumenwcio.qua Otcut ck nb epiflcntt illuminum filium enc oipf. Jn euangelio 
^sfacmnec^cdlpatrefempdrepatrcra. - aut.-feicdlfiUusinquitmeusottecmsunti 

Xftem pater femp filio pfente^ter queap<: mibi benec 6 placui. 3 n pfalmis ^o faUiatol 

pellatur patcr.f^B fibi pfence fiUo. femp eft ait-Ons Dicit ad meftlius iite*’ cs m. Serma 
paterefecp^^t fine Defectione pfiftcs. no te tmnmte nature Declarans fignificat no ede 

poaliternecpc^rfpationctgejcno^illcntito ciusnaturalcsquoflibet altospjeter iftum. 

sm^syni^nitdfiLmJ^Uiid em ampli^ fit 0 uid eftetia q» 3 it.ee vtcro antclucifttu ges 
fcclcmi^Dicerenoftiiffe aliquado fapienti nuiteiiqoncclarcnaturaleDcmonftrat pa 

amDa qtteDu:it.Xgo era apud eu coapans terne gmerationis filiatione.qul no moa Di 

ego eri wiadgau^batiaui Dicere virtutem l^mtia z eicercitaitoy)uectti 8 . ftd ^lietatc 

Dei aUqn no eptitiiTe.aut vo-bu eius alu}n ac namre Ibtucus efh wi z mtranferefilbilcm 

^iflcpnncipiu.autalaaquibfiliusagno babctftliationcvnigenitus patris. T^tio;# 

famr.tfiguiaf parei^ldlquifplcdoteglo-s nabilui vcrofiliationcnoneius nacuraluor 

ricnoDiaitc^rc.vn^mrnittf)napale la edftentcfcdopottumaremomjeDonoDci 

maumr fpledojcft.SiauttimagoDei n9 etia mutabile ratio mouit. Hidct<»em indt 

murcfi^j)ata'q:neccui^imagoeft.fedena . ftlt) Dei fi'l^ 8 bomtnu.aa:q}eruc fibi vitores 

cunoeftftgurambfificnticDcivna punifiet c^ipfis.^titerum.i^ilioegcnmtejcalfaut. 

illcquunommtoabeofiguraf.e;:quoappa 4 )fiverom£fpmicrut.ger 3 i 3 DeiiDii:ifreDi« 

ret filietas faluatojis nn nulla babens com diamu8.22S>ula oiemr^ DilcctiiTimi trifeo» 

munioncad cci^o^^i^teOueadmodu? oneroftim putas efle plunb vobis vnani^ 

ti^abiliscmsfubflftcci^coeabiUeccdle mesadmoncreDoames.^^os emipficfhs 

tiatralcendercj)batyniuerfaqttito^reDo^ Diuinitu 8 crodui.noigno:«e 8 qj Doctrina 

nanit vtfmf.ita tfuicos ci^ naturalis cci^ quenupcrcotrapieate funentcccleftalbia 

ftens paterne Diuinicatis in effabili fublimi 3:»cbiomsefttZlitemom'8.5el9pauli farno 

uteDtffert ab eis qui e eum in adoptionem -feamoeaotibcb^rvnodaliomniu ^co« Hiber 

pom mdido ab cccldta pulli. Cui fucccd^ 
ludanus cjnra fvnagogas manfit trium cpi 
lcopo:um plurimo tcpo:e:quo^ impietanu 
ftcein.fo:bmte8 illi nucnobis t non ejaftcn 
tibua lUof plan^tio-abrconfas puUuUrr fc 
cmincarri^ z acbillas.-r ai iUiecondliu ma 
lignarmu-tnefcio quo inf^ rreeo:dina^« 
acpifcopi 20 q» cofenfmt cie. z ad pcioaa fta 
matifmt.oc quite in vcftrafit^barioc fcn^ 
tcnnareportca.quifalutarie paHIome bumi 
liate z cjcinanitionc.volutaru paupercatc.z 
Tocce quas^tcr noe faluatot fufccpit. mc« 
motia retinetis Jgif adoUcnltonl fupeme 
t anriqueoiuinitatis ei^ bcc cogruur. figntfi 
antibafc^fcfmomko eius naturalis glo:ia 
t imperiu.t apud patre manfio dari^ cppli^ 
fatur.quale efl illttd.edo tpater vnu fumus, 
nd patre femetipmappellls.neq} fublllfia^ 
liter DUas n]turas.que ell ima pccUrls. fed 
qapaternaferuadiplcmmdine filius babcC 

afcctemmrle smnd fimilimdinlpatK gc 

rens-zimutabilis imago aus efflens. at<^ 
pjinctpalie caufe^^flafigttratio.^n eri^ 
am tucpbiliipocupi^ viderepatre-Pnefi^ 
neinuidiafcoemouftrat.l^acuoicerct olle 
dcnobi8p3tre.aic.quivida me videt? pa^ 
«rem.tancp e fpecululine mactila t animat^ 
pcrpiuinieittsimaginc cdremplaref patre, 
quem fiiaiUtcr in pfalmis fanctiflimirirtea 
nui.oicftcs.;[Jn Uiminc mo videbim^ lamt 
Oua^pter? q bonoat patre bonotat? fiiiu 
z ^ bono:at fUiU bonorat z patre 3 .Ctrccte. 
O is nacpvojc impia queinfiliopicipfumi 
tur.ad patre quotp referf.Sed miru non efl 
Q>[criptur‘^fumocbPriflimi.fifairae aduer 
fum me oerogatiocs.t pn^ RUnimu noftru 5 
populu Del atas infimto. *2?t| em qui contra 
Dcitateftltj Deicaih-ametatifunt.netp edtra 
nos ingratas caluniasqtcrcere fotmidant. 
quonianeepeifeo^qu^iam Dignanf fibu 
metojmeare.ncippteaptoziteaquiteab in 
fancia enidin fum^ cquarc patiunf. netp cn 
minidroc que^nue Tbicucp cofilfcntiu in 
menfura fapientie rcputat.quafi foU fapienis 
z nibil babdes a ttp nouor. Dogmatu in 
udoics.t quito foUs rcutlata funt quea nui 
lo altero fub folc mtclkcta nofoinf. O fcclc^ 
fta mp^ia.imcfa vefania raneglojic. furo 
re fapicoefatbancm animas cos nequtlTi^ 
mas rcbemcor inftii&.iqon DCTcrruit cos 
annqua^fcriprarasDcoamabiliu cjplana 
to.no ccminiftror cdfozs micreiia Dc cbzic 
Ko fcrocuatcco?, manfueftotquo? fcelrtU 


l^zimus for.?. 

opera na Demoes ferre patiuntur, qndo vo 
ccmblafpbemacotra ftliuDci^mereno pte 
fumunt.t?ccigif iacula fm pafcnre virru^* 
tem.Diriganfaducrfuscosq inerudita ma# 
icria coira epifeopu ecacuunf ad beUii. t ad 
uerfus pictae aua calunias inferre conren# 
dut.Biutemno8aucrrantesf4bula.^ecqui 
bus inuencu efl Dici ep no ecllanate impiam 
z no fcnptl edtra cbtiftu blafpbemta pzcdi# 
carc.id eiibDuo ingcnita.ipfi porius ouos at 
t^neaflariodTcopoztcreDicdes inerudi# 
hiaut no cfiftcntite filiu efle fapiendu aut in 
dubitanter Dicere ingenita DUo.ignoZauces 
impcnti qt multu cll inter patre ingenitu, cc 
ea q ab eo ej: no c,alaate ftf creata rarionalia: 
t irratioaliai^f media epiftcs natura rnige 
mriBquavniuerfacjcndccftltite fccic pater 
ba ^biicjc ipfo vero!patrcnatiuitatc 5 babet: 
ficut ? ipc Dns alicubi teftat^eft Dices. 0.ui 
biligitpatrciDiligitfiliuqui ep Conatus efl. 
De quite nos ita credim^.ficuc apficc placet 
ecdcfic. in vnu ingenitu patre nulli baben# 
tem caufam vt cfTct.incducrtibile z imutabi# 
lan.femp ide z fimilitcr fe babence.ncc sue# 
ernm nec Cminuuonc recipiente, legisjpbc^ 
taru cuangeliozuqj Dacotc-patriarcbarajz 
apoftolo?. pnm omniuc^ fancu^f. z in vnu 
Onm noftriicbziflu filiu Dcirnigenitu. non 
namcjcndcdlantefcdeciftcK pitre. nofnt 
cojposrimilirudincsinciitoniteautDiuifi^ 
onu emudortite. fienti fabellio z valcnnno 
placet.red ineffabilior z inenarrabiliter fm 
eu qui Dicit ficut fupza pofuirm generatione 
ciu8qui6enarrabit.rubflltiariddicct dus 
omni create nature inBfcrutabiliedftcce. fi# 
cut z ipfe pata inefcmtabilis cfl.eo q? nd ca 
piatrauonaliu namra fcieniia.<wa pacer ge# 
nuitDeum.0d quidc nd a mccoucnic Difcc# 
re. viros fpiritu veritati plenos, cnidieo^p# 
pe nos cbzifli voce qua Diciinulfe nouit qs 
efl pata nifi filius.? nullus nouit qs efl fili 
u 3 nifi pacer.? affereme eu incduindbilQ z 
imucabilcfe ficuc patre nibil egente, pfectuj 
nliumequalecBpatri foU ingenito. 3mago 
ell em integerrima ? imutabUis patr?. ? om 
nmq imaginccducn;tclTeplenl.B qua non 
bdif aliquid ab equa litate ems cuius imago 
cfl.ftcutipreDn63>ocuitoicen6. pater meus 
maio: dl.f m qd femp etia effe ftliu 5 cp patre 
crcdimus.SptdJo: diem gfie. ? fi^ra pa 
terne fubflarie.ScD nudus boc femper ad 
fnfpuionemgemnrumat.ficutpuiatq fm# 
fus anime cecatos babet 'Bi nei^ erat net^ 
q ILibfr 

fempcr mcpgnte fccula-ct quod edingeni-# 
tum. ftdnec quilibetbumanusintcllc^ab 
bomtous nominatus indicare vaUcbocqjj 
©idmus ingcnitu.ficut z vos cftimarc credo 
z tteomniu vcftroms confido.^ orico-nullo 
modo qutbufiibet nominibo ingcnira becla^ 
ranrtilHidcnfcmbcctioiayclud cempom 
elTc pwjducnua.bignc lame ipfius rnigeniti 
biuinixate z velati oicaanrtquitatg nequae^ 
fignificare valcmia.cum fancti videliccj vin 
TO Tuam vuuCquifc® virtute facramentu boc 
agire conati itnt. vcniapofcftesab audito:t 
bns B fariffactiones raiionabil» bicedo.be 
fc.'|^:otulim^q6 pertingere pualuim^. Si 
quui aut vitra bominc eicpcctant.quicuc^ vi 
ritadtnai^inimnfeloqttiunUud qbait cp 
Bte cognpfcim^.iam putates elTe beftructum 
pa^eftqt multa rpcfuabcAdnnt.3git erat 
z femB.et ante fecuta quodeuep fit. no tamen 
cft id quod ingenitu.£rgo ingenito quidcj 
patri^zia bi^itas cft feruada.nulla bteen-s: 
tescaufam (xiflfe vteffet. filio vero congm:’ 
biftribuaturbono:.Sinep:icipio etnapa 
tre (aamuseffe naiiuicate.culturaci ficucp 
dipimustribuciespie-atcp cubona opinio 
nerupereocrattfcmBtamciecula ptedi^: 
catesjbiuiniratc qutjpe eius prerotites. fed 
imagirii-z Bict^ratiom patrie pfecta equali 
tatem per omnia beuouetee^jium vero fo^ 
lu bicetes pf is qb ingenit^eft.aim z ipfe faU 
uatojbijcmt pater m3io:mccft.3nbacita^ 
c$ pia be patKftlio<Bf^r^ri9' «<^3 bi^J 
uine fcnptfirebocent vnu fancrii fpiritu co<5 
fitcmur.qu! rcpleuit t veteristeftamentifan 
ctos bomincs^nouifacranflimos peepto-? 
rcsinvnat folam catholica apoftolicamep 
femper cccldiam.que z inuinctbilis eft. licet 
ornis mudusaduerfus ea pugnet tvictrijc 
totius aduerfeimpietai? eciftatfccuros nos 
faciente patrefamiUas ems cix clamat.'l^a<= 
bete ft'ducia.cgo vici mandu.'iDoc nouim^ 
actum poftrefurrcctione a m 02 mis; quomj 
pnmitie factus cft bns nofter iefus cbnftus 
carne vera indums.xnoputaiiiicecoei gess- 
nitricc maria quiinnomlTimistempontoi) 
banatiouepeccatiadbumanugenus adue<^ 
mens.crudfini8Tmo:mu8 eftfed no^tc^ 
rea biuinitate fua mino: nccus cft. ‘Rerurre 
pit&ha mo:tu»3fliimpi^in edo cft.fcdci ad 
bejtra maieftati8.‘£>ecigifergtctnbac epi 
ftolafigutauionerofumcrcdes fingula fub 
rcrupulofitatccofcriberc.coq> feiam fancm$ 


jb?imu0 

bcc etia ptedicamus.bec funt cccldie apofto 
lure oogmata.ja qmb ena molimur 7 bcftm 
ereca volentes nullatenus ft):midam^. Cui 
licet verberibus nobis eptozqueant.nos t3<s 
tnenipem no aaerfamur noftra.'£>o:u igtf 
aduerfarij.idem arrius z acbillast qm cutn 
eis funt veritatis immicCab ecclefia ^cul fuc 
e]cpulfi.alieni facti a pia boctrtna noftra f m 
beaa1paalubicente.0uicu(^ vobis annu^ 
ciaumt p«terid qb^accepiftis anatbema fit 
licet angclubc celo dTefe fingat. Sed ena fi 
quis aiqs ftrmomb? bni nottri iefu z boctri, 
na que fm pietate eft mftaiur nibil fci& z rc 
•liqua. t !>08 igit anatbematisatos a fraterni 
tate nullus vcftru fufcipiatur.aut babere pa 
Tiaiur ea queab eis vd bicunf vf pferibunC, 
Xuncra em veluc magi bomtnes intuimur. 

veritatem loqui non pofiunt. Circueut 
a^enie^ciuicatesmbil ftudentes aliud $vt 
-amiciria^i fcemate z nomine pacis per fi^2 
ta z blandimenta Ittt^asbcnt z acciptanu 
Tt errare faciat per bec bccepras a fe mulieris 
cuia 6.‘;&08 ergoquicotracbjiftu tanta p:e 
fumuni.^^ cbiiftisnitari tam pubUce be-s 
rogaucrunt-qm intra iudicia perfecuiiones 
9iobi8quantuinipfisefte,i;cmre nbcdfant 
z ineffabile facra memu na tiuitaris ebrifti c-s 
neruare moliunf.auerfamim bilecnftimi.d 
vnanimes accbccrtatojesnobifcucbtra eo 
nim vefanam eftote pteiumptione. ad fimdi 
tudinemcbminiftro^noftrou qui indigna^ 
«funt.taduerruseosmibifcripferunt z in 
tbomaquem etiam vobis bire.ti per filium 
meuarcbidiaconufubi^iprcrunt tam toti 
U8£gf pti z tbcbaidis.ep Ubie z pcnrapolis 
S9rtcXicic/>ampbiii€.a(ie.£apaclode 
facerdoceo.aliarucg pjouinciam. ad qiiozuj 
inftar etiam vos confido eu fufeipere. 2^ul 
tis itaep mibi.contranoccntes remedqs ep^ 
tftcntibtts eria bocinucntu cft viilc medicas 
mcn.qmaconuettunfreducfiabeis populi, 
nuncnoftrisfaccrdonlo obedientes t ad pc 
nitentia per cos aecedere feftinires. Salus 
tate adinuicefratcmttaicqueapudvos eft. 
■^alcrevosiubnoopto cbarinimi. Sunt 
autem qui anatbcman53ti funt ecpjcfbvtcs 
ris quide arrius cpbv aconito aut acbillas 
£tt5oiu&arrbli8.iuciu8.S.ann3tt^.3« 
iius.aiena8^3laramu8.t ‘iDdladius. 

C^bcodotfcus. 

Onfonabisbiarftt 'fSbvlogontoan 

tiocbcneptefuliduitatmz^uftadpio 
quictrcaberoeamgubcmabat ceddiama Hiljn: 

fllqa apoftolo^t ^o0fnatu &€fcnfowb.S^ 
iKcp amne quicfccre pafTttdeft. fcnpfit an 
t ipfe coconlUms fius. 0ma i^o nibtl falu 
conrrii di faipAt facrattffim^ iSWcicadcr.tpc 
Siriue Unme fnis fciapcis ad mcomrdien 
fon Ettrebmp:occllain 8 dl. 0 iuepi(tola$ 
u^eratRdomutp.rt(^oniaio:£9 impie 
tai> isnoucib) pollim facere manifelloa. 

Capitulum.!^. 

Omirio odiderandillimo bamini 

Xid fiddi O :tbodo]K). £nfebio Br 

rittsqui perftemiongab Blid^an^ 

drolSapa parif miaik^ternncmtc omnia 

voiiatc-qnaj cuquotpoeftrtdiS.inodmmo 

faltu^t^atri meo armomo venicttad 

comcdum.rationabilcmdiQttitdaUjtarcB 
cnm.fcicnsoilGnwncparicter zttfcaa quej 
circa fratrco^ptcrocum babere ninofems, 
^bemcntcrnosvaftataKp pcrfcqttirar et 
iomncbcmgnuartimumouetaducnu5 noa 
epifeopuatm vcctiamoedititatenoa^n^ 
Ufld velnf bominea fine Oeo. quoniano con 
co:damii8 ci publiccoiccnn-femfi 
per filiae, fimul pater, fimul filius coeicilbt 
ingenuo neo filiusfcmper ^itas eitab in^ 
genito genitus cft.ne (5 cogua^e.nerp atbo 
mo quodam pzeccdit oeus pater.fcmper fiU 
tte Cf: ipfo oeo cfl.£t quonia /£ufcbius 
lermue cefarienfis x tbeodoms x panlinus 
1 atbartafiue ct grcgoiias.t etius et omnes 
perducmeoicunt quia pjccdibt oeus filio 
Rnepzincipio.anatbemafactifunt. pnrccrfo 
uim pbilogonium ^ beUadicum.': ntaebari 
umibomincebcrcticosinemditos, quotum 
al^ quideOicuntfiUucructuafione.altj vero 
pw^itionc.ali? coingcnirum:qaae impica 
lacee nec audire polTumue. licet innumeras 
tnonea nobis minentur berctici. 'Ros auic 
quoniam oidmus.tfapimus^iOocnimus. 
cEOOcemusquiafilittsnocft ingcmmsncc 
ingeniti paro vUo modo, nccp ep aliquo fub> 
ie^.fcd quoniam volutate 7 confUio fubliJ 
ftit ante tempota Xante fcculaplmus oeus 
vnigenims comiertibilie et antc$ generas 
temr aut crearetttr.attcp:cdeflinaref aut fun 
daretur non eratingenitus enim non erat, s 
fiKDtionem patimur quia ot.cunus.p:incipt 
ambabetfiUus.oeusautem fine ptinapio 
dl.x qauoi]dmus.ec non ccftammus dlfic 
aoiemoijdnius fcdm^nec pars oeieft. nec 


is>?imue 

^aliquo fubiecm perfecutionem patimur» 
pe cetero mnofiu^lere te iOomtnoopto 
mcmotcrntribulanonunofiranim com^ia 
mifUvereeufebie.idefipie. ^ufebuisua^ 

ic{(CdaHeeratd}ircopue. tbeodoms Uodicie 
ttripaulina8.atbanafiusana5arbt x grego 
rius berittetius autej lidde. X.\ddi vero dl 
que nucovoipdlis a}peUamr.'Ro8 ergo ar^ 
huscdcotdes febabere^iabamr. bofies 
autem vocaUitpbilogdnuimp^rukmaui^ 
C3t^antiod?cne.bclUdicu mpolcos. xma« 
cbarium bierofolYmo^adnerfiis eos farcio 
ando caUimniasiquoniacternuxanterecu^ 
la filiiim^x cum patre equi bonotis dufdem 
e^fubftantieptedicabanti ‘t^mci^tarS.a 
febu^numfarccpinet d)illoUmx ipcTcne 
hum fiie impietatis eudmufe. (cnpfac$.ide$ 
boc modo pauiino epifeopo titi 

Capituium.jEui. 

Omino meo pauiino. eufebi^ tn 06 
mino ralutem.'Re(p oomint met eu 
(ebij (ludium pto veritate verbi ta« 
dtum eil.red vfc^ ad nospcruenic.ne(^ rtin; 
oomine fiiper bac c^ufa iuentiam.x vt i^fe^ 
qttcnscratOeoomtnoqmdemmeo cufebio 
Itfatifumns.betevdo triflamurarbitrites 
tanti virino(lramc(rc ocuononem. 0 uapto 
purrogd te (cientem: qnonum indecens elt 
virum fapientem alia rapere z tacere veritae 
tenurtipirim^mtione^mSttis adeofeni 
bendu Oc buiurmodi rebus indpias.cum x 
cibi( 1 ^vtile.xaudicnttbttste.macime oum 
perconfcquentdm fcripmrc etrclligia fer^ 
monum eius X voluntatis feribere volueris 
cuncta^quoniamnec^ouds ingemtosaudi 
uimos aliquando T^vnum tnouosotui 
fos neq; cotpozale aliquid pafium eilcotdi^ 
cimus.aucavdidim^oominemeu 8 .fedvnu 
quidonir^cnimm.vnumvero abeo vere et 
nonct:eiusrub(l 3 ntufacmm x mmerfali^: 
tcrotcenoum.neqaacpeum cummgenita na 
curapartidpantcmaucenfiencem. auteca^ 
fubHUntta.fed facmm p<^ec^ aliud natura 
atep viitute quantu attinccad integra (tmili 
tudinemaffecmm.potefiatcmtp factozis.fa 
ctu faiicct inenarrabilior, quod etiam cogi« 
tanoni folum bumanc.fed etiam que vU 
tra omnes bomines dlincopzcbmfibile iu^ 
dicamus X crcduna8.j£c ba: quidjon no ra« 
fi^us nollris obiMcouToi c]c (bipnuu fan 
:6 iij 


Hibfr 

cta oifc^fce.tJidmus cfcatu cfle? fundafwj 
Tgciutu fubftantia.': incoucmbili i incflabi 
li natura fiflmuline factozie fic, ipft pns air. 
V>n3 crcauic me in miao ruam^n oga 

Tua ■: ante fcculu ftindauif me. ante ornes coi 
lesgenuicme.Siaotccjcco.Beft abeocrac 
quaupars ei^ vel ec flupu fublUue nequat^ 
creatus, aut ftindams dTcoiceretur. netp tu 
bocisnojasbneren:.quiaquo(i epin^eni-f 
to eciftit.creatu ta ab alio aut ab co.aut ftin^: 
datum no crit.ab tnicio eubuere oftenfione 
quandlptebet.quafiejepaterna fubflltiafic 
nat^ “2 babeatejc eo equaUtate naturcSci-^ 
mus em quia no bc eo fologemtu bicit feri^ 
pturaj fed cria bc fimilibus ei natura per om 
«ia.l^am ■: be bomintb? ait jf ilios genui et 
cpalcaui.ipfiTeromcrp 2 cueninf. Stiteram. 
£>eum quite genuit bereliquUli 7 oblitus es 
Domini creato:i8.£.iin alqs quidaaii.O-ui 
peperit gutms rotis, nb naturam e;c natura 
itarrans.led vniufcuiufc^ nature epeiusvo 
lutate natiuuate. 'Bb cm ep eius fubflantia 
(tmt.red omnia volutate eius faaa ficuti fa« 
cta runf.3llefiquidebeus eft.becauteadfi< 
militudinc? cius verbo fimilima fiicura. ^tn 
/pontaneu motu Tacta? omnia quide p eum 
abcofacta.i^tatamccjcbco. p-ueperdpi<! 
ens z ccponcns^mbafa tibibiuinimsgm* 
liam fcribeixbommomcoaUeicIdro felhna. 
Confido amquia fi fcriprerisilhconcmtur. 
Saluta omnes quiinbfio fiinf-X^lenccm 
tetpto nobis ozantegratia bcicuftodiac. 

Capitnluni.iEuif. 

iSlia z ifii alterutris feribebanteon 

tra veritatem fe armantes ad pteliu. 

Socrates. 

X. peius fidiat malu adcontennbm in 

cendiu-pereosquibee feripta fufeipie 
bant-Confennetes igitur aUe;:adro z ind^ 
tbomorubrmbebant.alqvcrocotrana fa^ 
cicbanc.^ 2 ecipuc vero mouebaf cicadua-fo 
nicomedienfiscurcbius quonias in epifiola 
fua graiiitcreius incennone fecerat aUeeider 
'j^oterataufeiUofempozcnimis alUicander 
quia mc imperato: nicomedie motabaf.tHa 
ibiamepau(ul0n;mpu8bfodedanus z qui 
drea eu regalia commerat. ■p>:optcrca ergo 
multi epifeopo^ obediebat cufi:bio.? ille fre 
quenter rcnbcbat.aUe]i^ro quidem; r i beie 
rensquefiiondquemouebat tumultu fufa^ 
peret arriu ? feqnac^dus.per dnt^tee aut 
Diucrfi;8epircopi8;ne cbfentirent feriposai 


jfeamus 

IcMndn.XSndca-antoranu valde mrbaa 
■Hon cm folumodo ecddie pjcfules ratioci» 
ttatiomtointer fccertarcvidcbanfi fcd etiam 
populus oittifuB erst.aitj natp illis, altj c5 
lentiebantilUs t ad tamu caufa venit incen 
dium.vt in publico % in ibeatris cbtilliani^ 
tari bcrogatcf.^ijquidem iutpraaUepan^ 
dria pofitutancp lam victotes oe fapcrioti« 
buspcrlccuriorato facriaporius armabanf. 
Icgarionefcp miltebatad ptouincialca epifeo 
poa.bivero inaltcram ciuifi partem, illota 
funili fediitontcomunicabant. 

€apitiilum.iEuu|. 

^fccbanf igitur arrtanis meltdani 
qui budum fiicratab ecdcfia fegrcss 
gati.qui vero fint ifti;bicendum efi. 

Sub petro allcicandnne duicatiscpirco^ 
porqui mfcepit bvocledano imperate mart? 
tium.metid^quidaepifcopusvnius eiui^ 
fis cgfptio?. bcpofii^cft.t.jptcr multas alw 
ascaufas^majdmequia mprcdirionefide 
negata TacnficaueratCrgo bamnams muU 
tosbabuit requaccstberefiarcbas faci^dl 
eo:um;qui baaen^ab comegvpto mclida^s 
ni vocanf. nulli iufiidc fatiflactionS babes. 
cur remanferit abecclefia Tepatus. Dicebat 
quidciniufticii fe eflepaflum.? obloqucbaC 
fepms bcrogabatc^ petro.redpctru8 in perfe 
cu tione perapta martyri} palma befunci^dl 
3fic vero retulit bctraccocs in acbiUam: qui 
poft pen-u fufecpit cpifcoparii t rurfiim in al 
IcjcandruiquipoftacbiUlnofcimr o:dm3t^ 
3ntcrbecigiffuperucniEqueftioarriana.ef 
mclicius vnacu fuis bcfcndcbai arriu cofpi 
ratione facta cu eo aduerfus epifeopu-Om^ 
bufcunc^ em p?aua videbaf arrij (ecm fufew 
plebant fup amo allcicandri fenfcnt%tan$ 
mftumpimprentaneo8afTu.cm8 v^eretur 
eflcbecrcfu.Scribcbantaute.t qui drea eui? 
febiu nicom^ie.? alq qutb artu opinio coa 
piaccbacquatenusfolueref quide ptemi^ 
bamnacio.? in ccdefil bamnaii reduco^.; 
quafi nibil mali p:ofttercnfSic itacp biuer' 
fis epifiotis ad alleieandrinu epil^opumbe^ 
ftinatis fecerut barum epiftolas collcctioea 
amu quuicearum:quep:o fccrant.aUetan^ 
der auEcontrariu.Ctbincoccarioco^no 
nis ftibozta cft bcrefite.que nuc vbicB drefiiJ 
nolanr.boeefiarnano£.cunomiano^:7 qui 

cunc^ nomen babent amacedonio. Singu 
li nanc^bo:um pnominaco^ ipfis filiolis 
cefiibas vfi fum in befeniione bei^is fue. tibn: 

CSocraas. 

Capituliim.jEiiE. 

X^m vero fepe fuiplicStes alkK^n* 
dro qwciracufcbiam:n 5 mdinaf^ 
fcntcutanc^imurm paHl maUgtia^ 
banf»tacno«6adrobojandu arrqoogma 
patii funt-conoUue^m bitbmta collinees 
fcripfminc epifeopis vfuiicrfiavt rc^ 
cce credcnrito comumcarentarrianis t age^j 
rct vt allccid er qj comuiGirct cis. Du^ eo?, 
liuditttn befcciffct: allcpandro nequacp con 
fenticme:lc^noc fungif arrtus apud paulis 
num riri q)ircopu.t cufebiu pampbili ponti 
•ficem cdaricpateftinc. z patropbilu lafopo/ 
ic00 petens vna cum fuisrvt lubereror cum 
populo:quicumeoerat rotennia fairameta 
cccleiie.cclcb2arc.tancpip^Jittsp:erbvtero 
rum babttilfctofficium.cueoicenscofuctu^ 
dinem. in alU:;:andria.ficnt ctia nunc vc rno 
ejciflcntc fuper omnes epifcopo. pjef byteri 
fcoifumccclctiasobrinerct tpopulusincis 
'collectas folcnnitcrceleb2arct.^uncilli vna 
xumalqscpifcopis fnpaleftina congre^ti. 
faleoecrcfufuperpctirione arrij pjotulemt. 
mbentes eascollcctasepcrcere ficuti piiiis. 
tlic tamen fubditos allcpandrino pontifici a 
oq>:ecanfcmpcr:vieiu8pace z comanione 
fruercniurXuncpetiam inegYptomuW co 

ciliis cetcb:ans berefis pullularet, ita vt ad 
regalia vlqj pcrucnirct. no mediocriter con^ 
ftannnus imperato: affligebaf- eo q» religio 
ne nuper meboame crefeere. multos a chm 
ftianitate Dogmatuj oifcoidia reuocaret. £t 
^terea culpabat ale^radru z arriS.eiftp fcri« 
bens argu^at-quiacu latere polfecbec que 
ftioearobcdurinentadmedium.t vebeme^ 
<i lludio contentiones mouiflcnnque nec q< 
ttndaeratmcc ab inuio cogitanda aut co^V 
tata potius taciturnitati iurc tradenda cum 
TticB ab alterutris non fc iungi potuiflent. U 
cct ejealiqua parte Dogmans pmonarent.Sl 
l^ndrofiquidcmtamo aliquando cuis 
iwns.aliqiiando fuadens talia fcripfie. qua* 
rum litterarum panem bic poni non clt m* 
congruium^ota enim epiUola.in Ubns eu* 
(ebti polita cfl tn vita conllantini. 

C Socrates. 

(Capitulum.jtjE. 

3 cco: conila minus macimus p^ 
allccandro z amo.Didici tunc nau 
pzdcnns qudlionis o:igincm.qaan 


^imus for.jtif. 

do tn 0 alle^cander 3 piefbvtens nquircbas 
quid vnufquifc? coium oc quoda3 loco in Ic 
ge conferipto. magis autem p:o vane cuiufs 
daquelii 6 i 8 partcfenciret.mep oarriqdne^s 
<ppzinapioco^iarioebucrat.aut cogitatu 
tadturmtaciiradiponuscopcrcbat. illud in 
piottide p:otin^ obiecilli. vn oifcozdia nos 
emergente mvfteria ptcmnunf.Sanci^vcro 
populus in vtraiB oiuifus comuniscozpo* 
riscogruenna feparaf. £.rgo vten? vellfcp 
equo voluntatem picbcnsan quo nos confa 
mulusvcileriuftcmonctobediat. 'i?oc ita* 
cp nec? requirere Dignum ell:nee?De talibus 
rcrpondcrcqucrcmtbus. ‘t:>mu(modi enim 
qudhdnesiquenocuiufdamlegis ncccfliia 
te^ponuntur. mtmlis vacationis c^us ep* 
quirut.£.c licet caufccuiurpil uaturalis e,cer 
cteq fut.tamcDcbemu 8 eas intra fenfu clau 
dercz nopinpic in pubiia pciliabula oepo: 
(are nec omntu auribus inconfultc cdmittere. 
Ouaniuseftcm vnufquif<?bominu. vtpof 
fitita magna?reru 7 valdebifficilm virtute 
autadpfectutnfpicercautintcrptari tngne 
aut fi quis boc facere biffidlime rame poflit 
quate parti populi fuadebidSut 4 s canta? 
queflionu fiibrilitatcseptra lapfus fui pen* 
culu fuHincbit^ Xrgo fugieda tunc m talito 
multiloquia.nefbziecuinlirmiratenrenactt 
re mmime qd ^ponitur ccpUcatur.mente ©i* 
fcentiumaudito? p:o mrdiozi mrclleccu ad 
pcrfectaquellonispcrcqjnonepcmcnirc no 
valente, ad ncceflicate blafpb^ie aut fcii ma 
tis populus adducaf. 0 u 3 p 5 opicr z inter* 
rogationis incaute, zrcfponfionis impzoui 
dc.cquam alterutris veniam rnbuat cp rtro^s 
cp-^Ron enim p:o fummo legis madato apd 
vos occafio certaminis inflammata eH.ncc? 
noua qucdampzo bei religione berefis intro 
dttcta.fcdvnamcandemcprarioncm babctT. 
(icuteriam vnu5cdmumoni8 fignum. 
bis enim interaltemtros z valde modid cau 
fis (intendentibus tantum Dei populu que; 
veilns o:arionibus et pzudcntia cbuenic gu 
bcmare.oifcozdarc uo Dccamec omnino fas 
cflTe. credibile cft.Otautem parao quodam 
ecemplo f^ieniiam vdlram commoneam. 
'Holtis etiam ipfospbilofopbos.-quia in 
vno quidem Dogmate cuncti confentiant. 
cum vero in quadam fentcntic pancoifeoa 
datliat oifciplinc virtute fcparmf.tn adm 
uieS co:po:i 8 vnicatc pfpirit. Cii bcc ita fint 
qnto pofl^iullu c vos magni oa miilros m 
votntaK religtdis aUerutKcfle pco;^.£ 6 ft 
"St ut) 


% 


Eibft 

iJcv^mus itac$ ratione mjioti t simplio:i im 
Icliigctia cogitemus: Ti necelTc fe babeat pto 
picrparua a vamfamam certamina. fra^= 
tres fratrite refuUare. r bonorem cocilu per 
vos impia contentiocoircerpcrePnadinuic 
cem .p fic parilis r ncqna$ ncccflarps litin 
fiaiis.^iilgariafuntbec. ^infanmjmagis 
tamitatibuscomodanda.cpraero:uTiro!3 
t ptudcnnuintelligenrtaconfona. “Recedai 
Inus ergo volentes a tentptatioibus picabo 
bcie.^agntisnollerPns raluatoevniuer 
ro!uin,comuneomnifolumecffulfit.cui’p« 
uidenta boc meu minillrt oci ftudin ad per 
ftetione vcnircpmittire: vt vos illius popu 
Ium mea atlocunbnea mimiterio a monuio 
wm infiantia ad IVnodalcm pofiim reuocare 
comunionciquiaficutiPipivna quedamin 
nobis eftfid«.tvu’fctim vos bereTeosin 
ltilecm8.legiT(pp!cceptU5 eu fuis pamto in 
vnittsvoluratiBpjoritum tendit. 3300 ergo 
quod vobis inter alia contentione ctsatauii 
quoitianb attinet ad tonus li^ virtute: fc< 
ditione qnanda a feparaUoniintervosnon 
Bebet efficerc.Dico aut bec nStanqi cogens 
vosommfo modis buicfaiS optime a qii3< 
lifcump fit confentire quelboni. pofelienim 
a bonoe cocilq a nobis integer cttftodirt. et 
vna atip eadem omnite comunio conferua^ 
ri. licet aliqua in nobis Bticulartter ad inuicc 
pto paruo quodacontennogencretquonia 
nb omnes in omntba idem volum^.nccp vna 
in nobis namra verfatur. aut voluntas vna 
cognoratCirainina fiqnidem ptouidentia 
vna queda in vobis fit fides, vna ptndentia. 
jmusinocofcnrus.CUicvcropbus fnuo^ 
lis queftionib) inter alterutros PiTputata fut 
licet non invnafententia coUigantur. mane 
KtamcmtrafcnfummetiB Inclfabilitatcfcr 
uata.iIonutneautecariian8pcipuumracra 
memu a veritatis fides a bononcirca Peum 
atqs religione legis apud vos incoculTe peri 
manean^Reuertimiergoad alterutras amii 
cicias.attp grana rcdditevnincrfo populo o 
veftros amplepus. voTig ipfos vdutqptias 
animas e, tpiantes.alteratr08rurrus agno; 
fcitc.Suauiotcsenimfuntcrcbtoamictae. 
poftimmiciciancaufas adcocotdiamrcftii 
tute. Reddite ergo mibi tranquUlos Pies no 
ctefep fecuras.vt queda iocnnditas puniam 
minis.a vitelam quiete apndmelencia con 
ftnicmr.fic no fuerit ingemendi a femper I3 
ebtymisncctflitasingniuaria nctefeculuj 
libcncer ferre vin<ndi.&einaippopnlos. id 


^imB0 

cftcofani^ttlodmcosficmmde-? noic^vdld 
amtmtipc^iaifoexogrc^n wmremp^di. 
^cauthuiurmoditriitidcmee imgnicud^ 
nem rcntiatfe;audtK.Oi«|g veniens ad nico 
med^fem auit3ferq)entcad oziente perge 
re rcmnat)a.;Cum^ ad vvP tenderem, t pUi 
nmaiampartevobiTcgenembuins reinuit 
CIO fum re^c^:ne oculis videre compellerer 
que impoltibdeiuditablad fenfns potfeauts 
riurn pemet;ire.0iiapiopterapericeiamibi 
per veftri concoMiI odientis Via8.qtta8 co^ 
f entionc clauliilis alcerUP‘a. vdbciKrcp mibi 
conceduenorq$4)fo8talio8Vnuterro8 po^ 
pulos Videre \aoBizp comuni omniu c5coz 
dia ac l(bettate.bcuotam gTstiaruacdonS gi 
uo:abilibu8elpqup8 beo prolueret 

Xepadrofi^dbaarrwriinctiilpan 

domne antonedo bcc fcpfiflepinoi 

fcif. guiteraSt fercbatandibs aliSs 
cotta omniii ftamUi agere pafebe fdbnitatc. 
Zucctenim in vtbite otictmsoifcoJdantes. 
quide ob boc altcrutra.quide foaetatepuiia 
finocrantiudaice tamen fcftuutatfPominf 

cam cetebtabac.a vt aflblct fpicndote collcv 
ctetaliPifacaocfedabat.dbtoptervtraeneti 
am quietam cITe ccclefia felliflabat princeps, 
fem putas boc malfi poflcpteoceupare; an« 
tcq; ad plurimospucniraoimifit vitii circa 
fc vita a «delimul infigne a cefeflioib piios 
tum tempof p oogmatecop:obatu.qm co« 
platarctegfpriosjptcrnogmatumultuan^ 
tts.a oricntalcsqptcrpafca oifcoadc8.iiiit 
antofiuscotdubecimtaii cpi(copus.£u(B 
picterfpem cattfapccdcrcta berefis potius 
« pac fperata vaiuifTct.nibil impetrans res 
meauiuqmfiieratppaee PtrcctU8eccieriari< 
ZuciUndfamofimmuinnicea ebeiliumfer 
UO! Btmeipis eceitauit. publicis afinisaiis 
mulis acnrracib cqsc^saquicneiserai: 
ad fynodum venire ptccipletis. 

t£icpUcit Ubcrlbrimusbylls 

ne ecdcfiailicc iripariiee. ILibn: 

HnripttlitJfr 6 fratiu 0 « 

'Romina cpifcopo wm mccni concUq.So^ 

jomcncs. 

Capitulum ifcjtitium. 

Ommunicablcergo ni^ 
emo concilio et apofto ^ 
licis quidem fcdito.ma^s 
cbarius ibcrofolimita^j 
nos cuftacbiusiampzc 
fidcnsantiocbcncapud 
oiimti ccdefie.? allcpan 
der altcjcadKe ^ cft apud 
ftasnnm marwm. Julius auicm romanus 
epifeopus p:opteriaiccmtemDcn«f* crant^ 
<Rp:o coptefencesvitusT vinccntms pte-c 

fbvtcn cmfd€mecclcfic.©ttpcr bos autem 
lalq plurimibonitoptimi e;:Oiufrftesen 
tibus conucncrunt-alq quidem ad mtellifiei 
dum t Dicendum nimis tdonci.fcictiacB la/ 
cro:um lib jo:um t alia eruditione Difeipli^s 
nau:vite (5 virtute pteclaiialtj vero in vtro« 
qp pzobatifiimiriri. quotum vtile iudico en 
am nomina memotare. 

C2:beodoticus. 

3ncp ftigmataoomimiefu incotpo-s 
re circumferentium ^m faaum apofto 
4um.£ratchimi3Cob^antiocbie migdonie: 

quam tvri-z aiTirq nifibin appeUantqui mo 2 
tuos relUfdtauic.viuos curaiui. z aliainnu 
mera ptobaturoperatue ciTe miracfa. Sed 
bcefup^uum arbitro: buic operi rurfum 
infererc:quc inDeoamabili bvfto:ia latius 
enarr 3 iu.*f>aulu 8 vero cefaric quodeft ca^ 
itriim pofitum iu]ctanpa8enfrate.i8enim U 

cinqrabieDemolimscft.ambascnim nwn^ 

ligatas habuerat ignitocp f^ro combuftas. 
quo fiicrant ncruiarticulom ? ma mo^ 
tiilitate ficcati ate^ mojtificati^olq vero De<s 
■jCtros oculos cffbfibs babucrut.alq Dc^^tras 
furas abfcifa6.‘0nus bojum erat paftinti^ 
u^ egprius. t abfolutc vbt videbatur popu^ 
tfts athletarum cbtifti z martvru? 1^ 

cocongrcgarotum.Dcquibus *: culebiuspa 
pbilttcrrio U.in vita conftan.bcc i>icit. 

G S^races ec cufebio. 

'Qnctarum ergo eccldiarum: que tota 
curopam Ubiamtp z afiam replebant. 
(unuleranrminiftrotumDeicong^a cacu^ 
imna vnac^ otaoonis Domus tancB a Dco Di 
iatata intrinfccus fo-ebat omnes in idem.!!^ 


Sftubus f or.iEuf. 

rosfunal t oUcoe.pbenicdie z arabes-zas 
paldUnos inter bos t cgrpiios. ebebeoe Uc 
bias necnon t qni ec ntcTopoumia otinntnr 
fed etiam perfa adconalium venit epifcop’ 
^Jei.necfctbaocfttitcp eoiucboto.pontuf 
(Riafiapbtisiaa papbilia viros pbarilTii 
mos ^uerutaderat tbtaces z macedones 
^iui a epirote a bop dntpinten^babitates, 
3pleauiem birpanomm valde famofnsofi» 
vnus erat z fimulplunmis alTidebat. Oe rc 
gta vero emicate pteiulaUcpander p:opttr fc 
nccmteocfuic.p 2 cfbwcrivero p^fcnteslois 
cum cius implebannXalcmitacpfolus afe 
culo vnus imperato: conlkntinus cbtifto 
comnam vinculo padsejcotnansCuo falua 
to:iDc viaotia immicotum z bofliu Deo oe 
cibilemDcdicauic graiiaramactionis ima<5 
ginem.^m nos apoilolica plaufione coniti^» 
men8.^uncigimriUefermocomplew8 dl 
Collectos epommbus gcndbusiquefub ce 
U> funt viros retigiofos: inter quos erat par 
tbi z mediz damitet qui babitam mefopoa 
tanuam.iudam z capadociam.pontbum 
z afiamefrigiam. z pamphOiam-cgt pium et 
partes libiefecuscirenem.zaducneromani 
ittdci.t p:ofdia.crete8.t arabc8.‘0er0mmc 
bociUisDcerat.quodnonficut ifti ornes eje 
oei miniftris confiltcbanc-^n ptelcnti fiqut 
dem cbo:o multitudo epifcopotumeratntt 
mcmmtrcccntotum eicccden6.fcqaentibus 
cos p«f bvtcris.Dtaconibus.t accolitis. 4 
nim numerus non poterat coptebendu^i 
mitrommvcroDcialqfcrmonsTapientic ftit 
gcbant 4 lq concinentia vite? patiennccbod; 
rufcabantalq vero medio modo botum vir 
turibus otnabantur. Crant igitur inter eos 
alq rempotis bonotati longmquitaK.alq ut 
uen tutet animi roboteptcmicanres. qui mi 
per venciit ad b ui^ myllerq euHum. Ouifco 
videlicet oih? impato: Dieteqridianis cibans 
rw largilTimc otdinarat ei:pedt.:2:>ec icat^ DC 
bqs q ibi collecti funt papbili redraute cufes 
biu8.Cucpcdeb:3(Tccimpcrato: vietnec co 
tra licmiu feftiuitatem t ipfc occurrit ad nw 
ccamXlarebat aucc inrcr c^ifcopos pafun^s 
rius ecrupenotiebebarda. t fpiridio cip:i^. 
Cuius autem rei caufa bom memini poftea 
fum Dicturus. 

CSosomcncs. 

Capituiutnidftunbu. 

Dcram iracp cu cpifcopisviri Difpuu 
■ ciom8etpcrti.vcrbi8ftudctc8p:oddr: 


Hibfr 

cottolw.rtatttcj allblctftm plurimi facere 
ccrdo^Tancpj) aufia ^pjijs Dcantarccol-s 
lccn:rcpii8 feinuertiltcpucaucmrtKqiio cot^ 
ngcrcf quod cofrtftauiteos. 2 z>c quito altus 
vnurquifcp fo:te culpabar libcilu offcrca ^rt 
cipiqucincofucrlccomiira natTabar.£.us 
<Bbocquondtcfjcilc^uem’ret.pccpif impe 
rato: certo Dtc:ringulo8: oe quito altu ailpa 
rcr facere mantfrituXuip oica coftituta vc^ 
niiTct iibeiloa oblatoa liifctpieabeequide ac 
cufatioea tnquict^ua babcbut^:tu.id cH. 
biem magni ludio?. tudic6 vero tUu qui tuc 
faturuacftocaiudicare. ^ibiergobomiJ 
m cdftitufo De bumfmodt rebus no licet ba 
bereauditojut facerdom kHicaacaifantus 
fimul t accufatof : quis coumit minime ta* 
lea Debere monftrari:^ iudicenf ab alqaage 
re.'RuncimitacceDtuinactcmaia in altcrii 
n' 0 ^ veniam accnfatioea aboleamus altmt 
traa.t De bqa quead fide pertinentagere (tu 
deamuscuiuabuegratia venimus. :t)ec(i 
quideimpatot oicens vniufcuturtp feriptu 
ramvacuaret libellos iulfitardfTe.Diccp Dif 
fimuit qua folui que erat Dubia conuemret. 
Snte coftttutu vero oie coucnientes apd 
meripfos 0icuocaucruntarriu.?p:opolttC 
mcomumoncfuisopimonibtts Diiputabac 
vtalToletad Dtuerfas quefttones cao 
fa trabcreiiinalu quide fuadebam mbil mo 
uandu circa antiquafidei traditione, t ma <5 
jcime quia bono^rimplicitas.fifK perferuta 
fione tradebatur acccdcnntoad fidei facra^ 
mentilaltj ^«Ycrpondebant no opozierc fine 
csrjminattocT^tti rcntaiasani.quo?.. 
rimi i^o tunccooenicntiucpircopo?. t fequS 
tuim eos clerico?, feientes Difputarc. buiui V 
modidocution5arteeicercifaticlamcnmt.z 
imperatojuccB bij^qm arca eum erat noti 
facti (unc.£c illo an 1 atbanafius tuc DYa'^ 
conus eriftes: DumcualUtadro cfTet epifco 
po.bttiusftudij pars elTe majeima videbaf. 
nccno z quida greco? pbilofopboa opoz^ 

mne barum Difputationu queftioneparrici# 
Mtifunt.BluquidequaleclTci bocoogma 
Itudcntesagnofcerc.alij vero nug ineboan^ 
tegrecooim religione Deperire voletescbzii 
ftianis infenfi Dogmatis facramenta ad w 
bomm certamina pwtrabcbar.itt vteonrra 
fc fcdiriones ccerccrcnt certaminacp fibimct 
inferrent, z Icpius epaouerfo cotenderent. 
eSoo-au». 

CapitulumCmimn. 


Sttubus 

lam® plurimi sifputationis #*< 
ctatione trabcraitnr.TituBciuidecp 
confeffijjitoUfaBfimplicc babena 
Rufum Oyalaicieobuuuit Dicens. autfiK 
igirur.Cbziflus ? apoRoIi no nobis artem 
Dvalericamtradidcriit.r>ana<srcrbo? faila 
ctam.Rd pura feicnriam fidc^ bonis operi, 
busobreruanda. 33ecDiccnic iuueneeani. 
mo rene.pteTcntes quide mirati liint Dictum 
iB ptobaucrfiuDipaletici ircro fanHactibc fu 
fcepta cdrarunt.ration2qui|pc fimplicem ve 
riiadaaudicntes. 

£iiur enim t aliud.&nm quidam eo. 
ram fermonu magnificentia eptollcrc. 
ture illud co 2 amracerdotih>.nSpertnUt et^ 
faiium quidam fenep fimplepet innoceus ac 
ptobatiflimusconfeflotum. fedaccellit ad. 
iierfus eumpferre fermonera.SociiaiB fa. 
ctum petulantibus quide e fimpliccm feten 
tibus couRllbtem rifummouit. matttriotl» 
vero foemidmcpuidentibuanc a viro ver. 
bis arnfieeDeduceremr ad rifum. verutame 
cedentibus vt quod vellet ediceret, rclittere 
nantBCi cum talis encinimiu vercbanf.3ii 
nomine inquit iefu ebulli o pbilofopbe an. 
di Dogma veritatj.0nns clloeus eeli t ter. 
re oimcB «fibiliu a inuifibilin crea tot 4 bec 
oia verbi fui virmte ferit, a fpirims fui fan. 
ciitatefirmauit.3Pocit3cpverbu quod nos 
inquit filium Oeinomii)amns.35abita mife 
ricoidiafupcrbominesabcriote cos a fo 
rali religione liberauit.pairu8 eje muliere na 
reieceumbominibusconuerfaria motipts 
cis.venietiBOcnuo iudicararus fingulotum 
vita. 2?ec ita fe babcrefincpcrfcratatide cre 
dimuB. "Holi igimr inaniter labetarc qnc. 
rens Dellmetcea quefidepercepimus.Tla^ 
li inueftigare modum quo fieri bec. aut non 
fieri pomerant.Si enim credis mibi confn 
lenti3dillarefponde.Obllnpcfacms ver» 
pbilofopbus.crcdo mquit.2;unc gratias p 
Scuictione periblucns ea que feniot eqnefe. 

ctatusell.eiptiotibaseonreaau»ttDvtw 
mmesfibimet elfcnt perfuadcbatnon im. 
giuidemuiatu fe lurasfedineifabiliquadai 
virmte ad cbtiilianuace ptotin‘’imuta^ 

Capitulum Quartum. 

5anir autem ptdjrimum buic mira 
culoquoddageihimpcr allejrandri 
condsdnopol^anc ciuitaoscpiic»# Hitjn: 

pnm. £om enim Tcniflct imper^toJ conibit 
tinuBbTrantiaadennKscum quidapbilo* 
fopbi querebant quafi no oefi colcrenw De< 
cera 1 circa Iaera nonitates ctercerct.nouy 
ture publico tnpoducendo cuimra. pieicrcp 
eiuomaiorbuBTifa funt.agrcco?.roinano« 
romm P'i''‘Vib>:quo8 babuerui trafaaa fc 
cala placuerui.Tolcbantcp cu allejandro epi 
fcopoDifpntareoct>ogmaie.3lU^o buiuf^ 
modiepacitatioe verbo^ inepEroa erat oe 
viteqp3Utatec6fideB.5Taiieinw magnua 
■ic6uerfationemiradu8.£nncpetnamc im 
peratorepreeipinefiiTcepilTec. cbucniflcntip 
pbiofopbtomnifco loqui Tolennlara irnus 
ecfe que vellet eUgerctpoftulauit fet? memo 
rite pater nollcr allepader.ceicroa vero quim 
(g eii^t filemiu tenere ptecepit e tatumodo 
bia que ab Ttrocpoicerenf intentrae- aeaula 
plente l^iquide vnuaco?. oifpueattonja tmen 
fcncgociuadpbiloropbii fiinccus 
innoieinquitiefu cbtilli impero tibi inptiv 
mio:netoquari8.£tvnacueiU8ferm&op’ 

impld eft.'Repeee natp lUe bomo vt fermo 
nemaudiuit obligato otc cSticuif^utafne 
iiilln fuit conliderarc wfl maiua boc mira s 
culu viderefiTt bomo a bicpbilofopbua fic 
facile olficiuloeuiioiaamitteret; an certe vt 
tapia violentia verbi manu niuideref. OS 
quidaaiutmtianu(tciirecaldeu.£t becqni 
dem fit acta reftrunmr. 

Capitulum i^umtnm. 

'Rtcrcaraccrdotcefcpc couententes 
arrin ad medtu ddticeblr.fub tilemcp 
ciusejcminarionc^pofitionite agita 
bat.lbctuUntcr aut in qualibet parte memc 
bat4)fbTcrcntcntia.t5cc itacpfacra? venc^» 
rabiliB turba pcrmictioe aduerfario:» no ri 
debaf aliena.£.rantcminterco8 quida pau 
d quide fcd callidi i b:cuia imitatea edantef 
cp calliditatct arrq blafpbcmia no oefende 
tC8 apciteXooenicrite igtf mmertfe. mad 
mamoomupjcparaaicinrcgalib? impatoz 
fedes z fabfmia in ea poni pjccipicns: q fuf 
ficcrcto2dimfjcerdoralituoeccnte3 pzepa 
rane bono:c.inuifauitm^cdi t be picfenri 
bosbaberc^tUu.^nrroiuit aut z iprep:in 
ceps vUimuocu pauasvlaudcbignafui ma 
gnitudine bab» z mirabile rped& mirabili 
o:em<pgcren6 0 ignitatepudou 6 in fronte. 
IS^inoze to fede $ altjs pofira in medio eo 
mm feiit-pamo came pec^ boc libi^irco^ 
pof mflioecoccdiv^mcuco refedit facra 


0 ftU&U 0 fol.jEiUf. 

ftflimnP iUe cboms. ’^:imu 8 itacp magnus 
eufUcbiueanttocbenc ecelie fosnms picfu 
latum, na pbilogomus cuf ondu memini 
mu 8 ad melio:e traricratiTitam z bunc mira 
bilem wu eoani nolente ad regimen eius ec 
clefiebecreiocdmunt pontifices ac ficerdo 
CCS z omn» populus cbdfKanus venire c$ 
pulcrat. j|s ergo p:ccomo|. floiib? capue^n 
opis ejcotnauit.': ftudiu ei q 6 babebat circa 
facras benedict 5 nc 8 €icbibuic. 1 boft buc aa 
temeufebius cognomine pampbili. Ouiib 
iam reticentibus famofintm^ imgacoi p»>m 
licoevnammitaceconco;diarermom 8 .ciran 
no:um co^ crudclitaterememotas z bonozs 
bilem paceiquefubeocoUata efl biuiniens: 
fimul z quia p^imu z valde crudele ruiere 
tunvtbelhucris bollito nuUocp ptdtimen^ 
tettridere.racerdotes in alterutros iaoilarS 
mratepeofunderent.*: impiis atep fine beo 
gfonis betec^rtonS nfumep pteberent. cum 
vdipbebiuinmtractarentrcb-c fanca fpiri 
ms bocmwa infcripcis baberent euangelia 
d inquit fune lib:i.t apoilolicuantiquomcp 
p:opbetarumfanctiones:quenos erudiunt 
quid be facra lege rapiamus.£jcpcUde 8 igi 
turboililecertame ejcwrbis biuinims im 
fptrati 8 .folunonequeilionm mente capiam 
mu 8 .'&ec'tbt 8 rimilta ^nep filius? ama« 
f02 patris racerdotibvcltttt pamb offeres 
batapolloltco9.bogmatulhiden8 profliga 
re concozdii. Condit} vero plurima pars 
bisqnebtccbanturobediebat tinter altent 
crosvnanimitatetDogmatilfelubticare Iw 
betcrampleaebatur.i^aud^o quida quo^s 
romiam meminimus.? fuper illos mino^ 
pbantis epbefius z fdtopolitis.panopbii^ 
lus.tbeogtnus.nicenu 8 epifeopus? nardf:: 
fua nm>madi 8 .quceftfede 8 cilicie:qua nuc 
bermopolim vocant, z cd bis tbeomas mar 
moiicenus ? p tolomaYdis egYpti fecundus 
apolblicisrmdentesbogmanbus amum 
befmdebantOicnntes autem fidei petitio/ 
nenucemicomuni bederunt. 0 uecum le^ 
ctafuilfet abvnmerfis repente birepta eft. 
et adultera fmudulentacpptonundata.Xur 
bafiquide?tnmaltu conn'a eosabomnito 
babito.cunctifcpp2odicione pietatis abets 
factam accurannbus.fo2midante8 fantjx^ 
nint etpiimiamum abdicarunt, creepto fc 
cuni? ? tbcona.Cum ergo fbiflet impuis il 
le sdlruansicocozdicer vmaerfi fidem glou 
rdm(pbict&e 8 .qucbacccnu 6 mecdcTtis e 
manet? fubfcr^itiombas robotancescon^ 


I 


Eibfc 

cilium foUierc.DoIo fctumS t uo falobjitcr 
p:c<iicti viri in fidei termino c5fcnfenmt:q6 
tellaf tam q poftea ab cie machinata fnntcd 
tra pictari8fl)ngnato:e8;cuqutab ipfiacon 
fcnptanofcnntur. 

Capitulum SfjEtum. 

^ftacbiu8ira<p annoeben^epus: 
ciiPp:mime mcmini.bec Occis rc< 
tulit ooccnsq facta funt cotnio rc<: 
dargttcs blarpbcmil.vbi illud a pncrbialc 
intcrptafcloquiu.Ouucrcauitmc inptinci 
pioviaat fuap. in opera tua.-)bcreo imep iam 
Dinc.a ad ea q gefta funt. £u itat® jpter bec 
finodusmapia innicena veniflet vrbet 
remr fidei modumaperta quidc impudenna 
eurebiu8rcripmrapmiicblarpbcmic.qcota 
cibus Iccta.repetc clade impottabilccaufam 
Oiuifionisaudtetibusirrogauit. pfufionem 
tameincuruabile fuopuidit auctoti.£nc 9 
officina capta fuiflet mdubitater cufcbij.ois: 
rupta iniquitans feriptura in cofpcctu oim. 
quida cp tractatu nomccpponctcspaa'8.ca 
pcfcucritt omnes tulla querimonia farietes. 
Srruni autmemetesinecogregatoinidem 
tanto cocilio pcllerenfi epilientes anatbema 
rifanerutinteroictiiarru oogma cocotditer 
fubfcribetes litteris.fuaip manu cSfeniietes. 
-I fimiltccrreficutoisrinodus fapcrcjafiten^ 
fcsXutp ptefulito vt ita Dicam mala calidi 
taus arteptcualuilTcnt.qui magis agere Dc< 
bucratpenitctiaitucquidelateCCTCpoftcavc! 
rooamnataqiceperutallcgare fent^s.fe^ 
pcponetcsinfidiascisaquitevidebanfcilc 
couiaivolentcfiBpijanio?. germina radica» 
re.mnctimac8Occlin3tefqitatic0filij cogni 
totes. occulte pofiea pietatis pdicatotes De 
bellare teptabat-Sed no aedim%oic8 fmc 
oeoponeptcualerc cotra facra adotandatp 
legeeuagclicatp 00111108.1=13 licet admo» 
dicu robotcfrurfusfottiieri magnifice oc» 
Bincunf fmqpbetam glotiofe vocis cfaiam. 
;£>ec ttaip magnus cnffacbius. 

Capitulum 6fpnmui. 

'0iu8 auccdcemtoztveritatiBxpti 
gnacttli ium8.af9nafm8 (ucce imul 
Icxidn famoftlHmi p 2 duli 8 ;qn feritf 
pfuadafrosmabccadtrafXotjucnientts 
cm epi duduout verba qmde in^}tet 3 ri 8 ab 
arriam8imi^eunere. bocehejcnoqiiten 
obustqbsiobatcreamri^facmra filium 
? fiutaliquado qoado no fiiit. ? q: mutabis 


6ftu&U0 

lis cfl nature, feripturap jfo manifdlas ps« 
ncreouctioesiqrepocofilpnamralitervniv 
0enimsell.vcrbo.virtu6.fapictiafol3 patria 
oc’ vcru8.iicut 3olj.ait.£t licui fc^fit pau 
Ius fp^dote glozie. i figura fubffatie Oocfs 
eiTcfiliu patri.Gui ^o circaeufebiumdptU’ 
Iracn vcfania loquebanf alterutri. 1 Dicebat 
jConfentiam'’ na i nos cp oco fiimus. !&ut* 
cniDcusicpquooia-r vetera ctanficrut.ccce 
oia nouaec Oco funt facta. £ogitabant aut 
et illudiqO in paffoteconferiptii eil Ibtimn 
omninaedequmvnusellOcu8.quicreauit 
vmuerfa attp pfecit i coftimit cpno cpilleni 
tevt fint.1bo:ro alij epifeopi malicia vldcn» 
tes illop 1 peflima impietatis arte, apertius 
vt ita Dicat manifefti^oiperut. £pOeo idem 
cofcripferut ec fubftantia patris efic filiu vt 
creature quideco q' no babeat a fe metipfis! 
vtfint:fedbabcantptindpiucpilledi.oicanf 
a Deo.filiuB aut folusqptiuscpfubftaua crc< 
dararpatris.Sboccinjptiusvnificniti cftet 
veri tbipatris.lpcciratp fuit occaltovi ep 
fubftantiaOiccrefpatris. 'Rurfusautinqui 
rentito cpircopi8.pauco8 cop quiarriani cf« 
fcpuiabanf.uoiceremfiliunbeirecrcturani 
fedvirtutcifapicnriafola patris i imagini 
fempiterna.! in oiffimile p oia patri ac ocnj 
veru capn funtqui circa eufebiii innuentes 
alteruma.qtibececiaveniutadno8.nam z 
nos inquiiitimago iglotia oicimuroei. oe 
nobis an oicif.ioictueft.fcmpcr em nos 4 
viuimus.! virtutes multe fuiiti egrciTa 4dl 
cft ots virtus Dei ep terra egipti.£ampu8 ^ 
et locuftaoicifvir^ magna, fiirurfus. Do 
minus ittueu nobifeu.Scd enamqpti) nos 
Del fum’, j3abemo8 B no fimpliciter.qnado 

Uratresvocanitnos.SiautioriiveruDiv 
eunt filiu.no nos cotrillat.facm8cin vcr^ell 
iPeceffarrHnopcotruptames.Sed etiam 
bicepividete8eopOolu.collegcruntcpfcru 

pturis rplendote.fontei fluutu. i figura ad 
fubftantia ptinere.fit illd.^n lumie tuo viv 
debimus lumen .1 ego i pater vnu fum‘’.£t 
clarius iam ac bteuiter pfcripfcrut cofiiblla 
tiallpatrifiliu.Oia natppdictabanc iignfo 
ficationcbaba.2g>urmuratio liquide corii 
quali verba beenS fuiflent epfcripmrapaa 
ctoritateplata.E cos quotp manis efle putn« 
amr.£p no feripto nacp ipfi impicqrferttes 
quippe qS nufi$ penitus inuenif ep nb epfta 
tito.i Alit aliqn qfi no fiiipalios culpautt p 
pterea epno fcnptis fcrmonite.pie tame in< 
(ellectis Damnau lup^pfina^ veiut De Itoc Hibfr 

eoje repftcs.bic vcrc^c tn locDti font0e^ 
ru epi non fibimccadinucni^ ^ba. fcd ba 
bcics bccapamtotcftimonu wfcripfcrunt. 
haeres cmfaccrdocce ancos pene . 

magne romcduuattfcpnfc. accufiuavtoca 

qoicucfacroraaut CTcararadte ftlintnoco 
fubllanaalcpatrt.Etbocrcicbatcurcbmsce 
fancnAs epuerqui p mu oefendebat amano s 
ru fcctinoniflimc fubfcripfu niceno cod 
Iw. Scripfit aut t ciuib? fuis cofirmantito; 
qiTanriquomalt^sDoctosftUos tres^t^ 
(copos z cofaiptoxe agnouiild noie cousb 
ftantiaUta^ rfos in parris t hin bcttate.3lli 
g confUiu metuentes} eppofttc fidei co(cn(c^ 
tnufm^bese increpanonc ^iccntis.^popm 
his bic Ubiis me boncuateotaut eozu longe 
cil a meXbconas aut z fecudus noletcsacs' 
quieiccre condmati funt-lboftea $o in coq^ 
lium reniete6.epcaicnp(emt Oe couerfano^ 
ne eccldiaftica fanedones. 

Capitulum 0ita«um. 

Sbino itatp no credam^ ^ cosTdeo 
tas vocat z imperitos. Sabin^ em 
beraclie tbtacenfis macedonUnotu 
epus babita cogeiHone eo9.:q e oiueifa coci 
tia facerdotu cjc feripto ptolata funt . cis 4 ni 
cea coucncrunt vclut ^deotis z fimpUate oc 
rogauit no fenties: qm i ipft oifebio cu mul 
ta p:obatioe ^fttenti fide vclut ydeoccnofctf 
nerogarc.£.t aliqua ^devolensprcrutaliq 
^»0 mitigauif.cuncMfamc#mp:op:iafum<s 
pntintenilone£.tlaudat<^demtan$lidebi 
gnu tcftem eufebm pampbili.laudatrimul z 
pnape tan$ cis que funt icpianotu Dogmati 
|■a^tc8.0lpata^fe3cpo^ltainniceafulc.tl^s 
$ ab ^'dftJtis.i nibil laennbo traditl-t quQ 
t«lut fapiente *: fine mcdacio teftc5 yooire c5 
ibeuit . cius voces rpontecbtempnit.3ucni 
aifcbius.qjcpvirisocinicca coucnient^ 
alq quidcfapictKfcrmoeinmicuerut.altico 
tinenoaTitelaudacifunt.': qmimgatotpic 
fcnsadvnitatcfuaomcscocordcs': cofccta 
to^sdreeftrudr^Siccrgocotraria Dicta fa 
bininccnbeufebii.arc^ c5fomo coiufibimct 
agnorcni^.Etfiquidcalicubi opus fuicoe 
fabino memotabim^ Concordia ergo fidaa 
nu^io nicea pu>Uce c5cilio.ab cufebio dara 
voce laudata beceil. 

C indes in niono Dicta confiUo. 

Capituluraiflonum. 


SftuOus for.jEu. 

*}^edimus in vnu Deu omnq>otente. 
omnia vifibilm t inuifibilift fa ccoze 
tinvnuDominuierum cbrifdifUiu 
bd natu ed patre vnigcnim.boccdecrublfa 
da patris Deu ^Deo.lumc cc lumic. Deu ve» 
cjcDco vero natu non factucofubftantialcm 
patruperqueoia facta fune t que in ^0 1 in 
terra.qui4prerno8boics.t^ter noftra faln 
tem Dcfcendit z incarmfz bomo facms at 
pafliis z refurredt tercia oie.T afeendit in ce^ 
los.rventumsefl iudicarcviuostmoziu^ 
08.t in fpiritu fanem. Oieaesaut-eratquan 
do no erat.aut no eratanuc^ facticia ce non 
ctrHantibfacms.aatejcalOTa fublUntiavel 
elfentia Dicde 6 e(re.aut creatu.autc 5 uernbu 
lem riliu Dei.aut boltiales . anatbemada ca^ 
tboUca z apoftolica ecdefia. ‘ 2 panc venerabi 
le ftde.ccc.quid&jc.t.vii}.ta^ouerut zam<» 
plejcifunt.zftcutaiceufebi^cofonatc 8 z vna 
nimes in fcriptise^cplanauerut . 0 uiqt vero 
norccepcninc verbu cofubftantialimtisrep 
bendente 8 .j£ufebiu 8 nieomedie pfuLtbeo^» 
ginus nicen^ mans calcolonenfis. tbconas 
marmaricena 8 .fccudus ptolomafdis Dtcen 
res cdfubHantUle eife quod qc aliquo edattt 
ep partitione.attt epDecurfione.aut epplandi 
donc.£jcpUnuti 5 eqaidel 1 ciit^radicegcr 
mcn.£jcbecurfione ftcut pficu ril i 8 .£jC 
partidoncautficqcmaffa aurea annali Duo 
veltre 6 .Scdm nnllu aut bozu inquiut dlfi 
liusDei.'^ 2 optereaergoDiceblt in fide non 
dreconfcndcndu.'PMurimu ftqnide verbo co 
fnbflandaUiatis Dero^tes p 4 ^d viiiinar^ 
ri) Dcpofit^efubfcriberc noluo^t.idco<^li^ 
nodusamuzcdfectamteseius anatbemati 
fauitomes adqctentcsrnei:^ iccedereeam in 
aUepandria.p:(^tucB^nc^i 8 rq)enteeati 
don amu z qui circa eufibium z tbeoginn^ 
etquicumcisepilio Dcpoztaud. 

CapitulumlBftimuin. 

Webius igif z tbeoginus i^ll pau« 
Ittlu tpusepilq.libcUu peniti poe 
rigentes in fide cbfublUntialita^ co 
fenfcrut.qd Declarabim^4>ccdenic6.Zjjc an 
te in flnodo cufcbins a>gnominc pampbili z 
cefarie palefhneepilcopatu fottitus . paulula 
aniaduertcnsarc^pfideransvrru opoztcrec 
ftifcipi icrminu ftd^ vna cu alijs omftj? boc 
divninerfamuldmdinepfmlitartp fubfcri 
pfit.necnd z populo fub fua DvocdieofHta 
10 fcripfu termina fidcLX vbiep Dcftinat^ fer 
monefubdlucrcofubfUntialuans interpze# 
jC 


% 


Hiber 

fatns.vf Kcqua$pcnitu8 MpUientsdacr^ 
famocco^Ubetbaba-cpomiflct. Sucautq 
ab cafcbio ipfo confcnpca (ant bmoi mba* 
C ^pfllola curditj pampbili pc mccno con* 
filio z fide ad cefarienfes paUftinoa- 

Capitulul0nOfftinu|. 

Tibttramuf z vos oflecnflimi criam 
aliudeoidicilTefamaprueca peurre 
te.pfectu Debqoq funt gefia fermo^ 
iic.Scd nec^bmSi qaudiuirmcaa vobis 
aliter nuncid'. ncceflartooircjcimua vobis 4 
dem fcnpturaa nobis Pe fide pjopofi^ 'Ha 
j ons nofi^mittes ad p^edicandu oifcipfos 
Itios.ait.£uce80ocefcofegcmcs.baprifan^* 
tes eos m noicpjis t filif t rpuifanctuDeq^ 

bus z affirmam^ ita b:eT na fapere : fcd etuj 
biidiim ita babmfle«it3fap«ilfe.ct vfc^ ad 
moticj) bac inllarc fide . anatbematisantes 
fmepeo bcrdi'm.*2:?ec oia ef co^e z aia 
fap«i}re.eic quo nouim*'' nofmctipos z nuefa 
pcrctPicerccozaoipocentcDeo 7 ononfoies 

fu cbrifto.cu veritate tcdamurbfiefiin jjba* 
iionib? z fanifacturi nobi8.qa z ^critis tei< 
biis ita credidim^t pdicauim^. tOKa nob 
ccpofita fide milii relict^eft refifiendi locus. 
Sj z ipfe pm^ oeo amabilioj inipatoi nf ca 
rec(iinmebjcfcftat^dl.ziiccnirc.pftmi8cft 

fapere z in bac qes confenciret nibrcribere.x 
tn bijs Dc^matifecocoidare peepitamo folu 
modofcripto z inferto cofiibfiatialitatm ver 
bo;q6 etiaipfcinferprabaf oicfe.qi n5 (c 6 m 
co?po:ca8p?.^!6c8corubllannalcDicif.nctp 
rm oiui(ione.neq5f m quandi oecifioncc^rB 
fc rubfiilere.noncm poiTenatura fuicmartYs 
P‘>inrciligibilcinco2Bc.ca(^ co:e3le5 qnda 
fubfiltcrcpanioncfcd faens (^bufdainfalliis 
®|«burcp ronite mag? intelUgenda. £.t fapic 
quidej z ptjmrn^irngaroz ita pbabaf. 
5^ideigeeplanati6ePictata:queadmodn ab 
cis Dictu fit filiu e,c fabHantia piis z pii con 

fubftantiale.n6efirmceicami3n6cDcn:lictu. 
^ofultatioes em z rcfponriocs Deindcmoue 
banf.-z mens pfcrutabaf oictoa fenfuu.£ t S 
ergo qd agebat oeriibffantia.coilabacapud 
eos fignificatiuu quide clfccjcete.no ni tan^ 
parte elTe plis-piopterea nob quocp vide 
bafbii reb2e.vtmctccofcnrirem‘^pieDoctrie 
Dictati e, cp2efiIiueirc.nontnpartc a^cefub 
ftantie.0uapwpferz nos maccofentimus. 
necg voce cofubftanrialita^ rcfutatcs.pofita 
pJe oculis noftris pacis mtcniionc.-z ab imd 
kcf u rectiffimo no cadetes . :S ;dm boc etia 


6ftutms 

natu t non factu rurccpimns.quonil factum 
comncdTc Dicebam opus rdiquarucrat» 
raru factaru per ftlimquaru nibil fimilc bas 
berc miu confitcinur z piedianf.vndc non 
eam dic facturi oidm^quod cogruit bqs q 
per eu clfe facta nofcunf.fed fopius facium 
re totius elTc fubftantic.cp ep patre nata oiui 
na Docere videnf cloquia.^^odo quifpege^ 
ncrarioisinenairabili z incogitabili cpillens 
tc vniucrfc namrefacte.fic ante i confabita^ 
twlcpatriefieftliumranocpaminaca cogno 
iaf.nonfcdm cozpozu modS nctpmoztauto 
animakbpzopimu. 'Has nccp per Diusfione 
fttbfianrie.ne<p per Defectione aut anie muta 
tiosepatanc fubftancic vcl intutis . bpsetn 
omnifo ingenita . natura patris etiranca cft. 
fedpjcdicanduell elfe confubibntiallpam' 
^tiu;eo q* nullam cqualicarcadctmuras fa 
«as Dei filius babcac. fed foli patrigemtozi 
per omne modu fitfimili8.t non fit epato q 
iibetfubfianria vfeifentlafedep p3tri8.0& 
etiam ipm boc modo interpietaru bene Ic ba 
bere vifiimdlad cofentiendu quoniam z p2i 
fcoiucpifcopoju aliquos z cSfcriptojce eto ^ 
quoites z nobiles agnouim^ in patris z ftiq 
tbcologia idem Diuina ratiocimitioe noie co 
lubuantialitatis vfos. 

^citacp Deeppofita fide fint Dica in q 

immcnfinoftneaniadiiarionc firdfm 

fenfnsccpofitos coza ipfo neo amabili epa ^ 
minare tmpcratoje.ccp:ed!cri8 rationilo co« 
cozdantes anatbemauTmu pofi fidem in eis 
p:olatu fine trifttcsa elTecrcdim‘^.eo q» no feri 
pfis vri vocibus pzobiberd. vndepeneom^ 
nis facta eft confufio z indifciplinaiio cucus 
cccldn8.'RuUa fiquidc fenpiura ©iuinu^ in 
fpirata Dicetc epno epftantito . autfuitaUqn 
quado no fumt reliqua q pzofcrcbat. irratio 
nabile nobis vifom eft becDicerc vf oarcie, 
quonia necp p:io2i tepoii buiufmodicofue^ 
uimus vti fermonito . tyze vobis neceflano 
fcripfimus oilccafilmi.iudiciu noftrc epami 
nacioisfenfum nobis innoKfcdes. ■: quia ra 
tionabiUter tuc quidc quonia nos fcripea q^ 
dam modisalcisoffendebat.poftea indn 
bitateeaque erant fine conmftatioc fufcepw 
mus.Ouijpzopter magnanimiter nobis fen 
fum vcrbozuoifcuticnnb. placuit cocojdare 
in bqs q a nobifiipfisa fidei eppofitionecoi 
fdfa funt.^^^cciiatp eufcbiuspampbili ince 
fariam paleftinclittcrisc,cplanauit.a{lepan 

drlne vero eedefic egvpaacis ? libie i pen tba 
poieo8.?quc vicmcfttn£.*i5ccfcripfucomtt^ 


Eiljft 

WtKcrdoconfflS. 

C eptftola •Hiemi concili). 

Capftuiui ©uotifrinw. 

G^bcoderteus. 

Snctem^s iccpfommibdgratu^ 

Ufidrineeccl^iez oilecnffwwsfra 

tribus per ^pcd.tltbum.': P^a 
poU'mcon(limns.c5gkg3&t ma^ fancta 
nnoduniceaccleb;antc8 ^ifeopiin pomio 
raU;tem.0uonilPci gt^tia z beo amanniU^ 

mtp:iRcipts ro(M cbftantuu nobis congre^ 

^n8mTtbep2edictac]Cp:omncqs oiuer^ 
(is z ciaicanto.magna fanccacp finodu^cle* 
b2aa cft.omnimodi 8 nccefianu rifum mab 
boc 1^0 z fanao cbcilio etiam ad vos Uttes 
r 3 SOcftin 3 re.vcnouerifi 8 qiiedaquidS mo<? 
ta z CyCaminata.que placuemt atep anna 

u funerante omnia fiquidc 
piatiniqua.tfincoeooogmaw arrqet^q 
coitfenrtttiuu fub ptcTcntia oco amanciiumi 
tmperatons noftri coilancini. z omniu becre 
co placuit anathematizari impum eiusfecta 
t iniquaacc^fine beo verba. umulec nomia 
quito vtebatur be fUio bei blafpbemas t bi« 
eKs.ejcnoe^ncitodTc.-utcrum.^italiqri 
quadon 5 fait.quomdemfttuaui quomodo 
vero non fuit.? pio Ubero arbitrio maUtie at 
tp virtutis apabilc fili» bcibicentis et crea;? 
turam nominatis cum ate^ facturi, .t^ec igi 
fur omnia fatua z inutiUa z blafpbema ana? 
tbcmatijauufauctutvniucrfalc conciliu.et 
nccvCcp adaudittt impie fecteacc^ bumoiis 
buius mteUeetttu miquoiu fenfum accomo ? 
damt.£a quidem q bc illisgellai funtqualej 
tcrmimibabucrif.omiaautaudifti 8 autaus 

diecis.nefoitcvidcamur nos viro obloqui 
pzopterbelictufuttimpiopcria bignapoiia 
ri.Xanmetcnt valuit eius impietas, vt etias 
ibeonasmarmacenus. z freudusptolomai 
dis ca vteren£.idcm em t illi banau funt.^Z 
quonia ineffabiUsgrafia bei Ulas quidema 
las fcctas z bUifpbcmias z bifcoidumaau? 
daciaperfonaru z biuifionc picdictacomo 
nitionebcftruens liberauit cgvpro.r^nque 
banf autf que p petulantia meli^ gdta funt 
z cozuqui abeo funtoidmatuetiam^bacfi 
te que plaeucrutfvnodo vobis infinuamus 
fratres djarUTimi! 'placuit ergo mdutu qui 
dementi cofiUo bu fubtili veracp ratione nnl 
Um venti momf manere 4 d^ m piopzia 
amiatcnuUi vero omnimodio bab^ pore 
ftate nei^ eUgoidi necp 0 td^ndi.ncc in pio 


Sftuftus for.iEUf. 

nincu nec tn quald>et duitate vtdolpnru^ 
^ nome tantummodo poiTidcrc. eos aut qui 
ab ipfo runtcdllimti>mvilLca oidinaiioe fir^ 
matos baberebonoie tminiltonu.vt tamen 
Tequentesiint modis omnito vniucifoiuz in 
Imgulisparrocbtjseterelcfus cbarilUmocc 
comtniftro noftro alepandro cofccratoiu5.z 
vtbijs nulla potcftas fit pladcos fibidigcre 
aut nomia co^ picferre.aut omnino aiiqmd 
agere pieKrvoluntatcecclefie catboUcepiea» 
fttUs alejcandrigratia mnc$ bei z oiarioni^ 
bus vcftris in nuUo fcifma rcpcit08.red fine 
macula in catholica z apofiolica ccclefia per 
manentes btgnu efi poteilai€ habere et eiige 
di quebbet et noia eoiu bandi qui clero fune 
bi^iiatis abfolute facere omnia febm lege$ 
zfanctionesecclefie.^iquemvero contige 
ritrequiefccrcin ecclerta.tuncpiouebtin bo 
noiem befunctieoaqui nuper aflumpti fune 
rolummodortvtdeanfbigni.z populos eos 
elegerit condecerneccfimulz cohugnatema 
ieimeale;eandrieduitatiscpirco{». t>ocitA 
m alqs quidem c 5 ce(run^ omnito . 3 n per 
iona vero melici) nequai^ eadem placuerat 
p:opterpiio:eindifdpUnationeeius.z pio;? 
pter piocad^tes eius.ac pemlantie votonta 
tcm.ne vUabareturauaoiitas. vd potefiaa 
bominiquipoflet mrfttscafde indifdpUna 
liones inftruere.tJccruntpdpwa z compes» 
tentia egfpco z ranctifllme al^andrinoiu ec 
clene.Siqdaliudoidinameftautbogm 3 ti 
famm prefentebomCo at^ cbariifimo cornis 
niftro z fratre alcjtadra ipfeiycns vobis po 
terit fubiilius aperire I 3 n<^ aucmi^oiu et 
comunicatoi e;tt(lens ^ua^elizauimus vo 
bts z beconfonantia fanctimmi p^Cce. quia 
vcfirisoiationito cfi coirectu ctii boc opus, 
ita vt omnes oiientales fmtres qui cu iudeis 
piimitusccicbiabant.confonccu romanis 
er vobtfdi z cum omntoab initio pafca ca^ 
fiodientibus cp boc t^oiebebeant cufiodi^ 
rc.iLjCul£ante 8 itac^ in bqsquegefia funt. et 
tneomuni pacean^concoidia z ineo quod 
ornis radicitus efi berefis auulfa . oim ma^ 
toii l^noie z amplioii cbaritate. fufeipitt cd 
minifii^ nofiruvcfirumponnficem aliejean 
d^:quino 8 rua piefentia lenficauit.tanmqf 
L 3 boiep»>pacci^ractiamin baccratefu^ 
ftennu. Oiarcfimul z pio nobis omnito: vt 
que bcncplacuerut firma permaneat per oo« 
minfi nortruiefumebrirturedm bona rolu^ 
fate faaa ficuacredtdimus bco zpztri in fpi 
licufanaoicui cft gtoiia in fecula SmetuXri 


't 


Etbft 

ni^8confubildnr^lieam)adli^ii0. 

CSoCTaKs. 

3E bac igimrcpiftoU fvnodi mnifeM 
cft:qj non folnarrium z confoites cius 
anatbemanjaumfcd rtam verba fecie tpfius 
etqHiaOepafca conco^dafcsberdkrcblme 
kriumfufccpemnr. 

Capitulum-pif» 

Ouetauceffiefemo 2 impaion 8 ctil 
ejcaliareeusvolutatis babereme^ 
mo 2 ia.z qu^modn p;o concozdia 
cogitabat.2?aben8 em p^onidenna pac» ec 
clcfiaru.vocanitad fvnodn z ertum nonaria? 
no?, reii^bni8epircopu.*|I^oft$ veroferipta 
Hfnbrciiptaeft3coaliofidei?>ilfimrio:re^^ 
nnu imeatoj erinm fi z ipfeconfenrirct in ft-?* 
de ? oefinirionc pafcalis feftinit aris. Sf iUe. 
nibilinqnnnomo imeatotjq fvnodua ©iffiC 
mmf.ficcm.olim*: 3 fepo:ibusapoftolo:um 
ipfepercepi.t terminu fidei.t tempns pafca 
Ws feftinifaiie.^ozro oenno imperatoicre^ 
rente. ,Curergo lea comnnioncfcgaa lUeea 
quefub becio gefta funt . perfecurioisf^oze 
repticauii z fubtilitate acerbilTime regule De 
dujcif ad mediu:qnia n5 opojteat eos q poft 
baprifma peccant peccaro: qd mone efleferi 
pmreDminepjonuciantcomunicarioncfa^? 
cramemotn fieri Dignoeded mutandos qni 
dem ad penitcntil.fpan vero remillionis no 
9 f9cerdotih?:rcd a Deo folumodo ruftinere:4 
poteftate babet peccata remittere, "t^cccum 
t)i;cilTctetiU8irii^afo?ait.Octiponercalam. 
z fi potes afeende fotus in ccliim.t^ec ncc eu 
febms pampbiti nec altj Diicerut.£go 1^0 au 
diuia viro nec^acp mentiente qui z valde fe 
iie;cerat.eEt3n<gqui videratea que fuer^ in 
concilio gena referebat. 

CapmjInni.iEmi. 

CSojomenes. 

3nodij8autco:rigcrcvotcn6 bomi 
nu vitam z in ccdeftjs comoj3ntiu5 
pofuit leges quas canones apjclla-? 
mu8.m quoju tractam videbaf aliquibus in 
troducere legej.tt epifeopi z p2efl)Yteri.Dvas 
coni z fubdraconicu comgito:qua6 anteeo 
fccrarione oii;Cerant no DozmirennSnurges 
autc in medio paftinrius cotradi.nt bono:a< 
biles confclfus nuptias z caftitate.efTeDiccs 
concubitu cu p 2 opJia coiuge.fuafittp codlio 
Kcmiemponercc.grauecflc aflcr&caufam. 
qucaucipfisauteomcoiugisoccafio fozni^ 


Sftubus 

carionis c?ifiercf.£t becquid? pafunrius \i 
ect nuptiarfi incjcpcrtus effcc ef:po(mtSvno^ 
dafc^laadsiiiteittQfentmmznibiL e? bac ' 
parte fanpuit.red in bocin vniufcuiufcp vo* 
iatitanon in neccflimteDimific.t 5 tj 8 a con^ 
cilio ita Dtfpofifi 0 :cotingit vicenalia coftan^s 
timpjincipfe p 2 ouemrc.£teftc 6 fuccudom 
manozfi vnuquodc^ Decenniu impa*ato 2 om 
publtciDcuorione ceUbjare. Opoitama^ 
go iudicanscdfiantinus inuitautc rucaded 
uiuiaffnodutDonis copctenribus bonoza 
uintammonitoft^ oepcozdia fidei •reSma 
ni inter alterutros pace, perita ab as ojatiSc 
valedicit vniucrfis in nicea.fcribcs abfenri^ 
bus que fijo-int in peilio celeb:am z inui^ 
vtabomniDifcojdia racdaes.cocozdarenf 
in concitq fide . que nibil aliud nili 

Dei fentcnria videref c,cconfonan tia tantom 
ttalium faccrdotu.fancto fpiritucolfitum z 
poft inquifirione fubtiliflima z aniaduerfto? 
ncDubitationuomniu comp 2 obata. 

C £>e 3rrio z feriptis eius. 

, €ap!mlum.jEP. 

CSocratCB. 

'3aei conllantinus msipmus ang» 
Ilus qiifcopis z populo.^aUgnoa 
imtpios arrina imicaois. pi^uefi 
Tt illozu qiiocp fufdpiat uliionc. Sient igtf 
po^pbmu8 Sittine pietatis iraitittB94mqii* 
Tolnmina coira religioticp!ofcrc8,8igna43< 
merait inuemre mcrccdem.j lalej per quaift 
mpollcrucffctobpiobtiotplurima coplere 
turinfamia.t nncplaenit arrifi t confecato 
res eius vocari po 2 pbirtano 8 .vrqaotu mc 
res irailali funi cotu vocabulo efruantSa 
per bcc auie fi qua conferiptio ab arrio fact* 

repcnfignitradaf.vtnofolujBociriaptana 
eiuscepereac.fednei^ vUa ei’ polTint rema-s 
ncrcBocumetafibocctia pterio, fi quis c3 
fenptiones am) celallccSpcriturt no repeii 
teptoferesigneconfurapiminioitis fufptiv 
cio fubiacebit.i©opcmcuin boc fiieritca* 
ptiisicapitalcm fnfcipiel vloone 3 . 8eus voa 
cufiodiac. 

CDecofectioucfacroJu libzotu fcriptumoi 
febiopatefline. 

C0pimInra.jEui. 

C^beodoicus. 

Jcco 2 c 6 ftantinu 8 ma^im^puisctt 
^io.^tin noftrinois duirnteoi* 
gnouimus faUiatoris noftri Dd p^a Hibfr 

fpidctc folario. nuji^a bomirm muUtauJi^ 
uncalTimc fc ricauit ccddicrt boccrcmcw 
r<i Wc p:ofiacntc oignii cfic vidcaf etu «cclc 
futf i a plurcs cdiftcari. 0uap?opKrquoi 
vifumdlnoltrc volucati.occuunosw« no^ 
IU facere fapicncie:quaicn^qu3draginta me 
bianacios codices bene cofecioe.T adrCum 
abiies z arrtficih? antiquanjs et perfecte arte 
fcietib fetibi ptedptas. Diuinaru qai{pe fot 
pmraru quarii majclme confecnoitc z rfum 
neceiTanii cccUrfq 8 ciTc noitt-Directe fum eni 
Utterc rioftra tranquillitate ad ptouincie iu^ 
dicc.quarenus omia confectioni eo ju necefs 
faria prebere curer.X^t eni citiuo codicce^^ 
(cripti c5ficianf.cnt opus oiligcntie tue. irm 

■zouo publica vcbicuU ad oeferaios eos.ep 

fluctozitatcrcrcriptinoftritcBC^f puenit. 
Sic an z marimcbenccofcnpti vup adno<5 
ftru pcrducenf afpect0.rno quiipe me ccctic 
boc etequete ofacono-Oui ou ad nosj^e 
rir.eLpenec noftrc muniftcctie pietate . Peue 
te cmiodiat fhner cbarifiime. 

C^bcodoticue. 

^fficiuntquidcbec adcoucicndu.ma 
gisautcapcrteadnofcendu. queadnw 
du famofilTimus impatot fuu ftudiii circa fa 
crac6ftituic.3ttameadqciam. q eii^circa fa 
lutare ftpuIcbrugc(ric.3gnofccnB em quoni 
am elati t circa cultura baebantes fdolom. 
fcpulcbru nui fotdito operuerant, obliuioni 

tradere tendentes memotiaraUitarc.*: pcfug 
templu cdificaucrut lu turiofinune oemonis 
id cft veneris, vt illic virginu cantito infultas 
rent.pcepit oeftrui fcelaatiflimu templu. ip ^ 
fumcp puluerc funeftis racrificijs noUtum 
cqcuz p:ocula ciuitatcoifpcrgtoeinderacra 
riuediftcanoco matimu arcppulcbcmmu. 
ficuti oi^gnaf epeius ^iftola ad macbaiiu; 
ipnwciuitaeiscpifcopu ocftinata. 

C Pe ^ufebij nicomedicnfis.t fbcogini ni^ 
ccnipenitcnoa. 

Capitulnm.]Euii. 

C Socrates. 

Orcbmsigituritbcoginus penite 
lic libcUu fummis cpifcopisDirigen 
tes.ab cirilio reuocati funt impcmli 
peepto.* iiiaocccUrlus rcc^criit.ccpcUetcs 
qui ut co:u locis fuaat o:dinattid clicurd^i 
os ainpbion«:.cbriftu vero tbcoginu8.^ui^ 
hbdliccempUrbocdiPuduquide anicius 
diciu reuCTcmu vcftra codemnad . patienar 
fioTe q Pccreta fum a fancco cdctlio Tclb-o Pc 


6tmbu3 for.jEuir. 

bttimus.Sed quia nimis a bfurdu cflcom 
noimetipros oarc caluniaconto oc taciturni 
taKp2ob3tionc.p:opfcrcarcfenmu8qiionia 
am nos t in fide vna cucurrim^ t fenfum cc 
aminatcspccorubftannalitans fcrmonccu 
cti padfican fum^.ncquacp fcqueees bcrefiin 
fcdcomcmotantcs ad cautela calefi3ru:que 
notlreftibucn^3tmdi.Tratiflaciebat cis q 
bus p;o nobis fttadcnpcbuemi infide fub* 
fcripffmus.anatbcmatifmo aute no fubnoa 
mm^.nifl tancp fide acai(mtc6.\ed relut no 
crcdftcscalccflced quifuerat accufatus.cer 
tipccius adnospircctis cpillolis z infnos 
Dirputatiombus babiris.Si ig-f fatilTacfuj 
cfl lancto veftro codliomo rctuccitcs fcd co^ 
fenncnursoccrcris vciM-etiI bac cofcriprio» 
ne fatiifadmus vobis. n6 epiliu grauc feren^ 
testis fufbitionc abqdeccs berefeos . Si cm 
Pignamininucin vultu veftro nos redpere 
babcbicis in oibus cofonates z veftra feqaS 
tes pariter inftimiatquado etiaai qui acciifa 
tus eft in btjs placuit veftre reucretie dcincn 
tia ptomercri ateg rcuocari. abfurdu nantp 
eft.il is qui putaf efle reu9.reuocafad fatilTas 
cicndu in quito dpcrogabaf. vtnoscontra 
nofinctipros pbeam^p tariturnuate inaepa 
tionisindidu.pignamimcrgo furut coucnit 
vfe venerationi z x>co amatitlimu ptindpcm 
comonerc.zpccstracprenfas T vdociicroe 
notisqnobcoueniutcogitarc. 'PicquideU 
bellus eft reuerfionis cufcbq z ibeogmi. £jc 
verbis aut dus conqtto.q: quide DietaK 
fidei rubfcripfemt. pamiwtioni vero arrij co 
fcnrircnoluerut.t quoniaarri^antciftosre^ 
uocat^agnofdfcScdlicctboc ipfebaberc 
videaf.tn alleicandrii accedre ptobibitus eft 
‘pocaute oftendif ec dus eogttatioito.quas 
poftea molitus inucnif figmdopenu^ru& 
ficui opottune patefid. 

Capitulum.jEUiq. 

C Socrates. 

Operato: interea poft codlium oc 
gebae let^..Ccleb 2 ata s feftiuimee pa 
blica vicennalia fuotu mo c ad erige 
dasecdefus (dtin^accefiiLboccB fadcbaie 
fm^Uas fcftuutates.': inv:be cognois fui. 

CSosomencs. 

3m cu omia pzofpcrcd cederd p 2 op:i 
am voluit babitare anitatcm. vcniacp 
adcampuanteiltumpolTm iunabeUefpon 
tbu fup cantis tumuln.Tbi aebiui pira trota 
pugnites babuerut caftratduitate odigna^? 

•C lij 


V 


Eibfr 

mt.po:t3fce ftcitq bactcnusridcnmrs naui 
gantito. i^oc agenti oens g nocce5 afpanim 
mones vt alifiquercrei locu. euep monfe ad 
bf sannii tbmeie illic cum babicarc indic. 
‘iHt ea pnmitns bvjantiu vocareftau^? 
jcic t m.anmo eu muro cirdidcdic.t oi^ 
uerrts ornata fabticis equa imsiali romccos 
.llmur.t oenoiatam coftantinopolim afpclla 
ri febm roma lege firmauit.fic lec ipa in mar 
mojca plarania nofdf elte cdkripta.z in lira 
legio injetaequedre ftaiuacfiacf! confKrara. 
3 n bacquocnciuicateouas ediftcaniteccte 
nas-quam vna noiautt b^rene. altam ^o no 
ininauitapoftolo:u.'Bon folu aiit ftcuti oipi 
auciccdftancinu8;p2iftiano:n3Pogmata.ftd 
cna paganotu teplaoedru^it. Simutaebra 
11% ornata publice icoftantinopolitana vza 
be^ofuic t tr^odas Oelpbicos in dreo ad 
fyeaicaia t>cdit.q cum ipo Tidranf afpecc» 
fugfiucrefminf. 

C Socrates. 

"Rterea mater imeatotis bdena cuius 
cognomieoeptam^ncepscinicatcoi^s 
camcbclenopolimammonita g fomniusad 
bicrofolvma ptcparauif.t qnonda biemfale 
«)cfercaricutpomo:ucuffodiamticniC8.reqi= 
fiuitfepttlcbruppiqbliceioifficaimefamen 
tnucnif.^w repente Deget iulfit tcmplu illud 
fcdeftidimu.7palamfactoDmmonumento. 
ajpanierutdrca eu fuffefle tres cruces etcla 
ues fimul t tftulus littens bcbzeis. grccis.la 
iini% pfcnpix.'3.ieru8 n35aren^reic iudeo^^. 

CSo 3 omenes. 

Uciturautequiaena mczmuscru^ta 
ccit refurrepic . De B ligno fibilla apud 
paganos Ditit-O ter quateri^p beatu lignu3: 
w quo Deus c^tenfus eft . 2 Iunc ergo q crup 
^eiDomtm quelanonu Dubitareceperunt. 
I^zoindc maebarius ciuita tis pzcful buiur? 

modi tractam Oiibicatione5 foluic. Mulieri 
nani^ nobUiracedare longa egrinidine fati? 
^te.vnamillarucrucucum ozatione pzom^ 
£ridifnaadbib& virtute faluatozisagnouit. 
^ot enim vt muliere cni,c atngit.padiones 
fcutffimccgritudtnis effugauttet feminefa^ 
lutem redimit. 

C^bcodojicus. 

3c it 3 C$ mater impcracozis: quod cupi 
ebat agnofcens.De dauis quidem quis 
bus manus cbridi lucrant plbiatc. alios in 
^eam midcimpcratozisftlu. capinspjom' 
denria 5 geren 8 viiacul 3 bellica fubmoueret. 
alios freno equino ptrmifcuic. adcawdam 


Sftuous 

firtpcratojisagcnaetvetcrem pzopbetiaad^ 
implens . O tim cm 3acbaria8 pzopbaa cla 
inaueratDiccs . Eteritquod in freno ed fan 
ciuDomioomnipoteti.iSaintari 8 vcro cm 
cispartealiquaregalibus oidribud. 

C Socrates. 

ebdantinos fufctpicns t citd» 
faluariduicatcm. vbibccpaiticulafcr 
«aretur in fua datua-ficut fotur in fozo con» 
ftantmi pofita fuperalumma pozpbiricam 
bcuote condidit. 

£liquam partem in ar^nrea tbeca 
daufam..ciuimf 18 tradidit faccrdoti.ci 
vndicg congregarfe artifidto majcimasillic 
oznataf^ &jificauit ecdeftas . Sbtjs ita gccs 
uis.cofinuo ejcb ibitis virginib? facrts.t ipa 
minidcnuanciliegerens vitra occo^mum 
daiisannuagensrtbiisrimiliafacicnsreis 
ait ad filium.t cii leticia trlfiuit a Idmlo.mul 
ca rilio piecatm mandata cbmittens.noui^i^ 
mis benedictionib? adimpltto. 

C Socrates. 

Od bec ergo imperato: cura3 m3,timi 
cb di 3 no:ab 3 bcns.pagano 2 .fupcr^ 
mtion^au^rabaf.rcmou% monaebias 
crfuasimagines in templis poni p2ecepit.ee 
cubitum quo menfuraf nilus no iam in tem^ 
pium fe rapidisannisfingulisjlcd inccclefi 
aepoztarifanicmic. 

CSo^mencs. 

n omnib? itacp volens fimilon mons* 
drarecondannnopolim romefrudra^s 
m6^ned.nam t co?po:ibii8 1 Diuicqs ma 
lozeffrctaed. 06 ideo pzoucndfr credo pn> 
pfcramo:eoeiqueciuita8gerif.tbabifaco^ 
m circa indigentes audliu . 3n cantu nan« 
fides creiuc.vt mulriquidem iudcomduiu. 
pagani veroomnespenecbndianl illic con 
ucrterenfad fidcm.inqua vzbecrcfcetc, quo 
fanpoze rel^o nolcif ampliata-nccp areme-f 
eB pagana templa aut facrifida facta fuf.ni- 5 ! 
fifub iulwnobzmitepozequod moppzoba 
tareKtincmm.^iOancisimmn^ nuper co^ 
ditamebridi ciiurate condannnus fuo no^ 
mineDedtcauic.multi8eamtmagni8 bono 
ribus tecdefq6eico:nane.iuHabaf£B oiuini^ 
tas impcratows vota.t afpannonibrs muh 
«sindicabatur.tjuiafancie faluiarefecflcnt 
queiUtccdtficabanf ccclcTie. 

Capimlum.iEir. 

*Hlignis itacp loais c]c ilio rempo^ 
riclaruif peregrinis ec vzbiciSt rbi Hibft 

olim dutdem vdlacolcbarar.pollarcro<^ 
ecdcfucft facta . 0ui nonclocus micbadu» 
um noncuparor int«tjcra pofitus parKfta 
uigandum a pontbo ad coiiftantinopoUm. 
Mitis ab co nattigio qaidcftadqsfcre.t|:cv- 
pcrtcrra vero ciromlnte omne finnvfcBad 
lpc.rt ampliustcndif. ^oonimscrtigifisl» 
cus ajpcUartoncTfep nucrcra3tara.eo 
mamfrftcccmimr apparere micbaclbium;^ 
arcbangelus . quod ctia ego mmiius cpimic 
veru ciic pfirmo. Ondit igif ^ ita ccecia mul 
risalqsvirt^bimnaB ipfa^rcrucpBimcta» 
X^idS em m (^ufis crndelito aut incuu» 
cabilitopenculis.alq^ inlang^-t^ 

bttsautisnorispaflionifeincWAcs.bw o:a 

tes ad neu Ubera li pmemcrui.SoJq Ungu 
Us t quomodo illicmiraaila cong^unar 
rare longu dt-Onc ^o .puerwint aqlino no 
bts noto 1 i caufis fo:cn6fct> foao. partim ab 
co audies, partimtpfe cogrtofccs necenano 
panda.Cucmardcnciffimafebns rubeis co 
Uris mota c6p:clKndincc.cftuati poculu oe<? 
dcrutmcdici qbcuomuiumoicc^cu vomita 

cOfufa colcrafuBficic5 vulfitseius fimaifm 

cdo:e tiniceruni . c^ob:cm quicquid comede 
ret t biberet euoinebac . .Cuncp boebiu pate 
rcf.nec efca ad nutrimenta pzoficeret . bcftta 
batarsmedieor..etoum motti vicinus ciTet. 
Cnflltfuis vtcuad bunc locaDuccrct.credes 
aut iliic fe mou.aut languore fJiuri. jacenti 
cp per nocte oiuia virtus a|parcn 8 :pccpit:vt 
omeqd comederet in buiufmodi porionc tin 
ficrct.quccffctecpipcrc.tvino.tmeUe confc 
cta.O-uo facto ab cgrimdicliberat^cft. qjpc 
cu medicis ratione medicine videaf cfle mut 
tu contrariu calida pocula colerib? ccbiberc» 
^Jitti enim z probianfi vird in palla^^ 
Uno babente militia medicoru-crudcc 
li podagre pafiioc octenru.ibi oolorito Ubc<» 
ratu.ctcp aiparuilTc fanal nurabiUrer vifio 
ne. 4:umemoudapagan^cfictfact^Mta 
cbriftianus.aliquatcn^ oogma requebaf. to 
cius vero falutia caura.tdcft facranluma cru 
cem nolebat adorare. l:>anc baben fcntcnti» 
Muma^tusaiparcnsfignu mon^auit au 
daquod erat pofitu5 in altario aus ecetef^ 
ct aperte pali fecitquia crquo cracmais eft 
jcposuHa que ad volitafe5 buani generj facu 
fonii^libctmodo pter ^tutcadorade crucis 
facta no eircnc.neepab angelis fanctis.nccp a 
ptjs bommibus. 

CapitulumBifffiniUj. 


0Etutm0 fof.jEUiif. 

Omtacp populi z duitates ad cnl« 
IU cbriftianitatis accederet, z ceteri 
pjoftUjsetTpoito memetcsne qd 
mali patcrcnf.fi piradicerem quieti vacara. 
nudati folaiio. Multitudo tcplotuculiotca 
I raccrdotes.fimulaebm apud fe repofita p« 
ciofilTima tiadiderut.a qui louis fUtaia vo« 
cabanf cipa femaipfos bcc cduccbat.ep adi 
tisttemplotulatcntito locis.que^ pziusiri 
uifibilia apud caaos craut^afolts facerdou 

busmamfelta.faaafuntomibusvaideviiif 

itma. 3 lie imagines z ftatue cp pteaofa 
cdfectemataiaignc cremate funucipccunu: 
publice ibeiate. One $’oe( ere mirabilitafa 
etavi^banfad conilauiinopolim funt 
ducta-otnams caufa t bactenus in publico 
collocata z e plateas in dreo attg regaUto.id 
eil pttbia oininatotis aBwllinis . z mufe bc 
licontdes z pclpbicc tripodes, feoliataip (ut 
ianuistcpla.etalialaqnearito funt nudata, 
alia^oneglectaadfotdesrmnatg perducta 
funeZunciiaip perierut t penims funt cucr 
f3.idell.inegmsdlicieKmplu5afclep1j.ti11 
apbaas iupia monte libanu.t adonem fluui 
nm veneris pom’ viratp apud illos infignia 
eo q> egeategbaenf quali languctes eotposc 
curarent apud eos ocmone noato atpareti 
te auscnrame.in apbocis ante quia e inuo!! 
cationcquandacertoolcoe fummitate Uba 
ni motis ignis fulges veluti fidus m p:ojci«’ 
mii flumen vdociier incumbebat, quod 0 icc 
baniveneremefle. ^ 

Capitulum.jEjEf. 

CSo5omcnes. 

"Iflterca cu mllitudo nimia gcfiu mi-fi 
gado^ ejctracbia ^afineti afiiet altf 
aliude barbari B egilTent p romanos mlH fu 
cerdotu jcpi aptiuari cu eis cric^^ac^ lague 
tes curaret *: t^cmocscffiigarci jcpmfolumo 
noiantes z wocates filiu oct't infue z puers 
fattoe^ pbantes inculpabile z oej macula 
tutite cuincacs.admirati barbari viros vi^ 
tazoBaiimregrcgia.bn kfapcaedidc^^ 
bcubre^piciu fi meliores imitarenfbotes.z 
fic ipfi pUearet oeum.z pftimetes fibimct ar 
cis bn agedi^eptores cdocebanf z baprifa<» 
bai^z confcqmcr mcccleTqs occurrebant. 

(tapnulum.]E]Eii. 

C^beodcricus. 

antorcsigifaiTqncquifltma reliqrc 
<o(Uia.t?ai’<mcaift pfcflionefidci 
/Z liq 


\ 


Etbfc 

ttiSmamWofenferut.^poftea imitati (ut «e 

Iw lupo?, 1^cu fcriirim^ all^cldcr.qui fuis 

ozomtearriu fuerat laculat^ide bi3acq pou 
rcf ucCjU cucvocabaf coJlirinopohsad ma 
lio:e tranat^ fuifla ritl. cufcbi^ocfcnlb: ipie 
unsparuipcndesre^LjBqs aufcpauUiius 
oi altjs ponnftcib ipfc cofc^fcnurepitc ni 
comcdil Deferens conflaimnopoU^na rcU^s 
juic rcdc.rcgulisc oiuerfis clamifantitoepi 
fcopos z pfofccros no licerecjcalia trlfiread 
aliaciuitare. Sed miru no ell.vt qui fic infa? 
nwc aducifus rnigcniti Deiraie.Ucencerenas 
altas trmfsredmfleQCQ . 'Hon em tik foln 
rtwdo bacnouiratc fecit.fed ataj oUm aliud 
JTmacep^auit.p.uiDummbYre£o clTecepi 
fcopus trafilunt in nicomedia.et cp eo Denuo 
poftcofUiumlaniaaefe impicatis epaaus 
oi eo tbco0in^nicenu9;qd impato: 
ftatitin^ mamfeftu litteris fcciu£.Qo ba^ 

fcjjpcri ftnecpfe mfercrciudicaui. Scriplit 
cmbecnu;om€dienrito.auisell 4 becitapo 
puiuoocuii innocentem ^ufebius vricp tvri 
njee cmdelifarie c^tHlfo:.aui em vbim tv^ 
|■anlno^cl^e^ec^ic^ 8 .epn 1 U^I^ rebus aiparct. 
250C nacp waaii tpo^t tcftaf mteriii) 8 .boc 
«1 jtpianijj. cradeliflima pfeuto clamat ap 
tc-T-libilcmoeiniurusmibifacnenucaio! 
pqaaequmajcime aducriatu partiu infidie 
bifcurrebani.iftc oiaeStrame oculos babe 

bat intctoGfCUi bocpcfuit folu q, no armatu 
miniUmfi Dco pbuic -Hceg mc quii® putet 
ad boa ptobatione mmua inliructu.indiaii 
nancB mamrdifccfi.q ptcfbytcroactoyaco^ 
nos fequcKs cufebin aptcconllat a mc oepte 
befosded bec quidetrsrco.q nuc n3 indigna 
tio^ 6ta.fed ad illo^pfufione a mcptolata 
noit^nr.bocrolu5fu;mido.Bcogito;q3 vos 
ad comimionc cumis vocari cofpicio.nbtoi 
pter euftbq nanep ftducnonc. t fcbucrrtone 
cofrientiageepimsa ventate fepara. Sseiit 
bur reinon tarda falubttras.fi epm ftdele z 
mtegrunucfumenrcs rcfpiciatis adocu qd 

vttcpadpns in vobis eftOltudzDuduopo: 

tuerai in vjo pendere iudiaotmfi pdicms eu 
febius peilima confdo?. fuo?. tuitione venif 
fct. bic z oidinc rcctiiudis impuderinime co 
fodtiret.f 5 qin oememo:ato eufebio apud ve 
ftraebariratenos b:cuirer loc^ oecct.audife. 
Meminit vra patientia factu in nicea ciuita 
fcconciUu.cuizegoipfe cofcientiemcc cultu 
Decenter epbibui.nibil aliud voles ^ conco: 
diaoibusfabzicari.tpjccucris argucrc.zrc 
moucreb^ caufaj q puhc^iil quide babuit 


Srmous 

B atri) allcpadrini rtipcrbia. cotrobetata ^ 
eltp ciifebq praiiu pciliferii® votii.S 5 ipfe 
curcmu8.d>ariflimiat(B amabiles, cuqu^ 
puMR bifemlwne 4|pcconfcia fua victu8.cu 
quata comiioe medacia vndiep Declarato Dc 
gebaf.imjnitc&4de3 mibiDiuerfos 4 pzo eo 
t>epofceret.petee a me quoddia folacmme tl^ 
IO malo couicmsfuo bonotc^>uaref.2:eftis 
mibiellDeus bui^rci.4 xinmetmvobbe^ 
nigno amoteconfilfet. '1^ ena me iliebeuer 
rit z indecmtiabripmRqd vosquocp noHis 
2iucjm oia^gefta funf.ricut ipe Dcfiderabai; 
qt omenulu in fua pfcia recodebat ^ j vice 
lerapucrfitad a^om^a.4d ma;tecu tbeo^* 
no ne4cicfueBn'cipcegcriiauditeoq)ofco, 
Xkpidrinoe quofdi nfa iWe recedi 
tc8iIlicDeftinanBccpeia.qmbo:umi5J 
nilteno mdis flamas v2gebai.Scd iftibent 
gni z optimi nimtsepuquos fimfcodlp vc< 
ruas ad penicentia rcfeniabatno folu recepe 
rui eoe z apud fcfcruauerunt: fcd ena malis 
co?, volutacibcomunicare occreuerut. 0 ua 
propter d arca illos ingraiosDecrettipage^ 
rc vf abrepti proculDcportarenf e^ilio.TOc 
Ita CB veftm cft ad ocu illa fide refpicere.q fem 
per z fien couenit.z effe Dcccc z agere. £po8 
cin purificatos z ortbodojcos. atep clemcies 
nos gaudem^ bfc.Si 4s aut ad memori it 
lo? pcrtilcntiutaut ad laude improuidc pfu 4 
mufomtane^rffcitan.repftcin luaprumpti 
onc minis Ddboc cll meo oge copumcf; pe 
us vos cullodiat fratres cbariltimi, 

Cflpimlum.iE)Eii. 

G^bcodoticus. 

Bncigjf iftizoamnati ctaniraufe 
funtqrpulfi ■z nicomcdicquideaipi 

oncpu80!dinai’dl.innictaanccm 

cbnRu8.fcdrurfnmcoracia8macbinati6cs 

cpcrcctc8.timpcrato!i8clcmcntaacccirtbiv 

Ic Ibis fallacqs inucnictes relKmrifnnt. ptid 
remep potcnria rccepcrut . fufcbius cteni ft 
cuB ia Biciciia collatinopobianu ccnuic.tvr| 
nte prnlatii.t potiotc peepit plbmpbonc fit 
quent ad impacotc veniens, t fiducia cp creo 
bja coliocntioc mercams.coira ventat; ptoo 
pugna totes feuas eontennoes inilimit. t pji 

miiqttidccuperebicroiolfmoEloaqjfcflns 

ell t imperatote lan® farnofilBmu, vitanit, 
Ouapjopf eu multo bonoxaimtjTusedtn» 
Eatosc vcbieta i alia ei oiftribucte folacia. ji 
fect’ igitcil dieo e tbcogin^mcenns pticep* 

inalignox.o^eociliotH.itcati umb^omii^ Hiljn: 

Capitulutn,3EjEnif. . 

£ntent£8 anin ambiocbia . t amj 
ciciaru induti vultutn.mapina niul 
ciaiionepoEifi funt \amtaris cmm 
jpngna W2 masn’ cuftacbius.largacms boj 
fpff ff {ifa fCTi frafemitatis etbibuit. jCu<^ aa 
faaatiflima loa pcrucniflcnt z cocozdee^ 
difTcnt ruo& hoc dl cufcbiu cdariefcm farbo 
poiiru patropbilu z cm liddc-laodiccrbeo-^ 
dotilt alios qui Iqjtam arrq fufccpcrut nun 

ciaucrui 09 quod cogiiancrat.t cu cis vcnc^ 

runt ambiocbiam.t imagincquidc p 2 cmit-# 
Kb3trubbono:c:fcd erat impietatis bcUu5. 
^ultcre nancp proftantS mcrccdc negocian 
tes z lingua cius ftbi impaidi pruadentes ad 
conctliu rencrunt. -firoindcalios omnes fo 
ras ire pdpiciircs ter miTcrl introducere mu 

licrcm.attUamfanmlafubmam|llaccmo^ 

liran8.aicbat cjC concubitu euuacbuilLuj le 
z concepifle z gcneraflcicumt^ ^mabat fcpi 
us tmpudcnte.36 aute.quualunie cius tam 
manifefte confciuscnjt. iulTit vtbanc rem i» 
qui feirent ocducerct ad medtu. Jlla to oice 
ic nuUu fc babere accufationisjrefte.iuuuran 
duciiuftiflimiiudiccsintulaur. lege IciUcct 
eperte clamante in ouofco aucinbus rcftibus 
credi effe tcracia que bicunf .nccno et ^ofto 
lo p2ccipicnrc:TcnuUu6 aducrfuspteibvte^ 
ru inicripiionc factam cetra ouos aut tres te 
Ites accipiat.Scd ifti faaas cotempndes |c 
g^.comra tale virum accufationcfmc cefti-* 
monio rcccpcrut-^um ergo illa mulier lufiu 
randu pu:builTct.adiccit affirmans quia ille 
infans efletee concubitu cuffacbtjXuncita 
cp tan^ aduerfus adultcru illi amatozes re 
riratis p 2 onilcrutbccrcru.alq quifl?eccpon< 
nficibuscuvticp multi addfent.ct pzoapo^* 

ftolids bogmaitbus repugnaret.^ omnimo-s 
dis que fuerat codnnata nefcircnt. aperte re 
clamannto.t magnu cuftacbium collaudari 
tibu8.bccretu<BiUo:um iniquii lufcipi p 2 obi 
bentibus.l^ocitacp faao vcloatcrbui vo-s 
cccocinnato 2 cs ad impcraro 2 c profecti funt. 
cuppl^uafmmnquia vera cflctinfcnptio z t>c 
pcftnoiscuftacbq iufta fcntcntia.qucj tanep 
adultcru atcpcvrammccpcUi fcceiuncccrcia 
cionc pietaiis fimuL z ea ftita^ 
tUequide pcrtbradas ad iUinci oedner m 
duitatciffi vero protinus quide pro eo ordw 

naucruteulabiu-Ono tempore paucoTi^^ 

tceuiibiupaleffinenfemiUic migrare rolue 
rB(.£o^ fugite muatioqe et rimul unpera 


0ftUtlU0 for.]EljE. 

fo«probibentc fteerut curroniu. 0 ao etiaj 
anno t paucis menfito in qjilbjpatu oefun-s 
ao.pUcico lUius ccckiic tradidere poncifica 
til 3 fti vero omnespefte arrq babucreccla< 
tam-proptera nant^ multi pie.z calle viuen 
rtum-tlacerdotutreliquoru fanaorubomi 
nuccdeiuflicarelinqutescollirgia . apud fc 
metipro 8 Concniebac.quos vmuerf^ eulla< 
cbSios aB?eUabant.quiapo(lcgrdramiUi^ 
fcorfumcogrcgabanf.lborro mulicraUtcr 
mifera pafflonecrndeUlljmi languoris imur 
rens manifcilauit infidias z illa tragcdieco 
politione pariter cnndauit.non nuoto vel ro 

bus:rcdvaldemulnsraccrdo[ifo.quc conti^s 
nuata videbanfinlinuas. Sttempro pccu^ 
nqs diam fe facere pfumpfifle calumnia-mn» 
iurandu tamSoino non fuifle falfum. quia il 
le infansoe^ uirauerat filius erat cuiufdam 
euftacbq nomic fabri ferrarq. 

Capitulum. jEjEU. 

e Socrates. 

0 ncigiturantbtocbt granis fcdi^» 
tio ineuftacbq oepofmonc furrerit z 
poflcaoc epifcopatus electione tan 
tus ignis accenfusell.vt peuecmitasvnt^ 
uerfa Deperiret inouasgKs populoDifftdc. 
te “Z alqsquide eurcbiu palefline tranffem co 
tertimtibo inantbiocbiam.alqsautc ftuden 
tibus vtixucrtcrcfeuflacbiu 8 .£ratcnim in 
vtratp parte "Z populus ciuitans z militaris 
manus z tancp aduerfus bollcs.ita cucti cq 

mou^anf.vtpcncadgladiq^^cp peri^i^ 
rtenifioens t rimor fjndpiscbbiberet.Tiaj 

imperator fuis cplis fcdittonc copcfcuit.^tt 
fcbiu 8 autcpaleftincrepcdauit. 0 uodadmi 
ratus impator fcripfit etpropofitum laud^ 
eu£5 beatu vocana-z quia no vnius duitans 
fcd totius orbis poriusDigne Dccemercf q?i 
fcopu 8 .Dc cetero aute3pcranno6octooid^ 
anibioebene cccldic vacalTc rcdem.Mrdc vc< 
ro liudio inimicoru nicene fidei ordinatur eu 
fronius.t 3 >q 8 igiturinboc voUimie ritccon 
iecti 8 :t^a 8 dl . vt fequtes libri ordinamur 
initium. 

CjpppUdtliberrcdttsbrftoric ceddiatiice. 


Uibft fl tcpoito rdifiioli (>ns 
dptscSItanrini t mdo;i 
gentes n bitxrojH icpiai 
ni nogmstis radimenia 
furceperiit. fed etiam luc 
armeniospumn andini 
_ lcpiano8effcaos.amnt 

cfitmilrtdateregeminc geniis illius epqus 
da mirabili figns Sei qdcira somu epene 
Bit ebriftunii effectu fnilTe.t oines fimul tuc 
nnsBitionifubiectos-ma pceptSnciufliire. 
vtfimilitcrsescolla fubmiiterent. 'Bndcet 
apud ceteros cofinesjcpianumsijgma trali 
«it z multitudine Silatatu5 eft. Bpud perfas 
atueinitiucbrilKanitatiselfimo celebtams. 
Su quidam eoruoccafione comercq ad oftro 
mos earmeniosvcnietcsvtalTolctfanctisil 
lic coUo querenf viris a eoiu Tires epperiren 
tur.-CuntBtepoiepMcedaecrcfcerctcccleli^ 
aspariifafacerdotesceierorcg miniltros ba 
bere ceperunt. 

CapimlumSmmDum 

Ocaute ficta no maliocritercocn^ 
Habat tn3go8:q rdtgione perfanS ve 
lutiqdam faccrdotalismb? pcrfiicts 
emonismen ab mino comiflam bk nofeu 
tur.BfficicbitdneDiiadeos naturalia quo 
iilmodo icpiasinogmaris inimicos. Oua-s 
pjopjeraccttfaucmtapudfapozc tucregefy 
inconanarcbicpm fcioiciet tbefi pontis in 
perfida regaUu mnep amicus effet cefari ro^ 
^noju nep pofa?. negoda pzopikrcttCrc 
aut busocro^tiomlo fapojus.pmu 
, ^bunis immfis ^ianos afficicbanco q» 
plurwsco?. agnofccrct.qj pauptate magCni 
«gcrctcruddibqfcp vir? bm5imiu]cit.5ccn^ 
c]c^clra tc pccuia^ 'z nimictatccjcactoc. vim 
paiu^jic rdigt5is iura pKmnerd-fcoil bec 
aut facerdotes miftrofcp tJdgladqs minaesb 
m^remit-rcenas rubuertit t vafa eom oia pu 

bUcauir.Sofmconeibo Dcdudiuiritadfe.ta 

^ pdieo:c gfaru regni aicp rdigtois. ^aci 
Jquidl auraiaribftbiiuddscu ftftinanoc 
faascccrta80cftrucbac.3rmconc6p:cbcn 

fus^ocp vino^adrege vfcp oeducir 0uo 

w dreer magn^omitpibzntudincpciofus. 

na cu cu ro:qndufapo:u8 tuflifler introdud, 
Bccp fimuif.netpado:3uif.*i:S;o q re vebeme 


Cfrrius 

dusdftratiwrejc inquiliuit cor no adojaflefj 
qoilpcquod ^usfaccrcpfucqcrat^ quem 
ffmcon. '|bnu8 inquit vincraa non adduces 
bar VE negarem veri oci culturam x nibil in 
boc Dubicansque funtfolemnia regniim^ 
pld>am.nunc aucfasmibinoetlboc agere, 
‘^eni nancp p«» noftrono^atczp^te oc 
certatur^. ■:bccoiccme3p»cepicrc]c adotare 
folc.": fadentiplurima baturufe cu majdmo 
bonote muera compjomirit.rieIuaante vero 
^r.minam 8 efte(rcmo 2 iturii temne ebri^» 
ftianozu 6ente.Canc$ nec terrojib potuiflet 
tnouere f^meone nec mutccarejiminionib. 
(cdfoztit emaneret ncqua^adojareifolc 
ne p 2 odito 2 fue rdtgtois cicifteret.p 2 cccpii cu 
in vinculis retinerucrcdcnsdi polTc logo te» 
pozcnccUmri-Ca^ ouccref ad carcere vidit 
eum viiasadis fenioj ^daj cunucbu8.nutri< 
to^fapojisrcgfe t maioz regie nomus tcon 
furges adtojaHif eu.Sedcbat nanc^ anteia^ 
nuas regis. CtuefYm«)n increpauitimur» 
fe.t cu ftirozcclamauit ? aun-rams beipe^dc. 
Jsemoumcbriftiaft^ eflet non ante mnltu 
tepus vim pafTus adozaucrat roletn.iiuo fa 
ctori^enceflenscunucbus cugemifu.veilej 
quidcclaraquaindumserat CjCUtuseifl.t Iu 
pbjcm accipies amicmantetwmu regiam 
fedebatflcnsacc^gcmens. t>eumqHuqua 
tonaeda circa meclfebcuj. queegonegaui; 
»um p?o bac caufa budu amicilTimus meus 
mc6 necB verbu mibi reddiderit ? fic auer 
fatus cu furoje tranfiuit. Dumip bec fapoK 
auduTet.euoca8 cucaufam lunus inquinuit, 
qua cidra Domum mimna corigern. 
^cfpodit vftasadis tait.O rcjcinbilin bui^ 
wculi Domo impoztuni paflus fum. vtina J> 

bqsqnucmibicuenerutmmerfascalamii: 

tates alias inddijrc 3 • Xugeo nS<^ cur viuo. 
qui oudamonDcbuer4.'0idco fole.quenbi 
paiicrcvolfe.n5 voto mcevolutat? adojaui. 
Ouapjopicrpto rtrof^ memoti iuftiHimuj 
eftjqj t,pdit02fumfpi.t tequo(^ Deccpi.£t 
illequide bec Dices iurauit g celi t terre crea 
tote fui vltcri^ feno mutarcjmtentiXSapo 
ri8autcubecaodiflcf.ammirat^ctinucbi(» 

Itanna ampU^ fcuiduc aduerfuj ianos tl 
^maleflctjs B agcrepualerd. "jbarces autfe 
nio 2 i nuc Icniratc.niic mmis omni ^tute cut 
fe fubucjTac Ubotabat. Cucb nd ageret vfta 
33dc ptofiictc. nun^ fe fote ficfanm. vri pto 
beo creatote cimetotum ilia coleret potius q 
a Dcocrcara funt. mne ira conmonis iufTie 
fiudiocius caput abfcidt. >Cucp Duceref ad Etbn: 

ticccmrosaintrpicnlato:gTtpaulul5ruftine 
rcf.Kncp ali^drcfii madarar^.fit rocasquS 
di fWciiu ojrwcbom iuflif vt Diceret bec la^ 
pczi-lSco fauozcquc bacten^ a iuueeute ba< 
bm circa vcftramDoitiuoreppamrao zfibi 
tnmtftraiiB ftadio comjpetenti teftifo n6 indi 
geo.m nancp bene noitt.ib:o omibud ergo q 
aiiqitTobis impendi.redde mibicppenfatio 
ficbuiufmodi.'nei^8igno:antm$ pntetme 
fuq?lidu fuftincre tan^ infidelem regniauc 
male cuiufptam volnraa8.red vt potiue ma^ 
nifcftu fiat quod agmir . ptcco clamans oc^ 
nuncicc vniucrTie.quia vilasadis capitetruis 
caC.non regis inimiais.fcd cbriftianufeeffe 
bicens 1 ocnm pzopziiiapud regg negare co 
temnens. XJccqmdeennucbus regi nuncia 
nit.*^o 2 ro ftpotis fcdmperitiong vffa5adi3 

ptcconcclamarciecit.EftimabatcmmaUas 
poHe 3 cbriltianira te roiocare cbrimano9:q 
fene nutritote t oeuotu fue famUiaruatisoc 
cidcrcu Wa^adisaute ftuduit clamari can^ 
fam fiic ncdacredcns qa cii per terrotcacto 
raficcible-mulros ebriftianotu Dedujceritad 
liffiotcnuncauic cognofcentespto religio-# 
ne motmu imitatotes multos fueTirmtisef# 
ficcrct.*i:toc ita<^ modo vftajadis glotiofilli 
ma motte tranllatus eif . Sf meo n aut agno # 
fccns in carceregratificacos p 2 o co b^mnos 
obtulitDco.SlferaveroOicqucerat feprafe 
rta ftptimanemaioas in quoancc refurredi 
onis feftiuirate annua falutaris pafllSis me# 
mojia ccleb:4f.cri3 fvmconc D^rcuit reje fer# 
ro perimere. Oeductus em rurfum c carcerc 
ad paiacm regs nimis inrrepideloqucbaf fa 
pojiDcoogmacc.t nec iUu nec folc pafliis eft 
adozare.Eadem^Die fimiUterinicnmi iulU 
ftmt.t alq cenm in carccre conihturi.'Road' 
fime Tcro f^mconcoccidi pzcceptu eft . ita vt 
mojtem videret vmncrfo 2 U.£rane ctent bo# 
nim alq quide epifcopi.altj p 2 efbvtcri.alq Di 
ucrlbzuoilinum cLerici.^Zimcp omnes Du<s 
ccrcnfadmo;te.aduenicn8 fummuspneeps 
maG 02 u interrogabat cos ft vellent Tiuerc.et 
regis religionem colere t folcm panter ado#* 
rarc.iunep nullus banceUgerer mo:temri 
tam fpiailafo 2 e 8 circa nece martvnim labo# 
rabam.Svmcon auic confottabat vnuter-# 
fosalTiftcns.’: Dcrcfurrccnoneac pietate lo# 
quebaf.ati^Dcfcnpains facris adbibens fi 
dem . Dicebat vid quide veram elTe (ic moti, 
morte vero manifelia negareDcum-adncicns 
quia poftpaolulu nullo etilperimeme mors 
tccid^t^ixcffcmomnib natis fimeineui 


Ctrriao for.jEjE. 

tabilis.*{bolt bec auteperpetnitas non omni 
bus rimiltteraccidetfed vdut ep quoda pb# 
dereomnIrationS reddent bomtnes buius 
vitc-eteomquebenegcircrut retributionem. 
etpcnasmalotufmeDubiratior» percipient 
5uitta illud ad •;&cb 2 C 08 .OmnUD bomini# 
bus conditum efifemelmon. £t pralmida« 
Ouiscftbomoqtti viuit z non videbit mot 
temiS^aiusaut^bonoru omniu nibaeft 
ac beatilEmu q? eligere mori pro Deo.X>ccoi 
cenie ffmeonc z tancp filios edocenu; in cer^ 
taminibafams.modoquo oeccbatvnufi^r# 
q$ eperdtams alacriter currebat ad nec^Xu 
($ omnescentu rpicuUto? n^nnfret.noui(ri# 
me venit ad f^meone t abed cballam t ama 
naiambonam^rmesquicBeirub eiusccclc 
riacucofuemnicbprebcnfiterant in vincit 
lis.Zluncita^ pufidus qui^fug o^ artifices 
regis erat ibi confiflens.et videns amanant 
trementecum prepararemrad nec^ait ^bait 
lulurnofcnepclaudcoculos^ fecurus efto. 
mopemvidd>i8cbriftiarpeemm. ^Zunc^Di 
jnlfec bocrepentecdprd^cnfus.Dnctusad re 
gem z cbnfiianus manifeftaf ; eo q»prs 
Dogmate fuiiTet locutus libera mtenriocmar 
tfnbu8.Xnnc rep eptraneo quodam z cru<# 
dclimodommoripre^it.itavt perforata 
ceruicc epinde lingua eius cuccrenf . *t^oc ita 
£gfacto.quibuldaaccufannto.etiam fiUaei^ 
virgo facramnccomprcbenra perempta cft. 
CScquenti$>oanno Die quo pafllois cbix 
ftimcmortocelebraf 'tcrpectabatrefurrccrt 
onisfediuitascruddinima liiporis Reptis 
per om ne perfaru oicumt cerram.morie con 
demnanscos q fc profitcrenmr efleebriftia# 
nos.Ouo tepore fertur vitra nummi multi# 
tudin^ebriitonorum gladio ceddilTc . 3li# 
08 tiancB per ciuiuiics z vicos DiUgenter ma 
gi require^.cclato8 inueniebat . ali) fpo 
tenuUoDicenKfemctipfos olferebantneia# 
ctmmitatecbr^iS negare viderenf. jfgmr 
oum ornes cbndiani fine parcitate perimere 
wr.enam multi in ipfis regalibus funiocci^ 
ficum quibus z ajanisatnucbus regima#» 
pnme gratus.OuodDumfaporisaudtflcttii 
ftis facws banc generalem pmmprionQ re# 
mooit.ct folummodo prec^touis religionis 
iulTicocadi. 

Xlo l^uidc tepore ^'mdme incurre 

te regina.fvmcomscpi foror nqietbar 
bua comprebenfa cflcum famula fui lequen 
fc vitam.quascontigttcncri perinfidias iu# 
deorn accufantiu quafi malcficu reginc fiaf 
• 


liber 

frt^ecrfifmconis mo2tc.‘RcsiJic wocuro^ 
{eant langueres buiufmodi fpecieb aur^ ac 
c5modarc.furpicai3 eft verlefTe DerraedonQ 
ci tnactmc a indeis facta.cn z ipfa fimilia ia 
peret.co% finc mendacio fibi faucnccsarbi^ 
(raref.Sumaes aniSntagi rbart>uam z alv« 
99mo:tt8acerbeperderefu|pltcio. Stipi 
libusefnaiUgatas.fetTatp findent® per me 
din eas crudeli nece laccranerut e quaft e;:pi5 
ames regina ptr medios ftipitestranftrc fece 
rfiti^erutauie tbarbua iftam valdefpecio^» 
fam fuifie z a magis ^burdamadamata.? la 
tenter ad concubitu peti^ ptomilfa mcrcede 
falu^ rue.? aiiotu fi cofentiret ad viem. 0ue 
necaudim quides luprie palfa eli fuilmere. 
fed imurijs p:o turpitudine relatis alacriter 
acccflitadmoncneiraderctfanctavirginifa 
ic.4.u(5m3gi z ptincipseco^ vnittcrfa5 p-f 
uinaafcdm factis ptecq^m vt facerdo^ 
^boaotesoogmatts appbenderent. icpiani 
puniebant^os t ptefbifteros.? majnme per 
regioni adieabenno2u.*;bicnani:B lorus ? e 
Acustplerunt^cbriitiano^ ‘^ocemtee 
cacceprimanpptebenderutepifcopn tmul 
tosclericozudustcneterc^ pjeTule^rufftcere 
ilbicrediderut.aUo8 nudatos fubflancqs oi 
mittentes.^ucob aurequidap:efb'fter pon 
tifequebafaccepfiman.t rug)lica8 mag^ idi 
tidcmmemittrreriri.2Iuccm?rcni aiaenter 
ferttid>at.? ci’ dadem aliquatcn^ leuigabat. 
plagafcB vt poterateurare no oermebaEt^oll 
paululureropcniscnidcUbcu magito2fe<: 
rfttcoggte8vr*Jdo2arctrolctn.0uo refpuete 
miferuteumrfus in vtncula.fcd? multos ali 
os pfbtteros z Diaconos babebat in carce« 
re poft fl9gelLa.*^auco t^02e ptcrcuntt pzin 
ceps mago2uDe ets cohfuluit rege.accepta(^ 
po terta te qtS vellet vt ageret fi folc no adota^* 
rent.mandauitei6mcarccre regia roluntatc 
OuibusaetereTpondeniib nun^fefotep 
dico2cscbnftinecado23rcfole. fme vlla par 
cirateeoB verberib lani9uii.cuqmb accepi 
fimas p;o cbfellionc po^ad viriliter crt pc 
fiinctus.0uida vero armenio2u cu eflent ob 
fides apud gfas.cotpusci^aufb-etra laretcr 
fepulmrepcbrtenadidcrut.Bln ^o licet non 
minus flageUari pcer fpem vij^lt.? no mu<s 
^nt® voluntate Penuo ad vinefa funt redu 
cti.cuqbuscratartballas.cuiu8Pit nimiste 
fi cederenf bumeri funt Peiunctuita vt mo:^ 
mas portea man9po2C3rcvtdercf.9lqcp cius 
o2i cibos offeTet.SubBua(prcgnoKllb2s 
nio bone vite uiHad funt pfbYteri. p^aconi. 


Ctrtius 

monacbil racre (bginest i alfis officjsccde 
fiec5liiniii,acp!o oogmate labosantcsmnu 
mcrcmnltitudinis. SodccppaflUs divita 
cd marca bicot epua at<B elend circa bneen 
ws a^nquagiitta qni cu cocapri a perlia fuc 
ratmiCTcpti.Ziiccriamildi^noicmartvria 
co!onai^cft.qni^miiqmdc militabat apud 
pcrra8.pollea relicta militia cpucrfatiaud 
jdamadiapofiolica^&icifcmqmabiiinci 
uitate perfica epua fuerit otdinat^. multa fc« 
pcfitpafluaaplagat^atractuaTinli mente 
fullinuit.Xn(s nuUi patniffei illi fnadere vl 
fieret ppianuagranitcrfcrcamalcdipitciuiv 
tali t qcindcoifcelTit. Iboll pancii tpua ^ 

matibuaei^lcciinregcpcccantite fupueniv 
ens cjccrcit^ cum trcceiiaelcpbaniih) duitatS 
fnbuertit.t veint befolata regione arantes fe 
minito tradideriit.2S)ilcfius ante cpuafolS 
modo pera circufcrcnaq factu eodieeeuagev 
Itotii babcbatprcicit otaiionc factur’ ad bie 
rofolyma-a inde in cgvptu vt videret monav 
ebos ibide eoucrfanies.Qualis illefanct^ T 
miraculotiJ fuerit oEatot.fyri funt tdleaqui 
eiuaacd’ vitam® fcripfcrut.ycrmritaqsco 
rii qnimemartvriocotonati funt fub regno 
fapotisviroaiacftmlnattftiiire milia qnafi 
fedecim. CZlaeodcrieua. 

'Hperfida^ofautotifopietatiscollan 
tinns auguftua fpontejtfpepitagnov 
fcenaemeoaabimp^ vebemder afBigico 
ru®rege3erro:il»feaicnteBinerfa eiainfer 
re pericula fcnpliteip legatos 4 tunc aderat 
monita pietatis . rogaa vtcultotea bei apud 
eu signo bonotepotirenf. Sed mcUns ftiw 
din pt) fmcipisp euelfasvalcbatagnofci. 
KiConllantiniimpatotis epiftola adfapoo 
rem perfaruregem neptouidentia bei. 

CaptmlnrnCfrriura. 

Scratirttmaoirtodies fide veritati 
luce partiemat^ fum . lumis venate 
^jbcmat^.iacmcognofcofidc.K)^ 
cp per bcc ficuti res ipfe cofrnnant vencrabi 
le rdigioncefTe confpido.t poetnna agnitio 
nisfancnlfimipet ofiaus offerente buiufmo 
di cultu me bie p2ofifco2.qm'3 bui^ Pci virm 
tem in aunlio bablaincboans a fintb oc« 
ccani omne terraru 02bcfirmiflima fpc faluis 
tisobtinui.iavtvmucrfiquiB tottyranos 
cladib quotidianis fucratiubtugan zad ob 
fcuriare vf<5 gduciircfumcKs. comunm rc 
ru vindicta rediuiul quodamodo curatione 
rerurgerct.’i3unc bcu colo.coi^ fignu bcobc 


oi 8 cft mibi fcrtno. qua mc li^ 
b cfcdis audtrc.qnetta eminfti^ca git 
de B W 8 ampU^ C0 cupio oecozanf. ^u g gu 
bcmai^ fi ftier^ ficilU z babucK comunc qd 
aitticcm babcb oim bnm mite.plaadft acp 
pidfi.'Bo 8 i^qm talie ac came epifti^o^ 
medo [ibi.qm z pietate j)b 3 tf infisni0.'Ro8 
oilige copeteter z facito clcmiic mc gcicip^ 


gm a retbe fecUfec cufiodiri ciuitate Damafcc 
no^ ad capiedu paulu-ipc i fpojta B mu» oi 
mirtue cft.vf pdiarto ci^maiote in ecdma 
bci fructu faareica fi ei ruc nta p ]tpi nomiis 
nefniirctabUta.Dc belra fifrlegi^uarr^e 
gumq^ fugerit muliere icjabcl: q ftut pelu^ 
ma-toccidftjjpbetastc. 

C^beodo^cus. 


Hibft 

atbanaft^gd (>nciperaiic8iohn 
. prumproi^ p fc fycti cpo?. edocuit. Bt 
5^ 3d mareore puenictcs ubimct pcoz^« 

datiu ucerdom miTcft ad^nctpttded. tbeo 
®omu nicciju atcg tlxodo^penwbiu T iTia^f 
rin aIcedonefeni.narcdrum cilii^t fifeo bo 
ni medacia rcjcacs z qda com^ fingeres cc 


«wiuacuponeres.juuo racto venertaa Pc? 
If3iai»carc.ib:ecceatcinimeafotvtomcco 
ciliS 3 tvro veniret ad bclvam necno t alioo 
t«<ii<B?Sregari pccjjanqim^icplaedificav 

M •WV.r.-..'.- _/» L 1 


dicu pi^fc ac fide ^rifnmos ow largifii ^ 
mc^cdi-pcipilsnofolu potifidte x iaccrj» 
dotih>.f5etidcgetib) vnwems ^ vndicp con 
currcbat-i^otro fuerat ccotnatS erii facm? 
alfarcpalli}8rcgaliteat£p valis aurot pcio 
lis «pidih? Pecotadi. c 2ro3onicnu8» 

Capitulum BfjEtum. 

^gatojautmfcrea amu beedlio 
reuoautt.iunit(^ vtqd De eo credes 
. jytkptimcnrretepfenet. 2 :uncillc 
iwuitafl noim qui pti^ad mencra t Dalmis 
alil_ewianatoe3 pce,cutt fimplicib^i^bis cl z 
Siuia lectioe pfirmfe. (nfittradti ^3 pbmt ita 
fccredcrcp bcccriSmcte faficnibite aliTcri 
t^gere.r^t^em ei^eppofuionia btnoi cft. 

F.plnwo X Deo a mlQiumo Dno uro impa^ 
toJipltltino.ani^ z CU 50 UI 8 prbftm'.Sic 
pcepit De%mabirpKta8 tua Dfic impatoz. cc 
ponim^fa^ fide z rcripr(pfi;fcmiir.co:atn 
«^onccrcdcre.tno8Tocs4nobircaiutricu 
nrubiecmc£rcdun‘’ivnuDcu pan-eoipo^ 
tente 'rDnmnfmicfumcpmfiiiu ei^d ecco 
^.oia fcciiU nat^cflDcu rcamqueoia fiiaa 
^ venitz came alTum 
pm.z pajTus ^ 7 rcfurrccit t a fcedit m celos 
z.ifcry^r^mdicarcrmoszmottuos.? 

y; fpintuTctfn z carnis rrfurrccrione. z viti 


Cfmu3 

oilmcc pietate ma matri nrc ccclVe iubeas. 
qmipe qihoitoz fiipUuitaiibsi mqitrianafiib 
^ ecefia admuice pacificati, 

foicnercpotatioesp padficopiocB imgio 
omtu tuo ^ereoes coiter celebiem^.'t:>inc 
ftdeiccpofiriqncalii cjdc Dicebat artificio fc 
copoui3.vt videref ^nceps placari rermotii 
biis.z Ita arrq Dogma tite dreuferri qtin^Pis 

ecpofitionc omnm t ftdudapberef.z vtTHCR 
baberet intcUcctu.3rburai^3Ut imgatoz ar? 
nu z eu5oiu finiilia credere bqs 4 n i c e a pue# 
nerat valde gaiuftise.non tn ribimetpluafit. 


i-..* *3'j'**r r rti pein^ 

naulf eosad epos mc bierolblvmis pgrega 
to8.fcrtbe8 vtfide^?. ejQwfiriois ecamtna 
rct z oemente fug cis oeberet j?ferrc fniam. 
fuiereccccredetesiuidiegfa eent imufticia? 
paHt.fht Du no baberft vn ludicra luos coti 
calpiretpacret g pnia3 reuocari.*6o2ro fiim 
praiKcafioe (autotea amj p (cpia impatotia 

f08 mcpioneriifceperpfitcuBfcciflent ipfi 
imeatqarcrOTprcrutteccKeaIeiC3ndric.:in 
tppiue fbebatda -tlifbiavnui^ig epis et 
clmci pctpi^s vf cos alacriter llifciget. ozc 
teliacc recta eem. _ .-/i 


ramterectaemicfieftdeiqulena^iiecpi^^ 
leiubittert. ^ec^dcbicrolblvmisgeftaelle 
nofamf.atbanafi^autfagieotYra pftatuib 


t V . raa-atgc(tactaimi*rev 
turiubq^qspfcnna. 'Ibotropffarin^mioai 
tot raoo^dc ei^peririone iudicas.bcc feri 
pl^epioq inreropucncrat. CSocratee. 

Capitnlum 0fptiinu| . 

SifimBatotoirccia facta pciltnmo 
camtvt fui prentia aibanalB ccamfe 
■ !?^'^“‘^'”-‘^oefb3t'amhec.Vliaot 
^tin^.piuB.epio in tyrio? vtbe colicctia. 
t^qdeignoto q nfo pcilto turbulctaat^ 
0501 leDdlaKileiTCfa liir 


.uiimunoiainoiiapunatoeititaBeftoppffi 

entoe^z nuc z in fiituro fecfo.n «t» f^ibnanoeroe oca 


r V ^ «pjnmictmricucoisecdia z 

fae e^etfcpmrcqs g oia fe^mur wder nf 
ento^z nuc z m fiituro fcc^.Q.usmtcr tua 

piaaterogam^Dcoamabirimgato^rtouec 
^laftidfimn fidezfenrnccrficralmmS 
iqjtara^ babeam^. vmrinofg pacificlz Dd 


K» imc quDCTgraaui mimiadarncdfiftta 
caufa.auwtcrcuomifi:ftin3n6erTO oS 

ad mea reu eretiavolo ?cut7ere.qrin^fleftozi 
32 wKSrimtcB vofipfos ^iTirfoften 
dcTe^^?.qu3 gra bccfcpfcnm wb vfip^ 
mcins euocauenm g eaq fequanfagnofec# 
Eibfr 


licimme patrie ciuitatc.t>u eltem prccnfwrus 
^uu rcpae atbanafi^ eps i molia pUt^ cu 
quibufcia faccrdotito 4^ ^rca (c babcbat.Uc 
inopmaienaeaiqtytnobbarcffubtitocu^ 
infdaafozmidmisXelKcmmibimrpectot 
oim De^clt.qm nctp cognofccrc eu cis 
ma 4dte puabii.niri 4da no(h‘ 0 £ z 4s cct ec 
qnapmltfTct iniudioa mc narraflh.£t ego q 
denccppfabulat^cttcofttsiUo rpe. nec qltbj 
coIlocutioepriapat^.OucpUUaudiri fe oe; 


cipetf cumaiottriductantbiialiuda nobc^ 
veft^ poftulaui aduentu.vt nob pniito q paf 
fus eft neccflario polTct fuis gcmitito e^rpla^ 
nare.^n qj mibirarionabitc xndcfz tgibus 
epo:cunu fcrtbivoblib 2 n^becp«pi vtois 
4eu($ apb tY 9 - pciUu ceUbjaftio. indefinei^ 
ad cfpedim nfe mafticmdmie pcurrere fdti^ 
Be^ ipia opite oft^uri puritate ? rectitudine 
Teftniudicu cotamcviddic? qu2 oamim# 
ftru^tw necp vos abnegat^.^fiif vbiqf pa^s 
cificat bci nomen z inagreg mea bndicif ifi 
©eo cnltura.cH'aapbipfo8barbaro84 veris 
rate bacien’ ignozabarXertu nanep eft.qzq 
veritati ^no^at.ne($ bnifeire p6t.vcrut3me 
fic ^ictu cft ctia barbari B me fidelem mini 
ftru recognouefi z ©eu metuere bidiceft: que 
Ttiep ^tectoze meu vbicp ac ^uifozem ipis 
witocftoftenfum.vnpdpueeriabeufciunt 
jtif iUi ^de^pter nfm limoze reuerenf ©eum. 
Tos aut 4 feta mimfteria ri^ dcmeniic^ferre 
vtdcmini.non ©icacuilodirc. fcu nos inqua 
rnbil agim^nifi q ad pteniionc nofcuntur et 
odia Bnnere.zvtabrolute©tca 4 ad bumani 
generi federe videnf inierittt.S 5 feftinaie fis 
CUI ©iri ad nos venire pnnuo. feiftes quoni 
amomi Intute conaboz agere, qrin^q in lege 
©etfut^ pcipue fmeaUqtimbariocferuent 
quibo vti^ ne^vituBationecpmalafuBftis 
tio poterit vlicari.©irpcHisvtiip ac palaco 
mtiszpcnii^cicrerminari facratinimc legis 
mimiasi^^brcemarefctlnols blafpbemi 
as varias ad ©iuerTos inqtiut. 

Capitulum, uiit. 

Sn^delre adeftuatione educcrut 

£08 q fuerat in fmodo pgrcgatuqm. 

plures qdead^pziastrilierat cm^ 
168.0« fbo circa cufcbiii z tbcogmu. z mas 
rin pairofilu z vzfaciu z valente ad pftatinos 
polioni vcni^vzbe ncqua$ ©ecalice (ra 
«o.antalrarifttbuerfo.aut aifenio gempto 


Cftrius forni. 

qb in renodo peinnaucrai q (tiont fieri gmi 
ferutfed adalia rencreoetractione fuggeren 
Ks^atoziqm atbanafi^intenninarri nofe 
milm:^abaUejeadria frumeta foUniterad co 
ftartnopoluana vzbc. z bec audifle ©icebant 
atbanafio ©iede ad amatiu.ambionc.arbas 
fbione z pet?.cpos.^uliu itacp ©erogatio 
pzeualctquando ©erogatur creditur fide ©i 
gnus.t^acfurreprione ad furozempridus 
ccus impatoz atbanafium relegauii crilio.z 
habitare cu peepit in^Uijs. 3mt em quidi 
h rnigatozcaptcrea fcaffe. vt vnimzf ecclcne. 
qm. aibatufi^ comunicarc arrianis euitabat 
Xtillequide oegcbatintraterigalUa^ 
C^Ibwdozicus. 

^d nemo miref (l tant^ vir occept^CiE 
ceflicfacerdotifco fatfa loqucnto.cu ©is 
um^45 oamdfljbanoapbtificefeda femo 
fiba^mipbibojetb alloquenteoecepc^fit. 

Capitulum.ijE. 

=6ifcpi inpftatinopotimna vzbecbs 
grega ti.marccUu ancfre galacic ©cs 
pofuerunt p bmoi caufa.Bftcri^ qs 
dam in capadocia ejccrces ancrophiUicam 
earriinqns jcpiamtaccfepmittebat afcifccre. 
t^tauit®libzo8prcribere;q femnf bacKs 
nusz B qs arrij ©ogma firmam eii Oicebat 
cmvpi ficee di tmte ficutiDictu eapdmo^ 
f^locuiiiz erucas ^ittteceuzbqs mulca 
fimaia.Jt5ueniebat em is aftem^ frequeeer 
apdeposquiarrianapzeciiwe noeuitabat 
fccca.1^3 z ad peilia cocurrewi epifcopatfi 
in aliq ciuitate quer^. fed facerdocio qutde 
fruUrat^dtco qjBfccutissJ^tfi^ facrifieafle 
^barcfXucpcircuircifviie ciuiiates Ubzos 
quos pfecerat oftedebaclt^ec agnofees mar 
ceUusfcnbercptracuvolcns menfuraptra 
rictatis e]ccenit.'{^u^ nac^ boiem ficut farno 
(eranus paulus pfumpfit ©icere ©nm i:pm« 
t^ec agno -rftes qui luc bierofolvmia coues 
nemt©eallerioquide nullubabt^fermos 
nem.qm nec^ ttat in ozdtnefaccrdotu. mars 
cellu ^0 tancp facerdocio functu roem eriget 
ie8libziftti.eucp copcricntts famofctanioo 
gmate maculatu iulTcrucvi acalifccia reces 
derct0uirepzcbcnfuslib:ufc pzomifiteje^ 
urcrc.;CucB boc fiudiu ftiiflct lcncatu.c?ifco 
po?.colU^euocantc imBatozeverm adre 
guciuitatcpfennbufcBCufebio zqui Wjco 
eracepis in vzbe pftanrinopoliiana.rurfurcp 
ffudiu ©emarodlo fiihat £t©u martxUus fi 
cut^miferai illicita pfcq^ne iwllri, inceii ILibfr 

d^e.eu ab ^ircopaftibqjofucmttn cui^ ha 
cu bafiiiu m ancb^ixmperat S5 blc^de 
pfcripttonceufcbiustnte libdlisocftriifit» 
fueJiuionedus valde redar^^s.l^oftca ij&o 
. fnarcdl«8 in fardicefi cociUo recepit epikoa 
pam.no mtcllecmoiccnefottUbzu zji^term 
^nafipaulianu fnilTe pq^ofitu. 

Capitulum.jE. 

Sif Pu poft pdliu burorolvmiianu 
arriuB veniffet in cgvptil aliepandn 
naecc^ta ausrairatei^ione. ruifiis 
i^it adcoftaniittopoliEana vzbc coairrma 
fibus illic pfectatojib eiua. z obedierite eua 
r^io nicomcdic0o Tpciliucdcbzare volen 
tibtis.’^?©^ Ihjdmfcnriensiiic alepad^co 
lUa'nopolicanu8cpu8.mTu8cll folmrc Kle 
conamdDucp B^no valuiflh implere apertt 
arrq nifito interdiici6.no licere cu eccleliaffi^ 
cnm cfle Picra ncc infirma nda fentennl epia 
C:opo?.penetotiu8terrcfecn coumienriSift 
iiicena xtbe.£,n(ebiP ailt z ^ circa cu p» pii^ 
mofermonifa? flectere ne^uiflent alepandri* 
poftciajterrotetninabanf.q 2 nififufciperct 
arriu certa t>k i^quidepcpoztarcf inediis 
um.arrw8 aut in ccionc rjifap^rfvniucrfo 
rum.£tpoftbecab alterutnsrecenrnmMUt 
quidepcfini^ Pie eppectitee r i fuas mmas 
c.q)t£Tet.aUejcadcrauco 2 abatne adgfecmm 
verba cufebq pacniret. ^ane aut z terroz 
in^ebafeoQ»imeato 2 ipenc iamfuaferam 


nocte iacuifp 2 ontt 6 :rogan 8 pmm VI impes 

oiret terminfl cius inimico:^. 

, C Socrates. 

£c igit alecada-pnus ojabat. 3mpe 
ratojautpearrio ceperiri voles cuad 

gs=st"Aasjs; 

pcKfnbfcnpfitoecrmfiddBfc.>,fcnptionS 

arteral^ araincnicafiiimpato! amdet 
moat^a mmUt lufmrandS.auiena B frm 
uuleterc^c.quodamodo iufturanduaite Pe 
l«dep.ap autaudmiPe bac macbinatoc 
pfcnbo.:j^ctfcmcorcripfiflearriflfec^ fuar 
in cana Buafub ata ferebat, vnvere ftujrare 

crcdidtt.8icesficfcfaEeficutfcpn(Tct 23oc 
cmitafacroaBdicnscgo cofaipri. D-uiaio 
imnnraduptouccepiIlprimEaiotiaaglio 
m-Credcsistf imEatotfufcipiea abcptfco 
popllaijimopoltianeittbia aliecadroincS 
mumpnepcepit£ratnn wcfabbaia,-; fcqu 


Cn:tm0' 


dPicewcoicarccppectabataltcmfris.f?^ 
fumpti^sarrniudiciapei fecufafunt.TO 
Pu egrenus cpimgiali fuiflet aula, obrequiia 
DonotabaffatelUtucurcbq.T g media tuc cis 
«itate |?rpicuu8 afparebat. £ucp venifleius 
pta locu cui eflet rocabulu coftantini foiam 
vbicoluna pozpbvritica collacaeH-terrozeS 
fubitoeFquadapidctic fccrctioepflnnjcic ec 
cu formidine fecura eft ventris effufio.-^ers 
cuctamfcpfi iecelfumcflccm ^pimo z agno 
kes elTc poftpftantini fos grepit aittc.0uo 
facto Pefca^cu quida cu dmfioe cottipuit-z 
vna cu ftercozib mcat^ q| ptapfus eft. 
ergo peidit z fanguis multitudo cu fiibritito 
tnteftini8fubrequcterepcfflupii.pecurrebats 
CB pariter cu fplcne etia interna iecozis. et ita 
factu eftvtrepcrerublcquerefmo 28 .Sccefs 
fum 1^0 vbi talia gefta fuut in coftantinopo 
titana vjbcmonftrabaf.ficuii Pijdpoft cofta 
nnifof a tcB macellu in pojiicu pftitum.oin 
nefcB tranfetites Pigito notabat locu. Petelia 
bilem arrtj rccozdites intentu. 

C 2 ro 3 omenu 8 . 

O ft aliqb tepus quida ficto^ vefanie 

arrianepiuesaepotens ftudiu babuic 
eunde locuapublicocopar3uic.T piru& 
quodaatpjimit^.pomu ibi pftuuif.qPnu8 
obliuiofaaijjcedcretigfuc^ioes buinfa 
fttodimemoaa Peperiret. fma fame geus 

ctacucurritciuitacem ? 02 bitetramin mojic 
antj Peclaranit. 


C^osomenas. 

Capmilmn.d. 

po bogma Ite apS mfrap bf 
fputaiioiteteoHcref.nodfitn ibo< 
ptiubiTpatabafipffflautujiioieS;! 
»abaiauc£oas.rcdoc8litmi! mcedefiapue 
ntcbatatis cSicabat-prcr noiiacianos. z qni 
Tocabatur frigca z uatSnnuiiioa z manios 
Hillas z paulianiHas z 4 alias buefes cofe 
bar.Cotra fls oes irafiaRK pofia lege finac 
«uaafcmcottotatotia.^ ccclefijs aipticari 
z nce^ in bomite ptteto?. eos c^cgaidcs 

ncy)iiblicccclcb:a«.2^crcmiBdicabati 
«ecKa caeboUa cSmunicandO ain tacueris 

puenircfiiadebac 1^pC qua lege arbitros 
bercuumemo2iafmflepcftnicia.iq5 pziojii 
ptincipu tEil»cb:illicnltotc8.Uc5rccmsoi 
H^taicBiirerretapiSpaganos tncbsiflum 

e(6 puiabanf-t fifr paffionib fubiacebat. ac 
fcmcc4>o8^tercoTnun^ glemidoes etamt 
iiarenopst£t«,wierta facile iniraftibiic,- 


Hibfr 

ltic(EsmilTa8Cdeb!ablt£tUccfcltitp«cf. 
Ii6 tft Tidcbanfecoiaill^^oft bae^o IcgJK 

tg pablicci acKas poterat pocnirc nctg latS 
ter.oScpietou^madcrici obremates taUa 
ybibact® uic g plurimi meroetcsad eccl* 
Tia fc eatbolica pmlefLSItj #o maferuc i iua 
rmno tn reliqueriit. 

CSoCTatCB. 

CapiwIutti^jEil. 

%Bnc$ rdigiofiflun^unBacoj poto 
cbiiftianmte puderet z vai oei fe^ 
fltoiofidemcmlrobozan cogno 
fccr«tnbi?8qfacracoeamogcfta letabaf. 
Ouicu tres babuilTetfito eos 
pdU^f. z fingtbs cof e becmos atwe mf 
perij foi ^ndpes efle pmruit.i^m0 
umruvnoispfllrinu bcfpmasg^tui inpe 
ccnnaitruofedt bic pncipam.^c6mva'o 
minoie nScupacu pftanttu i ricenalito mis 
«farSi oziftepfttm^iuniozc pftitg infa 
ts mcenalib? ozdinaiuf. Snno ^o poft bec 
traracto.insrcflus fcjcagcfimu t^fwu anu 
tiQ-esrimdicapfep vzbepftannopotirana 
quafi adj^das aquas egreflos dl. 
C^IbcodoncuB. 

01 cu nicomedia oegeret laguoze gra^ 
uat^ nec tgnotas vire btti^iC€rtu.Gra5 
iacri baprifma^ cft adcpt^.Oiftuleracera. yff 
ad iUb {ps i lozdane fluuio B j^meren befi 
diras.l^Ozro aut tres f ito reUqi im^ bere 
d^tarbanafiumagnu rcucmpccpitallc^ 
pidimlicj eufcbi^pnsectz niteref pziafua^ 
dere. CZojomcnus. 

^comcdieinfiibTtbanoracri baprif# 
matis Donis imttams clh 
CSocraies. 

O factoieftametomtofilqsDefonct? 
dt£;o:p^aStimBafor^ iaureo loculo 
rollocaitu ad pftatino|K>linicoc«cccu zi pac 
Ucq celfo loco repofiftt.qd i mtiU? bonoztbo 
itcB vcncrawc qii viucret babebatur. Donec 
aUqs filio?. d^airifterct.‘pofta to ab oziftc 
■«mcapftatinocuimpiaUtoobfetpiqs fa^ 
nu8d^fcpnlme!naptb?.a:cl*uu|tta4pta^ea 
ftceratnc impatozes z facerdotes rdiquus 
p:iuarcnfaplbr.0ijcitaiit pftann^imea<j 
tozanisJc.z.v.fcguitxtp.zvnuanim.Defu 
aoB cft pfulatu fcltdani z tacianuriccfima^ 
farudamdismau^eratannus fedjdueDit 
centefimeoctaueoUmpiadis. 

G £q)bcttUbatcrdaacccUrida 

ftice tr^aitue b^fiode. 


tauarwu fo.jEjEiiT. 

CZosomcnes. 

Capitulum^imu. 

0icrubimpio esitanti 

ni e eectiaa talia^uene« 
rutCtuomotieterurfus 
od querimonia mit tio 
gma niceni pciltj.Ha li;. 
cetveniete pltatino no id 
oes rufcipa.tn apte rSnn 
erenSaudebatOno mo 
rietepKmiabeoreidnbitaereabflintierecS: 
cilio.£ratemifti4p:imit^etia videbant efle 
fufpccti.pcfcue^o arrij fcctatotee enfebi'’ ci 
tbeogni^eui^gma fe firmare credebant 
11 reuerti atbanalinpbiberStt pfectatoti fuo 
egypriace oyoceP iura pdcrSl.£t bec'eSde iUt 
agebabminiflraie fibi pfbyterotp qnSpIlan 
nnitpihjarri^ftieralretiocat^eratemiBpv 
fbyter pllatio 4; grat^-eo <f paterna ei ferna 
nerattmmetn.itaTt vtegad ^nciftepalaeti 
cgpotete8baberetaccefliim£urebt^antSiti 
anla impaU videbatita pipicii’ vt flios con 
feciatotee faceret augnili Jtceres. Ouaobte 
tKbogmaterarflim ptiuatimz publice biv 
fputatiSeacrcbtopferebanf. fimnltg iniarie 
inimicicietplnrimaq eptalitofolentrepins 
eiiehire. 

Capituluntif. 

"Btereaab oeadetaSpte atbanali’ 
inaleeadriadtreueifustqneetiaiS 
ftltin^viu& redire madanerat. Oici 
tnr a&qaetiateliameto voluit Splbibae. 
fed qmipfeitaBefiinct^ellei^maiotfilPcon 
llatinus befperu^ patiiii Anceps B egit Iit. 
teraftg bmoi ad tpim Seftinanit alepadrinn^ 
esilantin^ cefar {pfo ecefie catholice alqra 
dricpftimto.Heigvellra facratiflimamenv 
tem arbitrat igtiotaregpterea atbanaltii ad« 
otade legis pdicatotead tpsgalitjsfaiflesi 
reciu.qm ferocitas cmdeliii inimicou in 

piculofacricapi^illPiminebatne fefane 
malignos alltditate aiidd ineograu lititine 
ret®t g b enicaret ab iminerib) fibi necefliv 
tanto dlablat^.zita me iubetebabitarepte^ 
ceptnaeftviinbaccinitateinqBegebatbO;; 
na ei necef&ria non seeflentealis em ei^ efl 
venerabif ^mi3 oiuinis freta folacqstvt eiii 
tnoleflias afperioeis fotcune DefpiciabOna 
jpter licet adcbariflimlrenerainavcflras» 


Hiba lauartus 


mumsnolferbcacEmemoiiccSIlantinaflpi 
nsmc^pjcundccpmftiolocoreftiiucremo 
fuerit, tn qm bfiana fete pnetus ante$ bec 
cbplcret rota re^cumpfequee arbitrai? fum 
Totouutc Bine meotic imeatort iplerc. 0ui 
BiiadTosremeauerit. qlSame veneratione 
babucrita§fceiia "HS em mirabile, (i 4 ii iit 
eo geflim’ qS laudef. JSiea nai® aiam ima^ 
00 Bcliderij vri a fccma taiiviriadBmouit 
a mitaait.Dinina ptouidaia vos cullodiat 
ftaires, 

€apittilum.ii^ 

3&[h8 afbanilt^allcicandnS 
vmtMib^crc^ eu plebe ailecandrift 
fufcepif. Brriani piurati5c fact^ 
dineifue eil freqntce fcdmoee rubtndefufct 
qs oemo pb^f ^febio vi Deroga 
rctflapb imemie»(iihnob€csmHc(^mii-f 
ni c5alio epo^ auccojita tc fua co^ruptlfec cc 
cUfil canmc^ bqs ocrogatioib? actu ell viin 
dignate impatotcbc Ak]cidm v:bep:oqccis 
rttSxtditQcmkbio nioti^ecpo ccTanepat; 
Idlinecognointopa?bili.agapi^oifcipulu 8 
ci^fiircepit epifeopatu. 0 int atioe primos 
edidit Ub»>s z b vita opcro:is fui miUtiacb:^ 
fcripfit. CSo^omcn. 

Capitulumaiil. 

Onmultopofttpe-t cofetitin^con 
ffadni inaioiisfili^Du nittf luadere 
patTOTrtiinozis fmrr? circa a 

qntlem pgrdiiOne facta penmif. pfulatu 
dnctinitp:otbi. 0 uaob 2 e roniani imperq 
pztncipa ws ojientaliu paniu puemtad con 
uante. 02 ientali 8 atitad condant. 

C ^beodotteus. 

€apimiurn.u. 

6if epe ^ cSifanti'»^ ad pbene traf# 
«it impiu.teftamemo filqs rpateoi-# 

Knbiiensrfgml.nuUuscmcoapjc^ 

fens eratprbYtero a foiojcfljzia fibimetcom 

mcdato-fimcodidittcflamcmpcipicscucoi 

ftannoDari.4ititcralio8 videbaf rtlevtcmi 
o: z p 2 i^ vcmrcponcaedcbaf.*fciinc ifteco^ 
ftantio faci^ notus tradito tefemeroacce*» 
pitadeuingredicdifiduaa.OutvuJcs faci 
Icm coilatij voluniatc.z vdut caiamu verte 
agitanto agif3r!.prH mpfic p euangelica oo< 
gttiata beUu afluere.': aduerf .t s arpo* 

rima erigere tepeflate-Oiccbat em culpabw 

ks^cofubflartaUtartaToceqfcptatib iaac 


nircfinfideiDocrtinapof«rtrcnf.q»mr faccr 
dotes t cos DtfcojdiS generaret. :^ic§acba 
nafiut ei^fcciato^s accafans infidias in^ 
ftrucbat.'^ui9 cooparo^e erat enfebi^t tbe 
ogni^.t tbeodoj’ pcrtmbi^ 4 doqultipz efle 
vidd)a£t fcfjfit eppi&tides euagelio^iqueni 
plurimi bcraclio ne vocan^fti mcB fq>i^ vi« 
ditceimpatojcrcucrfionc atbanaftj n^cian 
cem-muUof caufamairerebantcfTe malo».-z 
nofolucgtptu.fedetupaleftmlz fmiciri-fi 
cinafcpgcieeci^gfaDiccbantcjTe turbatas, 
Ibzoindcbmoi^bisleuiflimaobfidctcsim^ 
parotis intention&fuaferut vtatbanafiu mr 
fu8abcccK3ejcpellcref.0ui agnofcSscoti^ 
(onulm ad partes befperias abqt. 

Capitulum, uf. 

firSetiftbPeiufmcofetcscaluniv 
aspatbanafiiim ftciastinlio roma 
, nopotificiod5inaittriii.Om'eccle« 
uaflicafcqnslegeiciiaipos roma ventre pce 
pit a VEnerabaeatbanafiu adindiciu regu 
iariierciiocauit3Uc?tinnoeuocari6efnrce« 
ptavenit.£alania?.i^of3rcinato2eB roraaj 
qaide.pfectin8fnt.facK8 facile fiinmrapi 
ponemendaciu. fedvidetesouespafiorcBe 
feata8.iupa fup eas p pailotecoftinicft. td 
eitgregbrtu.^ fe^annisbeflps ferocito vfiis 
midctiuspenammalicie rueroluicabomiti 
bus amarimraelaniatus. 

Capimlum.uu. 

X^wnafi^ ante venies ad conffantS, 
poftqj coftlrtu^iunib: fiierac bdls 

Defii»cc9.arn:anecobo:rtcfigenimt 
referebat infidias.-: bcllupapftelftdcg^ 
patrif<Bei^nomemapmi<5c6al^ abiUoce 
tebtaii meo:abat.t qm coi lege fvnodus ro^# 
boziuvukrd.tyec ifmuado allactovmto 
ad patemu jdu cpcitauuimeawKm. ^Soc 
nliBvtbccaudiuit.madauit fratri monens 
vcpatemcpiccartsmutolabile difrodirctbe 
i^i£ate.cnttllepicfaccgubemado regnact 
rotn3no£t^anno8euianh.ec gentes pofi^ 
ns mcucumi fabingalfcc. 

C Socrates, 

Capitulum.wif. 

afi^ctajclbtecoftaiinopolimal 

icrapMeftfiiojmrbacp bmSteat» 

. ^®J^^^*%^*^ritadere6llinriopoIita 
«pfnleececpoIlBeceruiioiiediamotermi 
aaa.qebacTiBupereceflitanocpat^.ffp^ Htbfr 

Tite.,tcvitj.nuUuip pftinut in fua locn./? ni5 
daait vt mu c ouoto nowrct di^ct; 

£f fi qdc vcUcc Docibile fift vite optimetc^?- 
ftimotuooecowwpaulQafe Kbv^owii^ 
narilTm ccate uuen^fs fapieha (mem. 
tpm fibimctordinarctSi ibo ejc babitu fo^? 
iumodo reuer^ ebgere vdl^ maccdoniu; 
tue facera mc ovaconu cpiftcnc&A ecaie fes 
nio: viderc££^ic bac caufa malo: itu^p:o 
e^o^dinanoe/uireiciteccttai^ mrbattit.cu5 
(pCs vticp m Duae gteapiwfud c^aUjcB b£^ 
fbiderccarrianubogmaalq nicenioccre 

ta codltj .3stf Doncc aUej^cr viuercr omo 

ufianipociozed erant amano^q: illi «5^^^ 
couictiiumiebanf. £6^0 allcFldero^flet 
pterio rurfuscT: vtrac^ Bie comoca cft. wMi 
^tcromoufianipauluotdinauere pontuicc 
arriani maadoniu. £t in eccUm qui^5 
bermecosnomineqefl vicina lUjcta banlica 
fbpbia paulus e(lo:dinatu8:in^poriU8 al 

l^andri fenieria^lata videbaf. 

CapitulnntJjE. 

Ollpauiuauct^usimBatoz adeo 
iliriuopoltmvcniis indignabanir 
obotdinarionefacca aniano^epi^ 
fcopo^^piUtutocp pltliopaulu (Iderernooe 
h fecit.curebiu fo migras ec nicomedia con 
ftammopolimepmdfebecreuit. 0uo facto 
anriocbi3,pfatn8eftimBato:.£.ufebi%acp 
nullo mo i^arc paricbar.fcd oia cdmouebat 
ConecruH^pofim Bduceretad dftaus. £git 
fl-go viinamioebia fYriefmodusficrct.fub 
occafide^cicpedicaa^isccctie quapiaugu 
fto9.fab:icariceB3tipoftci^obituc6ftarin^ 
©ecimo anno cl a tge fundatois ejcpldicrat. 
p veriiateaucad li^uerlioneatc^Delbncrio 
nenicmipciltj.Bdquaffnodu pticnerotep 
ciuitarib) Diu^is epi nonagita. facimus 
aut bierofolYmitan^ maeban) fuccciroz non 
affuit cogitas: qj pofTet ei fubnpi.vt in bani 
oariocfttbfcriberctatbanafq. Sj ne<p iuli^ 
intcrfuit.nccp I locufuualiquc Dcdtnauic.cn 

rcgCa cccHaftica iubeat no oBtere p«tcr 
jniam romani potifte? palia edebtari. fa § 
ffnodttsanriocbieiubpntiapftirij ^ncipis 
pf©UtumarccUi'rp:obim'. £rdtautf cantus 
tnn^ ttwzri coftanrini ptis augudo^pfide^ 
Mte^^ef^antioebene fUcillus fuccef; 
fiK aifron4.5aDtoK8igif eufebri oge indi^ 
^tesDero^reatbanafio primuqde calum 
«riatifun^fi^a regula cgil^ quaiuciplft 

occraicai, qm no eicfn^ cois pc^ It 


ia«ami0 jEjEtuf. 

agit faordotulfed fibimtt airosado in ec<s 
aSii fniflet mBrefliiaocindcqin tp adnftn 
mrb4 generata pUirimifeditioc fint motcui 
d qt alq abatbanafio cefi iudiciln oiccrcmr 
eRe ?did.:03c oerogatoe tue babiu pftitne 
ruc epm inalcpadria.^mo qnide eufcbtu co^ 
gnometo emifenu.0uo oniinaio t i aUejcan 
driairememete.greg(Biafeceri5t epm.tJiis 
itaesgefi; trilTotm3uertftde.mbil<idc cul« 
pates meentpdq.ft btieipinpbitesqtinus 
freqniite peili) s alia rbinde mutates d recita 
tca dmin^ Rdeipaulatt i arrtana refania re« 
pedaret. 

C £p& poUi annoebeni be fide. 

Capimluni.jE. 

Os neepfcquaces arrij fniin’qno.s 
modocmepircopipfbyten fequerc 
mnrdneepatiaquepiam fidem abr< 
®C)cpofiB3nti4t’fufccpim^fcdetiano8epa 
minato»a d cognito«8 ei’ fidei facti fiim’. 
et indranim^patinfen fecnti Smme.tXdicy 
mnecmabinicioaedereinvniiseuomniu. 
bcii Tnineribit itelligibiliu fenfibilinep crea 
rotem d jiuifotem d in vnn fSiu vnigenim 5 
anteomniareculaeicillente. dcn fnogenito^ 
remanentetp qnc et omnia facta funt-vifibiis 
lia d innifibiUa.d 4 in nouillimis tempotibo 
e bona voluntate patris sefcedit d ep fanca 
^gine maria (^mSalTupiit. d oem voluntas 
temfttipatri adimplenit-pairusell d refurre 
pit d in cetos afc8diidinoeifi£ra patria fedet 
Tetni^indicare vinos dmotnios. d reppma 
nctinctemii d oe^.JIrcdimus d fpiniu fan^ 
ciu.Siadijciendii eilcrcditif d 6 camis re 
fnireaoe-dvita ppetna.3?eci pma fenbenrs 
auitatibi snigcbat.S; p^paululii aba 
iatiocbiaoictaneft £odetpcetiarepnbli 
captigiivaldc turbari. Scsnaegfr&oa cir 
cagaUias pliitntarsmanis erat ifcaa. 2ac 
emcnafremoiamapini’lotictcfact’cll.dp 
cipueinantioebia ano iugitereil comata. 

Capitulmn.jEi. 

'Btcrca grego:iu b^ucebat ialkvi 
drilffrian^ nigf miUtD.‘z cum eo ar 
mari milimsnuero. v.mtlia. eria 
dder^arrqfcccatDzes ibimotates. ;tr> 5 quo 
sd>anaft^cariapulfasnecagef dfugitatbits 
mu efle Dicedu.£mi em vcfga z ipfs t v^ts 
Iqsobfcmas.fperabaQm^fritura coUeeoo. 
3iiier bec venit magifkr mitifu t circa ecclc 
^mcrigecobottesfudbinilucs o:dinautCi 
& uq 


libn: 

atbanafms autem ridens q fieblt cssfta 
uic ncfljierfe vlla Idio ipfo j>uenir^t pcy i 

ens oi^acono ve copleret o:at5^>'urfu8 piat 

fnu(tdtimponi.C>u<5 ?>onari3 pwmodte 

ceU^ 2 are£pvnltanulcc(^ cgredimantur 
oes.0uo facto mflites ^dc fine comotionc 

ftetfrar.Brb3mfi^ aut inter rtudios pfalic^ 

fiu Olcfus abfccffit ? b mo fugies 

CIUS efi-^feotro grcgoti^ tucailepadim pK-^ 

fediteccric.aile]t:ldrinof !^opUb8 nofer^ 

^gcftuerat.eccria5qoiontfq nuncupatur 
incendit. 

€apitulum.df. 

^febi^aut mific legaitonc ad iuliuj 
romane wbis epmirogas vt p atba 
nafiu liideF cifct.Sj q ix: atbanauo 
©ccreuerat iuli^ eufebi^ no occurrit agnofee 
«.q:oupaucutpsTi?:iflet poft petitum wia 
ftrioat^ e.0uafpter pftaunopoUtani rurfus 
ineccKampaulu!nn-oduj:eruwdg '2 amam 
in cccKa q nuc d: pauliozdinauerc macedo 
Iiiu.£t5 gereb3tfauto:cseufcbu fuccclTb^s 
i'efesKumpri6isid£ fbcogm^niccn^.maii 
<aUedoncfis.tbeodo2U8 beradic t reliqui, 
35 v 2 faci^Tval^bcrctici.poficalibcllom 
«cnitme iulio oflergtee epo t pfenti^ecoi? 
fobfiaiialiratis ^bo cdicaremcruerut; 

Cflpitulum.jEui. 

'BKrca^tcr macedoniu ingens pi« 
lio?- itama furgebat. i inrcftinu bcl 
lu cb:ii^no 2 - in duitate multi fan<? 
gotnis cSfioe pullulabat. 0d 0U5 audiflet 
pilantinf^imBatoz ambioebia pofit^. bermo 
geni magiftro militfi tbtadarum inifi?it. vt 
paulu ab eccljia pelleret. 0ui pfilnnopoltm 
veniis mapimas turbas egiucges x^pdle 
^^s.factatpfedmoe populus cratppara* 
tusadrltionS.XlOepbermogntes infiftcrct 
Tt militari manu ejcpelleret paulum, accefim 
populus VI fieri folct in talite irranonabifr 
circfiftebatcuifcnDomuinccnddcs ipfum^ 

jc^trabctc8intercmcrut.*2Xcgcfta(ntcoftt^ 

latu confiarij terdo. t fa5o eoftatis. Ouo te 
po2cc5ftans<idc fracos romano?. fubiedt 
impio jCoftannsaut d inurira bermogenis 
aglsabannocbiatooifccdais cofianuno 
polim venit t paulii ^dccFpulitdutote. v? 
bc^oanapcniTir.aufercs d fnim^afiip 
patre coUativltraqdnginta miliamodioii, 
/ q^iidiefTaGebanf.‘Papeneocmagimamw 
tia ebto fingulosvibe alejcadrina minens 


0mi:tU0 

^te^mommifirabanf.‘ftocit 3 <sf^cto mcc 
doniu Difiulit fiatuerc vjbis cpm. 3 raiceba 
turem^aduerfuseu n5 fotu qz^tcrei votu 
tate fuerat otdinat^.fcd ctia q: 4 Pt^. f 
nes inter eu paulue^ factas plurimi fimuL ct 
magifter miluu fuerat intcrcpi^.Oimiites s 
cumillas facere in eccfia folu in qfu^t 
dinatim.t)enuo cftpfectns inantiocbia, 

C 0 pituluni.]EUit. 

•Rrianipter^ gregoriu rcmouetes 
ab alUicIdria tanep odibili, t q: pa> 
ptereu factu ft}ifTctmcenduim.nec« 
no t qamin^eo:? fouebaicrro2l.a)oaucrut 
gco2^u capadoce arriane vefani^ 
CZojomenus. 

Capitulum, jtu. 

Sifatbanafi’ relinques allcicandri 
amromajifecros eftX5rigitauteo 
de tee etia panlu pllannnopoUtanu 
pStificeaiCc vna pcntTcre.r marcellu ancb 
re a afclcpiB 8 a 3 c. 0 m oSarrtanaseflciada 
uerfnsmfcriprionepaflUs ab bqsqfi fnb, 
nertifletaltareoamnal^eflipqsasco?. ecele 
fta dlnriano camitlif.iueianns aut badrio < 
poUns epsob aUaaccuranone eceih fua pii 
nai’ in vibe roma Pegebat. Xognorcis gro 
man’ epuS cnmia lingulof r oes in niceno 
pciliopcoidarccBpericseos teomnniSe 
fc<pft.tancB 0 imcurascrl 6 gpicr rcdfegpiie 
Pi^itatc.tinfiiiftnrcddiditfna8ecciefiia6.et 
oittealito fcripfitepisiculpas qi n6rcnetra 
ctalTcntTiroB inculpabiles se fnis eccfqst^ 
pcUetcs z pUiiuta raceni peili) mime prema 
rct.0HO¥.pauco8adccri35tcfibimctadels 
fcpccpit.vtcoiaci8ondffet iuftu fefuE eos 
smliflcoecrera.a se cetero n5 fepafTuf ini!- 
mitia^ i.niff ab bm6i turbis z nouitatecef- 
(ara.£tiUc4dibcefc{ifin3tbanafi’autt 
paufcpfas iulij Oiictalito sijeerut epis z fin 
fiuU eoium fedes fuas adepti funt. 

Capitulum.jEUT. 

4£ru pStiffees orili? guiter B feraes 
tiaiubiocbiapgregati iulio referi 
pfeft ep^am. osnato ^dl ftilo cdpoii 
tl.YTonia ^omajric plena.a nd {meitmina^ 
tois qbtate pf^.i^abanf em drea oes ro 
mano?, ec^^cfi^ munifica, vduii que apo 
fioliam baberet curaimct antiquitus mater 
p^tis e?tfieret.licet ab 02ienK ad ^m p:e« 
dicaco^oogmatisadoeniiremdeTeronoa 


tibir 

p»)ptcrea fccnndolixo babendoeoriftutia^* 
tJif.co <¥ no magmmdineauc mftiwdmc ba 
tmdarcteccUteJicflvitcqUutc noccdcr^ 
criminuB inlio importabit co aibanafq fe 
cutonb comunicaflc vidcrcf.t cor. co 

cilio ptumeliae irrogaflei» corucp fcnccnnaj 
ccrtrurilla. I tcUm imuftil factu ccclcua ^ 
Jlicircp fancnonib biflbnis arguebat. t:>qe 
mcdicnptisMdidcrutqtd fufcieet uUius 
pamnanoncab as facta, toiduiaios cpos 
in oamnaw^loco firmaret.pacc ch co z co-i 
,munionebabcret.ritoplacin8 eo?, rcfifte^ 
retptraria cclcbtarctqmipecuonctalcs epi^ 
Icopino rcftiiiircnt.uunouat^aromanapa 

l^rfcccRa.De bqs autesquc p:cter cSmune 
placitu Dc coaiio niceno gcfrerant-nibil ci re 
ioibcremaluerut. 

C Socrates. 

CapituluntiEUif. 

j£c iracp orictalcs epifeopi iulio ro-^ 
mano potiftci refcnpfcrur. Cii Tero 
. arbanarinsalccadna fuiffccmgrefis 
fus^pzefliofpR partis georgq quiilUc ftic 
racepifeopus otdinatus rebemes facta eft. 
t e? 5 Dicebat turbas t voces boCm paenu^ 
fer buiufmodi crimina in atbanafiu relue 
auctoic fceleris refcreblc.Du bec in certami-s 
n»bfrequdercucniat.Obquacauram fabi 
nus maccdonianc pfuLberefeos atbanafiu? 
^qufter argnebat-O-ui fi‘ cogitard quanta 
mala ptra atbanafiu z omoufianos amani 
ficlferat.autquara conciliap)Ccr oi celebrata 
mnt.aut quata ptra oes ecciias macedoniua 
berefiarcb^genit.erubefce6fo:teucttiffec. 

Capitulum.iEuiit. 

Onftitinusigif imBarorinantio^f 
cbta Deg^ cu audiffer rurfus paula 
colbntmopoUuna rccepide febemt 
rams facra fua mifitad pbilippu.qui mc ba 
beba t mapml inter alios iudices potcftate? 
et poft principe fccudus afpellabaf rt pau^ 
t>c ccclefia pelleretr macedoniu introduceret 
l^rcfccms aut pbiliipus fcdirionefpR metu 
CH8:aitc vfuscftaduerfus paulu. z iuflione 
quidcprincipis cclauit.Stmullsautc pu^s 
blicu fe b3bim?,c(rctracraru.,pcdTit ad tber 
mas vocabulo Kufifpasibicpcubonorcqfi 
ncceflario voauupau^Xucp vcniflctr^c 
fc pu^ea? fao-a monfira u it irnea roris^rt epi 
fcopusquidaiUictniufti fententu impera-s 
io;i3paticiCTtulit,-fio?ropfeciU8 metuens 


Quartus fo.jEjEp. 

multimdimsimpetuque ibipuenerat^tcr 
ftmorisfama.vnafendlra ibermaru? lufllt 
apcririiB qua ad palatiu Duct^paulus z mtff 
itts in nauim ad ralia parata velociter ouct^ 
cftinedliu. 3 uiriicppfecfus vt tbelTalonXce 
feruarrfecqua paulus fuerat oriundusiqti 
nus illi lic^ viuerei z in alqs illirid duita 
tibu8.no iHVcad partes orientis accederet, 
'ftocitacpmodo paulus inopinabiliierdec 
cleiia pulfus eft.’j>bilifl)o aut a tbermis cun 
teadccclcfil.cocurreriit vniucrfi omoufia^s 
nifimulrarnam.Cu^^pfectus cu macedo 
nio ad ecdefia pueninet z populu z milites tr 
ranonabilis timor muafit. Ducb effet nim^ 
multitudo nec poflet introire pfccms; miliis 
tes ceperui populu violcter impdUre. £i c5 
^ter anguftia loci rccedcrc n5 valeref.putan 
tes eos milites fibi velle refiflere. euaginatis 
^dijs ineo;r nccibgraflabanf.Cuncg 
cuti ferf perempti funt circa tria milia ceniu 
z quinqginta.alij a militib interfccti.alti ve 
ro coprmbelutmortiu.‘2PU8 actismacedo 
musrancpnibilmaUgcivs. f? relun mCUi^ 
'rinoccsapftciomagiscpccclcfiafticj regii 
lis traditu fibi geepit epifcoparu..f3nfi;s neci 
bus ipc z arriani iura renuef t. t»c tge imjs 
pcratormaiorgeccfiam fabricabatq nuefos 
pbiavocicaf.reftcopulaiaeccKeq 6t beress 
ne:quaprfeator5cuccipri%odica adpui^ 
cbritudincmagnuuding(^gdujccrat.q mos 
do velut fub vno dreuitu cotineri nofcunf. 

CapitulumvSijE. 

'Rterea pira atbanafiu alia maebi-^ 
nado fabricata eltCcctVenl^ allc 
jtadrino?. pater auguUo? erogada 
paugibijfrumetaDonauerar.q oi^efcatba^ 
nafiu vedere ■: f uis vtilitaiifo aiplicare. 
ienties atbanafi^.latStcr efltigir. Cuc igif ia 
lius romane vrbis eps cognofccs arnano:^ 
tnficRasaduerfus atbanafiu machinatas, 
poite^ eufebtj fufcegat Ifas. euocauit atba^ 
nafiudiaudiffetlocuvbieratabfcofu8.3n-« 
ter bec Ibfecpit z Ifas egvprio^ afferen 

dufatfadrequepcra atbanafiu Dicebantur. 
0UO facto luli^refcripfit ris fuerat anno^ 
cbiepgrcgati:culpascosprimuDe iniurus 
Uttcra?..Ddnde cur eu ad fua frnodu nd xo* 
calfaiLcanonitoqmRjclubenbejcn-a roma 
numnibil Decerni ponnftec.infuB quia late 
ttr corrumperet fidg.ctqui3 tvn^lia g furs 
repfionem fuermt arte compofita-z quia co^ 
tra iusejevnapone confecerim monimen^ 


libft 

iagcfto^.rcftrc3 1 falfitate Ocarfmio codn^ 
mcl.£.piftolas ipfasponCTC^pKT faftidui5 
longe iccciomsomifupoflpaucu itacBKm 
puspanlndacbcitalomcailmuUne febabe 
reifcradco:infbnfiaUlBUcmf. tvnacu 
tbanafio conftanri aerae fuos in^ 

diciueruu 

CSojomcnue. 

Capttulmn.jEiE. 

^Baiojautfraniftto pflannofcit 
pfit. v£ alt^e oztcntaimm ptfeopo^ 
fatif^cwroejjqnojundlnanoc trf 
rigeret. Duapzopier eUgunf tres, narcidns 
bmnopoUca cili^: cpifcopue.tbcodoz^ bera 
cLic 4 b«cie. z marcus a rbemfe fy riacc. 0 ui 
vemetes ftalil facta.{ptia vindicabar, niten 
tesimpatotipruadere oiientaits cocilg iu^ 
fhm cuefmtentitaiUB fidei fuccofcflion^ 
ejaifiercnf.anriocbiequid€ fidcc^:pofitacela 
tteruulia vero pfcrCbenccs pfeffione obtule 
iimt.mulu tn a niceno pcilio oilfonltc. 
den 8 autcoltansimuliegrauaK >8 bomies. 
nec crimina fdifle vera.p 2 o quite oicebanfa 
comuntone fufpgfi.fed gcftujpter otiTonan^ 
tiam fideucu facilfacere nc^utitene p quo ve 
«craf.remifiteo 8 adjp:ia.'^'oftrrc 8 aur an-f 
nosnirfumon^Usepiocctd^lite altam 
q>l’amt>ireiCcrur.quamulcof ^^fun nominas 
uerc prcrteiionc.eo q» p 2 i 02 e;c jjUco eloquio 
cofecta videref.in qua xx fubilanna quidem 
nei nulla fecae meoiia-^osaut qm oicut ec 
n5c)ciftcntebs.'ytlw.aufcf:aliaenentia z no 
CC oeo.-: qj fuerit aliqn t^us aut rcculu qn-t 
do no er 3 f. 3 bdicarut. 1 ^o:ro cudojriu germa 
manicic epifcopu.marcvriu ^3 atep macedo^ 
niu poitttores epra^. occidctalcs nol ucft fu 
faperefacerdotes. oicetra Dogmata nicena 
fufficere t nibil vlcert^ ofitere tractari. Cuc^ 
pftans a fratre petes vt atbanafi^ fuarecipe 
retrede.rdiftcrito bereticis nibil impetrare 
valmiTeLtucarbanariust paulus adeuntes 
popofcerut fieri iVnodu.co q> p Dcfcnfioc res 
ctojum Dogmatucipulfipbarcnf. 

^^Xheodo^ial8. 

Capitulum. jE^i. 

^od audies conibns fcriplif fratri 
mon&vt paterne pietat? inuiotata 
feruarct beredicate.cu z ille imperiu 
^bemando z romano^ tfranos euia(Tcf. cc 
tncircuitu gdes barbaras rubiuganh.tpijs 
Ifis tnoc^pframiU8.fcepicrardice; q efr da 


0iiami0 

mtasilltridtonenfist occidentis pnetifrc 
pOim'fice8.‘^ulte fiquide ; alie paludes me 
dicina nodica requirebat. 'Ha paulu co 
frantinopolitane rabis epm p rectis oogma 
tite arriani ad eiculu mortis vfcpgdujcerac. 
tan$reditid;8aucto2e7ali3 qdaadiecnatu 
que caluniato 2 ite funt amfra.q tn raepopu^ 
Ius fardicefpter inimico^ infidias Did non 
pa(fu8efi.'iSaulopollaut DcfunaopfianK: 
freetes arriani Icuiitima ^ncipisvoluratenu 
ctaregiaduitatepelletespauUteuad doiia 
tulam euculTena que luc erat capadode. nuc 
vcrorccudcarmemcmigraneruf.Scd non 
fulfecic tnboc cucta turbantite vi^auli im* 
rabili8.licct inrolitudinepfrirati. !^it^u» 
en minifrros neds.eum mo 2 ti vtolranlTime 
tradiderutEt boc beatus atbanalius refot 
in farilfactione pioptie fuge.i(a Dicens. 

Capitu!um.iEjEif. 

^iTcopum nane^ cdllantinopokos 
paulu pfquentes ate^ cdpcrieurspa 
lam rufrocandueflecenliicrutmoi^ 
eulfa capadoeie.3ago2ttatebab^ pbil^ 
pum pfecra.Erai em bcrefeos eo^mnepa^ 
ironus^ cofrlio^t minifterittiquo^^uwftf 
modi em B enidelitaces blafpbem» aiTQ ger 
minauit. p vnigenitu nat^ mfamilt minilM 
ptefumprionem due.^ociQ<^ mc^pan^ 
lo Defuncto magis autem adceldharegnag 
ducto, maccdonium fiaracruntepifcopuin 
quafi confcctaro 2 cm fuum. quoniam p 20 ja« 
me rpiricui feto blafpbemabat. f$ pauiopoft 
eppnlmittcu Ducrcamranonpfiteref eum 
quemfiliuTacrc fcripmre Didint.0uap2Otf 
ptcrrcfpondcdo iUis.bcrelm^ticauctozap 
paruitcofnbfranhalequidenecifrepatrifili 

umdTeDic^.rimilctamcB ou geniio2i Do« 
an8.crcatura vero fpintufancttt aperte 
nominans, itaq» non multo poli ficati 
DMamusactafimr. 

eSocrates. 

Cflpimlum.jEriif. 

'Hdecim^itats annuerat patrf Duo 
rum augulloa.cofules aut tuc fuere 
rufinus ■2rarcbiu8:qnccld)23^cfl 

fardicefc^tliilEFbcfperqsgpamte cdue 
nerutepiqricrecemficutatbanafi^ait. c;:o 2 i 
enialtte rcjctfcpraaginta tantumodo ficat 
fabin^Didt. 3 ntcrt 5 s anumcrabaft fc^ras 
tancp marions qjifcopus: quem Damnaram 
resaibanafuinepiTcopumbaius ptoninde EibJt 

pjO(Ja«ram. jS^-cufaucmnccfcminfcatflB 
infirmitate coJe«e-alti anguftas indariasac 
cofantes.? ob B itiUn culpantes cpm.oum 
vccgantcantittt fecmenfes fvnodus fucric 
ficata.': atbanafius rome Deseret eepee^ 
ludicttt fftwdaleXueiso fardiccconucmr? 
fcnc.o:icfaka ad afpccm occidentaUtt-vcnu 
re notolt-Dicentes no aliterfead vciba rau 
rod.niriafuocoUesio acbanariac(^‘Z pauU 
snos e^*p^licr^Duq$p:oto^ni8 fardicetis 
cps T ofiusco^abe bf fp^ic no patercnwr 
a codlto remoueh t pauUDcfenfotea zatba 
nafq.iUi repdc Dirccflcmt.t vcnietes ad pbt 
iilpolim iracic fcotfnmfrccrc pcUmrti.t aj^ 
tciampfubftantialitaicanatbcmati53n^t; 
•2 fcaa inequalis fiibllanric epifi>li6cqnfcn 
bentes vbi«^ miferut-Oni aut m fardice coi? 
ucncram.p:tmuqmde bo;: Damnare vefani 
am.Deindc accufatozcsatbanafq oismtacc 
piitiaucnlntccrminu fxdcimccnctobonn-t 
tcs.t traccamDcDiuincfiibftaiic incqtialita 
Krdpucnccs.pfubftantialitate apertius fra 
diderut.cciaiprivbiq 5 fcn'pta 4 p:ia Diriseni 
rcs-.£je vfraqj gparte recte fe factre arbitra^ 
fi fiir.t.o:ictiiale8 qitide eo q? a TeDamnacos 
jlU rafcieenc.ocddccales aut quonu ante co 
gmt;on2Damnaa>2C9dfHgcrlc.t quonia bq 
qutde niccna feruabat fidc.illi eam aduk 

tcrariprumpfcrat.Tledd!dcrucg Iodi pau^ 
lo % ai banafb nccno t marccllo anc^e ga-? 
Iatie4 ^«du ficurt la Dictu eftfucrat pdSnat^ 
CZbeodozicus. 

Capitiilum.jEtltq. 

t3e fardiccgcila fune modo coci 

Ua limTcdari^cdoctbunquaspw^: 

ptcrmodiieicplanaRois buic fcpm 
remterponere noomifuScta ff nodus Dei 
veragrafardicepgregacaqcvzbe romabv? 
fpantisigallqs.Ytalia.capama.calabzia.af:’ 
frtca.fardmia.pannonia.mifia.Daaa.oarda 
nia.aUcraDacia.maccdonia.fbclTalia. aeba^ 
ia.epiri8.trada.rodopc.afia. caria. bitbinia. 
bcUerponto.frig«a.capadotia.ponto.ciU3. al 

teramgia.pampbilia.lvdia.infuUs ddadi< 
btt8.cgYpro.rbcbas*da.lVbd.gai3t^paicftt4 
tta.t arabia.vniueflisepis i cominiftK fete 
i apoftoUceecctleDilccnlT;misfnimfo.iono 
falate/^uUaquidcacrcpi^miniftri arria< 
ne vefanie pfumpfcnitaducrfijs Da femos X 
recta fidecufloddc8.Sdultcrl nai^ doctis 
iiam^ndts.oztbodoros cxpcUa'econaa 
runtx intantuinfurrc^comaduofus fidem 


Buartus fo.jEjEul. 

vtnec^ auditus Deo amabilium laterettm^ 
pcrato^. 3 gifgfa Dd coopante cria ^fi pt)r< 
fimi fmdpes cxDiUCTfisnos^uinctjs z dui 
latito colUgetes.fctmBpdUil in fardicefiuj 
cel£b:arir:bepa:pcrut.quatin^ablata om<f 
ni oifcoidia z omi efidiapeut cxpulfa. fola 
crifti pktas apd oes inuiolatc feruef.^ne^ 
■ rutetnodentalcsepiapqlftfnis impaiotib!) 
inuitaci-papHe^ter fama qucDc cariHimi® 
nf is framto z cdminiftns fuerat oiuulgata 
id dlatbanafto alccandnno. z marccllo an^ 
cYregaUde x afcl^a ga^o. 5*^o:ran ena ad 
vofiposDetractidesbmoi puenerut.qm ena 
noflras aures rentiUre conati (ut. vteaq cd 
rra moedes referunt vera dfccredanf.x inU 
quabercfcoscelcfopimo.rcd bcc faccrcDiss 
unus p miHi n 5 funn^tenim pful ecdeHast* 
Dominus-p bqs z p vnmafis moae fufti>? 
nuit.ct^tereaarcenrum adcelos nobis om 
mbuscodonauir.OudumttaiBeufdnus cc 
maris et tbeodoms ate^ d^eognius vtfa tius 
et valens z minopbltis z ftcpbanus feripre 
rut uiUo.c6minirtro noftro eccl'k romanepo 
. rifideotra pdictoscoracerdotesnoitoos. id 
dlatbananum epinaUe,candne. et marcel<s 
Ium epifeopu ancbYregaladc.et afclcpaga^s 
3e.Scriprcrunt quocp ei:alqs partitoepifes 
pi teliimoniuperbibentespuritati atbana^ 
fq confacerdotis noibi.a ea que ab eurcbtb. 
et a confeaatonbad eiusgeila funt ntbil ali 
udcpmendacqsxcalumnqs plena efle fir^ 
mantes.cnm vticp aiocati axanflimo X con^ 
faccrdoteiulio.x iwn occurfenies fiait fcri« 
pris dufdej ittlq compjobamr.apctte tide« 
antur calumniatonrs cpllcre. 'Ram fi Deges 
ftis contra eos babitis prumpri(rent.non res 
tardareBCoccurre.‘0crutamecti3m cxbijs 
que feccrut in bocfcromagnocp cocilioeo^i 
maebinatio cuideKrafp4rct.Xtoientc8 ent 
infardicenfium dmtata atq^videtes {iraires 
noftrosatbanafiumarcellu ifdcpmzcete 
roaad iudidu accedere timucrut X no femd 
inreculo.fedcnafrequder citati vocatio^ 
obedire noluerunt congregatis videlicet in 
concilio 0510 longeuo.quip:optcr crate ate^ 
confefltonem dntumc^ labore omni bonos 
re Dignus a{paruir.x reliquis futlmennbus 
X tnuitantibus eos ingredi iudidu. vt <!) cort 
rra abfences cofacerdotes Diifamaucrat ate^ 
confer^ferant pzefenns oftcdcrct.Sed ficu 
ti prediximus euocatinonveneruntivteas 
amm boccalumniapjopriam oltcndcrcc.ee 
quodammodo relpucf^ iqdida5 mfidia? 


Eiljfr 

Tuas t mol{mma^c^marc£.'Plj qui &e ftfo 
^laspfidm.ctiiidficicpbircnorefnsittt* 
0Mi3 fo no ocairrcruinuU» oc eis igno^a^ 
rccofidimae, ft fojian mifus illic quic^ 

cp macbinari volncnmt.fciaiomncd qnoni 
amnibil babeosquopoflinc cbfacerdotcs 
nfps arguen::abfcnrito octrabut: pkntesef 
fii^t.faQem cmcbarflfimi fratrce. no fo 
Inmfl)fcr,calumnil adncrfns iftos inftmcta 
qjfnosj) oiacriismmimibi/accnrato^ 
res occnrri(rcviderur.’j^:ofercbanf em vin^ 
cula t catenc. vcner« bofes ab cjcUio t cofa^s 
ccrdotcs-nccnocofinatipariter-z amicico^ 
qui^Kr iftos mojeui oinofcunf. t q^ dl ad 
nitfandu adcrac epi quo^vn^quidecaienas 
geftabai? vincula quito vincrfiicrat^tcr 
co8.alq ;^o co^ tnfidqs mo 2 (e ediabant in^ 
flictlqin ad rantafuBbia funt Educti vc crii 
occidcrc conarenf^qiK niu fuga liberaf 
f«obier3i.^mitmac5f3cerdo8nr beatus 
tbeodolus fugies eo^ moUminatquito fue^s 
ratiulfusocaduBlq vero gladio?, vulnera 
oemonftoabacabccndqniUbaboies tclta^ 
banf/ed o^ ecetiep quito bq qui oaurret^. 
'I qui Icgatioc fui^banf infinuabat vtoUn^ 
tiaru pdlcs.armatos inilites.populu cu fu^ 
(iibus.iudicuterrotes.falfa?. ira? obiectio 
nes.Xccte nat^ funi ire tbeognq ptra conTa 
cerdotes nfos atban3fm:marceUu z afckpi 
vtetii impatotes mouine vidcrenf.q3 littec 
ras byaconi tbeognq vulgauerut. 3 ue bec 
aut virgtnu nudtmtes.cccleTia^incedia car» 
ceres pn'a cdfaic^dotcs nfos adbibitoHque 
oia no plia nifi^ Dctdlabili atriano? bemi 
comifme nofcunf.0uifqtti8 cm eo? refpu^s 
iifetotdinationeatcpcomunione bqsnccd' 
fariofubdebafimurqSXdrpicietes igtf fa 
cino? ftto? anguihas pfufi recelTcrut. z vite 
rius no va^Ks bec abfi^dere in fardicenfiu 
vencrut v:be;vt e aduentu fuu qfi talia fc ne 
bidentes ergo 
quito alumnias irrogauerant.'Z oppteifos a 
fe rimulaccufato;e8:zincrcpande8pze ocu 
lisfuisbabeccsiettocauadiudiciu ingredi 
neqmucrunqatbanafioquiipe-tmarcdlo et 
afdepanoftrispfaca-dontoffducialiter age 
ifo z nimis ingemifcerito.t iminento^tt^p 
uocancito cos.t ptomittentitono folu fea^ 
. lumniascuid^erofUdere.fedenaqueinco 2 
lum eccleltasDeliquidmtricuttegCfpebca-^ 
tis ^(lol^ q* minas ptmopu no timuerut 
fcdfotciaCoi^if^vabistitgnis defende 
mc.3Ui^o»mo cofeieotie cerrotecoibiat 


0uarttt0 

funtvtfijgcrSt.’: E («sSfuas MlunfaaaptH 
retit.9elicta(^ fM iudici) Bcdinatioe faterm 
wr.£t lic 3 n6 foln e]c ptfoato fed ep illis ijia 
licia cof ai£s calunia patrfiat.tn vi nccp per 
fuga ocearione alterius iniquitatis accipiat, 
curauim^ ptra veritate factaeo?. molimina 
tpammarc.t Bqpofiio ep bijs q gella fut eoa 
calunia totes iucnimnsri nibtlaliud nifi ad 
ucrfuspraccrdotes nollroB iniidias inilimv 
taB.'Ha arfcniii qnl Blccbat ab atbanafio B 
tmptii.bic viuit t intcrTiultcs comotariBw 
nolcif.cp quo etiaalia piobanCefle conficta. 
jClnid ^0 ctia calicc Biunlgauerut fractum a 
macbarioatbanafiipfbftcro tdlatlfut qui 
Bc alepadria r marcore venerat mbiltaie fuil 
fegcllu.fed ctia epifeopi egyptij iuiio pfaceti 
don nollro fcribftcs valde firmabanq: nec$ 
fufpicio fuilTct bmoi-lbtomdcBipcrui moni 
mcnia aducrfuscos fuiireplect 3 .q tamepu> 
batucllicp Tua pariecclcbtaa; in quito vn’ 
eaiecu min^ inquififait intus fe fniflci qnatt 
do maebarins venerat ad eunde lacu. aUcr 
aut mierrogatns Bipit illii ^rnofimmn fqui« 
ram tuc egromfle t in cella mnci3cuiire.vcep 
bocaiparcatnibiigelliiep omnito faCTarae 
tis.eoq. ea ceeumini intus fdilTenpp Tquiraa 
no adeiret.fcd iaceret egroms. 3e na® mali 
gniflimus fquiras maitus. eo cp atbanall* 
quofda facros mccndilTet libtos. illo tepoic 
egroiaireneclarams cllqn maebari’ ibi fu/ 
ipvndeetia cp boc calumatoi afparuit. J5c/ 
ni® pbuiuscaluniemerecdeBederiit fqui< 
re nomi cpifcopi.qui ne® pfb?tcr fuerat aii 
quando.puo nan® pfbvteri qui cu melicio 
BliqSBcgebant.r pollca a bto alepadro epi/ 
feopo ciuitaiis alepadrinefurcepri iut.r eum 
albanafio cSIlimii.tellatirnmnun® illu p/ 
f bfteru fuiflcmelicii. ne® babuifle raeliaifl 
mareotcptefbvieriivcIminillru.p qui peni/ 
IUS nnn® plbvter lliic.nucenm vclmepili» 
pumptoduperutivtco nomine in litis calii/ 
nijs terrere viderenfauditotes. lecte fnnt 
enimrlitterepfacerdocisnollrimatTCdtitfti 
uenta eufcbg fimiUii® neqnicia. '^m ea^ 
Tclnti querimonia faciens marcellnsBipit; 
bec ilii tan® ipfc cofirmarct aanfaucmnt. 
33CC cago fnni lecta t reliqua, t p jcccdentc» 
pariter qudliones.rclicta® buiusviri fides 
inuenta cll.llon em fancta ®)aria lleutifli 
firmabantBcdit Beo verbo pttncipitim.iie® 
finem babere afleruit cius imperium, fed re 
gnum eius fine principio et fine termina eife 
coo&riprit.2rdcpa8 autem cbminiller obo 


fnUf mommmfaanriecbfecofecta.t febac^ 
cufafoju p:dcnna ludicanriu epiTcopo:n 5 
oftodif iimojcm.l^cctcfiqoidc ocbanmmi 
frarn» cuocati frcquetcr obedirc noiitcmf-re 
cte 4t5 fufifrur.-Cofcu nac^ fua gtcmn g fu? 
gas fuas calumasmdicamnt.t que pfcntcs 
accu^iP^es ftig risoiicerant etam pjobauc^: 
rut.ad baanicena cos q oudu accufati p:o 

K cramana bcrefim fucraur t pzoiccti no fo 
m fiiiccpcruc.fed etiiin maiore o:din? po^ 
foeruc.9YaconoBad prcfbfferiu promou^ 
tcspfOYKTOsad^ifcopatu. no obaliudnift 
tt impietate reminare*; oilacarc poftuflcnc i 
fida corrupere pietate. Sunt au tc borB prin 
cipes eufcoi^. tbcodonis bemclie . naremus 
ncrodiad»aUdnc. ftcpbanus anibio^ia 
georgius laodicie.acbatius cefarie paiemne 
mmopbanris cpbefins. veracius fYgtdu mf 
fte. valens mvrfi pannonie.^fft nanepconiie 
ntentes cu orientalibus non ftnebae eos nec 
in (a nem condliu ingredi necomnino accc<5 
dereadccdcfiarnoa. fitvenientesinfardu 
eam conciliabulaapud femetipfosper loca 
fingula faciebam.: acta quedamcu lerrorib? 
condnnabdtquarinus nibil penitusad tudi 
Cium gucniret necp polTcmus fanem celebra 
re conciliu. t^ecomia cognofeere poraim’ a 
confacerdotib noftris maebario paldhno.‘z 
aftcrioarabie.quictta9venerantt abeoruy 
perfidia rcceflcramme fierent participes 
malitieiicut fchpiu eft. .Cum iancto fanems 
eris:: cu peraerfo peruerteris. ad 

fanem condliu Venientes violentia qua paf* 
fifuntnarraueniw.nibiloicentcsapudcos 
agi reciU5.infuper adqcientcs: quia nu eflent 
recte fidei probibitiftiillcntab ds ad beclqs 
ca vcnire.1 propter intermianonc vi,c ab eis 
intercedere pomilTent. Ob banc caufam ftr 
dice venientes in vna Domo ornes manferut^ 
necg breui tege a feTcccdcrc patientes. 0uia 
vero taccrenon peaiit nec fine vindicta relin 
quciv calumnias, vincula.ncccs.vulncracon 
cinaatiemts falfaru epiflolanlvcrbcra. nudj 
tau» v«igmu.cdlia. odlrucriones ccclefiaru 
mcendia.migrariones a minorib? duitatibb 
fldmaiorcsecdefias.etpre omnitoaduerfus 
rectam vera fidem nunc arrianavefaniam^ 
c? g cosemdeUter infurgcte-l^roptcrca cba* 
hitimos quide fratres noftros et commini> 
frros atbanafmm alejcandnne cmiutiaepis 
fcopu.i marcdlu ancvre galadc.: afdcpa ga 
5<.c6mimftrantc8 cbf^o innopos ^ puros 
dfcottreaimns.faiibcntee ad vnmfctnuftp 


nauarms fo.jtjEuif. 

p4rrocbiim.vt fingylaru ecclcfurus popnlf 
cosnofcftesjii!Epircc!pipiii:ate.aimrcb35 


fifunc.uldl.sr£:go2iam alEpandria.baffliuin 
in ancTra.qnintunu gaK-na epifeopoo no< 
minandoB.nccicpianoB. nec qualibet penii? 
camciBbabendacflecomimionc.ncceotum 
litteras babendaenecp feribendii ete-Xhet» 
dotii vero bcracUe curopet naralTiim nero 
diadis cilicie.t sxbadM cefarie paleihne.t vs 
fatiiim ffgidum mYiie valente ef m^rfispan 
note.minopbant£ ^beffe geotgium laBdi.. 
eieUcet metuentes ab otiente no vencrirft.ta« 
men eo qd a beate memotiealeicandrd eiuita 
tis alepandrine pontifice ftnt oamnati.eo ^ 
arrunos fcenm babeat-t pdtpter crimia cis 
illata generali cosBcacto fanctS coneiliuni 
cpifcopatu!>epofmt.tBcercaimiiscosn6f(» 
Ium epifeopos no dTcded ncenromnnioncni 
eu fidelibus ptomercri £os an quiDiuidne 
a paterna fubliantia z Bininitate. z alienant 
verbn a patre-oiuidi ab ccclcfia ca tboUca c3 
nenitz eflealicttbanomiccbriftiano . Sint 
igif nobis z omnito anatbema . eo ^ verbuj 
vernans Tldeanf eife cauponati . apollofe 
cii nanep pteceptii ett,(i quis vobis annncii 
nerii pier quod accepil^.anatbema fit.£)tis 
ergo nuUu cbmiinieare Beimneiate.nuUaen! 
eSmunio luci adiencbZTO.0OB pellite pzo« 
cui ab omnito . nulla em eoeotdia cbrilti ad 
beliaLSemate vos fratreq£barilfimi. vt ne 
ep feribati 8 cis.nceBC 0 tSfeffpta fnfcipiatisj 
Studete limttlzvoB fratres cbarifliml zc3 
mimUriianep fpirira pfentes noftro confUid 
cofentirc.atcp fub feriptione vellra9ecemc.s 
re:q ab otto vbitp eominiftris nollris confo 
nantia vnaferuenEabdiam^auteiUoszcp 
ira terminos atbolice eeelellc ptocul abijei!! 
mas.quinoalRrraanaqnia DenseUcbnll^t 
fed ain nt verus Beus non elt: quia filius efti 
fcd verus filius no eft.nccgcnit^.cu no fit fi« 
mnlzingenima SicemfeinteUigerenamj 
ptofiienEquia fic Biieerunt.qB namm elt fa« 
cmmeft.zqui3cfitbrillu8 3ntcfeenla fft.Be 
derut ei panctpiu atm finequod no in tlpoi 
rc.fcd bab 5 antefecuia.’fbozro vipere ecafp» 
dearriana ptogreife funtvales z vtfacins : 4 
glotianfznoonbiiantfcBicerecbrifiianos; 
pfiientesqmverbuszqinfpiiB z vulnerat* 
z interfectus z moan* eft z refniTccit.quodi 
m cobozs ftndet beteticottt oiucrfas eife pa. 
iris z fili) z fitnftaneti ^nueiai fnbftantias 


Hiba: 

7 eas cfli Smifaa.l^e aut baui: Ecipjmuu. 

7 miditi fum’.banc babcm’ catboUca apo> 
ftolicaci!tradiaoiie:£tftde 3t<s cofffOiKra. 

TOaelTcfubllantiinoiantespaintWq tipi 

mulfancti. etfi qram quem®) fubllamia 
pftcmur ei eSe que patris 
« patre fine 

crcdetes.nec eile poffc qS ell *erbu fpTO fan^ 

ctuB.abfurduran3niBclloicercaliqnfuipc 

patre fincfUio ne<p 

;£.t eni ipftus filtj tcftimon io.Hso in^atte z 
pater m mc.zeQo z pater vnufunr. 
nolirS nes^ natu . Sed qbus ^ 

nia em oibu8 que inuifibilia z TifibUia nun 
cupanf.O pif^P ^ angeloa. z arebant 

gelotu z mudi z bumani genens-quoniaatt 
OtnniuartifecPocmtmcfapietia. £tomia 
pcripmfaaafunt. 'Roemfemperporacrat 
drefifumprifletccojdm.qmvcrbu5qpfcinB. 
cftnon babet midu. Deus autenunc^ termi 
m babs-lBd oicim^ pzcmffiiu cne.nccp riir ^5 
fum film patrecire.fcd paterpater eftt fiUiia 
patris cftfai^.^nfitcmur^mtecircmiupa 
ms.c5fitcmttr wbu PcipatrisdTe. ptere^ 
n5 aliud cft.t verbu verubei •: rapientia 
flitc. verut^ filiu credini^.t no ficut ceteri ftlq 
nominanmtafilittOicim^.qindliaut sratia 
gcneraiiois otj crut.autcojj Digninantrilg 
nScupant t nonflJtcr vna fubftantia quceft 
patris ■: filqXonfitemur item z vnifienmi z 
pmoscniw.fcd wigenim verbuj Dicim’ qo 
fetne fuit z eft iirpatre.pmo6cniti aut fermo^ 
ne bominuifed tnoiffcit p?o creatura cornu 
nuquonia z pniogenitu a mortuis pfiteinur 
vnu eflcbeuicoftiemur vnlpatrifi® filuc| oi 
mnitate.ncc 5 quif^ negat aliqn patrem filio 
m3ioie.fcd4ptcraliac(femianoipferbilfer< 
tia.fed qa ipm nome piis mai^ cft filio, t^cc 
autc iUoJU blafpbcmia atep coiruptibilis in» 
jerpretatio eft.t^acgratia eum bijcilTc cStens 
dut:ego •: pater vuu fumus pwpter cocoidii» 
am z Tnammiiate.fed reprobauim^ ornes ca 
ibolici intellectu eoru fatuu z abieemm ficu^ 
ti moitaliu bommilquiquonia compi cepe 
rut oflend^es oifeordare nofcun£t ad Buiu 
tttiones afeendut boc modo oiftantia t biAs 
cordid inter patre beuomnipotentez filium 
dfe polle bicentes. qdabfurdueft inxcllii^c 
z aliquatinus arbitraruiqos aute z aedim^ 
z affirmamus.t Hc intelligim^iquonil facra 
feriptura locuca di Ego z pater vnu fumus 
ipfcrdTcnricrnitatiquceftTna*: eadepatK 
Z filq.t credim^ femb fine ^mcipio z fine tcr^ 


0uarttt0 

mino bnncrcgnarecH patre zn5 babere na 
tepus nec befeccu eius imperiu quia femper 
cft. nump em efle apit ideocp nec oefum po 
tcric.Eredim^ z percipim^ paraclfiu ipuini 
fanctu qug nobis ipfebfispaomifiteibd^ 
nauitTcredim^mifliim.iedis pafiusnoai 
fedbomo quo indutus eft quc5 aflumpuiep 
maria w^ciqui pati potuit ficut mottalis» 
beusaute immortalis cft.Ercdim^^qnia»^ 
eia bierefttrreidt.non beus in b.omic.fed 
mo in beo refurre;cit.qtte z obtulit patrifuo 
bonuiquc Tiicp libcrauii-Credimus aut qr 
oporiuno t^ozctbifRnito omes.? bcomia 
bus ipfe iudiabit. Z^anta fiqiudecoru ftul<s 
tida z itacraflitudinctcnebrarueorusmcj^ 
cjccecataeft.vt nequeant lumS c^ncrewua 
tis nec inteUigcreiquaratione bictujdivta 
i^i in iwbisvnufint-lbala nanepeft cur^ss 
jcii Tnu.quonia apoftoU fpirim fanctu bciac 
c^erut.fed came ipll n5€raifpirw8.neca^ 
quis co^ aut verbu aut rapienti, aut rutus 
aut vnigenitus erat . Sicut ego inquit etni. 
vnuliimtts.fictiftimnobisrnufint. Eers? 

igitur laiprura boc biuina billinjcic. 
intiobisinquitruu fint.'Honait iicutiuos 
vnu fumus ego z pa ter. fedbifci^uU in femd; 
ipfis couincti z copulatirnufint. fide tebn 
fcltionc.in ^atiatpictaieoeipatrist bomi 
mfaluatonsnftconcdTionc': cbari^Krnu 
cIlc poflinc £jc bqs UtKris agnofeif t accula 
torucalumma tpzwruj iniquitas judicuet 
bogmaCu vera falubritas.^Ronfolu enim^ 
uina nos beati pies bocucre natura.rdetu 5 
erui^ttonebifpenla[ionisqiq)lanau€rut. 

Cflpitulum.jEiEu. 

;£ccouftansagnofcens boluitqni^ 
dem lenitate fratris mfpidens z 
fremuit aduerfiis inftigatores ma# 
loru.T imperatoris facilitas ita becipientim 
Duos au^epifcopose;:rardiccnfi cbcilibde 
ctos cu litttris mifit ad fratre.cum quibus? 
magillru miUtOfalianupietatciuftiaai^ftiis 
gcnte.Xtttere non folu monitionebabuc 

rutate^ conciliu.li^ etia interminationep^ 
principi becentcm.lbrimo quidej enuciauic 
fracrirtepifeopispreberet auditu z iniqiui» 
utes ab fr^bano alqfc^ prefumptas agno^ 
fceret.necnS z atbanafiu gregi proprio reflu; 
mcra.'^atefacwquifpc calunia prifeoru ia>s 
dicum iniquitate z crudelitate reuelata ad^ 
dt.qaianmrcUetquodiuflu 5 cilfacere iple 
ad aiepandriam Bgercfi,'; aibfloalw poibua HitJfr 

trfidfMntito rdhnicrctmimicomnKBq®; 

t}asptoculcrpcUcrct<*i^3ticautc epiftolaco 

ftamitis in antbiocbta fufdpics pmimc fa 
cruru mic<?ualita8 tc|jo 2 i 8 annucbat-Sjin 
bp8 eremri vmMfie impugnato^sncpba^ 
dillTmu macbinari funtfcelas.ajpliaieram 
aeni raccrdoKS a cocilio OclKnart in loco rc 
monois.maGiftcr miUtu aliam acccpcraf 
manrionc.1!^o:r0 ftcpbarntfs tuc antbioebe^ 
nue cpuecualqs t^anniciscoopatonto na 
«im naufragio pparabat.cu quifco aflerrores 
nogmatu rccfOzu vanjs nifcbanf abfojbcre 

calunt}8.t:>o;uitaq5erat0ucqutdaiuneni8 

nomic cnagercii afpmtatc venims i iniqua 
concffacionc cogaudcs.qui no folumiii pla* 
Kisoiucrfoe afficiebat et fiiftib? laccrabat-fj 
«il bomos impudentf inusdeB rifps ac mtt 

Ifercp bondliflim30abftrabcbat.£.t nclonif 

gitt8c^8c^:tcndl calliditate cotraopamod 
vifos ppafata narrabo pfumptioncj. Js ^ 
onagd^ad quandloomu fotnicariavenuo# 
flitquofda nuper vc«ilTcfiegn'rto8'r noctem 
babcrenccdfaria mercfricis/J^cnro fumens 
qtidCcim indifciptinatojil t cos in ttano ept 
Icopor. metatu celans-Brccitcu meretrice ^ 
ianftl vbi illi Viri qttierccbanc.ea!ticp apta in 
uenicnseiirafitvnipuerozu pecunia twta vt 
muUerc introduceret intra ianua qua ipe mo 
ifrabat-rbiquiffe vsertp facerdotu tKumire 
videbar. camcp muliere interius pcepif acce^ 
dcre.ipe rero vocaturos fodos eft cgrclTus. 
-Cotigerat em. vnu remojcepm etifrutam no' 
mie in locd ertm'o2i Doimire.^^incetiuo auf 
ficcinoiccbatalterininterio:icubiculoquie' 
(ccbat.Cn($ intra boftiS piicUa remlTct.fo^ 
nit pedu ruftata cognofccnsPu eifeobfcuru 
qu58 ambularet inrcrrogaueruf- 3lla rero lo 
qude.coturbatua cufrataa ©emonemeg pus^ 
taa eife mulicrie imitatd rocc.rcpcnte 
tote cbriftd ad fuS inuocauit aupilium.O n^ 
geraiit oitcimciiatis bui^bec facio cn foegs 
eftingrefluainiqs clamitans eos.timqtans 
iudices bcftinatos.^ultoctomotc faao.co 
Oirrerutt fcrui.Sttf!vpit (5 vincc^ i ctaus 
dcfesianuaoom^.vu.quid^calunutomco^ 
^bendere pomerut. Onager ^oc^di^s fti 
gitOetenta tficftdi iUis t mulier.Dilnculo 
aut magiftru militu ^ cu illis renefat creitan 
tes ad palatiu pc^crut z pfumptioes ftcpba 
ni pclamabat-oicetes ia no egCre mduno ne? 
cp rerberib? ini^taKs ei’, ^agif^er mili 
ticpdpueoanabatrogansvt iubeTctimpc^ 
^to: no nodicef^tudicUliter pcaas tni^ 


lauartus fo.jEiEuitf. 

qui epaminare^fumptionc.p tomitr^ fc pii 
mucpifcopozuclericostradituru t opo;tcre 
ctiaminiftrosftcpbaniitacotradi. £ucp ille 
impudctercScenderct oiees clericos nofub 
dendos^ verbcrito.placutf z imperatoti z 
iudiato VI intra palaciu caurc ptouemree cd 
aminatio Ecpzimuquideintcrrqgaucre mu 
lierc-quiseamad rnctambmmcpifcopo-i 
ru.Ouc bip.t quend35 iuucncad fe vcnilTc z 
aducnm indicaflepefc^nos 't qd qpus ba 
berd t quia vcfpercvcniedtHicinet^ ad ba? 
bitaculu quodda.tamcpinUa cornus ianua 
z poiricu introire pcepcrif . 3diecit etiam m 
quifitioncepifcopi 'ttcrrotcfactu.t 0 :anonc 
cius z ruBuenicnriu repentinas muafioncs.. 
t?ec indices agnorcdeacaptil intev alios iu 
aene ad mediu ceduperut.0ui n5 cepectia 
ftcccifitatg verberu maebinam confllit? pate^ 
fcdt z onagru bec oia ppcn^fie confciTus efb 
0uiccductus ad mcdsuiotepbanunf cipit 
bec omia pccpilfe.Sic ergo ftcpbani cogno 
fccntcs iniquitate p^fenuto tunc epifeopta 
pmifcruC vt cu Damnarent 't ab eccUua ^eul 
eppuiru8cft.nontameabam3na pd^cecclc 
lia liberata eft 'Ham leoniittspol! eu otdma 
tur epus.genere pbngio voluntate rtcquim^ 
mus.vcruc6ftltitt8e3q€6fra cpifcoposfuC 
ranemaebinata eFperimdocognofc^srcn-^ 
piit aibanafio mapimo z fcmcl z fecudo z ter 
do inuttans vt. a pattib? remearet befpcrqs 
ficutlittcnsiprisindicamn ^ 

C£cemplar impcratpns conila 
cq adatbanaCum epneopum. 

G Socrates. 

O nilannus victot auguflus.atba^ 
naftoepifeopo. *pjlurimu fcdrcufcr 
fi z fluctuari vcrocibus marj vudia 
floiiremafiictudmisclemcria no EmiAtlba 
triaquifpcterranudarut pjiu 3 tu^iusrc<s 
bus.errantemc^ B locainuia bciliartt.!nCefe 
cta nfa pietas noncefpepit . 3 dc 0 £p igif ciu 
billultrcriberevoU]tati8meepu>poruu fpe^ 
ransfpo&tead nos fiane ventum . t labot^ 
fatilfactionej a nobis epigere. '^crunramcis 
qm fojtc fimoz impcdiuii wlutatis rac^o^ 
rtmmduterasiargiiaceplcnilTimas ad tuatn 
beantudme ocftinauim^. vt fine ment noflrj 
dfpccnbvdocifcrtuapfcntiapbcrc fclbnes. 
qtenus ccfidcrio mo potitus etpcrians nos 
liram elementii in fljjqsreftuutuc. ipaecte 
ftimcaufacominutlratrS meumcoftafitent 
Victoic angiilhim p:o teroganuvttibi pote? 
fta^ ad nos tribuat vcni^ quatenus vt anf 
V £ q 


Uibft 

bobus nobisannucntib rclKtutus 
babcas mapmugratic noftrc pignus^. 

C £pcmpUr cpiftoU (eaindc c6 

ftancij imgatoii8adacl?analiU5. 

Cflpiuilura.]EjEUit. 

OuftamiuB.vurtoz auguftusatba^ 
nailo cpifcopo. X.icccp 2 iozito littcr? 
figniftcaucnmus quatenus fine foU 
Itciwdinc ad noQm odicas venire comitatu, 
eo q» ma;:imc velim’ ccad ptoptia peftmare 
lame z nuc bas litteras ad tua oircpim’ fau 
critarc.per quas muitamus vt fine aliqua iti 
credulitate vel metu afeendes publicis vebi 
culisad nosveircfdlines.vi que oelidcras 
poirisadipifci. 

C £,cemplar epillole tercie c5l^ti 

cq impatotis ad anatbafinm. 

Capitulum.iEjEuii|. 

Onftantius victo: auguftus aiba^ 
nafiocpifcopo-Du ineccliaoegcri^ 
mu8.p:crentite pzcfbYteris tuis pia 
cuit.vt ad te odlinatis^fbfteris adnoftruj 
cebuificsfeltinarccomitatu.qnn’ vides nos 
Uros afpcctus repete^crares ad ale;c3ndri 
am.Sed quonia plurima p:cicrtjt c;c ^ fufci 
pies a nobis litteras no occurrifti^pterea eri 
am nuc comonere te feftinamus. vt vel nunc 
tui p^rfentil nobis velociter ptefemare con^ 
tcndas.x ita potens patrie tue reftttui. tiiacp 
(ecurus otatioi; friii.3d plena cognitiSej 

acbimmcofTesoeilinauimus. a quo pollia 
agnofcerei noftri animi voluntate «a que 
optas poteris impetrare . t^as epiftoUs iti 
aquilcia iUfeipiens atbanafius.illic em relis 
cta fardica mo:abaf.mopreciime ad roma?. 
et oftendcnslitteras iiilio cpifcopo in macio 
gaudio fecit ciTe ecclefil romanalliutaba tiir 
otieriam orientis imperato: coni fidei con^ 
feniire.eoq^ad featbanafium fidiicialir'euo 
caret.^ulius ante in alepandria clericisatt^ 
, plebi becoe atbanafio icripra oirecit. 

Cap!tulum.iEiEiiE. 

0liu83rcbicpifcopii8 pfijyteriscc 
Dvaconibustplebi babitamito ale 
pandriaDilecrifllmisfratrito in nos 
mino faluteXogaudeo vobis z ego paectifs 
fimi fratr^-quonil frucmm vellre fidei ante 
oculos lam videtis.t^occteni vere gefiu 
libet mfpiactmfratrcicocpircopo nfoaifk 
mfio.qucm^ier paritate fuc vite et vefiras 


lauattus 

o:onc8 redimit vobis oe^.Sc boc itacp cre^ 
ditur puras z cbaritate plenas ozationes v^ 
ftrae afccndifle femp ad neu . ^cmoKs ent 
edis p:omiflloml ccledium. qua c^oocirina 
p:edicti fratris mei atbanafi) pidicidis.ct in 
tegrucognouiftis fcdm infiiam vobis fidem 
qua accepidis. qnonil non vfcp ad fines is a 
vobis polTit abducLciu^ otatiocs in fanctini 
mis animato vedris tancp pfentis femp bio 
bmdis.£.rgo no plurimis mibi ^bts opus 
cd vobis fcriberc.p.uccuncp em vobis a me 
potuerintDici.bccilfides vcftra pteceflit.x 
Piuina gratia comumsoionis vellre vota co 
plenit-Congaudco fiquidc vobis iterucnim 
Siico cogaudeo.quoma inejepugnatasanias 
in fide feruadis. 55cd ena tpi fratri meo atba 
nafio no minus cogaudeo.quia licet multam 
palTus fit tridicil. nei^ vna bo:a vedri Dcfi-s 
jderq z cbaritat^ oblitused .'Bam Ucetcotpc 
ad tempus fit a vobis abdrao^.tame fpiritii 
vobifeu Degere femg videbaf. £t ego quides 
cbarifiimi fi-atres omne temptationes cotra 
eu furgcnte.rco: fme gloria no ftii(fc.'B3m z 
vellra z eius fides cognita ed vniucrfis zco4 
p:obata.Si em no tanta •: talia ^jucniflent. 
quis crederetiquia aut nos taleiimiciu tanti 
xp cbaritate circa talcsejcbtbuillis epifeopu, 
autiUe pomilTcctatis circudari virtutibus, 
perqu38fpeceleftifraudaiu6noell.’|b:ome 
ruit igif quolibet modo : nuc 2 in fnmro cti^ 
amcofeftonisgloriofum martyrii, i^requen 
ier em terra marteg pltirimu eduam 8 .omnc 5 
ptauitatcarriancbcrefcoscoculcauit.etcrci' 
b:operinuidias vfc^adpericulu tmpulfus. 
cotempfii mozic munit’ omnipotenri Deo et 
tiomioieluclxillo faiu3to:inoftro. Iperans 
inimicicias declinare.^ colblationi rzc rdli^s 
tui.Defercs vobis maio:a tropbeaeifortifli^s 
macofcicntiapzo qbuszvfcpad terminos 
terre totius aiparuit glo:iofus . fiducia itai^ 
foabcsfiiipzopofiticcledifqs Doctrinc.clanft 
cams in mo:iali iudicto vobis reuettif Diri-s» 
gedus. jgtf apud vos dario: mlcdl.^ tue 
quando p:ofcccu6 a vobis ed-l^am fi mate 
nas p:^of36.id ed auru at<^ argentum ad 
purganda ignis p:obatquid oignuDici po» 
terit De tali tantoi^ viro.quicu tantas tribus 
iatioes z pericula oaiicilTet.redditur immas 
culams.non a vobis folumodoried cop:otoi 
tus ab omnicoctlio^ufcipiteriquide nunc 
fratres cbariirimicu omni Diuina gratia pn 
do 2 cm velfril ac p:dule.tamp vcreatbanafts 
umcu bqsi^ tantis Uborito eius participes Hibfr 

■ fmtt cffatiz gaudae fracntcs oMnibus quf 
paftoKTeftru vt ta cici tfuriti» at® finna. 
qn aum ipi «lira fanaitate falntarito fai* 
pmriff ciballis at® potaftis. "FU cu org"« 
in paegrinaitonito. tos a cofolatio fuiBia. 
1 CBfuIc 

lilTiims V 210 animato ■: meribns. £so uqui 
de um ejcnlto.cofuicras t ratione pjofpicics 
in eius rcucrfione vniufcttiurcp twrum gau 
diu.? plebis vonuasoccurtiones ^ cocurrcs 
fifi glo:iofam feftiuii3fe.£t qualifi ille Tobvs 
<nt Dies z quams itmeare fcilicct fratre mcq 
i ^akCceawpiifae fnaUs.qiiomnda macbi? 
nationes arceiis.necno z pzeciofa ac votwa 
reucrfioecuctosinquadl pUniffimtgau^dtf 
lencia copulate8.2:>uiiifmodi ^o gaudin vi 
cp ad nos magninidine fua ptingit. qbus oi 
uinittis ctia boc collat elle cocelfum. quaien 
z nos Debeam^ ad l^udc tanri viri puirgere. 
Sed melius cft vt epilloia o:onc claudam » 
l^eus omipotcns z eiusvnigenuus fiU oo 
min’ z faluaro: noder lefus ppus.boc ^udi 
um nobis pbeat ineternu.oignii tribues pze 
mtu admirabili redre ftdei.qua circa pontis 
fice vdlru gloziofo fcllimonio oemoffraftis. 
VI z vos qui vobifcii lunt bic z in futuro mc« 
lioza poHideatis.quc nec oculus vidit nefau 
hsaudiuicnecincojbomis afccnderutquc 
pparauit Deus oiligeniito fe. per onm noftru 
icmm cpm per que z cum quo otootenti oeo 
gtojia in fecula fcculo:ul3mcn. tulere vos 
opto cban^imi fratres. 

Capitulum.E]E)E. 

^8 itacp Utreris cofidens atbanafi-s^ 
tisad ozieniem venit. Ciucm coftan 
rinusimpcratoznon tucmolcftefui: 
fcepit . fcd cu ciralucnire tempiabatmolitioc 

f^miflua atria no?, t Dirit adcilScdc 

dcmtuaoecretococilii nobifcp cofennentito 
rcccpilltrcdquia funcalii^ in alcpndria po' 
puU 0143 Declinantes comunwne.vna cos in 
ciuitate eceteru babere gmittc.Sd banc p:oj 
pofmone atbanafius moc occu^u z air. O 
imgato: potedaicbabraiubcreumul z agci* 
rcquccucB volucris, fcd coi cgobcneftaum 
3 teDepofeo qd mibi pcedip:cco:. ■p:incipc 
ibocotinuo feoatum cflcp:onucianrc. repen 
tefabiunciiaibanaiiusidl bencficiu fibipc 
ttsUrginqd qucrebatimgaro: accipe. '0nl 
cmm z ipfc ealdiapodulabat Dari p linguas 
Ua duitates Dcclinantito amanozu comuni 
onc.3gif atbanafq fentcntil v^ fimul co^ 


i^uartus fo-jejEije. 

gnofcetcsarrianKbocquidc biffcrendu 3 cne 
Dijcerut z agendu quod placeret imgatozuqz 
imgatoj paulo latbanafio z marccUo.afclc 
pa.g33io.t lucio adrianopolcos.fcdm ea que 
in conedio fardiceno pUcucrut pzopaas rc<! 
(timerii(€dce.'0n<icpncip3iU facra per fin 
gulas duitaosad coms mioebanf ccclcfias. 
quito videbaf VI eos repente fufcipcrct . 3si 
tur in ancf ra cjtpulfo bafilio t ^ eo mtrodus 
cto marccUo no foztuita turba ptoticnif. que 
Derogationem cotraria rapfcntito irroga wt. 
Sfcl^am ^0 cofinuo ga 3 ci fufccpait in co-f 
ftantinopolitana duitacc macedoni^ ad mo 
dicut^us paulo fuccentr.apudfcmctipmin 
ecclelta remota collectiones agens, pzoaiba 
nafio ame folo imgato: epifeopis z clericis 
ate^ plebi fcripficvc eu libenter fufeiperet. in 
iuperettamque cotraeuiniudicqsacia fue 
rat alqs luteris aboleri iuilic . 0ue ^o Dc ant 
bobus rebus feriprafum beceffe nofeun^ 
£piftolap 2 o atbanafio epifco<? 
pocddanci) fcnpca inalepidria 
egvpco epifeopis cccUfie. 

C Socrates. 

Capitutum.jtiEiEl. 

3cto: codantius mapim^ pius epiV 
feopis z pjcfpvteris catholice ecdie 
*Reuerendiflim^ atbanafius epifeou 
pus no eft gratia Dci Dcrcltci^. 'Ram liccttoe 
ui t^ojc bumana furicfubmillus. tamcuDc 
bitup 2 ouidentic vnmcrfa gfpicienris nofeif 
fufc^ilfc oecretu.rccipiens ‘.^olutate Dci no^ 
ftrocp indicio patrii fui pariter r ccclcfilcu 
ms Diuino num pfulc,ccabai.'£:>uic cm z co<s 
fequenter opojKbat noftri adelTc mlfuerudt 
ne.quaccn^ oia aduerfus cu. t ei'=' comunica^ 
io:c3 Diflinita omlfcp fufpiiio z itlufio cotra 
cosgeda Decetcrofit manis : vaciia.t rcle^? 
uatto qua Dudu clerici eius babuerutedpete 
ter firma gmanar.Ss etii bocci^ gfc adp^ 
cienda elTc ccnfuim^.quatcn^ oes facri o:di<? 
nis cognofcamconccirum olbus fibi adiun 
ctis . Tt fine_timo:c fim : fiuc cpi.fiue clerici.* 
Suffidtem vnicuicp circa eu mclio:imdi<? 
doatcppartecofticuto.qcuis eligunt cornu 
nionc.bococspciptmus adindar p:eccdcn 
tis eoam nunc volutate Dei nodre gratielar 
gitatcsadipifci. 

CSlia epidoU ciiifdcmimpera^ 
toMs codancq p:o atbanafio. 

Capuulutn.)EjEjEiT. 

£ iq libn: 

5cto: coftarjtmo maFimite pfuspo 
piilo allcfadrino cccfic catbolicc in 
omnifopbibcntcsnortrc equitati irt 
tcntionc^fcicntcfcB ^diu p:ouidctia i co n? 
tcplatotiseftisalicnari.idcftatbanaftipon^ 
nncis.(i pzoprermfcrtlrarimdincj fuomcg 
mozij p:obifaiec«cri3 innotuit.cu omuo ad 
ro9 oeftinareccnfuun^. t^ac itacp toluctc z 
cepcrciitcr (iifcipietcB.z apodclcmcnicPcii} 
Qdiiuonu ozanonS babctcs vobi'8 congmu. 
congnmfimul z nobia pladu c6co:du3fc5 
pacc fcDtn ecclie fancrioncr bicgj?baic. fufR 
rientcrftftinafcfcruarc. 'Bon einracionabi 
le cft aliquIoiTcojdu.aut id^ vos agitari tUiJ 
jnultunoftro?.remps:u Pifdplinccotrari0. 
■zbocqiudeabcffc avobis onminovolum^. 
0:atiomtoautrufRcientcrcofdlicetp:crule 
admto:e apud seu vos inftarc foiknnit 
adinonsmus.quaten^ talipzopofito ad om-f 
nid vota pticniaitc etia getilcs vdolonl trroj 
ri bactcn’’ fcruicntcs ad cognmbne facre rcli 
^oms dib alacritate fclliocntO cbarifllmi 
nobis aUpandrini rurfixs igif aditioncmus 
rt id btjs q Dicta faittpcrrillatis.t omcs t^i#. 
fcopu Decreta per nos noftracp fctitctia Defti 
itam.Ubedtcrzpie fufcipiatis.': toto amo to 
tacB volutate amplectendu ciciftimett8.'i;?oc 
cm z vos occct.ct nodre mlfuemdini nofcif 
c6«cniente.'^c aateois curbcz fediriois ocs 
caiio perimai' tudicib? apud vos babitis lits 
icrisnoftrie pcipimus.qu3tcd^ omcs quos 
fcditiofos agUQuerim.lcgimmc vidicfc fiibc 
t}danr.^fra£#igtf pcrfpicictes z noftracus 
tco (mtcntiX z ranone.pfdlionis vcftrc. ncc 
«0 -2 fujpliciu cotra fedinofos indicm-copetc 
ter z co^-uefacrereligiois iura feruate. pdi^ 
emeg Deo amabile virdomnircucrena z bof 
noK coitre.': ofones vnacu eo p:o vobis ip^ 
dstnoftre fauote vite omnid faluatorioeo 
letanf offerte. 

(['£,t:cmplarepiftolc impatojis 
cedaneq p:o atbanafio epb abo 
teriiubes que cotra eu fum gefta. 

Cap!tulum.iEjEritf. 

3 cro 2 collannu 8 augudus nedo 2 u> 
falutc.^adcfotma ptcfidito ati^j* 
ftalite mcce tbcbaidiset Ivbie ferips: 
tu ed.O-ucdcuq5 ondu ad Icfione i tniuria m 
atbanafio cpircopocomumcannurepcrimr 
actu.bccnucaboUripdpim’’. 'Bam mini 
ftertu quo puati fuerant cius clerici cofdem 
nirfus volum^ obtijimv:l?ancua (5 peept» 


lauamis 

nl nodraferuari cenfii(m’.quat£n’ atbana» 
flo epiflopo fiicKClcftc reflimto. comumcao 
to:cB eiHs babcatmimflmuqfl Icntp babue 
rflt.qS ctfireliq clerici babercnolcunr. i ipft 
gaudio pnianmr. 

€apitulum.)EiEjEiiif. 

Bntis z talibepUsmodit^fanctflli 
mus atbanaiius.p ftriajaggittfus 
venit mpaledmiappbentkfc^ bu^ 
rofolvma tepo mapimo innotefccs^a far 
diceoicccitq z qtcbdannns imparo: illo:u$ 
t>ccreto iudicioca cofenfcmtpparauit v^i;» 
l^poeu illic babititiu fVnodas ageref. 
jrimus aut in nu Uo fegnis rx firia epos facto 
cdcilto reft!tuit.vcipre beato atbanafio co 
munionetDignitatc.fcriplitcpeiia ipfa f?na 
dos alctandnnis z oibus in egtpto z libqa 
cpifcopis.clericC ate^ plebi ea q ^banafisi 
gdla atep Decreta funt. O b quare v^lde mst 
jcimoDerrajccrdt atbanafq Derogarem» epi« 
qm pjimitus Depones eu rurfusce pendens 
ria tan(^ nibil fuinhactu fetitentia pto atba 
nafio4>ralit.q comunione ei Dignitatee^ pbe 

ret^t^ec agnofccte8v:fatitt8'2val&4 circ« 

aiTianu Dogma ihidiu pnmuusardenterba 
(HierltDccUnantesa poiixolStauromip^ 
fccti umt.libelid(^ penitenoiciulio otferctes 
cpifcopo.tincdfobftansialitatis cofenfa'cfa‘ 
inone.2 [iiterasarbanafio Direjcerum. fe^et 
Decaero comunicareptoftflifuitt.©icif3-^ 
^ tue vtfauus gedis atbanafq Ibgadcduer 
fifunt.3tbamfius ergop peludum pgcl^c 
ad alc;:andria.2:ranfi2s aute p ciuitaterdoi: 
cebat.vt arrianos vniuerfi oeclinara.t con-# 
fubftahcialttatis Do^a coplectercnf . 3n ^ 
bufdaecckfqs t otdinatides fecit.et bocipn 
fuit iniim alterius querele aducrfused.^a in 
aliom ecclefqs 07d!f)arepfumpdt.;/?ec itaq^ 
beatbanafio ptouenerut. 

€apunlum.OT. 

'Bfcra rdpublica fomi^cafifovj 
gebaf 0ndeq funt capinilaria non 
cflincongrud bteuif ejcplicarc.3gtf 
qjcdificatotepftannnopolttane ciuita^ ma 
riftc.crc8 ei^ filqimpcriu fufccpcrut.i pcedcn 
tifoeftnarratu-Scicnddadcqtcu iftisimis 
pauitcofobrin^ co:d noie Dalmariosivoca# 
bulup: is babes . 0tit Du paululd impaff^* 
a miiinb inrcrcmpt^cft. no iubete coltanrio 
vt perimcref.no in pbibcncc.Du focottana^ 

cin^iumo; tfatrietes uuaderettt tpfca mUt Hitirr 

• lite cagrdUone facta uempt^ cff.t^ocaute 
r^tHcnicJf. 1 i'oftmo:fc^o coftanctiitmfii# 
o:is p^al c5m roma«o3 motu eft bcllQm 
quo c6ftanaas^)ficcre no valcbat-TUm Dii 
fiocrcpimcircaftn^romanoaatig pcrfamj 
fiiilfescllu. validio:c3CucBfe adb«MCtcm 
pire inafti fijnf. D-uotgcnccgjcpianirttb^c 
K ocseblr.rcd per atbanafuis oc cofubftitia 
litatioTffbo circa cccicfias erat pugna» 
CSo5ommu8. 

£mc^apud anriocbia nococojdabar 
in p:oftm5c fua cicrus : populus . (ed 
t E cbozos vt eft cofuctudo ad tmnos oiccft 
dos do i ftne pfalmo^ m6ftrablt^:ia voI5 
€Mc.£t bij 4dC5 patri t filio ficut equi bono 
risglo:i30tccb3t.t5u^op3mB interpofiet 
onc p:opofrti6is filius fcdm efle rnofiranics» 
UOijo ita gefiis berens qd ageret Iconcius 4 
*Uo tcpoKcpherefiadama fedem antioebie 
gubcmabar.ous ptobibere no ^ftnncret cos 
4 fcdni traditione niceni pdltj pfallci^t deo. 
quia memebat ne Teditio nafccrcf in populo. 
bocoicifTc fert tanges caput ftm.ia cano bix 
Inqtmuc folufomlutu cogercf immenfum* 
per boc oftendesu^: fc defuncto fcdicionc po 
pulo generaret illa oifcotdia q in bvmnis fie 
bat.nopatienfitefiiisrucceffbttte eu populi 
rariaate feniirc. Btbanafius igif venice ad 
cgt^pm.innomitfvnodalc8 cpiftolas mlq ro 
mamporiftcis.iniuE tTruodalc inaietiiubK 
rofolvuiitani que taUa cotinere dinoTcutur. 

Capituluni.jEtjEufi 

Snaa fvnodus bicrofolvmis cogre 
gata gegvpru Irbiam z alecani^; 
coftitut^ptelbvter^.dvaconib) z ple 
bi (ratrite dcftderatifiimis in duo faluteXu 
ctotu atitoti digne gratias agere no valem^ 
fratres cbaniTimC : in qbus etn miracula fcut 
peregiteriamodo eu ecclcfia veftra fecit pa^ 
ftotcrcftruzDominucofacerdotc^ noffraj 
fl^anafiu robis fua pietate refiimes . Ouis 
em aliquadofpcrauit oculis carnaUtointue 
itq nunc z nos z ros infp^m'' refpicmtes 
Pu^idcrcDdidcraltei i:ocd rac 02atto<» 
vcftrc a deo omniu funraudite:4 cura bafaec 
facca^icCTtniras lacbrimasatcB gemit’ 
feme u»rp^t._0.uap2optcrrdlra8audmic 
^‘®-'^ti9emriaitoues3biccfc cifattgatc 
NO babc^qiii|p^p3j^;j^ ptopKrea rifita^ 
uurroscair pafto: rcras.t dcptoprqsooi 
bus COTam gcrcs.rdhmit robis quem nofd 
niau cocupmfc,£cce em ? nos t ou p» cede 


Quartus 

. fiafticapaccfaoctesrcfirccpdfiectiom' con^ 
fptrantes:m cius amplejcu^cflim’ t cornua 
nicantcsGB oim robie aUo^mur.fcriptam 
pfcntta dcftinam’.3ta(prcdm granftea ros 
tarcftra.facoreno8quo(^cu eorincuiocb» 

litatis oblMctos-Debetregertas pto pietate 
dcoamatelm imperatoau nofirotu in c^an« 
tero:arc.quoni3 z ipfi cognofeftes rdMdes 
fideriu robis relHmere oeftinaruc. O mni g 
bonojctmfis manito fufcipictes illu gratifi^ 
eas oaones offerte deo 4 robis talia codojta 
uif. jfefiinate fiquidcfcmfi in deogaudere z 
gl02ificarednm:perquczdjquo patri glo<? 
ria in fecula feculotu 3me.3gnouii anij ie^s 
ctatozcQZ depofuit. 0uitea fc depofid ecelc 
fiaseoju ptecepjt fide tenere niceni codlq.cl 
CB fummo ftudib culfodiri. 

C Siocrates. 

Capttalum.jEjE)Euii* 

3c itaq; ferefo babcnrito magn^na 
tVrarn» dra ekb cmerfit bdperias. 
(jcoftanteimEatojeocddcntalmpar 
tms fatto aolo. oolo drea galtas interemit. 
Ouo gcilo intertinu infiamatu eft beUS.^x 
fincmi'’ emi tyranna cuncta tencbafvtaliaj. 
affricacg alybia.fimttUgallia8 . Jn illirico 
^>0 z ftrmio aliud rurfiiaa militite citatus 
eft belltt E tvrannu noie btittanlonc. fed ctiaj 
mmuif’ no fotluit^octinebat.jFratnicliana 
coftantini nepodan’ noie impertii alTiim!» 
pferatmonaebo^ virtute fuftnitua £t nepo 
cianii quidc magnencij milii^d Bepofucrunt. 
^©agnetiua aut Ecedea vniuerfaa Etea va» 
(labat btfpcric.3i)o:a igiJ oim imenia coto 
pio tEC generata ell.Ouarto em ano poli farv 
diccfecodlin becacta nofamf pfnlam fergt» 
z ttigrianfaUe itacp niieija apEcbatt^aad 
pllanm folii imsu iura Eucniircnt.Cluo pto 
itectu p tyranoa feineripm ^ poterat ppabac 

£apmilum.iErjEuu|. 

Duerfarq fiquidea^analgoBtunuj 
fe^us imicniflciudicltes.runiisad 
uerfuscosmacbinabanfXuncim^ 
gatoncotontio fuggcirerut.q:ocm egvptu; 
fubucrfil1azlrbia.3nuidu^omaumc au^s 
Fit ci:5®. ^ ^‘dinatides i pzocbqs fcdffealic 
ni8.3cbanaft’mfca du rcniiTct adaUcadn 
am frnodtt cgvpnorj:^egauitc^r-4 Pfo^ 
na decrcuerut fardiccno cocilio atj bicrofolr 
mia cclcbzacoXoftanti’ igitur impatoj dui 
dd z i^arrianonirectapoccupaius. omu q 
& liq 


Hibfr 

|)siuloantcpl3ciicratmc6rrariut>cmut3mt# 
£t pmu quidc cccfic coftantmopolitaiic p5 ^ 
tificc paulfinepoztariiuflit ckHio.Omc ocdu 
ccice in cocullu armcnie fuffocarar. 5^arcel 
lo aiif Dcnuo ^Jiccw ccctlam ancYrana bafiU 
uo mrfuB uiafu-Xuri^autc adriafiopolcos 
ferro vmcms in carecre moJif.tantflcp valuc 
rutqocarbanafiooicebatif Tt inicnfujfuro 
recadcBimparo: cii vbicucp regircf lubcrct 
occiducu quo tbeodolu z oltmpiu putleB cc 

clefiaf rracmfiu.^gifatbanariujimeatoite 

volums no latuit, fj pfcnrics fuga cilapfus 
cft z minae jf)ncipte t)cclmamt.i"ui^fuiGam 
;pdidcmm atnani.pcipuc narciflue nerodia 
nie cpue geozgi^ laodicct leonti’ lucanrio^s 
ebene prulcccfe. 38 cm cu 0fbf ter eet oignt 
late pua^ cu muliere oiltblia noicoe^i! 
ges z turpe furpitionccdarevolfie. genitalia 
fibimet nofeif abfcidill&t oe cetero ^dem 
ducialif cu muliere riucbac.T^oflca ^o ftu-^ 
dio imeatotiscoftancqinanrtocbena eccrta 
Otdmafepua poftf^banu 4 psimiV’ fuccef 
fcrat-t^lacitebecigifoe bijs biaa fufficut. 

Capitulum.jEiE£iiE. 

O iBecoftantinopoUm macedoni^ 
tenebateccltas paulo.Camputatop 
dicto mo.0uibe impato^ pfumed 
)i^ianisc0mouitbcUu.tn6min^cp q^^ttrail 
ni eo epe facid)at.Saade8 cm ittipatoji Vt ei 
cccfiad vadanti fcrrctauiciltu.cgi£vt legeftr 
marenf qcunq? pefllrtie agerchitebaf 
nien8anrem^ipmmonaderij8 pftmis que 
ipfefl)fi3 volutate incoftantmopoUfana n 
becoduuit.-: pactis epo^tn circuitu pofito^ 
ru fTeqnterDicif3ffliriirc.pault bogmatafa-^ 
piais. £tpmuquide CoSejcecclnscFpulit. 
Deinde i^oc6mum'carefibicoegic.iCavcplu^ 
rimi plagaru immanitate befkcrct. ali} vero 
fubdancqe.alq buanaciuilitate puarenmn 
alpsin froniib caraaeres ponerenf vi cent 
bmoifigno notati. t>ec itacp faciebat g oes 
onenns vzbes petpue tamc conftancinopolu 
Ouapcrfccutione ptimo t^xdmtc macedo 
nius aupt epus belladicc i^o ciiutates yllirtis 
cfcnecno TbefpeneBies manebat immote; 

C £tplicit liber quartus tripai' 
niK bfllotie cccicdadice. 


0uiittU0 

i;innpit liber 0umt’ 

tripartite bYrtozie ccclcfufticc, 
C^Ibeodcricus. 

Capitulumt^nmiim. 

T^eui liquide tcpotcpterca 
K Defuncto occidens impa 
coze codann: . coflantiu fju 
tozcsarrij copulerutatba^ 
nafq adeu memoziarcuo^ 
cares.qri ipfe fuiflet 4 ct fra 
fre fecerit inimicu ita. vi pene Dirmpeis nam 
re vinculis vfc^ ad bellu Dcfccderet . t^s in 
citationito codantuis mot^ no folu? ejcpelli. 
fed ciwpcnmifacracifiimu atbanafiu impa^s 
ttit £t mittes quendi febadianuDucecil ma 
}tima militaK manu vdut erroncu iuflit inte 
rimi. OuoauttiUedi c,cerdiu venerit t ille 
Defugerit ipfe 4 paflus t mirabilito* Uberat^ 
dl melius enarrabitis in fattlFactione fu^ 
geficatt 

Capitulum.i|. 

£runrncf4»^ntcria moduoircclli® 
nis z agtiofcat a rui8.£rancem arria 
tiicfi militite cocurrCfc3.vteo8accederaitz 
igrantibo nos ofiderent z lic 5 fine vUa copaf^ 
fioe fint: vfaudietes m confufi 4cfcanr.£r3t 
itacp ia noy 1 3li4 iplbzu ad v^Uaa venerat 
ccpeciabaiurcp futura Die collatio. Ducaut 
fepae afiititeu militite vitra. v. milite bniite 
fc 5 armat gladios enudato8.arc^.fagtt^8 z 
Ycaee.z cccliam 4de ipfe cirdtdcdit llatu^ 
milites ftbimcicoberCres.vi nlliis poiT 5 egre 
dictiuab eccfia m.m9eo^euadcre.£go vero 
irronabile iudicas m tanm pfuftone ipfmDe 
reUnqrtz nos magis ante lUospicuta fudie 
re.refidc8infcdepcq)ivt DYaconuspfalmol 
legerct.popuU mdercnt-qni i feculu mifcdia 
ficoesinoomosfuas rediret. ScdDti 
cepodeaingrcdidc.': militite facrariucircu^ 
danate vt nos capcpotuilTcnf. deriri 4 dc 3 q 
funtinuenti fimula popnli clamabltpofcei# 
tesvta nosDifcedcrcm^vnacu B5tb.£go 
vero magiscDiuerfo oieeba nonos odeede* 
re-mTioincafingitlanm pziuscdrcntSnr 
gensitacgozarionc facra:p:cccpi ftcomnea 
abl^derc.mciius clTcDiccs me pcridilo fub 
iacerccpqucmUbc(co:u 5 eccqjcrc Icfioncnu 
£grcma} ribus igf plunmis et rdiquis fufai 
fcqucntibu3.qui^m monaebiquiibinobi- Eitifc 

reum fucrant-ct aliqui clmco:» incendentes 
tracmic nos.t ita cit Kftis ipfa ventas militt 
busalqsracrariu circundantifexalqsperec 
drfum i?ircurr«ifii)U84)tT mediu comm do 
mino iSTOanieatc^ cuftodicntc pericula dj 
cia tranfiurnius-Dcu magnifice glotificlies. 
quoniam nec^ popiilfi neci trSdidimus > feti 
coi quarinu 8 faluaref >u:tu eif et manus que 
remiu nos effugere pteualuimus. 

C Socrates. 

(rapitulum.uf 

^ etiam geotgins eodem tempotc 

in alletandria geflerit. ipmsatbanii 

fq qai bec palliis elt voce narremus 
3n libtoeni queoe fuga fua feripiu . bec ait. 
Jgimr malecandria furrejccnint oenuo que 
renies nos occidere tfacta font nouimma 
pcio23 p:iojito.‘Repcnrenlc^ milites circuu 
dantes ccclefiam.pio ojatiombus pzelia celc 
bjabant^/ngrediente nancp quadragefima 
gcotgius eccapadocia ab eis mifTus . aupil 
malaqtuiUo:um calliditate Didicerat, 
feprimaifac^ pafcevirgies mittebanfincar 
cerem.epifcopi vincti a militibus Ducebant 
otpbanozu et viduaru Domus abripubant 
et muafiones in Domibus agebanf.et nooi^ 
buscbrifhaniDeponcbanf.oblignabanfDo 
mus z fratres clericotu p 20 fratribus pericu 
U fullmebant. t^cc quidem p^ima.fed gra^ 
uiotapollca runcpfumpta. Septima enuo 
q fuit poH fanctupentbecoHen. populus eiu 
lanseft c^elfus adcimiteriu o:atiomscau4 
fa.co q> ornes comunionc geo:gti Declinaret 
Sed b wagnofcensiUc nequiminus. ipcco 
cuauutracbafttanuoucem maniebeu. qcpj 
mulritudincmiUmarmagladios cuagina^! 
tos.arcusfagittafcp fltenriiiin facto impeti* 
in ipo Die Dominico fup populu irruir-r pau 
cosojltes inucniens-cu iatn plurimi Diicrfa 
fUTenttaliageflitqualia ab cis oecebat imple 
tijncendionancp facto. Ilamcs virgims fc 
018 ignem cogebat eas : vt fe p 2 ofucrcntur 
srrianas.^Tum^cas cernerent dTc viancetk 
J De igne nullo modocogitarc.fic caru vult? 
UccramtvtviF agnofeipoft teapomincnc. 
2-encs 3ut z quadraginta viros to:mrto no 
ui02c^fccrpfit.Seccis narkpDc palma virs 
gia a baetite fuos aciilcos.coms Do:fa ita 
wbcntoUccrauir.vt qdacoeufcpiusa mc 
dws mau^cerfpinasq co::Do;ritDinberc 
ba^lQ vojsum no ferret g tdtmcca funt mos 
KM-^osautqTiuerepomerut ^ qiwndavir 


lauintus 

gine epilio oepojtauie i maiaml ftafim. ^Tos 
potabo mo 2 mo 2 up 2 imoqde 5 reddi nopaf 
fuseff fedcelauiiinfepulta rclinqns ea.vtq 
fi carita crudeliias latere vidcref.X)oc aurem 
aguc.4 mentis crrozcDefiptur.iqacu parens 
les mojtuos gaudocc equidc^tcrcofeirto 
nc.fterentaut.fptcrco 2 ga oefuncto?i.potius 
com impicatis indicia efonabant. t^ofi bec 
autecFegvptoatcp libijs cciliopoitauerimt 
c^sammonitt ^umgaum.filionem.ber^s 
mcplcnu.prcnofmm.nilanione.agatbonem 
anag3mpbu5.marcuDaaconcbiu.adelpbiu. 
atbenodoju z plbfKros bieracc z oiofco;u. 
•: ficcos acerbifluneg itinera copulcrur.vt q 
dam eo 2 u in ipis itinento.alq ^o g epilia mo 
rercnf.5ugauerut aute eposplus $ triginta 
babetcsfludium fcdmacbapaivffipoirenc 
amputarenipenitus vmtatem. 

C2;beodo:icu8. 

■^per bec igif atbanafius eria cofolato 
rios libjos ;^ginite illis fc^ifit. q crude 

liirimasetuterantpalTio^oicens.Jnrerbec 

^terea nemo vellru fitmfti 8 .licett fepultm? 
ra vobis ocnegftimpq ?j>bibclt vos offero 
liiqam rfip ad boc nequicia pemenit arria 
no 2 u Tf z pojtas clauderci.nc ^ fepriircf 
deliu ocfuncto^.l^ec ergo z bqs f imilia ge? 
ojgius in alcFadria faciebat-Sanct^ autem 
atbanafi^nullu locu mumtu cautcle fue pu^ 
cabat.cu vricp aut viuu cum ocduci. aut mof 
mu DecoUariiaut aput eius imgato: ftbi iiif 
fiiTetauferrC^l^jo qua re pzemiu mapimuco 
psomifitbaiufmodt aluiuidiumctantu 
C Socrates. 

Capitu!um.iit|. 

3^perafo: interea in illiricu caftrame 
tat^cftcogebaiemcfipublica necefli# 
tas t mane betraniois q g milites augufttts 
fuerat i^cll3t‘’.^ac$ vcnifletin IVrmiu mu? 
tuo fcdcrib babiris betranione vidit, acrucp 
cft vt miliKs ^ eu coftimerat trafirct ad fauo 
re cdil3ncq.0.ao facto fotu confiantiu imga 
tojc auguftu voce mifla cUmaucft. 4 Zu<p dc 
betranioe nulla meo:u fterct.ille repere (enti 
ens fc traditu ad pedes fc ^firaiiit imga toif . 
*(^o;ro cofianti^ auferes cius corona, funul t 
purpura clcmcnf ei locut^ eft . mones vt fub 
fcemate pjtuato quid(:eret.qD vneg cius eta^* 
ri potius coueniret cp baberct nomen Ibllicii 
mdmibus boncIlamm.^ulTircpcirumpms 
vbemmos et publicis funenonibus ccbibe 
ri. ‘Cunc 0 iqpzofa bvtbmie betranio mo;a^ 


lliljjr: 

rcfur.c5ftaiitiu8 fcrtolitSicSa mntloiS 
bonom ei aufa fuiirct.que a tantia cogttaiii 
oraba t malia fibi.paenicnttto libera(lct.nec 
fe bene fccifequia q Tibi pftare Debuerat ilU 
potilia impendiiTet. 

Capitulum-u. 

0nc wi'f imEaw:gallu confobzinu 
fuu edare f^cui fuu nome impo 
ncein flnaj ontiocbie oeftinamcTt 
|)91!re0Emcuftodircnf otieialce.Cluoad an 
rioebiam vmicfe.circa o:ientg fignu faluato 
nsafparaitailoluna nAc$ fnbrpcciccmcia 
m edo i?ifa . mapimortiiracttlo cofpictcttbus 
ftiic.3lioo ance fuoa biiceo cn muUo cjcerci? 
ta cotramagnennu oeftinanit.ipfei^o m ff r 
tnio mo:abaf z rei fulHcbat enentuXuc igis 
turfotmns eccfiepfulaperteoofimaq^ ipfe 
copererac componebat< 

llSo5offlcnus. 

Capitulura.ut. 

3ccbac etn.Dcu6 omipotend 
vn’qni 4 p:iOTerbo codidit rniuei' 
fa.3nce fecula narimtate-rcjcift^ 
tia filijoicere fugiebaefed ep maria natu oo^ 
cebatcbriftnm. ^ 

C^otfrates* 

^3niob:etnmttlmfarg?te iuflitimpc 
rato: cociliil in ff rmio cogregari . eSue 
illic cp oiientalib? qde 3 marcue aretbn 
fe7gco:giuda^jeldnnu8 que itmoto grego 
rio o:dinaueni t arrianie XBetiit etia baftliu s 
ejcpulfomarcdlo ancyreprule pacraduspe 
(utQ b^arunuoeraclie.occidentaliu ^o va^ 
Icsnnncn^. •? tfle famoftlTim^ommuofiUs 
cdzdube ponfe? siter inuit^aj^i fiqdes poft' 
cbfuiatu fergu *: nigriani ^ anno ^ccr bello 
ru turbas nuUuocofulu fuerat folenirer o:di 
nat^.conenerut in fvrmio z pborinu bogma 
fabdlii libidls z pauli fainofateni fefe cogno 
fcentes repente pamnarunt; 

CapttuJum,ui|* 

CSo5dmenu0. 

0(tbecxx fidc^ofirioes ediderur 
Tna 9 xce.alialaane. multu fibimec 
te^ctu fenfuc^ conco:dcs. 
CSccratcs. 

3dc8c?:porita formio fub pntia impa^f 
fo:i9 confiam^. _ 

^nc efcni qfi annq fidei bogmaca re 
pbederee.ali/' s^finoes bc fide fa» 


0mutu0 

jterutt vnl^dcmatticoeloquiomarcus edi 
ditarcd?ufc.f 3 diroinana ligtta cocowiilno 
babente.ne 0 fcrmdi 8 c5poiltii5e fednecipft 
grcciaticoucmcnte.Hnlitacn latinca mar^ 
co ppofifl bic liibi«ga 3 .Secuda 5 ^o qua in 
anmino poftea rclegcrut loco^ptio ponem’. 
buca q ibigcftafuntbi^erimue.vtracB tnin 
grecifatcconucrfaeft.2^arcu8 g boc modo 
be fidebicrauct ejcpofinoncm. 

‘Rcdim^ in rnu oed patre omipotente, 
cratoiczfyctotcrnmcrfd^cp^ ornis 
paternius in celo i in terra nouf.t in vnige 
nimci^IiliuDnmnfmfefumiepmii anieoia 
fecula e 3 ;p:enat^ell.t)eu epocodumenepiu 
mie.B que facta fiint oia in celis t inrcnf .Ti« 
fibilia z irtuiiibilia. verbu edftes ■: fapientia. 
t lume veru z vita, qui nouiitimisoieb p:o« 
pter nos bumanar cft.ee fanefa ^gme.i cm 
cifipus z mo:m^ z femifa refurrcpita mo: 
mistcrciabie.-: arccdftinccld. ■: fedet mt^cic 
tera pSis.t vccurus cft in eofummatioefeculi 
iudicarcviuos moztuos.*: reddere vnicuw 
epfcdmopa fua ciii^ imperia (incfmc c*'’ftc3 
in fecula gmanet tnf{nifa:>£rat em fedens in 
be^xera p?is nS fold in S fcclb fs crii m fanits 
fo-Etin rpiritiifcPnBadtm idScofolaioti* 
que jjmictis apffe poft afccnfione ad ceU>8 
mirtenduuvtbocercceos z c6mcmo:arec 
coB vniucrfa tranfmiric.p que ctii fctificanC 
aurcredennu ineo vcraciif.&oeautq bicunc 
Cjcno eeillerib filiu.auiec altera eflenria z m 
ep bei z q: o-at tepus atnfrculftqn nonerat. 
alienos nouitfancta cacboiica eccldia. 
^rfus igifbicim^.fi ^s patre t filium 
buosbtcit Deos anatbema ftr. £c (iqs 
bcuppmamefecfa miftrantefiliU3Deip:i^ 
creationS nocoftcef anatbema fit» 

Siqstngcnituawpremci^ec marianatu; 
biccrepiumit anatbema fit St qs fm pfdS 
tia ante marilbieerit filiu dfe.? Uo an fecula 
ep p:e natu apud beu dte.: per t pm cia facta 
anatbema fit-S^ fubftmtia bei oiUrari t 

corra blcmrcrit anatbcmafttSi qsDtlaa 
l( fubftantiaoei filiu bteerit facere.auc Dila^ 
canone cius fubftatie fiUu noiaumt matbe^ 
mafitSiqsaffccfiuuautp:olatiuu vc:bu 5 
bieerit od filui.anatbca fit.Si qs boie 3 folii 
Diccrit faiu.q cemaria cft anatbea fitSi qs 
beu ■: boiem ec maria Dices dcu ingenitu cu 
deinteUigir.anaibcma iit. ©iquis illudqd 
fcripBi cftegoDcuspmus z poftea ego.t p« 
ter me no eft »cu9.di in Dcftmctidc y dolo:u j 
beomcvdolotundcjtiftenriu Didumfitad %tbtv 


tjrffmctwnenwgis wigcniflante fcmlata 
uidaicepcrccpcricanatbemafit. Siqsau^s 
dimsvcrbucaro factu di mbumm came 
mutatu putaomt-auc couerilonc facra fufcc 
pinccamcanari>cmafit.Si quismigmi^ 
tuftiiuDdcmcifi.cu audfcns^ojniprioucm 
autpaiTioniautcouerfionc.autmutatiouc;. 
autpcrempnonc3ru{lmui(reDicitauatbema 
quisqd fcripiu dl faciam^ bomi'nc5, 
n^arrcad ftlm Dicere fcd tpm ad fcmetipin 
aflmt oipiflc Dcu afw tbcma fit. ir>i 4ecotra 
iacob n5 filium tancp bomine Uictaflc.fc in^ 
nicl Dcii.autparredu6Dijtrenc anatbcma fitr 
Si qs illud qd fcrip tuj dlpluif Dnua Duo. 
uoDepjezfilio pcrccpcrit.fedtipin afemet 
ipo pUiercDiperit. anatbema fit.pluitewm. 
Dns filius a Dno pJe.Si 4^ audies Dfhn pa 
trcaui ftliu Dnm et onm patre z fiiiu-z Dns a 
Dno Dic&.Duoe aiTcrumtoeos.anateba fit. 
'Ro cm coaptam^ filiu patri fed fubditu no 
uim^.necp eni ocfcedit in cojpus fme voluta 
te patris.nec^ pluit a femeti^o fed a Dno au« 
Ct02itateqiii|pcpbentcp2enet5 fedeta Dej^rf 
a fcmeiipo.fed audit Dicite patre, fccic a ocjc^ 
tris meis.Si 4s patre z ftliu ? fanctu fpiritu 
vna pcrfonaoicicanatbema fit.Si 4s fpins 
tu fetm paraclvm Dices ingenitu afferit Deo; 
anatbema fit.Si qs ficutioocuit nos aliuj 
DiciiparacIvmp:ctcrfUm.aiccin.Z3liupara 
clffil mittet robio pater que rogabo ego ana 
tbema fit-Si qe fpinm parte Dicit pat^ aut 
fiiq.anatbcmarit.Si40 patre autftlifizlpt 
ritu dus tres otat dcos anatbema fu.Si qs 
cqfilio Dd ranep rnacratura factu alTcrit 
liu Daanaibcma fit.Si 4® nolcK p:cnatu$ 
filiu oi;cerit.anatbemj fit . 'Ro cm inuitue z 
vim pafluspatcrncccffitate naturali qfino<s 
Ics genuit filiu. fed ilfco vt voluit z fine t^o 
rct linepafTioecc fcmctipo genuit eu. Si 4® 
ingemtu t fine ^inc^io Didr filiu tancp ouof 
fme ^rndpio.': duo ingenita oicesjt ouos fa 
cies D«>8anatlxm3 fit. >£apnt em cft z pn<s 
cipt^mniu films.capiK autem cbrilh efi oe 
im-Si em ad mu omnmp:indpiu quod eft 
uncpunctpio g filiu pie omiareferunf. “Rur 
Ius aos fubtiiicer infpincntcs ebrifiianu ien 
Ium Di^us. 3i qg cbriiM Deu filiu Dd an 
tc iccuU mimfiranrc pamad omnem creatio 
ne non Dicem . fcq ecquo cc maria natus cft. 
rc tunc oun t ^Ua.etcbnftu die roca tu. 'rini^ 
^mp;ccq)ifle tt^s effer, anatbema fu.ft 
jw *amoiaccnu8.am ccpofica fVrmio 

«anc.qua nos cc grao tranftuiimus, 


0uintU0 for.jE]Edf. 
Capitulum.uiii. 

'^nia De fidep^cnit quenda; fieri 
{r3ctam.omia caute qucftta funt z ejc 
pofimffrmio fub pfeniiavaleftset 
vjfacq atcB germani z ceterotu. .CSfticit rna 
Deu efle padi omntpoteme.ficuc etiainomni 
oft)e terram annudaf.z mu migenira filius 
cius iefum ;cpm Dominu z Dcu faluatoacmep 
noftrueiceoantefeculagenitu.Duos autlDe 
osno opojterc Dici.qmipfcon83it. 3bo.ad 
patre mcu z patri veftru.Deum meu et Dcu ve 
ftrum.lbzoptcrea z omniu Deus eft, ficuti eri 
amapoftoUisDocuitiudeoru Dras non folu. 
none z grecozu z $entiUtti%iUu$ quonia dr^s 
rudfio cpfidciz pztpucia per fides,z cctda^ 
dem oia cofonant-z nulla vidcf rcmancrcDi^? 
fcordia.Ouia vero multos mouet fermo lati 
nus fubftantie qui grcca lingua oicif vfia. vt 
fcrapulofifltme cognofcaf orno vfion.boc eft 
dufdcm fubftitic. aut omoufu.id eft fimilis 
fubftacie.no oportet bozu fermonu qtianda; 
oino fieri mentione.nei^ Dcbis e;:poni apud 
ccclefiam^lptcr banccaufam ac rationl.quia 
in fanetis fcnptur? nibil tale feriptum cft.£c 
qm bcc vitra bumani fcientia z intellectum 
funt.z qa nullus p5t generatione filq enarra 
rcficutfcripjucft.generationl dus 40 enare 
mbit.bocemfciendttfolupatrem nolfequle 
admodu filium gcncrauit . z rurfus filiu quo 
modo ipfc oc patrcficgenitus . 'Rulli ^o oii 
biu eft maiozem dlepacre boiio;e z Dignitae 
Katep Dmmitatc.ee i^ nomme paccrnodfe 
potiojc.ceftiftcante ipfo filio.qui inc mific ine 
qtutpacerimatozmeeft.z boc cflecatbolicoe 
ni nullus ignozat Duasparonasdie parris 
z ftlq.z pan-cquidlmaiozem. ftlmm #0 fub 
iccmcim omnib?qucdfubiccii pater cius, 
patre verominu non babcrcz imiifibilc.im 
mo:calem.z impallibill die . filiu vero namj 
cj:parr*,Dcumc,cDco.lumlc,clumme.zbui^ 
nariuitati ficut pdictu eft nuUu noffe nifi fo^s 
Hi patre.ipm vero filiu Dnm z dcu noftru car 
ne fcu co:p^ . boc cft boiem afllimpriflc. ficut 
angelis annudatu.z omes fcripcurcDot^ r 
majeime iplc apfus Doaoz gen tiu. 2>?min^ 
affumpfit jrpus e:c maria ;^ginc.per que pafis 
fus eft.apcic aut toti’ ftdd z firmamentu eft 
vt trinitas fcracf fg.fic i culgclio legim’.£a 
tes Doaacois glcc84>apn5ante6 eos in noie 
p2is z ftlij z fpuflcri 3nteger aut at<p gfccras 
eft nuerus trimtatM^araclu’ r^o fpulfcms g 
ftUurmifHSTcnufcbmt omifttone.vtapo^ Hibft 

Itotos tbmncs crcdcnccs fancrificarct. *fyi3 
fgif e;:plariati5ib ctii poli Damnatione pbo 
tmiicofcnrtrctfubrcribercfuadcbanc.^imt# 
tenteseireddendu epifcopatufipcr pemteit 
til anaibemsrtsaret Dogma qd ipfc compere 
fat "2 in coju remenria c6fonara.3lle ^o eo^ 
rS quidc ptopoTitu no fufccpit . fcd ptouoQ 
feit cos ad Difpumndd. Ouaptopter Diffini o 
to Die imgatons volutate eSuenerut pfentes 
epircopi.i fenatotS n5 pauci quos peeperae 
adefle Mfpucationi f>nccp8. inter quos relli^ 
cit pbotino fabinus ccefte tue ancvre pful.Cjc; 
ceptotib voces cofcKbentib cotu magna 
certamina fermonu inter vtrancp parte facta 
tiofcHnf.viciufcp pboiin^ Damnatus eft.x in 
fuga pfiflens^ cetero libtos vtracp lingua 
coficiebat : qm. nccB latino fermoe videbatur 
igtmrus.Scripritquot^coira oesberefes. 
ptoptiu itudes DOgma pfinnare.£t De pbs 
cino quide bec Dicta fulftciant. ^ciendu ta^ 
tni ^ ff rmio cbuenientes epifeopi penitetia 
tucti funt.in e^ofitioe fidei lanna lingua p 
l3te.*]^ofl editione nanc^ rd>i ea contrana iu 
dicabanf.qua (luduerut ab epifeopis 4 i^tn 
fnbfcripreratreddi . qmcdabaf a plurimis. 


riref.Sed necp terrot Deluere potuit qb fe 
mei iderat inHitutitreo q» apud multos babe 
ref.£cDe b .js quidon illa Di;:ilte fudlciac. 

Capitulum iftonum. 

feia vero t beofio bifpano inuito il 
luc veniente fecim^mentiong bteui 
ter etia De eo Dicendu cfl Bnie pau« 
tu tepus ifte vir molimine arriano:u 5 fuerat 
HulTus ctalio.tucaute Hudio eotu qui fvrmio 
c5acnemt.eucuOcauittmpato:.v0les eu aut 
ruafion^ aut necedltate cocotdare pf mtibus 
fi?occnifacto majcimuftdei eomputabatur 
cire tellimoniu.0u3pzoptcr ficuti Di,a cp ne 
ceifiratevenit.tDuets cofeniire rdpuerettos 
meta togeu^ plagafcp ppeflus eft. J3ndz etia 
tieceffitatevebemeticii^orinonib tuc editis 
cbfenfit arm (abkriptiut^nnc ergo terminu 
babucrut q ranc ff rmio gefta nofcunf. 'Jm^ 
peratotautecodantiusmotabafmffrmio.t 
betii quod gerebaf contra magnentiuqcpe^ 
ttabatcttcntum. 

CapimlumBEtimum. 

'Rfcr^ magncnrius ad feniotej ro^ 
mapuenie^ multospemit fenaiotil 


lauiutus 

dc populi. S^ofccns vidnes efle contra 
fccoftanc^milites.abfcclTit adgallias pai^ 
occidctalio.£n<5 illic bcllu fepr inter vtrun 
0 eiccrcerct.modo ifti. modo illi victotes ciTe 
vidcbant.l^ouiltimc ante Daiki^ magnenti 
us fugitimf rfam qb eftgalliccallrii. videfs 
(Bfuos milites qfiDepdttione iriftes Itans 
celfioteloco^s nitebafallocutidis cbidettt 
dine cofottare.ZIuc illi folitu fauote magneti 
tio ejebiben pparati.e Diucrfo noletes clama 
runt oes.XDnllanti augulte tu vincas ‘^oc 
auguriumagnenn^maicitad femetipmtan^ 
ei Diuinit^ no cocederef imperiu. ':,5^ea 
relinques cal!ru ad vlteriota tedebat. 
tibus ante coHancq militib. circa monte fe-s 
leuciufacacdgrdTione.folus fugiensvenit 
mlugdunenfcmvtbe.coperiens fuamamefn 
t fratre que cdareconlhma*ai . nouilfimein 
terfecittfcmctipm.confolatu conftancij.vt. 
^lli rcDoauguftiDic,?:v. 'Ronpoft multum 
^0 tepus etia Deccntuis alter ei^ frater femet 
ipm flrang(tlauu.fcd tKC$ ficad rempublica 
pappuenic. 'Bapoit paululujapudgallias 
ocddetales filuanus quUa tfiann^ efr epoz^ 
ms.quc Duces coltancq vclocttcrpcmerunt, 

Capitului ©tt&tnmm* 

Otroiudei in Dfocefarea paleftine 
tcfilletcs vicina loca turbabanr.t p« 
rumetest^tabatrefulcareromanis. 
"^oflbecuacpgaUuscefarcu antioebie oe^ 
geret eperciiu Dcfrinato eos appbenditdui^ 
tafcmm‘'^ft3iiit.^ucg videreffibi ptofpere 
geirifle-fclicitaceno fcresaccclTitad tfranni 
dem. 7 no infinuas tmpatoti fui inmuionej* 
quefrote vocabulo rnagnii iDomuiauuipfec 
ctu otientis occidit. O b qua rem cofrantius 
indignat^.euocauit cu-Oui di cotemnere n5 
valeret.pergcbatadpnncipe. >Cum cotra in 
fula fracconenfem venin*ct..ettm iUicconllan 
tiusptecqjitinterimi. 

CflpituluiBuo&ftimui. 

Ofrpaululu vero tepus iulianugaC 
li fratre ccfareconftitucns cotra bar 
barosDirepitin gallias. Gallus 
qui t coltannus feptimo coftandj cofolam z 
fuo tercio ita pcnmif.iulian^ cofejueti c^fii<s 
iam arbitionis t iuliani coiiimitcefar. Die fc 
peimo menfisnoncmbtis. 

CSo5omenus. 

■^blatis itacg rv rannis requie maloJ0 
vidcbafbabcrecolUniitts.a DcTcrcna 


Eiljfr 

frnnmvOTit3drcrao:er()mi.illicw)lcs tn® 
PDUcjrcrccrcDcintftiicis manubqs-CroJ^ 
autaoccafioncpoircTtriitfiBpjnis epiTco 
DOS mswgmate cocoadarc-rarfus fvnodu iit 
vialia cdcp:a udi drcc5ftimit.3ntcr£auiU-s= 
uscSquindaimanniarmiret roraanaccdc 
Oaiiipitar-dii fucccdiilibcrins. 

Cflpitulum.jEU)'- 

Siturmanciocbia Tmc alter bcrc(? 

arcbes cmcrlu acrius, cognometo fi 

ncDco.3f8cmadcinq arruis Tapte 
baf.rcdabamanisrc regrcgabat-coc}» amii 
m comunioncrua rccepificnr. OjjI (icuapze 
dictu cft aliud mctcgercuo. almdrocecdm 
ftiscft.Dum tcrmmu fvnodi ntccnerufopi^s 

fubi^pfil1ct.voU:n8drcuuenircptiuciP5Ut. 

^iprcrea ergo arrianos aecius oecliatat. £rat 
«am is aecius pzius berericus 2 fcraetmitne 
arrij tJognia Defendere videbaf.£rudic^ em. 
aliquanrulu alcicandna reuerfus cft. t venii? 
ens m annoebiam fvric vnde otiundus erat. 
a leonrioamiocbcnbpontifice Dtacpnuso? 
dtnaf.Xunc ergo venientes ad (c.Dirputatio 
nibimfopbiificiscludebat. Iirtocenim facie 
bai fcques carbegonas ariftocclis oifputas. 
a queda m comenta cocinnana que no fencic 
baqnecpab emdins intentionemariftotilis 
agncucrac-^lle nancp ptoptcrfopbiftas tue 
peridentes pbilofopbiam boc opus iuueni? 
buscjcercitationiscaufa cofcril^s Dialecti 
eam fopbiftis per buiufmodicotentioes op? 
poiuit. cofcmplamsautc pbilofopbiUbzoff 
platonis 2 pbifoni oedarantes ea q artificia 
fcab ariftotilcfuntcofcripta redarguut. Sj 
aenus cotcmplafiuuDocco:2non babensiii 
comcndationito fopbifticia gdurauit . 0u» 

obrcmncciniclligcrcpotuicquomodo fit in? 

genita generatio •: queadmodusqb nafeitur 
cocternii fiegeneranti. ti>aru 5 ergo imbutu» 
cratetiua toiuinam litterarum ignaros tan 
tummodo incotamonite p:eparafus.quod 
etiam quilibet rufticus facere poceft. £t puj 
ticc veteres qui eloquia ebriihana ftieracmd 
p:ec3nlegifrcf.ancrcbatfcmulm gauderelii? 
Dtis demens z aflTacani:nccno o:igcnis . cuj 
Ttup fuennt illi viri tonus fapientie virnm<s 
bus eruditi, fedt igitur epiilolas ts ad impc 
racoteconftannu.zalias quafda contentior 
Des muoluens.-: queda comcniaconfidcns. 
Ouaobzemetilfincoeo vocabat. EtUcet ea 
dem q arruis vcdicarct.tamc a filis no valcr 

obusinteU^creepUpiQnes fOiogirmoma^ 


aimeadequdtlliljpnvntpttiabafberctiaja 
ipzopiereaeopjpulfitseccidia credebafili 
lie ipc potius c6mnnicorcnoUiill£ . 'OacECis 
nusem ec illo funt qui tunc quidc ctii nunc 
auiccuuoraiam vocunf.lboBcriou: nauepte 
poje eunomius noturiusaus eradid’ ab co. 
cditionccius bcrccica oiuulfiauit.Si oc eu n 
nomio locis couenicntfocjcplanabimus. 
eSosomenus. 

Capitulum.jEiiif. 

"Bimici fiquidg fidei putantes fe & 
pusmuemirccotra oefenfotcsaus. 
valde apud psiticipS labojabant.vt 
ecdcfijspellcrcnf omnc8.quiab eis videbam 
lur eflcBepofiti lantp alterius fidd. vdqjri 
uoeollantcimpcratoa collaniio reftitiflent, 
ita VI fuilTei pene adbcllu pcrucnami.’|b!eciv 
puctameatbanafiumaccufabatquiinuidie 
mmiciate meg coilantc viuo et eoRamio eu 5 
feoiligereptofttenie.abeiUB molcRia recede 
bant.ir)cdanriocbtacosregati narcilfuscy 
lejC.tbeodo2U3 traebie % tbeogmus nicenus. 
patropbftus fcitbopolcoa. imnopbod epbe 
liuB.t ali) cirea triginta feriprerane oes viiii; 
uerfiseptreopis . quia coira fanciiones eccle 
fiaRicas alcpandria? rcmcaflci.nec in cocilio 
fine culpa fuiflei inuetusd lubcbam vt netp 
comimicareuici nctp feripta oirigcra.fed ge 
otgio4 ab cis fuerat oidinaius.0cruatba< 
nafio nullus bine fermo fuit. 

Cepitulmn,]EU. 

SifurDcuictomagnetioctt IbUisco 
fUntiusromanont renmi^imperi 
um.ommfiudiolabo:3batvt occir 
dentales cpircopieofennrentei8.q confubftl 
ciale patn filiu Denegabant. £.t boc facte 
bat nolens a |mio:dio aperte vi'm facere, fed 
08 callide fuadere vt in Decreto co n tta a tb ar 
nariumaboiienutibuscpircopis babitoco 
fennifc. Speral«i em quia fi Dcacto cornu 
niDamnarefatbanarius.faciliusrulvolura 
cem in reli^one compleret. 

C Socratra. 

^nc igitur in f lalilc^cnemm epiTco 
pi oiientaliu non multi, quonii plurtr 
moseomaut renecnis.3Utmncnslogimdo 
p«)bibuit.occidenralmvcrovlrnj trecentos 
vt ^epto pnneipis eonciliu medioUm ceUr 
biarcf.*^! couenientes oiiftalcs^ncc omr 
nia cotra atbanaftu oecrctu fim comunepo 
fedwnt.vt boc facto penit’ a aditus aiccan? Hibft 

dnc cla«d[crcf.Ouod ou rcnfilfciit patiliiiH» 
g.illicancmbcreii8.ovomfui8albcmetropo 
lisiHtoiut eiircbiimVerccllcfis cpifcoptie: 
quia ad ocftructtonc fidcicorra atbanafwm 
02 ienra [C8 a gcrc molircn?.furg€ tca voce ma « 
gna cbitiabam.oolu z circumucnrioncsper 
ea qucgercbanf cbrillianitatie Dogmatitoir 
rogarul^otrem veras cotra atbanamjmcul 
pasdTeoiccbat.cu ad rcrractiones fida talia 
ptobaren? inuenta-tllis ergo taluj)K)clama 
(ito concilia tunc foluic^ifcopoju. 

|[ 2 ^beodo 2 icas» 

Capitulufn.)EU|. 

£poftto ftquideatbanafio alia bere 
ttcifidicie.cponcrefumvifioocmna. 
fed ncutrfi bo?. perduci potuit ad cf 
fecfu.cum pfenee p 2 incipe oamnarrf.^a »nia 
fte agebaf i in^ie. Ooo facto t ipi eccUfns 
iuncc,cputfi.? in vlnmis terre finito babitarc 
pcepit. 0.«od rurfus mirabilis atbanaftus 
Docmodo in illa fatifractioccofcribit. 0uiti 
tanru poterit mcincuarc. quaniu 5 illi gciTerc. 
Zionc em aclefqs pac£ babentto z populis 
per collectas otantito pontifcc quide ronia^ 
ne libertus tpaulinus galtiaru mctropolita 
nuscpifcop^.ctDYoaifiusytalus- lucifer mc 
tropoliranue infula^ fardmie.': eurcbius cp 
iptalia oiiies epifeopi boni.t pdicaiotes veris 

ensabripiunfttraduiurenlio.nuUababc 

tes culpa nifi quia amana nolucruc confenti 
re vcfj nia. nec^ i caluntj s fubrcripfcrut n ris, 
0e mapmo aufe Toptimo fene i vere cofel^s 
fozeofio aia loquicredo fupcrfiufi.O mnito 
em notum dl:quia ena bunc cjiiUo ocpo 2 ta<s 
ri fcccrur.iqon ein ignobilis^fed cuctis no^s 
(cimr elTc nociitim^. 4Zut nmc^ no p 2 cfuii 
nodo.aut recte ioques nofatifftcii vniuerfis 
0ueeccleria bumspatrocmij memozianon 
babct.0uis aliquado ooiens cu vaiira ad 
cu no remeauitranu8.0,irt8 indigens cupe 
nna.n8 mcmitq5popofcic.£ttncnac6cra 
bfictalia pfumprerunnquia tmpiecas co 2 U 5 
ttiolimmacognofces noluit ptopjiafubfcrt 
piione firmare. 

C Socrates. 

f^uurimpato: illos quidcmitlft inepi 
liu.gemralc vero cociliu cogitabat fic« 
ri.quatin^omcsoztcncalcsepifcopoavenic 
tes ad occidente fi pofleiconcotdcs efficerer. 
0ual cu p 2 op ter itineris fpacia Difficile vi-f 
deref.Dupliccrractauu fvnoditj celebrari, vt 
wariminuquid^Yt^li^lJBfic^dcfn^derant 


lauuuus 

couenirent.orictales aut in nicomediS bttbi 
nie citiitatc.X>oc § impatotc tractlce. effecti 
n 5 cuenit vt voluit.ncuiru vero conciliu fib» 
fnctc 6 co 2 dauit.fed veruc^Diuifum cll^Reqj 
^0 anmino coucnicres alterutris inter feco* 
fonarepotuerut.': 02ictalc8i fclcuria ifaunc 
pgregatialiudfcifmafunipalfi.quod fiiols 
eo narrabitur. 

C^beodcricus. 

Capitulum, jfuii. 

00 fiquide liberq pom famofilfimi 
feabituptoveritatcDvalogu contra 
coffantiu volo referre, qm a fidettto 
filius tpis eftcbfcriptus. jfs ctnpoft iuliuin 
filucftn fucceffote-gubernaiiit romana cede 
fia.DifpuianoimBato:is coftanctj.t tiberq 
romani pStificis. ^offantiusimpatoz oijdt 
"Roseo ^cpianusfis.xcpusnfecmita^Di 
gnu bocmdicauim^ vtaiocantcste.tnonere 
mus.qrimiscomunioneatbanafiirceleftiflt 
mi t ineffabili fupbw Dcteti abnegare iwDif» 
ivras, 25 oc em terraru orbis pene fieri cop2S 
bauit.t fi^nodali renteria aiicuu ab ecclcfiaftt 
ca comunioeDecrcuit. Xiberius epus Di;nf. 
O impatoMudiciaeccKafttca Deca cu maci«' 
ptoferri iufticia 0uap2opter fi videf pic 
tati me Difeeptationeiube coffitui. z fi appa 
ruaicatbanafius cocfirmnatioeDtgnusnmc 
fcdm eccKafticecorcquaic forma proferat in 
«uDigM fm^ia.l^o c?n poffibile cft codon 
nare vira:De quo nibft cjcaminam eff.qa Imi 
tus oebee Danari nifi fua ca fit prius audita. 
£offantiusimpatoroirit. ^niuerfus mun 
dus adiudicauitei^facinoraCed ille fiaicab 
initio tepus illudit-X-ibcri^epus Dicit.Om' 
cuneg cofcripferut no ipfi riderutq geffa fut. 
Sed propterglorta z timore.t ne a re cotus 
tnelia paccrenf acquieucrut.3mperafoi oijcic 
Ouidcft gloria z timor tcommeliafXibc^ 
rius oticit. 0uumi5 gloria oei non Dili^nt 
tua magis Dona pponunt.Ouecrgo ifti non 
vtdcruc.nd epminates adiudicauerut quod 
cft epianitati» alienu. 3 mpator Dtcif. 3 n (ao 
dc vtit^codannaf^ eltin coctlio nri.ttn con 
cilio cotra euparicer Decreucru t omnes tori^ 
orbis g)i(copi.Xiberius Dirif.'Runcp mpj 
fentfa fui bomo illeitidicai^ cft 0 iucucb ent 
mccoucnietcscSdcmnauerut cu . Difcedente 
atbana^ a iudictb fentcnttl proculcrut.£u 
fcbuscumtcbusDicit.^n mcenococdio alie 
nuo a catholica fideprobatuseff.XibaTua 
b!)rit.0ainep/oUiad(c3acrunc£fbisquos ^corneo nauisiorcncfamm mareofe quos 
fnifmwit ad accufarionCTn gus . vt comni 
ctimgdtaconficcrau.*i?o:aif3<g 
na ti fuM 5 UO mo:tui funt tbcoginus t fbco 
do:ud . rcUqui vero tres viuunt . boc eJt va^ 
Icns.maris z vrfamis.ab btjs qui mifli funt 
fardicf^toptcr banccaiifant fmodos celc^ 
b^taeft.Ouiw ffftodolibeltos obmUrunt 
venia po 11 uUnres:quonil in mattote per cas^ 
Ipmnwocvna parte corra atbanafiumgefta 
cSfcccrnnt.libeUos eo» nunepremanito ba 
bcmus.-Cui bonlnos credere •: comunica^? 
re coucntC impcrat 02 :bij 8 qui pnmitu s 
nawefimt z venia poftea popofccrunt-an eis 
quiadbuc becacciirarc cotendunt. £p icte^ 
cptrcopusoijctt. p impcratoznofidacaafa 
bodic nccB indicio?, ecclcfiaflicotu fermone 
fam.red vtapud fenatozcsinromana conftt 
tutos v:bcs!o:icf: qu 3 rii«pG'aucritp 2 inaV 
pem 3nipcrafoj ad liberiu Oicit.Ouo te par 
res toti^ojbts; quonia m folus bomme virt 
dicas ncpbandiflimu z o:bis terrarii pacem 
cccleficcp PuToluis.Xiberiue Pijcit . 'Hon co 
ego fiim folns fidei caufa minuif.nl z an^ 
quitiis tres foli reperti funt. refiltcnces prece 
pto regis. Eufebius cnnucbiis oi,cit . 
ratoronnofirii nabuebodonofor fccifU-Xi^ 
bcrm8t>mt.'R6:rcditarationabiliferadm« 
dicandus eft bomo;qui non eftecammams. 
t^ic ego pnmii^ peto generale profinre fubtf 
feriptioncmconfirmantc fidem nicca prola 
tam.vtita rcuoc-iris abcplio fratntonofM* 
z in lods propjqsrcftimtis.fibt} qui turbas 
partimceccieins vifi fuerunt apofioUce fidet 
cofcnrire. tunc apud alc?:andri3 conucnietra 
omcs.vbi z accufams z accufatores func.ec 
b efcnfo: eomepaminata caufa pofiUm^pro 
ferre fchantia.£pictem8epifcop^t)ipic*S5 
curfaspubltcus no fuffidc fubiectui epiCco<t 
poru. Xibcrius oieit. Ecclcftaflicc caufe pu 
blico curfu noncgcnf.£celefienanq 5 fulfict 
umvfcpadmarcperducerc fuos epife-opos. 
3mperato: bitit. Oucbudu ftirceperunt fot 
ma folui non poflunt.'(^lurimo:tt nantp eph 
fcopotu bebet valere fencena. quia ipi cccKa 
ram rectores ordinati funt. Xu folus es qui 
amjaciasiiUusfc^atibcfendis.Xiberujs 
biuc.3mB3to; nucpaudiuim^abfcnreacctt 
utorc mdicc et? fcelcra .pfercntenifi q: ^rta 
bec odia vjdenf . 3mgator bitit O mnibus 
cqm^iwcuu in comimc.nulii tame ita iicuts 
n mtbt. £ui Dum non futficcrct ineeriras fra 
tna mei maioris. n €<5 bate memoric coftati 


0uintU0 PiEptuf. 

tem ceffauit in meis inimideqs frequeter im 
pcUeremtfi nosmaiori manfuetudinc betens 
ti impellentes momf^ fempcraltemus.l^ol 
tairacBmibivicforiacfi.nec^ contra magne 
tium vel filuanumift illu fceUftfi ab ccclcfta-s 
fticis ecpulcro rcbus.Xibcnus bijeit. "Boli 
p epifeopos vidicare tuas 
nus em ccclcfiafticoru cpifcoporu.ad facrifi 
candu vacarcbebcritO-uaproptcr ft tibi vi# 
detur iube vocaK ad^pria locafaCcrdot^. 
z fi concordes afparuerint d. que nos in pre 
fcnribdendimusfcbm ftdcortbodopamin 
niceaconilimta ftnodo.ranccSuenientes p 
ludebut pro mundipacc.ct bomoein®» P« 
cauirnbrcprobcf iniufic. 3mpcrator bijett. 
^nu.ell quod quenf. I^olo em te amplectc 
fcmccclcfiafticajcommunionc romebenuo 
beftinare.-t propterea cocorda paci, z fubfcri 
bensromereuerttrc.Xibcriu8 biicit.*RoitK 
iam fratribus valedi;n. Maiores em funt ec 
cclfi3ih'cefanctionc8.^romanc babitatioci 
uitari8.3mpcrator biicic.£rgo trium bieruj 
Ipacium ad bcliberanonf babcs.Si vis fnb 
fantKTcromerGicrtere.auicertccogita iquS 
vi8beporcanlocum.Xibenu8biidt Spa# 
cium Dieru crium.rationem nequae^ mumre 
potefi-quapropter vbi vis birige me. jfmpe# 
rator aufcpoft buos bies craminato libeno 
ec ncqua$ a fuo propoltco rcuocato: iufTit ea 
in feriam traebie epilio bqjorrari . £grcdi 
ente libeno:imperator ad eppenfas qumgert 
tos folidos bellinauit Xunc liberius refere 
tibi,tit.'^3dc z ba eos imperatortopusem 
babctfai8miliiibu8crogare.Similif z au# 
gurta tantos ci biredt^Xi^ms bi,cit “Red# 
de bec impcratori.opU8 em babet bec ad ct^ 
penfas miiitufnorum Siem imperator bec 
nonbabetopus.bctcos aucentio z epiaets 
illi enim opus bcc bicta babcnt.DutB ab ds 
nibilaecepifret.£,urebiu8 eunuebus obmlit 
d alios foUdos. Xui liberius bijcit. Xotius 
orbisccdcfiasocfolaftitcan^ binatomi# 
bibccaffcrs-^^adepriuseircimbucrccbri# 
flianus. tnis gdhs.poft tres bies nibilacd 
piens milTus etilio eft. 

Capttulum.jEuifi. 

£rirari8icacp propugnator z victot 
iracbiam ftent fuerat mffum vt gue 
nit.Duobufcntranracris annis.con 
ilantius romi renit '^roccru vero fma tcru 
epeomges rogabam viros fhosvi confian# 
tioruppUcarcntquannus paftorcmgregib» 
^ q Hiljfr 

rcftiracrcf.SicbAnt cm. a nifi flcctcrcnf ani 

mfip 2 mcipi 3 .cosipsrclinqtKrct.ctiid pafto 

rem illil matimu p:opcr4rct. Bc ilii oicCTunc 
'Roofurozcpjuicipiofoimidam’ • nccfo:tc 
aliqua veniam p:omcrcmur. fcd fo:cc vobiff 
inquittt magis p.irccc roganiibus z vnu alte 
us ftec.auc pzeccs fufcipict.aiit fi necri nequi 
uerit ftne aliq iniuna nos Dimittet. 'it^occon 
ciUu mulieres lUe laudib? ma, cimis ptenTCtt 
de gcipientcs.cum oznaiu folico adterucim^ 
pcrato2c.quatinu8ecvcfte fublimi infigncs 
casi nobiles arbitratus reucrentia cis babe 
rct z parceret, adeuntes cm ptindp^tali vo 
ceclamabant-^iTcrcrc pnte auita^.pafto 
nspzouidmnar.on babcnn 8 .quc lupotuni 
p4tctmltdqs.acillercrp6du.non cgcrcalio 
p3llo2e ciinta tc.cnc nancp pontificd qui co2ii 
cora baberet 'f^oft magnu nancp Uberiu qui 
dam Dtacoiio2u cius felic nomic fiurat 02^ 
hatus.cifcpccpofiiSinnicca fide inconcunc 
fcruauit.fcd co2rupto2ito eius fine oifcrcrios 
nec 5 mimtcabaf.'RuUu 8 ramc babiianrioj 
rome in bafUicarningrefluscft . eu ille intus 
artaret. '^ocautceiil marronciileimperato 
riDiicerut.O-ua gratia fle,cus pccpiciUum in 
tcromu cgiegiurcuocari.ct vtrancgecclclias 
gubern.irefimul.*i:»i 8 crgo litteris mcircefi 
fpcctaculo rclictis.fprus clamabat lurta pn^ 
cipis effe rentemia. vt fient Duplicito colo2ito 
piuifi fu nt fpectaro 2 C 8 .ric opojterct alterum 
bis.alrcrum aitjs prcfidcrc.^Ium crsopmy 
tus piincipis litteris fic fauificnt-poftca co^ 

mocicoimmiclanuuerucvoce^nusDeuo. 
vn" cbriftuo.vtmo cpilcopas. 3 pasein vo^> 

«3.1 ego iulMI ponere iudicaui 'Jboft baa ve 
ro Fpo amabilis populi pias z iurticia oina^^ 
(as voces fanetiflim^ quide liberi^ ertreucr^ 
rtt 8 .feu;: aut recedi babitautt 1 aliaciiutate. 

C Socrates. 

(Capitiiluni.iEi]E. 

Btcmpeftatc Icontio mozientc. ^ bfi 

raieuetium D^aconu otdinaueraf. 

cudo;:iusGermamce epifeopusque 
erteiuitas rvriccu eflet rome pfens. tuc finjcic 
fibi caufomneceffitat^ incubcre. etimperato 
n callide locutus. qficiuifa 8 scrmaiucio:u 5 
cius peouidentiaatee cuftodia indigeret pc 
tat VI remearet ad fip2u.0.acpzmccp& mbil 
ajfptcicns abire Dimifit. Bt ille cubicularios 
coopcrat02f6 babcns.relicta ciuitatefua an 
fiot benii vCorpanu cpifcopatu.f oocre nan 
9 ftudebacciium.C> b qui rcra mms cft con 


iiuiutug 

ciliil faccK facerdotu z o2dmatione ei rcrtati 
rarcDVJConat^. Ouod ncq'.iac&bCj^}3 crt.eo 
q:* nums valeret odiu coira etium cudo^ 
bclidcriu.StDcbis^dctantu noflcfuflkiat 

Capituiinn.jfjt*. 

Omm igiturqui amnio couenerik 
02icntalc8caqucDc atbanafiogcrta 
rtmttaciiiirnitaii tradentes . ad c5ci 
lium feoccun'iflcoiccbant.Ouo2u rtudioco 
bcrcbant vtfacius z valcn8.qmab initio q^ 
an ianu oogma tcnuerat.m medio aute 
omoufiants cofcnfcrant.bato illis bello ro« 
mano pontifici.ficuti iam oictu crt.3ftin3nj* 
<p femp ad ptes ^ repoze valentiu Dt clinabat 
quotil adiuro:c8 erat.germamus.aucentms 
Dimopbilus z gaius.Du ergo in coatio p2c^ 
famu alter aliud ptoponcre conaref. tunc v? 
fatius 1 valens Dicebant, pmia queDcfide 
Dicta fiin t Dcbcrc fafpcdi z liifcipiendam no 
ucUle.Lpofitione quapauloantcfYrmiocon 
ucnientes ediderant, tbec Dicentes.': cartull 
p2£ manifo babetes legi fcctrut fcdm cjcpofi 
rionem fyrmio fidei ptolatl.quam ibi quidc 
ficuti p2cdi,cicclaucrunc. anmino autc often 
crt.cnius etcmplar boc eft.£.ipofifafidC8 
jpfcnre Domio noftro conftaniio.cbfulattt ctK* 
jebq.': rpaci) fyrmio.jq.kalend.iunq. 

* edimus in vnu Deum veru patrej 
omm'potent2 creato:^ 2 opificem cm 
niij. z in vnum vnigenint filium Dei 
ante omnia fecula 2 ante omne pjincitKuin.? 
anceomnequod opinari potcrt.ianteonmS 
perceptibile opinione, natum impartibilucr 
ccDeo.perqueinifcailapctfccca lonmiafi 
eta fum .'Ram aute vnigenuum folum cp fo 
io patrc.Dcus ecDco.ftmiUm^nerantipatrt 
fcdm fcripmra8.ciu^ generatione nullus no 
ttitmiufoiue^ genuitpaier,. 252c nouimus 
vnigcnuuciuB filiu. num paterno venillcDl 
celis ad Dcftructioncm pcccati.ct natu et ma 
ria virginc.2 cum oifcipuUs couerfaiu et om 
ftcmcoplcfleDifpenfatione foJm paterna vo 
ipnt3fem.cmcift;cttm 2 mo2tuu.2 ad infero® 
ocfcendifrc. 2 que ibi era nt Difpenfalfc . quau 
ianitozes inftrni videntes ccpa«erunt.et oie 
lercia rcfiirrcjt:i(rc.2 cum Difcipulis couwfa^ 
tum.2 quadiaginta Diebus Cjcplcris in edos 
arccirdi(rc.ctredcrcad ocjciCTam pafris.2 vSs 
turu in nouilTima Dic m gUwia patns ad rctJ 
dendu vnicuicp fcdm opera fua. £t infpiri^ 
tu fa netum quem ipi vnigenit u s Dei fUiiis le 
(as d?r^u8 mittere c6p:omifu genen bomi 


4 iS cofol^ w:l (c6m quod fcriptuj 
sd parrc mm ^ rogabo patre tncu laUum co 
foUtp:e;mitta vobie Cpinca veritatis. lUe cp 
meo accipia.z oocclntctcommcmotabit vo 
bis omia.^HomciJ ^o fubfUncie q5 fimplia 
fcrapatrite poftra a populis ignozcf.x ican 
,dalu faciat .z quia nec fcripcure boc connent 
placuit abrogari.-: oino nulla memoziafub-s! 
fijntieinococire.oc cetero, eo gjDiuinefai-? 
pmrcnuf^ pepatris fwbftatia filii cp mcmi^ 
nerint.SimilcveroPicimus filiu patri per 
omma.fictiti fancic fcriptiirePicunt acooccc 
itacp lectis, cofiir^ctea quite» bcc oifpli^ 
c^lt aiunt. 'Ro fide agentes buc venimus. 

(ntergranancpfcruamus.qucpiaipim^ab 

initio . fcd magis vt fi qua arca bec nouitas 
fu omnino 4 >bibcamuo.lSiergobcc que les 
ca funt nulla faciunt nouiiatc. apert^aana 
tbcmatijat bcrefim arrianl.t ftcutjalias be^» 
j-efcs regula ccclcfte. 0ue ^am uuc fiant ep 
citanfcpfedifioncstotiojbi terra?-. valde no 
nflimued. ‘Occcrgo p:opofirioPuab vtfa^ 
tw valente 2 reliquis fufc^ta no fuifla-ad 
plenuomiruccclcriam.3li} nanqj bis q ari* 
mino lecta funt cofcnferunt . alti vero nicena 
pcnuo fidem roboiauerut . Dcriferunt autej 
confcrtptione illius Icctiois.-: mapme aiba? 
uafius alceadrinc ciuitacis cpifcopus. in epi 
no^quafuisfamilianboDel^inauit. 0uam 
^l^it.imiemetcpfom Dictione fupiena. 
CZIbeodo:iais. 

^abantcnimaniani ariminocoueni 
entes voletibus bcfpcrtis ruadcrcfim^ 
plieionbu8:q: no opo:terctpw)pter duo ver 
ba quenecinuenircnf fcnpta fcparari co:p^ 
eccUrie.fedrimitcperomniap:oftfcri filium 
gcniton fubftantic vcl nome tacere. Sed fat 
U^fenaentesbom omoufiani pontifices. 
cosabdiaincriJt.3pi^o liitetf infinuauerui 
imperato:! p:op:ia voluncatem-oicCTcs filis 
ssreei&patrumccni cocilt}pderzbcrcde& 
eSocrates. 

€apttulum.]EjEjf. 

Oct3menrdcndiI.qttonLi fvitodtts 
quidem vzfatiu.-: valcntcm-aucen^ 
Rum ^gcrmimum.gaium.-tDimo^ 
pbunnwoukp focios codemnauiL antmus 
•ogma aitad^atisare nolcntes.Oui pio-f 
pttr Damnatione indignacuad p:incipc celes 
nter adocnemtpojuntcs lectam in wnoUo 
fldOB. 

C^beoderictts. 


0uirttU0 3EiE^n. 

'fbertiusautem integri fidei reguiico* 

ramcpiftolaad conftantiu feriptamo 
ftrauit.cttiu8 verba bcc funt. £piiiol3 conci 
It} ariminenfis ad inicrp:etato:cm conftanrt 
numDcfiinata. 

2luina tuffionc t pjcccpto pietatis tue 

olim Dogmacisara cofidimus-in arimi 
nu nancp ep vniucrfis oeadentaUb» ciuitatis 
bus ornes couenimus fimul cpifcopi.vt z fi 
des catholica cognofccrefcccldic.-rqui ptra 
ria rapwntpandercnf.‘^ultu nancp Difce^ 
ptanntonobisinuemmus.optimuelle Ibtu 
tam fide antiquitus pcrmancrc.quaetiapao 
pbeteeuangclia.itecnd apofiolip iefumcbri 
Ilum pdicafle nofcuntqui z tui p:ofecio: re-s 
gni ruccp falutis au, ciliato: elt. quatin^ banc 
tenentes cuftod^m^.-: cuftodietcs ad finem 
vfcpferuem^.^ncongrau cmnepbariucpvi 
deair.ep bis q recte ■: infteDiffmita funuU^s 
quid pmutare.idefi bo:u que niccacomuni 
tcrcuglotiofilTimo pflantino patre tuo atep 
imperatote Deliberata atrp Defipa (aniqao-f 
m Doctrina aicp fentetia oiTcun-ic z p«diara 
eflin omniu bominu audims z m&es. "t^ec 
fides fola arriana bcrefim cepugnauit et per 
didit per qua non illa fola fed-: rdique bere 
fes Dlfiate runi.cui vere addcrequiccp incaii 
iumcft.z auferre pcriculofum. ^tfiqmdem 
botualterum fiat-erit immicis facultas age-s 
di que volur.O-uap:opfcr vtfatius z valaid 
quonia participes pcotdcs arrmni Dogma 
fiserantanoilracomunione funt fegregati. 
quavt reciperet cognofccnies Delicta quibo 
pcccauerut penitentii afep vmiam impetrans 
rc pofcebanr.-: referipea cotu bcc ita fe babe^* 
re teftanf.per q^ criminu veniam confecus» 
tifunt.£racemtcmpn8quobccgcfta nofeu 
(ur.quadomediolanafvnodus celebtataell 
ptefentibus ccclefie roniane p«fbvterts.coiS 
gnofeentes fimul ctta pcfi mo:te Dignifiime 
memotie nominanda cofianrinu cum omni 
inKgntate x ecaminatione coferiptam ecpos 
futlfe fidcm.Cluicus ab baclucebaptifmate 
percepto Difcelierit.1 ad p:em ia Debite pacis 
abierir.tncongmumdicamu8eire.pofi iUu; 
alu}a^ noui^iis admittCfV.tantofcp confefs 
fotesranccostmarrvrcs.-rbnius Dogmatia 
conferipto»» inucmotcf^ Dcfpiccrc. qui fm 
annqul ecdefie fanctione per omnia f^uifie 
nofcuntor.quoz. fidem Dms in tempota int 
perqtoitmnrmifitpcrDominu nofimiefum 
cbr^tn.pcr quem obi imperui ale concefis 
fiim cft, netam noftri «bis tominos obtw 
f iq Uibfr 

ncree.*Rurfu8crgo infelices ifti t fapicnjui 
viliirimip:cfumptioncncplJ4riaimpic co^i 
tarionu pdicjrojcs fcmcctpfoa anniicuruc. 
CEjcritatisicrminu nmwrc corendunt. Du5 
cinfcdm wa pKccptiiconcilq iara cclcbwre 
tur.illi concilia fac falUcic nadaaminr. 'Fli 
tebanf enim callidifare qaadi arcp i fedicio^ 
ne aliquid aouiraris infcrrc.tJaiufmodi ern 
inaliiiccapros inaemm^ germimu qumdl» 
ctaa^cntiu.afcp gaiumbercfim pccntionecp 
f4ciae84raooctriavrta i^dcs criftcsvniacr 
fas mole blarpbcmiara trafcederc cbp:obaf. 
0aicu viderft noe nccp fac volutat^ eflene^ 
conco:de8 bom q male fapere videbanf.a 
noltro Ic cocilio mucaucrur. rt quafi aliud co 
fcribere vidcrcnf.Erac vero cepas b:eue.qcJ 
etiam eozu aperuit voluntates. Sed vi non 
femp ecclcfiaihcecaufe in eafde uicurrant co 
cuHiocs.nl (urbano ate^ feditio repetita vni 
Hcrfa cdfundic.firmu nobis vifam e’^,q^n-f 
damoecreraramlegalttcrcg fcruenf.lSKdi^ 
ccos aute viios a nolb-a comunionc fccreuiis 
mu8.qua caufa legatos ad tui manfuctudi-^ 
nemifimus.codlo fenrcntil pernoltrabenu 
aataros epiftoll Xegatio aatC 5 paeomnibo 
ifta pzeapimue. vt veritate aSfirmcnt eje pti^ 
fcis 'Z iumsrartoniboet^oncutca.quictiam 
tuam religione mtlralc.quonia non ficut ait 
vtfanusarcB valcnaertt pa.cfi quid lullaraj 
fanctiOnu fiicric imiiittmtu.0uo ent pap efle 
credaida cif apu^ws.qui pacisiura fubuer 
mt^-Contcntio em t fcdirio per bcc inter rdi 
qs duitates ccclie romane poci*^ o:icf. Clua 
pzoptertue-mirucmdmifu^licamus.vt plu 
eidis aurib noftros legatos audias.? oculo 
tranquillo reCpidaancipadmiuriain befun 
ctozu noni aliquid imnmtan pmutas.fed 2 « 
manere nos fmasm bis que a pjogemioa^ 
bttsfandtaaapoiffuuta funt. qtpenosom 
nta cfi DeUbcMtioc atep fdentia et rpiritu fan 
cto celcbzalTecofidimus. £a an que ab ilUs 
nunc tnnouanf .crcdcntfe» quide inerduti^ 
tace infcrunt.no crcdcnnl» vero creduiirate. 
Supplicamus itacg vt peipias eos ^ Diner« 
fa bea D£rinCT.quos etetatts grauamS? an» 
gttftiapaupman8afd!gtf.adp:opja remea 
te nebcfolatcfublacis epifeopis vidcanfeci? 
defie pina nere. S u per bec aiit etiam boc ro 
gamus. vt mbil bis queja terminata fuittsid 
daturautadimaf.rcdomia inuiotata perma 
neant.q a pietate tui pa tns ? tuis quoc^ fut 
conferuata tcmponb.ncc^ nosoe cetero fa^ 
garitap^ptqs parrocbqs alienos efleper 


lauiiuus 

mirtas.quafinusepifcopicuptopjio popn« 
lo in pace ozarc a biuio cultui vacare polline, 
fumlicatcsbcoptopacctui impaij pariter 
et laluns. qiia 3 tibi oiiumtao in perpetim lar 
giatur.Tloftd vero legati epifcopoa (iibfcri 
ptiones t rtomia bcferuiu.qiucnam lectione 
oiuic feripture religione tua poterut edocere. 

CSocratcs. 

£9pimlum.iEdf. 

£c itaqj fynodus faipfit.z per ep{^ 
feopos bcliinauif. '^ifacius amc et 
valens com preuenientes aduentuj 
fterogaueruf concilio, oflcndctcs imperaton 
cppolitionc fidei quam pottablt. jfmpcratoi 
aute arriano oogmati fauens. indignabatur 
adutrfuslYnodu ?vtfatium ac valente pon 
us bonotauit:0u3ob rem qui a cocilio fiic» 
rantoeftinati Eardwcrncnon vabiesimpe^ 
irare rcfponfnm.Scro tamS ad fvnodii con 
ftatius p pfentes epifeopos bumlmodi feri# 
ptabirc.dc. 

CE £piftola impcratojiaconllan 
cu ad ariminenfe concilium. 
Onihnuus tmpato:.victot? triupba 
toz auguilus vmuerli3q)ifcopia anmi 
no cogrcgaas.Scmpcquide t pte omnibus 
cogitare nosbcfacra t adozada legeno igno 
ra: vellra benignitas nuc viginti quos via is 
picntu Dcilinauit epiicbpos . legationis fire 
caufam ini enm vidire ncquuiim^. cu fit no^ 
bis ncceflaruicirca barbaros iter. ? ficutno 
ftis Decet animo puro ab orni cogitatioevti 
luatcDiuinelegiocii:3mmarc.3iiirun^igiiur 
epifcoposinadrbnopoU nollra fufiinerett 
grejfione.vtcSvniuciira rcfpublica fueritbc 
ncDifpofua.Eacquegdreruraudirepoflim^. 
'Boftrccrgo fanctitaiinovideaf oncrofum 
coaiejCpectareregreiTum.vfDuredeut noftru 
nobis referent» refponfu^ pduccre poiTiris 
adcmmimqeccleiiecatbolicev^ta deno# 
fcunf.'2^aelutera8CafcipietitcQ epifcopitaa 
lia Denuo rcfcnpfcrunt. 

([ £pifiola artmindi.condlu ad 
nnoa cotem cdlhnnnu Defimaui, 

Capituliim,jE]Eiii. 

^Eierasdcmcnc tue fufe^im^Duo 
Deo amabilis impato:.quib cotine# 
tw^a p»pccr ncedTuate publ^ in' 
terim no pomiibsnfos videre lega to8.nor# 
e^iubetisveeo^ fufiincam^aduemu.Donec: 
q a nobis Dcaea funt ?nns:j>gcmto;il9 cd 'tiW 

ftn 3 rEm)fcniif.abct 8 pict 3 STcfln recogu» 
fc 3 i.Oa 3 ob re t imc 6 b 38 Uttcras p:ofitc< 
muraR 5 fiffl> 3 m’neq» 3 ® nosafliofitoBO 

.(lrorcced£rc.®oeeffniPllri 8 lesaBsimuci 
miip.Suiptomusigif vt anio traiiqoiUo 
t piincs noltrc mediocritatis Utteras rdcgi 
mhc 38.3 aia qoc E legatos noflros madauii! 
muslibcmeraccipiao. 3 UudiU£Bnobifcs 5 
cbiid^re tua raafuetudo ocbet.qu 3 ca fitmo 
do mlHcia.quatufiB mtro:.vt bcatiflimis te 
potite tms tante ecdie<)uate rideant epifeo 
pis. £tqpicrea rnrfiis oepeamnr tua cUm 6 « 
tiapnepeo amabilis imEatot.rt anteafpert 
late brcmis.fi tame placet rellre pietati noa 
ad noilras ccclias rancare pcipias. quann’ 
ciii iiiic pofliraus omipotenn pco tpno fat« 
uatoti noitro jtpo eins filio vnigemto .p tuo 
impio follcnes etones celcbtarc cii populo, 

Capitulum-jEjEtuii. 

bccfctipiiiremt modicij 

nubent tpud tmsaco:enu[luDonl 
te refpofjrijm.adcmira«sflj«a9rc 
cclTeruf^Jincsps aut cu i f)U9 eStenderetar 
nana fecra p ccdUo fon-nare.occafionc inm 
ris fuc iUor- babuit DirccHiond vt eo:u conci 
lin Tiderc?' foluiu ciTc. 0iup»ptcr v 2 faiio ct 
bis 4 circa eu permilTionc Dcditcon-a ecctbs 
agedifiducialtf quodc»i:pplacui|1h.£]EpUi 
natione vero Lecte in arimino fidei iuffu g 
cUtias 'ftalicas oeftiuari pctpicns vt nokn 
tesinca fubrcrtbercpelLcrcturccclefiis. z in 
C 02 U locis fubrogarenf qjifcopi. 
£i5ocrate0. 

Capimturii.jEjEU. 

•Rfafius auceturep cofentanei ab fta 
liabifccdetco . Tencrutadeimtatan 

tbzadcnotcnicia.Ouo bimi tgeeo 
mo;lEC 3 almdfacercc 5 eiUu.':lecti in amni-# 
nocppofirione fidei greco interp:etanfc 8 cib 
4 o publicata cofirmauer 0 c.et poltca oioul-® 
gabat ca elFe fide q ab vmuerfaticocilio eioi 
«ata erat z edita ntcce.vt fitUudutc nols ni-a 
cem fimplidojce bac fubnrptioc Dccipowf.' 
•l^caMceminniceabitbiniecflc oictarifi^* 
dem.fcdmbUpjoftuceia f 3 l£comcn£u 5 .p 0 ft 
paatn^ tcto conftifiatcij ocriUrmu. 

_ CSo3omenu8. 

Capimlura.jEfciif. 

‘Htoxa atbanafi^fibi infidiao 

n^arari Dcquae^ iiogacotc voiux p 


0Ui«t«0 iEJEjEUf. 

fampfti : necp 15 riileiudicouit. fed elcctoscc 
cgvpto 1 ^ cpoB.intcr qs fcrqpione tbcmns 
nienrcm rlru peipna rita fanem t ad loquen 
du valde copiofum.miiiit ad piicipt tunc in 
oecideic ocgente.cuquiteetia tres pfbvtcros 
E ^sfibiplacarctimEatotej-t ptolcgatioito 
fatilKicera inimicoa aliacp faceret q cis rfec 
clefqseppediret.Ouite nauigantitepauloi» 
poftliilarvcnerfltimEatotiscuocatcseum. 
Obqiiarce atbanafittst ptruscllrarbai?. 
cu nccp bcraico imE3to:i obedirc caum eflet 
itc (5 rcluctarkfincEiculo.^^eruntnircPiftus 
lit.t litterati pottito: finceffccm reuerfns cft 
SuEuenicte aut cttaic^genits alius ab impe 
ratotc miflus cu ptouiA indicite cogebat cu 
cicrois nimis erat mfcilusibotro [pfm para 
iUTidc83dbeUu.ctia5iftereuerfu8ell.'Hon 
multo poli tEC pgrcganf cpcgvpto t lYbia Ic 
gioncs.t cii unneiara eflet celari atbanafiu} 
mecetia qnc vocat cbconc.airumcns milites 
Du.cco^i bylariiiab imEatotcoenuo oafe 
natii inopinate Iractis ianuis Inecctiam inr 
crointi.t vbicpreilrcnsatbanafiiit no inuc« 
nit.Dicif an 4 a fepittsoiuino nudo periaia 
Ia multa fugerit, ficui enamoco ptouidenie 
bocbircrlmcnenaftt. 

CSojomcnus. 

Capinilum.]EiEui|, 

XUUe z buiufmodi factis d a beo p 
nudatis.a paganis z hcrcade Afpk 
labaf magus. 3ermo nanc 0 fiitt» 
eo q» aliquldo eo p^scedete g ciuitate.conn> 
gitauolantecotmculldamicare. 0 uo facto 
aiians muidmdo pagano^u veiuti nugo be 
rogantes, pctd^ani vc eis aperiret qnid co:ni 
CHla illa fignifkareLjlle vero fertur (ilcntio 
bijdne fabridens. cras latina lingua biee v£ 
mra ftgnificarm.^Docergo etamano.tn(tem 
vobis craihnorignificatbiem.per imperato 
ris ronummflione. £tita conngit.vtatba-^ 
Rafii fermo licet berifus fiicrit venerit ad effc 
ctum Bltera nanc$ bie p^incipislittcre venc 
nmc ad iudicea iubmtes rt pagaiu fua in^e 
di non gmittcrenf templamec^ folldies fugt^ 
ftiriones ftrftiuiutcfcB celcbiarcnf. 2 Iunc er^ 
gofefimius eo;um venerabilis gcneraliTc^ 
bdtrmiadi 

Cflpituimii.]Efuui. 

0 m igif freqntcr (icnnoicrn dl atba 
nafios periefa ocdinaiTct.cUrus ■: po 
pnlas ttfaiwjs tenebat ccdcfias.twnccpfei Etbft 

<fU9fgYPti^ ®UjcmiUtuctidctit»ccMJCtfurti 
nccibua c6tradiccrcitt.Oiu i wn 

mfto poti Tcnir. •: ccclcftas fuo uircpolfcdit. 
Oui oum p?efcr fcbcma z mozca faccrdotn 
violcnma ctifteret.t mapitnc circa atl?anaft| 
la»dato:cs.qmb vticp vincula z plagae vu 
ria ac feminis rcluf tvrann^ inferebat, accen 
fus populus pcncEemcrat eum nifi vij: 
pmsfogiltccad f)n,cipem.0uofacto ruifus 
fequaces atbanaiii ccclefias multo tepoze te« 

Itucrut.0na9iternvcnic8ou]ccgvpti.gco25 

gq nofdiur tradidilTe fauconb.l^oft bec au 
icm ei:ccpro:e|»ncipi8 venidc . multi al€;:an 
drino^fujpliao tri|litilut.1^oft que etilipc 
Sco:giu8 rcrnbilio: fuperucnit.t ^o:i lepo 
re magis odibilis tan$ quimoucrii f>ncipe: 
sdmuitomncccm.iluiitacp bero^bltcg^ 
ptq monacbi.quozu gloaa yniuerfa mulntti 
dofequcbac. t vera co:u teftimSia indicabat, 
quiafummcpbilofopbie^tutcbegcbanr. 

Xbcodojicus. 

^ia igitur e;:pofira 5 fide nicenam tra 
cbie omesaccufant milites veritaris.ct 
pdpue babifites befperia . teftanf liftcre ab 
ci8advUiricuoeltinate.0uarulittcraruau^5 
cto 2 fuit epircopusccclefie tunc romane Da^ 
mafu8.quipoft libcriupontificatus iurafu 
iceperaf. multis vinutu ojnams infignibus 
» 3 bHitcp in bqs littcr^ nonaginta cofojtes 
ciCYtaliaatcggallqs inromanavtbe puenig 
tibus.quom nomia pjopter multitudine po 
ncrcoiftuli.2:i;cmsaiUcpi!tolefali8eft. 

Capitulum.jEjEiiE. 

amafuB 2 valcrian’ x aieri epifeo 
pi oilecriflimiB framte in vllirico c3 
ftitutia cpiTcopis m Bomio falutein 
jCKdimuB rancii fidem vdlra iij apoftolom 
eradirione fuadara banc teacre.ct banc po< 
puliBTmucrfiscitpimcre. que videlicet acp 
BimtiB patrii imlla rationeBillentit . p tjuoB 
iullu tll ecteroB erudiri, fs relatioe gallicano 
tumiveneratopfratrum qiiofdaberefibuB 
ftuere cognouimu8.0uod malu nonfolum 
caucreBebeiitcpifcopi.fcdctia reluctari con 
tra ea que gcftafum imperitia autfimpllci» 
lateqnotundS ptauia intennetatioiiife) Doe 
ptojii.^arijB ergo BoccriniB n8 Bceet labci 
factaiifed magto pairu nortroms robotari 
fcmentia.au, tentiu iaf mcdiolani ptccipuc 
Inbaccaufaoamnaiucircpfcriptii ell.0n« 
deiullumcftomeBitivnincifo romanopoa 
beBoctotes legiBtCa que legis litnt riq)ere.et 


Mnttis 

lion fidem Boctrinis varijB mncularc.3ta<5 
Bumpiimubereiitotucepiiretnequiaapulv 
lularc.ficnt etiam irae blafpbemiancpbado!! 
rii patctarrianom.mc patrcBnollri.ccc.p.ct 
viij.clecci babito traaatn in vtbe nicca. buc 
murufirmilfimu contra arma Byabolica lla 
tucriit.t boc remedio venena motrifera font 
Bcptiira.vt pater x filiuBvnins Bininiiatis. 
vniuBvirturiB.vniufcB magnimdiniB Bebe 
atcrcdi.vniufcpcflcmicfincfubftatic.fimnl 
X fpirilulfanct^.alircr vero fapictea . alienos 
efTca nollra comunioneiudleaneriit. 0nem 
terminii ralntaremadombilc® BcUberatio< 
nem cotruperequidas ali)B cogitationibna. 
atig temerare noluerant. fcdinipo ptindpio 
ab bis ipisquiinarimmorcnouareanttraa 
ctarccSpellebantnr vfcp ad boc canfa cojrca 
cta ctl.vt cSfttcrentur alia fibi circumucnlior 
ne fnrrepinm . aut certe quia n3 intellcperat 
patrii fememie in nicea conllitutc boc clfe c5 
irariii.iqcipeinpiciudiau aliquod fieri po 
tuitpcrnumcrSarimino congrcgatn.qnanv 
doconifatnccpromann epifeopum cui’ ait 
tcoraniancccbalcoBcppcctarc Bccrctnra.ne 
cg vincentiii qui tamiB annio epifcopaiii mo 
uiolabilircrailtodiuianeigaliostalibuBpte 
builTeconfenfum.niapmcBum fient ptedipi 
mue Ilii ipi qui gconaentionl BcclinalTc vio 
dcbanfupiBcnuo vtcntcsmclioricofilio bcc 
fibi BifpUccrc teftan funalberfpicii ita® ve« 
lira falubriias banc folam fides que in niccq 
apodotoramauctotitate iiindatacft clfepcr 
petua firmitate fcraandn.ee fimul oticntalcs 
boc facere nobffciiqni fecatbolicoB cffccoa 
gnofciit.occidcntalcB etiam glo:iari..Credi« 
mus autem languentes in illo conamine nS 
tardcoenollrafaparandoseire cdmnnione. 
et ab eis cpifcopaiuB nomen anfcrriiquatin» 
populi cotum liberati arote refpircn t.iqul!! 
U> enim modo a necepuonepoirnnt cotrige. 
re popBlum.qmBecepiioniB laqueo Betinen 
tur..Conco:dctigifcumomml» Beifaeerda 
tibUB ctias ebaritaps nollre fcntcmia.in qua 
nosfirmoBiudicamuB.Sicergoeriamiioa 
voWfcu recte credere Bcbcmu8.vta noa cba 
riiate letificatcrccipioca. xaalcte fratres cba 
riirimi.Sed X mapimuB atbanafins in tpi< 
Hola qua fcripfitad afros. taliter Be aritniBq 

ficonciUoBiipntauit. 

Capitulum.]EjEiE. 

3 b ita® piatis qs recipiat cob' 4 ari« 

aifii^eaiuaUqdcociliapterwcena Elbfr 

liomure Sfumuiitaot qois no babcit odw* 
fos cd 0 qui rcfpout conftitiHa patmnt 

«MqaciWB ariminoc^cntiofc atcprioicn 
er copofira font pzepomnf. 0ui8 iitis con 
csRdabtt bominil». nccpp:opjta «cipictito. 
'Bamm fuio oax i ampliuofkut pdici co^ 
ctlne alio tepo:caImci corcribcnt€ 0 .mantfc« 
fHftmf^uiafingiUAcozu accufarenofcuror. 
i bocpacumt quod mc mdd p 2 odito;c 8 pei* 
p^trunc.'BSAcuciUireUnqu^iblutn fon 
«rm aqoe vuictisJaaie Abimct fodcrant.qui 
aqua conrfncre non polTimt quod fcripm dl 
in "hicrcmujfpbiUiSic z ifti rcluctaKs vni^ 
ticrfaUcocilioibdcmt Abi tnuitacocilia qiic 
apud eos iiwnia t vimirenon babtremjnia 
/cftata fum/Ron igtf pariamur eoa 4 Peccer 
iiiccnfiaritmnenrcprumiimsvrattudnomu 
reconciliu.cumz ipri4anmjncnre Aitapiut 
ignozalic que in co gdla Ainr nofctmf/Ban» 
(acere poiucrui 'Holhscm cbartiTitw cogno 
fcentes yo3arc{tns4mncm£erfoer«ranmi 
no.q «oina V 2 Arnus z valei w.cudojcma z att 
pomus. Amuli^pimopbiluacodciwttTunt. 
volcttKS aliud Oamtu cft nicea confcribcs 
re.quado copuUianarlxmati^Jrearriana bc 
refim reipuerunt. cui porius patrocinare c& 
nari funr;£pircopi vero integri ferui oomint 
rectecg credentes penc.ee. cofaipfcrant fufft 
ccreniccnafoiummodofide.qttcverc fanem 
eit z nibil amplius nibilt^ minus ^er illatn 
qucrercveUefeufapcre. ‘l&eccmciilcbftan^* 
iionsmficatterup4 iuneratceUbzarepciltu» 
C Socrates. 

(Tapuulum.jEjEjEf. 

'Rterca macedonius vicinascoftan 
tmopolitancvzbi prouincias ciuim 
tcfip turbauerat . c.ccitans minil^a 
pzopztj languozts aduerfus cccleius. 7 tn ci 
5 ico quidc denfiu fecit epifeopus . in nicome 
dia aut maratbomumqui pzimuPYSConus 
fuef atbabes ftudiu, collituendi monafterm 
virozuacfeminani. 3 sita (;5 maccdoni^epi 
fcopatu porip8.3fifli^b3teo3.4illicofcnrt 
Kftjgicbar.i: nofoluozibodocostredctia no 
uacianos.fcicns cos qtiocp cdfubllantiaUta^ 
lia /iom€fu(aperc.quozucpucopu3 ageliu® 
glccutioe fijdentc {ugit-^fMunmi toinfigne® 
wioctentuiKilentefc&a comuniarc pumrf 
unt.qui poft ttmncta violenter cbmunioncj 
ou fiio fiifcipere XKncre copellebanf.Xi^ 
namBozabommujpcrwiccs ciafaaainfta 
®q?onePani-pozro nuiii^^ z guulop 


i^uitttus 

pientcacomunicare cogebat. Siquis vao 
cetradicera mop plage vincnla z tozmeta fe 
qucbanf.ita vt eni feminaa comunicareno 
lentiummamtUasinara com^mcntcaab^ 
f£^ercm.altar6 vcro.ant ferro.auc oUis arde 
tibns eadc 3 mcmbza coburcrent. Guod ego 
ab aujconio fene qoieade fuipUeia ell palTua 
audiiii. ^ 

eSocrated. 

jEigifmacedomusp cbriltianitafcos 
te fune actio nea. ccd^.pugnc. follicini 
dinea.inrcfhna beila.que res non fold apud 
co 84 lcdebant.fedctiamapud familiarcea 
odiu vcbemenrer cecitaucrut. OAenditetia;^ 
ipfiim impatozem.z ob boc.etp:o 3 lia buiuf 
modi caufa Dom^ in qua erat ara conftand 
nt pzincipis cozpua bab^a minas minabaf. 
ideoc^ atilodea cius et qui ad ozanone intra 
bampormeratfub amo:e.^a'cedonm 8 cr 
go cogitauii impatozis offa ir^erre. ne area 
ruine cafus ofpnmerce. •^^oc agnofe^tes po 
pulip:obibd>antt>ic^non opoztcrebn^s 
cipts olfamigratine quaAejefobzirtvidcbl 
tur.p b quas rem tn Duaaetea populus cll 
Diuifus . altjs Picentiba nullam elfe migraro 
mozmo leriones.altia alferenub dfe nepbas. 
cum quito erantomoufu Pcfenfozcs. ^ace 
domuaaniepamipend^ verba cotradicen 
ttum traftulif cozpua imperatozis m ccdefia 
vbi corpus martvi^ tacebat acq. Oaio facto, 
pcurftis Difcozdaimu populo^ ad illa venit 
ed:ltam.Bd mah^ autrft^ puenms efl.iea rt 
multi bomin 0 mozcrcnf.?vfftibulu ecctefie 
ac vicina poznc^fanguine complertf.l&ec 
agnofeea impato:.trarcif cbtra maccdoniu; 
•z propter eos 4 mortui funt . z 4 a corpus pa 
maeiusabfi:^ lUius confilio migrare pfuin 
pferit.*Rcltnquc 8 ergo gubernatore bclpc<» 
riaru partiu cefarem luUana ipc pergebat ad 
orientem. 

C^beodoridts. 

Capitulum.)E]EjEir. 

£onti’ tgif antioeben^epus c0 d!h 
atrian^ Un^iorSfuu celare nitebaf. 
ridefep oiuifosfaccrdotca-r |plm.z alios oi 
pri z AUo.alios gtia pri g filium z 
ibui fi^.tprc fub fil^oPiccbat omnes.ntbtC 
aliud audiebat a llaics: ni A di Piceret in 
fcdbrr.£tfi4dc6 nb maligne feciflePiccrcf: 
qt P pcordia {pli fiatc.fcd 4a z c5tn milit» 
veritatia acuebaf.z n 5 nifi berene^ puebe 
bat,oftendcb3f celare peflemodp timore po? Uibfr 

piili'modofoziiiidiiKp:drii9tniBato2{8.qui 
ftlm oiflinulcpcth p:obibncrat oia.£3 ftq 
dem rcpcftatcciiHa maipftcr cunomq.qmar 
rtj blafpbcmiaj fuia opuiionibiia aujccrat in 
Dvacouame ojdine mintllrabat Sed flauia 
nu8 toyodojuomonacbica quidem ample 
ct€ntEevita.t)arcautcp2o apoftoUcJ Dogma 
ribu8labo:aic8 epifeopi amioebeni leoncti 
redargijcrutquasconrra picraiegcrcbatiri^ 
ridiaB.Diccntc6 4a clegilTet vim ifudqs ma^ 
lignio imbutu . qui tmpicratts caufa atlmcti 
rumpfiirct potenuc.arc^ ad ccclcftecladc Dya 
conatus baberetnomc.^inabanfautSetia 
ab apoftolica cum comuntone l ufpcdi. et ad 
befpcrias venientes ea que callide gercbanf 
flperire.^ocmecue8leonrfu3ab offiaofu<* 
(penditettum altjs rame rebus foucbat eum. 
potro mirabilis illa ibaetas.ideft. ftauian^ 
aicp Diodoms facerdotali minifterio nondu 
potifi.populi8camSnimiu coplaccntcs no^ 
ctibusacDiebuscunaosad sclu pietan^ar 
mabant.3ili nanc^ pnmi in Duas pres cbo^s 
rospfallentiuDimderes ejeTucccfrioc Dauici 
cammeiodileanmrcDocuerur.xboc inm^f 
liocbia ptimitus fieri ccpitx oirperru 3 ad ter 
mmos tociuaotbis vfi^ puenit ^ihDimnos 
amatozes ad fepulcbra martyrii ptouocares 
vigiliasceUbxabatcu illis laudantes Deum. 
!£)ccleontiu8mm?sp:obibere qde 3 iudica 
uit incauttt.aim videret multitudine? valde 
viris optimis illis adberere.fcd vtens man^ 
fuemdine femionu.-pofcebat ab eis vt bas fc 
ftiuitates in eccldtjs ponus celebrarent. £.ii 
iiis quidem calliditate integre cognofeentes 
quod videbaf egerui.t amatores fuos ad ec-f 
clcfiascongregaucrur.vt alacriierDeum coil 
cordi voce laudaret Sed leonttusfleicus n5 
e(t vt fuam malina temperaret, t^ultij nanc$ 
mafuetudinis germs. il^bani x iiaedtece^ 
lauit iniquitatem. 38 enim aduciilarioB Do^ 
gmati6reccifnrcipien8.licccturpf babentes 
vitam.ad prefbyterams tamen ordine z oya 
conatus cuedt. eos aute quivntuerfts virtu 
nbusornabitur.et apoi!olica Dogmata De^ 
fendcbaiabrcB bonorcDcfcruit. *^3C gratia 
clerus qutdemultos babebat ber^icos. po^ 
pulus vero mapime pro Dogmam ceititudi? 
ne Decettabanita vt net^ Doctores Hlop blaf 
pbemta fuam nudare prefumerd . 0uidauc 
Haccitas z flepbanus ate^ leonmie impieta 
ns ximufticieannocbicgdTcrtnt. opus pro 
prteconfcriptioisejequirit.l^osaiitgadre 
liqua veniamub. 


0uimu3 

(rapituliim.jEiEdif. 

£rmin.ici'a cUciuitao in termio cili^ 
cie fyrie z capadociecoflituta bniua 
vrbisecdtc pfidebat cudojci^. Cui 
moricntclcqimo abnpuit fcdcanfiocbic z ce 
pii fua ferocitate viuca vallare Dominica.nc 
^lamcelabatricutleonttus malitiafua. fcd 
aptcapoftoliasDogmafitorcpugnabat-x o? 
tbodo?»8 multis cladib 3fftigebat.£otcin 
pore aiicyranc eccKe poli marceUuj bafUius 
pfidcbat.euflacbiU8^&ofcball!nc armeme.di 
iniquitate eudopq z rabiem cognofcctcs c6« 
ftantio in occidente pofito litteris fuis indi^ 
caucrut.£ranf em impatori nod.x^ter da# 
ritatem vite eius fauorepotiebanf. Cb Dum 
cognouiifet coflantius antioebenis feriprir* 
quia n6 ipfe eudupo ecclcfie cottlTerit pfula 
tum ftcui ipc vulgabaniprumip eodotiii ejc^s 
pelli X penasgefloru fuoru in nicca biebmie 
sare precepit iubes ibi celebrare conctluim. 
3pe em eudocius egeratapud potentes pa^* 
lacq.vtin nicea fynodus ageref. Sed omni 
um pfdus Deus cognofccs futura : ac fi tam 
fuerint gcfta.quodam terre motu terribili 
bibuitconciliucelcbrari^iurimujnamaci 
«icaris parrim terre mot^ ille Deflrudf.x mul 
tos babitanriu interemit . cognofcctcs 
quLCoucnerIt. ad fuas reuertutur ecdcfias^ 
arbitrozembocfapietiaDeigelium.jn illa 
nanepcittita^aduerfusarriua fetis pamlo 
aplice fidei Doetnna ^Jlata cilct forte fecuda 
cogregario pomit illic fancirc cotrarw vt ar<s 
nanis accufario eo nomie pbcref.qup magis 
fiinpjiaorcs cape polfenc. tanep lUI Wtcre fy 
nodu proferentes.fed ecclcfta^ profpector d 
titis foluit raleconcilium. 

eSosomoms. 

'Hmomdofi^dcitpisduicate coeuHa 
necp fugere poraeruf.f 5 fimo et^imeto 
Eiculifdtpempii.£>icif aocantc^ficretilla 
dade quedam vrfafiu milite puidiile genere 
Efam.q fub ricinio pfefCoi effectus ell. relicta 
CB militia in mrre duitatis Diuinam pbilofo 
pbii ejcercebat.cui fupna rifttatio apte pee^? 
pit e]circDeduiaK.pairttia q poli paululum 
fierent manif^.Ouo facto, cum velodrate 
adecd^mcnrr^ nundamtdcricisvt Dno 
fuiplicaroit^ coq ab immineri penculo libe 
raretCuitocuvidcrefeffe ridicul3.'rcusad 
turrim pron^ctpiilacbrimascffundcre. 3« 
terea teirc motu fupucmctcplnrimi ptcruf.rc 
^0 e agros x montansDtfperft funt.‘0r« 


Hibfr 

fanns auim flb tm rcpotus eft momias. 
ptonu6 uccs ficijc foUbaE ozarc . Sermo ra 

men cftquiaanrc^morercfrogaucnroaim. 

vt P-IU8 cuiofuiircc viom qui cladem mfpi 

ceret em ifari 8 .inquap 2 ui&cbrirtuasneuc<j 

rar.t eccleiufticaj videbar ctTcparridpam» 
pbuofopbii^aemcoucrranoncPigua.cna 
Dcmoncscffiigabat-auodI etn tepo:e oum 

oliquis a oemoniovc^caref.ciw^afo gladio 

ceptf per rota oircurrcrc auttatdcuncnfcB fti 
giencite.occurrenstt folttsi nominas fpm. 
(^monemudamtriru.t fixifabillo furozej 
qnicfccre.^lntcr cui^ biuerfa otnattKma r ir^ 
rom-cna boc mcmimlTc eouentet £rat D:aco 
ame nicomedia qui tranfeutes Itio flam pnt» 

mrtiar.babcbaci^cnthledrcaqaandlvalic. 

pmo veniens viiattus otamt. Xum fponte 
cgrcd^nsUlc fcrpcnaaclccudo caput percit 
tit;ns.mci;rtmpm8 dl.0ui mibi i cmlerunt» 
eunde vtdern nt nfatium. 

C Socrates. 

CflpumumjEiEiEiiif. 

l^ncigifbc alia ffnodo qnl vduf ad 
tnilar arimincfis cocilq in ojicte coii^ 
ftlmis imperaro; furimlTcrar. pauc* 
narrabo.Eraran pzimit^ colh wm vt in ni^ 
comedta bnbmiccogregarenfepi.quonic5^ 
ucr.tu ^bibuu ma,cim^ rerrcmoc^.-^oc coit 
tsgir confuiatu taciani': cerealis. octauaoie 
mciifis augulti.Xractablcemtrarponercf'? 
nodu i vidna ntcccciuiaie.0i5 cumfpUcu» 
iflee rnrfus volebant in tbarfo cilicic coaent 
re.Deindeplacuit apiidfclcutiavfaurtc que 
vocafarp^accleO 2 arccoaUn.qbact 0 efteo^ 
fulatu euJebij-i bipacq.^erntcB^roucn*^^ 
ruc mlero centu.lp.cu quib? aderat vn’ in pa 
latio clam&noie iconas.Ouo pfentcqucfco 
tieftdci^oncndlimpatozisiabcbatotacu^ 
lu.umuic^ pteceptu fuerat adcflelaunnu mi 
Utc ifaiirieoiice vt in ^opus eftcpmmilini-!» 
rct.Xoiicnerut § vicctima (eptu oie fcpicmjs 
bns mCnIs.t fubgcftor. cefecnoc Oifputabac 
Sderot cm ccccptotcs Vuiulcp pim ^ba fig^ 
naiee^fubvno apadfabmu collcctarepcit 
. *Ho8 aut capimUrim ifta odcnbimusi 
•piima ftquidc oiclconasiufritvtqvidercf 
vnicmcB^ncrct. -^otro^ pn«» erat no p 
usoicerot qulubctmoacndaeflc qflwnc.ni 
fi retiq coucnircL £rac em abfeniesepi mace 
domus cofta jtinopoiifamiabafilius ancr^ 
1^1 atij quideaccuiarimcfucnccs. fitmace^ 
domusqoide.Unsnojcni fincir. patroftias 


3^uintU0 itjEjEUiif. 

oculomc)olo«m*ctalqfimile 8 adinucnerfit 
occafioncs abfenae. Dumt^ leonas etiam il 
lis abfcnnto p:oponendl ©icerct qudhoncj. 
mrfus aiebant epi noaliter quic$ fieri mTi 
impcmozuvuaoifcurrcrcf.accuran mn<$ 
iam fuerat cvriUus bicrorolfmo?..cuftacbi^ 
fcbaltic anumie t alq quiddOb qua rem c5 
tcntio intcrpfentca cpo:ta cft.Biq nant^Pi^ 
ccbant vitas accufato:u oifcuticndas.alq ve 
ro ante fidem mbil effe querenda, moucbat^ 
cgqucftionc imperatonsbiuerfa renfftia.Ctt 
ius luteris mmc oe fide piius agendu-nunc 
oe accufaro 2 u couerfanone legabaf.^Kicc caa 
fa pientcsadrcifma pdu.cifJ in tmaf partes 
fvnodi multitudo oimfa cfi.' 0 mu 6 em par^ 
tisDuperatacactus cefarie palcfitnegcoigt 
usalepandrie vzfatiiis tvri.eudopius antio^* 
cbic-quosalq tngicabuo fecutifunt. 3 nalia 
parte fuit geo^gius laodiciefvric foiromus 
pompetopoleos.paflagonie. clcufius qui^i^ 
aquos plurimi fequebanf. Xuncp placuife 
fit vt p:iu 8 oc fide quefiio moneretur, bq qui 
demquieranipartis acacqnicenafide aper 
te negauerunt.alumcp fidem Dictare nitd)a« 
mr.alterius vero parris nuero plunoicsoni 
nia quidem niceni condlq rec^erfit. Dc fer^s 
mone confubfiantialitaiis tatummodo que^ 
rcbantur.^ultis igitur inter alterutros eSs 
tentiomto vfcg ad vefpera gcncrafts.nouiiTt 
me filuanus carfenfis picful ecclcfie vocc ma 
gna clamaumDicene non opoztere noul Di^ 
ctarifidem-fid Dudum inantioebia e^tpofi^ 
tamtcp02eDcdicati5i8Dd}erero‘uari. 0uo 
Dicto.fequaccsfuntegreni.3ltcrms^o par^s 
tispiotuleruntfidem anriocbia recitatlqnl 
rdegences foluerunt illa ou; concilium. Bite 
ro vero Dteconucnimtcstnoutoziufeleutic. 
ianuafi^ claudentes relecte fidei fubfcnpre^ 
runt.Subrcribebantauteetiam p;oabi'en« 
tibus piefinies lecco:cs ate^ Df aconuper 
rate fe ferre bancDifiinitionem abfentes p:o 
ficebanf.Bcaciusautet alij partis eiusque 
rebamur.eo 4 » ecclefia cUufa rubreriberetur 
Dicentes a que occulte geruntur improbitas 
fis fuipitione plcniiTima elfi. 'i^oc autc facie 
banc. volentes aliam fidet ejeplanationcm. 
3 pfcquocpquamp:q) 3 ratam babens legit 
ibi qulde tudidbus laurino a leona.fiudcs 
eisrobufacqnircre. toccergo oie fecunda 
fum gefti . "iCcrcii vero Xconas congiis 
re partes cpifcopoararru 9 fcftinabJt.Ouo 
Die:ncc ‘^^accdonius dcTuu Xonftanti-s 
nopoUtanus nec ^afiUus ancvrc. Oomtff 


Hibfr 

ambo inrna parrccofmcmflcm.bcnuoqu( 
circa acacium occurrcrcnolucrtint Oiccntca 
opo:rcrcp 2 m 6 occociUocqci cos qui (idcin. 
fUcrjiitcodcm»4ri.zqui acciifabanf in pfcn 
ti.-Cuncpcotcnnocrciccm egrcfliscie ^po 
fiti inaccufanonc vidcbanf.qui circa acaciu 
fimccogrcfruZIuncitacplconaoait libcUum 
fibi Damab cis qui cum acacto erant, celans 
Dogmatis eflcDiccatiouc.£.t eu pfentes epi^ 
fcopi cacuincnt.aliud quidam no c;:porino<5 
fic fidei libcUu continere iudicantcs.mojc fi* 
dei acactj cdrcrtpiiocum p:obemio bocmo^ 
do lecta 

e 5^idc8 cotu 4 circa acaciu fimt. 

Os quicogre^ci fumus fclcuda ifau 

ncfcdm impatons Toluntate_bcfterna 
Die quito f^alendaru octobzinm ome iludiu 
babuim^cumbifciplina ccclefiaftica ferua^s 
re pace, i De fidc cogitare coHancerificuti p« 
cepit Deo amabilis imparo: nofler conilanti 
us . febm ptopbecicas eulgelicafcp voces.ee 
nibilptcrfcripmrasfupcnnducereincccleri 
aftica fidcm.0ma lyo aliqui mcodlio alios 
noftrumuirijsaftecmmf.atios loqui pjobi 
biicrut.alios redauferut inuitos. t Dlnatos 
fteu c;: Diuerfis ptouincijs babuerut : necno 
■z eos qui corra regulas o:dinari funt intro^j 
duccruifccu.ira vivndi^ niniultu ftnodus 
imjplcrtf.ficutivirclanfiim^comcsleonas.': 
virclarilTim^Dupptouincic lauriciuo infpc 
)Ccrunt.p:opferca autc bec inrerlo^munquo 
nil non Declinamus cppofita cu auctozitate 
fidem in annoebena Dedicande ptoferemes 
cjm.licet patres noftri illo tcpotcad fubicctl 
edeurrerint qucfiioncquonil multos turba 
ttitcdfubftamialitansnomc pteccriio icpote 
t rfepad pfais.l^unc i^oquiaDicif innoua 
tu ab aliquito dc Difilmilittidie fili} apud pa 
trc.lOaeggratia omotifion-z omotoufion. 
tdcfteiurdcfubflantie? fimilis fubllatieno 
mm abucimustan^fcripruraru epcraneiij 
a nomocon.id dt DifiimiUmdis yerbuj ana 
ibcmati$am^.ci oincs buiufmodi ceiftentes 
ab ecclefia alienosepil^uiani^ . Simile ve* 
ro Aliuapud patreapeneptofitemur.fcdm 
apoftolu Dicente De filio 4 cfi ymago Dei in* 
uifibilis-iConfitcmur aute t credim^ in vml 
Deu patre omnipotente. factotcccliztcrrcvi 
fibiliu omniu z inmTibiliu. iTredimus autej 
a in vnuiefumcbriftuftliu eiusejeeo namj 
inpalTibilirerantc omma fecula, Dcu rerum 
C]C Deo vnigenitu lumcn.ritam.Ter itaic.fapic 
tiam.rol^tc.p€r que oinia facta funt ih cc^ 


Quintus 

Us t in fra (luc r ifibilia fiuc inuifibilia.t?Sc 
credim‘’incdfummatioc feciiloapto Deftru 
ctionc peccati aflumpfiflc carne ep fanem vir 
gmc maria.z bominc facm.palTum pzo pcc4 
catis nofths atep refurrepific-z alfumptuj in 
cclis.federc in Depecra patris, x iteru remu^ 
in glotia iudicarermos x mottuos. .Credis 
musz infptrimfanciuqucBaclfm.ideftc5 
folaioteinnolauit faluacot Dominus nofier 
qucptomiticspofit^iret Difcipuliscum dte 
mictendu que etiam Defiinauit.per quez fan 
cnfiaicrc^ccs in ecclefia ribapn 5 ato 8 1 no 
mine patris x filt) x fpinmn*anc^.£o8 aute 
quiptcterifiamfidealiud quicc^ pzedicant 
acatboUca^cfiaD^emtmao alienopepifie 
re.t:)ecdlemacaci} Decius fide ptolatiomi 
fubfcripfit X ipfe.z cdfentientesei tiuero que 
pauloanfc ptedipim^ 2Dacftdc,Iecm.fopb:o 
Ilius pompciopoleos pafiagonie bec verba 
clamauit Dicms.Si p fingtUos Dies^tiam 
edere liaieritfidem.rerttaiis integritas non 
manebit. t?cc 4 dc 5 fopb«)ni’ ait. £goauie 
Dico quia fiab mirio bcc verba De nicenafts 
de Dipilmiquianteeos 7 poilillos fiiemnt 
omnispomitcctTarecontemio. X.nc g pluti 
ma inter alterutros ob boc z^icreos 4 fiic 
tant accufari verba Dicentes x audietes abte 
imnc.Ou.irm ^oDiecduenietes omnes mr# 
fus mouebantcucdtentionefcrmones inter 
^sacaciusbisvo-bis fcntentiafnam patefit 
citSi femel nicena fides mutata efintbfip 
bibetciianuncaiiaDictare fidd. Bdbecd^ 
fius dsici bcc verba refpondit, '/^«fens con 
cilifi c^bzam efi nd vtanatbema Difcat. nc* 
vt fidei epplanatione^ fufeq^iat tan$ fion 
bable eam.ied polftdens patnl fidd banc vf 
ep ad vitam moJtci^ co fiodiet. t^is ergo ver 
biseleullusfenmnric occumt aaefi fidepa 
rru voc3smannocbiaDeclara^cuirccte4^' 
libctpotcntobuiareDiccs.Oudpaire8no# 
tnmas bos o eleufie du tUonl non redpis pa 
ires.^iDi nanq? qui nicca cduenerut cdcotdl 
tesincdfubfiancialitarisverbo p fidefand 
fa ptopne Dicunf patresico q» 7 tepozepeene 
rur.zquipotoantiocbiacduencrumab 
Us facerdocq iura fufi^erfit . Si afii bi qui 
in antioebia cdgregati funt patres^ptios ne 
gauerunf.cdfequenierifto:upafreDellrucft> 
res fccuri funt. Duomodo ergo x quo:}& illift 
dan vclut impwba rcfpucrunf.ifli quafi p:o 
babilcm fofcepcrutSi autc iUinon babue* 
runt fpiritum fancm.qui per ofFiciuj mamift 
impo^nioaccipifinetpifii facerdotiuper 


Htbn: 

ttpcrat. Oao oii perdpcrcta no baKobna 
••^uodoabaf.ZJocobqca-Ecrsorefponfopo 
terit quUibadcnfq-Cnni becjta gcreraif.ad 
ygticrct?iicftiwiS.Ouucni3C3cius w ft 
de que tecta cft fimUg DWt filiu patricofuU^ 
bant altcrofros fafido-quiddTci fimais 
U 3 panii qtu circa aacium nccbantrccan 
da yoitmiatirolummocio.non fcbm fabiUti 

tu patri iiinacfUiudrc.alq omnes ctiatn 
fcbm fiibftanrii oeclarabant^n bac ergo co 
tenaone tocamanferut oic.z acaifnm argue^ 
rut qai in fuis fermonib? quos cSfcripfit fi^ 
mite per omta fUium patri oijcit. nucautc ic-s 
cundu rubftantil limite ocnegauie. 0uibus 
mulra cotcndcnuto t ad nulla concordia w 
nienrito.furgens Uonae concUins loluif. £-t 
ilie fuit terminus renodi feteutia cSgre^te. 
Sitew nan^Ote roga tus rtimercHCC.nolu;« 
it &icc8.Dirccm8 fumad coco^iaj concilq. 
vobis oiilantito adefle non polium. Ouo fa 
cto.ncc^circaacaciumerani adffnoducon 
cnrere rolucrut-SUera pars in ecclcuam 
vcnieaucacium •: que erant cu co vc^uir.vt 
oe cfrilb bicrofolYmomscpifcopo baberep 
cjcaminafio.iScicnddiiacpquomicmllus 
taoudu fuerat accufat^^atcp oamnat^.quont 
am iepe vocatus ad iudiciu Duoto annis iu« 
gitcrDeclinauit.mcme83ccDfantes. .CondS 
natus autatpellatiois UbclUicodemnatoji^ 
bus neitinauit-iudiciu maius a{pcllas. ^ui 
aipeUatiomcdrcnrttctiam coitantinsimpe^ 
rafoJ.'2?ocita<®foltt8 ?p:imu8 ptcrecclcfia 
fticaconfuetttdincatcp regula cfrUlns fecit 
epircopu8.vificutinpublici8 iudicijalibcU 
Us vtcref apjctlatojqs Xuncergo in reteuota 
mcerfiiit iudicandns:! ob boc epifeopi aca^* 
Cium eiurt^cofenaneos cuocabat-vcoe aau 
fanonibagnofanccspecretucomune wcr« 
iicm.3duocabatigimr alios cnamquofdas* 
quifU^ancacairatuet fcmcupos coculcrant 
®iacaaum.0uibpoftcrcbtam citationem 
nolenotooccurrcrcoamnaucruit ipmaca^ 
oiom.geo:giu alcjcandrinu-vtaniu vm. tbeo 
dolucbrcte.tapcnupbrigic.tbcodofm5 pbv 

Ud«lpbte.lYdie cuagriu mfute mitrlcnclcon# 
Cium tripoteos l^dtci cudopiu qui pmo qui 
dem ^rmanicie ftigirpoftca yo ancioebie li 
rie inaafitepifcopatus.Damnaueruf pariter 
ctpaoopbwiquutipeaDototbco aomia^ 
CBS plbiftcro cuocatus noluit obedire "t^s 
109 Mmnaucruc.ic)u:omnmaueruiaatcm 
aftmu. epfcbto.aog3nu.bafUium. pbebum. 
ft rtrt e intenfion .m8gnu.ciguftacbiu5 . fictos 


Quintus jEjEiEfjE. 

manere Decemetee:boncc babita fatilfacno^ 
neaccufatiombus fcmcfiproscjcucrent.lpia 
actis Damnatione celcbati eotuparrocbqs 
mnotucrut.in 9 bcu eudocp anunu conlii^ 
ttteroniepifcopu.Ouem c3p:ebouletc8 qui 
drea acaciumeranc.lconei lauremio tradis 
deruta quite cplio Ddlinams cft . Cluo fa^s 
cto.eptrcopiquiojdiueratam'3nu.conccfta^ 
rioncobml^iteonczlaurcmiocontra aca* 
cium t confentaneos ciu8.Dicet^ f^nodi ius 

dictu violaro. .Cumpnilageracoftan^ 

tinopolimfuntptofecti.v{qae gelia fuerant 
panderenP imperaron. 

GSo^omenus. 

Capitulum.jEiEjEa. 

Wnctamim babnuljnodus.fnfc< 
leucia confbtuta.Ouivero voluerit 
fubrilitcr vniuerfa cognofeere. ejixer 
pfotuDebei acta relegere. I^olib^ ergo talia 
gella funt . Cofmtientes ^dem acacio ad im 
peracote ^pzopere guenerontalteriiis vero 
partis epifeopi finguli ad ptoptia funt reuer 
rtDccctantumodoeorocomuni occreto mif 
fi-ventetes ad pnc^c inuenerut Directos oe^i 
cem ab ariminenficoncilio.l^oiro fequaces 
acacq iam agebant vc potetes palacq eo:um 
merenf partes.? per eos fauot illis arridebat 
tinpato:is.Dicebantemalio8qdem fibimec 
pfenrire.aUosauteeccleriafticf pecunqs dic 
cotruptod.alto6 incbgruis falli (edaaioni^ 
bu&*2:>cclgebatacaau8 natura verfutus.? 
pparatus ad inteUigendu ai 9 Dicendu.cuin 
ctilinfignebaberececclefil.ideftcufcbq pa^ 
pbiltpoftquecius tenebat cpifcopatutglo 
riabaf feen babuilTeDoctot&^t cu talis ^ct 
pfuadebac facile quod volebat . >Cu igtfeon 
llantmopolimc]tvtro 9 cbaUo clfentepiteo 
piviginn.£t4carupfcnie6crantp:imo qui 
demiubef.vtDeacacq queUione uidicarc^P 
fenntemacimisptoccnteet bonotato.que; 
non ante liiulm us imperato: ab vzbe ro o 
marcuertcn8p:imup:efecmvtei8 coflanti^ 
nopoUcanetSlhmitpoUca^o eoamipfocd 
llantioaudietecuiudiate capitur circa fid| 
acactusegrotare.ua veniam imparo: ? ali} q 
(Idreablarpbeniaeittsvcrba comoueretur. 
Oiaf aut aaciu ciqt pfentteKsptimu febae 
berefim ^o:arefin]dtre. ? fab velamento 4 
dam cgiiTe cu p:inopc.vt ipe eoam cum fuis 
p»Keribu8 iudtcarer.aedens acaciam non 
p^ vinci fcrmonite.T magis neartano ca ^ 
piiudicanti8aodutt.acrine(dtcmioDepua4 Hibft 0umtu0 

Icrcconamurbcrcfcoo.^runcpboc^fiant^ pcrgamtEfcomoogmateTidcrcnf babcit 

qumiflk p:ofcrri fcripcurl prolatam ab zri^ bifcordia.iamc tepore ocpormoie mcmoziat 

mino.ct a fcleutic nodo milfi banc fufeipe corfl ftdei non fecerat. fcd culpae cie inferet 

rcocpofccbant.£tcuqucrt:wciTetPcfubftafi banEfmgulanf.pcrquaeeoeaflcrebatincc* 

tit nomic iurciurandu firmabant . quu nuli^ clefidHicie rcguiie DcUqiiiffc. 

latcnuebiflimilclcdmrubftanad fiiiufaterc CSo 3 omcnue. 

tur.rcepparatooblcbercfimabdiearebice-# 

bant.£tquoniamopmaKoccidcncaleo nos C/upHUiUUl«^^jtUl|4 

mcnrubftantieinarimmoreliqiicrlt.necdra 'RrcrqiioecYrilluquoepbicrofoI'^# 

riabuwrmodircripiurldrcfatcbanf.Dicci: moai^ofucrut.anqpcuftacbio.el 

bantautcquiafinomcrubllanne caceaf.cns pbidiocpcdmunicantc:l>t|cmcon 

nomiciubftanricctiamillud qbPcfubftarta trariarapucruEeiedjmmiUtcne fucrltcogit 

litate occrem cll fine pubtta tionc laccbif . qd garf^nter qiioe ena ipcconucnerat.et fan$ 

pLunmi ocddcntaliu facerdora pro rcuerenif pcft oepofirionc in paleftma facta comunio 

tia mceni concili) nimte amplccicbanf.'^ac ne pncipai^ fueratreu bafiltoj georgio laodt 

flute etiam imgato: flebile elt laudare coferf* cit ciuitatie cpifcopie..Cu cm.cfriUue bicro 

ptioncconlideraemiiltiradtnearimmocb^ rolYmo^ifurcepifleccpacumPciiiremeiropo 

gregatarct quia no peccaret qui fimilepatri fi luc cotcudebat cu acacio cefarie paletlme tan 

liumpicerct-idcilctviitutefibicredcnecon ^redisapficcpomifcjc.£)inccrgomamio« 

fubilantiale.ee fimilie rubftarie profeflionQ. cbia coftitnri Pcrogabat altcrutne. tancp no 

nibilcp intellectu Piffcreneinoibtie queferi fapcrcntrccrebcbeo.iqitpriuevtcrepribl 

pmra t>iuihaboceret.'&ac ergo fentenaa ba met in fufpttioe eife vidcbaf.aito' qutde arrq 

bceepifcopoecbcordarepccpitinarimtnm Pogmalaudabar.jCfriUueautpdicaKecoit 

fi fide cociltj.-Cucg fe ui altera pic pararet ad ftibllantial^patri filiu fequcba£3nuenien8 

eonfulaiuquodftrma ttiemefie ianuarii ro ergo tepue acaciuecofcnnentttc» fibtmetm 

manoru more celebraf. totam ne t maciml rcopi9.cf rillu pro biuufmodi caufa ocpolu# 

noctie parte eppcndit inter epticopoe certans it..Cii fam« bierofolvmo^ prouincia occu? 

men babeoiponcc fcriptiirc ecanmuio ocia palfet-tancp in cpm necemtate ciboruturbs 

te rubfcribcrenc epifeopi a felcucia tenictee. rdpiciebat egentifi. -Cimtppccunieadconfa 

kndunodTcnfvafafacrataTClaep oiftrajciti 
^aPirUlUULjcjbicUf» «populincc^itatirubucnit. 

Xaciueamctqmcumco crantali- C^beodoricue. " 

quancu tepue conftantinopolimcd Operatorie igif animS boccSmouft 

morantes, euocaucruc epifeopos qc t majeime qd acaciue coira ctriliS no^ 

bvtbin ia.ittterquoserat -r maebariue mace citmacbmams.iSacram nanep veftS quaj 

doncfe.et rlpbilaegotboru epifeop’. 0iii famofifilmus impator conftantinus ad bo^ 

mneenucroqiuquaginiacoutnicntescofir^ norcbicrofolYmoruecclcfteoederatmacbaf 

mauerut arimino lectaconfcnptJonSadqdc rio illiueponrtficiciuiratieittca circumami 

tce.vtoc ceteronequa^ fubftantiavelefttt craejninillenttfacnbaptifma^adimplera. 

tta nominarcf m oco.-r pter banc feripturam quonia erat auro fericoep contcjcta cf rtUunj 

onicsaliasautfaaaeauifaricdaepciuc^ab alTeruityendidiflecamtBemifreTcftcquenda 

dic^i.0uo factocm ovaeoname ordincoe ralratcKcm.et cu ea ftiilfet induwe 

poAiciuttancpbo-ericcrapicnr^.tquicotra mipfafaltationececidifle.ae( 5 coniriiumoJ 

eccielkfticaconfuctudineqiiedabumanera Rtraditum. 

punne ficta coferiberet : et Df alogoe plenos C So 5 omemii 0 . 

blaipbcmiaoietaret aft^turbarii ecciefiafti ancigimrcaufaaongbabcnsacaciue 

cara treducrioieauccorei;tarct.Dicif autem Cfrilhimepircop3fuOcpofuit.£>3mmi 

abaliquitejquia noeum integro cordeoepo toeigimrcpiicopoecjt: vrbeconftantinopoU 

fucrunfedvot^fc^ncipi c6mcndare.coq» mnafugaucrntfacatoresacacij.fibiauteco 

oicerenfftmiliafacemdentceautmipaeorw fenncntce-inoepofitiombusiameUloruno 

indignationlquacircamacedoniutucbabe Icnt{r6rubraiberecudfentnucro0ecc.9pud 

bat etil eum tvcpofucruc z elcufiii a 5 icia:t ba fcmetmfoe imerim babitarc ^cp^nc t nc 

rtliuancYre.etor(arturardicoruoraconaiim ^m&kriofwrgtina^Sttbemare tpdittfttb^^ 


Htbft 

faibCitnt t fi no agerent pcnirentil intrt nrc 
fc 3 icr t m omnifo pUdns 3t(^ gdtis m Ulo 
concitio pbcrent fenpio corenrii 5 .z ipfi nepo 
Rcrcnf. Aao facto cofcnticics cto cpifcopi-B 
nniSuUrpeouinciae aUoo oiiinarcnt.^Cun^i 
es tnliacogiwircnndjcasepifcopis ites ^ 
ci8 fcnprcmt: vt bcc obferaarct ites perneca 
rent. boc ergo no poft m tilrn tepuo nuce 

donio fuccdTitcdod^ barUio aibanafi^.«lctt 
(io cunomuis4 poftea cunominunef>nceps 
fu;c bercfeoB.lSozro poft cultacbius-melea^ 
ccctefu: febaftcne fufcepic^ifcopatu. 
e Socrates. 

£cta dl cria in coflanrinopolitana rt-f 
bccuadicaioccjtrpofino ftdeufcdnos 
labonntbiitnCicpofitionu aUquandorierc^s 

pcnemes.cpidi niimcru quotp oisenmus. 

£nunicratio oiuerfaru cepofinonont 
bcreticom malotnm poft ejcplanationg 
fiddniccmconciln^ . , 

Capimlurti-iEtiEuiir. 

O ft nicenu quoc^ concUiu in bcdi^ 
carioneantioebena cFpofitiones ge^ 
mina Dictaucrut.2Icrcia cft que a 
haraiTo apud gallias conftanrio imperaton 
oblata Dinofeif; quarta eadotq que inftalia 
beftinata cft.j|n ffrmio tres nictate fum qua 
rumyniinarimiho criconfulatu rclictacft# 
■p>o:rooct3ua infclcutia abacacianis^edita 
cft. vltima conlta^nopolim eu adiectioe rc^ 
citata di £rac em aditum vt nees fubftanna 
nct^ rubridcrttia niccref in neo. 3n bac z vt 
pbilasgotbomcpifcopustuncpmo colens 
ntl^am t tcpojc ptccedcti niccnam ample» 
ctebaf fidem fequescbeopilumgotboju epi 
fcopujquipzefensin niceno concilio fubfcri 
plieraf.acadusi&turx eudopiuoeumfuis 
conftantinopolimoe quibufda alterius par 
tia cpifcopis codemtiandis certamen babe^ 
banf.vidcntc8indignari contra macedonm 
ptincipempzimucodcmnaucruc. eum tancp 
pUirimc necis auctbte: t quia nvaconii in foa 
Bicationc aptu in cdmitnionc rufccpcrac. 

C Socrates. 

(Capitulum.riEiEiiE. 

Bcpulfo fiquidem macedonio.endos 
pus fpernens antioebie fcdc.c6(lan 
rinopoluanamtnuaiicecderumftti 
qib mlmsacacq. CUii obliti fuotfifuisiudi 
dja conaria f3nEiuerut.'Bi cum p:ius o:a < 
eoiin:at>q)oruafou;eo 5 -ecgaUcU tranfilTef 


lauinms fo.3d. 

(rtpergamucdgitatcS quodactnmfucratea 
donum ad fcdcalum migraucri5t.0uo fa^ 
dd.lectlfiddrt ariminocuaugmento quod 
ipi in cbliinnnopolitana vtbe adicccrac. vbi 
cpoireccmnt nudantes vt qui norubferibe 
rcntiuinoneimBatdnseidlio mitterenf. 3n 
tiotucrtintcp fna facta t altjs oticntalibus ti 
bicocozdibustpatropbiio fcYwpolcosepi 
fcopo.quibcfclnitiaadpjopnlnwE rcdie^ 
fatduicate.^udojcwi^ti^cconftimfo con 
ftantinopoUm.mnceciaj ntaiot ccxlcftaque 
bidcur fdpbia ncdicaf c^nfiilatu conftancii 
bccimo.ct ialiini ccTaris tcrdo«quifadedma 
bicfebJUahi mertris.£.udo,ciuscm Cum fci* 

difletin fede illa pnus vocem 3 
ti cft ptomlif oieens. Obater af^iSifiUns eti 
febi8.3fta nuo grcca verbaniuerfos babenC 
apudgrccos intelleci^.Srd)is ernnicif et ini 
pius t ftneculm.eufcbi8bidf t pius x bene 
colen8.£un(poidfleibec verba mrbanoge 
hera? in populo.quafi patre bijrifTet impius* 
filiu vero pium.^uo facto.^dlitc inquit mr 
bari ad caque bijculbatcr em afebis cft. quia 
ftttlld cdlif.filius auic eufebis. quia Colit pa^ 
trem.lDa cu oijrffTet ettd 0 iGiu 8 .rurba quidej 
(editi cft.multus ^d rifus copleuir eccleftaj. 
et bactenuB ilkid biccuni cu oeKfidne gman 
fU.l?iS6mberefiarcbc feduciioml» fermo^ 
nibus feditionibufcp vacantes-cccleuam la^ 
ccrarur.2:iuiufmodi ergd termino * etiam fy^ 
nodus conila ntinopolitarta coclufa eil* 

C Socrates* 

CapituluittSEl. 

Bituracaciustefusfocn noiiCelfa^ 
bant.fcd cb^egaca antioebiam que 
eis pudttm placUenncncItruebanf* 
'te.c(crq)tt5c qoriminox cbHantinopoUfue 
rat lecta nome fimilitudims ibkidtretiitebi 
tur.ctperomia fubilantia ate^ voluntate biC 
fimiie ciTc patri apud filiunux ee no epiilenti 
busfacmintroduccb^.iicutarrio pmopla 
cucratquibusctiam corcnriebant.^scnim 
enus poilarnumpmus apte bis nominito 
rripfumpficquap:opC et ftne beo vocabaf. 
euifi;^ fcquaces ptop&rboc biflimiles ci^ 
noncddmtuiesfunibicttab bis quiantid 
cbia cofubftanfialit3ricofentid>ant.'25o8 or 
go 0 Q requ t rcrent culiotes mceni cocUq . Ctti* 
ine.cpofitioncftdeifucbcnm ccbco fiU'u 50 i 
centes oiflimUe x et nottejdftcntito nomiare 
prumerent-bis rcrm5tbusrdpondebat.SiC 
bictudlbeume^bco.ricutbibefapud apoe 
-6 ti Uibfr 

ftolij.omntj aijtcct dco. Cfmio ergo oniniu 
cridtn fiUiio oci t p:opfcrca pofuumcft mcjC 
pofinombiis fcjJmfcnpturas. 
e Socrates. 

Capmiluni.itlt. 

^ui8 verbi pzntcepo fiiicgco:giu9 
Liodiccnas epifeopus. O-iu di talia 
5ocerct.tgno:aiuc qiicadmoduapo 
ftoli 4 p:iccafC 8 ruf>crion tcpoic ongenes 
Cias e;:amuiatii8 interpzecame fit. 
GSo3onjcrius. 

'Rtercaotimadbiic atbanalius celare 
tijf.geojgmealc^randria cnidclitcrpa^ 
ganos affidebar.T aducrfafi^o fibimei ebrt 
(bmos.Hiwofq^ em cogebat ad fiiam vcni<f 
re fentcruu.et rerpuentes alfidebat-icrat cm 
opud rapientes odibilis quafiDcfpia^ cos 
et indicibus imperas . apud populu ijbo qua 
fi tvrannust vitra potentes eUtus.pcipue ca 
inen paganos oipamcbacquos facrificarex 
paternas fdliuitatcs agere probibebac-Xuc 
em m- lites t cg^fpti Duces armatos in duita 
iemvijirodU;iir.vmagineocco:namcnratem 
plo:u abHuiit.qiiod ci pullea canfas necis ad 
dudtXvrilloriquidc oepofito jlcunpdiettl 
dl.3^:cl7enditbicrofolvmo2ti cccleiiam be^? 
itnniu8.etpOiliUuberadin8.poft que bfla 
riuB.trjoBcmiunciUaeccldiam gubernafle 
ECcpimus.vfcBad impcriu fbcodorup:inci 
pis.quado rurfuscYriUusadptopdu rem^ 
uiicpircopamm. 

€ Socrates. 

. 0iturm.!cedonius conftantinopolita 
na pulfus ccclcfu oamnationejionfe 
res quicfccre refpucbat. Dedir.auit em ad eo 
rumpartdqui apud fclcunaacaciu eu focqs 
tepofuerac.mirirci 5 Icgationcad ropbronmj 
ecdeufm.quaiinn8 Defendere erpoiitam ptt 
us in annoebia ftdc t poftea fdeucia robo:a 
tpm.ct fimilis fubftantie fide' Dcuulgandam 
drccomonuit.Sdquecocunutmiiltifamtis 
Uariu-quiaimcab co maccdonianivocamr. 
^iiiiicuncBcnim in felcuccno concilio acacift 
't5ed;iuuerunc.apcrte verbu limilis fubftatie 
(hnj;iucmnt.cnm p:ius Jjocno manifefto in 
dicio DcclaraUenr. £ft em opinio apud mah: 
ics.quia non inuentu fit maccdonq.fed ma^* 
gis maratbonu nicomedienfio cpiicopi.vn^s 
de cnam maraibonp vocitanf ad quos difta 
cbmse^cpulfus dc febaftca coAigit. Cxmcs 
tnocedonius fanem rpiriru compbendere in 
cractam Duiine tnuitaris Dcdinaret tiic z en 


'Quintus 

ftaebius^ego iiiquitncc^Dcum nomiarc fatt 
cm rpmtiipatiozmcqj creatura5 nomiarcpjc 
lumo.pzopter bancergo caufam fpirim re? 
piignafcs a/pcllat bmoi pfonao bq q m con 
uibirantiaUtariB cjcpoficionc cocozdant. 
CSojomenuB. 

■^mitaqj macMoniusccdefia coftan; 
tinopoitiana fuiiTeieppiUrus nonea q 
acacms atep cudo, cius i 3 picbat.fcd tradebat 
magis fiUuodi per omia z febm fubftantiaj 
fumlc cfTe pafri:rcdm vero fpihtu no earfi res 
runi dfc participe fed miniftm z perbibentej 
officiu:q«ecucp dc fetis angelis Dici poliunt» 
C Socrates. 

Capimli!ra.d!i. 

6 imr fequacesacad? in antioebiaj 
magno ftudioc 6 ucncruc. 3 Cti penite 
tiaiquia Umilc Diperut filiupatri. £t 
confulam fcqucfi.id cft rbatiri t ftotencq.cuj 
cu5oiu8 c.t gubernaret cccldiaimgaron ibis 
dem coihruto.paijdqmde5 rurfus moucbac 
ca queDiidu placuerantDiceres. opojtere fer 
mone fimitis rubftatie auferri ab eppofiiionc 
fidei fradita.t ea in arimino quScoftanrinos 
politani nocdanresfedagtcDicdcsiquiag 
0 m ia DiiTimitiB fili^ eltec pa tri no folu3 febm 
fubftantil fed etiam fct 5 m voluntatc.ct CjC no 
c^:^ftent^b 3 dfec ficuti pdicaiierat atrius. cb 5 
quibuscrancfeccjtojesctt}. 

G^bcodoncus. 

3 fiquidc tanpcftatc cu perfidia acens 
farcf eudofu inter alios ait euftacbius 
0 itonia De fide examinatione vis fieri o int 
perarojcudoxr) confuierablafpbemias . ob 
tulicqjdcqjofirioneinrer alia fte babentetn. 
GueDilfinutifpferunfDiilinuliafcDmfubs 
flantia funt.^nusDcus pater e^quo omna 
z vnusDnsicfuscbriftuse qneomia. Difli 
mileaucedt epquo z per que. DifiimiUscr-s 
gofiliusDeopatrieft. ^aclectide comorus 
imperato? reqnilluiteudoxiu fi fatercf fuam 
Bt Ille necuit Diccs;quia cflet citj. 0 ue ciij 
luflitTet impato; adduci requilTfus.licet eius 
no fucrit.fu3 cUe^fcfliis cft.t id«> e, cilio Dcs 
ftinam8.£uftac6ia8ramccria eudo,ciu3 ita 
lapcre pzoclamabat exiges vc feriptura ana^ 
ibemau5aretciq.0uiUccf tirdc-fecittamc z 
Damnauitquodipeptiudtpoftea pdicabat 
Deindeetiam ipfcecigebax vt ftlcomoafion 
anaibcmaii5arecq6fcripnircnonbabcrenr. 
Ziiinc itliian^ z ex no enilcnrib inquit et cte 
amra tafterius fubltantic feripra nul$ funt* 


Eibn: 

^ttJlueflergoboc abdicari Onodimeato: 
quo»‘p ocacuit rc ficrcr.0ui licci caoiffiruls 
tatc fecerunt . Ouo gefto drigebant vt a ipfi 
omoafioiT abdicarent Cuncoirpuiatiucat^ 

CB vcr3diCTrUu3nuaaitSie,c nonetitori 
bus nocft.nctp creatura ctalia fubftana oe^ 
U8 v^tt.igicurconrubftanri3li8 dlgcniton 
patri ricutcenscjcpeoit lumen eplumiccl^» 
c^babetcngemiotc naturam. :^^impato: 
iratus e;ctliu interminatus dl cis.St iUtpos 
cdiaiemquiutbabcspunicdi.nb tamen nos 
parru ftatuiaocftnrimus.Xunc impato: il« 
locelli iuiTii ecdeftis i p:o cis alios otdina 
ruXuccudocius di trrannicc coflantinopo^J 
leos tenerer aclefia pulfo elcurio cijici euno 

miuotdinauttcpireopus.Tcciummrcriptis 

abdicaucrutcuius videbantur cfTc cofoitce* 
fcnpfcruntcpgeo:gio 9 uodfucratgcllum. 
|[£jccmplarcpiftolc vniucrft c5 
ncilg ad 0co:giu contra £tittm 
^ter ncpbana blafpbemia cius. 

Bncra iViiodus collanrinopolim coti 
gre^ta bno bonczabilialecandrineci 
uitatis epifcopbgcdtgib falute-SYnodo res 
pendente ctm^pter ncpbaridascius et plc^' 
nas fandaiis fcripturasfcbm cbrcqucnria 5 
ecclefiafhcaru fanccionu fup eo ab eparcopis 
actueilqdnecebatDYaconatutiant^ Dcpo 
fmis eli z ab ecclefia factus edraneiiel t a no 
bis bec nionitaj7:cK:eireriit: vt ne(^ ad leaio 
nccuiul^ veniar ncpbarfdc emscpitlole. fed 
abrjdanf :eo cp vcbcmctcr inutiles fintt:)qs 
auteadtjcicmus etiu anaibemarisandueu; 
fi permanet injo pzopoiito cu fequacib fnts 
a^ofeqaenseincrauvtoinesmrYnodo cdue 
nicntes^ifcopioeponcreniauccotc fcanda 
lo:u z fdfmatil in omni cerraru otbc factorS 
inter ecdeiias.': cocor^arent in fententia cos? 
tri eu5 ittfte ptobta. iDCdeptra vota fpemqj 
nolbi feras z Hepbanus beliodoms 7 tbeo« 
pbilnsinnoltrafentdia cocotdarenolueritc 
nc(^ in eius oepofiiione rubrcnbere.d4 fdiis: 
cetferasetilaliam vcianaarrogantil eiurde 
accufaret etq . Dicebat cm cum afpcrioja p:e 
fumercatcpoidlTcjquomaca queoe^ bacte<» 
nuaccUfld apofloteraicbta ubtmet affts» 
mara. bumrmodi fupertios vclanolip 
ftniwes a mcmoiaio fera oe dio pjoieftatoa 
fleee p:ectl^ nequinerut vt in noftra fieret 
^:armuutione wo:de8.'Clcmntamen noti 
logammtcate ocioi maUo tempotefuftinuii 
rmiscoa.nuiKindignantt8.nunc rogans, 
wictntcrnjuutcsaiunciicru fuiplicaiuesvi 


jamnms for.jEl^ 

damicnirentnobifcuTConfonaormcondlio 

piffimrcntSuftincbam^ergori fozfman^ 
dircnt.fl fo:ran intcUigcrentri fo:tcp:ofpice 
rent.^umcB mulco tcpo:e nobis perdurans 
tibusnonftatcrcnf fequi fentenna ruep:c^ 
dicto viro prolatam cedefie bono:abaio;cm 
eflecpviromamicidasiudicantcs.finiuim^ 
contra eosctcpmunicationis r^ms fe,cmw 
fmmad a^nda pcmrcnti3.d8 oantes indu 
rfas. vt fi in boc tcpo:e couerterentur z couj? 
fentircniotffinirionitofratrufiioju fufeiperg 
cur in ecclefia z p:op:i3 fidudaj caritaicmcps 
pararcnt.fi vero fincfenrcnria permanerent 
amidciaf(B bominu regulis ccdeiie z cocojs 
die noftrcp:oponercnt. mc cos epifcopatus 
©ignitate ciTcuidicamus epirancoe.iXmby 
Depoliris ncceflariu erit, vt in coiuj loris alt| 
conftitiunf epifeopi-quatenus legalis ecclc^ 
fu copetentem fumens ordinem (ibimet cori 
eojdetqjifcopis.vtdclicct vniucrfis (eraiti^ 
ribus vincuju cbaritaris.eademcp cum p€F<i 
fccnoncoiccdoinvno inicUccuvn^ e^ti 
ergo cognofeasque concUid pbaies» 
runt:bcc tuercuerentic fcnpta rrlfmifimu® 
ozantes. VI in gratia cbrifli ifta cultodi^ pa 
cifia z Icgittime regas fub te condicutas cc4 
tlefmi . 

Capitulum.riii/. 

One etium eunomius fuis libns^ 
altat.et bommc5Pd voat. rhultifc^ 
fauoitbo bonoi3t.Scd tunc et abde 
intibus cu interfuit z ab eis epifcopale^d:^ 
dinarioncipferufccpit. Eddodus igif zacd 
cius cum ruiscofenfum pzebentcs bijsqde 
in mcea rbracie gdla funi p:obaltlidcteleu2s 
fio alios cdllimerunt cpilcoposioe quito fu^ 
cmacuu loqui non ccnfeo oe cunomid folit 
abito fermone narrabo. 3gitur cu5 deiifio 
viuo dsicemm ccclefia3pcrccpilTeEeunomi^ 
us. et populi fatub:ttatc videret cudodus at 
tpimpcratottcotifpiccretfeuicntc cotfacos 
quiaeatuptofucbanfvnigenitum Dd filtm 
eum copulic vt celaret bunc fenfum.nec cum 
aperiret imidhganutoaccuracidnibus;pis9 
cens eunomio quonii opo:cuno fempo:e p^ 
dicabimus que modo ccbmus et ignouccs 
bocebimus.et contradicentes aurfleacrnua 
aut cogimus aut punimus, ^qs ptomif^' 
itibus perruaru8.cunomiusobumbuta p:a) 
ferd>at impietatem, ^ed q Diiitnis funt eda 
cau ferinonito rtdemes Diao:u calliditate;. 
moUlUqaide ferebant apene vero cotradice 
S iq mijft 

hrpfumptionmopusctnd Taptcrittcmdia^ 
baw.^ZircilponeiitCBcrfio fpccic fibimcc l^e 
rccicep^niicatis i bocfccflcfmgefco accdTs 
runt ad Oomii eius rouantco.-rt cuia cjiponc 
rct aprc pObmariB vcrzratej : ncc paterer buc 
■z illuc cos biueifilq? ferri Doctrinw. '^fic iile 
accqjra pliunpuonercnfum qug cclabarape 
riut illis oiccii; tb mstiis cfle ncpbariu : vr no 
omes fub co plhtuciTcittacc frucictif. 
t bumfinodi fcdtict^ verbis in pueneu cede 
fic ftiani bUrpbcnni rciiclauir. Bc lUi 5 clo fii 
as anias acccndenccs ad conllannnopoUm 
pcrrc,tcrfH:crp:mmquidemapud cHdotius 
mfcripreruutcimomiu.CXuoeosnonfurcipi 
cnrcadcuntcspnndpcpeftetnillms ciim^ 
mimpandideruf.CHcebantcmporiusifhus 
ticmimpiaclTccpan-ij ."pio bijs indienat^ 
impcraroi piecepit cudo,tio;Tt ocdiiccrcf en 
nomius i:cdmcfu3ficerd0tio nudarer. Cu 
cp frequenter ab accnfatonto iuipo2nmit4tc 
paifus eudopus Dedinarcc.adiemncmrru3 
imperaf 02 c uigcmifccrcstquu iiibil quod p? 
ceperat fedUcteudo.misifrdantabcfpiceret 
ciuitateblafpbcinijseunomij pcrcuntc^Iuc 
cofrantius crpuifura fe interminatus cudo 
pum cft:nirt eunoiniu iudiandu Deduceret 
et conuiou 55! accufarione puniret. *2:)Oir me<« 
ruens endo, cius fcripfit eunoniio; vt oc dyi^ 
co fugeret fibiq? repurarcinequa^ cius mo^ 
nitionibusobcd!iie.^ruainoniiuemauj 
cn 8 abfcclfr£quidc 5 : fed coniumeiias non fe 
rcnspzoditionis quidc 5 acctifabat ciidocm 
idunicg fc? ctiutn nlfcrebatrae Dciudi: 5 ,rcgs 
p 2 opnccobo’tiG mdituit. Oaientp cnicius 
&ogm3n8coco2d!am requd)anf.ab eudopo 
recedcrunrptodittoncaccufanrescius.foci* 
antes fetneripoG cuuom^ qui bactenus ab 
illo nome babere norcunf.'i?uic ergo auctoe 
bcreiis factus cunomiusimpictans cumu^ 
toaupcarrq blafpbcmiasiOuiavcroarrois 
ganne femiens palfiompzoptfu p;obarur fe 
^ccollegium.ipa qncgeila funt coclamant 
•Ham eu abdicatus enus fuiffa ecpulfus cn 
eo cgrelfus nen £ft.Iiccf Doctotem eu t Dei bo 
tninenominaret.rcd martfit comnemseudo 
po.4lum2urcitnpiet3ti6pena8c,iigcref.ra« 
tum noii babuii conciltj Decretu, fcd ^ifeo^ 
posoidinauit ate^ pfbrteros (^ifcopaliDU 
finiratepnuams. - 

£ Socrates. 

£apitti!um.jEliiil. 


HiniututS 

Hr tdc tempus in •aodiciar^'e S5aflr 
erant viri vno nomie nuncupati pa» 
teratcpnjrus.vtcrq^ Diccbafap.^olli 
nario.patcr prcfbrtcnj Dignitate funct us fili 
us aurem babcndlcctono officium giecomj 
omboDocro:csdoqmo:u.*j^arcrgiainm3ti 
cusifiluis erat rrfjpoz. "jiater uatiqKum fiiif 
retalepandrttmsgcncrc z p^ius DocuiHctin 
bcrycbo.pelfcavcnit adlaodiciamvbiveni 
cnsDiidtv.toJc.cf frltu babiiit afljoUmarej, 
2Iimc fgitnf ambo cccrabanf cum cpipba# 
nio ropbifta.eicuefienteiusamici valde fois 
uebanceum.bocmctucs tbeodoms laodua 
inie cpifcopusmc frequm confabulatioe fo« 
pbiileDedtnarcntadpagatutate ptcbtbuic: 
ne ad eius fcbolas aecedera Oui paruipeti 
demes epifeopum cpvpbanp amicictas ma 
gisamplectcbitur . 'jSoftea geotgius tbeo-j* 
doti rucccfrojal eos ptobiberc nopotuilTei: 
ambos ccuiunioneptiuauit. Z^unc aipolli-# 
narisfiliusarbitraiusmmriamtfreius cio 
qutj tumo:e fopbiihei nouitaict ipc intt odu 
pit berefeos que nue fertur nome ab inuerno 
re gerens. Biu nt cni quida epcitatos cos ad 
nerru 8 gco 2 gin non tantuptcprerpjediccattt 
caufam.iedquia videbit cum vanaDo^mas 
taptoferenr^ctnoncquidcptofifcmefiimle 
patri ftlinmficut erat feleutiacontfimiu.nuc 
aiitaiTianl Declinare rcutenria.0uap:opter 
velutopozmnainfumenteo occafione abfce 
diinf..Cum£^ nulla eis in tenderet fub fccm* 
te religionis p^f ern be refeos infroducut..£t 
pjimu quide Dicebant anima a Deo verbo in 
Dirpenrat;oneincarnationisndaiTui}iptam: 
Oeindcquafi peniren^ Ducti cozrigcntes 
mctipos.adicccrunianimaquidc alfumptas 
qiicno tamen baberetmenie: fcdDcuj mbn 
p 2 o mentem bommcanumpaim.4rirc4 
bocKaqg folu Dicuntur dTcco2rupa quiiiilc 
illotu nomine vocitanf.'ftain trinitatejcoii 
fttbilamulcefle pzofitenmr. 

CXbcodojicHs. 

(Capitulum, jtlu. 

0m morbee fapojis rep perfaniiB 
conn'a romanos caftra mctarer.eon 
frantiiis cii magno eareim vemens 
adantioebiam fugamtbofrc9.0bnon niw 
litia romanom egit fcd ocus qiii colitur a ro 
manis. X:ropbett 3 victoneergonuncftndeo 
narrarc.'Bifibi8 quam quidajab antioebiJ 
migdoniani vocant in termino pofita cft pei* 
riarum romanaruep terramm . ;2pum3 erat 


'Hibfr 

cpiftopusst^rccror.^f^nt i'3cobu9.ipoQo 

0551)3 IvJU 

doiidacg inirjaium bnc b> i^oju confaibc 
rc 3 uf cnuincr^rc mpcTiUCimm mdiwai.fcd 

¥’uj fsntuniodo ciutj iDiracuIutiiciuia nar^ 

rationis ccponam.lMims igifciuiUEcmro* 

Hun‘ s f abdiUj pafarf) cm: tas obfidcbar. 
jerca-n feptu^in^i Wcs mgiccr obrcruarec. 
ccniiitfas quidecepifletciuifatcs piuriituc^ 
drc.) banc nioUnxiiu pofaiiTc:. cc rallos 
foiVap p:o capienda ribc fcdH«.cjni iicqiia 
^ yjUut obcinerc'|^iiea tero per fe impetii 
m. gdonij ftuminis per duirate mediam p:o 
perantes i longe retinentes . et vtrafcg ripas 
cius facientes cclt io:e3: vi aqua m k coUcca 
concreiceret quo in maioje poflee irrncrc. cu 5 
TiciilTciinamctuni uuie quusfeceranifiiWi 
mea npas iinpleii ftibuo auferentes quas fe 
cerat cataracfasoimiferuc impetus fUimims 
coijn .1 mnru. 0 Hircbcnicnfi 8 aqiic podus 
non ferens cft indinanis -z occidit. Ouo fa ? 
aoingrcdictis aqua eu magno impetu eciaj 
aliam panem muri mdcfluuius folcbaccpi 
recummagra iuina Dcpofuit. 'i^oc fapo:» 
inrpiad^ credidit i'c fine pugna capere cimra 
tem. £i aic quidem Q te quicuic vi z fundus 
ftu-mnis purgaretur % polTec ambulare et in 
trarepcrffuuia.illaTa vero Oie eu omm' mi 
btia credens per loca rumofa murojum ciuC 
taicm intrare, vidit mtiru e;i; vtracp pane fac> 
b:icarJ-3Uc nanep facratiilimus bomo 
rionib milites co.irmauic talios v:bis ba^ 
buaioteo.Ouo facro z murti reftituit z p:o^ 
pugnacaU tccit q uibusrcpcUcret acccdcKS. 
£{ boe non ad muru vemens egit, fcd intra 
t£mpUfacramt»ommoriijpUcansadimplci 
mt .-Ibotro fapotem no iblu muri fab:ic.i ters 
ruit.rcd etiam altera viib permrbauir teSidit 
enim uanre fnpzq murum quenda imperiali 
rcematcciirmnaniLcnl z tam purpura epovi 
demate rcfplcdcrc . Sibitranis autem clTe ro 
mano:u imperarorem mmatus cIl cis ^ mm 
ciaacniriteu non illic clfc piefentcm. Q,uib> 
aifinnantibus vera fe oiciiTc ■: conftatiii an^ 
Roebia comozari.ecrulm que videbat agno 
uueo:u5Tcrb3 elic veracia etait ocum belli 
gerercpjo roniariis.Xuq? boe grauiter ba^ 
bnet infeticfagirrajoimifitinacrem. £t eu 
vidui et quijin co:po:ecum iaculari non po 
^t.tamcn a vcianic lue impetu non rcedfic. 
-a^ncigimr effremvir mirabilis teonferi^ 
ptoz egre^us . qui m virocp rdeomate grees 
TwcUcet z latino optime cro^itusmiUtos U 


0mnm0 

bclloa rimo^eomini t Bcuonoc plenos edis 
dit reUienoe cpccmo iudicio ^ oc mo:ic -j vi 
liutc coiidmonis buituiic ; et mifcnd budis 
viic et cetera. 33 igitur apud ffros facraiilTtc 
moucobofaspdcjbacvtvemretadmurain 
I vidciis barberoB malcdictioraa ijcnla cot! 
irucos emitteret . plerus igimrvcncrabilis 
bomo.3fccnditmquandimnirrmi,£icuin 
milu miliS videret cicercima aliam makdi« 
ctioHcni eis non pcrbcnifi cinifcs cc culices 
Tt per parua animalia fii perna viriuteni po<! 
tmiTcntagnofccrc.DtJdonejvcrcifccuiemc 
iKbule cintfoiu z en licum z clcpbancof qtu. 
dempiomufeidas cum ruitGiiie.cqno:uvc 
10 alioiudj iumenroiiim aurea rimul-: nares 
impla!crimt. 3 t illi ferre vim pariio?. anima 
iium no valentes ftirojea fuos oiictoicfeBep 
citlTos Dojribus pioieceriit; £ Diruptas acies 
cSfudcriintcpcrcitiiincB relifiquctcs fummo 
impetu fugiebant, 'tooc modo tei- miferrim'’ 
imperato:pariiaclcraeiitctpco:raptionc3iii 
fe cooiiofcena factam a oco babcicpiouide; 
tiam aiiimara cum pie colentium, fuii ejeinde 
redunt ejccreitu confufionc non vict 05 i 35 ep 
illa obfidione percipiens. 

Cflpitu!um.fluf. 

Pe itacprempote conftantius an-^ 
riccbiamoiabaturct partbicop^-^ 
lio quiefeente mrfus colligebat epi^ 
fcopos . coges omnes negare vci bumt vnj 
ttsfubda micer alterius fubftannc. Herfl eu 
cudo^ius poft leoniiiunantiocbenamatTii» 
pniuccfedcm.Dciiidc pulfus poli multa con? 
cliacmn conllaminopolimnu inique tenuif 
fet epifcopatum.antiocbena cccltfia pafto:c 
pjiuata vidcb3tur.'£unccrgo conuenicnccs 
cpireopi.cum eHencpUinmi vnditp cogrega 
ciDfccbant impaaco:iopo:terep:imten 8 p 2 
(loaem eonlhmuet ira eu illo bcpogmatibus 
cogitari. 

CapituUim.jElmi. 

Xlorcmpo:e raautilHmus mdeti^ 
duitatem quandainarmenieregens 
et barbaros edccens quiere? babae 
ridebatur. O-ocm putantes arrinni fibicoti 
fcntire.petieumca coJtanao: rtannoebene 
conftirucrciurpjcfulccclcfic.a»m quibus eri 
atn o;cfeodopi p:opca claritarern eius vite 
ciralub;iun;m rcaornm oogmanim inciua 
fubfcribercoccrcto.ipftimcp occremm verans 
9 pars.£ufri>ioCimol 4 tcn« coinmcndauic 
6 iiq Eibft 

Ipifcopo. t3cnfcnte fiquidcm mjfgno mek^ 
fio occurritdpopulue Tmufc^ pamoxiint 
quibuo mdd pariter % pagani Dcfidcrantce 
famoftflimu videre mcletiumXunc impera 
for : ei X atijo qui cicponerc poterant iulTii vt 
populis ejepUnarent locum illus-Dommus 
creauit me in initio viaru fuaru iri opera fua. 
ptccipicns vt ecceptotes cotum verba coferi 
bercnt£c ptimu quidem geotsius laodicic 
fetotem bcrctice pcftis cuomuit . poft quem 
acaduscefaric quaudajvifusmediam p:cr 
ferreooctrinam multu ab illotum blafpbe^ 
tniarece(ric.non tamen r3nu5 apoSolice inte« 
gritans Dogma reruauif.^cius autema^ 
gnus fuire^it meletiuset rectiiudinemregit 
Uetilin racraDifputationcmonilrautt. 'Rl 
vduti quodam pondere veritacm vteosx qt$ 
plus X quod minus erat vitauit . £umcp lur 
ba vniucrfa fauerct rogans vt btcuem eis do 
ctrineDaret vmagine.tre8 ollendens Digitos 
Deinde colligens duos x vnu; tendens illam 
laudabilemptotuIitvoee 5 .Xruque inteUi-s» 
gunfifedmn^ Devuo DiTputamus. 
Sojomenus. 

0 tempotcferturarcbiduconus eius 
ecdefteadbuceo loquenceejctenramai; 
nu cius os obimigiTe . ille f liam fenienn 

am manu clarius voeeiTgnauit. ‘Zrib) em 
apertis Dictis XDenuo claufis x vno tantus 
Digito rurruset:tcnro. populo fcemaceDiuul 
gabauquia tres vUu runt.&emdearcbidYa^ 
conoeiusmanusote Dituiffo tenente. Ubera 
VoceclamabacmccnnreruanDeberc cociliu 
C^^beodoticus. 

Capitulum.iElun)f. 

Ontra bancDoetriua artiam calii^J 
nijs linguas c,cacUcruni.fabeUianu 
alTercntcs fanem effe melcrium. 0 b 
^rem ptindpi riiafenint.vt ra ptoptiam pto 
uinciamcjdlio mitteittur.£( factuseusoius 
apertearriamlDogma laudabat-.^&ucemm 
cum arrio magnus aletrander Dvaconam pti 
ttauerat.^ocitacB facto fan^populusab bc 
r^'8 Diuifus tu apofloUeam ecddiam po^ 
Htam loco qui DiciturTemscoucniebar. Bn 
nisnlc^trigtnra pofte^ cuflacbius fueratcjc 
pttlfus.ottbodopatTianotuoncra funipcr^* 
p^rerumutanonevtiton fiiftineuKs. 

GSopmehus. 

£qu3abuB em mdetu comunteare no 
luerunt bij qui ab initio nicenil DogmaE 
fcmaucrant:Diccmc6.quia e^tarriano Dccrc^ 


0umtu0 

to m;Ietius famtoidinatus t (eqatcee ciua 
ab ilUefmt baptifan.O b tp rem aaiiocbm» 
ccclcfu maliamBiiiidif partem. 

Zbcodericue. 

^riKi; riderent ojibodopi berericorS 
erefeere magia impietatem apoftoliei 
»ogmati80tfcnf(He8aEiebcbellari.fanttUi 
<B meleniim pulfum t eirsoiS beretictt mdU 
naiS-rerborii memoraii fiant qiieoicta fiint 
lotb.Salua inquit falna anima raa.ad bec 
etiam euangelici rerbi Siceniis. St ceulua 
tims bepter fcandalisat teaufer ctim a abqct 
aba te. 3 dc aoemantictoe pede bdmio fana 
penceqtii etiam 3 diccit 0 iccna.®)cKu 8 ctlti 
bi vipereat rnti mcmbiii mS cp totnm cotii» 
iniebennam mittafi 

Capituium.iEliiE. 

Otro mirabilis eufcbiuscuiU8Du« 
dum memini Decretu ei fuilTe come 
damm. vides pteuarteatidne paao 
ium drea melctiu meditata ad fuaj reuerfua 
cftduitare.3rnam^0 fenptu teftimonmm 
mctaeufce conila niio fuafemnt vt micaret 4 
Dccrcmm in mclceio lactuab eufebio rcuoca 
itt.^unc veredarius miffuscllf qtii bceve# 
lociter adimplerct.£um^veni(ref x irt^aio 
rts verba nfieulTcf. tuceufebiusadmirldus 
comune iriquit Depofim noii reUitiia nifiotn 
Hes qtti tradiderunt Dicant. oum 4 to 
rat mtlTus renudaiTct indignatusamperatoa 
Denuo mifitvtredderetqtJ accepit iadudeS 
feripto vtfi rcdiicreridllet De;:tera tnannj ei^' 
amputaret, virbo mmetubensiUiquesmifil 
ne faceretqd babebamr tn littcn8.£a(^ ept 
Itolam le^freteufebiUs x inuenifret peni ab 
imperatoieDtccatamcdDectera manu obni 
litxfmiftr^ambas inddipctehs. I^moe^ 
cremm inquit non Dabo.claru arrianc peftis 
indxd.\xm.2:>mcd\x8 firmitates conU^tius 
videns laudauitcgrcgic.^irauwrcmxim, 
pu refillennu ftbi laudes cumgeflotumagn» 
tudincfuperanmr. 

GSo$omcnus. 

Capimlum.l. 

£cigimrapudo:ieneale8 agebant 
ecclenas. 3mcreaiulianu8m3rbel 
loDcuincensbatbarosapud renu$ 
fluuturefidences.alio8qde pemitalioscepS 
daracpvtetdtia DecoiaroS mediocritatevi 
te a tep mlfuemdine militite grat^ dTct ab ciS 
ajpeUamf augu(ius.t:)oc fa^ nibaDccotf 


I 


%ihtt 

ftantio cositas.iadices 3b lUo bonoii 

btts niDla:ba£.€£ ad lUit^ inuidialuicras^^i' 

ferebat cniitooftcderet eu pioptcr bcUu corra 
magncntifi gcftum in vtalia barbaros indu^ 
jci(Tc.*Rt'pfntt^o»^J’'^*>«c nwtara cu pw«s 
^:pianu6cflepucarce remeripm ponafiecjCKC» 
m nomiawt.c£ venies ad tepU pagano^ u* 
cnftcabat lubiccnlc^ talia colere fuadebat. 
^ui:5<onflanritis^rer bellum pcrficu an^ 
Eiocbiamotarcf iperas illc:q:(InebeUo pobs 
fet vllirtcucednerc. ad eos agebat ircrwccs 
fcrHiepilantio fatilfaccrc lan^nofpotefcd 
Tolunutertiilim? infuUs imperij rttfcepifi^ 

0idmr itac^ qiua bu ad bos terminos accef 
fiflet vindemia la collecta cira occafum plta 
daruruas Dcnuofuiitcptolatas.inrupcnaj 
imbiccpacie oelcendcntc in eiiis velle fimnl 
■zccteroium guttasfmgnlascmcisfozmanc 
fignacula. "Boc ficto videbaf ipfi t alqsi^-a 
bofns ctsra cepus uiaris bonusrci panderet 
ludiciu.imberautecadco vellemfttpra qnaj 
ceciderat robcnrcv.3lt| vero oiccbit vuaru 
fignupmcricpns figmilcare gdirioneimpe 
rato:is adinllar biimfmodibotrotu pamite 
pons fon: aus impcriu.’P>otro oc cruce bice 
bant ptenuaare boc figmiquia fu ccleile oo 
gma cbritlianom z opozcatfigriari cunctos 
crucis ittditio ^nde cognofcitquia biucifa 
mterpraiiquabijco-ac imgato: veritate frait 
dan no fune . '^rraeg opoicunc bictu fequ^s 
ifipiis oftendir. ^um audiret iracp coflanti^ 
contra rcvcnireiulianuinftructiocbcUipari? 
d>ici bcrelicca coftaminopoUtn venit. 

C Socrates. 

X mopficriuis intercilicasafcp capa^ 
docas nimiacogitanoe afpoplcucpaf 
fioncbefunccusellconfulatu taun z flojeni’ 
cq tertia bienouemb:t} menfis.anno vite fuc 
quadragclimo z quinto ep qaib rrcdecim c» 
patre rcgnauit.ccv.poft illum. 

CSo5omcnus. 

X3o befanao lulianus d^dcm.iam tb:a 
Cias obtinebat znopoll mulm coftaniJ 
tim^lim veniens afpdlams dl cefar. 

G Ccplictc liber quinmsccdci! 
nafticcmpartite by flozic. 


0£jEm0 foi:jEiun 
CllniipnIibft6fiEtns 

CSojomenns. 

'^ncigif oc mltanopatt 
ca bicenda fnnt dufi^ ge 
nere zbifciplina etquo^* 
modo venerit ad impc<s 
riu..Conll3nciu3 quib^ 
^nttnfuo nomiccoilaii 
finopoUm atpcUauic Du 
08 babuii eje eode patre, 
no c.ceadematrc germanos, quotu vnusbaC 
matiusiali^coHantius vocabaf.i£cbalma« 
tiusc^dem babuiefuinois fiUa.c3llami^aut 
buos babuit natos galliu z mimum, poft 
mo:te cotlantini imgatozis coflaiuinopolita 
ne ciuip t( bu milites iuniote balmatiu pere# 
milTcimmc z tili Defuncto ii pze pene mottis 
pcriailfial balmatio fuftinucrdtmii gallu 4 
deegrimdoqpuDbaf ineuitabiUsliberanec 
3ulianu|^oeC38infantm. £raccrnanno:u5 
occo. Oii^abcis fenjozimBasoris qeuilTec 
galius etrea epbcftijapudbocrojcs crar.vbi 
ctii apgcnitonb polTclfioes babebac iVozro 
iulian'^ crcfccs in auditori coftantinopolicaa 
ne vtbis ecerecbaf in bafilica vbi oocro:c8 
eratbabitu^uatopcedcns babebatt^ peda 
gogueunucbu noiemardoniugramaticu ni 
codelaconenfem. retbozicli^o Ic^bacapud 
euboluropbiiUtuciipianu.Ot,puideri4qp 
pecoftancq bigellumcftije apud paganu fo 
pbida leges ad rius fugiltciois bogmatabe 
clinaret. £rat em inlian^ ab initio jipianua. 
Cucp lecrioc ptofkcrcc famag popuUl voli 5 
tabat.t^apoifetcril roma na gubernare re pn 
bUcs.<^ Dum latius pandercnfelluationes 
indiidiimBato:coftanrio.0uaobrem ablliis 
nuit cd ab vtbe regia z mifit in nicomedia ps 
dpies necoiienirccapudlibamu ropbilll ff 
ru:mc cm libanius a pedagogis cofymino^ 
polu:ai8e^'pniru8.nicomcdiamozabaf.‘^:o 
bibebaturg iultan^ apud Ubanid fopbiila; 
Icgcrcteo q» pagan^ elTef. vcnmm libtom ei^ 
Icaionite vccbaf..Cucp pficeret in rctbotica 
fuguenitin nicomediaj marim^pbilofopb^ 
no iUc bifantius pater cuelidis fcd cpbriius. 
quem poltca quafe magicas artes cjKrcenfcj 
valcnrinian^ imperatoz pjecxptt occidi. Z^ik 
igitur no ob aliam caufam ntcomedil venes 
ratmiiiulianifamapzotmct^.apudquciutf 
liatt^ cu verba pbilofopbica gguUaHct. cep« 
etiam boaotis imitari religionem . Js enim libft 

impcrij atpidme animo eiue 
|■af.>Cum(l5bccnonlatcraflllrc0l;mpcrato<< 
ns.mtcrfpcm mcf 0 £pconftiftimo.furpmone 
celare volcrw;iima qui ciuiu mteger fuit cbn' 
ftianuspoftcapzoditoz dl ctfccnmXonfiio 
itionacbid fmmlabat ritam t latenter qdc5 
CFcrcebaf i» pbilofopbicaun mamfcftb au< 
tem faaos cbnftianozu legebat libzo 0 .Ocni 
<p innicomediecedefia tcetoz dl collitutus* 
2 fub boc babim furozem beclinauit Impera 
toti8,’t>oc equidem pzo timoze fadebat.ne« 
quacp ab fpe recedens qua mente concepe^ 
rat. Picebatep plurimis amicozu fuozum feli 
cia foze tepoza a quibus ipe rerum ponretur 
imperio. 6 Hmbecita(S contracu (icasercrt 
mr gallus germanus eius cefar coftituc^ ve 
riif ad nicomedia vifiiniscUm cum pergeret 
ad oziemc.'j^o(l paululu vero perempto 
lo repete iuliamls quoc^ fit rufpectus impe<: 
ratozi:qui ctia eum cullodiri pzcccpit. £t ou 
fuga lapfus fuiffet Diuerfa loca circumeudo 
faluatuscfl ^icep fero imperatoris vjcozcu 
febia celatum inuaiic 8 .ru|pUcauit impemto 
ri quatenus nibil mali patercf:rcd vt potiud 
adpbilofopbandu mittercf atbenas. 

Ciibcodoziaid* 

£pit igimr iulian^imperialia fceptrd 
t)criderare. 0 uaobrcm oifcurrcns vni 
uerfam bcUadJjvatcsqucrebat refponfa red 
den.te 8 :cdrulen 8 riad fummu iHipenupcru^ 
nueti^rtuenit^ virii qui ei ndlderara fc oi-« 
ccre fateref * 3s eu plodUceS ad quCnda vdo 
Iozulocum .2 mtromittenstnaditn fcdiicto 
resoem 5 e 8 euoauit. 0 uibfol(emmter 3 p 4 
pareiiribusccrrozccompellif mlianus in fr 0 
f e fua emas fbzmarcfignaculu. 2 Iunc DemO 
fies trOpbcioomimci figuram rcrpiactes cf 
fuerecozdatiricuictiohisrcpente ©ilparue^s 
nmt.Ouod agnoTcens magus cepit culpari 
iulianu.Si ille z tdtozem figniftcauii.t cm* 
cis fe bijrif obllupuifle virtutQ: eo q» vidaes 
boc fignu oemones cuanuerunr.lbozro ma? 
gus no boc furctpcris o bone viriquia rimue 
runtiTcucai 8 .rcdabbominati bocfignu poo 
-rius abcefTerunt. Et ita capiens miferu odio 
repleuitcbriHiani ftgnacuU inUanum^ 

C Socrates. 

Ollbec igiturimparoz euocauitiulia 
nu.c5ftituitcg cefarcmrbanrcp ei coniu 
gcmconftattttafozozgfuam cbtrabarbaros 
e0©cftinauifadgallt38.*2Ptinancp barbari 
quozu tmperatozeodarnius contra magnen 


6fjb‘tU0 

tiurti folati pcricratcu nibil pzofuilTcnf eSi 
tra tyrannu romanozu vadabant vzbcs.ilu 
ergo cdirt iuuenciilus iulianusiimpatoz iuf^ 
fuvtpzcterconfilmi conftantiusbucu mbd 
moliri pzcfumerct.^umqs illi accepta potc« 
date ncgligcrenttpzoptcrca barbari fupera 
renttunc mlianus buces 4dcm bclictjs va« 
^repmiflt. Sumens aute milites cifeprpo 
iia peremptozu bodium cdpzomtttens initia 
Um vincendi baitaros fccitctamozesfuum 
apud milites collocanm ertur ttac^ bu 5 in 
aliqua ciuicatem fuilTet ingrclTus.-qma cozo* 
na lautta quibus etiam ipeciuitatcs fol^o: 
nari inter colunas pendes rupta fune fuper 
eius caput Decidit.cucB aptiflinie cozonauit» 
0UO facto cuncti clamauerutquiaeifignus 
fozetimpaij.3iuntenim quidl condamius 
pzopterea eu$ ad barbaros DtrdriiTe i^t ibibe 
ficcrcnfcd nefeio vrrum vera fufpitio fit. 'RI 
quiei germana Dedit vbzes iiboC cOgualfct 
contra fc potius infidi as esitaret. £um tgi 
tur mlianus apud imperatozem dc Ducu iie 
glig^ia quereref. alter mittit magilier armo 
rum cius alacritati cbueniens . cums rnthide 
rio cum barbaris fiducialiter eft congrdTds» 
£i Dum illi per legatos litteras imperatozis 
eosadpzoumaasinuitanrisodenderettuc 
file Irgatoseommmifit in viculis factat^ cl 
^cdione vicit ita vt ctia m captu regem cbn# 
dantio Dirigeret, ^ac felicitate pfoUectus a 
milmbu8aqzellabafaugudu8.<Cumt^cozo 
na DCciTct imperialis vsus figna poztanriuj 
tozque quem babebat itt collo fumes iuliam' 
capuicircuporuit.boc §modo iulian‘’imp^ 
ratoz edfacms . Oue vero podeaceflerit ille 
pbtloropbus.mdicentaudictcs.I}nipo ftatt 
pzinapio no mfffa legatiohe aptid cddatl 
ctum nec antmu benefactozis placans qcun^ 
cp ei videbantur agebar.^odo mdiceS mu 
tando p pzouincialcsm todo DerO^hdo co^ 
fkntioper vzbes fmgulas publiccrdegendd 
ab eis barbaris Dedinatas0idolas ^ 0ua; 
obrem plurimi aimfequebantur acondait 
co recedcntcft2Iunc ergoetilfigmentfi cbii 
diamtattsqD babebat abiccitci Dum circiM 
iret DLUcrfts vzbesaperies templa vdoltS oft 
fcrebaf.cr remetipm paganoziim pontificem 
nommabaf.£umm talia gcreivc in tedinum 
bdlum contm condant!« 5 qucfifa occaiioi« 
pparabat^mmadciigficiporait. 'Ronem 
fine multo (anguiedudm| eius pbilofi^bic 

pomcratadimpleri.mfiDcusajnfiliozusia# 

dqcaltcru fme alterius concerUu«ne fimlTet 


Uftifr 

rulaiins adtricbiiQnnn^ 
cutucflitjo:niu ftuflcconftantiiim. boc 
modo mrdtifw» bclto romanu Uberaf inipcri 
om. 'Dcnicnaaufaaiunascoftantmopo^ 
Km-cogiureccpif qu&Jdmodii fibipopiiiu5 
copl3can3:ctcoE.fj«o:cpccenc?r acqtiircrcc 
qd bacarrefccif-^cncnocp fcicbaiconllan 
tiumabomiubopopuiio nome cofublUnna 
lians omplccfcntito odiii D b quaj rem al> 
ccclefqsridebanf crclafi z cpifcc^i confifca 
ricialKK5t>irecri.SimuletU5noiieraccEpa 
ganoofuiik cotriditospEobibinone facrifi 
c^zu.-ZDcftdcrari adipifatcpusquoeosum 
Bpavcnfrcmpla.cE baberem tdolis immo* 
landiUVciirid. SicisimrTmitp popula mc 
ronbus rulncram a ocliineio cognorcen 0 .z 
comunitcromcs cunucbojuviolcntu:? p:e 
cpuecufcbq rapinis ingemirccres apud om 
nes.fenicnpm artiftdofo vclamic commoda 
uic alqs quidem fingcbac.oUjs autc per r a 
lam ({lozii largus crar omnibmmcmcom 
mune qualis dief religione moftrabac.£i 
mii quidc 3 ; cruddtran conflancq cires fubic 
CIOS ocrogans.cE eam co4 populo vmuerfo 
redarguei»iubcccptrcopo 0 ejealio Depozfa-tf 
toseuocaritcofircauseoEU reddi fublian^ 
das.^Lcmpla quocppaganozfi velociter (n^ 
08 ncceUdrioa ptecepitapenre.cos aure 5 qui 
fuerancab cunucbisoipjefil recipere q male 
ab cis fuerant abrepta fanjcumc. >£ufcbmrc 
rop:cfidcnrcimpenali cubiculo mojKDant 
nauit.noroluquia multos oipieilcrat.red 4a 
gallum quoipfratre fuu eius accufationc au 
dierat interemptu. Et cojpus qiiidc conllm 
cti regio bonote lepelnt.ecpulircB a palatio 
cimiicbos fonro:es z cocos. £.unucbo8 qui 
dem quia cius viro: obierat poli qiil no ou^ 
pf aliam. ^Z^ocos autcico q» fimplirio cibia 
vteenu- 1 Con(o 2 co aute vnus inquit fufficit 
nuiUie.Scripco;u ante plurios fottuncan? 
lique redimens i^liquis co:d mcrcedcm fert 
pturct>arip 2 ccepic.SlbrddiEquocB ctilpu^ 
blifu curfummuloni etcabalioiu quos puif 
Wicis iufik vfftirarito minidrai i . 't^cc ciua 
laudant paud.plurimiep vitupera nqt 
remoto fartu paUcq cofcmpabilc videbamr 
em etiam noerfte vigilans colcri 
oroatlibt^tocfccndcnsin fcnaoipoblia 
r|8C!uc)jc.ir)olu3 aii imperato: a iulio eefbre 
fccitaou o:ationc8.:l?ono:3« 
tut quoc^ Difii^linaru cultores ma,iime pbi 
vnditp fama com? 
& fribat bnujimodiviros maricntce (ira. 


0rjEm0 jEliiif* 

palatu qm rircSamicii pallqs magia babi« 
ttt $ magilierto padebanf. firannp grauca 
vnmofia ebriftuma fediiciMee vin i impc 
ratojia femperreligionefaii£tC8. babena te 
(P ittUatiua plimmfi rane gloaie vinom cun 
ctosantcrepiictpeelaccrauit maiariotqua 
®ccEf3ritefcnpfit.’£)acergoatTOtete mo* 
fuB etiam c5ira cbnlhanoa cofcripfitTOoa. 
0tcrgo cocoa atetonfdieaeppdlcrciopaa 
pbOalopbi no ume imperatore egit. Xm aa 
tcoeiraberctatip lacerartt.ncep pbilafopbi 
neqspteapiaftiit. 

eSosomenna. 

Capitulum# 

£rmr itaq$ mo;t: in tpfo incipio tu« 
lianufTcapertect impuddern^arte 
cbnrtiana ftdem vt quibufdafacrift 
rijs z inuocationite quas eppeditioes paga< 
nivocant.-r fanguinis immolationenoftmj 
baprifmalhidcreiablucrct abrenuciare €c^ 
(Icriarticccoi^om.iapiUo temge tamfecre 
ti(n$ publice t in templis Uceicr pagani Ia 
crificia celcb:abant. i^tur 4a Dum aliquan 
do facrificarct oftenfum fit ei in vifccrite pcis 
cudis immolati fignaculuj aucis coJona cir 
cudatuffi.Ouo vifo alios quidefacrificq mi 
tiirtros tuilfegtDTitos crtimantes quig>e bu 
ittftnodi religsonio virttitg z cbnftiani Dog^ 
matis ctemiratej: eo q? corona quecircunda: 
bat crncc victojie cflet indiciuit quia ambit’ 
circuli 3 foo pnneipio nufcp termmaref . fed 
magis reuer^^mrfus in femenpm . .Cum 
CB ceteri mirarcnf.ptinceps buius fcicnticc5 
fo:iauit cosDieensproTpera z vrilia fibi indi 
cia fuiflemonrtrata.etquiamagisligno Do^ 
gmatiscbrifhanicoberceitnf.nccei quo vel 
teibilatariUccrctcircuUtennino drraicptn. 

Cbcodozicus. 

t X^nusenimmetuens conflantium: 

. , quia genere pzojcimos tYrannidis foz^ 
nMmcpenmdjar.lcctomrodat^cbozoct Di 
n^scod^esin ccclcfia populo audiente Ic 
gcbat.nazbafilica martvruedificabantqad 
Dittinap»)uidenria no fufcepit. 

3o5omenus. 

Captmluma# 

adbucpocri gallus t inlianna 
incapadoda mozarcnfaiut babuiflc 
cos tuc ilsdiu VI majTima bafllicam 
adu))ulmramanYri mamefabzicarcnf.t m ILiljfc 

««■fcsiuifcruntopiia.iimtsambo catif 
rciit incdtfiao Ttaltcr alimis fiipcrara . firf 
aliquod EumilTc miracula a nifi bactcn’ fu r 
pcrcnentquibccrcaudiircabtnfpidcncibue 
roarrarctvidcrcmrfofuan incredibile. 0al 
li nancp para augebafz omnino crercebaniu 
lianl Tcro laboiea alii quide fbdebamur ali) 
terra ipfa euomenteruderito implebant ali) 
quotiena Depolita fiindamcta terre copulare 
non poterat.ac fi qiuda riolenta viituaeic lo 
coinftriotcca reEcatiendooepellaet.Ciuc 
ca cuncrtaaiparebat ciTe ptodigiofa . illo 
nancp eliimabac.qt no eflet viro illi i teligide 
(bridiana faliibtitaa. 

eSosomenua. 

Cap«uluin.iiif. 

tgi^folus tenutffcc tt^riu 

referaflet ■: alia repararet, oem 
Pcuotionemammimltris templo:^ 
dfl^ucciup impcndebat.^Sepc ciuibus in 
pmunerefcripritvtad paganos accederet ri 
tus 1 ^8 oonatioe fru^nt^ jcpianis fe tni^ 
micuapeireoelisnasitavtnccgvcmre adfe 
cos vellet necp Icgatioes eo?, fufeipe. Denitp 
cil per fernouiiTet beUu legatione5 mittentib 
mubinistamBoibuscbrtftiams? nec^Km 
pia referantite.necpadeotti venire facra 
lennto inremiinai’ eft no fe aujciliil pbimnij 
nec legatione quafi pollue ciuitatis dfe fufee 
ptuiunt^adeos^mimsacceifuru nilico^ 
^ofeeretin paganitates elfe muiacos . ^oc 
ctiaapnd paleltina qudl^becolhnnni^ib 
oelegauit.t?ic em locus cu eflet gaK^wjms 
a maioniavoaref eflat^ t:piani8plen^3cd 
ferino oigm^t^meniitduitanst etrfilq 
eiusnomiecolUntianucmpatadt. 3nwtlu$ 
dn arbitratus eflcdflltinusvt paganis fub 
dica videreteflegasenflbus Ziunccrgouilia 
no regnate litem gaseipftantmicnfib intute 
runt.0uo j^ieerefiden^contlamiam rur<: 
fus eis fubdidit Didante quaft il{dia.|t:;;.7 cp 
fllofublatoptwjinoiegasc mariomcvoca^ 
bulo nucupaf babet etn comunes indices ac 
c^ouces.Sola vero tura eccleficoue videns 
wrofteiTdereciuiiafC8.vtracpfiiu epifeopus 
i?abei t cleru z vigilic maitf rii atep collectae 
m apud cos feorfum fiunt z termini vtriufcp 
qjifcopat^ecdeliecB rubfiftut.0uoda5t^o 
re ocftinctomaiumcno ponnfice.quid33p2e 
ruluccdellegaseoiu ftuduitvtmncp ckrum 
ftie bmonilumittere.fas no dfe oices ve vni 
ciuitatiOttO^ircopipriderent.T^efiftendb 


0f^tU0 

miiomcnio Dclibcranit ptouinde rvnodi® 
vtcisptoptiuo:din!ircccpircopu5.dpo2tcre 
crcdcnuvtqni fub collantmo ptoptietatlrt 
ligionc ciuitatia babere ptimlcgia merneriit 
ipaganiptincipioiudiciobcc amifcmntin 
faccrdocqa z ozdinc ccclcfuru ncqiiaqg Dato 
annquims bonote ptiuarcnf . £t fiquidc) tc 
pdlatcccfarcam capadocic mapimam ac feli 
cilTima ciuitatem ita vocari ptobibuit. eifi; 
aipcllatione antiqua cefario abroganit. quaj 
a Claudio cefare ptomemerat. naj pzius ma 
jaca vocabaf.^iabcbai cm odium cius anci 
quitusicoq. omnis eius cfTci populus cbti< 
flianus z templum apud fc iouis z painsse 
ftrunflciatpollinis. 'Bam cii co rcgnantceii 
amfottunefaccellnmquod folii rcmanfcrai 
a cbriliianis fuilfct eucrfum.cmicaii crudeli 
ter erat infellus.z paganozu popubia illic ba 
binnies valde culpabat. 4 fcmcnpos viti no 
elTcnt z quodlibetpzo fottuua fuSinniiremf 
£>mcs vero poircifidcs at^ pecunias cefari 
cnfiu ccclcfiariicu verberito cpqoires ad me 
dium mflit affetTi.3©oiCi5 cpci8.ccc.anri lia 
bzas in cratio publica colloca uit . £l^’cos 
ante vmiicrfos aggregari inter milites iuifit 
Duciptonicicferiiituros quod nimis grane 
cllz vcbcmclcriniuriofum. 'Ibopnlu ii'ocbri 
flianomeum vpozibusateDfilqs inferibip 
ccpit.z tanqs vicaneos tributa gfolucre cum 
inicrmin3ti6eiaran6.qznifitcmplu3rurfnm 
feftinater cdificarent.z duitate nimis afliige 
rci,etnci* capita fnagalflcosbabcrcfimitK 
rct. Siccnifolcbatcuocarc ebriilianos. qS 
foztecncmret.nififinccclcriocfcdflet. 

Capitulum.u. 

'Bmitwnantp parcens cbrfftianfs 
ctemdioc vtru8efl.rdcn8p:i02esp^ 
fecutioesmbilpfuiflead augm^ 
paganitatis qb punierimcbrtflianos^ina^ 
gis binc creucrfc.^cti funt gloj wfi pjo oo^ 
gmate monent^^nmdiam ergo babSs^ 
r^t02mencisab(lmuic.iudicans elfe nec^t 
rmvtfermone potius Tammonitioneadp* 
ganitam colendi populo fuaderet et^cre^ 
dens bine fe monlh^re demente. 

Capitii!iim.uf. 

^dfurenim quiaoum conllantifi»' 
pdimapudfosmnas facrificarav? 
bis.accefliflei ad eum mansqMfcO^ ' 
pus.iCbalcbcdoma zpublkeUnpia.$z(nti 
Peoapo^camc^ vocitaflec. iild vero 


Hibft 


itdtitc itnpjopcralfe. £nt cm fenee ? p ii» 
bcaUiuteociiicmm manualtcnna agebaf 
Sug bacT 0 UB 8 £til lacerare Deu pfuaeoi 
eifMaBgalileuaOif’ tuus curare te poteft. 
'(Ufpodene fo mirie.£&> ui^i Deo mcoj» 
ceatate gratias ago. qt S ideo cit geftS ne ta 
rideapKratemidatu.3fmEato:aut mbiire< 
fpondes abccl1it.Sic em putabat poti’ ros 
botaripagamtaie.fifcpanctiieacmite cbae 
fiiano populo aemonltralTec. 

Capimlum.uif. 

Sx facies SOS qut fuerit s &n 

ftanrio fasan,p religioRcrcoocattic 
t cofifatisparKmonta fua refUmit 
pucipics poputo vt miUi Uderent cb2ffti9^ 
no.ftccp nolente facrifiarc copellcrmufpon^ 
»e animi acccd^es ad arasp 2 i^e;;pian ap^ 
©emones pur^ri^ folit? eo^-facrifieps p4 
parabat.illends automniaptiuilegu bo-* 
noKsprucmdincft^rubtraicit ^Usalcspo^ 
£asp eis foluit tpofe^ curte tradidit.^il’ ct 
wgines ate^ viduas que^enur^ inter cleri 
cos paicebanciunit cpgt ea:que oudu sput 
plico accepilTe vidcbanf.coftantinus cm im 
perato: oirpon^res ecclcfia^ vnicittc^ ciui 
^ri^rpejdtvtckrusfulficiefer emolimenta 
pcj^rct.*: boclcge frmamt.qd bacten^mo* 
tuo^uUano feruaf. *J?anc cjcacticnc aiunt 
mmis fuiflecrudelcj.aufcrebst an fubinde 
pecunias z o:namec3 facra tcplacp fab £on 
ftantino ^coftanrio fiidata ©cftrucbanf.ta4 
tee^ adedifteia p^nie rurfum eiigcbacur. 
^ac occifioe faco^dotes z clcrict. z popi^'^ 
cbnfhanus crudeliter vejcabanf. 


C Socrates. 

Capitulum, uiit. 

;£r idem tempus malLqcaHdr^oli 
mapimaciuimtcpngit ephuioic^a 
fa fcdiao.£ra t locus quidi in ciui/ 
fate antii!^tepo:ib7 befolams acnc^erud 
muUacpfotdecdplcms.bicpagamoltm Dec 
[nctbtes facrtficitesboicsimolabanf.iSuf 
wcn^ftanntjequafiTacantcccclcfK aite 
jand^pceifo-at.^icSeotgius vol^ota 
K«ra fab:i«rc. repurgatotiu? faciebat 
©ufEOttinnentu ^ iUicadtra in multa mg-e 
*^r^5?«>*^^^m^p3gano2a mvRcria 
aaaoanti^rat cm ibi (Suarie bomtnu plu^ 
mf4nm.quipbibcbafl 
tomicccrtn^neccosvirceribjarKs ma 

pa«epcrceret4?6ci;6ifcbnftwni regie»» 


6fjEt«9 jdu. 

Additu mctbzclhiduenit adimftenGpagi 
no^ vniucrfis bec facino:a referare: ©iunu 
gabanteg apita botm q c5pcrerani.t?ecak 
tccldrie pagani rcrpicienccs.-t obp:ob:iu n$ 
feren» ira fuccenu funt? oes quos ad p:6 
ftns iuenerunt arma iudicantes impem co^ 
tra cb:Pliano6 facto multos interemerunt, 
alios gladpf.aliosfulKb.attt lapidibo.alios 
^mtoltra^ulatesqnofda etucrudfigetcd 
ad faaecmei imuriaplurimos tuuerfis vut 
ncrib afftigeas. £ t ita gcfta r f nee^ p« i 
/timis parceret fcd pbns pbilofopbu peumt* 
*: frater fratrc.parltcs filios, 'Zinutce mfiiai 
nccegraffan funtOulobrep^^ieundet^ 
locu purgare quicuemntr 

CSo5omen«s# 

Capitulum.ijc. 

'AfracuBoiuciairent lUfKcfs ffKKit 
tuttpftjnnut imBurc iuliouu fedi/ 
tionc fecit ollceodrta tpfspagjuom 
1 tmpeta facto fug Scorgui Tinculis cu alti 
g3uer6t.Ctuc poli paulula vcntftes ad car^ 

eerepcreinerHt.eiufi9cadaaerimponcie9ca 
iBdo a mane vftp act vefpcrj g toti pompa» 
Ocre duitate, a circa fero peremauefut. 2©nl 
lifncratarrianopeoqi abamatonte atba» 
nafti faau fit. fed ego reos indubitanter boc 
fecilie genUscuvtiep a qrclas baberet adiier 
fus m^cer ydsla t replop iniurias pbibi« 
lioniiip folmmtS,£t etia iulianus fic fc ba» 
builTeglfasaillUccaitdrmosminaa.inqm' 
buBculpateospcnacp relatae, quafyptcrrd 
serentia ferapisquednitatS pfcmaiaseDi^ 
cttaalletandricSditoiisetus.necnon iulia 
ni fuiauanoili in paganitateoesoti z cbsis 
ftianss nimis odientes. ^ - 

Capjmlum.f. 

3nfei5 q: todium bsbuerintvt fn 
fbefauros impatojios plurima z p 
^facccletie antioebenevafa recon 
wre^ioltanus.t q: claufifiit ecefus zrni^ 
fterfosdcTicoseffugalfefroluc» tuctbcede^ 
ricuftettlfcprb^. D-ugoum vafopr 3 n 0 
cufiodem c6p:cbcnriim crudelifer faudalTel 
noUimmegltoio^cepitoccidi. 0tii feffiter 
jniucrfa tozmeu rdpuit z p ©ogmatis cort 
mioeomicit.Cu(B miucna ©eo znau 'Va-s 
fa z psAUa coUegifret^ijciens bcc * n terr3c$ 
tometuff» iniuriis quili» voluit agens i^rru 
Sup ea ertl Tedit-z cumulu anrit tniunaras 
di^.cc© Tcreda ct^ % loca fononlbcircupoll fa fmmfcncRctifla.Tad raiul pcrucmtvfcp 
ptifrcdmcni v£ vermes crearet mcdids 
botiate nec ralenb vincere palTionc. Cofi 
ficieb.mf cjft onmimoda pciofacp mcdicami 
na ep pingito volanlite vt eoa craflimdinc 
co:riipca z putreda mcbta iinircnVlOocfi^i 
cto vermes adfueficic ^uocabat- qtjjfudo 
ebnUicces p viuasfcrpebdtcames zooncc 
mojcref nofint ab bac pafliocrecurus/^oc 
itacp claruit omina mdiGnaadcgcftu. Ou ea 
am ajftodesimpiaUutbefauro^ z altj plu^^ 
rimi aduer fus cccriao infurgdes ifiopinata 
ct miferada motte oefuncd funt. quafi fuper 
IU mdignadoc Damnati, 

Capitulum.jEf. 

^soiciis tepus eft vt manoiia faci 
amtis eufcbq. z nectari} z jenonis , 
fhitrii cbnftiano^ <5s ptra odiu ep^ 
etcctes }pRsa 5 eof. ooini celatos z coptebe 
fos vicuUfcp traditos atqj flagelUtos-poftea 
couemeics in tbeairu aduerfus cos clamare 
cepertic qfi cos. tcpla oeftninfletic i iniurtas 
pagano?, pavito tpc multa gclTiffent. £,ut 5 
alterutros vt vulgi mozis cil cpcitarct cocur 
rc«s ad earccre z cducctcs cos crudeliter oc^ 
cidcrut.t^ucinterea.pnos m1c fupinosaa^ 
betes arcp geutiftes z ralncratcs Itngnis. la 
piditoac^fullito.Budmi nlepmficrcs cti 
am egreflas z curadijs tela¥.ca?ico:es vul? 
ncraifc z cocos publicos aiios aqua?, alios 
fementes ollas ftidilfe fup cos alios fubuUs 
co^ mcbza gfozalTe. £uc^ ws Dilaceralfcnt. 
capitaqgfreginentitavtccrcbJH in terra iacc 
repoeduperutante vzbc vbi foUbit moztua 
inmctaj)i}ccrc.ibicg co^zcozpa cocremates. 
oflTaqrcmifcrut inter cadaucra camdo?,c£ 
armos, pinanferijt ne polfcnt facile rcperiri. 
Od no Diu latuir.O-uedd nacp mulier cbii^ 
ftuna no tn Dc gasaDiuino peepto e noctes 
ca coUiges z in vzna recond&.senonio? co^ 
fobzino feruada ptradidie.DeusemB vifuj 
maUerireudauit buc vis ei nacncratignot^ 
1 niig babica gfccui.oecelabaf.t^oc gmoc 
do mulier accedit z reliquias eo?-, incerim 
DomifemabaPiluqj is ciufdcecclefqs fufcc 
pilTet epamm imgatitc tbeodofio fabneata 
baiilica ante duitate r altari fipo. ofla mar^ 
fvrucollocauitiucta pfdTo:cncfto:em.Oui 
Dd inivita fua cuillis ruispcimis babimret 
cu martYrifo copzcbdis a gUb vinculis eo?; 
fl-igdlis ptiripams cft ^s an oum traberef 
ba&c8pttlccrnmucozp‘^admifer4tione per 


0rptU0 

fcqiicrenadJupit.qucanre pojtao rcmfiiCuii 
mo!atn,p,i:imS,pi;C£erat. bnccoUigcKoqui 
dain jenoni sctiita iii.jp uti que oiimcurjre 
mrmojmuecli. 

Cflpitulum.pi}. 

TUcr bcc aut Dum bvlarionf mona 

cbu Sajet rcquircr^'fugit in fieilii 

Tbi ligna dc mot-b colligens z in ci 
nirate vendes tranfigebat cottidunl vitam, 
^lucpeins illic virtus fuiflet patefacta g De^ 
mones. venit in Dalmadas.ibicB ^tutc Diui^ 
na plurima miracula faciebaatta ctu vt ma 
re qd queda ocaipaucrat loca fua ozarde rc<j 
pcllcrct.Scd ena bmerurfus abceflit. quia 
vbi laudabafbabitareDariinabaf. Ocmiita 
do loc^cuuais ftudebat eiTe meermaate® 
opinioncfuacrebza migratioc Deftrucerat, 
'Homfimiei^o ounauigarct q-pzu venit in 
Tbafum.muuatnfqjab epolbafi oilcpitlos 
cum.et circa pzoiium caripdinimcupamm 
pbilofopbaru8cftque(vtmanvrno^ct;fii 
gapbibuit.>*iigieb3fem. qzpc^iii Diinnuy 
cll no cppeaaregfecutoieo. nd qui in greems 
cioe cop:cbcdunffo:tit ferre vidcnf Sasafi 
quide? alcpandrini.contra cbziftianos talia 
gefliffe nofcunfScd belvpolitanii Brcthn 
rtj firia babiuti» ad tanta venere crudedia;» 
icmTiCutillo?. tEebomicsepplanarutvtfa^ 
cras virgines mfolirasa populo videre pub 
licc nudaus Itare cogeret in tbeatro.Otuas 
pzimitus irrifcrutportca totonderut. nouiiR 
me p medy s Tectas, pozcos vt eas comede^ 
rcnt.puocabac.0t g 'i^eliopotas ad cniden 
litate facra?i vinginit res illa Bdupit: eo q» pa 
terna pfuctudo qua fomicabanf eos^gines\ 
aurce^imberctpbtbtta vidcrcnf.£ionllan^ 
tinus em Dcitructo iii a duita te veneris 
plo.pnusapudW8c5llrat:ita:clelia.tcon« 
fuetas foznicacioes l^e pzobibuit c^o-ceti'» 
Bretbufij te Larcii fue duitatis epifeopu 
fenem z viu z pucrfacione re^endu. mira 
bili moztc Bdmenmc.’2:>unc an enam pzius 
babuerutMiofum eo q> £6ftanti} tempozii* 
bus vt paganos ad cbziftunitaic reduceret, 
tcmplfi eos oznatiflimu peiofumtp Ddtrujce 
rit-ilucp ^ulianns impalTct motus in en dl 
ctpcepit aufdtimationc cepli redderet, aof 
eurunuscdtfiearetfit oiimvtratpimpolTi 
bilefozctcbnftianofimult facerdoti pziino 
fugit fecunda euangelica lege.J^oftea tocn 
inulci^tcr eu periculis z necxmtaabfubde 
tienmrDefu^reucrru8elt.f fpome fcmcd^ 


1 


lprum:>opoloq?vdlcntacrccrc incoli/ 
duiit.CiuiouUuiiir«pbil»?u>pbil PebuiU* 
fenrcred«nte8pocitt9COttmpw:e irrucnccs 

in ca c per fingabs plateas trabctcs cias ea 
piUos t meb:a Dilacerabam rxri fimal -z re^ 
minctta rt fabcilite reftite cius aures abfdn 
dcrent^eru infantes apudmagiftros pofi 
tLOdudcbltei alapis ordentesz 6:apb£js 
fine alitium parcitatcpiingeccsqne t iam in 
cumcula Dspofucrc fctentia. Cucpadbucr; 
fpirarct eu ecmdlc.T aliqua mine pcrungcn 
tcs z inrpojfa mit^cs ap^ndcrOt in aerem. 
Oicitur ergo quia tuc reipis z apite eu con^ 
nngemito z carnes cius vefccncito Diccrut. 
Srctbufijs.quia z iprc qutdc dlct cccdfus 
illos vero vidercEinbumili conlhtuios. kd 
pofta boc 2 iam ipfos fo:c palfuros. 
CSibeodoiicus. 

£c igitur agcfcs cogcbauc eu vt Km« 
plu rccdificaretaiit vt oaret ccpenfas. 
Ouodounofaccrctpucitcspauperc vclme 
dieutc pccuniatt petcbatatouiflime vel pait 
cum aliquid engcbanc.0mb? ait. 'Htc vnu 
obolum^)omnibDabo. :tDici^f fugatiab 
eme (c(a(pa\dcrc fuipUciis. 

CSo5omeuu8. 

Srmoferf. quiatuncpzefecmspdpue 
pagjn‘’fuenrammiraia8 marci pftan 
cum z ad pdncipc vemens quercref Dicens 
clTc verecundu.vf in vno bomine fene tanta 
cozincca comitterenf.tcbnl^nos Du talia 
paterenf fieri glo:iofos.fc vero dfe mag? ob?, 
p;ob:io.35)arcu8 ergo tali cft fine co:onai^ 

Capitulurtijut. 

Odem tepozc 22?)accdomu8.quo<p 
^bcodolus.t Xadan^ frigcs.mar 
tvrq pignozapfccurifunf. 'Ha Dum 
in merocduitatc.libifgie templa apemiflet 
j)uindciude,ctlongo t^plcnu 5 ruderibus 
crnudarct-ingrcdientcsifii per noete fdola 
cot»wcrunt.iui 5 ^fcrbocmiilti copjcbc» 
fiadfuipliduDucercnf.illlifemctipes inno 
eacrit.OuosDumiudcjcquaribabita (atif^ 
factione DcliaoE. nollet occidcff.popul' da^ 
mamito vario tounauo^generecailigauir. 
nouiflimcTcromcraticula fuppofitos arde 
re pacepit. Cfiep acmarent nr.fi aflis mqui^ 
untcarnifco.o amacic Delectaris fic an voca 
oaturiudcc.altcralatcraignitoobticc ncDfi 
comc4Wcccperis.cjrne8fctnicnid38 inue^ 
fttas.£it im ergo fotciflimo certamine z>cai^ 
iucg bufirin in ancvra galade 


SfjttUS lPo.jElul. 

darfiltmi fojcfilimicp babnilTc cofcflioncm 
cwBfuiflettnbercfcqacvocaf cncrariftamy 
id^abftinM«m.*l:>uncemDum iudecco^ 
picbcndiikuz quaft cotra paganos infilicn^ 
temtotqueri volebat in publico lulTiccavc 
aipcnd^mligno.ZTucbufiriscrtenfis cu 
IO manitofiip:a caput nudauit latera. Diccs 
opus no efle vt mimftriajpendgfcs eum dc/ 
ponctefialabotarentcnjefrctpcrfe sjonus 
ad pena qua vellent ecercere 2 I^a fuato:^ 
fonbus ppararet.3®>iramfip ciusptomiins 
nemiudep;rcic]Ep€rimemo magis obftupa 
ff.'iHam Dttvngttle ferree cifls latera vebe^f 
mennus epararent Donec iudid placmlfct. 
futlinuit manuseptenfas.: plag^ cum ala » 
mfaKfiifc^iVf^oftbccatft? rediret^ in vitt 
culis rcqm'dccb3t.'^o2ro poftpaultHumoJ 
tenunciataiulianCWcpadtbeodoftj pnn-f 
cipaturipitinecclefiacatboltcat aaa peni 
tenda p 2 io 2 i berefeos cdnerfatadcfiv 

Capitulum.jEiu|* 

"BiUo fiquidctempoa fmmtvitjj 
raartvrio Bafilm ecclcfic m-i 
cv^aHc pjcf l>Ttmini. i cnpfYcbmm 
ttfarteftm ca^dociconcta mipcn^ow d 5 
adbiKquart fp(»nfBseircvidtrcf.£npf«bi 
usempercmpmsEftflitErfOTmnc temptam 
quod tolli tamoitimasoimio fticr3t.«iB 
comunecafarienreoirampiinciptB funteici 
penta alij quidon moitoali) fuga mutcrati 
fiiur.® aitlius aute lludiorua vir arca Bo < 
gmsjjbaitisoumTiiMcSftanttorcftim af 
riani8.tqpter6i£ttdarq8ccrcnBabordind 
cftrcnwtBaecclcfiaftico.Cum^o tnlianua 
tctm^impcrtu.cb:i(liano8,publiccc5mo. 
ncbatTtproprifi Bogma fcruarenimec paga 
nommfuBftiBocmacuiarenf.bonoiefij coi 
laios a pimcipe q> nibilo mdiarcnc. tcpoia 
IcsTtuprEpcnicoamiiatioms auctoics. 
"^Kiptereaergom fiirpinoncecoduimBcnf^ 
ens paganomm quam pubUc facnftcantes 
iHrpicicnccsf{abat<cemgcmifi;at8 orabat at 
ipdamabac.tKvUns ebriftianorum buinf^ 
modi errore teneretur obnopius.Comprc 
btufus rtradiraapuiciciudia.multacp lO! 
menta fortiter fnmncns manvrio coronao 
ms eft. 'ibee ergo eoUigens fub vno remb. 
licctBmcriiannivelDics eorum Tidcaniuf 
efle martyri). 

e£bcodoriai9. 

Capimlura.iEU. 

*l 8 Hibjr 

UccnimYdolojum fcductwntbue 
fubdiii tempore lUo comifcrut.miUs 
ta quidc fimt p:opiMs lib:i0 egentta 
fed cc miUne ego pauca narrabo. 3n Sfea^ 
lona fiquidc z vironim facerdotio 
gnojnm.tmulia-u virginitatis couerfanoe 

C oUciuiii oiuidenKS rterqs-z otdeo cunw^ 
intes-oppofucrut corncftioni pqzcotu. Jii 
febaftia vero:qiie cft ciufde ptouincic aiu<s 
tas 3obanni0 bapiifte rcpulcru apcmmmc 
'jipoaro fcclus quod in pbmicc comiferunt. 
quis poterit relDiccre fine lacbtvmis vel au 
direi^nbeliopoUanqucdl circa libanuj 
cratquidabY^*^®*»*® nomine ^-yriUus. 3s 
imperante £.onftancio fucccnfusjelootui^ 
no multa fdola que illic adotaban? cotriuit 
et igni cremamt. £uiii8 actionis memotes 
nccnonnommadi viri.n6folum peremerut 
eum fed ctia fecanteseius ventre qcciusicco 
recomedcrut.0iut3meommu m fpecfo:e5 
no potuerunt cffiigerc.fedbignas reddide^ 

. mne fiia ptefumptione penas. Outcucg etit 
iUorcdcrcparticiparifunfoentibpcarucrur. 
t faeci funt omnes elingues fi^t.^Ram z ipc 
pariter ocftucecur.confumpnijbc putredine, 
^erdiderut ena vifum.? palTioito fuis vircu 
lem pdicaucrut omnito pictilis. 

Cflpifulmn.iEui. 

'B £mefa que eft in cius cSfnio d* 
uitatisOYOt^V^^^fitiuw*^^ ideftmu^ 
lidjn.ecclefiam que mipcr cdtficaca 
teo fnerat oicauerunc. ad Derifione funula# 
cbjumilUcframccesandroginu idcftquod 
vini monftrarerfimuiacftmina. 3u do:oc 
ftolo vero infigni traebie auitate. eam 3ulia 
nusinuicnliim^occertato:. a capirolino vnt 
ucrfetraciciudice igni corraditus ell.^ono 
2£>ard arabuft gcfta cpifcopi vel palfto fo 
flocq contiocnofenf indigere, •woigne act^ 
iU tus tragedie otdine recitentur. 

Capttulum.]Eun. 

'Bnumera quo<§ in onu terra z ma 
liab impijs cotra pios tUo funt co:f 
iiiitfa.£uci^mr3pcrtcbeo odibis 
lis imperato: c5f ra pietatem ponebatis. 
Z pjimo quidcintcrdijcit galilcor. filqs.Stc 
cin raUiato:is noiMettifo2e6Dcnoiabat.poe 
tarum z retbo^ ateg pbttofopboa legercop 
fciplinas.p!Op:usinquitpenntG fcdm pzo4 
ucrbiiim vulncramur.£ic noftriscmarma 
ticofcnpnombcontranpsbeUa ftifc^iunt 


SfjftUS 

l^oftbancalum pofuit Ugcni pjccipi&sa. 
lilcoscppeUimiUcijo. 

CSoaaKo. 

€apmitum.pit|. 

6imraib.inaliuin.Dc fuga remeati! 
Kniaiktaiiiirinon populna lib^ 
tcrcpccpitcmiilcrutciiccclcruaarris 
anoB.etatbanafiol^tavciiaaWlia iradia 
dcruni.Qeruarriani moomito ignobilte 
coUigacamlocogcoigt) luciubabucriil. ■ 

Capitiilum.jEi]E. 

Bfiquide tempcftaie ludfercaralen 
fis z ^ufebius l^rcelUnenfisepL 
fcopi.^mperatocisiuflioneab 
lioreuocanf. ^rerep em vitra tbebaidis ter 
mino8abc;:ilia rancantes, nactabantquci 
admodii cozmptam ccclcfie regula; reparas 
rent.*j^Ucmt igitur vc lucifer quidem ad an 
tioebiam iDvri^ Eufebius Bllc 

jcandriam vcvuacumatbanafio facto con 
cilio ecclefie Dogmata robojatxnt. X-udfer 
tamen mific in locum fuu Dv aconuiper que; 
pjofcflus eft feratum babi turum, quod elfe 
condii} ordine conftitumm. 3 p fc a u tl veni 
ensamiocbiiftuciuantcm inuenitccclefia;.- 
£raienim inter fe turba Diuifa.ctncufandi 
berefisainanatquecracfub eu^onio Diu^e 
bat eccleriam.red etiam mdccij tquaces flir$ 
cUumbabentes circa fuum prcfulcm a iliis 
confojc&us rccdfcruncXucergo ladfevoz^ 
dinans cie paulinum epifcopum. rurfus ab 
ecfilf.,£ufcbiu8 autan veniens. 3ltc,candri 
am.cu Stbanafio conciliucclebrauit. 

Capuuhim.^^. 

Omicncrunrcj; cpoiaerfisctuicarfi» 
busepifcopuetDcmaidmts necdf* 
rqfi^ rebus babucre tractatum, vbi 
«iambe fanctt (biritus oiuinirate traaates. 
eum in confubiwntiaU trinitatccompjcbe^ 
deruuc.1 verbum bumanarum no folumcar 
ne.fcd etiam anima becUrarilt. (Tai t oitm vi 
ri8ea:lclTaftia'6c6placuerat.iqoncnim no* 
nam reltgiencm in ecclcfiam introditrerunl 
fedquomodoabinmoecclefuiftica traditio 
bocuitcbn'fti3no8.Siccnim omnes anti< 
quiet boebabita bui^Difpiitarionefermo<if 
nis.fcnpturamnobis probarifliml relique 
mnt. 'flam tbv^ws z CUmenoa Bpof 
linarius bYcrapolms-ferapio amioebene cc 
clcfiep;crnUnimai»m eum quibomanat^ 


EitJfr 

rSmllumcpifwpnm-^bila^lpbicmara^ 

bu coftiwic. fyca f?nod«8 fcnben^dcun 
dcm^crvllub«ipiacd»tra^didit.sr>edcn 
amo'igmcs rbi^in iais litnis animatum 
tionit cum.qui dl bumanar pioptie tamen 
nouusfomueciusmgehdi boc facramen 
tumcongrucntercjcpomtvbi Sdam quide 
cb:dbim£«Sveroj£cclefiaml3tiuB etpla 

nauit.’2po:umiKcpC>icto:aittt)igni Amitem 

flt *0 fanccu8'j!^ampbiUjB.ct qiii cr eo cogno 
mm babebateufeWueambo nan(pcrcotn| 
tnumtcrozigmievitatft cSmcndantcsiei^ 
fldueriartjs refiftcntes infignibufcB; libtia la 
tiflactioncmpiococomponcntca 'Bon^t 
mu oiiQcncm ad banc 0irpiit3tidnc5 wnifle 
bidiurfedinvflicam ccclefic interp^ecamm' 
fu^etraditionem:.Sc UliquiBUe^fidrwm 
BJimdicrartt: non fine fi^iiU imtem^tione 
queftionem oe fubllantw z fubfiftettna reU® 
Qucmnt.0fiu8nan(5co:dubc b^p^niep^ 
fiitbcquoiam fermop^lacueeft jRemilTiB 
ab imB 3 to 2 eXonftantino' rt ftammi rac ab' 
arrioepdtataertins^fct.efiam fabellq libi 
cnfis bogma De(biipf.be fubftaniia ac fttb« 
fWenna babuiiquclKoncm; 

- CSopmenus. . 

'Rterea pturimicpifcopiinSllcica^ 
dria congregati ciimBtbanafioet 
j£urcbionicchiconcilqc6ftimca ro 
bowucriinC-z confubftantialempatn ac ft-;» 
lio linctu fpiritu funt confefli trinitatci® no^ 
minauerunt.£tquotiiam bcfubftltia z fnb 
fiftentia qucAio tiirbabatecclcriae.fapienccr 
cccrctum ell.vt bis nominibus contra fabel 
lunos foloB Ttiamur.nccnomirtum pia idej 
putef efle fubfiftcntia quod fubftanrtav 
eSocrates. 

jrapitnIum.)EjEi. 

£c quide tunc fvnddus nos aut bc' 
fubftitiat fubfiftcntia fi qdnouim^ 
abfurdumnoneftbzeuiter indiarc 
3gimrquibclladiacani crplanaucrc p:ude 
nam.fubftantiaj quidem oiuerfo modo oifj 
fuuerunt.fubriftcntie vero necp tirmon^ fece 
mnt vUum.:^vrcncu8 autem grammaricus 
i? S*® vbi Tcrba per litteram coUigif.ettam 
barbarum vocat boc verbum, nct^ apd ati^ 
quos antiquojum oicnim.T fi alicubi fit in ^ 
uenfurTi.non boc indicare quod nuncimelli 
6tnjr.'Ham apudfopboclemmpbcmceio/ 

cuminudummfignificarefiibftanriaj m<^ 


SfjEtus |Por.jEit«i, 

mmit.aptid mehahdrujreluri feces que cp 
Tino colligunturint)olio.fubftantiam pefi^ 
cnarebicit. Sciendum tamen quia licetan 
tiquipt^opbibttcrermonem’ rcUqucnnt 
tamen iuniozes pb'iloropbozum pzo fubft» 
ria fiibfiftenfie fermone funt vii.fubftlne i^o 
biffinitionembiuerfisritodm ^lanartmf.- 
Siergobiffimtionc fubftannacircumfcn^ 
bitur.quomodo in Deb qtti non poteft coni« 
pz^cndip:op?ieb0cvri fermonepotenm . 

■^erum cua^usinmanfcbolibzo ^tulan 
ter quidem? inconfideraie pe oeo pirpntan^ 
dum eflepzbbibtfitPiffimriPiuinitatcmo^ 
dis omnibus mtcrdic£r.;3itettimffemmcoi* 
pofitanim e0e PiffinitioniB.^s^ifacp^fu: ait.; 
0mni6 inquit p topolitio. aut genus babet 
quod pjcdicamr. aut fpedem'. aut iftf^ren<? 
tiam.aut p:op2ium.atti accidens, aut ep biB 
compbfitam oiationem.fednibtl Ui(3nait 
trinitate bomm quePicca funt pdtefif com# 
p«bendi.3^rafquod ineffabile eftrationc 
lacimrnitatisadozemr. “^cc quidem £ua<s 
gritts.l^s autem licet faaa Pigrdfione bec 
Pipiffe rideamur tamc tantp rtilcm b^ftozic 
caufam nos retuUffe n6 penitei^ 

Capitultim.ieEif. 

£ramatb3nafiu8lib:um Pefatif 
factione (mgc.oUm a fcconfcnptum 
tunc ds pzefcntibus Icgit-cuius par 
tes Ttiles et qucpmfuni bic interferens totu 
libzummUlcozumverfuumqucrefet legc^ 
re ftudiofosammoneo.aitenim; £ccc bu? 
tufmodi ftint ptefumptiones impiomm bec 
agences-ncxerubeTcemes in quibUsp:tmu$ 
contra nos mala funt macbinah.‘2:>aaenu8 
accurant-quonia manus eozum pzeparatas; 
nedbus Declinare pomim^ t amariffime po; 
tius ingemffcuntqubniam nos penit^ am/ 
putare ncquiucrunt z tmpzopcrantcs timo^r 
rts caufam.ignozantcs quia Pu boc fubmur 
murant iu femetipfos magis retozqiicnt cui 
pam.l^am fi fiigcrcmalu eft. perfeci mul^ 
to Peterius.tDic quidem ne moziamr ablVo 
ditur.bicaucem pcrfcqutturTC occidat.£t 
^ fugiatur quidtmifcnptnm eft. Ouiantej 
querit bcdderepieuaricatur legem z magis 
tpfeftigiendi pzcbetoccafioncm. Si autem 
Algam impzopcrant pcrrequcnfcs.erubefcac 
potius femc^fos quicTcat mfidiart.ctqBi;? 
efeunt continuo fugientes. Sed a calbdi^s 
taKnonpcfinuncfiiazcompzcbcndcrc om 
nutm Tirtutcfellinant.rcientes quia fii^ pf 
^ itj EilJfc 

fcciitioncmpaticnriumfiidicmcrtmafimii} 
Efalumciurii/RiiUua an initem at® eleme 
tein fligit aliquando, fcd magia fffoccinfiJ 
miil t callidum. Omnia gemebat.! vecaba 
tur a faiil fugiebat ! veniebatad bauid. Ss 
iftiflitncarooquiabfconfi fiint interimere 
ftudent ne eotum malitiam videimr argue « 
rc.qni ctum in bac parte cecantnr.lda quan 
to fuga inanifelliot ell tanto ampliiio eop in 
fidijanceeflario laqueo comimira omnibua 
funt aperte. 'Ham fine pcnmantmote cotra 
eoa femp epclamat.fiuerurfua erilia mincnn 
tnr vbi® ipfi cotra fc mali memoria ocllini 
renofcuntur.£t fiqmdan fanam babereut 
mentc.-riderent feineripfoB iti bia elje collrif 
ctOB.fc® in cofilij 3 ftiia offendere. ir>s quoit 
niam fapere pdideruntqptirca pfecunoe oc< 
cipinntur. £t qnerentea occidere fuam non 
contemplantur impictate.ltlam fi oerogant 
eia qui fugiunt quercu tes occidere quid fa-i 
cient cum vident iacob fugientem fratre fuu 
cfati ! agiorfcn in madian ncrccndiffe apter 
pbaraonia timcicmf Ouomodo fatiffacict 
Oanid Saulftigiani.qui in Domu mifit vi 
tnterimereteumnum x abfconfuafuilTet in 
fpeluncat mutaffet vultum fuu Donec Declii! 
naret ab abimelecbfObquajcanfam mimi 
totumcuafitinfidiaa. Ouid Dicunt illiqui 
omniapfcrontpetulamer. videtea mapirau 
35cliam3notatione quidem mo!tuumfu« 
fcitabat t tamen abfeonfuin apter Sebab. et 
fiigiffeapter infidiaa ® iejabelf 2inc ctias 
quefitifiluapbetariim.celati funt latatea in 
fpelunciaapudabdiam. Sedfibcc tan® 
non vetera legcranc faltim mcmotiam baber 
ant euangeliotu.'Ram x Oifcipuliapter me< 
tum iudeotii recelTeruntcelantca femetipos. 
et Ibauliio in oamafeo a principe gftis quer 
f ima.Dc mnro in fpotta Depolit’! man’quc 
rentia cffiigit.t)cc igifoe fanctia viris fcrin 
pmra Dicente qua putas ctaurationc fuc pc^ 
tulanticpomerunt inueuirc.SiucerGO ti« 
motem imptoperent conua femeripfos tana 
®vefamloqiumnir.fiueconua voluntatem 
8cibocolcuntflcri.faipturarumoiuinarn3 
videntur pemms ineppera.'Ram in lege p« 
ccptumfuitvioeputarenturcnamciuitates 
adfugam.qu3tinu8bi qui querebanmrad 
motte quomodo liberartpoltenr.jn nomflt 
mo enim tempote frailoturo-vcnicns ipftim 
qnod2Bopfilocunim ell patris verbururr 
Ius boc Dedit mandaram oiccns. £um pcr< 
fcenti vos fuerint in ciuita te illa, fugite in an 


Sijttus 

liant. £tpo(lpauca Dicit. Cu ergo videritis 
abbominationcm ocfolatioiiis quod Dictus 
ell pcrOairiclcinptopbetain liantem in loco 
fancto.quilcgttiutelligat.Ziiicquiin iiidea 
funt fugiatin mdtaiia.q in tecto ell no ocfces 

dat tollercaliquidDcDomoftia.quiin agro 
reiicrtatiir tollti evelles fiiao. •ftcccmm feie 
tes biiiufmodi babiicrut couucrfatidis mo 
dum.Qiic ciri nunc ptecepit Dominus, bec 
ctiainantc mcarnarafiiiptefciituim infans 
ais locutus ell. £t biccll boimiras tci min’ 
ad pfcctionc Duces, viqiiod Deus rabet boc 
faciant.ficuiipfcOicit.CuncvcrcoifcipuU 
mei critis fi fccci ii( que ptccipio vobis.lbto 
pttrea I ipfum vcrbuinqpier nos bumme 
tum.cus qucraetiir ficuti nos abfeondere fc 

Dignatum cll.£.t irmim Dum pcrfccutiones 
patcretur.ftigit ! infidiasocclinaiiit. Dcccu 
bat enim cum fiam funem t fiiim etiam boc 
pati X boc modo ollcderefemetipfum bunu 
naturo Sb inino fiquidcm mo.c bomo facti 
cllicumeffet parjjulnsipfeperangelu manf 
dauit3ofepb.aaurgcn8fumcpucru x ma^ 
trem eius x fuge incgvptum.futUE ell enim 
baode querere .imma pueri. 2bo:nio quo< 
® tPerodc.vidaurtp ter arcbeUmn filium 
CIUS innasarct fuginc.0.uando iam ena Deu 
fcmctipfuminnotefccbat.! mannus andam 
rcllitucrat fanam.t pbarifei qmde e grcdicn< 
tcsconlilmm fecerunt adiicrfus ciimvieus 
occiderent. 3efusaiurmfcicno fcceflitinde. 
'Hamt quando iasarumfiifcitauit a moj 
tuis.abillainqiiitoiecogitaucnmtvt occii» 
derenteum. 'Oicergoiam non palamambti 
labat inter iudeos fed abtj t inde i regtone iu 
paocfermm.Demdefaliiatoic Dicente, an 
te® abtabam fieret ego fiim. itidei quideur 
miaunt lapides; vi mitterent fiiper enra jfe 
fus antes abfcotidit.!enuit De te tcmplo.£t 
tranfienspcr medium illoniraabijt x ita Dia 
fccffit.lbutas bec videntes magis autfaudt 
entesenm non videant, quomodo fi^mqd 
fcriptumcll.nonDcbentigni comburi, quo 
niamcontraria bis que Dominus facit x do 
cct cogitant x loquuntur. 'Bam quando Jo 
bannesmartrriumfuftinutceitir® coipus 
fepcliere Difcipuli icfns Difaffit inde in ni> 

utmadDefemlocuinrcoaimi.C>ominu8iii 

® boc faciens.ita Dicebat. <3ed vrinam illi 
vd fic eru befccrent ! vf® ad bomines fiia ro 
pcmlanti-im Declararent.! no magis acma« 
gts infanientes viderentur aiam ipfum ara , 
guerercfaUiaioicm, contra euvri® blafpbfr libft 


miaetncditanKa. 

bcteos potemfuftmerccum arguamur ncc 
cuangdia ipfa pofTe.Elienimoccqfio noftre 
Circdfionis? ftigeritwuabiU» z ycra.quas 
m fa tuarozc quidem cuarjgdiftcpofiram mc 
mo:arcnt.no 0 aure «ia in lanceis viris opoz 
tcmliacogiarc.l-lam ca que oc faluaroze 
bumano modo confaipta funr ade bumas 
no communirer gcnenocpiitanwr. 0ucno 
fba funt iUc fufccpii-z paflionis noftre infiri 
mirares oftcndif.quod3obanne8itac6rcri 
prit.0u€Tebat ergo cum ret^ •: ruUus mi^ 
fit in eum manusrquia nodiim venerar ho< 
ra e2iis.'R35 antecp Ixc vemrcuoiccbat ipfc 
matri/ttondwjvenitbora mea. jEccia qat 
fratresaRaeUabamurait.^riircmpusnS^ 
dum vemr.T^urfijs aurem tempore paifiois 
eicebatDifcipulis.Dormitciam 2 rcquiefci 
ic cccccnim afpwpinquabicboea z ftU^ bo^ 
minis traderur in manus peccatoeum.Scd 
nccp anrecg veniret tepus fe ten^n palTus cft. 
fed ctia femenpr «5 tradidit aduerfarqs. Sic 
t beati marf'fres in pcrrectitionibus tempo^ 
ralibus cullodicblt remctipfos.t bum que-# 
rcrenrurperlaubula furebant. £,um ^^o ifi 
uemrcnrmaTtvTio fcfubdcbaf. 'l?ccocatba 
nafio recuUfic fufficiar. 


Capitulum.mtf. 

X^toius interca '0crcdlenfis cpiV 
feopusr^ente poftmoduabalUjca 
dru venit ad Sntiocbil.'Z uxucmV 
cnspaulinu a lucifero confeaaru plcbemcp 
bmifam.mdccqcpfcquacesmiira3fco2fu5fij 
cicntc8:vaiciccomoui3 cfi.qma facte ordina 
noni no rniucrficofaifcram. *Rqatebfditc 5 
apud femetipm quod geftiicfi. zj) rcuerctia 
luaferibabitataatumitarcbircdlltpiomit# 
tens incomienctt epifeopo^ qiiegcfb fuerat 
cmcndand3»‘2:>abe3 tamen curam majciml. 
eos vnircnonpomit.3ntcr bccenam mdc# 
tiusab einlio remcauit.mucnienr<5fco2fufn 
c^zarccollectasfucsrodospluiebat cis. 
Scdccclcfiasquidem obunebat £u 5 oms 
sn^ni Dogmati prul.^ojro paulin^ vna il 
turaodo panrap intra ciiiicatc betinebai ec^ 
tWt3ni.ccqua cum 4£.u5oius^fui reucren# 
na nonricar.2?bdcnns autccptraciuitatis 
po:u»fo^nia cel^:abaL^unc igif boc 

modo oeannoebia mrceflii ^ufebws.Xac 

rom -jxafcrfmticns no ^urebiufufdpere 
^^dmatwncbocputauitiniuriorumac 
V® etnenicr trafccbatur.'? conwmcarcPedi 


Sfjttus IPof-duiifi 

nabat ^ufcbio.Sed criam que fvnodo pii^ 
cucric g contentionem rcp;obarc nitebatur. 
“iDcc Dum inter eos milicic tcpo:c gererdur 
multos ab ccclefia rcmoucrur. 2 Dcmio luci 
ferianof altem berefis cll ccojtaSi lucifer 
ira fua nequatp coplcre pualuit. £rat em co 
felTioibo fuis obltricrus.ou g fufi pvaconu 45 
miriflct ra tfl fe babifur- quod finiTct a cofilto 
Oiffmitu.quapJoptenpequideccdeUc tenes 
fide fardiena adiptiu remeauit ibtonu.^t? 
to qui p:i^ cuco comftau fuerit bacten^ ab 
ccclcfia fegreganf. ^eru Eufcbms adinftar . 
optimi medici facies g onenrc. infirmos fi^s 
dc rccrcauit-imbucs atep Doces ptedicatio# 
Ilibus ecclefiafiicis vuiuerroa tyinc iranfi 
ens venit ttUricum. •: inde Veatiam gagrans 
becipfa pjonunciabai. 

Capitulum.ibdiir. 

£rul5)’Urm6 picauicnfis fedau 
aqmiqrac potifc.r rccrc fidd Dogm» 
BBudiipfam'n3i)cr.ict4mvrali8cp 
B4llfcaniaepi8.qu4p£Cup:jm’abcciUorc 
maflct.BitrcggfozriKrm fide Ubosaiie^ 
runt.Sed ® fUrPianigBifcit^fiiis libna 
farifracnoBe oc iriHita^ plubftStiaUure coti 
fcripfitqmh) boc fiiificietcr ecpolUic. z vehe 
meter arrunoBOoipna oelirupit. i^eciac^ 
poft bieue eoa cpilq tepus celcbiaru iiofiSf. 

Capiiuluni.iE^u 

ariqiiidctcnipcllute macedonij fc« 
cratoics.i £meuf4 £ulfacbi).S5o 
pbiomj omnes abvno nutedonio 
nnncnp4rifimt.conciUa frequeniu faciebat 
ci conuocames qm' m Seteucia cos fecuti 
fiierantanatbcmansaucruntaltcnuspanis 
epifeoposid cdconfenncurco acatio. fidc« 
«rimincnfe concilu refpiicntes. fed magia 
que fuerant recitata leleuaa et anriocbia £c« 
pofiia firmaucrunt.Gui Oum requifm fiiifo 
jem ab aliquibus Dicentibus tos qui nunc 
^^acedoniant vocamini.rialiud fapitis $ 
fectatotcsacacq oircotum bactenua tan$ 
cade fapiennu efiis comunioc participati i 
^uvencnoferdpoderutg fopbzoniupcm>' 
peiapolcos.T^aftagonenfcm epifeopu. O cd 
dentale inquit in corubibntulitare langue 
banr.>£tiu8 autem perojicnccm fciim fub>' 
ftantiam oiflimUitudincm pzedicabac. £.c 
erant vtraip pzaua-aim bic quidem inoedu 
natcDiuifas rubfiannas parris etfiiqcon;^ 
fubfianoalf tatis nomine copularer. Ille ver» 
U:> liq Etbfr 

a namra patria naairam f.lij aperte &i«ulc4 
rcf.a edes rcmciipfum pie pzcd'.carcpi(umi<; 
IcclTc patri fiUum paTubftan(ta.1:>iff ergo 
tta pucantite.tncdia via nobis veritatem pte 
tatiebabcrecomplacttit. 't^ocitac$ modo 
quercnrifco raitfFaccrc nitcbanf. 

CapituJum.md- 

^iinr imperato: audiens Stbana < 
(uim in ailcpandrino:um ecckfia 
conftitummlicitepopulo p:cdicare. 
multof<B paganof ad cbtiftianitatem fuilfc 
connerfoe eum iulfitqcireDe ciuitate. 0-ui fi 
maneret oamna mai:ima cum fuflincrc pje^ 
cepit-oecafionerh crimims in eum inuenies, 
QuiaPum pziouspzindpis tempoze fuilTet 
mgamulaatusnd eitis iuifione epifeopale 
itc^critfcdem. dulob:cmz)ufc6m impe^ 
ratotis pzecepta fc pzepararet ad ftigam.vi^ 
dcnsdrcafe mftianozum populus lacb:Y<5 
mance babetote inquit filioli fiducia. 'Hu^ 
bes cft z cito Btranfiec.'^oc bicto valefeat. 
et oc gemite amicis comenda tiit ccclcfia: a 
^ab BllejeandrinaduitateDircelTrt. 

CapimIura.iEiEuii. 

T^ccr^ ^vsicinislegationcfugten 
'tibus apudptincipem^ulianu De 
p:dp:ijs rebus t paganotum relri 
turione Kmpk):^: laudas cum jp:optcrfacro4i 
rum curam:qucpo(lulaucraritvmuerfaco^ 
ccliit.£teufium aure cius ciuttaris rembuii 
epifeopum veluti vaftatotcm tcmplojum. et 
quia viduarum pabula facfartimcp virginu 
monafteria conftimerat pagahifiB fuaferant 
vt paternam religionem relin^ucies ad cb:i 
IrianaDo^nata feconferrent.interdi,t;it etil 
cbtiftianis peregrinisrie venirentadcfsicu. 
credens quia religionis caufa e^dtarent fe<5 
ditiones eofc^altj eius duitatis cbtilliani 
fouercc.vipublu:e fimul opifices aitiftcefcp 
monete.qui inDuasDiuifipartes p:mcipu5 
p«ccprione p:ifco:um dim vjroribus libci: 
ris Caicum babitare fiiht iufii. tPij em fin^ 
0ilis annis certam oblationem publico cd/ 
fercb3nt.alq quidc militii i:lamide6.3lij vero 
pccunua8noua8;£u igitur modis omnite 
placuincc^tttonoritum conftuuere paga< 
nozum vini quidc infdte.afcp to:menw po^ 
pulis facrifteare nolehtifo factiiu iudicaait; 

boc tantumodo pzccepir. vt pcf fingulas 
citntarcs numerus co:um 'cofcnbcrcf.qnos 
tamen nequa^autozare pzobibuit. feiebat 


0fjEtUS 

^nim quia non poiTetvlla nccclfitasfufpcnf 
'derc quod voluntas fponranca fuggcinnet. 
•p>o:ro clci ico8.cf cCcIcTiamm pzdulcs accii 
iiitatibusfurpendcrc fdlinabat.fluden8 vt 
co?um abfcntia paulanm folucrcturecclda 
nccp facrojum miniftri ncc qiuDoccrent nec 
quiminilferiis participarentur ejcillere:nc z 
per boc longo tempoze putarent p:op:te re« 
ligionisobUuioncm. 

Capimlum.jEjEuuf. 

O iteenftbus itac^ publica voce pze 
ccpitvt Ziitu fue tunc duitaris epi^ 
fcopum eFpellcreiit.CuncB iufTinct. 
boccleridriminarcf quafiipfifaccrdtur^ 
bationesinpopulo.tunctiruslibcUumDcIri 
muitimperaiozicontelfatus eum ac Dicens 
quia mimica inter fc effet turba paganozu at 
cpcbziilianbi^ vc dus ruaftoecbziliiani ma* 
gis a reditione quiefeerent. 0ud facto nifus 
wimperatoz eje bniufmodi vobis Xuo inia 
midda8populiconcuare.fcriben9!8o(lt<a 
fibus.quia rims eozum accufatoz faii(ct Di^ 
icendo mis monitis nbn fua volutate popu/ 
tem a rcditionecdTalTecum velut boltemt^ 
pulo ruadebacctpcllere.'Boncnimquodiu 
(fum<eratautlegitimumbebaca8t.redodLO 
religionis verbis quidetii 'culpare.opcribus 
autem mala pdfid coutdtdebai.quapzopter 
perduitatesit pteuiuciascbziftiani Ditfma 
gebant iutea faliiatbzis voccm.Si perfecu^ 
ti fuennt malis fuis operite in duitate iila 
fugite in aliam.‘RoncnimdfDifdpulus fd 
per magiftrom fuum.ncc feruus futier Domi 
num fuu. Sufficit Difcipuloivt fu.ficut maa 
gilter:-: feruoficutDominusdus.SimcB^ 
feciiri rdht.t vos pcrfequenmr t cctef3.i;fott 
ius participes plurimi mebzum fuere pzogc 
nitozii fimul. z aut quioe patre pagano 
tus ipecu tota Domo.t ^dat ejcgenercBla 
fionis cbzidiani primo furit facti m betbclea 
vico Sasenfi nimiu populofo.babftii^ tem 
pia antiq cdtftcariotp puleberrima. z made 
^tbeu in duitatis arce locatu cmiriet» fue 
ocm VICU.0UC locum arbitro: q: voce fira z 
^ecaDco^ babitaailu nomtaiu. yerf iiacp 
oitefuiifetptanita^auctozc bflarionc mo^ 
nacbu.£iicm Dcmonio ve;caref £lafxo oi<J 
uri^ pagant atep iudcii cantarioite. I luftea/ 
tioniteapb eu vfi.nibiliUi4>ddrc pomergt. 
ve?.*i7vlarionfolumodb criibriomeinuos? 
cansDcmbnm cffugauit.dlip in rd^onem 
febziitiana repente trarifpoiuit. i^lozuituat^ 


Hibfr 


netis auQ3 mctpormonitstintcrpefltoib? 
fcripnira? notiraa, quonii ffat ingcniofus 
fcncnriatp ftilama.iuft iam antbmence 
aniscifecppemis. acpiopiaea afcalonms 
et sascnfeitai in rircmm cbtifiiamsTaU 
iiegrattflriimi9.ian5p religiom neceParius z 
adfolucndaBBubtanoncs fcripmre Dtamc 
p;otteuu9‘1b:unariqm'demilli incplocoec 
^tas t monaftma conftrapmint caf<B bo 
mlicat0 bofp Itatote peregrinoaum t tndi 
gentium pariter otnanemiu. ecquo genere 
mcrftnt rftp ad nos viri oprimi quos grati » 
deuos iuueneuius ipfeconfpeci. 


Capmiluin.jEjEijE. 

£?imr impiato: oudum ftudes pa 
gammemmomni fiiaoittonc oila 
risrauitcrfcrcbaivulene 
nO'8 potuie jpDzobari.': irmpU quidc emnt 
apmafUmficmi¥pag3no:u5 per atMur® 
fcdm voluntatem lUiits pjoccdcbani . 3pfe 
autem eftuabat ue feruot ems cbJifti3no2U5 
babundaiiaa fruftraremr ■: mapime puLfa# 
bamrquia multao faj^dotum Tuotum cbzi 
flianos audid^at vjcotes.-! fUtos ate^ icraos 
arbitratus amem cbJilKamtarts flatum eje 
nu bona . et conuerfarione. confidere flu^ 
duicvbicgtcrapUpaganojumconllructio^ 
nc.t ojdiuccbjidianc rcligionw o:narc fcdi 
bus atcB ptoccHionibus paganoaumi^ oo ^ 
gmatibua aitp monitionibus leccbjcs fuper 
ftirionisfucinflituii adindar dericommrt 
bojas certas, z bies. *: orationes follmnicer 
obfemarcntptecipicris pariter b aberc curi 
viros aap mulieres pbilofopb arc kientes. 
S^abiraculispcrcsnnotum i paupcriialia 
cpptomdcnna circa cgenoscicbibira. pagats 
nonimrdigiommcomponerc i pietatis ba 
berenomen. ^iqiiisaucemrpotevclmuiis 
tuo peccaret fcbin tradirtonem cbndianoal 
indicuit. vf pod penitentiam medtocrcro fm» 
ftinaetco:rcaionem.1i;ccipuc vero jciams 
Jiamr noras Urrerarum epifcopalium qui^ 
buefolent altemms feribentes comendare 
P^egrines. z rbi psofiduntur tca quito om 
ntonomoitereniuntindicareT folaciapto 
rancB noti z amiri fiur fcflimonio tU 
Kcn tignaoiii. 'ixcconfidcraus felhnabat 
^^^^ccrcntur cb 2 idiano:um offici 
multis mcredtbilc eflai 

^ • ® ^”^P<Taro 2 is fermonibuscft 

pjooandum cuwfmodi enim tjfado pontis 


Qmm foCjElijp. 

fieigatonccfcripiuraBirecerunt.-|baganoa 
ritus nondum agitur feSm; intentionem no 
llramptoptcrcultotes cius iunegligaiapo 
fitos.nambeotumclarilasmagnitudo atep 
fublimitasomniuotationeomnitp fpemas 
ioz cltSed ptopicij funt nolins mentibus 
Bq.piopternegligcntiamqua babemuacnj 
illotus ptouidentia in paruo tempoze tama 
mutano facta fu quanta nec otareptimitus 
quireuncp pliimplerai. £.ur ergo aedimus 
bocpoflcfuffieere.ne(Brcfpicimasquemadl 
modum ruperlfitionem cptilKanotum au< 
pitaira percgriijozuma arca iepulturas et 
motmos muto folatia bonedatp comiafi^ 
Cianis lludia.non vera fed ficta, qaasres ar 
bitrotapd nooneberefub vcritaiefcrri.flo 
itatp fat eft totalem elTe. fci omnes ablbiute 
circa galariam facerdotes quos autBcptera 
ream ratione licete aut certe (^linantcr a fa< 
cerdotaliminillenoremonc.mTiBtiscucoi» 
tngibus z filiis at® feruis colla fubmiferiit 
non ferentes vlterins cotum feraosamfito 

os.boc facere contcmnetcsautgallileosim 
piccontra iiideos agentes, z impietates pie 
ratibus ptcponcnte8.Dcni®Beinde cuctos 
ammoue.vt facerdotes neqs ad fpectaculum 
ptoccdancnc®toabcfni8bibat.qailibct ar 
riopcribuf® turpibus aut impudentib pte 
feOaii obediut bonotenf.m obedieuKs cp 
pclle.Xcnodocbia conlUtucpcr fingalas a« 
nitates vc nollra pcrcgriniclOTetia pcrfrit ac 
mr.non tantum nolln fed etiam cnrancipev 
euntis indigentes vt babasvndeviaant 
3utcriotoecrcuifingalis annis triginta mi 
lia modios tritici pervnfuerfain Bari galac 
tianue quadragintamilia vinifeptarios. bo 
rum quinta pars pauperibus tonpia ofafer 
uaittibU8Bebcteppaidi.rcliqua peregrinis 
indtgentibaf® Biflribni.Ziurpe natpcllvt 
indeoo quidem non abijeiant fedpotPnus 
friantimpq galilei z fuos pariter necnon et 
uin noftras.noftri vero nolfrotum foUiium 
Belcrantur.iOtiaptopteroocccnacollatiov 
nes facercpaginosadtaUa miniftcriapag» 
notnm®vico8otferre Bijs piimicias frtt« 
0lcor® buittfmodi bene factis fnftitncBoc 
censeos bocopusoUmfniflenoilroa. 250 
merus bocgtbat. introducens eu talia facie 
tcm.iqo8 ergo ne® bona nolirou. imitamur 
fed aiq 3 remittt m^negiigcntia no’ eo fit fi ma^ 
gisautc oeou rcucrcnna rcfpueutes.Si igi 
mr bectcfacientccgocoguero. ietieia plen^ 
ero, •^Kfides^umtoprarifooim fufdpc. Kbft 

frequenter eis feripta tranfmitfe, 3 ngrediert 
tibusda duuatem.faccrdotuni nullus 
cutrarXuncp ad templa venerint pcor. m/ 
tra tanuas eo 0 .ncmo btecedat militum, aut 
fozte ptccedcnimmomeiom.red qui rolue^ 
riefubrcqmfXuntpadipiumUmcntempli 

pcruencrit pnuatu 8 e]ciftat.X.u cniucuti.no 
fti intus iude]C.boc em ctia faera fencctiq 

¥idefeciscrc.Obedictesigif ^ventate pq 
fiini reluctares vaneglcjieocputanf. p.uid 
cn paua? aut quod mereaf aueiluim qu^a 
crcmtieozuptopicia babercnolMcniifjMi 
ergo el neglepaant.non folu fine qi^^ no 
erant.ftdetiam noftre indignattomsimpe# 
iumfuftin£but'Recncin faseftvUlis par 
catur qui cos babucrini inimicos-Suade ft 
qiHdc eis vt, fi mea volunt frui tuitio ne oes 
»301 oeo^ fludcant offerre cultura. 

(Capitulum. jEjEd 

£cto<gf4dcnsimE3to!ad9eftra< 
caonScbziftianoiinccgfuaderEfubis 
ieciis pualuii t afite ritn inferre pa 
tam embuit.3ate bec vi aei pagantate mi» 
Ito mfuefeeremtudunad piiicu fcema refos 
marefignSilUidfnblimPromanof. qd con 
ftanim'’ (icucipaedicmeft meradafcmam 
mutanerar-taep^m publieiermaginto ®e« 
pingebaiioufcqfioealo fibicbionat pnr« 
furi oefcrentffeercurui t mariein ferefpi 
cienKs relnt J) tellimomo fapifiis a fo!t».a 
bocasebaimymaginibjTt fuboccafioe im 
peri) lateieradoiciifoi)-£t P mode, fijbtccil 
tlaculofallcreitt.arbiirabafemq!riBfroit 
^eia imponcretpollea qvellct iropleret.Si 
*o refpuftea asnofcerct. venia fiiblata toeq. 
rena tan^ circa romanop fotennia reiueKtt 
« 6.1 in rcpublica ates in ipo impio belmqn 
te8.paHCi fiqmdf a la penis rubditicogno^ 
ucrut oolu qs fient mons erat adoaare noluc 
tanpZmba^ovtalTolct p igncaanria fim« 
pliciier f magines adotabat qS til impatoa 
iittpfuii.£.ucp mfta epeogitaret quito paga 
noip ritus e]ctoUffet.inHcnit modS 4 plurito 
luilititocbaftianis clare Jau^ cotona oedit 
XuvcmireiitacBtepus 5 impialia milites 
folci bona accioe.i? em agif pleruiB Die kale 
darii iamianjia natale pnneipiu a vtbia re« 
fiiaruj cpqliuit quatin’ eos fimplicucr a cp 
pnfca pruemdinc fallere pomilTet. mfliets vt 
Tniifquirieadmanuimpatons aecedentinp 
ammonif” officiis ptimo incenium offerret. 
£ratcmameettpoliiStbii8a arafmami« 


Sfjttus 

quaromano;LfdlIcnnitate.Xuc quidem alq 
licenter fua foititudinc ollcdcmti z netp iccr» 
rumofferrcnc(p»onfiacdpcrcab impatote 
fumpafilSli) i^o ejcoccafioc legis x ami^w 
tis.nccpmctcpccperutquodcbmifcrepctm. 
0ef altj^pier Uicru capti Sut rimo:e turbae 
fi.fcu iulTioe repetina pclttfi.lic 5 intclkmint 
tamcp3g3mtaccbcclmarencquuicmi.plu^ 
rimifiquideB tgnoxantiabecepti Pu (hto-ci 
bos vtaflbleix pocula inuocard inter alm 
iros jipm rei^ondes quidaoidt. 0uid pad 
mini inuocatcs ppm quSanK paululu Penei 
^ftis.DuDonu ab impatojeBcipidcs tbus 
in Igne mitteretis. 4 lu § milites audifient et 
quod gdTcrat a gnomfrcnt.ftati cjciUeies pui 
biice currebat artp impem facto clamabatPe 
umep fuu.x cuctos boles leftabanf jepianos 
fc X in eo noie p manere: at^ fi igtwxan^ 
tiam fc fcciffe x fiPici portet fola manfi pa^ 
nam elTe picietis vero nibilfiltiilisegifl&£^tt 
<? 5 vemrtcntadp:mcipc^)iecerittau^qpac; 
ceperat fruti voce pofeebat vnxdfid qP Pc^ 
diffeu illos occideret. Se cmpcnitaiaagc 
rc facebanfeo q> imp»uide eo^ Pcp-a pec? 
caflct.et ftttdcrcpjoprercbxiftum tbtum cdxs 
pus pene contradcrci . 

CXbeodotictts. 

£cfauo 2 f moi^rutimperatons. xpn 
mo quidgeoac3piraiurtiiaufdTi..Cu 
e^ipeducerenPadmo 2 tcftquenie jplb imitar 
den virtute eo?, p wptietate fufc^ca venenu 
ad locum quo rd puniri foleftt. Xuc fpicitla 
tojotiroganit fenio: omniuvt ante omnes 
caput cuiufdi nomine romani ad buc ado^ 
Ufcenti8abfcidcrct.ncPum alios refpiccret 
frangerecurXue^iUcgenua fidrteiin terrat 

etgladmmfpiculatojcua^nartctvenidcpe 

te nundus clamore p:obtbcn8neccm.T^r^ 
ro uincnailtts illeoccafione priuat^ ait rlv 
fuit romanus Pignus vt icpnnart^r sfpm 
ref .^t Ucet fanguinSmalign^ impera tor (im 
di probibttiflct pocms inuidia vcruniamen 
non eos in ciuitatib? babitare fimilitfed vl^ 
cimaromanoi^ad loca ejalis Pdlinautt 

CSojomcnus. 

D rtea fbo pcqju vt qui facrrficare nc» 
lucrat in paladu no intraret, nei^cop 
iegio. necp foro eoe. nccg arbitrio, necp vlia 
PigmiatemecqualibctamminiUratibcpai^ 
ticipareiurtit 

G^ljcodoiicus. 

C 0 pimlum.^iEjd. 


Htbfr 

■Bm igif Jutenus apud pp tbram 
Damcnu paerareCpSfn pc par*i« 
ctbdliTKio!iii.'!illein duitate cos 

poiisbabilienurtrrteaccufiircmllitc^p ^ 
ous3ufcrn.Obquarccucb:i(Uiira fdhut 
taicmp-:ciactoco!EepfaUcttsagcrd.t!ndi^ 
gnanSepticipiaquidaa^bcodosugmaecti 

Ius itinlti pafliotiu rojmcta gmliffec. boc ita 


auplf-lUUivOmcnoacittUiiu' 

mm tiicB editus miiTum ome tcmplS acccti 
dft ipm prtbvr apoUims fiinulacru redegit 
in puIuer^Sfat cm ligneu ep trinfccusp^it 
ramquiiiodarcrpfeccus ozictiatuc nomi^ 
nc agnofccs.fdiinitcr venit ad oaf 

iten vslciis ferrcpeo fuo folatia. a* 

redactu in pnlucrc ncocboziis verbento at^ 
fligcbattCrcdes 3 ab alii5 cbtiltiano fuillccs 
mL<fam.Oiui licet tozquercnf tn mentirino^^ 
lucrutclamltes incendm n5 o«)zfmtUed W 
rnrfumbabuif&pzincipm.3dbccejia rufti 
d vidno?. vementes loco?-bitcruc le vuUm* 
fe fulmen celtms fudTebdatm 

CapttuIum,iEiEiK!i. 

'Bcerca iubcnf vafa cccRarum facra 
erario Deputari fubiafifce lamiis 
elefia maiozio fit cuc^ incdibilc fan 
ctuari3.3n^cdiftcfi quidc julianspfecto 
Olidis cccidtd fcii.c p politus re^Uu tbefau 
ro 2 . piter mtroiuiefir be^idius com© rerii 
pziuamru.3iurcm.tfdicct bdpidinpiimi 
tus cbiirtianos»mca pietate receffifle impio 
piiiicipi parere cnpicresOybsn^iraq!; pfect^ 
impuderer ptrafacrualtaremincu-CtteDii 
cu 5 otu 8 4 )bibcre cccarcf eu ille pcuSit incan 
pite ferf aatDiinne.q: religio cbiiltuna cfTcc 
DiuinafolUcittJdineDefolata/fboiro fdit v£ 
dens vafon oinameia q Cbftantitf t Con-n 
ftanti^ frcquctcr obtulerat cccein^ t in quito 
vafia marie filio inimftraf. S? p bis impie 
tatito vcrantTcp pfuinpriomto.no poli muto 
m penas ecacn fut-^Ra repete lulian^fcna in 
fimitatcbetctosvifccrito putrefactis inte^ 
tot t ftmfi no p mcai^Dtgcftibilcscmiftcbat. 
redcd^ooqb bUfpbvTtiijsmimftraucrat 
oiganu bm^egdliois cft faau.Siutem ciud 
voie fidefmffcclariflwna eii^DidiTc.Sbectt 
fcmaritc Uadarcfaluaroici briftii quf tibi q 
*^ft^ 5 ®'!^^^^*^snirudifvc 4 p:ic virtuti» 
ottcdm Ronem agnoueras p queotmiare 
longanimitate bcc nbt 
•«sella biuimt«8uuiiiina:&43 § rerbis^t 


SfjEtus fbIX 

paSlonib lminctlb>.cmh fn languoi^ agn» 
fcens rogabar imEatore.wccctcfia quite fuc 
rat fublata reddef fcd nec aiu flejit a ipe ter 
nunu vite fufcepit.1botro fclip a i^ repente 
flagella virtutcoiuina fufeipiestfangume lo 
ta Bic limula nocte ccotc fiifo.a venia co:po 
rie vndiep vacnana.omnitB #tnte funuiep.! 
pcnla a ipe celeriter cll eptincr.ctemctp moa 
liconiradinie. 

Cflpitutum.jEjEjEni. 

3s irageft? adotdccsqmdaraccrdo 
nsfili^ in paganitate namit^eateni 
peltate ad cbzifiianosr tr^ai^S cbo 
ram.£raccmtucqdlmfignfe rcuer^ mu 
lier z DvaconilTebonoze fulgcbat.focc c6 bus 
ius matre babmt amiddas q pzi^Du d^ ma 
ter ad ea veniret adbucinfante amplectebar 
tur.-: ad cultu ;;:^ninotsmutcabat.'|bozro 
matreoductaveniebat adolefces ad eatbo 
cmna pfuda fmebaf .4Iu<^ firmiflimeei^ co 
filiu gcepiflet re^fittii Doctrice^ pofTu argur 
meto z piis rugftidonc Declinare, t pdiatio 
nc timd adipirci.OaieDi;Cit vt patre fugeret 
•r creatore fuu atq? ilU^pori^fcqrcf. vteg aci a^ 
Ita iret vzbe in q tarder imgatozis impq mar 
nns effttgcret.ipa fe ci^cnra bre^mittcaBd 
quaadolerc^a.lNCUcrtarinAc pofteat aiam 
niel ttbi ?trada.£^fi P^ud trafiffent oies 

tulia^necnoadDafngcdebzatu^pubUcafa 
cnTicia.cu «5 eriS biii^pi .£racan facerdosz 
fequiebfuenisimperatozc cuquoerattilk 
pucreiufcp frater babentesdffidn: vt dbos 
imBafo:ia|poncrct.Solebatctn fepte Dicto 
intafnefcftacdcb:a:i.1bzttna fiquidem Dic 
cum Harct ante imgatozis acubim.t epulas 
folcnniccrarperriiret.rcplctU8bo2ro2c cuccr 
leritacc venu anriocbcna ad cmuti.ad illa^ 
muanda muUcrl.0uo faao.ego inquit ve^ 
iii.ncqua$nbiDe pzomiflionc meruims. tu 
vero vtrwft^ faluricofuUnsj^milfa comple 
at,iUe repete furgeiw ad Dei vini mclcrig per 
dudt 3dolcfcenie.‘^eru ille m fopiozi babir 
faculo interimcu babitarcpcepic.^fbaKrinr 
tereifiliii requires t Dafnum circuibai om;r 
nf.tadvzbcveni&pUtcas cunctas gamr 
bulabai t vicos oculifep currcnrito z cu muc 
lKgarcDdideraQto..O(S eueniflh ad locuj 
vbi babitaculd babebat.o^ melet^ rufpi 
des vidit lUu oe fencftra refpidcntera.t cur? 
renstracicacDepornitatc^ adDonmvfci^p 
Dudt.'^zimdeu mult^ fiagelUs affidesoems 
decalcfacif&obefusmamtoac peditob»;ro libfr 

cius bccvincEu irtctfbtcuitf 

cwufis uHuis Dereliquit 1 ita Krejtit ad oaf 
num.bcc § a riro iam fene eu narraret aodi^# 
ui:quieti|bccadiecK.qm fpinituDUiiogra^ 
cist^cdpktuscQtrumotapatns ydolaics 
jwm infirmitate cepit irrogare blarpbemias 
080 facio meu geipies qd cgilTet fotmida:» 
ttitpfcntilpatriBiiTo^uittB Dnmcbti(hi$ 
vtei ferret aujeiliu cUultratp c^fring^a i la 
iHias apenrefjbjopicr te iiiqt One talia per^ 
fulix becagcrenocFpauiXmnbecotpiirec 
ceciderittrepeteclaullra. aptecp funt tanue. 
3t illerurfus ad magiftra vcnit.0.ue conti» 
nuo induas eu fccmatc inuliens x in tecto re 
riderecolluens.poftpauluotulit ruifus fait 
cto melicio. Oui eu epifeopo cirillo bicrofo 
Ifmitanocotradidit xiavenetm noctlceri 
paleftini^rfipoftiulianimoJtc ena patre 
Ciie cbnlhanl oujcit ad Teriiatem quod inter 
alia quo(^ nobis eiq>oruii. 

Capitulum.OTil. 

•plterei 3ultanua com fidei pietati 
tem impudenti^ amubaf i vultu c| 
dem fe limaJabatmitcpojralaqncs 
CsmftruEbat quite Bccipci inocac8.£i ptis 
mii quide feuKs nbte oafueos facrifie^ 
•violautt.vtvnurquifqf aqua bibentui eius 
tjojrote poiirefXutecnS iu publico rena^ 
todbouiUosfceiere coinpteinetufperge^i 
banf cmep eis epau !8 j carnes.i poma ufi 
bolera a cocta que comederu!. bcc videntes 
qui nomefalutare Bcepcrut.ingemifcebani 
quidS atqs mugiebat vidcnicsabominatio!! 
nem tanta veretednen comedebat legi obedi 
cutes abfuC ia mquit q in macello vendnn 
(ur.comcdite.nIbilBuudicames^tcrc^ei 
cnria-^emBuoquidacbumiomtlicia clari 
jEratemfeutarij pancipioinquoda puinio 
boc boiroteferueriuB funt accenlT. atep mii 
fabitin adnlioB in bab^lone rplendenttfi fer 
monite vft funt BicacGXnididtllto cifinos 
regiiniquo d rcccflit a te vitra ole getes qud 
Amtinierra.9Bcc quidam pnina?, nuctauii 
(mEato?i.0.uirepae illos adfe fotpirimoa 
viros adduccnsrcdrcbatqdlocuti fninint. 
3lilli occiifionc fidncicinterrogaridc liirod 
ICO imEaRKislaudabilcqjfm drmantcsjelii 
oicerutbec. Tbietadmoit nutriti opimeeps 
ataudaljiliebacten^lcgib feruiaco qofcS 
naniiu’ aeiusfilij pofiieriit. ingcmifcimuS 
nucab/omnanoncoia vidaes eiftcopietaiCc 
nefandis facrilieqs cibos pomf^ biolarit 


SfjEWS 

(HrtitoontioeflcnimusxtcprenteniE^ftilft 
iiuseiiilam^.!l»cem in tuo oifblicet nob u 
perio.b audies ille mitisat^pmisa fiiisfM 
milito noiatusmanfuemdinis quide eicto^ 
bnit vulta X impietatis facie ^tinus enu^ 
liitipcipicnsamarifiimascis plagasmferri 
quosettaluceptiuauinmagisautvteftven 

Bs illius tucpfens infelicitate hberauayi< 

«ricef(:pco«)nai 64 )uiditoffern. fingebatein 

fe in ds qfi caiifam Defendere, impialisinia 
rie:xbccoiuulgarcuiirit.tnuide85ccerf3to« 
vcritatismaipcUattocmarttri} pariwx 
bono:is.'Ro ia fucriit bo^ iuttecius.x marf 
minue, qsantioebena ciuiras tan<o pi^ 
^ugnato:c8 VEDcrabaC.ac pdofo monnffife 
ro recodididit.x vfc^ ad oie bac fdds annali 
bus bonoxa t.S 3 z plnntfii nobiliu. x oigni 
cate fulgcntiu. Ticntes tali fiducia coxoms 
squalibus funt adeptio 

C0pitu!um.)tiEiEU. 

Slcflrinian^etiaqui pollpaulult^ 
fnmpfuimEiii.mc miUcnarPcraicS 
cipalacia pilitiif^Bnplangiano^.Js je. 
lii qncp pietate babliit non 5 clauit.£o nam 
qs tEc dt ftlminddusiUe fomne templu in; 
grcdcrefmcboto.tcpvtraip parte ianuaii 
aftara miniUri tfpluq afEfioc fient ipi Bicw 
bai pnrgaretingrediaes. valeniin(aii’pcc< 
denopiincipSafperfionisgnraira fua vidit 
in clamidc.a indigna t^pugitopcnlliitempli 
minilM-Bices fe macnlain potius^ purga 
ium.0iitiefpicie8iinEaio2iuirii cumculto 
dis oi redigi f ad bctcmu8clHnari.Ss iUc 
euadmodupaucitrafiifcnt Biesamenfes ji 
mcrccdcpfcnioisreccpitimEmm.'fl5foUi5 
em i illa vita Biligctcs fcBc'' bonoi3t.fed cii; 
am aliqn trapfenri bono^opern retribuiio; 
nes impfdit.a piefemite piirnis illic fpiraa 
la confirmat. 

CXbeodoriais. 

Cflpitulum.jtjEiEPf. 

•Rtbcmiui^o quitepoxitoilonfia» 
tij ‘<\>OKfaiLJSs^pti qm illi^ ipe fdo# 
. la mtta ?frf;ger3t. no folu facultate 
flBdureddiditfedet^iacapitmfeaioe mulcet 
uit. Txxx bmSi gcf dt ille mlfuems.x ab 
^iarfinoi^.fic»'tab impnsvocabafiSd^ 
tjcidfu^ beceti.4 mti^culufmiincq 3 cio otM 
no b»ji^pc?pfi'imipictate.'(iubliaqda 3 fuit 
illo vgc nouttf fima x pdofis ^ratito CiCoxnJ 
ta.'a^cHmvp(ialciugKad tepuspauluU^ 


1 


Hitifr 


fc pfticuws ct fcpc apoftoilci pfuUms occre 
ta rrfuffcns oc rcrra lUtus fcmmc mtrabais 
ccTmimmt.t>ec babcsaputJfccDom con<i 
ucrraaone oigna wginitatc fcrttantm.fcms 
pcrcu cis laudabat hctoii faUiatojccp Dcuj. 
XranfcttOK^o imgaiwcclands in comune 
pfzllebanuotcmpubiic “Z-ocridenda iudica 
K 0 m’onmiUai 5 ma, rima cantica rdbnan-? 
tC8.queYdolb:8vidcnfpomp3rcT)cbilitafe5 
©iccbantc^cnDamd.Simulacragenauin 
argcntS taiimm opera manuu bommuXc 
itcru.Simiiea iliis fiam q facium ea.z om^ 
nes qiiicofidunt in eis i:>ec audietis iulian" 
•z vcbemetcracclfuscascurranfirct caccrep 
ccpir. 0 .ue eiuslcgcparuipendeccs cbozum 
maioii ordine copteuenmt. f uifuf^ illo iraf^ 
enmepraUcbltiicursacoeusct Piflipenmr 
inimici riusXuc feuiens magiftra cbozi iuf 
fitadduci.Ouacum vidcrctfeneccutemaccs 
rata-nec corporis canicie miferat^ cftmec ani 
mi ftudiiit bbhorare virmte. 3 cd qutbufda 
fpatarioru iiinif rt eam alapis cederet. O-iie 
vcimi fummu bonores cotumelias illas erci 
piensoomireuefftclt.cumcBConfucfe melo 
dijs fpuatibus Denotabat ficm cdkriptoi ile 
lius cantici malignu fpirim fugauerata faul 
'Ha -z iulian^erroneosocmoncsfibimetap 
plicans contra Donu pietatis infaniebat. 
GSo3omenu8. 

Capitulum-iEiEiEmf. 

Ontriftabaii^f cumno mediocriif 
afftoUinaris firus omi fcietia nimis 
ihUrnctusfimulc^ bafilius et grego 
rius cappadoces illius temporis rerborce 
xbriiKani.altjcp plurimi eloquentes viri quo 
rum aln qdem scriti funt vera gloria, ali) ar^ 
hanc befefis babucre veraniam.Ouaobrcm 
arbitrat^ bine annariebriftianos probibu^ 
it cis grecoru DOctrinis imbuuz coru lectioni 
buBerudiri.Xucafpbllin3ri8CU5eirctDoc^ 
Iwulxingqiiofusprobomeri poematever 
bcroiris brijraici conraipfit antiquis 
ta te vfcpad irnpcnu faul 'Z.rpiit). libris opus 
vnicuiiB libro nomen littcre po 
ncnsicDmb6mcric3l£cfionc.jFccitaufcm-z 
~>““9P“sledmmcnandri fabulas, come^j 
die fundmidiw copararas.^mitams ena en 
cragedias z lirapindan.-; abfolurc Di 
^iu et Di^ie feripturis ar^meta fumes 
•mcsenacltasleaiocs tempore paruocom 


0fiEtu0 fonip 

politit numero virtute morite conferiptione 
caractcretmfpofitiocgrecoruj valde pares; 
£tniriquiavefuftaie bomfes bonoiabanr. 
. z que funt m vfu grata-credebat-nam vt ego 
reo: equa vetcnteapiolUnaris opiifcuta oe^ 
creuiflent.^cateiilnonignorabitc adipfuj 
imperatore ftueeotra paganos pbilofopbos 
libru.cui titulupofuii pro ventatem quo be 
faerts fdlimonns lacesprbbauit illos qui^ 
demellcDeceptos.feautcfapcreDcbed; txc 
aatcpfid^ransimeatorclanstue epifeopis 
fcripfiilegi z coprcbcndi-Cmrefcriprcrant 
£clilegiftifednoagnouifti.:bpiem cogno^^ 
uiffes nequacp rcpbendiflcs.Ciuidaj Dicunt 
bancepiftollpfulisccdclie capadode riiifle 
barUu-quodincrcdibile hocft. SiueauteiH 
eius lTuealterius.iullume(i virtutis laudd^ 
re Doctrinam. - 

G Socrates. 

Capitulum.jEiE]Euuf. . 

Xurimi funt quidc non recta mente 
cbrtllianu babeces nome qu^pc pe^ 
cunias z bonore p:efemc5 felicitati 
vere fidei pponetes ad facrificioru fcirlera De 
fcenderuc.Ouoruvmisfiiii fopbtfMcolla» 
tinopoliranus ecbibos . 3 s em mores impe 
facoztt fequcs.fub condantio quide ferucnfi: 
fimu fefini^atcbriltianum. fub iiiliano ^o 
jpaganus celeriter ell effcet^.z rurfus poft ius 
Uanu volebat elfe ppianus.TSrcfterncsetmi 
fcmetipm antetanuascccUflepronu magt» 
voce clamabat.£oculcace me fal inienfatam. 

Capttulum.riE]Ei)E. 

jSuiir cuiuliahus iret ad perfas vo^ 
lens m cis vlcircub ^ fub cdftanrtd 
romanoru terminos inuarifieht.z fci 
cnsquomainplqs eueniut frequenZadueri? 
fa:ct quia plurimis pecunqs indigeret adih^ 
ucnit modu vtauferret pecunias ^ piandruj; 
'Holennto ergo facrificarepccuniaj hiultam 
.imporuit:cdgcbamrc5;vere]cpiani.Singu» 
li nant^ cor. fcdmfuam fubftantia offerebat 
z imgatbr er iniufta coUcctionc.iniufte fact^ 
ydoneuselfBbiem no erat Dirigebatlege. 
vbi erat vtebatur ipe. X uc ergo pagani ebri 
ftianos grauinrofpxnerut: intadu 01310:55 
mcntiscotgalibus affligebanteos. Cid ini^ 
peraro: audiens, cbriftianisqfpe adeurinb? 
cosocfcndcrecotcmncbat Dicens. v£lcftrmti 
.dl vt patientes mala fuftoeand:boceiwm cft 
pjcc^tiiveftriDri. Hibft 

CSo5oinenu8, 

Capiniluni.jEl. 

£>inir imeatotptignamnts contra 
pcrfas vciiit in annocbil-Cnqjpo^ 
pnlno qrcrcmr quia wnalia quicicj 
babudjrcntrfcd earine vendercnf.volco ma 
gnitttdmc foc larguatia ollcndcrc mtno:a 
Debuit peia in fotorcru venalius Dcpuaiiir. 
£.t en fijgifient tabcrnarq.jicgociatotcrqsoi 
ucirfi:rc0 ncccnjricDcfccmit.3.nriocbcnivc 
ro srauifcr boc ferentC8:conmmcli38feccruc 
imperatotu 

CSocratce. 

■^cbanf em aduerrus cuj vaccaeDc 
cius barba ptofcrctce . Erarcin ei^ bar 
baTaldepaolip.OiccbantcrgoXondafvt 
ad funes cius baiba ptofteiat . Et quonil fu 
pcrftitiontsfuccaura.caurus^dolisfrequcit 
usimmolabaparlt taurum in fuo foliofo: 
mari pcepit. O b ep rem lacera ntes cum Dicc 
banf.3fte tauros cnerrit mundu . bijs inia-fi 
it}8 ptouocat^ ad iracundiasintcrmiams dl 
fcamochesmafUi^rc ciuitate. Ouaobrem 
ad tarfum Cilicie reuerti volens inflit ncccfla 
riapparariErqua intentione cufopbilla U 
banius reuo<^uic . fcnbens pto antioebents 
intCT-cclTiois libnl z rurfum ad antiocbcnba 
Depnctpisiracudia quostamelibtosnoedi 
dir.0cru impatoj refpucns.rc operito vindi 
farcrcdpzocismiurqs. ira fue indigna fiois 
arnouirditoileinaduerfus annocbmosfecic 
limpidu t fatis vjbanu que antioebiu nomi 
mum^eru contra ebridianos mulcamaU 
eriain ea ciuitate comiftc. 

eSosomemns. 

Capitulutn.rif 

Xludquoc^qD fiib iuliano puenit 
narrareno filco. J^uit ein %nu qai^ 
dem virtutis rpi z indiciu con-a pn 
c4>2iracundie oci. Eum emagnoufilet in ce 
fai^ a pbilimi ciuitate pbcnicic qua paneatn 
vocabar.inugnccbrifticfle fimulacbrus; qd 
fanguinis cofiiruerat Uberata pto fluuio . co 
Dqjofico fuam ibi llafti '.‘oilocauit.quc vtolS 
to i^Decelo Defcei. , -.•m ; drea dus pectus 
Diuifa dht caput cusr .craice vna patteoeie 
aum at® in terra ftpum.‘Rc^ua vero pars 
baacnus reftitit.t fulminis indiciurcfenias 
uitScatuam i^o cbriltt tunequides partti 
D-abentescofregerut. po(f« vero ebriftiani 

coU^ntes in ccclcfurccondideritt.quo 


EfjEtUS 

ctcmisrercruatur. 

Capitulum.riili. 

Oc icacBfimulacbru ficuti refert em 
fcbiusomnmpaflionuj z egritui^ 
nu nofcif eiTe mcdicamcntu5.3ut^a 
qt5 queda berba gcrminauitjcui'^ fpcci^ nut 
Ius noilrc teire medicus luretcrpius agno« 
utt.2S>ira5 q quia aducniente oco millit tnis 
raculu nullucp beneficius putari Debet inac 
dulu. 'Bam z alia plurima miracula g dum 
tes z VICOS picfucp apud multos ptoumcias 
leo amiquitus tradita funt. babentia virtute 
qb repente monftrabo.Eftitaqsciuitaspai 
Icftinc nicopolis nomic.bancDiim vicus ad 
buccHetemaus Cicer euangelio?. liber apel 
Iat.0.uaromam'poftvallanoncin bierofol? 
motu.iudcamci5viccozianicopolimc,ceucns 
tu victozic vocaucrui.3ntc banc vtbem tri^ 
uio rbi ebriftus cu dcopba poft refunccrio 
ncnofdturambu!aiicccan$ ad alium vicu. 
mirus fons qmda cll falutaris mquo pafuo 
nes bominii Diluunt. -taliapariteranimalia 
Diucrfis Detealanguozito emudanf. Ouod 
veita cotingat.traditcF quoda itinere appa 
ruiltecbriHu ad fontcscam oifdpulis fuisd 
lauilTcpedc3.ee quo elT aqua facta DiucrJaru 
medicabilispairionu-fertur etiam qd in bff 
inopoii ibebaide arboz que vocat perficas 
multotu languozi rubieru.fi fructus aut foU 
umautparsciuscozcicis collo egrocantius 
Iigarcf.Dc bac cm orboze (ermr quonia oum 
apudcgvpmiofepb cum cbriilo t mana fan 
cafugilfetbcrodcm. venilTetcp ad bermopo 
limciuttatc.‘^opvtingi-edicbaf vzbcmud 
fer^ bec arbo: maeimucbrilli falutaris ad* 
uentu.mclmata eil vfc^ adren^let eu fuiplid 
ter ado:auit.‘25ec ergo dc ilia arbojc a mul*' 
CIS audiens cnarraui 'Reo: autc boc fignunt 
ftiilfe cmibusfactum Dminc pfentic.aut certe 
quonia ritu pagano, bccarbozpzopter 
^'mdineart^pulcbricudmecolebamrmo* 
ta di non ferois ebrilit Diuinitatc.Dcmoni^ 
bus qui^pecotrcmifccntibus : cu viderent re 
mmtaliuDdiruccozcm.iiecnon ^omnito fM 
mulacbrts cg^pnotu m fcdm Efaic pzopbe^ 
fam.i^ugatocp Dcmonio pjo tdiimoio ebri^ 
Iit arboKm vacuam rcmanri(re.3gicurapud 
cg^pnos.t paldlinos geftozu celiimoma co 
feruantur. 

CEbcodoticus. 

C0pit«lmn.jElui. 


tilJfc 

6 ifittUaw«wwdco 8 cofracbiv 
ftianos arma wr.pzimu£p cSuocans 
rcquifiuiicurris pzccipicnte kgc.fa 
crifi:c3rc.ncqpa$ immolacioito vterenf 
c$ rcfpon(iilftni.rna tanfumodo toco nb» of 
ftrendifacnftciu ftitlTe perminum.rq)&e wf 
fit oco odibilia tJcftnicfu rdufduritcmpUj. 
cirdcnamfdijcoominim vcrbtt fepoflcoe^ 
firitfmcui^per bocrrntailmagie oftcndit. 
j&cciiaip verba iuddlibeter acdpigtescuri 
ctia p Dmerfum ozbe termru mar^auere iu^ 
deis-Oui vndi^ concurrerit^ pecuniae ad 
cdiftcwni alacriter ofl^eb^ 22biniftrauif<^ 
plurimuetiaimpatoz no lar^tatygrariaired 
ventati repugna6.^irit pariter pzcfidc im=« 
pwzuepecuto;eoigniniri}up:cccpto:u. 3 iui 
em quonia ad rqjurgiu facicndu argenteae 
flmas.zcopbinositrcapbasbabucruc.^u? 
t0fodereiamcepilTent.(lamio quidetneboc 
multitudo plurima facid>acnocte ^o fponta 
fica terra rie valle ri-ercebat-Solu^ iiacp pzi 
oziB etiam furidametireliquuo.nouaomma 
pparabant^I^umc^ gvpfi i calas mulm mo 
diozu mitm cdgr^alTeht. vis magna ventozu 
repere refpirls tepedatefe^ attg pjocellefub? 
ito facte quic^d congregatu fuerat oifperf^ 
rut.adbucaufe5 vclanicntibeis z nequat^ 
Muma logariirititate cozreptt8.majrimu8 pzi 
mo rerranotuB d! fact^ z quifquis no fuerat 
mvftertje oiuinie imbut^ vebcnicnKr attrit^ 
dl^m^bo neijtboc terrerenf tnditio.ignis 
e,c fundamens q futfodiebanf egredies pluri 
mos eflbdientiu co<Tcmauic.aliozu membzi 
Diflbiuitt 'Boae plurimis in viana pot 
ticu Dozmieimb» cadens fubito cu Kcto ipfa 
po: ticus P02 miftes o|p:drif. Slia il^o oie i ce 
io ftgnu fptend^s crucisafparuitifed etia iu$ 
deo?. veScB cruris fignaculo fimt replete no 
amc rplriidcfi.red nigro colozcfignate.t^ec 
itatB rebelles oripfid^antes.toiuina flagcl 
U cotremifccnte6.adpzop:ia fune rcucrlT. co 
ntenteBcfreDeuqui abeozu pzogoiitonb li 
sno pzobamr aipenfus. Ouod audies iuli 
nuspu vri(3caucref ab ommto.ian^pbai* 
raowdurato cozdenou timuit. 

<Lapimimn.jElirii. ^ 

^itmoum per fc mozmu cognomT 
letuefleconflantiu.capta fiducia ve 
• terminos romanor. Penun 

rantes be^ O b cp rem collecto ecercitii ius 
wfu w Mpbis t Ddum.atip oodo^ 

«MpercipieBdarerpofa.ficjEpediretribd^ 


Sfjttus fotlil; 

Ia fufcto£re.Cuc muerfi vates ct pugnandi 
fiduaaoabait w victoaa peoimttebat.^na 
verorcfponfajpwepcmplb midactj acfedu 
ctionia infew lio pigebit; £llcm baiurmo 
ai.'HuncontcB aggredimur Ocivictotie iro 
pbea referetites circa ffmiiij tbyrem. «omj 
Bupego ero belligerato! mars . ® oiuj itatp 
larminu ridiettldeoBcoiiemiBinulgare. qui 
rationale sominu mafameg piiiicipcpitbiu 
efle vocant.£go aut mendatiu feductiois cF 
inuemSs mgcmifco.ZbvrS uamigNuuiu n< 
gremnoluttatpeUareqdonia tyris ci^nomi< 
mfimiliseft.;3l8emfluuiusepariiiem'ered3 
dans montiha.'! per alTyrio;! arita Bifeurres. 
rinuBeTcendii in perficu . Iber bec ergo refpo 
fa Beeeptus infelip.! victoziantcnteftmma^ 
baf ! pollEtbycu picliu pugnagatvieis infer 
re pieparabat. Sic em vocabat CMllianos 
cotumdia noCs rceis inferre putatis, cn ma« 
^ B ebnillet co!u cdftderare virm te: 1^0 ciix 
IbcratcBliceloatiaB fuerit aflaeliatuaipiia 
goias pbalaris.ej: imitarione nomis qnati« 
bet pelle funt etidpiti.fkcecm nerens tber 
filis vocatnB.naturalipnlcbnmdmeqiiage' 
rebaiamiftt.botu mbll mente gcipiesep bac 
aipelianonealiAilmonllrifeputamtin&rre; 
fallaci refponfo credes mtcrmiiiabaE per ecj 
clcru8Benionufell3tucrefiilinlacbra.‘|Soll 
baa ergo minas.ab viiO viro iii beroa oebef 
lams cd.^B ein nobilis erateinfiB cinitatis 
curiepfidcbat.quc3clH8Epiiiedd!ditClario.l 
rem.0idcn8 nam® filiuin impietate qtunc 
vigebat ftiffle Bcmerfnm.ei 3 )utii fua Bomo.E 
toia oibns abdicanit-Oui in vicine ciniiatj 
itincreaggreflns imperatote fiia voitintatet 

tabdicanone patris mnotrtit.;acilleqniefcc 

re innenc impcramiplacandn ptomipes pa» 
trc.£um<(ivcniirct in bcroara nobiles et bs 

lioiatqScouoamtadptandin.interascrac 

* pater bnius qnccu filio in fuopiado-e mf? 
fttaccnbim. Zaccira medias ^utas Bine 
ad patrc-ltlb mtbi vidcf indu vim facere vo 
Inntari ad alindBeciinandi.ct animu ad alia 
tnnwreq no vult. "Holi itaiB eflcfilio vioien 
tuSfeqni tua Bogmata refpneli. ncigcm ego 
tibi vim facio mea fc4 licet Cogere valdepoiV: 
fim.3llci3nfam8iuinereiiGioniB metcEei^ 
piens-Beillo miJtoimBato! erroneo Bicis.z 
®“ odibili z veritati pponente mendacum» 
<Cum iltc rurius mlfuctudtiUB indu^ vuj 
tumcefia in^tjiwabefc.£t Oeciinans ab coi 
vultu 3doldccrioirit.£gomi curam babeoi 
qm pofri tuo vt bbc faciat fuadere no poifuj; libfr 

*tycc ifac^ n5 fniHr^ rctiilt.fcd volce odedcj 
rc tid rolU3 mirjbilie viri fiduciaTal qrn 
cornnpta iuluni a plurimis fit pcis. 3n ati^» 
tiocbia nancp rirc^idam optimus ul pfdago 
filio adolcfccniuim habitabat, cratqj illic fa 

mofinim^ fopbifta li banius impi^.^pectas 

iuliam vico:ia5 babcs pte oculis 
j£rgo inierrogauit pcdafio^T. quau nolrra5 
Ocridcdo religione. 'Ruc m^f fabti fdiup qd 
pmasagic.3t illcqd poft paululu cSfifiitco 
plet^firarui Diuinapdi>:it.*Rerpodird 0 To 
pbifta creato: oim que tu fab:i filius noialti 
locellufcpulmre iulianocopom't.*I^oftpati5 
cosem oics.mo28 illius nuctaf erronci.ct iti 
bccllo pofitus cft . aducet^ minarut^ timotc 
vacuatus eft. 

Capitulmti.jE!u. 

O liqutdc tepo2crcUgiorifiimos iu^ 
Itanus cegnomero faba q angclo:u 
mcotpctaimvitacotpali.quadaco^ 
uerfatibe videbar imican. cui*’ crta vita pferi 
pftmus pliao:esoffe'cbatocopcc8.Cu lUi 
U8 impii minas nudilfetea bo:a q ille pcufs? 
ilis cft o:a8 mo:ic ci*^ iik cofinouic-licet plus 
^viginrtmunjaiiocsabco low vfe^ ad ei^ 
cjcerciiu clfc riderenf. aiunt em q: ou conti* 
nueingemifccrct : elementi bnofutpUearer. 
iubito lacbriimitt ciuo flinu^reftitiffci fuilfct 
CB alacritate coplet^.zeiusvult^eFbilarattts 
2plcammipmrbar;onc ci^minirtri refpicic 
res.rogaucrutrrci^caaramrcpctim fiaudq 
patcfaceret-Xuc ille oif it. i^crus facre riiiee 
oeuaftarojpcnase^rac^ eft vaftanois fnc ia<* 
cercBitioztu^ terroiito nimiicB fruftraf’ . bec 
asnofccicsqtulraucnmtoes.DeoeBbYmnos 
firattficos obmlerur-l^oftca vero a nuncijs 
eft copenueande fuilTcoie. fimul t bo:a nes 
cisiuUani qua ille racratiHim^femoscofino 
oitatcBptediiCif. 

C0pitiilura.]Eluf. 

Xlu itacp femg incofultc gcfilTcmo: 
fis Dembftrauit cudus. Xranfiqis 
emcuejecrcmiftuuiu qpctfaproma 
no?, regna biiud.c.rcpdc naues incedit . non 
fuades rebus ati t;^bis:fed cogens milites p 
lian.ll^otro onces alacritate copkti. aniabat 
miiites.ct cos fpc varia cofo:tabir.qua impe 
rato: abfeiderateu co:n5 reucrlione inecnua 
nanitoabnegifiei.Sug bec autcuoebuiflet 
abos militib? cogregarc. nccB oc^paqe fmis 

bU8pcepiiaHfcm,ne^0c tnimico^babnn 


0rjt‘ni0 

datia iuflit ali4d ocpdart.*Rclmquc8 § babi 
tabilc viapgcbaf p folmidmis loca.vbi -z cis 
bo •: potu milites ocf'rjudan.t ouces innerC 
no b Jbcfcs; fcd errares in tKtcrta piouicia fa 
picniiirimi pziiicipie agnoucre confilia. 

C Socrates. 

■0lto8it.icBvico9 caltracBbctincnsil 
etia cantares capicbaf.XuncBvcnilTct 
adcvripbontcciuiratctn tantu obfcditrcgej 
vf cfcb:islcgariomlxi vfcrtc. ofTcresoarc fuc 
pamcpartc.fl folutus bello oifccderct.Od il 
Icnolmr.nccB fufplicancitocftmifertusmeeB 
fnentc.pccpuq:vinccrcquidc 5 bonuellfug 
vincerenimis tnuidiofus credes peipuema 
fiicis amto quas ci matim*’ pbus cfibibebac 
ct arbitrat^ alccandi i maecdonisfcglozu g 
ctpmru.autccrte potioze. 'ibiitabafcmfcbm 
pitago:e plaronifcB fentenna c,e mutarioccoj 
poni ale,tandri anima poflldcrcaut cfle poti 
us in altero cojgc abus alecadcr. 0 b bac ita 
^cam gfarit regis pccs nolebat admittere, 
C Socrates. 

■Bum gin ocfcrti ioco fimo captiuo:? 
babuiiretoucatu.poltca quides feniot 
fub fcematep:odiro:i9 fc ei copendiofuj fpo 
det iter oftcndcrc. <Cu<$ tnb biito ambulan 
tes ad m3io:c folitudinc vcnilTcnt illu quidc 
fuftite occidcrut-cofuente boc fcfecilTcp pl 
tric libertate:? libenf to:mcnra cia fnftincre. 
Xiwrcicus interea pcrfaru 5 tirincre fat^a» 
? fameef:crcimi romjno:u 5 armai’ occurrit 
fe^ad cogrclTiotic pidij p:cparauic. 

C Socrates. 

^ercbantarioc principe romanicur 
noluerutbellucQ lucri p:omil1'i5efim<> 
fc.0crunmperfi8mft4ntite refifkbatitavt 
frequent: veitcrenfboftes in fuga.’jbo:ro tu 
tian^erac pfens in equo ? cjcerarum cbfo:ta 
batinermis^des fpe felicitati fuepfumens* 
eXbeodoticus. 

Capuulum.jEluii. 

Outra queiaculu repente odatu.df^ 
rcurfcnsgb:acbium eiuslatustm 
merfus eft eju boc vulnere fufceptttar 
minu vite.qui i^o iultiHimu vuln^ miulit.ba 
ftenus igno:af.Sed altj quendi inuifibilQi 
bocintulinc fcrut.alrj vnu p3fto:uirma4 
belitarilalq militefametitinere fatigacum^ 
Sed fuiebdftuc angelus fuenc pala c(l:4* 
oiuinisiulTiondxi minilh-autt. Siuntemqs 
tmm fuiiTet vulnerat^mojcmanu fui fangui 
nefuo cdpUiurit.? in aere ptoicccrit Picens* 


UitJfc 

galvla TicilK i in coipo rffcITas c5 blafpbc 
mia cbrito vtcto:^ni cppirauitt 
CSocratES. 

aUtluBautqni inter familiares impa 
to!is tue militabat, t bcrcico Tcrfu ei’ 
tofcripfu bvilutiam ait cii a Semone vnlne^ 
raro fuilTc oefunctu. 3uUan’ er^ quarto c5 
fufatn fuo que ediderat cii falnftio.vi.Bie iu< 
un menfism perfica regione oefunct^eilan 
1)0 tcrcto imperii rm’.fepnmo ii>o ep quo cefar 
a conilantio fuerat oidinatns. vite anno.iqc|. 

Capitulum.jElunT. 

0 (! CUIUS mo«c.ctu8 magic copcr^ 
tcrunii/Carra nlfpciuitascft bacie 
nus impicta^ reliquas babcs.per 
banc luc agens quonia g ecclefia pM>p:ic rdi 
gionis cultu tramirc noluerat . in teplumqd 
a paganis colitur e(l ingrenUs. su que 
dam cu fuis coniottibusfacrilcgia ceUbjafi* 
fet-tanuas tclauitra Dirpofuin-i quofdas ibi 
milucsobrcruare pccpic vtinteri^ nullus ac 
cederet. t)oncc '^fe remearet . >Cnc^ mo:tuu8 
‘foiflet.? tmpio pin rucceifilfet tmperiu Ingres 
dientes in ter^lu inuenerunt mira incipis 
fimulaci^ra ciufe^ fapientil famofiifiml im^ 

f >ietac^‘0iderut em muline a capillis aipen 
am ectenras babentemanu8.cutu8 vtemm 
aperucrat.Ttperraru i?ictonainieco:ed? ia^ 
|mcercc.boc ergo fcclus in carris inuentu dl. 
0crum m antioebia plurimas arcas in pa^ 
lauobuius inanite aiuntcapmte plenas fu 
iflecompcttas.tinnuera tn puteis PcmcrTa 
co:po:a mostuosu. Jn qua v:bc Dum nu 
ciatus fuiifet interims.publiclcuncti babue 
re idhuitatemon folu in eccleftis t fepulturC 
mar^ru ecutrabanc.fed etiam in tbcacns vi 
cto:ia pzedicabant eu facerdotite ejculiantes 
£go auigctmmclamozc fauozis compones 
reneceifariu tudicaut:vt etia 3 apud poderos 
bec mei^tia refem^Xomuniter em. clama 
bantome8.!^a;ctmefatueTbi funttuavari 
cinia.Hictt oeus -z cbKihts eiuabic ergo li« 
b:i terminus eft babendus ne pio imperio 
impietatis potentia copuletur. 

C £jcplictt liber Sejcuis ecde« 
uaftice tripartite bvftotie. 


Septimus foniuf. 
CJntipitliljfrrfpnm’. 

Capitulum ^^imum. 

^tites igitur in macims 
eiteatioc Tenictcs.omilfa 
omi Dilatioe altera dic io 
uiniano infulas impaco 
ris imponut. £rat enim 
vir fo: tis T nobilis.! Ulo 
t^te millenarius 4 iu ^ 
lian^ deciione milttite legeflaofuit vt aut fa^ 
crificar^ aut militia cederet . Ctui cmgulum 
ma^ elegii amittere, impatozis ^ceptioni 
bus impqs obedire. ^ucergo fuc iulian^ p 
picr belli nccelTitatc inter viros militares ba 
bebat.0ui cu violenif a militite ad impertuj 
irabo-ef.cUmabacDicesfe novelle paganis 
bomite impare al ipeepian'^ c]cifterct.Cucp 
vopoim comumter scUmalTent oieenciuj fe 
quoc^ dTejcpianos tufeepit impium. 

C^beodozicus. 

Ogitabac itac^ iouimanus De comunC 
falute.tquopoiretDemcdiobofliu ille 
fum et^erdm liberare.nec indiguitgrldi cofi» 
lio fed femite pictad vnlimu vUcmiauu fru^ 
cni.*Rep^enan(^ ruapuidentiaDe^oilcdic. 
! fluctuanoned^ad pottu tran^Uitat^ addu 
)cit.02 em bui^ anguftu perfa^ rejc agnonif 
fecmiffa le^tioepetiuitpai:e.Dcinde cibaru 
militite Deilinautt : z fotu venaliu ets ppara 
riin Deferto pc^inceUbtatifc^ federibus.eji; 
erdeum redupt incolumen. 

CSocraKs. 

^ pacta quantu ad gt^^m romanotS 
turpia fed tepo:ipgrueblt.Hmina ni^ 
epfyr^t tradita pfisnifibi mefopotamicci 
uitate Difeenu. tDecitat^ nucta jepianos cd« 
fo:tauerut.papni8 inmleTiItluctum.’fbo!ro 
milites incautu luliani feruotem valde culpa 
blccaufarntB^uni finiu romano;: et potius 
inferebat qmapfa^qfi ptoduozefedDCtus. 
nauefe^perHuum frumenta Deueberentin^ 
cendit! fame militibus crogauit. 

Capitulumai. 

‘0nc imep fopbdla libani^ Um^ti 
onis libtu inliano eonfcnprit.quc tu 
lianu nouuit.farcinam c^pelaudibo 
illi^^n 4 meminit hbto;: ^s cotra jepia 
nos ediderat uUian^.£t ii qde laudes impa» 
3 in Hibft 

fo!(8 tJicilTcf.cfioquicrccrcj vcfhgia 

fcqno.S 3 qiii tan$ callidus rctbo 2 nicmo^J 
lia mliani iib:o 2 U cbniliani ridcref lacera^ 
rc religionc.p:opicrca cotra cum poficis p:i^ 
mu ^bieipiua pauca Diccda funr. 'foycmis 
uoctcs ampU‘^imeato 2 cpccndcns iiicu 
bcndo UbzispalcHiucnftto omne Dcu^ociep; 
filiu refcrcnrttepliabaf obno]au8.ct redargu 
cndopualuif.vtrifu5Ctqntammamtateoftc 

(krc(co 2 U q colunf a caltb.in quiblabosiba 
fene tvrto fapiccio? iiiucnc^ dt.p 2 opm^ auie 
fu iftc r^ri^ “z placide i^ba mea fufcipiat tan^ 
c| a fUio vtaus eH. t?cc quide ropbiUc liba 
nij furu. ^eru ego fopbifta eu opnmu fuilfe 
noutftnoeittsrcUgtois cui^tmpato: futlfet 
olaqDcutlianoepuni etutllc tuc Diceret ec 
fojUtan quafi rctbot argueret. 'Ham 'z viuo 
cbftanoio laudes t co Defuncto imurias plccJ 
mscnmtnibcius dfuditctfirene;; potpbi 
rius fmflci tmg^aroj.lib209 ci^ iuliani p:cp05 
fmflcc opib. Sed t iulian’ fi fopbifta ftiilfs 
Dipiretfozritanetilipm maluftaiterbiuolu. 
0uia§iUetan$ etusfecrc'! tan$ fopbilte z 
amicue impator> . q ei fuitt vilia Ditat et. nos 
vt poffum^ obiucm*'Jb:imu itat^ Din.ija ti^ 
bzts incubcrci btemio nocKs e^ndea3n< 
cuberenic^fignificat^a tntamonS babuir. 
VE vituperatione cofci^cr^ ficcofuemdo fo 
pbtihs eit.lHl olim boe Itbzos faeratr 5 tilc 
incubebac t macimo plio cotendebat. ^n^? 
depalldlqznbficuncft libani^potairedar 
gu^o pualucrac. fed in^rmitatefue veritati 
eibabat ea q bene illic cauteq fumpofita cati 
$ Dctracmz lacerare labeuabai. ob emc^ relt 
ftiralicui.n0c ^rendomuc celldo veiitaic me 
fif aduerfus eil cotra que Imgar.z q infmftis 
alicoicft.oia ftcbolhs non lbluagtt:fedcEia 
lo^cStcndic. 0uia ^o lulian^anp pojpbiri 
usquetvriufencvocat.octractoats ambo fu 
erut fuis fci nionibarguunt 'Ba poepbih’ 
fummipbo?. focracis vira oilacerauitmbv 
ftozia pbiequa ipcconfcnpui:.z talia Decore 
cilit.qlia folentbcmrenogatioib occupari. 
.StbccDeillofocrace.qapud grecosmirjbi 
iis caftitarcmfticia . alpfcp ytutibbabebaf. 
qucplato mirabilcoa pbs ez vno fonte alter 
pBo?. tbyafu8.no rolfi canqj Deo amabile bo 
ijozancfcdciia vira bcminc lapuiile pzonun 
ciat.*(bo 2 ro iultan^KUtus pee pafTiorus pzo 
pzia in cefaribcnndauit z oim antefe re^ls 
Bu vitas carpens .'Rccg pbo marco pcficit. 
3gtf ambo Dctraaotcs fuernt-l^o opus ba 
beo pUmtnis vti fermoib./i^go aut eje vrro^ 


Sfptimus 

ruep verbis mo:c9co:u coijcicns beccDut 
0uid autc Dc iultanq grcgozi^ na33n5cn^ tt 
tulit audiam^. 3itcm m febo libo cotra pa? 
ganosbee verba poli alia. *0cccquidcoc in 
liano alijs ipa c]cgtmct.i cradiderut.et alTum 
pta pras impcrn.*:rt^ibiauf olimaus mozea 
copti runt.Dfi bfic viru5 i atbents clari^agno 
uinem.^i^cnerat e.n illuc DU3fr3icr impatoti 
videref inimic^.fu«q5adeuntu8 ci^ ratio dii 
plec. vna qutdc5 qfi Dcccnrio: qua Dicebat fe 
vcnilfc vt videret bclladca accg Doccref.altC4 
ra ^0 fecrettoz.z no notaplunmis nimmo^ 
latotes Demonu z viros fallaces iwircrct.qz 
nondu babebat impietatis fuc Licenna.^c 
em non friiftra cofidcraiii viru no cin fozmis 
teifta cofpfpi.f5f3ciebac mc cauriimcolMra 
ino2uem8.zcjKcfrufupio: ^ates cifi egregi 
U6eft.qm bene coHdcrat. 'Huliu cm fignu in 
co mibi vnle videbaf.ceniir inflcjcibilis bu^s 
meriiactabiles.ocuUcurrctea bucillucqjDi 
rccfi.et fiiriofe refpicictcs iiiipancntcs fpuii 
teaininriasatcpcatcmpmrccmaranribilia. 
ctbocipm fcmpbabentia . nfus inconncns 
cc quafi rubbulicii8.c6fcnfu6 z negatio ftmul 
ratio nulla ratione cofiftcno.interrogano ins 
o:dmata.at<5 rcfponfio nulla cft cogruentia 
Abi coucniens. ^cd qd per vnuicrfa Difeur 
ro.2^unc ameopa vidi z operib ipfis agno 
iu.£.ifiqaidcm mibi dlcnt pfentes qui tunc 
aderant teftarenf. quia cum bcc vtdil^m re^ 
penccDiaO quale m.ilu numuit respubit* 
ca romano?..£ccu bcc pdi,ciflcm.optam mc 
inueniri mendace Debere. ^j^diusem ^0*30 
boc $ vt canna ren a fcelento impleref.'^-5 
^arbiBoz talia fuiffepzodi^ cu multa 
luuia multa incendia.mulce pcftes.etbia tue 
terrcpzoucnenUlicet bomines mbumani z 
feroces coporitifcpDiflimdife naturis fiuflc 
rcfcrauf.Ob^rcmoigno fuafuperbiaAnc 
coclafusell 2:tcc ^egoztus Dciuliano nar 
rauit.quia ^0 contra cbril^nos multa ver^ 
ba pzoferent^ nifi fum vim facere veritati, 
qticdac;: faqis litteris pcruerteres-alia per* 
mutantesioinia umen febm fuamfiimaice» 
miicnitone.inulii eis obuianteo ilia patd^w 
funtDcftrucntcs z redarguentes co?U3 vana 
fopbyfmata.z ante omnes ozigenis licet an* 

temuip fmnetfcpoza. jlnlianus au eaq ri^ 
dd>anfrurbarelegcnfc8.facratifliraa8 lcctu> 
ncsobudensftbnnet z intcrpzetat^a.Dctri 
ctozum fopbffticas adinuenrioncs ejcclufic 
0UC fi fepius IcgJlTenf. ^ulian^atcp pozpbi 

Eius ca libenter accipictcs in aliud fua fozte 


tm 

mbamntt(rmt.ctn53ii blafpbemie fopW 
ftWtavcrrcrcnf.Otwacnim lacaarcftudutf 
imperato? apud idiotae z fimpUcee vcrt»a fa 
acne z non aptui eoe qui faipmraru Diui« 
narum obtincni veritatem, ec It» palameft. 
fumenecniea verbaque birpeniatiSiecau^ 
fa bumaniue pofita funt-cu muita buiufmo 
dicollegiikte}:^1a.bcc uouifltmc oicit. "feo 
ru er^o fingula h non aliqua babent incifabi 
kmedremplationSma,i*ima bc t>co blafpbc^ 
mia funtplcna. t?ec ergo iulianuein tercie 
lib?o coijtra cbrilKanoe oijcic. Jn lib:o aud 
fuo quembecifmo eoferiprit. Docens quomo 
dofacrae fabulae Decet fin^. Dicit oprere f>a 
rum Tcritatc 5 abiconduSiccnim ait.Bmaj 
naruraceUK. x abditaDcosu fubHantia n$ 
paumr nudis verbis in aures introirepolltt 
tas. Siparet ergo per bcc imperatote fufpi^s 
tionc babuiffeDiuinis fcripiuris. quomodo 
eflent verba myihea ineffabile qucndamo<5 
du conampiaiiois babenria.Scd indigna^ 
rur cur no ornes cande faitenna j babuennt* 
cf infiilif bis4 inter cbnftianos oiuina fim« 
plieteer furdpcrcvidcnf cloqnia .'Bonergo 
opottebateumedtra fimpltces infurgerc-nec 
ptopteriUas cotra facras litteras tntumdee^ 
re.nc(^odio baberc z aucrfariqucbeitf m3«> 
gia intcllc;:erant quonias non ornes tunc ita 
Jcntiebanc fient ipc volucrae . SimiUsergo 
potpbinus factus c(l. 3llc namcp in cefar^ 
palelhnca qmbafdam ebriftianis cefus 
cundianonid-eo cbriHiamtatc oefcruitpjo 
prerfurote z odio initnicotu. fcribcndo blaf 
pbemjso cbnftianitate pjiuams elificut euj 
jfiufebujst^ampbiUrcdarguir.zciuBvcrba 
Deftrurin 3 mgato 2 autem apud Ydiotasfu^» 
perbus inter cbriftianosettitit ea paflTiocui 
blafpbcmias T^otpbirij Dcclinaiiii . 3mbo 
fiquidem fponte oel^ucnmf.et fcicntes pcc<i 
candoDigmfltma pena mulccaci fuut. ^lum 
igitur fopbifta Ubanius velut irridens oi,nf 
f« bomine ef: paleftinaDaim et Dei ftiium fa 
ciuntoblitusfuom videtur clle verboju.^ 
•finem namep cius libti iulianu Deificauit.fic 
inter alia Dicens. '|bn’mu namc^ nunaueius 
motris pene peremerat curputareturDcoeo 
menti tU8.t)cindep3uiuluoefcendensaif.O 
DemonualumncDcmonut^ Difdpulctt»-? 
inonu obfcruaco:. Ouilicec boc aliter intd* 
Ic^c vCTuntamc bcc cades De3uiianoDK 
Xitquccbrtftianicrptobaies nffirmanf.Si 
^goei^udarccogifabat oportdxiteusboc 
oomeeffugeremcc eu Debitu Dcmonibusin 


Sfptimus |Po.iiiii, 

dicare fteue fermonS altum accUnauit. 0 uc 3 
Ott rcptcbedcrefoc fniaUbJia abrcidic.Ouo 
modo enim bomo ebridi Baficarcciir.ee que 
admodum inaperto bomo fuerit inoiribili« 
ter amem ocuo i admodum vtracp fini vera 
ebrilhanoiu ratio facranouit.'|bagani vero 
ante$ aedani inteUigere nequeut . Dicit ciit 
fcrmoBiuinnu.lliftcrcdidcrittanonintelts 
ligiiiB. 0nap:opKr non crubefeunt multou 
bominc8Bciftc3nteB.aviinam bonis moti 
bti8inlitinto8.auciullos.auccaflos.etnon 
pott^lub 2 ico 8 .iniquo 8 e cbtiofos.id dl 25er 
cnlCB DyoniSiiB t Sfelepioalicun' frcqncv 
ter in fuis libtis inrare non crubefeit. 0nov 
mmmafaitosfcminaf® cupides Ii numera 
n' voluero longa oigrellioficncrarar.Sed 
fufficit bcc fcire voleiitibns ariftotelis palv 
lium •z cotona DYofij.et liber ‘Regum mnltc 
memotienirbai8poetartt.qniBcialtbnB feri 
bentes vere ridiculum z Inanitatem tbcolo 
Sic ottendere pasanotii ; quia vero ptopriu; 
pasanotn cll bomincB fnmma facilitateBa' 
firare monllremus.Tlbodiis quadam cala< 
mit3teBctcntiBrefponfnmnatti5elt.vtpbri 
Sinmattmfacerdotcvefanic cciebtimtc plav 
carent. Zale ni<$ refponfnm cll. attin plav 
are oaim masnn pumm.adoncm.bone viv 
te.BmitiaramBatotem comatucp Dfonifiti. 
ZiocitatB refponfo.attin qnia mote vefano 
femetipfiim occidit eunde; adonem Dvoni 
fiumqsnomiauit. Znm aicjcander macedo 
mim rep tranliflit in afiam. animi ftotonce 
aiepandro faucntes illa fmpernnt^oncnt 
Beotumconfule.amineriia bonotantersc^s 
nitain qiti cotpote mottali fupernu i^epait 
drnm llatuii regem bcc in partbia ptoniicia 
Hicoemon.0utoum a potentibus adiurarc 
turoaficabaceos.Ctuidcnim Bicamus Buj 
etiam Zlcoraedcm atblctam Bdficaucruit 
ita Dicens vltimns beroum Zleomedts ciui 
tatioatblcta qne; facrifictjsbonotarequia 
mottalisiamnondl.lbtoptcrergo bocre^ 
fponfumDTogenis cynicas, et Oenamaus 
pbilofopbii8.pytuimrcp:ebenderutafpolUv 
nOT.Zy 3 ycdn vero tcraura Dcanm; Deum 
adrianu appcilaucriit. Sed criamipcadria 
nus amatii fnnm antinu Deificauinct boc ri 
diculum z inanitate nonDidt Ubanius. bec 
ergo a nobis ptopter dns Oetractionem.per 
Digrdrionem o«ta ftilReiant. 

Zbcodsticns. 

C0pitulum.uf 

3 iii» libft 

Oninianus igif iniBatozmojC vtim 
perii ftu tas msreflru8cft.^mu5 boc 
coicriplittTt c^i DcejciUo remcarcni-i 
cccllasrcddcdasciTe^ftflttscft ^cfpoJiw? 
m nica fide imiiolabiUicr feruaueruc.Scri 
pfitetilafbanafio ^ p:capuu8 cratbomoo 
gmatu^ugnaco: pcccs veci fcnbcretPiuto ^ 
m Dogmar» Difciplinl 0ui eioqiiriores epi 
fcopos pgregas rcfcttpfi^t ro^ vt fide nicee 
CjCpoftta ciiftodirei fantp apfide oogmatib 
pgruentccui^ cpfc verba func bcc 
Qic$ cl^mfTimo viaojiaufittfto 3ommano 
atbanafi^T rcliqepivemdesejcpTona oiuin 
^ 0 ^ eg 1 fp^^o^u 5 tbcbaidis z libic.Deccc oco 
amabtlc pndpe Difccdi bjc volunwtc oefidc 
hucp celeftiii 5 .fi:ccfn vere t cojbns in mana 
©dximperwcupatx multis amio?.airnciJ 
lis gubemabis.‘^o2cn(eigifano& niaDifee 
pietate catboiiccccclie fidem, gfasob boc 
bno referetes curauim^ vt pzolataab oibus 
patrito inniceatuepierart inUnuarcm^fide. 
:6accmrcpudianie8 (^dam nob equidc fre« 
qucn^ infidiati futmeo q» aniane no cofenti^ 
rem^ infame. Suctoacs^ofactifuntbcrefis 
faitnamj vniuerfalis ccctic.'^a # t pia in 
pnm nolbu iefuin itrpm.ftdes dio mamfe 
fta z epoiuis littcrt agnita atc^ leeta. 3n bic 
emtia (ancti martyrio c5rammaafuni.tre 
ilefccntesinofio nucc6riftuf.^3ferat itac^ 
femp iltefa fEdcs.nificaUiditas qrunda bere 
ticoif ea violarepfumcret.Srriu8eni ^dam 
cmfm fectaroreseruperuCTtmpietateaduerrs 
ius ea introducere tepeauerucoicde8.epnon 
ejdlantito z creatura atcp factura couembile 
^ eirefiUuoei:plurimorc^ p talia feduperunt. 
ita vtetia;4 ^b^d dTe videbanf blafpbemia 
bmSirrabcrenf. “^crus fanctipScsnriolim 
couenientes ficuti pdictmus in niceno cm^ 
lio arriana quide fectam anatbonatijauerut 
Xatbolice^oecclcfiefide fcripmrateftep» 
fe(rifunt.caep pdii^cione beitfts ejctincm ell 

quevbic^ vtdebaf accenfa. ‘^ccitacs fides 

.peromnesecclias legebaf atm P2cdicabaf. 
!5ed quonii arriana bercfim quida renoua 
re volentes.ipfam fide a patrito in mcea p»» 
latam anarbemari^areptmjmpreriit. BUqut 
vero ftn^ntfeeap:ofttcri:fed ipam ventate 
negare nofcunf. aliter inteipzetancescofub'# 
llanrial^te z fancto fptrimi blafpbemates. 
cuPicuntcucrcatura^eatm factura perft^ 
liumcelebza^nieccffano cofiderantes rcligi 
one que buiufmodi eaufa cotra populu gene 
rac offerre mepietari confciHone nicenicon 


0fptimu0 

dltj.curauimne vtpia relisi» tua eupaiiat 
cu quanta fcrupulofiiatc cofcriptacHta qua^ 
tum errent qui eptra eam volut aliquid edoj 
ccrcXognofceoco amabilis impcratotiqm 
bec quidem pjedicaf a feculo.i banc ptofelK 
funt patres nteea c6«nicnic8. 3n bac quo« 
cpiidecoeotdantomeseccliebtrpaniea bjit 
tannieinecnb gallus vtalieabalmacus cofti^ 
luce in capadoeia.milu t macedonia.? in vni 
uerfa fimul bclladia.fed ena in Tuiuerfa affii 
ca.fardinia.cfpto.creta.papbilia. lyna. ?faa 
ria.a in omi e^pto t libia .ponto a capado< 
tla.partitovieinisa oticialesecclefie.pteter 
paucos arrij rectaiou:s.O mntu nanep ptedi 
aotii fentenUa epperimento cognouimnset 
litterasbabemusieofepnouim^sco amabi 
bilis imperato: : quia cu pauci quide buic fi 
dei cblradicant.pieiudicinfaare no poierut 
intotoo 2 bcterraru. 2 ©nltocm tcpo«ab bc 
refiamanapulfati.nnnceti3pietatic6ientio 
nemaiCimacotradicunt.t^tTcro bcc pictas 
ma cognorcatillcei iciat lame flnduim^ fid£ 
cbeilioniccnoptofenasab cpifcopisireeetis 
Oece t oao fubiugcre . £ftantebec nicenieS 
Cliti fidesiredimus in vmuocum patrZom 
nipoicnte omniu Tiribilium inulfibiliutp fa 
ctotem.et in rnubominu icfum cbrfftu filius 
oci natum ei patre Tuigenitu . boc cIlDefab 
flantia pairisseu bc beo. lumen be lumie. bc 
nm Tcru be beo nero nam non factu confub 
fiantialepairi.perqne omnia facta funi qnc 
in celo a qncin terraiqui ptopter nos boies 
ctptoptcr nofira falnte bcfandit be cclisin« 
camam8.bumanaiu8.pairusell.a bie lercla 
refnrreicit.afeenditin cclos ventums indica 
re vinos a mo!mo8.a in fpiricii fanctH.£os 
antequibicut-eratquando nberat.a ante$ 
narceretnr noerata qnia cpnoepflantlbus 
factneibautecalterarubrifleniia vel lubllan 
tia.biccntesenciaut creatnin autcSnertibii. 
lem.aut mutabilem filiii bei. bos anaebema 
tisat faneta catholica et apollolica ecciefia. 
3nbac fide amabilis imperato: nos cofifle 
rcncccflariuefltancpfacra a apoftoliaeccle 
iia.nuUucp monere eam fcducnoneverboaS 
attp contentione quod ab initio arriani fecc<« 
roni. cp non eptlantibns filium bicenies i ec 
quia erat quado non erat, a crearas a faems 
etcouaiibilis cfl . 1b:opterea flcun pecdipi^ 
mu8.anicenafifnodu8 bcrefimanaibcma* 
tisauitbuiufmodi.ftde^o ptofeifa cfl venta 
ti8.'Hon em fimplicif iimileoipcnii filii) pa 
tri, ne fimpliciier filis beo verus efle crederef. Eibfr 


ftdciiaconfubftanMlffcnpfmifqaodpjo! 
P!iacft seniriwntpfUij cj^ycroa nawrale 
patrcmf«ri9.Bcclne<Bfpmmftnanalie^ 
raiiETiit 3 p:a 2 Wi»- pon^fitonfkaucmt 
cfi cu patre t filio ‘n wa laticte mratat! fide 
to » fit in faa mnitateommitas. tjae litte 
ras impaiotlcstp coftrmauii qu j babucrat 
BtftcrffcientiasialTeciu.aUanKpcofcripfu: 
lggl.vt fromeniotS cofticiudo redderef eccle 
ffe.qua ma.tim'’ oillribiicratcollantinijs z 
S)aripjobibucratiulian’.£tqiiomap2opKr 
illius impittatS oita fames no fmebat totam 
tunc fiimnia qua coftanimus coftimeraicro 


£ari.ttrtia pane louiniaims ad pfms impe 
di pioimfimia ricciTanicfamcframeta int£< 


grapitbtrcniur, 

Capitul«nt.in^ 

O cauic tgif inipcrafot a coJlantino 
cjCiUo mi?ro8cpircopos;q nSeccur^ 
rcrant mliani redire tcpozifo . 21unc 
ttiSame rcmpla paganom omta daudcbatif 
■z ipfi facerdoccB rbi0 f«sieblt.mdtuicp pal 
l^s tpfa pailia rcpon^li z ad fccma cdma<f 
nc rcacrfibanf.Ouiciut ena pollutio fangui 
mo qua publice inradabtlircrfub iuUano ce-i 
Icbjabat-I^ozro cbrifti.imn6 quicfccbat.pK 
falce cm.rcL’^onfi adib.mt crcbjopjtncipcj 
credenteo fc cius obtinere volantacem aduer 
fas p:oprio8 mimicos. £,t pzima qaidc ma 
ccdonum tibcUu ptincipi potrcpcruf.poftu^ 
lantcaTtqcpdlcrcnfecclefqsqiuDiiTimil^n 
filia p:cdic3fenr.i ipfimtrodaccrcnf ineas. 
Jurantem qai Ubcllii obtulerant bafiluisan 
cbvre.niuanustarfirrcfronitts.popeioleoa 
paftincus et Icmis.lconmiscoman^caliicra 
fis Claudio pofu^ tbcopbilus caft.ibalciiu8 
33o:a tibdia imperaro: accipies cos fine re 
fponfo Pimifir.boc tantiimodo bteens-Sgo 
cotcnrioncsodio.cos ant qui ad conco:dta$ 
l^mantbiligo pariter -z bono:o. 0uod au 
dientesqui ad cocenrionc (c p:cparablt qiiic 
Mcrut.‘i:>ocergo p roto impaions cft acru. 
"Ra wncincctio (ccratonl acacij rciidata cft, 
«ficutifolebantadvorarcpzincipis comica 
rot^oaenientes cm in andoebiam ffrieba 
bucrutwbacii mcleuodanfe patiUiluPiai 
jus ab cis cofubftantialiuie pcfendcre vide# 
oawr.^oc itac^ fecerat qui cu bonozari con 
Ipiacbltfjncipctucibi mozante.-^bmumer 
60 wnfilio libcllu copontnics cofubftannali 
pzofcHi funt z nicena robojares fide ob^ 
tnlcrm imB4tpJi.;Cui9 UbdU verba fent bcc. 


0fptfmu0 foju. 

1i>qflVmo Tbeo amabili bno nfo3omniaito 
Ticfo:iauguftoffnodu pfcntiucpoziis epoi 
nerfis pjomncq s in antioebena v:bc c6 aeni 
enciu.0uonia ecdefiaUia pace arc^ concoz? 
diamapnmuftaduitpietascdebzare bene 
nouim^dl*eno8 t$o amabilis impato 2 . 0 uta 
Tcmcc bniafmodi vere vmtac^ z oztbodoce 
fidei bencfumpfilK.nctB boc ig»o;am’.S 5 
nee^ di bijsqui adulca'antrcrican8 Dogma 
reputem'^ tue pietati fuggcnm‘^:quonia fan^ 
cti concilii nicea oltm z ab iniho cdebzati fi-a 
dem z fufccpimus cotinoniis. qm etia con 
fiibllantialitans nom6 qdaliter Ica qmbufs 
dam vtdef oidmuscaiita inrcrpcarione a pa 
tribus CjCcepifle. Oui}pe fignificantito quo^s 
nil cp fubifanita piis natus cil filius, z quia 
filis per fubftaniiapatrieft. 'Ro cmvclutali 
qiia paffiocira inenabilc nanuirate 5 credtf: 
lieqj fc 6 m aUquc paganodi yfiim percipitur 
a patrib fubftlnc nome Dictii . S 5 ad oefiru 
ctioncatTmnoJuquipfumpferunccp noncc 
fiantib Dc.cpo aliquid impie pdicare . quotf 
enailiiquinuncmequaUeatc afl*erunf.arpcri 
ustaudacius ad vallanda ccdefie cocozdia 
impudenter aufi funt perpetrare. Ouaobrej 
buic rdationi noftre fubiun,am^. epemplar 
fidei nicenicondlqrquacfiaj Dccenteramplc 
ctimur. £.ft m buitifmodi. -Credimusin 
vnu Deum patre omnipocente et rdiqua . £c 
fubfcnptio . ^elctiusepifcopus awtiocbie 
obtulit in fnprafcriptis confennens.Eufebt 
ii 3 .famofatcnus.cuagnu 8 .fu;uius.vr 3 iiiua 
flpanic.5oiUi8.larifenus.acaciu8CdIiric.an<s 
lipaterrofuabrammsvnimenus.arifiomcua 
fecuccbcli.barlabcntu 8 pergami. v:ani^ me 
ieiincmagnuscalcbidis.eutbicbmsdeurbe 
ropolcos.rofaceus armeniemaiozis.Xitua 
boftrcnft8.pel3sm8 laodicic. arbianus adre 
fi 8 .* 0 >ifoadadcnu 8 . perlamvnoncmpjcfb^ 
terum.lTbim.anu83enmari8.;^tbanariuB3ti 
cbfne.pcroipbicu-zecium pzcffavrcros.b'^^ 
renai 8 ga 3 e.*j^ifo augufic. patritius palti. 
perlamvrionemprelbvteru. Snarbolius be 
roibce.^bco tinus aramenns.Xucianusar 
cenus . 'i:)imc r tiq?libcUum incolLcctioe fv 
nodalium fabini confmpmm inucnimus. 
0 crum imperato: piopofiinm bur.c babct? 
bai: vt blandimeniisecfuaftoncrerbomnt 
Difcotdantium.contoiriones abfeiderei Di^ 
cens. 'Rulli quidem fc quomodociiqj crede 
tium fo:e molcftiim . eos tamen Diligcrei mi 
nus bonozarc qmpnncipmccddiafiiccrni 
tati pbcrent.CLuia rcro bsc egent etiam tbe Eibft 

’mifh’u8 pbilofopbusait in laude qulinoi’ 
pzomUc cofulatu. '0bi miratur impcrato:c 5 
Bmifcrit vnuquctp colere ftcut vellet atcp 
ccuiccricblandimtmm mo:c8.0uo8 valde 
Oeridens ait manifdlarc per puemm. 

CSo3omcuu8. 

Situr impato: tunc ena feoido noie p f 
fccnira^bernandi ptonana ^gem oe 
dfcvtcapitaUrentftiaplccierefquifacrasTir 
gine nuptiali tboio violare pfumeret vel im 
pudico afpectu rcrpiceret.no Dicam abripere 
fo 2 ce temptaret. 0ul lege 5 ideo pofuineo ^ 
iuliam tepo 2 ib>.qaide buiurcemodi virgies 
rpQtCQ Ducere pjefumpferunr. 

CSojomcnuB. 

Capitulum.u. 

'Bter becatbanafms alejcidriefedis 
epudcupau<^ fuoju comunicaro co 
filio neceifanu indiguit vt jcpianuj 
videret impatotl-l^eniercB antioebw pnd.^ 
peDeqbu8opo2iebatedocuit.0uidamaiuc 
^aeut^femagioeuocauehtttnpato:. vtq ne 
cclfaria pto rcligioet reem fide videbanf eje^ 
poncrct.Dirponercn vt Decebat caiifas ecait 
Dereuerfione cogitabat, '^cru cusoiua airia 
itefectcannod?aieciuitat> epu8 ftudebatvt 
pbac^nus ddam eunuebus in aletiadria v: « 
bebtdinarefenifcopuff.Cucn bocageref Ui-j: 
CU 18 alcjcandnrmd a gregosi pibvcer o:dma^ 
tu8ell.adi}f unpatozem 7 maledtccda^and 
fio quidaquafi t^iib> epatus fui fuiffet 
fcr^tuo.t plunitia cpilia pcedetite fuihnuif 
fei impatojiteeireten circa eu facra caufa Dt^ 
rco 2 die.Su{plicabai infup vt alter in aleti 
drina ciuitarc b 2 dinarefepu 8 .'^eru impatoi 
fcifequattatbanafioimmicotumiidKpzo^! 
«cniflmt.DcrogatiScs bmoi non rcfpcicir.red 
lutinquidaiicu multa intcrminatioe tacere 
iuflit.-jb 26 bacianu ^o ciufcpfcquaccs cunu^s 
cbosauctojcsbuiufmodifcdcru an® turba 
ru caftigadoa cnepccpifjbojroatbanarium 
amicu fibi ma;nmu factu Dethhauit in egypi: 
tu.vt ficutci vtdcrcfcaufaseccilaa populoiv 
£nDirponcrci.5^iremqd cupfotima^ta 
iccouerfatbntefapiftici^ laudaucrinaiunt 
quidaantecBrubcoHanno imperatosearrta 
mtcncrctccclcfias fomniu vidilfe ahtboniu 
monacbuquafiburdonedaltare facra calci 
bu8CUcrtiirent.cppcrtu<5Dii^ftqrn3b adul 
tms z pminis bomib? eccfta caiaref: q n5 
fmfle mendacia poftcrio?.mofti^c eu^s; 

C Soo-ates. 


Septimus 

€apiwlum.ui. 

t^tic isimr impetS retines 
berctico^iOifcclTii ab aniiocbiatve 
mtad tarfuin cilicie.ibiq; cotpns iit 
Itai repeliatt.£cb(ieuncia folemnia funeri 
nuscpbibmfrcr.cofulcntbefisnams.Dum^ 
tpcoftannnopoUm fdlinarct.Tcmt ad pdiu} 
nomicBadaftam inter galaciam et biibiniaj 
qno tcmefhna pbilofopbuB cu alijB fcnaioti 
bns occurrens confulare reciouit otatione, 
j^elicitcrnincagipotoilTcntreB romancrci 
publice t fimui cCcleliadice fub principe be< 
nigno bifporice.mrirepentina mors mortale 
Tirumabbdminituabllulillctjtn pdictona 
(gprediobifcmiB tempore in frapislanguo» 
re conftnctuB cll mortuus cofulatu fuo t ba 
'foniam filij fcpii.) bccima Oie menfis februa 
rii.jaaircguitmenrito.Tij.Tijcit3ms.BC, Cii), 
CSosomcmis. 

€ap!mlum.uif. 

lainesin niceabiibinicTcnilTct cperci 
msTalennianns ordinaultimpatorg. 
Tir6optimu.tap!ceprincipaiiBignilUrau. 

C Socrates. 

3lentini3.nl’ igif ordinat’ Ticefimaijn 
taBieeinrde februarii mefisplnonius 
'genere De fciba ciiiitateicni tnc erat miliiu cu 
fa comifla quonii probaiilUmc militare non 
ueratBifciplina. init ctia Tir magnanim’ et 
femEpfentiformnameliorupisrcbat. ■ 

il 2rbcodoricu8. 

•^fccmnomddofbrtitudie. f 5 cn'aptii 
dciia.tepcraniia ategiullicia cteorEis 

magnitiidinepfulgcbat.SicetnfiutregSis 
EiicrtTrban^TtDa eperci t’ teptafler ei abnj 
fociarecoforteiillcrcfpoderitqiicStafabbo 
minite.^aeftrujinqtfuito mtUtes imEatore 
no cpifteic.mibi DarerCgnu t imEinj Teram 
vbi ego fufcepi mcii.il ellnon \um Bc rcboco 
gitare comunto . CuPpbn mirati milites: 
ei’ fecnii funt Tolutatem. St iUc fratre nepe 
hia Toras q» non oebuit fodus fedt imperiii 
C Socrates. 

015 triginta Diesaufpicij fui. 
^beodoricuo. 

^iafiefcepsa cdtradesEitcf aegrpti 
eurtya fibi dillribuit t Tcmea ad bdV 
pqiam orneo miluee Bocuit cquitatem.a St 
dicationibus pietatis incipiens. 

Capitulum.u«la %iW 

' Oonno ocfijncto ^ medior 
UnRm pzcfulaw t£nuerdc.mulrif<^ 
focTJtcoolqsabdicai^.mocIsotn^ 
ncscpoeimeaco: buiulmodiapad cosver 
balocuoisdi.^BoftisapcrKcrudmqaippc 
tkioiniB doqttiis opozccardfe pontift 

cc.cr (joia »5 Dccct m verbo foIu:fcd etia coii 
u^ande^ubentarerubieccos 7 tous femet 
ipfam imitsmc virtune oftcdere.tdl?cp oos 
ctrincwmfationc boiubabere. Xaieitac^ 
in poncificaU conftimtu fedeteut t iioe i[ ga 
bcmam^unpmu.fituxra noilra capita ium 
tninam^tetuemomeabui tani;^ bomicoDe 
retiquenm^ nccelTario veiurt cHraittes medi 
caraeta fufdpiam^.l^ec cuoijrifiet imeaco:. 
pciii fvnc^s vt magC ipfe occemeret fapies 
z pius epift^.St dle.niper vos c(l uiqntt ta^^ 
lis electio, em grana oinina potiri z illo 
lp|cndo;e fulgeres melius poteritis eli^e. 
X.UC racerdo^e^eni De^ifcopalt fede tra 
ct4ba£.T^urrnmo:ri?odocifmoogittari8m^ 
cebanf babereepifcopu.23anc fcdirioneam 
btofius mi tueptefidaUs fuerat cura comifc 
ra.cognortxnd z mcm^nequidmrbe cofur 
geret ad ecclefiam fellimis acccllit . 3t illicef 
faiuerediriouecdmunc oederuui voce peteu 
resvtpafto: gregis ordinare? ambronus 4 
nondu fuerat baprifat^. l&oc impatoj agno 
fccns repente iufliceom baprifaiit tan^ Di-s 
gnu virumordinaripontiJtce. 'Houcratein 
euisccriiojeonmipondcre voluntate,? rori? 
regule occreca fubrilwra. arbitratus erias Di 
uinuut eo effe Deaetu.ou in a?elcctioe:ctia 5 
pars cotraria cofon3rct.’2:)ic ergo facri bap< 
lirmarisDono pont^.gratilquocp fimul fu-# 
fcepic epifeopams. Duo facto bunc bvinnu 
oprim^imp^atotfaluatoti ? Domto obtuUT 
fcfermr.tDijs quiipe qucgerebanfintercnjc 
gratias inquit ago tibi Domieomipotcnsec 
faluato? nolUr.qiri buic viro ego quidc com 
mificotpa.maOtantas ? mea clorrioneoHe 
diiri infticie ceuenire-^umep poli paucos Di 
rofanef^ambtofius cumulra fiducia apud 
i^atOM 5 qucrcrcf quia maica iudicifo age# 
oafimneimpato: ait-^^anc in^t cofidenol 
^piidu noui.Taperte ptobas no folum no 
ena in clccrionc ordinationis foci^ 
f^jemna itacp fanare ficuc Diutna legq)jc 
cipif.animaru DcUcta noflrarii.t?eciginfn 
p^aiotmedbUm ?Di«t t fcdc.>Cognorce8 
autquidaminafia? frigiaDe Diuims Dubi 
«reDogmarito in riliricoquide pccpicfvno 
8Ucelebari;ccqiieDetUis?occrctaaU5 Kr#» 


0fprium0 foJufi 

ma» funt auWtantito oeflitianit.-)iojro qui 
illic coucncraniococuerut fidem c.tpofitam 
in mcca Tibe feruaiida. Scripfii autc atpfe 
fociainbabeiia a adbibes inliiis Itocns fra 
D-e-quaten’ in bijs que placuerit ou rarentr. 
SDancergo etii Ic^ni ipam ponere neeeiTari 
um cft.q aperce z eius pietate pdicai.-: ralen 
tisMcfinccritate rincoubitatioesemofirat. 

CapitulumijE. 

2^perato:es majcimi ptj vtetotes: 

suguUi.vaienrinianus. vaiSs z gra^ 

rianu8.^is Dvocefeos alie frigiem 
repbrigie.p3caciarte iri ono falute.^nto co 
cilio in f Hirri» cclcbtato et fubtilif babita qs 
Ilione De faluian verbo. otlcndci'uc beati p6# 
tifiecs ^trirntaic confubllantialcpatriscc 
fiiq tfpulfancrirquanequa^ Declinacesiuis 
lla mYlteria religionis magni regis exercent 
!£)ancigif pdican Decreuit rtbflrs quoc^ feti 
tcnria ?pofctia.ifa tamc vt non oicitaliq : fe 
^mur rctigione impcratoiis banc patria gu 
bernanrie z no ilU poriusobedicres qui no#: 
bis falutis mandata foiradidif. £uangcliu$ 
namqjcbrilli noltrf fic babee . 'Reddite que 
funt ccfaris cefarri? que funt Dci Deo. 0uid g 
vos Dicitis epifeopi ? ptefules falucaris ver 
bi. Si ita fc babee vcllra peobatio Dtligetc» 
alterutros imperiaUimbuciDigniratcquicfci 
te.? nolite penequi cosquiDco pcrfcacmic 
nillrant.qtto:u otarionito z terrena bella ks 
danf zreccdcnriuin a oco atigdorii rcpelluti 
tur incurru8.qui(^ omnes Danones cotrui# 
ptotes piecnm aHiduitace cofundunt.tnbu« 
ta fcdm leges inferre non rcrpuut,pofeliari£p 
ivgicnon rcfiflut.fed finccra voluntate ziu#» 
pcriii oci nutu mandata cuflodiunt.? nofli^ 
legit^ fubiuganiur . "^os autem mobedic 
tt8criemonflramim.£tno8quidcm fubijet 
mur ei qni pzimus cfl ci nouilTimus.ros au 
tem vofmctabrogari. 'Hos iracp puros nos 
ipfos % vobis cffeDefidcramtis. et fiau py^ 
lama tncjcaminationc cbriili noftri cu 5 nol# 
let cum perimere, comierfufcp ad oriftis par 
tcsetpctcnsaquaDiUuc tnan^ fuas oicens. 
3nnocenscgo fum a fangume bui^ iulli.ftc 
eriamnoflramaidlasfcmp madaturpfecu#' 
rione non fieri, nc^ fluctuatones infriri. nec 
inuiderc labojancito in agro Dfitco.necp Dif# 
penfatotes magni regis cppcUcre.Tt no ad p 
iens et fub impeno nro crcfccrc videamini:? 
pollca cellamentu Dni fiibdcrc palUoni-ficut 
in rangouic>acbaric.feduii poli aduenmm libfr 

fiipeniircfiienoIlnicrucbrifKairroptiTunfc 
corraditi mo2ti.cu admt02C fuo t>cmone co:<f 
ruptuhcc pcipimus m megccio t ciccroniio z 
Damafo z lamponc z bjmcifio . 4 adiuroz^ 
fucmr.fcd ecii ipfa vobi^gd^ pijcmm^ qti* 
nusagnorcana ca qmc,amio fuiii concilio 
Cdeb23ta.3Dnscrgo 

mapcocilq bec rummarim bab^-P^off K 

mu'rrcquct€3magrtuo:tbdd6jCucpconciliu; 

cofubftannalcdfc pairi fiU'5.t no fic infcUtgi 
. mus cofubf^mialcficntibuduqttidaeFpos 
ruerat non vere fubfcnbmtcs.z nunc altj iU 
tos vocantCB patris viraitcfcrmonis rcfpici 
wnt z fcquif cos qui g confubftantialitateiii! 

, militudinerignif^aiacflc fubrcriprerut.eb ^ 
nuUi reliqua?, cr^tiiraru per eu factarum 
inilis fit filius nifi tanmmodb patri.Sed q 
1 ?ece,q)onutcrcatump 2 ec^uaoei filiujpie 
©ogmotifanr.l^os ita^ fapim^ ficut etiaco 
^ia nuper romezgallqs celebtacavna^ elte 
iadeinep fubffantiapatri zftlp z fpiritu^ fan 
Cti in mb3 pcTfonisvqb ellin tribus perfcccj 
(bblifie^s. aCofitemuraiite fcdm mcena; 
ccpbiitidne t iitearnatu ftiiu oet conrubilaii 
tiale eevirginefancta maria z m bominibtts 
inbabitaife z copldfe birpenfatione p:o nob 
omne in natiiiitaic z paifionc z refuri-ectioe-. 
z incelos arcetifioncz it^uTenuiru vt rcd.^ 
dat nobis fimilitudine ptiiinl a femetipo.oe 
umcpifteiitecaraigera.z bOmid^feru; t:>rj8 
ergo qiic pdicca fum ptraria fapictes.anaibe 
inarifaHf percuqui no folu bijat. knte^ na?? 
fcerefno mitfilius.fed fcripfitquia z ante^ 
opere narcefcf.virtute erat in pairc.tboc em 
i in oibus creamria eft q non femp epftfit It 
cuiPe^.ftlius em femp cu patre cftrlenipiUT^ 
na nariuit3tcp:ogcnitus.!&ec igirimpatoi 
fummatim fighificauir.ego ^b ipfas concilq 
litteras ponendas e^ibmo^ 

Cap«ulum.iE. 

•^^ifeopi rllirici-epis ccclia^ bei byd 

ccfco8.alie.pbrigie. cato pbr^e. pa 
atine iti Ooiiiino falutem. 

Onucnicnnb?nobi8mrnu5z babita 
majdnia queftione oe falutari verbo p 
bauim^confubftantmlemefiecrihttatatipai 
tris z filij z fpirimflanai. Ouaobrem luftuj 
fiiit vobis litteras Pcftinarc. nori qUiburda 5 
argumentationi religione trinitatis feribe 
tc8:fed bumilitaterbgltes ; bas nbllras litte 
rasocftinauim^peroilectinimu frarrQnoi 
ftro z cbnfacerdbte bcipidu»p«fbytero 5 . Jri 


6fptimu0 

^fcntiitacpnoftitliftcrisqruilud refertur 
qd in faluatons noftri iefu cbriifi libris fo-w 
ptu ell.cgo quidc fum pauli, ego autcapoUo. 
'ego ^0 ccpbcmnqd paulus craafijras p:o 
Tobis efl.aut in note pauli baprifacieflisiiet 
bccgdeimfulllTictebatbumilitatinfe.etiam 
fi no wbis ^iuerfales Iftteras mitterem’ p 
■pter tm timote qtie ibi p^diatis.cuncte v:c 
p 2 ouincie a patre zftlio fpiritu farictudiu^ 
tes.OuIbbremnecenariuj babuim’ad vos 
bclttnarcoominunoftrazcominiftrii bdpi 
dm a regi ’0 ^nematu rbmanbfS basUtteras 
bcf«'ente8 vtfiforic taUseftpdicatio v:a 
gnofcat.Otiiem cofubdantialemnitatei^ 
pdicantanatbemafmt.z fiquis bi^noh 
municans inamt anatbema fit. 1 ^q 8 autc 5 
qut cbrubltantialcp:cdicat trinitate pi^^ 
fa funt regna cclo:u. ‘Rogamus iq-govbsfra 
tres.vt tio almdPoccatis^nd aluld tnhbi^^ 
fedconfubilanualefemp z^i^ ptediCat^ 
crinitate-ponidebitis regriu beuiOb boc feri 
bentes z comemo^ates bas litteras beflina^ 
'mus.jbeepisaute cbftituendts comimfHs 
tam coititu tis fi permalerint vfi^ ad finS . \)t 
nc.alibquinet:ipop 2 cib?tcnbn^rilanf.Si 
militer pibyterbs atcsbvaconos in facerdo^s 
taliordine biffiniuim’.vt fmc irreptebenfi^ 
bilesvnditsz acuriaetab p^icio militari, 
'it^ropterea ergo boc noluim’ plurimis ver^ 
bis fcribcrceb qp oiccrimus vnum epomi 
bomma nbftru.3Ddpiditt z comtnfam lla 
diofepdfcarionc vdirac6gmtur0.il ira febs 
bet fidit aiiduiim’ a bomifib nbilrb z confa 
'cerdote eul^acbib. &ecderb Ucri aliquando 
in erro:e fueritis oq>oncfC8tefcre bomir^ 
induimim nouo.'Ram z ipe frater z commi 
Iter bc^idusbocebit vbs verSpjedicarefi^ 
'de.quia fanaa trinitaseit fubirant^is bed 
patri z filio ctl fpiritu fanaificara glbzifica^? 
ta.manifdtara eit.pacer in flUo.frlius in pio 
tre.cu fancto fpiritu in fecula . X>oc iracp beis 
claratospcitcpotcrimusfanctl trinitate co 
fircricorubftantialccifefcbm fide bUminni 
cea eppofica;qu3p3trc8cofirmauaTjf. Oji3. 
fidcpdicatapbKrim’ciToncubcmone oedi 
iiare.0.uo ocftincto pacificis nbrmetipos Iit 
teris oegentes in pace falutabim^.Scrmfi^ 
mus alite vobmvtnbuerit^ arrranos eileco 
demnatosnolftcscofitericppatris fubllaii 
tia filiu z fpiritu fariem quo:u tibia lunt fub^ 
iecta.^olicbronius.rilcm3cP.faultu8.afclc4 
piadi6.amancius.clcopatcr. ‘,&ec|irafcba4 
bent in glbzia patris z frlq z^unancd.iri 


c«Ia Tixulom amcn. 0alcr£ vos optam^ pi 
iri -2 filio faUiatoji cbrifto:cuj lancto ffuntit 
mitlTiS anno2U ctrctilid' 

Capituluitt.jEt. 

amofifliftt^isifur imperaro? lant^ 

apoftoUcis Posmanb foUidmdme 

perbibebar, ^nierea ffrus quidam 
genere z ligua pariccr aitdeus uomie illo tge 
fuit Dogmara noua r^criensiqui Dudiiqui^ 
de mahgnos babere incipiens coccp ros. rue 
mamfeilusafpamit^?iusna(^fatueintcl 
liggs quod fcripru elt aciam^ bomine? ad 
ipmagine z fimiticudine noftrl.bumana fb?« 
maputauir babere DiuiniratS t co^ponb gei 
bua dfe piiiante biuu: feripture iiequa^ feit 
fu refpinena ^ que fepe biiunia operaiioibua 
buniabo?umeb?om nomi 3 drcuponii.qud 
niaqui facile fubhiioja mrclligere nequeunt: 
per bec pjouidentia oci magia agnofcur.Bd 
i'ecitautet buic impietati z alia bia vicinia* 
^ic vefa nii nacp mane^ afperfua.nei^ ignia 
necp teneb2aruO£ualTermccre3t02e3:fed bec 
qu^^quecunc^bia fimuiacdanr manet^ 
vdanie participes z iQe pdicabat q ab eccle^ 
fufumlegregata^quiaquida maledicta alfe 
i^tpartu-quida vero cu mulieribnon longc 
babitaticescdcra lege; viuui.t^cerea Oicut 
remotius dTcviuendu cclamca Dogmatum 
bIarpbemil.e(lmmeeiababicatto arrogatio 
ptena.-2pbarifaicep20pago DOctrinc. "Bam 
ilii antmaru ' 2 co?po?u medien accufabanx id 
(empio Dicctcs apodolts. vc quid cu publica 
niat pcccat 02 ih) comedit magtllcr vdtcr.t g 
ptopbetaDe talibua Dicit Deua.q oicut mun 
dua fum noli me tigcrc.illi fiim^ furori mei* 
Sed bo 2 u ftultwi redarguere pfentis cepos 
riano eftquyptercnarranoncreUquam p 2 d 
evdamua^a tempeflatcmeflalaniotu quos 
otantea aipcllant bcrefis cft ecoira-^ocanf 
amet alia afpcUarioeantbiafifte.idc lacrifi^ 
catozea Jfb em cuiufdi oemonis operartoej 
cppedant z banc lincti fpus pfencil arbitra^ 
tur.0ui^o inttgro buiuareilanguozepars: 
f^panfaucrfanf operatione manuuqfima 
u^ifomnoc^ femitipoa indulgent.': miq 
f^J^ntafUa pzopbcms afpdlant/i^Ui! 
^ b^s^neipea meriit Dadofus z febaa 

bdmad z fYmcoijis.ec alij qui ab 
Kclefialt^quidccSmunioncrccclTcrutOice 
ttaDiuuiu^um necjjDeffenccledcre.De^ 
Di^D«atF^.quicomediccamemeam.t b£ 
wtiai^iiine meg vioei ineternu. ^umep vd 


Sfptiittus fo.Imfi 

toErfitbimcccUrclan^mS.criaconuictiiin 
pudmciir negSr .'2 bcc altos faplcKS que ipri 
animo retinet ptqtfits abdiaitl. Ktaitis itj 
iSptefulmcttcicnfiseccUficBintnojetoBece 
ter ojrtatos.vidcns cb if hic Ungttot mtilia 
irtonafteria.magis atitelaironuvt itaBtjce^ 
rim fpeUicae intiadera eas incendit t Ittpod 
ab otitbns fcgrcgauttSitHililcr t ampbilb 
cbtuafamoftniin^lvcaonncnfisamiflea.BS 
beepeftis illic crCfarcfcasipalde coptelTtiet 
Ottcs que taltcotagioTcpabahf eriputi. -^os 
ro Sauian^Tbuplandabilispfut aniiocfeei 
nua aUdicB bos in cdtfla Bcgcre c venentitn 
psopiiii tn vtbtto vieinid afpcrgcrc. iurba Bi 
riges monaebo^ Bcdnpii ad antisebii et nC 
sates eam peflcj boc modo redargutt.aectt 
fatotCBitacBBifit caluniofos elTccellcsvero 
ntedaces.ad clpnlium ante valde fene en mi 
fnemdine Vdda t faea fe federe peipies att. 
"fiosofcniotiiiamagnlparteViK tranfiai 
mus bnmana® Bidictm'’ valde naturi, t ad 
uerTariotnBemonioiu maebinametacogns 
titmuBipocjtpcrimctogratia mtmllratottiS 
cdocn rumn6.3(li eum fini tnitenCs mbii 
cotS pfeetius agnofeetes fpualia andirc ;bbi 
ho poieriti.Guaptopicf Bidid mibi qua cre 
dis fptii cotrana recedere israha fancii fpis! 
rttnsaduenire.bis verbis fenep ille mnleraa 
ius.ome venenn qd celabat cttdmnit att; Bt 
jcit nulli quidc vtilitatecjb fando bapiifmate 
bapnfatisaccedcre.fedfoiaozona fludisfant 
inbabtianieBeihoneetfitsareiBiccbatinfun 
vnaqufcn nafccnnum a pgenitote fuo feun 
natttrificeni oemonu trabere famj^nt 5 .ee 
crpttlfis g illi ozone ftudiofam fetm fpm ad 
licntrc.e fenflBilieac Vifiailie fna} Bclignare 
pfeniti atep cstp^palUotte motojcninaibei 
cripcitaiam a mala volutatepenit^liberarC» 
itavt ncqna® BecetCro egeat ne® ieinnioma 
ctritcCoSp^.netB Boetrina refreniie.e^gredt 
otfcipUnaltbmier cdoceic.'Ha auicfolnqui 
boc impetranertteotEM eptltanaifo libCraf. 
redaEtcCiii futura, puidci.Etrancta trinitati 
oculis ccrnit.'£)oeiiacn flauian'’fctidiaim5 
effodies fonte, z ct^poeulacuc^ Cjcaminidd 
ptodiices infeliriffimo ait fcm'.'0etiiSiiTime 
Bie^t malo?, icrcpauii teos tufie no ego. Xjt 
biaemraaceaanfadncrfu3te.4:u(nbtclana 
guoiciict! innotUtlfeiBe l'?riaqdemcepulli 
ad pampbiliam fnntptogrdftcamts buiuf» 
mooi pelle cdplenerut. So 3 omenu 8 , 

Capitulmn.jEii. libet 

' fiitur Talcnrtanus cu itu fapewt fi-^ 

CUI niccm patres ct fimiUa pzofitcn^ 
tibus p:odcrat.aliKr fapfctibuo 
bo erat imponimus . 0ui ou m mino regni 
.Oe vibe coftannnopolitaiiap 
peraret ad roma5.ninccpifcopi bcUcfpotib'? 
tbinic i quialuj cSrubftanrialS patrem ac rtj 
liupiedicabatlcgatum mifenmt bYpaciana 

bcracUe.pcrmibipnful2quaKiiu8btsnare£ 

gdemendarioncpogmatis mtcrclTe.3scu5 
adilTer imeatoicm z epifeopo:» legatione tn 
riinaflet.rridai8 valetirian^ait/^ibi quidc 
cu miuim^ pepopulo fim pbas n6 eft talia e 
feru^ri . ^eru raca'dotc8quib3 bee cura dt 
flpud remen^s cbgregcnf vbi voluerit. «Cii 
becitat? refpodifla ptincepe m lanifacu eSs 
venerut raifeopi. -CiicB buos tractalTent mc 
resnouimmepccreuerutvi eaqconftautino 
polim gcfta fuerant ftudio eudojcq . et acacq 
vacuarcnf.n:militerauie vi vacaret etilcjcpo 
fmofidei.quavdutoccidcntaliuepifcopotil 
ptoferentee quofdam fobrcnbcix in cafub 
pjomi(nonefccerut.quiaq6fucrac conlK 
tutuoebiiTimilib fubi^tie nomkpenit^ab 
dicarent.quod cfiaftmt mcntiti.Simile3 ve 
ro cfie patn filiu per fubilantia aflmbant.oi 
centtsnccdfaria fimilieadiecrionc^terfi^ 
ignificationerubiiftcntiani.iidcv^ illam 
cik peipicndIpcromnCfl eccletos q feleuna 
fUerat pjomulgatacteicporita mnedieanoe 
aniiocbenep«)b3f eccldie . Di^ofitos autej 
ab cis qui DiflimUepam fitiu airerebant.fe-s 
dc8p2optia8rceipcfcpecreucrunc.©iqui8 
aut eos accafarc vellet equo foocpericulo fa? 
ccmran]acrutmdicisefrc.pccemcte8 ^ifeo# 
po8 recK fapicceo z vicinis pzouifltqs inec 
defla couenientcdvbiteifcseirent fingulotd 
qui siccrenf otpnffi bic t^ccm^ eum mo 
^(fent eudojciu. z qui eu eo fuerut.iocum ei8 
penitenembuemnt. quito obedire nolentia 
bu8 q fuerant placita cuciis eccUfqs intima 
lierut..Cum(^ crederef ftudere eudodu. vnu 
ii^a rc^Ua fuc parris faceret t iftis fine ou 
bio ocro^rct-ncceflariu putaiterunt vtpcur 
rerent z que fuerat (anifaco gcfta nunciarcr* 
Remeante valente imper^ote be ebra 
cia.incraclia adicrunt.i^ucrat em cum fratre 
pigrdTus vfep ad qucnda5 locum. Xunc em 
mdojciusu apud pneipemauB ptoccree p 
dpuusbabcbac.Sdeunnbcrgo le^tisim 
pcratote3 a lanifaeo miffis . iulfu impatot ne 
femeriposab eudoicio fepararet. quionm re 
i^ent.etberegcibscondannnopoUranis 


etptittius 

apud rdeucenu codliu babitis adaeriits en 
dojcUiquercraif.c^monis ad iram pimcqis 
iUoeqnidcucpucatoseiciliaeccldiaeauica 
dopialradiiutTic. 

CXbcodojioia. 

Capituliitn.tuf. 

£mpo2e quo valcna fufccpit impes 
rin.apo(tolici8 Dogmaritoomabaf. 
£um nbogotbi iranfilTeni bYfkum. 
et tbraciam pageret. eoUeeta militia pugnas 
recepit adu^us eos. £ui placuit vt no nas 
dusfacra gratia oimtcaretredfanctibapufs 
matis munit^ armis.-: boc quidem bcncpla 
cuit z valde fapicntcr.Ouod ^o poftea griTic 
magnaanimimoUicicm pzodirionefigms 
ficai veritaris . £a name^ infclijc pafTus cft. 
que ptogenito: adam.^oiugis citem fedas 
CIUS alloquio z mulkrib verbis illaqueat^. 
3tla na mea fimims arrianc fallacie captioni 
busirrerita.eriliitum fecum cotruere inibat 
pbemic fouci perfuafu cnius feductiois aus 
cto: ftii(aidojaus.38 em adbuccoftammos 
politanegubcrnacula tenebat cecUrie.no res 
gens fcd potius mergens naatm.£aneergo 
in ipo bap rifmacis tepote lureiurando mifer 
ttmuobltgamrivt z inimpietate nogmat^ p 
maneret.': vndicacdtraria fapientes ecpcile 
r« Sic tUe noetnna apoIloUca berriinqu^ 
cotranas partes ftimpric.et poltpanlulu que 
iuraueraiadimpleuiL 

C Socrates. 

Cflpitulnm.jEutf. 

'Hterea venit in europa. 2^fuebaC 
em ne fo:te per fe facta fub iouinias 
no.t:jCjc.annozu fac^folncrct.Omt 
cu ntbil mouerd tegebat in anriocbia.0uo 
^otemdeemquide ^ifeopu Ddhriauitad 
e;ciliu.paulino j^ov(Titu8 cius vitam peper 
cit.eo8aute qui eudopo comunicarenolcbat 
ccclcrt)8dpulic.pecunt}6 condenauit verbe 
ribus et alqs rd^tis afiti^it: 

G Socrates. 

Capitulum.jEU. 

^m bec autem tn ffria rierent-rurre 
dc c5itannnopoltm tyrlnus nomis 
ne p:ocopiU8>qmpanto t^zemul 
tam fibimiUriacoaceruans fdhnabataducr 
fus impagto:^. 0uod nu nnnctatd fuidfet. 
comrbamsvaks paulnlufuuimpetdrems 
raf,£i}^bdrietKm^ interea parmnreM^ Hibfi: 

woms focras mulms oirawduitates.fcacti 
am mare terminos pjopnos tmmuraou.tm 
qmbnfdalocisHnto porins ibi nujcu vtlo^ 
caquepMasambuUripoca-amremigarenr. 
ab a(qs to locis tinrccciltcvc arida cdUis in 
ocmaf.t?oc ergo facta eftp:imo oaota^Jfi^ 
opum confolacu. 

C Socrates. 

Equenti auiSanno gratiani z bagalai 
(i cofulam bella parabant Eumcp tv^ 
rannus pjocopiosDccollannnopoli bigref 
^ca^a mouerecaducrTusimperatottaa 
diens vaUns venit ab antioebia. ? cu co con 
grcifusefl circa ciuimtepbi^ic nacoliam.et 
^ma quide pie pugna peuictus c(l.poft pau^ 
loluvero p:ocopia cepit tradcnritoeu3asc 
loncgomario^ milinfo quos ctilpoftea in^ 
opinaris qiiibufdaj fitiplicas iulut expendi, 
j^cfpiciescmmriurandu quod eis pbuciat. 
ferris Piuifos crudeliter interemit.ZItrana} 
veroPuafcorncinisarborib fle,asringalos 
m eispedes eius ligari fcdt.q Pimifle aerem 
Fepeccnte8p:ocopiumtHuiferut.t bocmodo 
ip'annusinterqt. 

^bcodoricus. 

Capitulum.jEUi. 

Wcbius interea famofatenus e^us 
in tbracum ejcilio peponatus apoj 
ftolicis labojlto pefudabat . 3s em 
multas ecclias Pefolatas paiionb eHecbipi^ 
ciens.babitomtliiarifufcepto . z calamauco 
caput cooperiens rynam pagrabat t pbeni^s 
cem pariter eria pal^inam p:cfbYtcro8o:dt 
«38 atep PYaconos.aliat^ cccKe replebat of? 
ficia.Sicubiaufinueniretfibi cocoidceepi 
tibpos.cosprules egentibus cbHirucbacec^ 
clefus. 0uanta vero fozritudine fapientia»®; 
monftrauerit imperiale fufeipiens iulTioncj 
qua eu pjeapiebai in tbtacqs babitare.necef 
eriu art>iffoj nefeientesagnofeere. fenerat 
em gerulus buius peeprtonis circa vefperl: 
que eufebins lilenriu baberc z aduentu fui ce 
lare iulfit Pices. Si cognoiient bec verba fa 
cri 5 cliamo:cfflmara.te quidbinterimct.cgo 
aut 4) tua mo:tc apud Peu penas cogo: epoU 
itere.Ea bicpipind veferino pfueee miftcrio 
cdebjato.circa ipafbmnq p:imo2dia vni fa-# 
^lo2-fccrctu pades folus cgrciTus eft fenep 
Seqbaf itat® famBis pium aci» tamumodo 
z ^ice geres . Eu vcnilTet ad cufra tis fUi 
minis ripiiuaaipos muros auicai^eppofi 
•iafcendui nauim vead3€unauigarct.i^a# 


Septimus foM|. 

ctO(^Pie.illeqmdcpuenti ad seumatis locS. 
famofate ^0 geminto % lamentatione coplcti 
funt.'Ba3 cu ille ferum fuis ptopimis q mlfa 
fuerat indicaflct i q cu eo pergeret. ^s iudi 
CCS peiuliirent.ingemirccbani vniuerfi.f.pa# 
fto:e ^uari.fluut}rcp nauigantib ateg fcquw 
lito clt implct^.Eucg vcniiTcni t pcfidcramj 
paftote cerneret ampli^ aulabat ac fufpiran 
tes.fundetc%lacbrima?.fonte6:curctinere 
nitebanf.ne lupi ei^ outs incurrerent. Ouej 
Pum ftecterc n 5 valui(renf.3ttdierut eo legete 
aplicam legeq aperte iubet nos fmcipibus z 
poteflatito elfe fubiectos. Cuio facto alq 4tie 
ei obmlem^auru. alij argentu.alij veites. alq 
famlbstanc^ad peregrina et eptranea^era 
ti terra.Bt iilequedi pauo a valde notis ac# 
ciptee.poctrimfi;^ cunoos z otonito fuis ar 
mans? p:o apficis Pogmarito «tpugnare pei 
pie8.ad bYftru pzofecr eft. 3Ui ^0 ad vjb^ 
^jmremfates iaiiemtro& epbonaies lupo 
rucircfifpiciebat fapient infidias.lHuc quo# 
narr^du dl bo:um fidei calo: z puritas. 
^utoemmcPcrdinqre;mfiB bac relationes 
tltifemBmemotabilcsbabeanf.-Cus garria 
nozuptiapes egregio paffote nud^iTent gre 
ge.aliut^ pm eo eunomiu nomle fecilTcncq» 
feopu nullus ilUc babitanriu.nb pauB.no Pi# 
ucs.nd famfus.nb oj)ifep.n 5 agricola, no 0» 
tulanu8.no vir^ no mtier n 5 iuuenm. nb fc 
nepad eccUTuiricuaccenit pfuete coUegiu.fo 
Ius pegebatepm.£ucnuUo ed ncc^ vidente 
necB penit^ atpellate.licet fri'af eii multa vinT 
fe mafuetudieicui^ rei boc pbaf inditiu. £u 
em voluiffcclauari z ei^ famri balnei ianuas 
obferaflent: volftcfcp ingredi .pbibercncipfe 
populus ante ianuas vid^-eas aBtrepeepte 
z libent fecu oes lauaero firicipan . tyocuii 
etia in balnei folio fecit 'Bam Pu lauanti fibi 
quofdavidcrctaftare.iullUvtcu eocomimiC 
aq calida fruercnf.d^ tacentes aliabar.Bt ille 
bonotmeaufa boefieri putas velociter afcc 
den8cgrelTu8eft.3lli^onequiflimcbcrcfcs 
immudicia eria aquaiudicaniesellcpoliuti: 
eamc^ repente cunicolotu egeiiionito tradis» 
deruet alterufoliut^aruOdille cogno# 
fcens rclicm cimtatepifcentt.inimicababLr3 
reauitate z bo:ro:ebabcnrc aduerfuml^co 
mune arbitratus obp:ob:iu. 0iio pcfamof 
fatis abeume.luriu p:o eo apertum lupum z 
ouibus inimicu conftitucrut. Sed oues li^ 
cct Pefol 3 tepafto:e.iamenquj funtpaftozis 
operabant, "li-ennanfmjni em Poctriniapo 
^Itca inuioUbilicer cbfcmantcs.Ottomo^ Hibcc 

do dn ctii lutium orneo babucrut odio.alt}ff 
narraiioito epplanabo . Sdolefcftee i platea 
fpera altcmtria pomgetea. luru Pelectabanf 
3fto aut tranfamiccorigit vt fpera cadens e 
afini cius trliirct pcdesXuc pum wbetiiCi! 
ter eiulauerut.arbitrari fpciu poUutioe cop^ 
ia.arftleboc mtclligcs.ioint alicui fcqacno 
du ri fuftineiei et quod gerebat agnofe^t. 

^ucn^o accedctcsigncT rperam lacuUtcs 

per media flamma mboc arbitrati funteain 
ct^iata. z boc quidc clle noui iuacnilif<p con 
fuetiidmis antiq reliquias.^eruntn inditiii 
diquopolfitoftedereqleodiu circa arriana 
vefania duuasbabuentvniucrra.0erulu-s 
tius mafuetudine nS eft imitati eunom ium. 
fedmultos qde facerdom fecit p indices ep 
lio ocpottari.co 0 peipue q viriUar pto facn 
&ogmarih>oim^abaivr<B ad nouilTimqsfi 
nesroinamimBtj. ^uoUiuovaconq miftcf 
h| functu beremus mali antio(3?a ^o cnfcbq 
mapmigeneratiSeDecotara.crat em pfobn 
Dus ci^ z multis ^&mtib5cbo:ufcaa.nccno fa 
cerdocq Dignitate futecute.inarmcnietermi 
nosDeftinarefuafit.cm^opa pzo oiuimsDo 
gmatito eelebra ta^s erp lanare fufficiat.^ 
i«cp Tir fetus eufebi^ poft mfta certamia in^ 
nuerafcB Ttaotias.ena cotoni marttrtj fufee 
pilfet-cottcnit iblmi modo quinae fftiodus 
pariter z louin^ B rene tunc ciuitatis cpus*q 
pauco tBcarrianom comunioe maculat fuit 
^utp antioebu rniucrfi elegiffcnt auunculo 
^:io fucceffotc z ad facru gduiciflcnt altare 'i 
genua ad ordinatione incilare copclUrftco^' 
uerfus z vides louinil fuo capiti oc^ tcra im^^ 
ponente manu d? repuluoiefe. no effe veren 
da Dcjma q aliqn facram^a blafpbemtjo cele 
brata rufceBat.S 3 bcc_qdcm nopoftmultuj 
tBts hrenenlr.na tfic em m interiore eft vt ot 
jdDuct^armenia.Diia tcpcftatevirfcmscu-s 
febtus morabat apud bvflru celtis tbracia; 
©euaftantitet obfidcntib ciimates ficutei^ 
feripta cdmcnu}rant. 

Capitulumjuir. 

2rfimu qnoepetia cuius nucmari* 
ma gloria efl.nofclu; inedufaquare 
gcbat.vicinafcpprouuias.fedcciam 
in pbcnicc z cgTpco.nccno tbebaida qs sf^n» 
rescu manmo i^tuns fuc fplcoorc trlficrat. 
pmo quideralcsinfuliaradia babitare pcc 
pit-ilucpcognouilTcc innueres adeucocur 
rercpopuloruiquiaDu plen^' cflctgracia^bo 
^tudines effugabat in ocfnqcbuegfptui 


0rptimu0 

cl vrbe cum epilio beflinauit . «Ciimip cria il 
lic eius gloria oines acccdcrct. in quoddaca 
ftnlnouiflimu barbaris vicino ciu nomccft 
feno fenep Dignus celclti rrbe Deduetns eft. 
3iut quidl in arado l?actcn^ eius collare les 
ctu cjc vna celebritateDignu.^ulti em infir 
mantiu Dum in iUo collocant falutemfidcB 
cipmnt. 

C Socrates, 

€apimlum.iEunf 

^iturimBator cptincto procopioft 
licitate proueetus Dcnuocorra ppia 
nos pUa cdmouebat. omne rd^io« 
ne cup^s in arriano Dogmate concordare. 
*^^rcc^puc tamecu ad furore prouocabat fy< 
nodus in lafaco celebratamb folii qr arriano 
ru abdiearatepos. fedqm promulgationi ft 
dei anmin^is anatbeman 5 aucrat.‘^eniend 
igifnicl^media bttbinie ^uocauitckufiu. 
Ci5ici9cmfcct3 maccdontj pon^fcquebaflt 
cutiaDija.t facies cbciliu arriano?. eporutn 
cogebat elcufluvt in ilioru Dogmate cofente 
rct.Otti priinu quide negauit.poftea cu 5 

ti minarefcpiliu. formidat^ in arrianum Do^ 
gma confcnfmpuo Bpetrato.mop peniti 
tactus veniis cimicum cora? omni populo De 
violcnaa querebaf Dfcens . cofenfam violen 
tia non voluntate factu, et vi qrerenifibimec 
aliuepifcopu bortabaf qm ipfe fi nccclTicatcif 
Dogma proprium 0cnegal1er.*ji^rro asiccni 
propter amiciciam eius alio epifcopo fnbdi 
iiolueruc maferunt fub co.n5 tame a propria 
bcrelifimucati funr.‘/:)oc audiens confbnn 
nopolitan^epiicopus cunomiu m ci 5 ico or^ 
dinamt {pifcopHram^ ^ polfet populfl calli 
dimte vaborii ad fuu couenire cofenfuj.Oea 
fcendente liquide eunomiofacrispceptioni 
bus cjcpelli iubef eleufius. t in fedeeunomi^ 
GJlbcaf. 0UO facto amatore clcul^U eptra 
vrbcmoratoriufabricantescoUectas ibifoi» 
ciebant X)eccrgoDeclcufio Dicta fuffidanc 
nuncDceunomio referendii eft. 

Capttulum.dr. 

©tiomiuB notarioBfttit accii 4 fine 
SCO vocabaf: cut^memoia facimus 
,C0 4na clfcf modii d’ fopbifticus 
tmit3f’c0.tfcnno;l»4biird3vacas.facicf« 
ftbi ropbyfmaia.no fentiebat ci bijs inflati 
q: in blarpbcmian inciderat . ^fpebegma }e 
lat^arrq rmultia modis rcpiignanoogmar 
bte vcritati-lbaru 4dcm ooct^cjc Iris facti» 


Htbn: 

z C83 ijcsp tntdligcrepuaUfWJCirca wa frc^ 
qucnt' occHpabaf. eacpcSuencna femg ntc^ 
ral^acmKfmoms fiie^ofitu a(iimpUrc.fi> 
cut fcprea^Dcmoftrant romuifiAbua vanif 
rimeUbo^auir.ilaincpiSola apnadroma^ 
nos fair.2©ttlf3 cm illic wba pftind^:m 
tentioniep&:no potuitinucnirc.ruRt maal? 
ci^ fimtUs lib:i:qs qni legere volamc eo:u$ 
coiempiu epBimcncs agnofat-t^fic igif cuj? 
nomiu aidojcuisui cisico fecit epm cic^let« 
nifus eleafiu. ^c$ lUic veniiT^vt^motefo 
lito oyalctica ^i peregrina aliqd auditonb» 
mfercbat.0uaobrem dsict tumuit^ ejcotms 
citeacp Tjberq>oterut no feretes eius va1>o 
r0 factu. 0ai c5flannnopolim xemes:ca at 
dopio mosabaf epifeopatu vacas . nebe 
trabere videamur, audi voc€ ipius eunomq 
q pjefumit cotra bcu fopbifmanb? loq. Sic 
emaiiOeusocrubiflna fua mbUnouitam 
pli^^nos.necBcftillipoti^.nobisafitagnu 
ra mm^ . fj qdeun^ Dcilla nos nouim^ boc 
mod^ oibus i:(iaillenouit.0b etias rurfus 
iUe bocinuemes immutabiliter innob.^ec 
^demalia Amiliacunomf fopbifmat3.i.cir« 
cuuemiones faci^ndfcntubat occumbere. 
0udauteab atria nis paulo poitfe^^tud 
£ftp:opdo loco narrautmus. 

GSo5omenas. 

Capitulum.ifiE. 

£icabanf eni etia coftacinopolim ba 
bitantes4 nicenu Do^ajjfitebanif 
^s oes impato: cppelli inHit ciuita^ 
temouattano;:. ^0 etia cccnas claudi.alio:S 
^0 bcretio)^ qd clauderet no inuenir.DudS 
emfubplhntio^ncipcpbanfabiate.r5€r!a$ 
ageliunouatiano;:cpmeccr]e p(!antinopo^ 
lim coHimtecdlq bepottatide bananitOice 
baf cm mirabiliter cotierfari fm eccHaffacas 
lanjcrioesmus vitaeratpbica ecpminmru 
pofrcfljoefcgregaia.qd ctiacouerfatiomsei^ 
qlita8oli^bat.^na em tunica vtebaf -t fg 
ambulabat ejccaldai^.^ nologotgepoftwss 
^ cftcccBafcB recepit, ^ut^rcifuitauctos 
q^marcianusvitafctlt^ mirabili8.bttdu5 . 
qdc m regahte militas.mcaut pfbifW nouas 
grimaticl imgatons ftuas edoce 
bat^naltafiaatcBcarofmcp qru nofto ba 
aaius analUfiane z caroftanelauad^re pu^ 
blicc coftanrinopoUm nucupanmr. 

C Socrates. 

Capimium,iE]q. 


Sfptimus foJijEi 

Sil imeatoi valen» calddonm-vi. 
bis eSira bijantia polite muros se. 
Ilrai iHirit.3urauerat em B fe facMji 
fjrauo victo a calcedoncfes fauotc tfraiiiet 
turpes cotumelias intulerat a pottas claufcc 
rcciuita^.SiuraseminiriSe DcBraebatim 
eatotis.a fapa ad cdifida tbcrma?.q c6llan< 
tiane vocanf collatinopolim vebebaOnter 
q rapa vnu inuemii ellinjrerpdrnjbabcbat 
inreriptSolim ^de^fesuru; tSc^omanife 
itUSignificabat em qr Dii p»)ueniret aqrS 
abudaniiacini»ti.tncmur^qnidelauacbro 
feran-cf.3Bnfierc i^o barbaroiu nationes ro 
manon, finito sircuiretes ou crudelia multa 
comitterftmouiirimeaut etia Ipe pierut iioll 
aliQntUjiiai^tpuseuenitvtvales aqduclA 
edificaret a abudantia cdllantinopolim pbe. 
reiaqua;i.Zjicetiabarb3rc mote fnnt natio 
ncs.'Rnfam tn etia alio m3 cotigit adtmpk< 
reXucmaSduetusicinitaiefiiiiretindnci’ 
pfectttsvtbistnc cicarcb’ mcpbeu mapraa 
cdificanit in platca-q tbeodoitj nuc vocatur. 
vbiaqafHncntiaillemiirain 4mapima fefti 
uitate duitas babuinSs bocrefpofum poft 
paululis ellimpletu.’f>ojro8u foluercfraur’ 
pndpc cSftannopolitani rogaucrutvtama 
riBeftraetoeceflareticuquitoeircfu^icabat 
poircfroses bitbinie. nicbsmediefen at; nito 
nt^erSimpatos furoseplen? vip qde fujplt 
cantifi fufecpit pce8.'ElolS8 tS iufiurandum 
adimplcre.muraaeftracbat.eu15 fub minosi 
buslapidib rurfus edifieabat.qSnuc etiam 
in 4bufda5 muriptito inuenif vbi raapimio 
miribilibttf<5 lapidito vilis tue fabsica fup ^ 
pofitaaemonftratnr. 

C Socrates. 

O c i«c5 tpc ralia gercbanf. Sciendnj 
tSqsbcUucotra (JMcopiii tyrannugea 

numefteonfalatugratianiaaag^ift circa 

terminis ma^menus. 

Capit«Ium.iEiEif 

O ft paulula ^0 tepus code cofulao 
tu valetiniano bncipe in occidentis 
ptitocoftimto nat’ ettfiU’ nomen re 
fa'espji8,'®CBgratian’anccd’fiteratn^ 
impiuf £tfeqnitcofa(acu!upicinialom'nt. 
gradinis mftitudo in coftannnopolirana v: 
befecudaiunq mefisaie.fapo5ger3efilstua 
di»6 vcbemcnf eftnndif . OS multi Dseebat 
.iptprmotu impaiosis accidere. qS ptsmosfa 
cerdotScpiUaoepostaaerateudopioccmaa 
nicarenolcces,‘lboftpaulttla^o$n3 eodem 

% tq 


lite 

(6r()iacu valmnianus pnceps Altu gratianS 
tmeato^c coilimit.;t:piitj.D!e menTid auguiti. 
Scqucti^ocorulatu raleomani fctfo tra 
leniis Ifc fccudo terrcmo^ drca bitbinu ma 
pmis nicca fubumii vjbc.d’* O-c mlfis ocw 
bjis. 3gcbamr rni auuuB.jcij.poftnicbome 
dic carum-*{Soll pancuj vero ^pno alio cerre 
mocu multcgtcagcrmamc ciuicat^ in bdlcf# 
ponto coftirucc ocftrucce funi-tt^qa ergo ita 
jpucnientifo.nulla reuercnria terriiit. ncepeu 
dodu arrianom cpircopu.necp valente intpe 
tm:e.'Bon cm a efecunoc cdr3bant.'JSojro 
temmot^turbaru ccclciiafticaru indictu cfTe 
videbaf.^uin ergo multi facerdotu5ejcillo 
pojtarcnf : foli tnuimi pwuidcniia^pccremi 
nente fui rcuerentil ^i^ n5 funt pai?i.!&ari 
iiu8 itaqsgeorgiud : quo^aUcrc|dem ccfarie 
tApidocii faicepu8.0rego»u8 aut na5an5e 
ineciui^cisoinovtltffime que eApofita vici 
na ccfarie. Oc baftlio ate^ gregoaio p^oceden 
teimnone narrabimus. 

Capittilum.reif. 

igif eo t^otecofubihintialia 
f 18 5ogma pJofttetcB vebcmcicr aA? 
fiigcrcnf.rurfus efecutotes pera ma 
cedoftianos infitrrcperut . Ctui rerrotc magf 
y ioldiacp coftricri . b fingulas duitates lega 
tioib fungebanf-apud alterutros iudicites: 
vtB neeeflimteCofugeretadfratrcimBato:» 
2 ad Idjcriu romanc v:bi8 cpifcopu: ratus ft 
demamplecfabanfpotius^comtmioneeu 
docq.52biferut ergo culhcbtu fcbaflie fuc 
rat fepe oepo(ttU8.filttanu3 tbarli cictlie ate? 
tbcopbilfi madanies ncoeclinarei fidei cau 
fa Ubcnu.fed romanc cSmunicarer ecefie.*: fi 
dcDccofubftarialitatc robojarent. fiqai 
dc ra licKris in feUutia oifpofitis vtalia gue 
ncrut.i imperatotequidem vid^eno potuc 
rut-iiratcmoccupai^ in galltjs.r edera fau^ 
roamatas Diinicabat-Xiberio ramen qjifto? 
Us ob mlerut.qui co8 fufdpcre nuUaten^ vo 
InicoiccsasaarrianoBefre.nccab eafia fui? 
fcipi pol^:q nicea non fulWperlt fide. St illi 
rei^ndcrdtB peniienria fe cognouine venta 
tS.toudtt abnega fle Dijfimilitudmis fide.et 
(imAepfcfide b oia ftliu parri-mbilcg tHlfcr« 
rea cdfubftannaiiBota ftmilc. becbicentes. 
epigir liberi^ faipta fuc fencftieoarc jjfdTio 
ne.Ht illi ItbeUu^ potrcjccruiun q ppoluerdc 
eria verba fidei mccni concilq. fpGisaut ab 
finirna in afia pfiinita t ptfidia Tfanneau^ 
pampbiUa:necnd i^cU facoe bie^ta- muU 


0fpnnm0 

tiloquiu no conferipri. verba po libelli ab.eit 
ftaebio t rcli^s liberio ba u. bec efic nofeung, 
C Domto fratri t cdfaccrdoti[ibeno.eufia« 
cbiti 8 .tbeopbilu 8 1 ItluanuBmbnofolutc;. 

€apiiulum.]Ejtiin. 

T^opter befcficotuvcfanaBfulpm'® 
ties^ nonccilant carbolic{ ccclelqa 
fcandata geneiare:ca gratia omne oc 
cafionc co:u perimentes p:oft(cmur. ff nodu 
lantfaco celebjatas.-z fmirna.biueifif(^ locis 
ottbodoji'o:uepifcopo:u p2o qua nodole^s 
gatidcfung^ra.apud md paternitate, t vni^ 
verib6ftal(e.euctof(^ occidetis ^s liKras 
bepo2tam^.caiboliel fide Deportare att^ler 
nare q in fancto niceno cocilio fub beate mts 
tnotierallancino a rrecetis bece3 1 oao ^ta 
pfirmata.Bfccroc^ immobili fiatu bactenua 
'z unpeipemuBmancbit.^nqua cofubfiaoa 
(itas fancte picc^ Defuncta efi cotra arrq pu 
mtate.^imiluercp noscupredictiseande; 
fidem tenuine at<B tenere, t vfcp ad terminuj 
vitecuftodiremanu pjopzia profitcmuncon 
dcnantcsamuimpiacpDocfrina eiuscubic 
IctpuUs fuisieii^ fimilia fapicitfoncrad om< 
iieberdtm.fabeUianos pani paiTtanoamar 
cionifias.foJtinianos.marccU^inos.fimfed 
am paulo famofatenos. eotuttu^ Doenina3. 
omefeg bqs fimilia fapienK8.t vniucrfas be 
rdes fancK fidei p2cdicteconmiria8.q pieca 
tboliceip efttn nicca a fanetis patrito coftini 
ta 1 cjcplanata. anacbemati3an&:rq3p»:4>ne 
ma^'im<ecplan4Cione Icaain arimincnficij 
cilio tan$ comrarilpjcdiciefidcifancnco» 
ciU) inniceavtbecelebzatucnius lectae pro 
latain vjbetracbicntccboloatcp penimoca 
pn.c5ftaminopoltmfubrcnprerunf.£ftau# 
tem fides veftra ? co^i p20 quito le^itidc foit 
gimurbec.^redimtis in vnubcum patrem 

ommpoccntcomniuvifibilittminuifibiliucs 

faao2e.et in vnu vnigenitii? Deum Dominuj 
iefum filifibeimamm e?:patrc.boccft ep fub 
itantia patris.Dcu Debeodumen eelumte. dc 
um veru ep beo vffo. nara fiofac^-corublti 
tialepacriBqueomtafaccafuntqincelo zq 
in terra.^ pzopter nos bomica •r4pter nf am 
faUiccbcfcedii bccelis i inrarnat^ cit t bo fi 
ttus.pa(liis 2 refurrcfit KTcia Die aicen-in ce. 
t vcnra.cft iudi. vi.? mo:.? in li)iri«lfan.coa 
auti^ bicutftiit qn nofuit.iante^ nafccrerar 
no fuit:? q: eje non cjciftennto fa^ cliaut cjp 
altera eifemia vd fubflinabiccte8etre.autc5 
uembiU aucmocabilefiUvmanmtoat^t 


Hitirr 


raibolicat apolloliaccdli SulIacbPcpa 

/ebaltedmtaiisatlxopbiittB ^ filu3n’kgi 
iic6dlto£.lamrad.rm!rnc a rdiquoa bac 
laiionc maiiite nfis afl>aa votutate rablcrt 
piim^. Si 4s aiit pter cppofiiaa nobia fide 
coira noa vei eoa a qaibKB oirccti furnua ali 
qaod crimm inferre wlumt. ea liaerianoa 
tue fancitiatia ad quoa prabaacria orcbada 
poaqrifcopoa Birific-apudeoa nobifciicau 
fam DicJt.r fi quid criminia fiicrit ajprobas 
m ab auctoie proculdubio Tidiccr.'i7ac tcai^ 
libello legatarioa obligaa . Iiberiua eoa in 
cdmuniones fufeepit quito Dana buiafinodi 
ttttcraaabircprecepit. 

CEpUlola liberi! romanevibia 
epifeopi ad macedoniauoaepii 
fcopoa poifpcmtaitiam. 


Capuulum-jEjOi. 

3lccnflTmis fratrii» z cofacerdotih» 
euftacbio . ciniio. bfpermo. bozom 
bripidio.m4^imo.curcbio. eucarpio 
tojtbafio.neomeuinatbio.fauftmo.pjodidj 
no.p3rtmco.3rrento/ciicro.o:d{miom.b:ina 
mo.calUcratt.oanubio.cdiflio.ctillacbioain 
bzofio.gdonio. parfiiiio.maccdonio. paulo. 
tnarccllo.beracUo.aiecandro.adolioanarda 
no.ri^clcno.iobannumaccri. cbariilo. 
fto.pbariiio.antomo.auibo.ceiro.cufranoji. 
mikfio. p4U'irio. raimano.ciiftbio. cumoU 
pio . atbaiiafio . oiofaruo. mmodo:o. bfodu 
cbr^f4mpbi'lo.mgcrtio. cuflacbio. caligraa. 
arrcnio,eu0cnio.m3rrrrto.ieracio.lcorio.pbi' 
lagno.luao.TvniucrfiBOjieritalibusojEbof 
dorie.libcrioo epifcopus z occ^ftalco cpi> 
fcoptinonoraliKe.Oprabilenobi8p.iG8at 
cpconccjdicgaudtuvfelirta-cbcmlcmf.J^s 
dci tumk rcfpledcntcs fratres cban(rimi.ob 
late nobgcbatiffunos frte t coepifeopoo. 
«rtaebiu ruuanu.aftprbcopbiUi eimaptuc 
viam (cntenria vjofcpfeiiruscocotdarcet 
colare cu mea bmUiate.-tYtausati^ occidc 


cam fidc:q vfc^ ad niccnfi coaliSlncegra itn 
mooiUfcp leruata ert. t:>aeipri rennere 
jum.gaudiocB rcpleti.a on^ TCftigiU.ac ncbii 
W3 inc^c furpit^tg abqdcnces.non folu io* 
moncc4.f^ etiam fcnpmra corrcteptofdri 
J^trCur cfcmplarbtjo Uttmefubdcrenes 
ralann ind^pim^.nc vili occa lionc3 bcrcti 
gB ad cciTccdae Infidias pcnuo relinqmua 
Rooe «em fUn«8^;'e maline comottOtfcs 


6fptimu0 foJjE. 

inc?dia DiTcotdta z coltictc rcfurcttfr. l&cc tn 
fuB funi^fefll cbanUtmi frea nn euflacbi^ 
ite$ tbcopbiltte.wam cbariratg femp bac ft 
dc babuilfe z bic vfcp ad lemnmi^ cudodire 
z in mea y:bc.aaxc.jcviq.cpi3 oztbodops ap 
p:obat34 perfreta cotuiec veritate t oe ton^ 
D^etice mriimdid obifrutc a tep DiiTolutt "BS 
em fp5raneomom:(3nampiuioranto^epo 
ru nuerue aggregar eft contra vefania arm. 
quito ntiero btud abtabam tanta milia fide 
Odtmjcit. 0ue fides ou in fnbriflentt a z now 
cofubftantialitai? cotinef. vclut qnoddi mw 
nutiflimu z inexpugnabile caf!ru 50 ia iacuU 
‘imolinoes arriane incredulitati occenfeuitf 
tat t^tur oes oeddf tales epi arimino co 

gregati quido arriano?^ eos collegit infani* 
quadi fualioneianc vt venus Dica$ miidana 
poEenti3.boc qd cantius era t in fide Dofimj 
anfrrrerauf oblique oenegare conati mntta^ 
men nibit cbju ptofuit calliditas. 'Ram pe^ 
ne omnes coueiuemcs anmino. tunciterrote 
permoti atep Decepti nuc rcCipifcenteTtp ana-# 
tbematijanteseos quiibicouencrut.aut fub 
falbentcscatbolicefrdci qinnicea vzbefan 
pm cft.nobir<p comunicantes cStra atrtj Do 
gma cittfcp Dticipulosinflammanf .aCuius 
rci indinu ctcnl i^i legari vze ciuitaris agno* 
fcentes vofipfos m fua rubfcnprioc vinw^t 
anatbonasantes arriu z que ab eius fequaci 
bus arimipo gcita nofrunf cdtra ftdem in m 
cena vtbe ranjritam in 4bus erii vos capti g 
iurio rubfcnpriiiid.l^ndecoreqacns nobis 
vlfum eft feribere cbaritari veftre z adiunare 
infta pofeaes. manmequia fi pjofdlione vc 
ftrotulcgafontrcfipirccntes otietalcs.-cn ot^ 
tbodojcis occidencalitc» concotdare cc^nout 
mus. t ftgniftcamusvtnoucrmsblalpbemi 
asariminenfes qui riic v^ebanf per (uirep# 
tionemaculaiLl^c anatbemarisatos'? vnt 
uerfos ad nicenam refpirafle fidej. qd opot# 
tcf per vos omibue indicaiiquatcn^ poiTint 
q violenter Icli fimi aliqtildo ab berericis te* 
nebtis ad Oiumuilumccaiboriceliberrariac 
cedere.qui poft bac ff nodu nifi voluerint re 
fpuerevenenu perfidict blafpbemtasarrq 
vmucrfasabticcrc. eafqj anarocmatisarc co 
gnofcantfecumarriociufqj Difcqjuliscctc^ 
rifrp ferpentito fiue fabcllianis vel patri paf* 
fiarus . au t cuiuflibet alterius berehs focioo 
rite z cdmunione puatos ab ccclufrica frno 
do que ad fe filios adultcrq no admitar.£>e^ 
Dsincolumes voscuilcd^t fratres cbariiTi 
rntbid Utterae cuilacbius cctcricp geipien^ 
In uq Uibft 

feariiirfas ad (lalil facientes 

f?noduiiculo:ucpifcopo;:co:aipisconftt(> 

ftantialiia^ fidl pwfeiu funt . -Cu(p mcensj 
fide robotaffent cofoiws ab eis^no® pcipie 
fescp^s.adeosa^btddafaerlc oeittnanrc 
iicrfi funt. 0ni pcqjta futopicnics ic 

ptioffimittebit ecwitacesapd pmkstco 
fubfiliialiateiti fidripdicabst.inuitltcs cos 
w in tarfuj ciUctecoucmrgt. qon^ nicena ro4 
bo:d(e8 fide.oeceKro folucrctoemcocmnoj 
Oue potttcmt. nifi ciidoiri^ arriane rcUgiSis 
prttlmcapudtmpatote emtn^ valde ptobi 
biuffec. Cuii amplf ^icr indicrii rae ad tar^ 
fiun accenfttamala in eis pono:a commii^ 
0«ia ^0 maeedoniam b legatos 4« mifcrac 
coicames liberto, nicena cbfirmauerucftde. 
i^e fabin^ in coUeaSe fy nodaiiu ell ^feflUs. 

£flpituluni.]Eiroi. 

3rc3 bcc ira<p tga amomi’ ab aido 
jno regat’ torum agebat miflaa.q 
su reperogaflet vt rurciperef ptece« 
pto;a'’etiuseudopmsnoaudiutt.boeaut£ 
ideo n9 refutamt : qt reaaaeclinabateeti.eu 
tarc5pdiara.redqmocsTiianimc8iUi’eu; 
rcctealieri’ ratebanf . 3lla gaura ruit vt ab 
£UdopioreEarefcunomi’.©ecigirc6llautt 
nopoUmgerebanf. 

C0pituIum,jEjEU!i. 

Sindealejcadiia peeptu prectoflhi 
dioendopq beflmatucoturbaaltec 
curta. atbanari’ irrationabile 
itirote populi memio atep times ne malotu 
faeiendo;^ ipe caura elTe videref. qnainot me 
Iteremeripra inrepulcbro patifabreondit. 
Xncpjptera’abrentia3reditionrBeriderio 
ibiusipKiseicatairet. agnorcesimgatot j> 
pterbocaUet:andriaciremrbata.litten indi« 
canit vt atbanaft’ tenact ecefiam. £t bee fii 
itcaurat^vrtpadatbanart) morte aUejcadri 
na n3tart>araeceleria.0nia vero pofi eius 
mortem rarius arriani eas ecclclias inuarce» 
rnnt narrabo poft pauca. 

C Socrates. 

Capitulnm.jE]Euni. 

XiofiqiiidetBe cclebjaf condiam 
incianisobeurcbio epikopo^Cifaa 
rte capadode.atbanario anc^epela 
gioUodi^’2cnomtarfT.paDb rniihio.o^fi 
ftrdio mctctindc.zgrego:io nasascno.alqr® 
maUis;qai verbu cornbiUnoalicatis fenuH 


Stptimus 

du ciTeapud antiocbil iomnmo imperator 
re oecrettcrlt.*Rclegunf ibi liberij t occidet* 
taUuUtterefacerdotn. 0olob:cm gaudio re 
picti fcripfcruc vniucrfis ccdeTqs vc legerem 
Ttecreta epifeopom apud aCiam celebsata * U 
beru litteras ttalo!U4frotu® ac® gallicano 
ru.necno fiailo20.Demlerant cmUctcras le^ 
gati oe lanifaco peftinati; vc cSfiderarent on* 
nid nnmeru libimet cocojdanciu. '(blurimaj 
nam® mnltuudineconalmarminenrc vin^ 
^ac.parttcr® icriprerut vi in tarfum ciLteie 
cmaPiecoucmV&.£iilU bocmodo alterna 
trosinuitabat. Cu® rYttoduspararefintar 
fum pticnietes in annoebia cane qri.jociciib. 
afiani potrftces. ihtdincocozdieecdmal^ce 
coUaudabac.corttbllantiaUt3ti8 nomSrefpu 
Gites.fidc inantioebiat feleutta j}tatarobo 
rarenitebanftan® licunimartfri eici(lent& 
‘zmulro;^ rndonbarutsp^mio2ib aiptd 
bacam . ‘^eru impato: iludio endop} f^no^ 
dum tn ficilia celd72artp:obibtttt. 

Ci^oeraces. 

C0pitu!am.jEiEiiE. 

^ifimpacotvalls fe^nlsad ancis 
cbiam. De conUancmopoliDi^effus 
vemt nicomediaj. z ilUc bmoi caufs 
tno2ac^ eil. £udojcias em arriane religionis 
mojc poft egreflum imeatojis Dcfnnci^ eft.c5 
fttUctt vaUctniani et valetis cerdo, dannis 
redecdftaatinopoiitanetcnuiiretccdk<^ui 
obte anw in locu eius ozdinaucrunt Dimo 
pbiin.‘0enlpdiaco2e8 cdrubftanttalitatts 
opouunnmdicatestnuenilTet^us euag^ 
quendarnertddcofticuerdc tpm.queo»iin3 
tttt euftacbius Dodu ancioeben^ ^us 4 PH 
us quuie aiouinianp fuerat edlio ivuocat^. 
Xunc aut aderat in V2be coni^nrtnopoU Ia « 
centerDegen8:vtconfubftannaluatisp:edi« 
catoj^fuaprentiarobo^ar^. i&ocfactocjc 
alio rurfus vido perfecutione arrianimoue 
bant . t^ec geiU Dum pemeniffen t ad pzin^ 
dpem metuens ne fedftioneciuiias turbare 
mr.miliiatf mann anicomedtaconftantinor 
poUm Deftinanit.p2edpi^:vt teneretur z oz 
dinato2eto:dtnatU8:etaUeraUbi mitieraur 
in ejcilia*&us ita® gcftisamaniampli^ef^ 
(d-atiii^^atvebemdf ostbodojosceddes 
commelu8agdes.carcenloreduddes. tiac 
DttiUi ferre nopoiTentadfuipl^anduptinct 
pi veniebat, iiqmomererenfvioietiaa mita 
reCed fmftraatancab iniofto fe arbitrati iu« 

didi j7mercru£a® irtn eleert e*; ecd^ Hitifr 

cbltrgionncro oftoginxa. qaifo^aittvjba' 
f(nBtbcodo:n8':roOTe<iaiii)8 innicomcd» 
amEBcnilicutpaMsobtulCTunt impa-acoa 
rioUnm p!odainamc8 1 ca qae videbatur 
{ffepcrpelB. 

Capituliim.)EiEjE. 

'R 0ie ftai^ igitimEacoj ad pns «<? 
Utttr ili. Xaten^ aut moddto pfecto 
ficepitvteos latent’ occidem.^» 
dos au t m o:t^ erat 4da mmodo gcgrin^.qua 
proptcrmerocie cflcocradit’.2^cmc0cin p 
fca^ ne reditio nafccref in populo fi eos apte 
pimcret fimulauit fe eos viros ailio oeftiia 
«.^UisattEfimpliciter acquicfccncifoiupt 
eos pfcaus mitti in nauim^ epilio oeuebe 
dos.pdpiens nautis. vt eu ad mare mediu p 
uemrentinergcrenft bocmodomoterentur 
0UO facto gductis cis in mediu fmu:qui vo 
caf aflacenus : qaod iuflerat impatot pfecco 
tmplerume(l.£talia requennauicalanaute 
franfeutes cocrema tiernc nauim. Xoiigit ve 
cimfUre nimie fubfolanut ita nauis veloci 
fereftaccenfa. £i#rcU'qnic pucncrutadlo 
cum4t>acidi5amtncupaf.vbi adplenucu^ 
viris re^tbfisabfiimpce funt.3dcaiut non 
iincvlrwneirafilTe. fames na^ rcpentcfccn 
ta cft arca frigum sentc.ifa vt ncceflitatS ba 
berou iTabiraroies patria reiinquercei ad cd 
fUiinopoiimoiuerfafi^ piouincias^^perare. 

G Socrate. 

Capitulmti.rjEjEf. 

aiens ita^ nicomedia relicta egc<» 
ba t ad annocbil. interca ou veninj 
ad capadccia Iblito eius loci turba 
bateccllas. arrianis cas tradere vol^ . 0,6 
fe credebat cito gfico-eieo ly p:o qbufdainiis 
micicqe bafiU^ eufebio:^ toccefancnriuj rcts 
gcbat cccfiam videbat otfeiifus ■: abfccdens 
tnpontu cu monaebis babitab.it pbanttba. 
'^o:ro populus t majeime nobiliu ac fapidj 
tuoifebiu mfufpirioc babebst.qfi ipfe fuiflet 
sucto: fage . viri pbiiofopbi vita ^boeg pfc 
^'^Ui)3 tjtepcu oefcrcie 'z apud femetip-i^ 
fosmtlTaru cclelcbzarefolenia. Ssbafilius 
ne turba nafccref m iplb p fedttibcs berenco 
m a^at tn poto filcntm cu fuio epis:^ fen» 
paaderat JUi.£ 5 tigit ciia: vf cuca euli^iutn 
odiu populi nafccref. Duqjbafiliolftiiflct nu 
aam:4a valens vcnirctin capadoaX relicto 
podao ccfarca venit z paens cu m(d>ioceko 

puns ccd iamfuis adbotwtioite robs»btf 


Sfptimus 

intentionem novaluiC 
Ta implere cuepiTcopis recuambnUntibus 
cnncabrcelTu. 

CiSoaaicB. 

Capimtmn.iEifiEif. 

3cendu dlquoc^ <y edilTa mefopotf 
tamiegcIlS ^c t)inofcif.3n bac vi^, 
becU apolfoli tbome bafilicaclarn 
mmi8.pariKr z o:nata:in qtta<fpter loci reiie 
rentil collecte fepius cel£b:anf.'0ua5 volfs 
imperato: infpiccrc tagnofees fibi oes odio 
fos ibidem coucnire fertur manu gculTiflep^ 
fccmm.-cur exinde oitbodojcos noeppulerit 
riiiuerro6.£umcpp:cftcttts inturwpafiu» 
fnuitus indigiwfiom^)ncipis mmiftrareco 
tcnderet.non etn volebat tantis bominito cc 
des inferre latens termandauii vtnullusin 
illa bariUca remaneret, fcd nemoj;erpept. nc 
Cp conaltu.neq$(erro:es eius, ornes cnimal 
teraDicadlocu z iUotu^fimiles talia ptomif 
farerpiciunt.namquiDittmis faginanfelo^ 
quqscotrupi oeoiiiinis oogmacibus nec^ 
vnam fUlabJ patiunffed pzo bqs fi contine 
gat etiam oines mo:tis f^eciesamplccmmr. 
^micicias aiiteimpatons ma^as qiiident 
cupicta^tudicoifincqua paniciem potuis 
l>asafl)cllo.>Cucp pjcfcausfcuirct in cu ftul 
tucp vocitans.fancms bafilins ait t?ac flui 
fieiam babere femg e.copto.0ucm oum egre 
di iuberctz vtq? Deberet facere cogitaret, fen 
tentiamcp fuain altera bic Dcp:onterei.fenur 
virfamofilTim^ bocDWlTe.cgo quidemetiaj 
cra8ipferegrcdio:.Dumodo rafententiano 
mutes z vcere minis mis-l^^oft bcc verba p« 
fectus occurrens impcrato:t que Dicta fuerit 
z virtutem viri bnius animi fojticudinctft 
duciam nuctaiui. Xainco-go tacens impc<s 
ratotingrcflbscft.^oftbec iguurcontigit: 
vcDiuinims fibi p^asvideret imm-iflas. 
filios enim eius egrotans cira poztas mo:^ 
us agebar.fic etiam coiugem Duierfe ocaipii 
uerantpafliones. Xognofcens ergo caufam 
fue rrimeie virum racrati(Timu5 : quem puni 
re minabatur venire ad paliacmm D^:ccai^ 
cfi.Ouces autem ptcccpns imperialito mini 
llrab4nc.Xuncita(B magnus baruius veni 
cus ad paUaciu videnfe^ pzincipis ftliu circi 
mo:tead vitameuin remeatnrH5eirep:omi^ 
fi£:.rip:op:ioD viros facro bapcfmateponrc 
turrhec cu oialTet egrdfue cft. 3 t ille itirif? 
iurandiqb baptifmatis tepoze pzomiierat 
memo^fuu llultum etTo;c. pfemib? arrianis- 


librt 

^ujbaprtfarcfcof. OuogeHomojc infane 
tcntiinii viic ro:tim9 t(t 'j^cnucuria 
cms vaUnfcp nom iaridarUi mdids rm 
faic.in facruttraplus ingrcflus magnibaulq 
magiftmo foaar eft z aUcri obttilit oona fo 
lcftini3.C^e5 iiitra auleae vbi ipfe refidcbat 
vmircpdpiena.muliaapudeus oc ©iuima 
©ogmarth? verbz looi wb cft. z oocmie libens 
fer 3udHut.'0bi mne aderat quidas nomme 
£>cmoftene8 fupcrimpmalee epulas confli 
iufu 0 . 0 uipum ooctotc mudi culparet bar* 
bmCmdfccit.X.uncfanctaQ bafiUusrubri^: 
dens, vidimus inquit fine lirtcT) Dcmoflcnc. 
cdpomsifkminmfi fanctusait^afilius. 
Xuudl Dcpulmemrtjs cogitare-nd Pogma<^ 
ta omina occoquerc-i^oft becimpaiot ita oi 
Upit vinuvi etiam oprima pdia:que illic bais 
buitpauperib:qui ab eogubemabanfoffer 
ret.epqmb> leptofis ptedpue necefTaria mini 
ftranf.1i>:imri ergo valentis impetu boc mo» 
do bariliu 80 eclinauit.-Cu 3 pofleareucrs 
Tus illic fuifTet.pziottt oblitus, quonia a fedu 
ctotib) ems volutas obfidebaf . rurfus eum 
fnond>3t. vtad partes inclinaref bereticas. 
jCni non pfuadens legeoe cius feribi pcepit 
e;nlio.0ua volens manus fue fnbrcnptione 
robotarejiuUu apice coplere pzemlmt..Ct-fi 
lamus em cStrituseft. iCuncpfecudus •: ter 
cinscalamusbocpertuUndtad legem im^ 
piam firmare coiatderet:comota efteiusOe 
jetera-eanu^rubito tremo: muafti.Xuc eius 
anio terroze repleto, ambabus manibt^rtl 
rupinollediit^ ptouifo: oim Oeusrq: z alios 
pmtfitpati . ipfe z huc ab infidqs Itberauit z 
per ea que in illo cotingere voluit Tignusviri^ 
tun8ollcndif.peralia oirpenfatioisfbttitttis 
dinS viro:u ptedicausoptintozu. 

C^bcodoticus. 

Xbec quidem cumpftctus imperato 
noiiciflet.populuqmde$qd fullmebat 
nonpertulitcj|)enri. 

Cflpitulum.jEjE]Eiif. 

£rum ouceseojum.id cftptefbftc^ 
ros ai<B Ovaconos interrogare pKcc 
pram eihvt vnileouobus eligerent, 
sut comunicare lupo.aut v:be pdli z in quw 
bofdamcrtremisparnte Oeftinari. CumcB 
cogixgafletvniuerfos mitibusvKbaturvcr 
biB.Brtiadcrenitens:vt leges requerenf impe 
rato:^iudiciU5 vefanieoicenselfc vt tanto 
imperatou pauci bomicsrefulrarcnt^m^ 
^oincritaceremtadeom Ducemealogiun 


0 fpti'mu 0 

ru valde laudandu pfectus ait.£urn5 refpo 
dcsbqsqoiamfa nobis^l^dinquit opoj 
tctnibilinterrogatu rcfponderc. ^uneptefe 
ctus . 2^tta ita<B verba locutus lam mo-^ 
nes vos quefans ejcpcdiunt.^f^orro euiogi’ 
vniuerftsbec Dicta refpodit.t incograu eile: 
vtfoUisaliosOerpicics refpo nderet. Si ^o 
mefolu inqt interrogas mea Declarabo fen« 
tennl.1^«fecfus. .£0munica inquit polTide 
ti regnu.at ille pacifice z nimis gratatei-aic. 
et mibi regnu facerdocti confostium eliXw 
p:cfecfU8 irrifionc fentiens feuiebat et tmui» 
rqs circa fcnem vAiseriam becadKcitl^ott 
boc locutus fum fulminlde.red qnib cdmit 
nicat impato: voscomuicare moutti.0jm« 
cp DijdfTet (eneppzdozck babere. et illius ntt 
nbu8obedire.0ctoginia eode td^ze cop» 
bendens Dellinauu in tbraciam. 0ui cudu 
ecrenfplurimopariicrapparam fruebatur^ 
^Tiuitates enim occurrebat.? Dei Deuicio^s 
atbldiasvenerantes.fedbolles ammitin^ 
«idia vt imperatozi Dicerent : quia plurimuj 
bonozi viris illis que cotumdia pucabalaf? 
ferret. l^ecagnofc^imperaKiziuiruvt bini 
repararenf.etalio 8 quide 3 in tbracias. alios 
in eetremam arabiam.aUo8 tn tbd>atde Di«> 
fperfii vzbes.aiunientm quia eoam fratre» ' 
quos natura iunducrudcUlHm^ cozpo:efc« 
Bauie.ibo:ro eulogiu pzefulealiozum t p:os 
gener^ polleu fuit matonino vfcp tranfmiftt 
quou, virtute no pacioz obliuioni cStradcrc. 
JZtt enim cocozdc 3 viderent duimiisepifco» 
pu:ccclcfi3llico collegio comunicarennvidc 
riit paucos eflTe quiadecclcfiascocurrcbant 
0cquo cofuienres cognoucrut babicato«s 
duitati elfepaganos. 0ndeDolete8 De co^ 
incmdclitatelamdati.non tame dfeDiu lugS 
dum arbitrati funt.fcd omni virtute Dc mc«s 
dicinacogitauerui. 

CapimlumOTiff. 

atraridlm^crgo culogpm babiiaS 
culofuorcdaci’ totaoiccuaacgmw 
cKoimocpcabafBcu.1b!osetii8a8i 
TaldeSigni(iim’cunomtjtittcr{ cmdif-.ai 
fcribendfl TdodtCT pparat’ inuenies opojtn 
nfl locB Bbi ftgrcgas ad bocendu adole 
fcctiQmagfllcrcffcfdi.^rcpfmbcreifdocn! 
edoccbauroinucradicbat cb4a:banmcas 
Oictabaf cia malodmf^ apriccooctricpgni 
as Icones meditan pcipiebat Cuis rn’ ad» 
lelceaS fncidiflcri cgrinidmc venit ad BomS 
o’ a tenes egron oeictcrilanguo:? oianoo» 


Hibfr 

bua cffagal>3t'»oca6Hofcci>tc8 alioam fir 

fantm MraiKswainiamntemn ad cornua 
fua8.aegroti8an,tiliari8epc3banf.atiUe 
non ante feo Wt ooim : TteH>cll£renf effato 
dincB rosaturommifiptiua egroti facribap 
nTmario munero porirenf. Ouodilli loantcr 
adunpleuerntXo^batcmeosfaluasoeffif 
deriu a fnb rno aniecojpotiftp fanitatcfmc 
banf-Si duando vero alicui fuarilTct vt fa« 
eram gratia mereref accipere . Ducebatenlo^ 
giijaconcHtiensianuamrogabatTt apcri« 
ret:acftgnnbominicu 3 etqm renatus fuerat 
fmponeret.£Hn(®iUcoilficiliu8apcriret.ne 
(ntercidactoationSbicebaipotins cfienc!» 
celTana falutem erranlins-abirabanf igitur 
omnesividcntes pto genere tal& facientem. 
Oni licj tantis tumm Sittinc cognitibfs im 

partiret.iamenperomiacnlogioptimaiurK 

fhuauit.et eosquos cupiebat, illi magis of^ 
ftrrct.mde cStinebatmuteontagisrirturem 
illius eminere. Cuj ergo fluctuatio quicuillcc 
tranquillitate facta remeare peeptos nedu.cc 
runtoes ingemifccntestlacbrimantesma^ 
|cime vero pteful ecclefieeoium ptiuatusafK 
fecm.Xum ad ptoptia remealTcnt fanctus (| 
dem eulogius bario maicimo ad vita felicif« 
fima tranfeume eius fufecpit regimen eccle« 
(ic.lbotro mirabilis ptogenis colCTeiulTus 
dl vjbem carenfiu m befolata in fpinis gens 
lilium plenaep vtiip pluribus laboiibus in 
digebat. 

eSocrates. 

Cap!mlura.iEjEiEii. 

O dem fcpo:c ocmon qmde erronea 

U8 cnidclitate valentia abiiftts.d g:» 

ftiafitvtpcrfcrutarcf.quipofteu 
fccpmniGdfee imperium. Ouaobrem nigro 
inanciafccir.OuibuoarribadimplctispIu 
nmo3iilet>cmoii.nonquide apctTe-feclobU 
quafolifcrdponfa pjofcrco infercmit.'Ram 
rii De imperio cofulcrcf quartuoz lifreras oe 
m<mftrauir.ideft.rb.e.o.a. Picens boc nome 
pw flente imperti culmen accipere. 0nod 
Ou ad aures pueniffec tmBafo:i8. selo ouct^ 
muHosEcmit.quos tvrannidc alTumerciudt 

j r tbcoddzi. tIxodoQ. 

^‘^f^b.Tqcuncp hae ifas in capttefui not# 
tmn» bflbm(rcnc.3nf quos eni tbcodofilt^ 

quidaTtrfomsep bYfpama pzoufcia genus 

Puc^oceiruBeflbocgtimox plurimi fua 
»toumutaneruf.ncg3tesqpnij0 t>abatireo( 
w ‘oramemo vi pericula oecUnarcnfc 


Sfptimua foJja^ 

GXbeodotiens. 

Capituluin.iE]E]Eui. 

atosigif mpaten en vniuerfasTt 
ita oicamecclefias patore nudalTet 
in ccfarcamcapadocieTeniiaai’tuc 
gfulcratbafiUnslumcn tonn»o:bis.premi 
fitep profectu, autvt flecteret bafiiinmsiuatej 
rnrsbogmadcomuBicareteudoictj. autfacc 
renolcnscppellercf. audtcsetiigfiam tanti 
viri noluit ^us inferre ctramemcousforrii 
bafili’ eitts iacnla bentiarct fieret ceteri clari 
or imago liiuiisatuf’ macbinamcM velut tc« 
la aranee facta fnnt.Snfleccrfitem ceteri fa 
cerdoiil» ad vniitate fui antique pairu nar< 
ratiSes t vclui queda turres mnru fidei inde 
clinabilc fcruauerfit.'^orro pfectus cefarea j 
venies.! cuocas bafiliumagnu bonorauit t 
mafnetisapud eii fermomto vfus ell.manSs 
vt tepori pceret z no tantas eccfiasgpter par 
uasogmatii fubtilitate vepari pateret. "Jbro» 
mittebat cifl impatorias amlciciaB.mnlta bc 
nefici3.g>terbccplurimisofiercda.'0crato 
Icfaaatifftmnsviraicadolefcentits beever 
ba congruere. 

CSocMtes. 

Cflpitulmn.OTi|r. 

aCicndu$>oqma Pu vioctee arbana 
flusaUccadrmudcpusPiuuqdam 
puidem allcicandrta ve! c^ptu 
ftulit c5mouere.audims atbanafiu a cuncta 
plcbepiligi 7 metues ne fo:te fedictone facta 
refpnblica t^paretl^ru atbanafi^ cofulatu 
gratianifePot p:obipoil crebra ptoecdefic 
flatu orramia bac pstuaius ell v(ra..Cu qua 
draginta 7 fep annis b mulca pcncula fcclem 
repilTetepircopalem. 

CZbeodozicae. 

■0mi^T in alepadria athanari*^ victor 
poft mfta ccitamia innueras co:ona9 
vice terminu furcepifTcc z ad labocu luo?. p:c 
mia Pcmigra(Tet:fufccpitpctr^ viroptim^ptf 
fulatu.quc pudu ille btus cU^^ar. cuc^ vna 
pfenciencito t facerdotib? t nobilito niccatp 

plebe z fauotcfuo^ipnam oftedentito voluca 
c^.^&ijscniacbanard fudonto pticepsfuicz 
PQ effet in duit3u;.7PUDinerra latibula peia 
grara multipbaria eicula cum eo fuilinuic. 
0 uap:optercttctifaccrdotu concurreteoPt 
gnu berede peis atbanafu clamaucft. -Cucp 
eainp5tificalifcdcc5ili£uiflentrepae iodep 
pmtk pagano^ populft c^gregas ec panter ILiljfr 

(udcojaccclefvefcpta circudcditpetm c^re 
pcipicns.nolcntcmcp imcrminat^ abftrabc^ 
rc.faacbar boc iniperatoa quidc placere vo^ 
lena.oii ei contraria fapictcs calamitati mb^ 
mitteret Ouod ante veram eft impiatis ira 
copletus vdolio potius placere mteba t t tem 
peft3tc5Kclefieclara dTepupuit feftimratc. 
•jSetras tracp vir mirandus inip^atu relpia 
ens bellum egrclfusciitcofccndens nauint 
p;ofectu8 eliromam. 

Capitulum.)E]EiEUuf. 

•Ranfacrisame bqsbiebuspauctos 
euroius anriocbiam venit cu liddio» 
et ecclcriaseicontradii cuius etiam. 

Cmpietatefamofat3nofcun?et:pert3.1^opu« 

Ius aute Doctrinis pzimitusatbanafq iaiia^ 
ttts.Dandeciuiu fmimetofferri wtrariujab 
ecdefiafticis coUegqs fe fufpendit . liotro Iu 
tius armigeris vtens culiojib ydolomm ali 
06 verberabatalios fttrpendeb3t.alu38 co^ 
bat e9^gere . alioiu vcroadinftorbatbaro:» 
©cualiabat Domos. Sed bec melius vir mi 
fabilis petras in fuanarrabitepiftola. 

<tapitulura,iE0iri 

■0ms ergo loci tunc incolas fcqua^ 
ces antbontj . infeliplutius ejcpulit. 
eotutp fanctiflimos pfules. maeba-^ 
liu venefabilcm.aliumcp maebariu. yfidom 
et ceteros rpduncisfuis eqriens in quandas 
infulamqucab impqs babjitabaf bomimb 
©eftin3uit.qui|peque nuntp magiftru fufee 
pcratpieiaii6.>Cum(pnaui8inlitcu8 mfule 
pcruemltet Demon qui ab illis bonoiabaf te 
linques Ydolum vbi Dudubabitare cofueue 
rat niiam fue facerdotis inuafit z baebante; 
illuc vli^ pcrdu;rit.vbi ttauis aduenerat mo 
mcboiu.Xunc Demon vtens linguapucllc 
clamabatficin pbiliipis epbiconifTam.Su 
dicbantip cuncti viri atep mulieres Demonc 
p:oclamamc.O potentia vcftra5 .o miniftft 
cbriftuvnditp a vobis e^cpellimur a ciuitatis 
busatm virisamontib fimulctcollib. ab 
bercmo:q puata putabaf bominite.fpcraba 
mus in bacmfulacomozatcsvdlrisiaculis 
libaatiqua fpe nofafcflefruftrati , buc ros 
prcctttoies mifcru uno vt ros veparft . fed vt 
nospuos magis e,cpeU.eret*£^cccrccedim^ 
ab bacinrula-^rarisemvcftreradqs lacula 
mur.bccotcaes^ bqsfimilia puellam in ter 
rampzofteraetcsipriquocnommno Difpa^ 
ii}eriit.XnnciiUfacraainmus cboms cua» 


0fptimus 

tionc facta fufeitauit puellam z (lio patri fao 
nam valentem relrimiul^erum illi qui mira 
calu 5 corpcjcerantad fanctoid piouoluiipc 
des.falutis viaticus repercipere fufplicabat. 
et tempiu quidem Dcmonu Ddlrujccrum . da 
ctrinc vero radqs.tlluminatitracri bapnfma 
tisgratiafuncpotiri. invtbeimdacia 
omnes populi congregati Imto Dcmabebat* 
Dicentes ira fibi immina'c Diuinitus nifi fati 
ctomm rcucrterefcboius.Sfc itai® metues. 
tumultii.mctucn8 lutius ciuitatis faCTarifii^ 
mos viros ad fuas fpelikas remcarepeepit, 
jEt becquide funt Digna que abbomtuatio# 
ne illius impietatis aperiant. 

Capituium.ri. 

£runtame ptefumptioes eiusini^l 
tatj liicere pet mirabilis edocebunu 
qna;i longinquitate ego ifugies q in 
medio pbfita funt ponere no omitta.liioui^ 
cicin^tpaUidiuscuelfet religionepa^n^et 
Ydolsfempadotareucotra cbriftu fqaiusDi 
micare conabaf.? colligens picdict^popus 
lu impetu fecit aduerruscCcliamtaiK® fibar 
baros iubdere nitcretur.tucicam multa cru^ 
dclia gcfta funt.quc folumodo Diccarc voles, 
ipfa rei memoria Dolotc rnajrimo fum como, 
tus z flnjcum perioili l4cbrimar3;Diu(^ boe 
non poracrampatimifi Diuina ratione ani< 
mnrcleuanem^necclefiaenim: que tbeona 
vocatur ingrefla multitudo pro verbisorabi. 
libus vdoloruejcultabantlaudibUS . pro 
crarufectioneferipturarum turpes manuu^ 
plaufus agcbantur.rcfractemcum turpiindi 
ne voces ci contra cbrifti virgines conramc^ 
lie quas lingua bominu proferre nonpatif» 
Budiens em quilibet fapienm talia claudeo» 
bat auditus z magis optabat eife furdusine 
compclleref buiuimodi verba audirfc fed vti 
nam verba peccando quicuiiTent.tnonacta 
verboruiniuFuna rupcrarenc.facil!8namcp 
Demactioeilbumfmodiapudquos raptSiia 
cbrifti Doctrineculms inbabicat.b^ ftqui 
de ire Vafa ad perditione facta fabfannantes 
borribilem z fonu dc naribus emitUmres.e( 
vt im Dicam fetorem velutt Dc quodam fora 
mine fub terranco cuniculo profunderes, ve^* 
ifesfanctaru cbriiti virgirtUDiframp£bat.q 
ru corinenUa forma imitabamr angcloru 3 .et 
ficut babet namra. nudas p^tomm circuft 
rentes v:bcm.ficuii vakbant ets cum turpia 
mdincDcUidebar. Si quis auceosnlccom 
paiiedoprobiberet. vuincrib? macerabatur. 


Hibfr 

Vk illie cladite-molK quidc violata co:po^ 
ne fuftinucrc comipcionc. plurime virgm» 
vcCTite in apiucefe fine voce manferut.qru 
«lam funera folcnni fcpuliure tradi^bibita 
funt^uUa Dcnicp cojpoza a gennb inge^ 
miTcmnto inquifica repiri no polTunt. iSed 
cur gua oc magnis loquor, cur tflts unoror. 
« non portus ad ncceflaita recurro.in quite 


|H.itcu»paiw.f{U3wiqz norcpentcvniucr^ 

fa conclurit.0uc em nun^ facta fum necae 
fcriprara8pami5nfo|iOiete3udiiabec fug 
fim altare impq comiiiebant.Sicuf em in 
febena turpi confidentes, puerum quendaj 
naturam mafculibenegantemtvtenKmve 
fte feminea. inunert oculis.t vultu ferico co:^ 
kuc Depicto, vteft apud fdolum feminei de^ 
matis fug ipfum altare vbi aduentum fancii 
5)iritu8iBuocam‘’drcuifU8 buc z illucage 
rermanitearifiu celebrare fecerut. ridentes 
nefandartp mittentes voces, qui rurfiis boc 
paruulum iudicantesiefprttcrea Decora $ 
etrpia portus dtimam.qaendie^^fmsmr/ 


flumim|)udcterelcnaruf.‘fb 2 o iacris ein ver 
bis ille Icclcra^jfcrcbat.p bonefhs laudauif 
lupuriip pietate impictate.p cSrinetia for-s 
nicartonct adulteriu fijrrti.dbos.potu. vite 
buic v£iliapdamab3t.bi}8 itageft^ z me ab 
Kclefia rccedente.qni|pccuilltcrtare no pof 
fcm. vbi militu imiafioncs.vbi populus pro 
firdittoeredeptus largitate pecuma?. zgenri 
Itummultfi Dc magnis pmilTionite aderat, 
noder quafi fucccffbJDirecmsed. autp epi^; 
fcopam qiiafi mundana coparans Dignitate 
quidam ludus lupi nequicia z aenis babes 
Kfcdmansno o 2 tbodojco?.epiTeopo?. con 
dlio.no Decreto veradu clericos, no perirtdc 
populo^ clcctus.fiaiti cocionanf cccliadi^ 
K fanctioncs.no quilibet epifcopop.no pre# 
fbvwop-no Dvaconi. no populi multitudo, 
noprecedebatramonaebi ymnos occanta? 
teo la-ipturap.red eusoms erat di eo Dudu$ 
quid^olnatusinfancto niceno marimo 
wciUomoaut g patrocinia antiocbcnltu va 
Itator «dcfiap t comes larginonu.": miUtu 
w.c.omi impietate nortflimus nomine ma^ 
giws qui luUani tcporito beniior, iticendes 
Kdeiiam beate memorie xomniani tgite ep 
pwprtjo taojliante ca rcgarccoactuscd: ita 
vtf^efuwaputamirterct.mfi multoala 
bweunpenaledemeiiiia memilld. /Confide 


5fptimu0 fonidii. 

me fiqiudan bec. z setum ab vindica cjccis 
lareoepofco: qnia t qla fimtcoinini cotra 
»d cccldii cfi talis aduerfnm nos tyrannns 
fuerit efcitattts.S5tjs cm Itmus qni q nfam 
rcl^nf t omnes ottbodoyas ^ifeopos i> 
ratio nabilito eanfisinnc allitit ciuitati. z no 
folSficblafpbem’ z inctgicsoicin pfalmis. 
'RSellDc^vcr^icpsfjeta mopottunitatibj 
cft cotraptns ati? cotriipit. gaudSa in blaAs 
pbcmtjs qnas ebira faluatotem colere com« 
ptobanmr.0nde em pagano?! cli vicinus, 
rcccntc pfnmii erroneus colacocii.l^as abi 
cota eo audes buiufmodi .pdaraabat, "Be; 
ne wnilK ^ifeope qui filium no Defenderis 
aiq OieebatXc faapis amat et buc irarov 
dupit fimulacbtu pagano?! nominales, jfnv 
ter bcccode momento pdictus magnus im« 
pietatis focins.indinifns armiger amarifli 
mus z mimiler eradclitatj et’ coUeea mul 
titudincpqpulof ptefbipterssatcp ojaco^ 
nos.ppvin.numero comptebendens. quotu 
quida octogeiimu tranfccndcrantannu. tau 
ep captos in quodam feeleret romanoaini 
micos legit» coartabat ncraf8virtutflcbti<J 
ftiano?! leges tapollolotum fidem perpav 
tres tradita nobis, bee etiam Ocmcntiffimnt 
ptincipegrata baberc^tnnncians. flectimi/ 
ni inquit miferrimi. z arrianoa concordate 
Oogmaf.te.dectimmtignofcctAvobisois 
uinitas.Ucct vere religioni cultnepbibcatia 
no fpomcifcd violenta boc facicntcs.neeef! 
fitati nanip fatiffacrio Oceli, fponancaj vao 
volnntatc accnfatio bigna fubfeqnif. Dna? 
ptopta bninfmodi rationes pte oculis baa 
bcntesjjmpte fequiminit OogmaK amani 

rubraibite.quodnacptedicatluti^Jbcncfcw 

tntes.qt riobediatispccunias qncftns. bo« 

notcsabimEJtotcredpietis.Tlefillciesvev 

ro carcaes.fuBilicui totmenta flagella, vin. 
cula fnftinebitis pccnnijsfimniep polTeliiov 
mbusptuiatttpoftea pnlfilocaandclia m 
babiareoamnammifottiffim’ fcductot mi 
nas fcdnctiqni tempaans inniobat atep eo 
gebat vt ornes ajptia fentemia ocniaret at 

ulimbilamarinselhmircsqEipiaatts ptos 
dinonc.buinrmodirefpondantvabisrvirs 
mtefotiip fcttfn feducnoncminarcp fnbdfe 
tC8.Gutefcciamquicfce.babc8 non tatae 
fcrmonite cella vana vabajtfeae 'Hos ne< 
ep nouii ncep rcccntc coUmus Deu. 7 Uej in. 
anita furias, tc[pconcuii48.IIcutvebcmen3 
vmms inoogmatifopiaatisad mone vfip 
cblentimns,? in potente no infipiente no Ik 


1Lib« 

ne vcnutc aliquldo fatctcs netTti5 slouldo 
quidc ctifknrc.ficut impictae arrij (palem p 
dicaifibfi.^Siemcrcamraeftfmeiusvefa^ 
Iliam fiU^no ciciflcnseu p3trc:etw pater non 
fuit quijpe filio no c.ctantc f m cos.Sr>i r cro 
femp dl pater c.ciftcnte eje eo wo filio : non 
fm generabis fltiFU. Deusem impambiUs 
e it quomo no eft iidlipiee arcpvcunue qui f> 
nefilio^ficeturoicce.Srat qufdonon erat 
p queomnia vt fint p gratiam pflitufci fimt. 
'Roftrifiqmdcpaircs.-aquito illi cadentes 
iufte fine patre funt facn in nicena raiicntcs 
‘zanaibemaiisatcsarnj fectam:cui^nuc ifte 
wueni 0 patron^e;riftic.n 6 altcnip 0 fubftaUiJ 
ac:qd tu fateri nos cogis c]ctra patris efie ni 
iccrncfed^eiuseflenna. qdbene^tcompia 
mente intelUg^icp plurima facro?. rerbo; 
rum coUcctioc confubftitialem effc^fcflilnt 
Xal^ ftqdS t bqs fimilta oie^tes. p multos 
Oies ercreuir.putans a^fpzia cos fentetia mu 
fari. 0 HimagMn ftadio fozriojcscfiati. ter 
ro:ecBCocuU:ate8 1 femetipos paml rationi 
buscoarmltcsvalidiotcbabuerucbe pieca 
ft:fcnrum»rirturi 8 £^crcitiu fua pericula indi 
cantes-Sic igifilUcncccrtantite z fpccracu 
iumfactis.ficutbcat^fcnbitapliis angeUs z 
bominiixi vmuerfa citiitas edeurrebat atble 
tascoremplaricbndifuacn coftanna verba 
iudicd($l^gdla fupersmtes tri^bum^pie 
c:ontra arrmnosppaticntilpolTideres^quof 
ttlc vnq? credebat rc vincere t illoj. impietas 
fccotradcreXu igif OefcciiTct eos to 2 meri 3 
afficere ametis flucnubai^liigcntito rur« 
fus irrationabiUmftimdinc ad mdidueos 
. magis ad pindtciu circa po 2 tu fecit adduci. 
z cu lUic cofuetecdtra cos clamo:cs admitte 
RnturapaganisatmiudeistillinoUct ar« 
riano?. impietatito cofcntircfcnccnna p?ofu 
litvniucrfis.ante tribunal eius ingemifeen 
ab:vt ab aUe;:andria fublati. in beliopolim 
ftnice Duccrcnf.cui^ ciuitatis neccbjtftiani 
funt nec nom? cbzifti audire patiunfSunt 
fiae^pagani.Oaio factonubens eos nauim 
confeendere ipe (labat in po^oi nudu gladiu 
riJ[> 2 iB.z bocmodoillo 8 tcrrcnp»ians:qnt 
bus acuto gladio boftilespemoes crebrius 
vumerauerlr.Sic§Dimiftteos abfipfum^ 
peibus 'z abfc^ quoimct folaao naul^rep^ 
cipums mari fpi^ate t n ita oica nolcte 
fcipfferirosvncsiulfionecomumcare com 
pultbs.^ngcmuitem ciuuasvniuerra? ba 
ctenus lamenraf. Xt alq qutde fuis maniio 
pecto» percutiebat, alti vero man^ z oculos 


6fptimu0 

tendebat ad edum violentia ptcflantes t ve 
lunbicentcs.3udi celum. *: aunte percipe 
letra.quomainiufta funt quegerunf. £uii« 
ctafimiil gemitu coplcbanf t vduti canms 
quidi erat iu ciuitate luctifEcus. currebate^ 
ffeiiius lacbzYnia^. Xu igitur mdf;C ille pjc 
ccpifict. vc vela iiauistollaenf.mnc gemitus 
ingens vnmerfof virginu.accp mulicru feni 
ojuni t umenu.pmi,cm8 lacbtvmis eftemif/ 
fusXu idiergo bdtopolim naui^rent ibi 
b^aboltca (updicio ceUbzatur.omnes cmin 
media ciuuafecdmtmitert finguli ingemi-^ 
fcentes accp lugentes agebant, quib tamen 
necapte licebat to iuiTioc vtbis pfccn paU 
lidq.eratem t ipf£pagan‘’.multiDeni(Bgm 
tium arrepti z ad carcerc Ducti, oeindccafti^ 
gaiulaccrati.vcrbcraci.nouilTime in metallo 
funitradici. '^inquiipcccclefic^ptcr Ditiis 
numKlttvaldepugnances.Xrant einpluri 
mieo^monaebiberemu incolcntoj t Dato 
ce in illo conucrrante8.numero.Fpm. cu qui-# 
bus pod paululum Dva con us a DiUcttiTimo 
fratrenoftroDamaforomancduitatJcpifco 
po.Defdensnobiscdmunicatdis cpidolas* 
manib pod tergu vinaispublicc a fpicula 
te:ib Ducebaf.vdurt qutda reus infignisct 
bomiddaru verbeubcoequandus. lapidi# 
bufcpfimuUplumboaus ccruidbusma# 
ceratas ad mare Ductus ed. z iTcut (tiie (iitn-o 
prfbus fine vUo folario.fic z idc metallico De 
pottafepilio. Xuncp iudee ille miros infan 
lunvcrudafldiquidicojum mozientes necp 
parcnmaurfratrumcptqupsfoknmb funt 
poQti.O multa inbumanitasiudtcaasrma 
gife 0 p 2 dudicanti 8 :quicnim pzopterpieta# 
ton Decertati funt.ncc bomicidia compara# 
ripofuerunt.Xo 2 umita<^co 2 po 2 a fnfepul# 
(a rel^ funt.pie laborantes eids bcd»ru$ 
volatiliuip pzoiccri funt. Ouinep patrite no 
negatis naturaliconfcientia compati nolue 
rat.bti vdut iniqui capite fecri funr.Ouc lep 
romano£.quebarbaro 2 um fen^tia quolli# 
ba parrib condolentes punir.0uado quif 
piam vctetimt buiufmodi gdfit iniquitate?. 
3uflit itat^pbarao: vt marculi interficeren# 
tur beb:co?um.rcd inuidia et timot tfic pzo# 
QiUtboc pzeccptum. quanto tamen illa que 
tucgedarumbumamoza modernis epifhlr. 
quanto DdTderabil^ainiqui^fis biiius e< 
licet malicia nequai^rcparamiruraltenitris 
funt tamen incrcdtbiliaqucDicunturunbu# 
mana crudcUa.reua barbara funt amara (i# 
nemirmeouiu: mquibusepuUabatarru# Ililjn: 

tttcboioe agetiKs cum vniaerfa ciufue itt^, 
6 emifccrct.W fuit cmm Domus inquanS 
crai mociuusficut in epodo legitur. £icum 
bcc Ita fint gcila. non enim qmeuemnt ini« 
quitattauao!e 8 .fedadpciota ptofeedvtcg 
sd epireopumptoumeiaru venena ptopiia 
e(rpcrfemnt.'babentes iniquitatis rueibtsv 
dum comitem largitionii quem ptedipimus 
ina 0 raim.aiios etenim ^iTcOpomm curie 
tradidemnt.aIi 08 Diueifis maebinanonibo 
sMfecerunt voletesvniueribs impietatibus 
obligari,efedm partem cotu Ofaboluqne;i 
rentes quem fua rabie Oeuotaret, Snp bet 
8Utem,ei.eg^ptio:umepircopo8 viros quip 
peabinfantiavfi® adfeneemtemberemum 
ineolentesiverbocpruperatesactu Ubidine. 
piamm fidem fine confufione ptedieantes. 
multarep vietoius DeDemonibttsqcercaes 
sitianamis fectam rapientifiima ratione DC 
notantes epilio Direemmtineinitate indes 
rum nomine cefaream.t velut infernus em 
delinimus nun^monefatiaeifrattufue fen 
tentiememoiiam relinquere volucmm-l^o 
per enim ceciefieeatboiiceeienei segetes in 
anooebia cum fidelibus monaebisvoien.^ 
icfipeoiumfceleraScuotareiaures imperav 
toiias inHamantes in ncocefarea ponti miV 
tendos die p^pamuerontiqui putoapter 
rocicatem Iscomm etiam vita ptinati funt. 
£aleitacp tempus illud tragoedias ecercu» 
icocimmitate quidem t obliuione Dignas, 
fcd litteras memoiandas adobiurgatione$ 
eommiqtti contra vnigeniium linguas fuas 
eicacuerani.%>ti nampeoarmati rabie blafi 
pbemic non folum Dominum omnium tacn 
lan nitunmr.fedenam contra eius famulos 
bellum finevUofederefufcepemnt. 


£jmlicit liber Septimus ecde^ 
fianfcettq>artitcb;ftotie. 


Btmm foJj£tttf, 
Jnnpitlibfrottauufl^ 

&econiierfionemsnacbi. 

C Socrates. 

Citepotefuitarf^md 
nailerii pful. Ja em Dev 
iinqntcs iuuenes no ep> 
cdinunicabat. fed mag^ 
etatcj)uectasDices.iuue 
niseceSmutticams fper 
niapuectusijio velociter 
ercomnnicatidmsoloie camgif.Stius nov 
minepio: ambulas comedebat ^dlUlt^aift 
curitacomederet.'H6ini|tvolovdntiHccef 
farte vticibo.fcdtan^eptraneSalicid agere 
"fus qua reab alio rcquifit^ aitvtnesii cov 
medo aia voluptate fentiat cotEaie.3l!dstd 
Dicebat qdragn imu fe annii babere. ep quo 
fentiretquide mente pecatuittd tamecolcnv 
tiret vel peupifeetie vel fiiroti. -(bambus au 
lem cu fine luteris dTenacedrit ad quenda vt 
Docerefpfalmu.j!^icuandiflet pnmuverc 
fumtricelimiqciauipfalmi.{Mid cuftodiap 
vias meas vt n3 Ddincl i lingua mea. fecun 
du i^fum nd pamis dlaudire; fi potuero mi 
quit OEc 15 implcrt.& vetfus tautn mibi fufii 
ftciet£ncpDactot qui ei tradiderat verfuttt 
cutoaretcur E tres menfes ad eu minime ve 
hiirct.‘RSdic.q2^1umillu minie adbucOEe 
ipleui^f oitea ^o cu mftos fUEUtadet anos 
a qnodi noto requiiit’ an sidialfet J>fum q 
draginta ■t.ip.inqt annis vipeu implerepa 
U3lui.buicita(p4damanpsanteaddbarta 
paapepesicacnnmera.3tiller8dit0Soe 
dilKud cga numero, fed falubatatisafleciu 
38eni pambo atbanafio epo Depcante.ab 
beremo ocfccdit in allepandria.£uip vidife 
fttibimnlierctbeatralcfleuifct a pfenute m 
quifiPqiiepl0tarct,Suein4c meres monere 
^naq dl illius Editio.altera ^o qt eso non 
eantultudeo placere Deo qntu bec vt turpis 

placere pqnitboib).ai!erddioi^at.^o 

nacb^nifioEat^fuerUvidlcto iudurafequaf 
Jbuepmultas etpolitiSes naturales adbibe 
bat r frequter aliis alia re^renUto enarrabat 
e Itngfas autecplanati6eso:abat.31loliqm' 
dem tpe inter monacbosfucftDuo viri Des 
amabite.noievteripmacbarius.'0nus ep 
egvpto fuEiote. alter alepandn#. ambo pto 
multis rcteinlignesapto-abllincntiipuer/: 
fatione.mo:es4iiis miracula qeop manit» Hibfr 

8gcb3nf.£0^riD3iifl<p macbariusrantae 
curas fcciLztacosocmoncs Efliigauuvt cp 
ogito libcr^nus crplcat. £rat an raic-f 
r?du8 ? circa peUtwiuftcs fcucr^. *^o:ro ma 
cban^ allccaJidrin^cu fimilis dTercgTP^ 12 
01 ^ m15 mutabaf q: pfulftC8 bYlarioj a|pa^ 
f^at .7 tuitu Icrifico ad pucrfariouQ luuc^ 

nc8cdacabaf.lDoaOifcjpl»<u3gnu8.pm; 

tofopbia ope rcbuf^p poflcdit. Ioniis fermo 
m folamodo pbOofopbai’ z in v:bcpftanti 
nopolia grcgo:io na 5 an 5 enobYacon^o 2 dt# 
natus.odnifecucoDdccdcndincgvptu:': p 
ditoes viros vufpicics puerfarione eof 5 cUi 
m8cft.tacacpmiracfai»iei%ambfacfa(u^ 
^uau in peepto^ eP.jC^icpdtcp libjos vaN 
de ncoiTanos:^» vn^ 4d2 monacb^titulaP» 
t dl5cacfaali.aU^cognirtofiaf Pm q» (^rpias 
cognmoefjtoign^^.buiccapimla funtquin^ 
quaginra.aii^ P Dictozios et ciuisfcri^ 
ptu^ collcct^-^^ctnoftfsi^tafozcsBtibus 
octo omt&s mime^ oc» cogitatios 

11U l^ctc^fitidcsadpteplatione Btinen^ 
fes qsgfioftiapojblwmara.td cft. cognitio 
«ales tJcnoiauit.inftifi t ^ou ofia tnio. vnu 5 
cyudcadmoGacbosittc^bris vel itineri^ 
bus pftituios.t vttii ad ^^ncs.qucm^ mi^ 
ra.qmc 5 necdTaria fut.lcgcas«jfdli0iit.Si 
bpojtunudt ficarburo: pauca cius Dicta De 
bionacbisbac fcriptnraoefcrrtSic cnun 
fliclRccdrariu eft ctn vias inquirat:, rcccc p 
cedetm raoitacboa i fm eas efxraiL ^ul 
^entmaiionf ab Ws Dicta bii fimiiit acta. 
3nrcrq8CtiaB att qutda. qm ficcatnS ineq 
lis Dicta cbaritatcpidctacifo Bducit moua<: 
cbum ad inq)airibilcpo2iu.3® 
fcc queda framlfantarqs nocte rarbart boc 
tno curauiccu peipies vt Ungt^itfocibiicitt 
niommiftrarct.vnrc£^fie^.mbil{nquuricim 
mifcricozdiabmoipainocscynngm''. Oui^s 
damtucpbo^accdTit admilu 5 amboniutn 
Dice8.qu6 futficis o pater codtdl piblaiionc 
pnuaiu8.3dqucamboninB.0 inqmi pbi^ 
lofopixmeuscodec uamra^ creatura cllec 
. adcfl eu ToUicro i^ba q mibi relegi Dei. TRe^ 
fiiiit me vasdectibie macbari^fcnqctgvpii^ 
t»icen8.0uarcmalc memotia aduerfus' 
mines retmcnte8rticmo:abilc virmteanime 
©iiripam^pDemSes aucbntcs maliiucotu 
tnotpBiw^ncnf^.CiicDincifmoe imfrogatio 
nis bcuncm.rog3uteuciCplanarcftnonc.at 
iUe.liziam^tpafisoftirorfpnamra eftc,ccs 
qns J>o namri^n ipo fmifti mmd^B 
ami ad fanem pape maebariu i fitt vebeme 


0ttauu0 

dr accenfud aqua tt biberS po(hilaui.Bt i{«: 
Ict^mbta in^tfuffvciat. 2S)ulti nancp tunc 
iter agenuu:aut namgancitl ctia bac itfccns 
nepziuanf.l^cindc eu apud eu verba De ab^ 
ftinenda e?xrc£re.c6ftdeinquitfili.pervtgin 
ti ano8nee0panc.necB aq.necBfomnorum 
fatiatus.-^anenai^mcumpondere come« 
debl.aqud i^o bibeba cd menfura. parienh» 
auce rcclinar^ fommi patiUilu capicbl/Cnic 
dnm monaebo;;^ nunciara mota patrie dt. 
Bt ilknuciann. celTa in(]uic t blarpbemafe 
noli. ^cu8 ein pater epiftit imo 2 talie. 0 ai 
dam fratru euangeltu folumodo polftdcbat. 
qd vend^ paupenb ero^iiir.Diuinu ptofe 
rens memotanduep fcrmonc. 3 pfum inquit 
vcrt>u vendidi.q«od vendiduqD mibi femp 
Dicit vendeota ma t Da pauperib.;£il^a 5 
infula circa BUe.randril trans palude ma« 
ne.inqua babimbatmonaebue c$ccnipta<s 
litiUB ac.pbatilfim^^.Oui DijernO la que gc< 
runf a moiwcbie.agi^ptcr catifas.Jdon p s 
pier Dcu,flHer natu tij^cer pfncmdine.^pnr 
nacflitate^iptcropus nianuu. 3 dcme oice^ 
bac.vnaquid5 naturcdfe virtute. Sed mm 
Diucrfas fpedes ftuncre b anime qualitates. 
'Hi z lo m? inquit folis cum fine fpaic fit Di 
ucrfa-fenellras ifi b quas igredif fcema Jd* 
damvariufaca-evidcf.Bli^ifaca monaeb^ 
ptopKrea inquit abfeido ld)idmc 9 . w anfw 
ra mrotis occafioncs.IHoa ton furoje fenw 
pc|^ Ubidinibo.Xiti&iTe mente mca-turba^ 
re kiendJperfcquaitc.0mdi fenfi Dicebat* 
Cbaritas Dqjofim cibo^ ancpecimia^-fcr^ 
nare no nouit. 3 dc ipfeoicdjat. 'Hefeio mc 
in eade rea Dcmonitoftiilte Dcctptum. "fert 
igitur aiagrP in iib:o fuoacmali cdmemo^ 
rac.3» ptemp^mio aut bcc Dicit. Ouatuoii 
virmees T cotcmplatiocs ea£agr(^ 02 ioiu> 
fto efie Dicimuo.'fb2udcntil.fe2ritudinc.tcrti 
perarttia.3reDi«{ftcia. 1^2odenfie quidc op’ 
efle Dicebat ptcniplari inallecmalcs ianctaf 
c^potdlatesabfcDrcrmondsquqpe ^sfapl 
entia fignincariptradicit. 5 ^o 2 nmmn! 0 aut 2 
perdurare in vcritate.licct quifpia o^ellcti: 
noaccedereadeaqucnibii fum.^lpo 2 arM 
tU ^o^um efie refpodit.fiirdBc pmiaa^ 
<»lc femina.! ea plantartpucntenrer .*^024 
roiuHitae.! vcj 7 merito iingula cuiq$ verba 
ttddamr.alia quidcobfcure pnunciam. alui 
cnigniatitDindicata.qaeda ^.mter vcilda^ 
Km fimplidu aperteDifponta.ilo^na imq; 
vmtan 8 capadoiCbafauj 8 ai£.*i?omana fd 
cntiamreddttcreb 2 amcditaoe t eitercuatid mduiJ-E d :^o grati» 9ri pcedihir. mjlic^. 
parimtia.3tE5ntircricoKlia't bmnanaqtii^ 
dempanibitefttfapcrcpottratitOimnc. tm 
oaffibitotantamodofacticapaccstqniccia 
oaatioma tECjptio metis lumine rcfpledcn« 
ftafcmctipos inrpiciunt.Sgyptiss^io fa^ 
cratiflima Inp 3tbanafi%it. litcccpit 
fes mcnfam copa aquilonis coftitui partem 
quaobrcmcognordt cotemplatiui: qniseU 
qui eotrarios fperat.; omne tonptatione foe 
(i mente fulbncant 7 cn alaeritateadre acce^ 
dentes cnutrantXbimurtanop.ccclcliean« 
gelus fcrapion PicebatSStns quidc fpirita 
li intcllecm potita, efecte purgaf. Cbarims 
sute curat mSbta furotetnmeiia iniquas eo 
cupifcentias intoctcs corinctia retinet 2£(a 
pmuB contcmplationu ooctot Didimus ait. 
Jbe pwuidentia at® indicio. apS tcmetipm 
femperepcrce lermones a lludiotu materia; 
rctinc.1bcneomc8cm in bifs peccamus rais 
fionc® iadictj in cotpoi. Differentia, m qua 
etiam eft mudus inucnies.lStouidStia vero 
in modis quito a malitia vel ignotantia ad 
virtutes at® fdentie culmecucbif. 35cc aut 
cpSuagrii Dictis retulimus, fuit aut a alP 
vir mirabilis inf monaebos cui nome Mmi 
monius. 0ui tanto fine vlla curiofitate fuit, 
vt romccu atbanafto veniSs.nuliu opus ci' 
Bitatis infpicact.Bifi ranmj vtvideret petri 
ip3ulibarilicao.3scm2immonPadcpifco 
patu tractus at® Diffugies Dcjctramfibimet 
amputauitaure.vt fcmicotp^otdinationis 
opus efftigcrct.£u® pofterioti ipe ctia £aa 
griusatbebpbiloaUecadrino pontificcai 
epircopatutentus.mbil amputas Dccotpo.^ 
refuo fugtlTet.vcnicn8adammoniucuiO!! 
to Dicebatquari male fcdflet vt aure ampua 
«aret a Deo reus cjciftcret. ad que ammoni 
ns.Zu inquit£uagri ignotas tepuniendu 
quonia abfcidifti linguas.» ne tibi arrogare 
vidmris no vtcria grana Pci.-|blttrimi fiqui 
demeo tpe Digni fucriit viriquoit fiijsvult 
vctba miracula® cognofccrc.a quadraodff 
Olisfucrut.ctiambcilicfobingate.libtmn k 
gatpalladijmonacbi 4 »ifcipttl’fuit£na< 
gtt).Omniana®Dc illis fubulitereeplana 
lut in qua ctia feminasc imitatione eSuerfav 
doik® mcmoiauit.£.uagrf igif at® pallae 
Ans mottuo valente pollpaululu ffotucrut 
&Mgriu8 em fuit vir DoenlTimus la m grcci 
«Blannivdiomatis.' qui vita fanctiantbo< 
Bupegrccotraffulitinlannuicui^ena memi 
^ms 3bsro»Ymii8 in epiliolis fnis. 


C Socrates. 

jEt^oziseliviquItaspotUCTO mloi 

raripolilmqui fuiwitlo tge inter cbti^ 
f^nos pBilofopbatuquo^vmts qutdc trt 
cSTPtoiobannescui fmiira z altja tnccrcs 
&cu3noitiuitt8$anti484Pl?cti8 rcitelmiit. 
©ohucB oeditvc curaret mfauabitea paflio « 
■nes.^Q cth a luucntuce laudas beH oegebat 
m foUmdittc comedebate^ berbas atep ra^^ 
ces.bib^ataquaficoperineE. C\k$reninct 
ad fcnectuEc biuina mrnone migrauu ad tbc 
baidc z multof monaflcrio^L factus cfl pK^ 
fubquiozarionetautumodo languotcstbe 
mones dfugabat. .€.tcu litteras nonbtdicU' 
ictadrememozandualiqmdcodicitono cg& 
bat.quLa quic^d femel mete pccperac.tpe fub 
ventate retinebat.3n bacitac^ regione etiaj 
pbilofopbabaf iipfeammo tabennenfiotutn 
ptefulciratnamilta bifcipulos bab^.no 
minus q 3 tZ:bo>na 8 quimulto^ pfidesfa 
ere monacbo?..ambo ogatotes wpinabiliuj 
rem t biuina^ttid^a etpbetiacp copleci,£>i 
cif tbeone eruditu e^tio?H greca^^ latinas 
mme^ Utieraru. z triginta annis babuiiTeta 
cimmitai^ “fbozro ammone a nuUo viftim 
irafcente.aut iuranfe.3ut menticiite. aut va^ 
num alicidagent2.vel3|jperu vel infirma^/ 
tulifle fennon^^a tepeftaie fuerut coptas z 
bellinnecnS bcIfasXoptas quidc vtaiunt 
biuinubabiiittwnufa^tis elTicciv paflioi? 
mtm z bemones ejcpcllcdi. tMlin fo a par^ 
uulo nutritus in monailerio plurima inopia 
nabiliter miracula faciebat vt ignem in dntt 
po:«ret.z ncquai^diis veftis arderct. lUcif 
rum bellas mequid^no ptoculabancimio 
ciuiiaceD^cbattii berernoag^annuueta^^ 
tis circa centefimu atep becimu. 3ntea tame 
p^feptuaginta annis folus vipit in foliuv 
dine.tvffipadbancetatciciunado. zvirili^ 
ter cbuerfando puenit-i^uit etiam apcllis in 
egvpto cjcfabro ferrario.OuibualiquIdo g 
nocte bocop^ e^cerct vmbta bemonica vc 
latimuUerrpcaofa.cubecailicaretcmptabac 
3c iUeferru ogabatur cjcfotnacc trabens 
eam gcuflii in hdfXMciikftridcne z insc-a 
mifcen 84 >cnleffiigtjf 3 nicr boc cni ^fido:^ 
fuit:qui vndiip monafteru munies, curabac 
vt nullus cgralercf. fcd omnia neceffaria ba 
beret interiu8.nmio fcrapion circa bccc mi^ 
fub fc monaebos babens: qui omnes fic 
bluabac.viCjc.lp2U8rudo2ibnece(raria cb^ 
pararct.z al^s miniftrareccgciJtibuB. Dio^ 


Hiber 

p:£(;dcbat0ui cu pfbYtcr dfct facrifida 
cufis.omnc fifeciionc adbibebat. ejEamman 
otj(idtcaRdo accedcntee ad fa 
cramvftcnaitavteicpiarec motiecpmaltcii 
wfpiajnpfdcntiSnobaberent Euiogi^pzc 
fbYfcrfcrrarpfdenftlbabuiflecogitauonus 
qootuUbecadrcTcnientiu. eomcppeiictapa 
Um rcdarffud>3 1 1 quedic^ latenter cogitafi? 
rentfibi reuelatamanifcllabat.Ouitoali^ 
quidmaUgeiTiiTentrel ptauuconliliumba 
bui^ent ab altari fufpMebat mamfeflaa eis 
peccam quod c^anc.z indulgentia purga-^ 
106 rarfus rurcip^at.;2:>U8 ime^ rimi^erat 
apoUomibebaida.qut quadragintaanms 
inteno^emozabaf in folimdine: fpeluncam 
paruull in monte wino babeno. Sed p:o 
multitudine miraculo^ paruo n:mpo:e inft 
gnis eifecniaplunmo:f p:efttle;i:tituinona« 
cbo^£,o nanq? tepo:e mfaioptimi fludio 
fe pbilofopbabanf in allejeam^ia qaaiioi» 
iniliaviri:quo?.atq infolitudincmojaban? 
al4 circa marco teocgcbant.£pallenrer auc 
micr alios emicabat oo:otbeu8 genere tbe4! 
beu8.cuiusluitvita vt quott^ie lapides a 
mari colligeret.? annis finguiis bofpimt edi 
ficaret.? fabticarc fibi no Tatcntibusoaret, 
‘Hocdbp aut^tereoacibumfacidaat Tpoz^s 
ia8,Ttvenderet.eui8dbu6cratpanisvncia<5 
rom fejc.? olerum minuto?, fafdculusvnuo 
? adbibendu aqaa.bic a iuueutteiic riuens 
nec in renccniie pcfecit-^Run^ rifua cft in le 
cmlofopo:aW8.velpcdesp requietecendif? 
fe.aui,p wlunt3ieDo:mirc.nilTquatU50ta< 
do aut comedendo namracdptclfos oculos 
claudere potuiflenita Tt (q>z amededo oo:/ 
miret cito ef eiue o:clabercf.3liquldo ergo 
fomno grauamacu in ftcrcoze cccidifiet ob^ 
^2muui.£;cpergeft^8 aut? cotriftatus. 
fub filentio oipit. Si analis oozmirefuafe 
ris.? mibi vlterius fuadebis 0uod forte pi 
ccbat ad romnitaut ©emonequi nirebanmr 
bonis eius acuto tmpedire.buic laborati;4« 
dam OiAtCur ita perimis corpus tuai 3t 

tlle.qiiijmeinquitiUboccidiL'jiiamonc^o 
pjefbricrufcruncquiaDum facrificarctali^ 
quando fiticta angdu circa facru ridine aU 
taredittfctprdcntcs monaebos incodkc 
conrcribcntc.abrenterip odenteou^obanni 
quofp pwa oeus nofatur oonafie virtutem 
contra paiTioes ^languores, vt plurimos 
podagricostamculosbab^cs foluioscu 
raret.Jnter bos beniaminfenio: valde babe 
bacur Pono peipofims,Tt itoe medicamine 


i^ttanus 

tactu manus aut olei facta oratione fanarec 
cgrotO0.3Dunc ferut incidiffc in f dropicam 
paflione: ? cantu cius corpus intumuine. ve 
no polTet p ianuas ccUule fuein qua babitac 
bat dfcrri.ni(i ianuc ai 5 tabulis anu^ofitis 
fublatefuitrcnt .30 o-go paflioms fue tepore 
pene octo menfito ante morte inecUa laiiffi^ 
ma fedensicurabat foldiiter egrotites, 'Ro 
grattito'fcTeti8 quonia fueegritudini 
dcflet.Sedetafcvideniesconfol3baf.t Pe 
precabatur vtrogarent Pmm p anima eius 
t pe corpore n5 curarenc.quia t pu fanueffet 
nibilpfiuf mibi. .^acrutnfciriPegencc.fc 
runt etiam in iun^te valde manfuem.? fa^ 
pientcmemoriac^fcnpmra^piuina?. facis 
f doneum. z canto peo amabili vtpu ad DO;^ 
minidicorpusaccederetangel^et facramen 
mpreberet.cuiusmanuvri:^ ad iunemram 
braebn tancumodo ftiiflePcccbat inipicerc. 
^aebario to oatu eft vt faperet vlua 
mone8.buicoccaiio comurfionis comifiTuni 
bomicidiufuit.'Ra:Pu piierclfec ? oues pa^ 
rcercc.circa mariampalude ludens, quendi 
wetanm interemit.? metuens fugtttn folic» 
dinem.0.ut Pu tribus annis fub Pluo mor^ 
returpoftea parau bofpitiu fibi ferie in quo 
annis.ici:v. moratus eft.*p*lurimi liquide fe 
eum audinepicebant.quia gratias itlicala^ 
mitati refiamet faUmferu vocaret iUud bo^ 
micidiu no fpontecomilfum.quod ci, beatis 
mdiniscaiiiapuencrac. Apollonius auiej 
cum B ome tempus viteinibil vite monaebi 
ccpidiciflefcrcicns quia necfiriberc.nccar^ 
iamejcercerepolfetpjteretace omnia medica 
mina ? cibaria oporama taboraabus 
prijs pccunq3cdpar3bat.fmgulafcB ianuas 
moHa!lm'o?.a matutina circuibar.rrcpad[ 
boramnon^vifitaudo languentes.? mini^ 
ftrando quod indigerent. 0ui moritiii^ ^t| 
tradidit quod babebai iubensvc talia vots 
fcruarei. ^o^fes autc cu feruus dTec. pro# 
pKr culpas ecpulfus cllcpomo.0ui lairo;» 
dnio p^it^.bomtcidia mfta comifit polka 
vero comierfusrepente bumfmo^ pbilofo^ 
pbicvintttecomplctusca.£uncp proprqs 
vite femore fantafqs adbuc libidinum mo# 
ueretur.muita ablhnentia fud Pomabat coa 
pua.pancm folu modo comedens.? mulmra 
opus cfRcicns.Sqc auttm annfo pa totam 
nocKmftansorauitnecpgcnms tnclinatis 
nctRoculisin fomnd claufts. mfuperetiam 
noccanter circuibatallulas monacho?.? U 
gesas (ingulp:^ aqua compkiicrat cb (otigc auiocccmaufwg^Uttctrigiata ftad^a^ 
qua man3rcf.0uili^ii3oomaretcojpu9» 
pMOKmfamcvaUtudinc no amifu. icatur 
cm quia ou quamo: tucroce aus muafiirenc 
bo(bitiunuc5pKbcndi^ct omneaatc^U^I 
fafiwri^bumcrisimpofiwsadccclcfil per 
da, ctner.tn voluntate mon3cbo;^porK8 
^cis facere vdienniHiit ergoinluma pbt-^ 
ioropbuztembilis oemonib? ptefbYtcr 
infcincoitimmsvtjcuanniepene fepmasin 
toquincp. Sub boc Igitur impio fuitpaul^ 
oe libia in fettuno tninos quingentos mona 
cbodbabenambiiauteopcrabatar ncc^e 
dpiebatmiTiquod comederet tantu.O^aboc 
flute folumodo z veLiici quoddi mbtitd ba^ 
bens impofitu trecentos orationes oeo vno« 
qua<^Diercddebat.7nenumerofo2te Deliti 
qtteret.trecento8lapide8ponebat.ringuro:o 
riombus lapidem mittebat in finmn. Efpi 
lis fo ^pidibus ozadones feiebot elfecomi: 
plems. Xunc etenim pao> in rdcilloiebat. 
0 inuenniK vf^od femum opttnu; connerfa 
tas:quem nec^ cotpoiis fonitatem nec circa 
anime pailionem Demon aliquando Deo^u 
Stepbanusautemcirca mareotembabita 
mtperfecca Deges t integra pcinentia.0tti 
circa fejcagintaannosptobatiflimite fuit, cc 
Snibonio magno noiiflim^^nit itacp ma^ 
ruecasetfapien8;locuaone fuauistvcdis. 
mUanciumconfolabar animos -tad alacria 
ea^m !Vuocabat.l]d:tnecdrariambuladop 
uentrettaUs erat etiam m cladibus ptopiqa 
Denitp Duminfirmitate incurabilem inair^ 
nfler.t mediciputndamembtaeiusmddif^ 
fentille manibus tameoperobatur palmarii 
plectens folia.? ptefentib im per fuad^ vt De 
ribusbuius mundi non Dolercnr.nc^ali; 
udcogttarent.nifi De bono fine.Oeus inquit 
que fecit cuncta vtilm funt. ego autem noui 
quia buius mundi palTioncs^ peccaris eue 
niuni.? mdius cii bic penas foluerc. $ poli 
moztepcrpenia fufpliaa fuitinere. 'f^ioioute 
cum Dc Domo pati^ ad pbilolbpbumcon^ 
nerfvonts et:iret p wmifii ocnuo nuilti fe pjo^ 
pinquojumDccetcro foje viftinim.'p>oft‘4fl 
quagincivcroannosDumciusfotoi mvi<^ 
«ere? babiKrcmbcrcmo cognouiflet nbccf 
labat Dona CU 5 infpicerct. 0ua Dum ^ifeo 
puslpa lam^ndcuam ptopt^ea videret 
amigi.fcrigitp:cru{ibtts beremi vt pw«m 
^8^[®^Strtlemcfascft contdid^ iufe 

uombusfcmotuobcdichstalTumensqu?/ 
oani venu ad patriam, ^umep ame oomiis 


€>itauus foJjEui; 

liia ianuasacccITiRetTruttmnunciairctad. 

ueiHum veniente sofiraiia cbiifis ooiUBjoi 
]cit.£cce ego fumpioj qiwnto vis afpccm fa 
ture.Z:Sc illa graofiom Oeam laadauft.ae 
iUc oiarionc faca remcauic ad bereimi 3 . vbi 
fodfensaqnammncnit amaram eavlusell 
vfepadvlnmiimviK fue Oiera.tboft cnma 
obuumnuUos tUii: babiiare ptenalnit.£g» 
autem rcot-qnia per oJationej eam ad fiioa 
vfns fecetTtDttlccm.Oiuncnamalibi noitcp 
dantem otanonemcnicnt emanare. "Ha cuj 
movresz eins monaebi puteu aliquando fa 
derm.x vmamaliqnamrepenrcnt nec am 
piius ia 3 fodere altitudo pcnniitcret. medis 
oie fupemenit pio!.e otanone facta befcedic 
mfoiteam.i:uncp tertio percntrilTet terram 
ronc moc emanauit aqna. £um(p omtione 
facta 9ifccdcrci.eum potibus vt vel cca^ 
qnagndaretad bocinqnit n3 Birecms fnm 
tptopterqiiodvcnipacromed. ammoniv 
nmitaipftrnnt nimis cruditn. oagenisoi^ 
dimicpPifcipninmainiictntcvfep adnouif 
fimn Biepictcrpanemafliimnibil aiind co;r 
mcdiSfctomc onm voliiiflent quida ad epi 
rcapammrctraberc.nccilleponacos termo 
nibnseiiitareabfciditpzopt^ aurem Bi« 
cen3.3ammodone<pvalentSmcqnifi;ppao 
tiraroidinailoumecclcfiadia regula coif 
po«perfecios eicquirai. fitoinde oefccndg 
tibns iliifip oenuo rcmeanribus ttccg t>ic^n^ 
tibus quia mozS perfectione potius cedefia 
(pcoq)oti8Cicquirat.iurauitenainlingn3m 
fuaabfadcre.fieivimniicrentinfcrrc.Oao 
audito qni venerant reccircrunc. 13idebant 
eiB q> magis volebat per mtiflima viam iu« 
cedae$ inalto pofitus gradu femp oeptes 
cipino fotmidare.Supcr qutcntmrcquie^ 
fcet Ipirit’ oomini nifi ruper bumile z treme 
temfamonesfuos. £ofiquidttepoa fuit 
cram£u3griU8 vircloqueiiirimasatm ra£ 
tidimtis a gregotio na 3 anseno occenter cras 
dittis.cumsaia fnitarcbidraconus. ferat 
cumcnimafpecm polcberrirau. t drcacul^ 
tam veflitus otnamm. Cace eam quida feo, 
nato! 5elot4)as.vpo!i fueeognoailiet ctTe no 
nntma z motiis parabat infidias.Oue ad 
clfectu pcniem'rcpotucrunc.nilI ei qaeda ter 
nbilis.efjluiar! vlftopicdipdit. t^iditem 
in fomnis qaafip aiminc fuerit cSpzebcno 
raaferroiuiancnts pedlbtto matiibarepad 
dUpliciam oacererar.qood oS fierctquidaj 
peocoliteoangclium z pzomiiiteuinoe vius 
colis el&fotacndtt 3 .ri ab vd>t condaminoa 


Hiljn: 

poKfana t>iCccdereUi<$ copaUt iTbi uircini 
famlo,pmim.3ttltc taaiseaiQtip&Dkco 
pUrej)mifit z vinculis foluris c^jpctrect^dl» 
ac facrc credra Tifioi.Bicula ocdmauitXuc 
ab v:be pftantinopoUtanaoifceflitvenii in 
biCTofolvma.jFuoiitetia inrinocozura non 
pcregrimfed^juintialra vtii pbilofopbie^ 
ftojcira.^nterquos fermr mrtas 0sbnwi 
fiiUTe benismrati8.0ttmiflifniflraf quicps 
r^flenttsaimbepojcarentepl» venerunt 
ad bm9ccclefiai.0ug oum inuenilTmt veLut 
vlcimumimflrScandelasecckfie pparante. 
inteiTo^iierutvbiciretep8.BtiUc.£so in^ 
quit vos epo n0ciabo.Ocep irinere fariga-# 
«isadcpmbupiizaBJofita menfa pauit^ 
valuitpoflea minifterio copleto cibo?, fe ef/ 
<ebi]citepm.BtiUimirariviru caufasape^ 
ruerut z reddita reuercntia ei oederui fugaj. 
XuciUe.noinqmtoecU'nabo q^meifimiles 
Ubcriflrimefttraperttt.fedvolra eiciltj pccpca 
fufcipio. :2?ui^fraterSalom5e?;negocia« 
cote puerfus.admagnupbie culme euecms 
eft.!&oc ipecpiphani^quipoftca c^pt? fuit 
eps.inter beremitas majcim^videbaf. fuit 
ecilincarrtsprogenis epspoltvitu.qmvc 
fer0fibi^fe(rtt8cft.mfreu epipbamo reucla 
tumqtvidiiletimpatotS pl^ncinit qucad<» 
modu ei beus futura moilrarct. z inberet vt 
qi5 ei Picerct obediret.3pud bos ita^ tan^ 
abflin^vtgebat.vt^termulta ieiuniabS 
tcseo^vermiboebulirct. Bliuil^oquenda; 
yfi;^ ad oaoginta annos pane ferutpenims 
no guftaire.'£)eliodo:? plurimas in fomncs 
bujciiur nocira.ieiuniocB feptenos ptinuaifc 
Pies. 2^ultiquo(]^apbpalefl:mIzfYrilat« 
pfas ^erc monacboifquo?' fimul nomi^ 
na pfcribere quifp ia voluerit multos impleo 
. bitlibtos. 

C^beodoticus. 

Capituluraaf, 

O fiqutdeqjc m ceflanKnopoIita;. 
na v:be cSpicbcndcntcs arriani 
damrel(6ioni8pi£prbfttTO8.n>f(B 
mfttetcBinnammmrcmcmt irabftcflin pe 
laeus.alpeqnitpe in alia nauifcquetite im« 
millb igne crem3ucrat.0tio facto fanctivi 
ricuigneatcsmarepngnatcs nauifTitnelut 
abfopti a mnpbo mamTtj eotonaii. 

Capitulumaif. 

‘I? antiocbia^l^o valens plunmotS 
po»c$mpMtiis, sib? Utsntu 


lS>ttdttU0 

gciiteafcpiHdciB.necnobcraicI.Tla^sciHi 
to fcftiuiiatcs agcbantoemonih! mimllraf 
te8.;£tpoftmlianBm a ioniniano^dolatrit 
TamtateBcpiinciasfloOTcrariitspertnilip-e 
iouiBCuUSatipBjionYfii facratpccKrisiam 
nb in occulto tancpfub pio impatoiecclcbta 
bapfedpmcdia platea vaantcsvbitp carrt 
bant.311i8 tantumodotiic ptinccps cratini 
micas quiapoftolicaboctitna pdicarcTide 
banf.e qs pnmS quidc a facris bafilicid fe 
cit cppcUuquito 3ouinian’ famoiiffimuomi 
peratos nouaseditccclelia. Ca<B in motefa 
cra cclcbsaretbymnis laudatcsocu. e oiuia 
nia illic cloqutjsEfrnctes.licct acris adiKta 
fitatSfcpi^fttllincrctaliqnpluntjsaliqiiado 
nimte.aliqii sclu.frcqntcr ignis ardox ina« 
cerati, nccpin bmoilauditooiuims cos frui 
Emiril.Sedmifli8 militih>cfrngamt.Z;nc 
llauianus aupoiodosua vcluti qucd^unio 
gnacula iaculisimincntito rcfillcbat. "Hain 
cu mclctius co^ pallos feoefum bcgerc co^ 
rcrar.illi cura gregito adbibebat, lupos qm 
dcmabiicictes jptia, fortitudine i lapicntiti 
fua.ouite3Utcurac5graaiugiteroficrcntcs 
Cse montanis igif locis cppulli.contr3 ripas 
vteini flnminis pafccbat ones. "Ro em patie 
banffmifrabelitascaptiuosibabyloneos 
gana fua fRfpcdere.Scd laudabat creatose 
1 largitoseoeii in orni loco bominatibiset^. 
Sed netp in boc lococoncilin piosii quietu 
efle gmifit bollis feruo?. Cbsilli verutame 
pcosdiailloa mirabilis pallosis magni bi< 
fcipnlof adeperdnn fanctasonesenniribs 
(puaiali^afcua miniltrabat. £i biodbsns 
fepiennmm^atqifostilltm^Telat quidajto : 
uuts pfplcuns arcp tosres.oues qnide psb^ 
psias irrigabar-lupop. to blafpbemias peni 
tus Biluebat z gener! fui nobilitate fpembs; 
libcter fnliinebat qualibet^ Sdecalamitaib 
^lauian^viroptim^i ipfegencrc nobiliSi< 
mnsbonefetbfolaiudfebat elTe pietatem. 
eTdntpnerepetcitatus.mapimn Biodbtn; 
qnaSqnenda induito^ eertaminu iung^at 
atbletam.3Uo namp tempose non condona 
batnrintaccdeSafticacoUegia.fcdagehnte 
mnlta folatia conferebat confiliosnm. z feri 
ptnrati.e qepoStionu. £tBocto:csqaidcm 
contra arrianas blafpbemias tendebant af 
cu8.3fte vero Tdutdtquibnfdam pharetris 
fnc mentis fagittas cb^as ofRrebat.e no 
foln Bomufed ena pnblice bcrcticis rcTifies, 
rbetia a>j/. fadlius cnimpebai,; Ube^pfa 
^ndebataraiKPSi 


I 


Capitulumiil. 

%Bmhq3 ifs^Ubosabat t>euotud 
afraffeaaii^puafattoncinalioloco 
pl^pfunusOBCtnoum falnti foc 
qmcdpponss.z rpclunci oefcres p:op:iani 
pailouiCB rpci0:c8asgrdfa9 cft. Duantas 
^ virmas Diutrias pgreGauttnuncrdme 
fngftuumeft.l^rtttfafirmnodoet^ocbcf oi<s 
ti.quod biucb^tocTaUkpcurmSbo^c 
partcflaui^currfcozatcsarcapaUrin: a mc 
ridie po^tiats rndu^ mtred 

Ctrcdfaababena.JnrerpaUctu t ftumai 

pist^cit.qeiSfcdi^c3ef:vibc mtmtadfttb/ 
urbanos agros.^^er bac platd D0 tranfilTcc 
dfr3£re0adboftiliaccrmmiBa^crabat.vtfa 
eris ouib cnras ncceffsme cjrbibcrct. 0ua 
quidc cura cbnftiis tora vira Tua m boccala 
mitanslocolaboMuit vtoues que peruram 
? erranerit ad recta iramirc z>acerct.'iyuc oc 
palatio rcfpicics imgaro: viliffimo pallio ri 
dirindutfi.ttnlongeuarenecmK celomrp 
pcnnte.CucpPinlTctquidaqjiftccffetafrac 
tes.m q citiitas vnmcrfa pendcrct.Picit ei im 
Bato^piemibi rbi vadis^atillcfapiemer 
rudit et psnie. ' 1^20 mo m^tojami^ impio. 
ZTilc im^am-Opotut te ©orni inquit ojare 
fci5m monaebidi moic.Sc ille fanctiiTunus. 
optimcmquitoicisfi ficquot^ Bfftittcrc®* 
boc mcfacereopot^act B bacKn’ 
ncccbjiftioucs pace pftitia fruerenf. Omd 
^0 mmulni mapo comouenf.t picuUonus 
impedit ne captiiicten^^nf. necdTc cftrbic^ 
oifcurrereeafc^ acapfiuitatc faloare-^cd 
©icmibi rrlqmlliflimc imparo 2 .fi pueUa cf^ 
fem in periculo rcfidcs.tadlanavacans.ri 
derecppatcnia ©omu ignito cocremart. 
me facere c5gruebat.fcdere intuo z ardente^ 
wtempnercpomu. an certe ©ifcmrcrcybicg 
aquigrre.t ftamas eptingucre.Crcdo qu^ 
©ida B potius fuifle facienda, id enim pueUe 
Iniens dtopus-t^ocgnuncagifimpatoa. 
2Icnlcpmpacema ©omu noUramittetefU/ 
mas.ciihirrim^ vr eas veloctVcr c;;tingU 3 ^s 
mus.lxcitlooicctemcerminamsquidc ta 
cuirimB3ro2.T^U3 quide cubicularius int 
pq-aimtsafparc rcfpodcnsriro fancriflimo. 
bmoi dade nofetf pcmiUfTe.^ em babtoat 
MUiacOTa.vt>ipoftbccverba oefccndcsvt 
migaro2i pararo utgrcfliis z mcnapoiiTus. 
gaqaafemenrc Dcfcendit.ibicgncftma*^ eft 
»wbacimpaf02ccpcct38 vteo renudans 
»wwrcrur.ii(>$tard^mifu altos viros 


Bttmm fo.ljEuiii 

mr moiarcf.at aiimgrelTi:vUcriii (Uu in r» 
lio fmiltescfu netu uti; foluiu 06 sumnu 
dam fniflet ieuati.cotjnoucfi ^mte otatois 
afratte. nSifiabimpijs oogmatih) rccdTcrt 
fed fm pbaraonem in>luraiU 5 cll cot eo^ 

Capitulum, u. 

3x itae^ t^dlatcmlianus ramofift 
fimus folttudinePcreUcca. venit an 
Pocbu.'Ba cum beretici foliti fai^ 
fartire medacia. buc virii fue ©iceret elfe pta^; 
ttitatis.miferut ad cu lumen veritatis. Aau^ 
nusatepoiodotnsparitert afraftc8.acatifi 
virtute florentem qui poflea bcneftiitepus 
rogantes vt mftis boim milito fubucnire ec 
aduerfario^ fallacia redargueret. vcrifan% 
©ogmata pfirm3rct.38 § vir fanctitrimus et 
venies z rcuerces z in ipa majeu tivmteqn^ 
ramirac^ fecerit. in bf Itotta ©eo amabilia 
nobpfcripta retulim^.Ouia to toti^popu^ 
Ius duitadad collegia nfa pucnit.millu fan 
cruDubitarc pfido 'Kes em inopinabili ad 
fe probant vniuerfos attrabereSed mapia 
miracula ille vir opatus di. ctii veritade bo 
ftes nequcfit ©encgarc.'£>oc em z in alecan^ 
dria tpto pftatqfccumagn^Sncboni^. De 
fer^ cni foUrudin^ totas drcuibat vzbesXaf 
tiifacies vniucrfts.quonia atbanafi^ ©octri/ 
neapllcepdicaiorejcftarct': boftescflcntvc 
riiacis pticipes arrq.Sic igif fdebat fanenf 
.fimiviriq>r?po 2 ivmcuicp?grucrei 'zquan 
doopiiserattruiquictc» quadoneceffariutn 
foUmdiiu pponere dui^teo. 

€aprtuluni.ut. 

Bitigif illo tEcin c^irdi; famolifi 
fim^acepfimas in cdla reciufua n 
fqcafltm annis UE.® vifus m<B loai' 
tus. Zcnmati” mirabilis ^5 (jlicctoculojii 
acttipcpiioaref. Oiatft dratibatpfocans 
outalopifcg rdiftes.-fSiopf qna canfasmos 
iiacbii3ei’ccllnlj?cranaueft. Sj traian’ 
mgf militS fideiiliim^alia d fabjidf mtfo eu 
fomtaniilio.Sboc itaip tge fuit dfre inedife ' 
fa.inaic,tJttria^oDidim’..£! cflreSYra 
Tfus lingua fpinritaf gfc radios emittebat. 
OailicetnefdrctBocmnamgrccam.rofioa 
grcco!amcnidiroftprcdargmt.t todusbe^ 
retice pranitaif infirmitate midaui.£t quo« 
niam,rancarmonios bardifanns qiieda can 
tica compones t ipictate mclodicefuauitaii 
Emilces illidcbaiandiacs t apiebat ipdte, 
3flefijmeainde?cei?’.ptet3te candteneEiBj 


tibet 

fcmt.t audictitofimucjiimfetvtile medi»! 
ificn 3ipofmt.£iueciiiiicjirifipbato¥. imr 
(trufelliuimtcsbactcn^dfiduntdarioKa. 
tSocratee. 

Capttuluttt.utf. 

Bm igii imeatoi BaUtw lege pte^ 
ccpi(rcc.Brcqncios efle in aicpai^ 
'2 ^svpto cuctos ojtbodojcos^tnii 
Vaftabanf.ait} mn<$ ad wdida tradebant 
alp verbchb? agdjant alp mittdjanf in vin 
cula.plurimacB fuiplida aduerfus qnietj 
mato^ mg<rebant;£i on bec in BUe;sjnr 
dria fitret fm tucij volntatt ftiiflcteg in an 
tiocbtl reud'rtt8 £^u 3 oiU 8 . mojcad monafte 
ria B pftimta ^cdTcrut mafiifter miU 

tum cu mtVimcttne arma w^. zXudua arri? 
anu8.£uc^ plurima virid fanetis mala face 
rcncneceoarlto modo fuearent Bfuafione 
lucq patres monacbo^-miminf in e.tilium. 

3ntcr^scr3ca^acbari^£grpR«8* 'Calcer 
aUcjtandrin^./Cucp vcnilTent m infula quan 
dam abrq>tl cuuifda filia facerdotis a pemo 
ne clamanti illis rtris. cur venilK bine nos 
cppdlcrc;ruio ozacioibliberatSpatri rcftifu 
«nc.z ad cb:iftiaimatc facerdote fimul z rcU 
quos babitates m infula perduperunt. 0ui 
moj fimul3cbJa^)ndcte8.fo:ml t§>U in ec^ 
clcfiamucatterui*Saptifabanf emiofficia 
cbzilKanitat» gratiflimenocebanf. Sic igi 
tur^ierpfubftarialitaosfide. v»K mirabis 
^babilto^es effecti funt-aliofi^. fanantes 
firmiotcopib ollendcmnt fidt 

Capitulmti.uiif. 

O fiquide tge riru aliu fidde ,pdu4 
^oeusvtp eu fidei tettimonuiper 
biberet oidimu mirabile viru omi 
t0cPoctrinaflo:cbaf.3®cu paruus adbuc 
pjima litterasclcmcta ooceref. palfioc oai i 
lo^BdiditTifuinXuiPeos^? vifibiUbocu 
lis intclbgibiles pdonauit 'Ra qP B oculos 
PoccrinbpotuitaudiiU vigllann cognoutt. 
0uioua puero faiirefingcniofus.Tinccbaf 
etiaaaifcpfpideces.^acUe n^ regfas gras 
maticeaC($retbo:iceai^ oidiciLyCum^ rc-i 
niffet ad pbilofopbil mirabiliter n^alcticas 
arifmetrica.muftca.a[iafc^ pbtiofopbict>i':» 
IdpUnasntdiotantoi^ttcodidi^uavtcele-^ 
ruerobuiaucriteuq oculis mfpeccoab ta^ 
l^Pidicifret.S 5 etu w^nouQcp teftamctu 
ficefccte cognouit vt mltos edere libtos fci 
eu.z otigenis op^oepncipib.i.periacbon t 


30ttaun3 

terptetat^ ineiscjcplanatiocsreli^ttjtimiad 
i=erf cm cu antboni^valetis tge^tef arria 
nos vemfTec in BUe 3 :andnl.vidifle pidima 
ei <0 Piciflc.TId te pmrbet o pidime amiflio 
fcnfibiliu oclb^ tales etem ubi ocuU Pefunt: 
quib z matee z pulices fmi vtiqs pni, Sei 
gaude poti^.qm babes oclbs^te'^ id ange' 
li contuntB js videfpe^z ei^umc infpicit 
C^beodoiuus. 

3dim^ ab infantia puaf^bcnlfe. ^ant 
matica-reibojica. arifmetricl. geomcss 
triaz aftronomil.z filogifmodSnlloteli8.t 
eloquentia platonis.^ditu Dididt.no qaa« 
(vbecveritateerudir2t.ScdtamSarfnawi 
tatis edfterent. 

C Socrates. 

t^onil alt^ cjc nob ft^dine nofcunf 
errare.necdrarium eft Ondcre.qm al^ 
eftgregozi^pSticiisojt^ejc ‘Heoararapon 
nnimisantiqu^zpifdpfe oti^nMPciflo 
nac^ gregotio mlhis ellf mo inatbenm zbe 
hto.necnoz p5to. t vtitaPicaf mmiucifs 
o:bcfja?..38 cm cum PifcciTifref ab atbenis 
tenic t berito.ibic^ tura legebat. £ikp cogno 
uifiettccfarcalibosracrosoji^e ejtponc 
revenitiUueet^ianatibes magnilocJilU^au 
ditur^.a ^ rer^ pbia erudit^. euocaPb pare 
nb remeauit ad patria. vbi^dem Pu eltad^ 
buc laicus ptma figfec Epotes curado pe 
mones g epfase^cpelledo.paganofcB fmoni 
bus t ogib fibimet fubiugado.^bui^memi 
nit pSpbd^mart^z cufebi^ i Ut)K ^&Pcozii 
gene pfc^fit./iiii ggregoii^ anPqu^ ifte Pi^ 
fdpfs Pjj^cnfe.t alter na 5 an 5 cn^ fratertp ba 
filq.^ittpali^Stcgoti^alej^rtn^arriatf* 

Capitulum. ijE. 

Bt^eitate nouatiant babitltcsin 
pbtYgia.felliuitatepafcbemutaue^ 
rut0uo autgeftfi fitoicl.p:imo m refd-is 
cui^rci^a circa pbzigta-paflogoniotttCB 62 
tes feueriVcfiamcaregfa pfud.nonAf p:e 
fbtfftabcccKeromanec5ionefufpedif.qrS 
CoinSi^epQ fideles 4 facr ifia^at fge fttS 
gfecunoisanecto icoionereagat. bac 
itacgdfegre^A zad epatuapfottib fuis 
epis euocac^.fcribebat e<xtn6.nc eof 4 Pemo 
nib ime^uerat ad facramta fuiag^Xs lui^ 
r 2 c 4 deadpnia 5 .remiirionc ^oPcirelin4r2t 
prln:cUi^foli‘’ c peti oimiitcre.X;al^ q>^ 
micipiet^ t rnaquaq; p:ouincia.fcPm pto« 
ptiosfenfus refponfireddebant.£u 3 ergs 
iUc mandarccvtnonopomtet facrisintera 


HitJfr 

cflcmvUcrflscosqmpoftbaptiTina pcccaftt 

cSmifilTfm quodPocit SiimoMe.Ctuibufdl 
qmdcridebamramarantmist ourabmuf 
modiresiiU.altj vero velurimfllrcctlfpfu? 
fcipKbaw.^nrcrbec motaqttdhomvcnc^ 
runt lufcrcllojn^lq romani pfulis ; que rc^ 
milltonepcccanuhjcttapoft baptifma^jmit 
r^anf.SicersoamboteOmerfa fcribcnti^* 
bud'ze;cPmmi8d(^ui)8ruo8 fcnruartrma 
tibus itnguU pzouimtaUu Puterfaa funi; 
cuttrentcnnas.fanltd uaiK^fana rep:omtf 
h rouinioccnam reliquo t^oze Deliquer^ 
0ndeTidcturqma $^m6U.C3lbb2C8c? 
alie ma^is elTc nofeuuf. 'Bouatus irat^ Ucec 
p 2 opter puerfarione fubnliiliml fegregatie-^ 
nr rcmenpm.rame n$ nuttauicpafcbc folcn^ 
n^t(mnl fcdmparted befperiast iamitle 
cclebJabaf.3^'ttircmap»diUo8poftcqtti> 
nojnum ab oUm.-z e,c quo cbniliam e(fe cepe 
rant.Sedtftequidcpollea fub perfecuiioc 
valerwni pjincipiemiartifrmm rerminauif. 
bi}^oqtne,teonomlbabuerut.cittrcp fiicrc 
parcict^rfacco concilio paucop q>ircopo^ 
ruia vico pa 3 eno.vbirunf fontes Tagartj flii 
mini8.rcsu{a^tulcnintrt iudeosobrerua^ 
rencasimafacictes. z cucisagantpafcbecc 
{eb2it3te.'{Sottea tameetianouananof cccle 
fiam^pter illud concilm nofdf clTc Piuifum., 
£o r^o:coum l^alennman^impato: nui 
Umbercfeingturbaret.poftUbcrm romeoj 
mafus o:dinaf epifcopus.rimul': rdinus ep 
OY^>coiiociu8ccclerie.inbafUica Sfeim^ft 
Latentcr.Ob quirem multis fedttoe tue ma 
icimini anuiiaducrfione punitis, remoto rz 
fino Damafuspcrmaiifit. 

GXbeodonetis 

Capitulum.jf. 

'Bncitac^apud befpcnl bamafud 
romanus. i ambtofius mediolan^. 
rpinralib iacul» feriebat boitcs^cu 
quito etii iUi^ ad loga ^erltejrilia peitinati 
li ttcrj pfo tfabat fuo s. z adu erfarios beOrue 
panLquos oiuina peouiddia subernato«» 
lafluctuatioepparauit.i militum fapieniilli 
mosbuccsinpteltis. 

_ C Socrates. 

Capitulum. jE|. 

JWbccigifvalcndman^imeates 
^peric:c6fra legatos rauromata^ 
■««. furojecomoms. cniprfb 

«Tcnam ftu^ai fanguinis ejepirauit. coCula 


i^ftami0 fo.IjEUufi 

tu gratiam tercio t cquicij TicelTmafcpiiraa 
sic mcnfie nsu£b:ia anno viteqninq^ima 
quarto impcrij.nJSuomotietc: rtalicmilK 
K3fct:K)Sic poftei^ mojteralentimanu pue 
rrnneinn filiu ad imperii culminajmefcrnt. 
£.iii-impcrii fert copatrn’.Ucet ingrate qS 
eis ignotanb factu fit.tn pollea fnrccpcrOc. 
35ocitacg modo valentinan’ innioj m pa< 
temo (acceffit impio.^s em natus eft se Ju 
flina.eB rinete fenera pjio« pmge. Talentmi 
anas boemodo supiflcj)ba£T.co!e.3uftns 
iniline pata cii elTet piecni indee coftaci) t2< 
poeibTiditinrommsqmep se ttro femote 
imperialf purpura genuiflet. Cneg vifio per 
multos rccitarcf.ad pllaeii aures rfeg perne 
iiit.at illepfidcrdsfomnm tan$ imperato: 
ce eo nafceref.mittcs occidit mllu.£upfitia 
5nflma eu oepbana remanfiilcta patre rirs 
go Emafit.1ioiicn'o!C ifio rpe piienii ad fenea 
rcnonciaiadqaafreqncti’ veniebat: amaa 
baf.iia vtetta eu ea balneis vteref. £uneg fe 
uera fcdi lau3tc.3nftinaoiHtPifpefiiret.pal 
cbjitudieobligatacft.:Bi,citimEato!i.q:ric 
cctfpeeiof3#’go3nftin3.vtetia!pa licet eflee 
mtter.cptnamotclltcapta.at J’o imEato: 
cP f moc pcepto 3uftinam Bucere tractabat 
vf ote.n5 m fenera abijccreet ij Gcian%era t 
ttaP.que pauloante firmaucrat iEatoje.iea 
Geitatp^ailitpubliccEcinitatcsjpofitafan 
jcientem vt liceret volente b:e suas Vfojcs. 
£litpporitaicpbabercf.3aftme ipe pinef 
«ftcf q naPell valtenian^iunio:.: ftlie trea 
iafta.gta.gaUa.Ona9Bue4dS i iTginicatee 
marcrnt.0alldtopoftea malo: tbeodoiiua 
uiiEatot oufii v,co!c.'Cf q pladda filia nofei 
tnrci cfleipgcnita. "Haarcbadiu : bononS 
efplaciilaiiojepiugebabttiflceoGnofcif. 

CZojomenns. 

€apitulum.^tl 

'Rterea vates antiocbwSrzic bege» 

plublfltialitad cultotcs vcbemKr in^ 

fcqbafmTi lib Xbcmcftt} reuocafi? 

fct.i 4 B 023 ueratq 2 ettnooBt«ce infeilu 
l>ifco?dilcecfiaffeo9.bogmanj.qn enlap^ 
paganos, vitra trcceta^ fccxaz Oifia vidercf 
? bogmatc.lpno infnubmcifa c? 

ufrerec.': fOMeDOco^upoQ^drcf.ounofac£ 

Iccogfcift Oiuerfomofiltftcafiqtin^Tnufqf 
CB ampli^rimeaimu itcgritaie d^ pfdc t quo 
aut qtis qnmfi^ fit tim£.'2?tj8 tbemd^ ra-j* 
rfocinatoito aliqnmlu miuoj fac^dt impctf 
ratot, CSoeratcs. 


Eibn: 

Ontame omnino fc abindignaBoe 
rurpendt[.fed(i}o mosn: imponeda 
facratilTimts virio Bcccrnebat cpilia 
ftonec ci’ impetu caufa buinfccmodi rcipu« 
blice rcmomiret.Sarbari tranobiftra collis 
tatuquiTocanfgotbiciuile bdlum intcrfs 
Buabparrito comouerut. dniuo pcrat fn< 
digcmuB. alterius atbalaricus. pna^ 

Iui(rci3tbal3ricu8.lridcgcm’cofusitadro;! 
manos eotutppollulauit aniciliu.0no cof 
enito valens pccpittbtacicmilittforTt bar^ 
barisaupftia comodarent. boc folatio vto? 
atbalaricus cfltin fugam verfus.Ob banc 
ergo caufam indigemus voles aliquod be« 
neficiu recprapen6re valenti: cum luis onrt 
Itibus bogmata eius religionis ampletais 
cll.vndebacicnusgotbi arrianicncnofeun 
nirXucquida vnlfUas gotbop. epifeopns 
littcrasgtnbicas adinuenit.a forpturas oi« 
UinasincamcouertitlinguamXumigirar 
riS folu fridegcrnigotboB fed etiam atbala^ 
rici vulfilas edoceret, tue atbalaricus viiKs 
reli®'onepatriam violari: multos arriano^t 
futpltctjstradidiK^sarriani marttresnuc 
aHKilat.'Bavcropo(lranltu oenuo interfe 
barbari compacatua vicinis gentitebuno!! 
rum aeptccabauf.fippulfiiB Begprus ad ro 
manoi^ loca conftigiuntfemire potius vole 
res imperatoii.bocoumcognouf(rct valens: 
nibil futuripuidens terras cis tnbuittbta/ 
ciarumtarbitramspicparatufc cotra otnes 
barbarosbaberefolaau 3 .acgptcrca milites 
Se cetero negUgebataeosquiBudnm cotra 
bolteselabotauerat Berpieiens. qui^ colla 
totcspuincicp vicos t ciuitatesp vno quo 
<S milite octoginta folidos erigebat: qui on 
dum eof tributa relenaucratapoc ergo fuit 
inirin vt illo tepote romauop refpnblicaca^ 
lamicatlt!>fubdercf.Barbari naepentraebi 
amtenuilTelicenterromanoppuinda Bcua 
ftabant.t5ccandie8 valens: cu abottbodo 
rumcrilti8n0quicfccret.tttctame baefene 
ceffitate rnfpcndit.mrbat'’ em ab antbioebia 
adconllatinopolimvettit.vndeetia aliqnan 
tum cbtiSianop. perfeeurioteflauit. 

G^eodotlm. 

Capitulnm^iHit, 

"H terra vales impcratosBugotboi 
rom gente comomlTet ad p:eliu aptS 
Solb;um.tuc fam^vires fijc infir< 
mftati8agnorees.miritad fratre folatiape^ 
lcns.3t ille rcfciipfit quia reli^ofum no efv 


J^itauu0 

Icf talem viruiunare.qm'8co rcbdliseirilte 
itt fed magis ede iullu vt eius fupbia fedare! 
mr.Guod Bu ille miferrimns 3gnouiiret,ti« 
cet maiori nccefritatecondrictus. no tame a 
fua nimietate cefrauit.S; fuit veritati tebel 
lis Xberentiusi^mr inter bcc victor renere 
fus eft ab armenia.vir optimus tpiemteBee 
ccnterornatu8.buciulTit valens pofeaeBo 
na que vellet.at ille quod BecAat pium vie 
rum cogitare rcfpodit.petijt em non aurum 
noargentu.nonprcdiuno cinguluneepBoe 
munuSed vt eis qui p apoftolica Boctrina 
pericula fuBinuerant. vna prebcreuir ecclee 
fta. 3t illepetitionem epfaipto fufcepn coi 
gnofeenstque illic tenebant adferipta Bifra 
pft eumep alia poftulart prcccpit.® erum 4« 
le colligens verba precq. fufeipe inqutto ira 
perator-t babeo Bonu. aliud j’o no pollulo. 
tntentiSis mee iudepcH vniuerforum iuelcri 
jCam ergo vales tranfita boUbra veniflet in 
tr3cbi3m.prlmuquidecof}anrinopolimc5' 
moratus rilpreparans bellu.8cindc Zraiae 
numcnejcpedituptra barbaros BeSinauit. 
Cuepremcaflet ille 8cuicm6.Berogabar. vae 
lens rins molliriem t caufam umoris aferie 
bens.atille vfus fiducia viro fortiliimo eo 
grncute.non inquit impator ego fum viems 
Sed tu vicoriaj prodidilli. BumBeo rcfiflis 
et dlius folatia brabaris facis pocinsopore 
tuna.&uem3 te ctpugnaiurp illis puguau 
tneccflccIlBeu fequivictoria. annefeisds 
ab ccclcfijs cicpulifti vel quib eas cotradidie 
ftulOcc eade arantbeust victor magidrimi 
litufuntpfcfli.-r impatorc netucindignaret 
ammonucrut.aiunfrcmvfaac monaebniit 
babente ccltnla dliccu vidaet eu cgredioitt 
ad pugna di damorcBirille. Ouo radis im 
E3tor.4dpugn3Baducriu8 Beu que no bae 
bes aditttorc.3pfecfB cotra te barbaras ms 
uit quonia t m adiicrfus eu blafpbcmas lin 
guas plurimas inclcafli.t quiri pfallunt fa/ 
era Bomfbns eppnlifti. Dmefcccrgo rebella 
re-t lUe fadet bella celTare.Tleddegregto pa 
ftorcserimio8,tvtctorialmc bello eripies. 
Sito nibil bornm.licagcns.pugnarcc0e 
tendi8.eicperimcto eognofces quiaBuru eS 
tibi c0tra ftimulB calritrarc.tqs netp renere 
ten8.tcperciriivcbemcntcramlttt8.®ccra/ 
mionauteomi virtute clarusvnraerfc Se? 
tbic prefuL babens jelo fidei cor aecenfum 
procorraptioni Oogmatut iniquitatibrqa 
contra fanctos agebat, valentt fepe redargu 
iuclamans cnm fanetiflimo Banid. Xoqurii 


i 


Utor 

liarseKIlimontjs niiemcofpccturcgiiitiict 
non cofimdcbar.Oua tamen gratia barbari 
arriano fini ridaiilan® otc narraboXcm< 
potequo traniEantcabyUmm pace cum va 
Imtc ft:ccrunc.mncptcfcns cudopius fuggcT 
ntuiipcratoti.vtcigotbicbmunicarcm.!>n« 
dum cm siuinc (amtie radtjs imbuti apolto 
licie uogmatibusparccbanf . Comnnio in« 
quit vnius Dogmatis, firmiotc facit pacem, 
boc valens laudans, asucibus gotbomepe 
git.vtbogmacuquotsconcotdia retinerent. 
311 iTeroOicebant paternam fe mutaret»!^ 
etrinam.£tcuilU)tempo!evolftl3seireteos 
rn ebriftus que valdefequebanf. cinfip ver< 
ba qnafi leges imobiles ellimabai.buncver 
bis pccunqfqp flectens eudopius egit.vt bar 
bari comunionS amplectcrenf tmperaiotis. 
fic oeeipiens eos ac Bicens.ccrtamcn elTe ver 
botunonbiffcrentiusogmatum.0namob 
rembaetenusgotbi maiotequidempaMm 
filio Dicunc.crcacuram ^o Alium nequats ai 
icere panunAliect boeaircrcniibns cbmunio 
carevideantur. 

e Socrates. 

Capuulum-jEmf. 

Ocitatgtcpote ab antiocbiaaifce^ 
dente.c5fottati funi quiab eo impev 
ratotcpcrrccnifone paticbanAcima 
pmealeie3ndrini.1betroqui^reuertcntcae 
tomacum litteris Damafiromanevtbisan« 
dfiiiio eoArmantis cofiibliantialitatis fide;, 
et petri epifeopi robotatis otdinationepqno 
facto populus fuiwta fiducia eppulit lucui 
et rcdupitpetrum.Sed lucius cSftantinopo 
linauigauit. "(Setrus cum paucii vWITet tcra 
pnareliquic fratrem fuS Zbfmotbenmfuc 
ceflbtem. 

CapimlunirjEu* 

Otro valens imperato: cum triceft 
maaie^^ai) menfisfqctocottfolao 
01 ruo.ei valennniani iunioais fecii^ 
^eonllannnopolivenil1et.inucnit populus 
in mefticia conllimtu. Sarbari na® e tbrav 
ciasaircttrrcccs ctiaconftannnopolcos Cabn 
orbanavattabanunon cpillcnte qnieisteli 
Here foniter pualerct.0ui Bum vf® ad mua 
ro8veniltav:bis.afflicta ciuitasmurmn^ 
•^aynaucos imperato: illic cnocalictBS 
nec refillctet a magis bdla p«>traberei.0ro 
CTrcsigiraragcbanmr.aillicimperatoiicla 
■w*iit.&aanDa.{Hw8pHgnani^bincat 


0ftauu0 iPoJjEtjE. 

coifu imperato: vndecima Bie innq menfia 
egredimr.intermiamspenasrepto iniurqa 
Cii rediret acoSanAnopolicanis ciuibus epo 
acmrum.et quoma ptimitus videbanf p»>v 
capio p:ebuiirerolatium.itavt duitates ara 
tro vertere minarcf.&ednpii igitur ciues vf 
tp ad vtbem adrianopoUm que eS in con 
niomacedonie. 

GXlbeodoticus. 

Xepcrdmquide ptemilTo. inqnoo 
dam vico victotiam fuliinebat.lbaz 
ro milites barbaro:u impetum non 
fcrcntc8.alij fugicbantalunccabantur.’6ar 
bari aute venientes ad vicnvbi valens agni 
taperditioerecelare nitebamr.immifloignd 
cbcrematterontcnmvico etiam pietads inio 
micum. 

G Socrates. 

Oi terminum vice fortitns eli nona 
Bie menfis augunieodem confulao 
tu ide quarto anno Bucentefime oO 
togdime none obmpiadis. aiunt aliqui cnp 
igne cdfumptum.cum in vicum Aig^ ques 
barbari eSeremauerunt. alq ^o releiiAttquia 
mutato imperiali babitu ad ped^u venic 
cperciin.etcamequeftres fe tradidiflenipno 
gnare nolentes in cSgreltionevniuerfospco 
delires repente confoiro8.vbiaicnntiprnnt 
quoep ignoto vulnercfmflcpa)llratnm.£>eo 
Aincnisellannavitequinqnagefimo .4 ait 
fintreregnanitannos.pin.poflA-atremvera 
in.taliiEfo»epefiincinselt. 


G£pplicicliberOctannsbvaa 

titsecIsfuSiatr^irtitef 

23 


1 


C‘3ttnpulibfrjflonu0 

bffto:t£cccl£ri3llicc2>ipamte. 

0«ur Dcftincto ralcfe twnuo barba 
ri vit5 ad muros wftanriiwpoleos 
Kni^sciusfuburbana rauaban^ 
0aap:optcrdue8q mumiflcntarmapojfa 

tes boftito rt poierac refiftebat.'^^: cm va 
Icncie imeatone uofcpnica.pmia ejco-ario 
pubtico benepugnamto fcbm cofucnidmc 
mtlitu minilti^bat i^bus farraccni pbiic 
K folacia queeoitt regina romano?- 

fokra^bireicerac. 

€TbeodaiicU0* 

Capimlum.li'. 

O:ro grarian^raiainiamffli^cum 
©odu parre Defuctooirope gtes fu<J 
fcq:>inet Dcfoncto valSie fmc fobole 
aricc{ao(pUbkcp regna fufecpif. ^otpiea 
tequa mete pegerat ogite ocmonftrabat mt 
ciaip fui regnirern oun ofio ocdicauitfcripi! 
fititacp lege inedpics xt e^cpulfi p3fto:e8 ad 
fua omlia rcmcarenc.racre(p bafiuce reis red? 
do-enf.q c6munion2 bamafi fcquebanf. 33 
cm Oamafus romane nbts cps laudcbi^^ 
vir iturabilis femg o:nai^t>iceret facercp2o 
apfids bogmanto cucta feftinas poft libcrui 
gubernacula rufeepit cccllc.Dircdf tS«f im* 
pacotfu bmoi iegeeria lapozc quendi mc tio 
miatiflimumiUiie pncipc.z arriane 4dc blaf 
p bemie pdiaco:ee veluci q fdas bedias bim 
lepUs iuiTTtcjcpdli> optimis^o pado2ib> 
? facK ouilito vmttcrTa reftimilDoc g vniuer 
fis^uincqsoccreuuobfemari. 

C Socrates. 

‘Ratianus icacb cu minoje valetini^no 
regno porit^abedlio rcuocatisod^k 
gfe-fanriuif.rt vnaqoC(^ reli^ liciterftera 
«lebraret. Solos ^0 pbibuit ab cccKjeeip 
nomia nos foumanos t maniebf vs. 

2Cbcods2icu8. 

Capiralum.iii. 

i^nc igif in annoebuq p2efKfet02tc 
ci edeentm bmoi caufa ^uenic p apo 
dolias Dogmactb labo:antib ficuc 
Sb^edcnjmDmift.-zaltjpod calunusir 
rogatas eudaebio arrianaabboiaii vdanta} 


lBonu0 

apud femetipos Tacra alebtates panlmmbi 
bebat antiditc:alq 1^0 podo:dinarionc.£{i 
pqcumeleno cduanencesei^boctrinafrue 
banf.Sdbecautapollinaris laodiccn^ alce 
huspnsfibimetpiulacuaCumprit.0uibu5 
pietati indueret vultu et aptica fc fingcretbo 
gmara coferuare.podpaulniu mamfed^ bo 
dis agiaruit. Duua nacp natura adulterinis 
rdnib) vccbaf.gmdu34rdam generis Digni 
tate z facramentu Difpeniatidis imgdctucic 
planarepfumens. aiam rationalei^ co2p^re 
apum Talute cbdrmas.Si em aiamno iU 
fumpric fcdm illf rationes Deus ^bum.necg 
medicina ^butanecp \yonoic Dedit.red coip^ 
quide terrenu ab innifibdito vlrtntib) adozs 
mr.anu^ofcdmDiuinaYmagine factatin 
ferio» gmanfitcdmmelcjstndura peti 0m 
plurima fug bec vefan^ aiferuit. 3Uqn eteni 
panter cdfiobaf z ipfe eje fancca ^gine alTuni 
pia ame.aliquado to ea cu oeo veibo eelit^ 
Qckidiitc. altquido eu ipfum factu carnem. 
fumpriiTe nibiiep nobi8.aliafcB plures z in^ 
anes fabulas facris j>miirionib copulabat, 
quas in pfenti Dicere fugduus iudiant.Blta 
ftqutdem itleDians.non foUl fuos p^e 
pleuit.rededaquordam noib^oiu feciebuiuf 
modilib:a gncipari.'^odpaucu vero tcpns 
Du fuu viderentobpiobtidz ecclicdariraiej 
pencainctircuerfifumzcomumonceccfia^ 
dica percipere mcrucrut.non mmeptiotf De 
poruerelanguotcmCed magis plurimos co^ 
dannu latenter rattciaucraf.£jc bac ergo 
diccinecclefija vna germirwim camis oeita 
natura . et vtDiuinttaamtgcniti pallio 
copulcfetalia queetn^ populis facerdotib? 
certamia gcnuerw.red quidem bec pod^ fa 
aa funt £ unc cm veniente fapoze magidro 
militic z odendente pzindpis legem.panlin^ 
qu^e ^tebaf fe Damafi effe partidpE £m it^ 
tebat etiam apoUinaris.boapo Unguo» ce 
lato. Sacmimimus ^o melcrius fub quiete 
Degens illozu ccrtamia Dcuiraba t. *^ozro da 
ttianus fapientinim^ tunc in ozdine pt^bf 
terq condiraniaprimo quidem veniente ma 
gidro militu.ita ad pautinu locums ed . St 
comunioniDamado amice fcctaris.odende 
nobis Dogmatu mozu aperte conTozRu. 3lle 
nam($ Duvnamtnnitaris fubdantiamcon 
fiteremrtres fubfidetias p»dicatm aperto, 
rerum tu ediuerfo rubdanuasguius irmita 
ti8.0 dende itaip Dogmamconcozdiaj. z fu 
(ape fcdm legem eccUTias . ^ m ergo illum 
bqs drmomb obiogafl^. conerfus ag>oUi 


i 


libfr 

fj3ri ©ipif. ammiro:tcaafm«.(Tcimpudm 

ter verifsrircfiflcrwum apcrteitouena . qu9 
nii lauciabilis oamafus perfecte natura no^ 
ftram a oeo verbo wcit afrumptl:t« vero coi 

frartafatcart©.noitramnamcpmeme5 faluic 

fraudens-Siautefaire loquimurte fwfitan 
a£curantcs.Mnuncnoukaic3 tcnatambc^s 
nega.t bamafiamplejt^Docmnajfcptafu? 
fcipe veneranda . ‘j^ritatisnameg raaonil» 
fapi^flfirraia flniianus.iUiwum fiducia? ua 
red3rguit.*|i^:romeUctu0 omniu manfue^? 
nffime bdminuj. tranquillilTimcatcp mode^^ 
fcpauUno otjrit.0«oma ? mibi bamm om 
nmcuramcoinifuDominus ftmiUter aliam 
fufeipe banc roUkitudinc.conmnica alteris 
tris fub oogmate pietatisO^^samus amice 
? gre^s.fclsamuaoe pzdulat» commone, 
comuntKT pafccntes oties. curas eius coma 
tJitcroffCTamu3.Siaute5fedc certameneft, 
ego etiam banc contentione conabozcxpcllc 
re.3n fede ponatur facrumcuangelium z ep 
vtracpnos partefedEamu0.£tliquidem pzC 
03 ego terminu vite rnfcepero.rolu8 crisanti 
ftes.Si vero bocttbipausGicneric.cgo rar 
ftts^giscuram babebo. Cn bcccr&omcs 
Ictioscu omni maruetudine pzotuliiTetpau^ 
linus acquicfccre non confenfitXnnc magi 
fter miline mdep vtrozu® verbozum audies 
eccleftas mcletio tradidit. '^auUnus autem, 
aliarum ouiupermanritantifte 8 .^cru 5 ap« 
pollinans pzerutatunudatus ecdefie noni<: 
tatem boctrine fiic aperta impudentia pzedis 
cabatt bucem femeitpm oftendit berefeos, 
£t^quidc in taodicia crcb:o mozabatur» 
antiocbiaveroiampzius vitalem ozdinauc 
raLvitaquideoptima becozaium tapoftoU 
cisbogmatitoenutritu.poftea tamcboclaa 
^oze putrefactu.'J^:rofacratif1imus mele? 
dusbi^dozumillu cuius iam meminimus 
qui litb t^Uie nimius afpcmmaj ecdclic 
naoim fine rubmerfione feruauerat patiozej 
comtituit , ciltde^ gemmei curam comiru.a 
pwnevcro ponriftale curam comifit loba^ 
nwQauUcei genere ac notnlitate fulgeret, ta 
nKnpzogenitozespzopztjs virtutito adozna 
bant^ucergo z fermo occozabat z vua.3® 
iutptcmpozctcmpclhtisconftdeliu fuozus 
numeru guberna uu cooperatoz^ babes 
dabile ftcpbanu. quem facranlUmus melcci 
osadalm certamina belhnamt. 'Ram biim 
agnouifegermamdameudorii pelle co;ru 
Ptam . bone ibi ta^ rapicntilTimu medicus 
9dtiiuuif,£ratemomnwgrec«um boctii 


|Bonu0 fo.ljEje» 

na plenus'? biuinusbogmarfb farcinanis. 
O^ob:em.fpcfuafraudatua noeft.Wus 
namc^ bono fpiritalisbocttine lupos muta 
uit inoues.Sancti em viri certamina bafaet 
febire pzo ebrirti nonne z tribulationes va^ 
rias contra infideles z impios. 0uod Uben 
ter l^ciut.qttia non attendunt ca que videtur 
ifta videlicet terrena et cempozalia. kdeterna. 
line fine manfura que non videnf. 0uod vi 
dent^ impu plerum^ belupis mones mn 
tan£ manfuetiflfunos.^^ozro magnos eure<? 
bius beecilto remeans^aacium fumme cla? 
ritatis virum.inboeria ozdinauitqnfcopusr 
miberapolicbeodozumcuiusmira cduerfa 
fio bactcnusbccantanf.^ufcbiu incbalcbi 
dc.in cirroncfllm.<frido:um.Biuntemm^ 

. eulogiu qui pzo apofiolicis Dogmatibus fuc 
rat Decertatus z in aminocu pwtogene mif 
fu 8 epilio.cdiiTa ozdmafTctmifcopum. 
ris em racr 3 tiir 1 mus.il De p Imti luce mi^a^ 
ucrat Sanctus ergo eufebius vlumucpifco 
pnm *.^>3rin in duitate Doliebia fecit . ‘&ec 
enipaniaciuitasvefaniam mneobnnuerat 
amanam.0bi Du accq 7 ifret.eurd)in 8 vc ma 
rin 'dru plurimis viitufibus Decozams in k 
de collocaret epifcopali.tpiedam mulierarri 
ana pefic completa.tegulam De tecto Dcmifit 
qua cius caput valdecomriuit. 1 % pqlipan 
luium ad viti mcliozes De bac luce mtgrauit. 
0 ui monens pfentes iurciurando collrinjdc 
vtab ea q boc fecilTet nullo modo penas epin 
gtrem.imimmsbommttfuuqui Defecruciis 
figcntibus.au.1^ter Dunmceis.noenim fd 
unt quid faduc.rimnlz eius feruu licpbanu. 
I^equo legitur in ^ctiba apofioloan.^gra^ 
tiaDeiplm^zfpirmirancto Difputauerit ci 
. tra iudeos z cos acriKrincrcpaueritatcg in^ 
drcumdfos cozde z aurib vocauerit . ipfos 
quipoft multos lapidus ictus clamabat . 00 
mmc necis ftamas boc peccatum, boc ergo 

modomagn^eurebiuseftoeftincfus: ^ tbra 

cbie barbaros enitauit.impiozH bercticozus 
manus Dcdinarcnopotuicfed mattvrn co:o 
nam lUozu ferocitate fufeebit. *£>cc ergo gc^ 
lia runt^fireuerlioncm epifcopqzu. 

€apitulum.mi. 

0 :ro gratiamiscbracbiam barba? 

ros valla re cognpfc^^lia idicra 

pocmi rentt /£a Krmpcllatetbeodo 
lius lam^pter parentu nobilitatem . q uip:o 
fbztitudine pzopztanomiatiHimus babeba 
mCrZ ob banc caufam muidta funiliu ludica 
2 ^ 4 


fati(>»tus m bv fpania mozabaf. Vbi ! oj tuo 
fticni z nummeXuiicp imptraro: quid ficc 
rcf bcficarct . qui|p€ cu barbari riati victo:a 
incjcpugnabiUo cfle ridcrcmr. oncam tbco 
dofnpu^fam credidit fcrmmari.‘RcpcnKfi 
qaidccum ab brfpanq6euoc&.« magiftrii 
BiitifBcffcnuncianacajcjqjcdimad barba 
ros Drihnauit 2lc ille ride munitus conridcn 
Kradfracbia8ellp:oftcni8.eperatu o:dina 
niiadpufinaj. -Cogrcflioncrero facta impe 
tum barbari nSferciesruas acies reliqucrut 
£caUquide 5 fugicbam.'i:)tj rcro Mtcrfe 
qucbanf.immenfa^ cedesmncfacm eribar 
baroni. 'J^lurimistgirarintcrempnspaucif 
cp latenter rrafeunnto byrirum. mop DUjC op 
tutmscicerdcu birperfo p vicinas wbes ipfc 
veloara-rcmcauii adpjmcqjesiiiavti^tri 
umpbo 2 u faozu 5 nunctus enitiiTet. quod ta 
mcn nec^i imperatori bu mirarer factu^ fa 
ctum credibile videbatur. 5»»idi Itquidcm 
etii ritg^dTc eu bii^bant. z ejc&cimi pcrdidif^ 
f&atiUcberogatesfibipctutbtrigi. qui viik 
rftborimmuUimdmepcremptotu. bijsvcr 
bts imparor riejius btre;cit qui res actas in 
lpicerent.ei^ renunciarent . potro bup opri 
mus mtcr becoiuina vifione.r ab ipo oium 
beo apote ribt monilrata5.4^nrpejCit eni ui 
fomnisiquta fanctus meieciusamiocbenect 
uitausanrites damide fe veihret imperiali 
tco 2 bnacaputotndrer.bt»:cum nocte vidtf 
rer.cuida manerenilitamico:um . Btilieda 
rum cJfcfomniu bipir.-z nibU. cntgmaticu ni 
bilbubiu cdtinerc. •Cilcp pauci omnino tri 
fi' ifent btes qui pzo victo^ie infpeaione milK 
fueram, rcmearencpercmptacp boritu muUa. 
tnit^ narrauerut.0itamobiem letatus prin 
c^s tbeodofiumfccitimpcraEotcm» 

C Socrates. 

C ^Tonfularu aufonq z olib :9 

jcvf.biemenfis ianuarq. 

CZbcodojicus. 

•Radit ei fccptroru parte vaiais. 

ipe rurfus ad fraliam redtjt. z ii^tn 

ad regna colUta trafmifit.2®)op igi 
ftirvtimpcruifumpfifp:commb?beeonco? 
dia cccldic cogitaait ct vniufcuiufcp p:rfula 
[asepifcoposcb(lannnopotimc5uenirep:e 
ccpit.bec fola cmt arriano plena cotagio . nf 
occidens W?et buiurmodi laii^io:cpermart 
(itCondinmne em fcmo: riiioru conflanti 
tiimaioris.tconfbns iimio; paterni fideni 
integam feru3ueruf.*Rurru8 ccil valentim'a 
nus imperato; berperiemuiolatl cuftodiuis 


^oim^ 

pietate. Orioitis aot traci? multipbaria ba 
mrmodiiabecopletus cfl.Sciius cn alepan 
drinc p%terciaiuti8 . banc tibi genuit bUf 
pbcmiaporiquemeurcbiuspatrorilusetae 
ciuspalcriini z pauUnus gregori^pbenices 
cbeodoluri^ pouqttos etilaibanari^z nar« 
ciirusciiice8.talq plurimi maleiactatafemi 
na nutriueruclDiis igimrnequininiiacultd 
ribus.fuitcooperato; conilantinus an^ va 
Iens.p;o bacergo folummodo caufa tboa^ 
dofius fuo rubiacenccs impio c5riantinopo< 
U cogregari pjcccpic epifcopos. 

C Socrates. 

Capitulumm. 

I^erea macedoniani pofl l^at^ 
adliberiu Ddlmatl.aliquldo tepcue 
rtneO(rcreaoecdmunicabat.tpreet4 
ab inttu) Definitione fidei nicene fufe^erant 
^U£B le]cp 2 indpts^anl Ucenria religionis 
bu8rtcQtivdl^comunicarepbu^et.Denuo 
funtDitttri pgregacu^ inantiocbia. llatucriU 
vocccorub(lantiatttatfamouenda.zvencra4 
rib» nicenl ridem no dTecomumcandu Sed 
plurimi videntes co:ri vartcta^reoirerutab 
eis z cdfubriantmlttatis fcctatotito vnitu 
CSo 5 omenes. 

Capttulura.ut. 

tbeodofi^ bello barbaros fn^ 
peraflet z iUi romanos amicos babe 
re Depearenf caufa federis acceptis 
obfidibj tbcfalonica venit vbi Du 5 egrttudi 
neincurriiTetab acolioei^cuiitatisepobap 
cifatuseil.ticctflj}genito;tbcpiana Dognu 
z ridem niceni cocilq fequeref. 

G Socrates. 

^ncigifbaptifaricupiens^pterinrir 

mitatecbefalanicenfiure^fuiic epmca 
tus ridei effet. Oaio refpondentc. qm arriana 
pellis in lUiricnno vatuiifec accedereifed im 
cHolataabinicio ridenkcnucp conciliucon 
fcmar^iUcltbentcreiusveiba fufcipies.ba 
ptifams acq$ egrimdine Uberatus eii 
GSojomcnes. 

Capitulum.uif. 

Ogitans igitur impato; quiamcU^ 
en^p;onuc^rerubiecri8cuittsef1e< 
fidci.nevidcrcfvimfac^ fiqucn^ 
fnbito innitu ad cultu religidm impelleretU 
gematbefalonicapopiilo cdf^nrinopoUtts 
no pn>pofuit.:&oc em vUum eri.Tt vta 9ti EiUft 

qnadaciaiatisarcconmtofiibicctisaliifcp 
riituatibusmdicanKrcriptura feret mani* 
ftlla.-CuinB rcrba funt bec. 3mpcr3tos gra 
lumis-TaientinianuB tibcodoliiis angite 
fe-ad populS wbis coflantinopoEimne-Cii 
etos populos quos demenfenolire regule 
posmentumlaUvoiumus religioneTerfa^ 
riquiPluiRU petram apoSolu itouimus ira 
didiflc romams.f^eUgiovrtp nuncab ipo ut 
finuata seclarat qmcp poniifeem samafu; 
r^ui claret.t petram alejcaudric cpifcopum 
vtrSapoftoliccfancncitts.55oceftvt fcSm 
, apoltolicampirciplina euangelieat^ ooetri» 
nam patris z fiUj z rpulTanett vnam Deitate; 
Aib parimaieltate.trub piatrinitatecreda« 
mus. Stanc legem requeiescbriftiano? ca« 
(bolicotn nome sebcmusampleeti.reliqao3 
rero Demaesvcfariofisiudicanics. bereiici 
Dogmatis infamiam fnftinere oiuinaptimS 
vindieta.poftetiam motus nollri que epce< 
klttarbimorumpfenmusvUione plecrade 
dosoata.iu.liaC2S>ar.tberatonice gratiano 
V. z tbeodoiio auguftis confulito . 'toec fan« 
cfenspoS paululii cbitantinopolim venit. 

Capimlutn.uiii. 

XUnci^rgKQozias mpn$eH^co 
muni Xizcrcto tpultom epifcopcza; 
m col^ancinopolt {ranfmutatae 
(ra ciuifatcm m paruo o:ato 2 to facra^cdelna 
biU^Cai loco poft^ pzinceps bafiUcamajn^ 
mam copulamcael vocauemcanaflafiam» 
CSo5omcrK8. 

CapimIum.i]E. 

^non folum pulcbnmdine z ma 
gmtudmc.Tcmmapettifllma a|p^ 
riiionc Pci nofcif iUaftrati ^lUccm 
t>mma virms m fomnis t apme. planmis 
z fr^ocnter mulnTcp langucnhb z m rmi$ 
peralta coniKiutiarabucnifTeoinorafi ita 
vt crcdercmr ab aliquib? fanctX maria cbn<s 
jtt matre virginem bancelTecu tali nancp ba 
bitumulti8oftcnd^.0!iam bafilicam ideo 
anaftafia vocant fiam reo?:co oogma ni^ 
tetii concUti conUanrinopoli quafi iam mot 
ton3colia.cicpoftti6ifogrcgo:q rdarreccrit. 
fcgocamcaudiui qnoidam v^iloquoare 
mU(re.bum popniusiUiccogi^ref ad mif# 
i^mulwpjegnana oc fuperion pojficq ca 
^8 Defuncta eft.:Cuncc6mtim ozationefa 
loe w rcoipif,? eu partu faluatadlrOttl 


|flonu0 fOfJjEjEf, 

eb»m nimis inopmobiiem umliaricnome» 
idem refurreciionis occepit. 

C Socrates. 

Capitulum.?* 

■Regotius iiatg vir cloqufnflimus 
ac venerandus agnofccns aliquos 
murmuraretcoq^clfctepaliaciuitav 
teadueniente pzincipe collaniinopoli babi« 
tare Dcclinaba t . imperato: tamen on in tali 
ftam inueniirctcccl^as. cogitabat quemad 
modii pacifiaret omes.t ciicas augeret cev 
clerias.^andaucrat ergo repente Dimofils 
quiiucarriancreligionipfidebat.Sivisiii 
quit credere fcd m niceni Dogma concilij iu» 
ttefpopnlus z fufeipiacpacem . .Cumt^tlle 
ptopormonebuiufmodifugilTet. tue incera 
l»:.Sip3cem inquit peotdiamcp Declinas, 
fugere ce enam a facris bafilicis ego pueipis 
35ocaudiens Dirnofilustcogitans ^agrav 
neeiretpotiotitDrernltare.canuocas ineccle 
fiam plcbc.ct furgens in medio cuncta bece 
fc fubieciis verba locums eft.iTaires.Seri 
pmm eft in cuangelio.fi pcrfccuiivosfucnnt 
CjC ifta eiuitateifugite in aliam . 0nia igif im 
pcr3tojecclefnsopusbabci.fcitote craftma 
nos collecta fotis vtbem celebtamros. £iec 
cum Dipiflerugreflus eUHon tamen fic inv 
leUigcns euangelii verba qniadmodu Dicta 
fimMliicenim puc^if.vtfugiemcs babitav 
tione mundana, bierufalem reqnirancfupcr 
n3m.£grcirusvero3auitateantepattasca 
coneiliabula eeleb23bac.£n;quo fimul eptic 
(ncius.alei:andri^nirn8:quiacunccbftanti 
nopoli motabatSicitatB ibeodofq concoj 
diamnSfereies.poft quadraginta annos ec 
clefias quas vi tenuerant reliquerant, egreiii 
Deciutaieveroconfulaiugraiianit tbcodo 
fu pnmo menfe nouembtio.0uofacio. nice 
ne fidei fect3totcs.ecclclia8 receperunt. 

CSosomcnus. 

Capitulum^. 

Siturcumcunomms valentis tmi^ 
ponbusafmsclm^ rccdTilTetapiJ 
fcmoipm m bitbima mojabaf vir t1 

le callidus 7 Diccndipmnis. ^ulmfcppo 
puluscdncufTd7atadcum.3lq ejcpcrinvolc 
^•alq audire queDiccrct.! 2 :) 02 ufama perue 
nitadp:inc4)cm.4Z!umquo tpequo^ volm? 
it babere Termone: fcd augufla placiUa p:rci 
bueeum rennuit./£rat entm ftdetiHtma z ni 
iq ILibft 

cmisogmatiB ima ritbimcgriratefcraabat 
cimurtie ne Ti alTolet eloquio niri callidi ea :s 
ptuB iinperiiioi.facile feciacius incurrerer. 

ZbeodoricBB. 

Cflpitulum.]Eif. 

“Htcreacu tpiccnta 'z quin^uasin^ 
ta fuiffcncconftantitiopoU congrega 
ti.p:eccprtimperato: vcnullua pto^ 
dsKt ^8 cflet majamua ilU mtkcimMole^ 
bat enim c,c memo:ia fui fomnp viru ttlu? ft 
bimet indicativum ergo orni® UU muUim 
do ponn^um regiam introifTetDomuj rcU-? 
ctisomntousad magnucucurrirmeleciu^ 
‘ivdmi qmdamfiUtts patri® amacoj.poft 
•nulrtiianpus paterna tnfione pocim® am<s 
plectebatur eum ci Timui ofculabatur ocu^s 
lo 8 .labia. peent®. caputwpteram.que eum 
infomnio cotonauerat infinuanitep iduquaj 
videret vifione £umcp emm caero & cogrue 
falutairet.rogauuC3ncppatrcmvc oerebap^ 
fentibu® cogitarent zvrmvtbe conitancino 
politana otdmare? epifeopu®. 
eSocrates. 

X. cum fperaret poiTc macedoniano® 
vnui etiam eotus couocauii epifeopo®. 
VoueneruriC ergo oeconfabHantialitat? fi? 
dctbfmotbcBsalecandritmsctritiu® biao 
foltmuanuspoftpcfutcmil inconfubftan- 
rialiiari® oo^a confenties. mdeciu® antio 
cbic t acolitt® ibefalonice. alqtp plurimi, ita 
vc.c.l.nueru 8 implerrf. 'I^acedonio^^o p 
erat eleufius ciyid t lafaci marcianus. £ranc 
fimttl.,t]cpy]'.quo2u plurimi cfle vidcbani« 
{urbecuiitatibud beUefponti. Vomieneriit 
ttai^cofulameucbarij ■zeuagrij mefemafo. 
33i£ur imperato? *: epifeoptpart^ eiiis labo 
rabant ri clcufiu® eiu% feqaacc® miretur 
jeccleftecbmemotantcco® U^uonequamu 
rerantadlibmnmtiicromaiKvzbis epifeo? 
pupercMftacbium:xquiaPudu fponte cico 
inunicaireftt.nc efletitncpudo^TCfubito be 
Ite ptiud pladta permutarent.Bt illi auemo 
Itita apertam conuteia parui pmdenteselege 
Hinc fcqui pottu® arriana peltem.m confnb^ 
ftantialetHcere trinitate, tpecfatmrcspeco 
f^ndnopoUruntegreiliet fcribd^antalteru 
tri®. ne qui® eo:u in nteeni conedq pQgmatc 
confentireni. 

Cflpimtum.jHi|i. 


Iflonua 

‘Regottu® icam qui tunc conflantia 
nopolicanarcgebacecclefiam adna 
jiasum remeare tendd>dc.j) quo cuj 
epifeopo condanrinopolitana vaaret eccle« 
fu.tbimotbcu® alccandnnu® petri fuecdlb: 
majrimu qiicndam cmicum o?dinauit epifw 
pum.cum imperaro: totondiflTcteum.^aeni 
erat eri.im appoUinart® vefanK fardnatu® . 
fcd non pertulerunt boc malfiviri fanciiflU 
mi conlmncinopoli congregati. Veoum eg? 
prq majdme feptoeiu® ordinatione feparaf 
fcnt-facra officia cu 3 gregorio celeb:auit. ac 
illcgmuiterferen® rurfuo factam btuifion^ 
ejeoabae vniucrfosivc laude oigna^ virum ' 
quercrenr.qucponrifice ordinarent. X-unc 
ilU eiu® verbi® acquiercencc®. nectariu gene 
ri® nobilitatcbecoratum . conflimerunt coa 
ftaniinopoliianc ei auitaii® epifeopu-^a^ 
jcimeveroapollinar^ conta^ laborantem 
nudatum pontificali bignirate proieccrunt. 
Xunc etiam regula proittlcrunt.vcConll3n^ 
rinopolitanusepifcop^baberct bonoris pri 
uilegta poft purificem romanu. eo q? noua ro 
ma^etfinnauerutcg rurfu® nicenam (idci 
'Zpatriarcbaecoflimerunt Diltribticrcs pro 
utdasYt cpircopivuiurcuiitTi^ rifeMreltead 
ccclcfia® nonireni ejctranca® . t^oc em pri^s 
mituapropterpfecurionistempu® indiffde 
ter agebaf.Diflribuerur itac^ nectario quide; 
ma,dml cutitatem. t tmebiain ponticI vero 
btocefim beiladio. qui pod bafilium fuit ce^ 
faream cafpadociegregorto ntfcno.bafiltjc^ 
germano croiloquoep meletine armenieiu® 
patriarcbeoederat . afianam vero bfocefim 
iconit ampbilodu® efl formu® optimu® att 
Kin 3ntiod>iepil1idie. eg^prirs quoep tbvmo 
tbeo alepandrino bidribucranr. -JlSorro cccie 
fiarum orienulium gub£rnatione 5 prdulib 
comiferuepeiagio laodiceno.tbiodoro cbar 
rtantiocbeneecclefie pnuilegia referuate® . 4 
ntne itielccio preiente bederilt . Diffinierunc 
pariter vt fiquide in proutda quaiibetemer^ 
geret prouincu codlio finiretur, ^n bqs om 
nibu® fuu prebuit etii imperator affenTum. 
CXbeodorictt®. 

Sruo fiquidemtaiipcre trattfeumc* 
3anctu8 quides mdectus efi befutt 
cm® z ab omnibu® fapientib cu 5 preconq® 
majcimiseftrepulms. 

flXbeodortcu®r 

Cflpittilum.jEiiif. Htbn: 

Sate vero fcquenti nirfus plarco 

cpifcopt adconftanrinopoli p:o cau 

fis ccdcfialKc) funcreucrfuZabioc^ 

cdcnaliiim epifeopotn fvnodtamfnfcepc 
runtcpiiTolam muitanrcjeoo adronilvtil 
lic tnadmu edebaremr concilium.Sed ilU 
quidC) pzofectionlquariTtibil babiwraj tu^ 
mrefuserttitr.^orumlitterasoirejccriitoas 
m 3 fci.ceKrifcp ptdtilito q8,p clariojinoticia 
fiibdcrc naeffart» mdtcaiu.Oommi8 bono 
rabilibnsaft^ venerandis fratribus ^ comi 
niftrisoamafo.ambiorio.bturomo.vaUria^ 
no.acoUo.bafilio . i rcUquisfancfls epirco^= 
pism ma.rima roiiu collaris, fancta tynod^ 
o:rbodo^:u epiicoponim congresatojom 
ma^:tma ciuiatcco nftanrinopoli in oomino 
ialutcm. 

'0UC ignoranti vcftrc reuerdic inumta 

reatep narrare mulrimdincpalTionuin 
abarrianapotenria nobis Tepius illatarum 
forfitajCfopcraacuu eft. 'Roneni la ncgligc 
« vefiram credim^ fanet itate, vc adbuc 
tis cifccre quo cenu eft condderc. Sed ne-f 
c$ tales nos confiripcretcmpcllatcivt pro fui 
para itate latere pomtnent.n ecp tempus per^ 
fecufioms efl nouuSed adbuc memoriam 
feruat atiriqul.non lolu in btjs quipalfi fune 
Scdcriammeisquiparricipesfunt illorus 
qnompropria6iudicantpa(rtoncs.‘J:>dler<‘ 
DO enim, vt ita Dicaiuu3.aut bodie ejcillora 
vinealis refolmi-poftinnucras tribulatioes 
adecclcfias propriae funireucrfi. alioruTe^? 
ro iu criliooefunccoru funera reuocata funt. 
quidam ]Vo etiam ab ecitiorcmcames x fet^ 
uenu beretieoruin furore betenti amariora cp 
in ccilio in proprqs funt pcrpcfll tapidibo ab 
eia obruti fujplicijs : adbuc ftigmata cbrilU 
t vulnera in fiio corpore circumferre nofeui 
nir.-frecumamm pifpendia.bonoris sde 
eprionesUn^lorumi^confifcatioes t ma^ 
cbiiumuimujtas ateg vinculaquie nuine^ 
rare valebit ad fingula et omnes enim tribu 
lariomsvcrc fopa' ncemulriplicatcruntvi 
tranumcruriufte quidem quonii valde pcc^ 
canimus antccite clemens twminas paflto 
nam multiiadiiU' nos voluit ecerari . 
ptcrbairacpgrariasDco referimusqm cte 
lunras tribulationes fenios corripitfuos z 
ferim multitudinem mifcricordiamm fuaru 
bedunt nos nirfus ad refrigerium . 'Robis 
itacp tempus t labor marimus naCiTarius 
fint-quarcn^smeiiditio proucnirct calcfu 
mm VI tamp griiudme biUsoma pau 


iRonus fo.friEif; 

latfm adbibita.pnTcam pietatis redderet fa^ 
nitatem . 'boc etenim modo putabimur per 
fecutiomb? acerrimis Iibcr3ri.ctccclefia8 Ion 
fio tempore ab bcreiicisbci^aeoenuorcpa 
rari, verumamc grauesadbuc nobis fum Iu 
pi qui poftqm be eccleftjs e^^julfi funt-ep ip# 
uspafaiis oues abripiui coUeaas; facere co 
tendentespopuloscommoucntcsi in nuUo 
fegnesadecclcficldioncm . i£rat itacpftcuti 
bijcimus naeflariU 3 buic operi tcmpus.qut 
tamen fraternam circa nos cbaritatem mini 
ftrantcsfvnodu in romaiw vrbcbci volunta 
te fccilhs.et nos illuc ran^ membra propria 
litteris beo ammirabilis prihcipis cuocaihd 
vt quonia tuncad cribularioncs foU fum^ ad 
ductununc fub impcratorumpiaconcordia 
non fine nobis regnaretis, ioed ciia nos vo 
bifeum febm apoftolicam vocemconregna-^ 
ramt8.0rario quidem nofira fuit fi elTet pof 
ftbile vt omnes nofiras ftmul ndinquences 
ecclefias bcfiderio vrili iugerem ur.Ouis em 
nobis ba bic penas fient columbe vt volemae 
z apud vos requiefcamu8.fcd quoniam boc 
ominonudabatodef^requienup inebo-^ 
ante.rcf(^ nimis erat plurimis impofTibilis. 
quia conairreramus in vrbemconltantino 
politanam.caufalittcraru annobirectarum 
a veltra cbariiate poUaquilienfeconaUu ad 
beo amabilem imperatore ibeodofium.pro^ . 
ptcrbancfolummodocaufamvfi;? adeon-^ 
fianrinopolim preparattet bebac tantumo^ 
do fynodo ferentes confenfum epifeoporu; 
qui per proumcias remanfere . maioris vero 
periarionis.necp fperances opus, necpetia; 
peraudicmes omnino ante$ confrantinopo 
Um venircmus.Snper becautem tnducia^ 
angui!ot^orefadenre.ne(^ prepararenos 
valentes ad longam profationemmec^vnw 
ucrfoscomunicaioresnofiros in proutcijs 
pofitos comoncre z eorum confenfum fume 
re preoaleutes. Ouonil igitur bec alta mul^ 
ta plurimoru aducnmm prohibere videban 
riir quod erat fcriin effectura rerum et vd^ 
circa nos cbantaris oftenfione 5 boc egimus 
reuerendilTtinodatcB cbanfiimos fratres e£ 
cominifrros nollrosepifcopos ciriacum at 
febmiu z prtfeianu rfcg ad vos laborare a^ 
lacritcr ejeornantes per quos z noftram volu 
tatem pacifica z tnunrionem babeme vni» 
risoit^imus.seluin^ nollrujquemfalus 
berritna fidcgerimus indicamus. ^Das etec 
ntm perfccuriones fiuetribulat^ncs fiue mi 
nas [mpmaiesriiaecmdeUuees iudicum iU 
iiq 


Hibfr 

uequadibetaliaetemptactones bercticom; 
libens fudinuimus p:o mangcUca fidc* 
que in nicca bitbinie a trecenn^ Decem 7 oc^ 
to patribus robozata Dinofafur. bancacni 
■JTobis tnobisomnibusquino fubuenut 
verbum wc fidd complacere confidimus, 
cum feimus aimquifllmu cfiftcrc z fequacej 
baptirmanisDoccmequenos crcdercin no^ 
mine patris tftiu z fpiritus fancri Diuinitai5 
temquiipectvirtumn ac Dignitatem 7 impe 
riumcoescmu in mbusperfectiflimisfubfi 
ftcttttjs.fcu tribus perfectis perfonis vt ticep 
fabeilt} Unguo: babeat locum cofnfione fub 
fillmtiaru aut p^emptibne p»)p:ietatu. ne^ 
^ eunomianozumtarrianojut pneuma^ 
cdmacbo:u. tdeilfpirimireftdentium blafs 
pbemia pmialeat . fubfbntta videlicet fcdm 
iUosaut natum aut Diuinirate tiaihetin<f 
createconfttbilantialitcoeterne trinitati po 
ftrema quedam z creata 7 alterius fubliantic 
natura Detur. 3nbumanationi8 veroebri^? 
Ih fermone finealtqna violationeferuamus. 
net^ fine anima nec^ fine mente, aut imperfe 
cmm mmm Difpenfatwn^ rufcqjtentes: fed 
totum fciencesperfectum quidem autefecu^- 
laepiikreDcum veibum-perfecnimverobo 
mine, in nouilUmo Dierum p:op^ noih'am 
falntem Uctum . 30iturqaeDe ftdea nobis 
aperfepnrdicanfvelutinfumma beceffeno 
fcuntur.De quibus amplius inl^i poteri^ 
fi 7 ^mum in anuoebia factu5 a nodo tt>i 
cdiiitutaDigneminilegere.7 quo anno in cd 
ftancinopoli ab vniuerTali fvnodo cognofei 
tur dTe p:olatum.inqmbus ladus ftdcj p:o 
f^ifiiUmus.t conn-a nouitates berefium nu 
pcrecoztasanatbcmaepfcripto ptotulim^. 
OcDtfpenfatiombusautcm parttcnlanbus 
ecddiaru.anttquaricnttno(li8fanctto tenu^ 
ic.7Definitiofancto:upatnimin niccnacon 
«enientium fcdmvnamquicp pjoumdam. 
3 £.t(i ponnficesvolucrintvtcum cisvidm 
p»)ptervtilttarcmeelcb:anto:dinatione84 
busr^us confequemer 7 ceteras eecleiias 
spudnosedificaricognordtet infignuec« 
cUfiamm bec apptobalTe faeerdotes *f^o:ro 
contiancinopolitanertbisnouelUvtttaDi^ 
camusecclcfUm vclut epo» leonis bcreticj 
fnbfo^amblarpbemq abfirai:imtts.7 g mia 
iTcricotdiasDei reuerendiifimu z Deo amabt^: 
ktn necQrium epifeopu oulmautma8.aua5 
vmucrfalicondlio cu comoni concotdia fub 
aff^m etiam Deo amabilis imgatotts tbeo 
dorq.vntueriupdm.cunaaDecememepaii 


iBonus 

(erduieato^n femoicaiKonTVcra apolloU 
ca cccldla ancioebieff nc.in qna pitua vene. 
rabilccbriliianoauin afpcUamm cfl nomen. 
rcuerendilTimu t Oco amabilem epiTcopS flj 
nianum i rniuerb peouineia eise oaientaU 
oyocefi concurrentes, rcgnlattter ordinaret 
omni ecdcfu pariter ocecrnentc.et quaii fnb 
vnavocebuncbonotcnteTiram.OHamo! 
dinationem tan$ legalem ftireepiceomune 
concilium. 3 nmaireantemcunetaru 5 ccclc 
fiamm bierofolvmis conftimta reuerendillt 
muetbeo amabilem cfriilum epifeopu; eiTe 
lignlftcamus.quiregularuerolimaptomn. 
cialibusoulinaius. plurima p 2 opterarriar> 
nos sinerils tempotibo certamina palTas cfl 
‘ipisigitnrtalegaliterzcanoniceapndnoa 
geibs etiam veilram reiierentu congaudere 
9eporcimus.rpirimali intercedeniebUectioe 
t timotebiuino.perqHebnmana remottetnr 
otfenfio.eceecleriarumedlftatio pteponinir 
vniuerfis.Sic et enim verbo fidei conconll 
te t cbrilliana in nobis ebaritaie firmata cef 
fautmnsaiccrequoii reptebendebatapolba 
ln8.£go quidem rumpauli.egovero apsUo 
ego autem cepbe.9nmomnes videlicet atpa 
reamns cbriftiqninobisbiuirnsnonefl.et 
fi fine faYmate corpus ecclefie beo innate fer 
ncmus.cnmfidnciaantebeuadtribunaifts 
bimus, apeccontraarri) aetij eunomij^ve 
faniincenon csntra Sabelli) foiini. ®ar 
cclli.Samofateni.ci 22bacedoni).conrcripfe 
runt.Sirailitcr autem a aipollinaris noni» 
tatempalamabdicaucrut.aiceme8 inbumz 
nationes vero Domini fine violatione fcruc. 
mns.ne>pfineanimanetgfinemence.antini 
perfecta camis bifpeniationemfnfcipiences. 
'JbotrooamafnsomilaudeDigninimnsbac 
agnofeens berefim epottam fnifleaion fols; 
a)pollinarcm;fed etiam tblmotbcumoifci^ 
pulumiUiu8abdicauit£tbocoticntemgti 
bemantibusepifeopis. litteris pnrptqs itw 
caait.Gnascnrani fnbtcradnccterc. 
G£pillolaDamafivtbisromepontifids. 

Capitulum-iEu. 

0oniaapollolice fedtreuerentiant 

Debita cbantas velb^ Difhil^mt ns 

bis plurima cbanilTmi ftUj ptelKci^ 
ftis.nl lic 5 eccleUe in qua fanems apoftoius 
rerid^Do<iiit.quod3mmd nos gubernada 
q ftifcepim^ ttneam^. in ^fitemur nos bono 
remio:c8drc.74ptcraomimo fdlinam^ vt 
ad^kmd^bomdis guenirepontm^jSd Eilift 

toKt^mr.qtiia oudutbimofbcu^pbanttfn 
inonduu.apoUmane bcretid DifcipiUudi 
tmpiorius oogmaKcodemiwmmuanec vt 
Ijg coadimtis ct«e reliquias qualfljcc ranot 
tjc oc orers pzeualerc.Si atucadbuc lUe fer 
perts anriqu^ fanel t fccudo gculTus ad pe^ 
iiam pjopjsarcuHiifcif.quK^e^ane^ ab ec^ 
defia dtmMnferifcB venenis luis quordatn 
infiddtit reinptare non cdTat.banc tan$ pe^ 
Itifemm neclinatc cozrupnon^ quacen^ ros 
memores apolloiice fid^ que ^pue in vz^ 
bemcenaa patribasecrcrifKo prolata cfl.fir 
mo $mda labiles in fide t immutabiles per 
duretis, t non t^ntloquia et ejcrcrminabiles 
quefttones ab iftoaudin pafiammi clericos 
i^ros aut plcb£m. 3 am em. femd forma oe 
dimus. vt qui femmpm cognoucrit cbrillia^ 
nu illud fi^uct q» apoiloltsnofcttur dTc con^ 
cradtcmsDicentefanctopaulo. fiquis v^is 
bnnuciauerit p^id* qp acccptdis: anatbema 
fit-Cbriihis cm filias Deioominus noder, 
bumano generi per propria palTionl rua5 fa^ 
lurc plcniniml cddonattit.r t comm bomme 
delicua obnociil peccatis omnito Libenrat. 

llquis in deitate litie in bumanitatedi^ 
jcerttmtnus.aliquidbabuifteplenus fpirini 
ovaboli sebenne fcincfipmftliumoanoflm 
4tt..Cur ita cp rurfus a me queritis damnati 
one nmofbci.qiu 1 bic iudtcio apollolke (c^ 
dts pfente quocp petro alepandrine ciairat» 
epifeopo cu apoiUnari fuo doctoredamnat^ 
£d.ct in dic iudictj rorm£cadcbiti fuipUcii di 
ftinebir. 0i vero quibufda leuiorite ille ma 
det reluti quandi fpem babcs.qut veri fpe; 
in cbridi confdfione mutauit.0dant fc cu$ 
ifto fimiliterpenturo8.cumquo ccclcfiaftice 
regule refultabut.Deus tuos ineolumes cuis 
ftodtat ftli cbanflime . 

C Sed etiam alia queda m cminetiHima ro 
ma colligentes contra diucrfas berefes con^ 
icripfcrutque buic ogi nccelfario fiibdere iu 
dicatti.fI'^rofefliocatboU'ccfidciqtJ3m pa? 
pa damarusdrilinauir ad paultnu q>ircopu 
«I macedonii qui fuit tbddlomca. 

Capitulum^ui. 

^omapoUntccnu conctliu ral»n^ 
rorecormsciflvtquidamdicerc pro 
phanoorcprefumancfancturpuiii 
per nuu 5 fuifle factum anatbemafi^am^ eos 
di prcdiiatomni libertate cu patre % 
Wio fancta fpiritu muis eiuldc^ fubfemrie 
at^otcftaiiseciqQr^ ij« 


^ottus foUljEriti» 

SiiniUKr ante anatbemacisam^ a cos tj crs 
roacfabcllqruntfccuiucandcinoiccntcspa!: 
iremefle que filium. iq. 

GBnacbcmanjamusarritt a ennomiu. 
rimtUiiupictaiclicctmbtsOiTcrqjamfiliuj 
iftafpirimfcDncreaniracflVcSfirmat. iitj. 
C anaibcmarijam'’ maccdomanos 4 cp ars 
riatia radice ocriuaii.non impietate fed vo« 
cabulummntauemnt. v. 

CanaibematiiamuB fotinu qui bebiois be 
refim rcnouas.Pomimi iefum cbrillumroluj 
ep maria confitemr. «. 

Canalbcroatijam^cosquibuos fUiOBcne 
ptofitenmr.vnu ante fecula, a alium poli car 
msairnmptlone. vi). 

C anaibanatisam^ a bo84 pto rSnali ani« 
mucSftrmatqma oei verbii m bumanacar» 
ncmcouerfumell.q)rena^ filius verbu Dei 
nb pto ronaliania a intelUsibiU in fuo cotpe 
fact^elifednolliibocellrSualema inteUisf 
bilem apima) fine peccato afliimpritatipral 
uauit. - vii). 

nanatbematijamnsaeosqui Dicut verbu 
Dei ptodnetione a cotrupnonc a patre fepaa 
rati>.a fine rubftflentia eum aut terminandu 
eflcblafpbcmauit. ip. 

Ctfos aiilc qui ab eeclelqs ad alias ecdtas 
inigraiiemncQmdin a nollra eomunioealie 
nos babem^iDonecadeosredeantcittitates 
inqbusptimitusotdinatirunt. p. 
eSiquisauteaiioDelocoadlocn migrate 
inuetuus eft.tamdin vacet facerdoti) Digmia 
te qui ptoptia Defcniit ciuttaie Donec fuccer. 
fot eius r^uiefeat in Domino. pf. 

eSi quis no DiperitfemE pauS a ftliu a Ijji 
ri^aneluelfeianatbemarit. pij. 

C stji quis no Oipent filiO natu cpp3trc.bO£ 
eftci’oininafnbllatia;anatbemafit. pii). 
B Siquis nooipcrit vera Ocii faiii oei fient 
verS pairf cius a oia poHc a omia noliea pa 
triequalscllcianaibanafit. piiij. 

eSi qnis Diperit quia in came Deges filius 
Dei cS clTc in terra in cclis a cum patre nb fita 
ipanatbemafit pv. 

C Si quis Diperit quia in paflibe crucisoo 
lote paflbs etl filius Dei oc’ a no caro cu ania. 
que induta cft fotma feroi quafibi a afluma 
pfit fiefeta fc^rara oipitianatbema fit. pvf. 
C Si quis nb Diperit 4a in came quialfum. 
pfit ledri iu oeptera ptis.in q etu veiimr’ cfl 
ludicareviuosamotmoBianatbc.fu. pvq. 
CSiquisnbDipcrit rpfrim fanem eppatre 
cfie verea pmptfc ficui a fUinepoinioa fnba 


Hiber 

ftatiat&eu&riverbu:an 3 tbcma 1 it. pei^- 
C Si qut0 no oijccricomta poiTc fpmtu fan 
cia 'i om noffc.? vbi^ addfe ficuc t fiiid t pa 
trcmianacbcmafit. PP* 

CSiqmaoijixmrpinm fanctu facmrlaut 
filium facranuanatbfmafir. ^ VPj 

C Si c|Hie nonoipcrif ofe per filiu z fptntu 
fanctu fccilteparrem:bocdlTi(ibiUat tnuift 
bUia:anatbemarit. ppf. 

CSi^snonoijcerttpnsTfilijet fpunancri 
vnl 9 eitaref 0 fmat&Diutnica^vtrmte.vnI 
giostl.piianone.impenu.Tna voluntatem % 
vmtat&anatbemant. PFP. 

eSi quis tres efonas no oiiccrit vcras.pa* 
mstfilq tfpuflancncquales/cmB viuctes. 
ota cdtin^e 8 .viiibilia i muirtbtlta.oi 3 potett 
fes.oiac^ falultesianatbema fit. ppiq. 
G SiqmsnbDipentadozandufpiritufan^ 
ctu ab vnmerra aeamra ficutfilid t patrem: 
anatbemafit. Pjciitf. 

C Si quia oep:c t filio bn fapuerif.oc 
cto ani fpirim no recte credideruiberctic^ cft 
^a 0^8 beretid oefiiio oei.T Defptrtm fancto 
mikXapimtes in iudeo^u at($ ^ntilin tncre 
dulitatecbTiftereconuincunf. ppv. 

CSiquisautePunfcrit ocu twfrcoicensct 
Deu ftliij ■: ©eum fpmfii fanem affirmans ©e 
08©iciTnon©cu.4ptcrvna©eitatem aepo^ 
teff at^qua ciTeaedimust nouimus patris -z 
fBu t fpuflancrioeum wu.fabtrabcs^ofi.^ 
tiu 7 fpiritu fanent tanc^ foiuopinamspa^ 
irem ©eu.anatbcma fit-l^omcn aii ©eomm 
tangelis 7 bomtnib fanetis a ©eo poftmm 
ril 3 rc^©onatu.De patre ^>0 7 filio 7 fpufan 
ctop 2 optcrvnlequ 3 le^©iuimt 3 tend ©co^ 
ru noinia:fedoei nofiri tradif ate^ fignificaf 
vtcredamusqain patre 7 fiU'07 fpu fancto 
folumodo baptifamur 7 nd in arcbangelotu 
•z angelom nomib ficu t berettaaut ficu t tu^ 
deigentilefc^veiamdt. 2 ?ecergo cbdfiiano 
m falus efl vt credentes mmtati. boc ^ pa^ 
m 7 filio 7 fpui f 3 ncto :7 in ea baptifati vna; 
©eiratc.potelhtc.©mtnitatc 7 fubf^ntiam in 
ca eifecrcdamus.'^ec itai^graciano vmen'« 
«efactafimt. 

C Socrates. 

Capmilnm.jEU!i. 

•Htaxatbcodorius imeatoj co:pa8 
cpi pauli BEaiKSrarcuocarifcatqttS 
pbiUpoupftct^^Kr maecdoniBep 
iliotKlh'naiainc5aiflbamioeiu£ fecratfuf 
focartGS fti«’ai bonoKitiapimo st® ve? 


Iflonus 

neratioe fufdpics in ecetia rccodidtt: q ntinc 

qecitts noicnofcifa}peUan.qua t$cmace^ 
mani tenuerant ab amanisoiutfiet ecpuia 
ab imperatoje.qma cius noluerat fequi fid^ 
GSo5omemiis. 

'Bqua bafilica plunminefdgtcs veri^ 

tate paulu apofiolu illic iacere credunt 
7 mapime mulieres ac populi, tjoc itacp tge 
ena melccq reltquie in anuocbil relatct iap« 
tafepttlcbru babtUemartfr} nofcunfdfere 
condite, i^ermr ein q 7 per tota viam mflii 
cipm minifirante cuaiscmitattb cu pfalmo 
dia 7 bono:e ©ebito fnn^ eius vf^ ad antis 
cbmm fuerit renonacil. 

Cflpimlum.iEmif 

■Rtcrbcc tbeodofiuB iniEatotftUtt 
fuSarcbadifi uertgnsuiiaugnftB.ca 
fulaiu ^>0 blandi» fecudo t faturni. 
ntpvf.ianuanjmaisoie.flo longo poIltBe 
aderat vndi® toti^ rcligioto epi eodem cof» 
latuiuniamenre. 

€flpitulum.jEijE. 

"Hterbeccuoca» imeaR» nectarim 
tractabat cuco 4 d fieret vt non jcpia 
nita» Dircojdarccfed tota vnirefec< 
clefta.&iccbatantO pottetepamiari queifi» 
onceccttasfegrcgantc.qtt>uoifco!diarecc? 
dercceccfiasconcotdia cogregarefeoe an. 
dicneiKctariustcogirabate cuocans agclia 
luncnonatianotn epireopu tan® in fide co. 
fottftmdicauit ei votu imeatojiaai illecn} 
cfleiretealqavcncradusoc oogmate iflnS 
valebat reddere ratione, fed lectote Tun lifin. 
niunomiellatuit. 4 ptoeo Oebempferrefcr 
mone.virucloqncnic e reto eppcrtn. IHtna® 
raenteracraruptofiindilfimalitterarttmtred 
etia pbilofopbica Opgmata. 3 Bgoiicicquia 
Oirputatio no foln feirmata no vnirecM ant 
plP oiniderct t ptereanectario oedii talecSs 
cilin.Smenamcprciebaoda veteres patres 
f ncipin fabftantie ftUoocioarevitabaKqaa 
nilpccpinentenpatncaeteml!. 0 naptopKr 
Oediteonciiiu vtoirpntatinaa fiigeretinten. 
tionesttelfimoniu cp traditione vetemjad 
biberet vt® ptcfnleebcrcfnm requircretim 
peratot vtmm fermonS vellent facereOe and 
48 ccclefieooctotib qui anteoiuifibuem fi» 
mtriii,an certe illoB vclui alienos a cbnllia. 
nitatercfpucrent. t fiquides cos abnegarent 
obticeret cis.ergo eosanatbematifarepfuiiu 
te. et fi boc perpetrare non picfnmeret, a po» Hibn: 

pnlo pclkrcnf.i^o facft) aperta fo:c victor 
nam tmtana . ^ooc pjimis no offotdc 

renfocao:it>u6.nolirumqmc e(t pbercveK 
re8lib:o8.p£rquosncM Pogmacotu tdU 
monio robo:c£ Jnter bec cu nectartus filin^ 
nio Ptcentc Ubentcr audiiTet. fcfttn^ ad paUa 
ciu p:cpcrauit.Pijcif< 5 pjmcipi confiUujfiW 
pai^BctUe pfideraca fentena caufam fapt^ 
emer mitimebat . Deinde couocatis berefiar 
ebid.reqMiriuit fi fufctsent masifhoe ecclU. 
^ ante tepo:a piuiftoni8ejcnnnent.3lli8 
ro non abncgancib:fed tan$ pceptoies bo^s 
no:antib?.riirru8 tmpato; inmro^uttfi e» 
]?o:u tedimonia ebnlliam pogmana coplae 
cerent, t^ecaudictea pedules berdlumafc^ 
piTpuiatote8eos.eramatiplttrimtadPii'pa 
rationi pacL^rt^iiemm oea magna Pifcos 
dia.3iqs Piccnrib bo tin impaco:ta p:opofi« 
tu.altj8 to cogitantttorquia non eozuctpedi 
ret mtentioni.p9 alq aliter Pe lib:ie veterem 
fentire vidcrenf.nequ3cp inter fc pfpirabant. 
fed erant Ptuifi non foiu aduerfaa aliaa bcrc 
fca.fed etiam mtcrioneiipfoaqmPuduvni^ 
berefta elfc videbantCUilobrem cofosa nm 
litu ftcat Imgnegr^nriu vetere 5 cft Pinifa* 
etiurn8eomfundim8ellfnbuerr3.^gno 
fcena igimr impatot eoiuconfalioi^.zquia 
inpifputatibefotdmodo.tnoninanh^a tp-» 
pofitionib cotidebant: alio ptoperauit ttine 
re cifi:^ Peclarauit. vt ejfaipto vnaqueqj re^ 
ligio terminuruefideipedararet XunccalU 
diviri fingulariubercfinm fubtilitcrfija ver 
ba tracmmea.Pogma p:op2iuconfcnprcrnr. 
j£rai em piHinima Picaiquo fingnliepilbo^ 
po;:. ad pallaciu eoucniret . Bdcrani ergo nc 
ctariua t ageliua cdrubilantialitatia fidei ^4 
fidcntca.arriano:^ vao Pimofilua eunom^ 
notu ipk cunomiua.macedonianotu £!leu^ 
fiua ci 5 ici. 3 sif tmpcratot eoa ^ couenerant 
cofidcrana z vniulcuiufcp pogmatfa fcnpta 
rafc^iea.feotrumcp reccdenaotauit intente: 
vicicooperarcfPeua ad vcritatia dection^ 
Deinde vntufcuinrcB Pogmatia releges fcri 
pturi alia quidem omia tancB^^iltt^rcpen 
lePifrupitct folii coidbfennalita tia Pogma 
cu laude fufccfHt.ltjeccm occafio fuitvtno 
oa^mbencagcntca.intra cmifaie 5 baberft 
rnrfua ecclefiaa.Bdmiratua name^ pncepa 
wmconcotducira fidc^.lege pcepitxtpto 
pna otatotia Pctmercntpuiicgu fue ecdefic 
at<B poflidcrcnc. '0eru aUaru retigwna 
ami^8pM>ptcrpifcozdum fua inrcpjcbc 
none fui populi veniencea eibtabltmffida^ 


iBonus fo.liEjEiiif; 

<S confiifi Oifodcbantz Utims confolaban 
lur aUcmtros:T( non 9fHigercnf:i:ur eoa pln 
nmireUnquetcsad fidem confnbflaniuUta 
Rsaccederec.aieen(es mnUoe vacacoa.pan^ 
coa aucelceioe.quod vtup nS bicebant. qua 
domnUapopuluperpoceflqiemribimct3g« 
^fSabant. 

CSojomcnea. 

5©peraio! interca lege fantiuft rt beii 
recicineep ccclefiaa babere[.ne(p be fis> 
de bocerent. nccp epoa aut clericos otdina« 
reni-taliosquide 3Cinitatitoe^li.altoali 
nc bono!eelfc.ncq# fhiicSranni ciniltatc 
miric.mrnp crudeles penaeadnerfuseosin 
toccofcripfit.qtta8 tamen ejcecamanoncll. 
Studebatcin vt per beccocotdca epillerent. 
Bon Tero ftuplicto fnbiacercnt. 

CSocrafta. 

Capitulum, jEjE. 

£d nctp htj qm' tncbanf fidem nicei 
. niconciltjpenims atrilficiaTideba 
turepiranei.iq[amanriocbent eos4 
cSdlio premes fnerantbeclinab}q£gvpi>i, 
etarabeat cipttjftauiannabantiocbiaep^ 
pellendu efle biceba nt*(>alefltni to r pbeni« 
cesat^ firipto daniano labombant.0uarii 
rerfi termina ptoptio loco narrabim’ . £o fi 
qnide tempe qno cbibniinopoiitani beff» 
nodis agebaC talia circa befpcria j>nenernc. 
aEiapimas bebtitamotii pamto inrrejriccS 
era romanotuimperinetlabotantigranana 
contra almanos intulit beltum.3n ftalia re 
ropuero fatis epilenteTalcntiniana rerSoi 
rampiobusejccdfuleplecmsbabcbat.^u^ 
llina^o Taletiniani mater cueffetamana vi 
no qnldf marito lederenon valnit onbodoti 
)C 08 jo motiuo a filio valde inntailo medioi 
lanu veniens ambtofioepifcopo erat infella 
itavtcnbellinarimberecerilio. 

C^lbeodotiais, 

Capitu!um,]EjEf. 

'^mc^Peecclciia iuberef eriream^ 
b^sfiusait^goiponte bocnoaga 
nelupiaomum feptac$tradere.auc 
bUfpbemamibPeu.bicri placet occide. 

C^o^otnenua. 
populna fingularirt^igea 
ambzoiium reful^ret z crabennbo 
en adeidliO valderert(lcrer.poti^ 
dignata mft^vocamtbcniuolu tucqUot^ 
tub& vt Teloater«{poneret legi, que fid^ pzo 


liljn: 

latamarimino confirmarct.^jitiKS flleboc 
agere sedinaraerat em ojtbodopja. maiw 
ribus eu eingulia muieabatSeniiwlttB aSt 
Sifemgens fc baltbeiim . ante pedea augnlte 
ptoieatbicena.netpiUiim bono:em.nc< 5 ad 
cnematoembanote velle fepio impietaiia 
baberc tnercede. inntBomnimodia refiitaf 
fetmueniifnntalpqai ncquicteuiBionibiia 
mimftrarcnt. 

"Bier bec nuneiar: qma gratiait’ boto 
tyranni mapimifiitlfct ocdftta.an<ira 
gatbiuaem bBpmapimi intoriapottabat 
vt occideret srauanii. •ftumfmodi opinione 
(n vnlgna mifit: qnia vicoa gratum' fuo viro 

feftinarei occurrere in lugdonogaUiectoiraj 
(c.|{nniiitranfeuti.Sratiann8autecredeeco 

ingem reitera venire qna imperato» a^e« 
rat.nonptecauiteuiainlTdiaa.evelaticecna 
in Ibueam immanis bollie incnrrit.Dnm w 
go veniflet granarua qnafi advitiotia vebiv 
colu.ep impteuifo rvrliena andragatbi^ grn 
lianurallidiiainteremit. Sbottana ergoell 
confniatumerobaBeJiaifatummi annoimv 
pcrij.pv.|CiCiiti.Oie.'i3ocita<p (acto ad pfena 
cdtra ambtoliu ira inltuiequienic. '(Sotro va 
lentinianua licet innitua tepote neceffitatis 
B^aan mapimicSfenlil imperioXiic ptos 
bua meiuea mapinii poitftatc.ab vialia ia it 
liricu venit, a in telfalonica maccdomc mov 
rabatur, , . 

C ZJjcodotiCBB. 

®mc5 audilTet macim^qui contra 
amMotiu mrTuamagngoqunpdis 
catoJc verilatiaageremr fcripfit va< 
lentinuno vt bellum qb agebatur contra ecs 
clcliaafolucrctmoneavtpatema nonamiti 
tcreipictalcm.adieciU5etiaminaB belli-a ni 
fiqmefceret verba operito adimpIeretOua 
obumfumenaepercitu venit mediolanutvbt 
lucillcbegcbai.'tbotro valetianua agnafees 
eiuamnafionc fugit iniUiricumepperimen 
locognofcSaqne mala matrfapfiliofufline 
reflbotro tbcodofiua audiena quea iuftina 
fueranigeda.! aivranno fcripta.fugiai va« 
lentiniano reTcriput no elTe mirandu fi impe 
tatojiquide terro».tvranno vero poicftaa ac 
crcfccretbuimperatbspiemierebclliaeptiitf 
fct-tvrannuaanteiaupiliacSmodaretapto 
pterea illeqnidc fugeret nudua, ille vero ar« 
marciuraduerfna nudo. 

eSocratea. 

^ncigif tbcodofiua impato» in mapi 
mafoUiinnidiiie cbOinMe cbtra tfran 


jBonu0 

nupteparabatepercitu.mcmenenequ[detb 
amcotra iuniotemvalcnimianuinfMie^ij 
nicepteualeret.facempeltateetialcgatiog 
faru aderat pacep petena. 0UO tepote filiua 
quotpbonoti^ei natna cftscvpotcpladlla 
cofulaWRicbomeria £larcbi.viii.oicfea 
ptembtiamelia. Onocofulatu ageliuaquai 
tB nouatianotu epifeopna cll oefunctoa. 

Capimlum.jEjEita 

£qnenci ^o confutatu arcbadq ail 
gniti ^mo a baudonia. befncio tbu 
motbeoalepadrinociuitatiaepircaa 
po.tbeopbilu8 fufeepit prulatu.1bollannai 
^0 bimopbilo arrianozuamillice motietear 
riani 2&arinu quenda epifeopii fibimet bw 
dinauerucquiumesiunovipit.rub quo Si 
uifa ell arriana religio. Quo mozientc Doto 
tbeuab antioebia ffrie adduceniee babnea 
reponiifieem. 

CflpituImn.iEjEnif, 

Sirorimpaiot contra mapimufelti 
Itas conllantiHopoli imperatote filt 
um reliquit arcbadiu.£u<$tbefala 
nicavenifletinuenit Valentiniani iudicesut 
mapimatrilticiac9flimto8.ciatvrannuvelut 
tmpaatoteepnecefltutiaanrarufceperantt 
Zlbeodorinsautencc apte quide; refutabat 
itecadmittebatlegationimapimi.no umen 
patiebaf fub tyranno pofitu imperiu romav 
noiu.Sumcecrgo cunctuepcrciiulEPedio 
lann tendebat vbi erat t mapimus . 3nterea 
arnanicoltantinapolipolitisiuerfasopini 
onea in populo reminatc3.sicebant z eperci 
tu imperatotcamifilTc.tipm tyranni Sucto 
rubingatu.aliatumfuque foluit inimici v» 
lonequicieiacure.itavccrebzo becandietea 
noopinione.fedveraiamcred^it. ligarer 
nionitoarrianotup populu8inflamatus.ail 
irrationabile quanda eparficandaci3.Som3 
cE nectarq epifeopi pcremauit.c3rulatn tbeo 
doft) fccudo z £ygncgi).'ae¥.impatottbe» 
dofius sii bgrannnp aggredereCcognorcitea 
mapimi milites ptefentil inflruciiaisimpeb 
riaUaafignotueinsaduentmnec fbmeipi? 
impetu fultmerepualueruuLred appbemto 
tesiyrannu vinctu eiptotinusobtulerontii 
eotn conrulacupenipmsel}.vq.ip.8ieangu 
fti mefia. Sndragatbitte ante; quipemerac 
gratumuin vicino fluuio fmaipmpioiid* 
ens etqtiraniuZluncigtf imperatotesvaliuf 
oianua p (beodolius peraoa viaetiavaKK 


Iliijfr 

tmlSratm cS eis pariter zjjonojp vay 
jc puer-qm poli viaori ? mapmugcfta ab 
v;t>e pllannnopolttaiu tbeodofitts enoca« 
iiErat.Du® in romana vibe mo:aren£ 
uitaKs p ncto:ia cdebzatts; tuc fui bonica 
tancircaifmachaejeplaletbeodori^impaA 
fozoIKdit. 3sem ffinacb’ inter fenatote» 
pcipn'’ habebat&-acc0 romani eloquii cru 
ditione mirabiKcnPmnltiflsrepcrinnf liba 
.l^cripfitsmapmi laude e^ redtauit.vn 
poftea reu3 makitacis elfe videbaf. 0uabte 
tnottemetueBpfugitinccclefiam.ve?. impa 
(ot cu cflet Efcciiflimc cbtiiliauiiat!. anoto^ 
Ium fue fidei faeerdotes bonotaret. fed etia; 
nouatiauos ilppimcci’ fidei Bccrcta fcrua» 
rennleoneio tueepo romancecctie uouatia 
Ijop rogati bnftciupferes fYmacbuabfoluit 
aeriniinc.£uepieeniafvmacbu3 meniilTet. 
apollogetiea.id elL fatiHaedonalem libtii in 
tbeodolio impatotc pfcripfit. 

CSocrates. 

Capitulunt-iEiEmT. 

:iOeodofi^ igif imeato: m romana 
v:beporit^mttltu^faucmi^ti. alta 
pbedo.alia vtiliter auferedo. Duas 
amares Digttas pfaiio€|>btbutc. £rat ab t 
utino tnT2bcromanaQoni^msecimad!u'tu 
dinefab2icaca:mnuib?pant8rid>ac:c)ui vni 
ucrfc ouuati mirtiftr3bat*Dui^macipcs tc^ 
pozepccdcnte pjftrina publica Utrocinia 
{cfKemtCdemcftmtmoic miodsfubtcr^ 
raucis pHituic: p finguU lata*a ca^ bomuu 
tabernas infhrucEe8.mcrcmcc8m cas^jftra 
re fackb^tqtitf p cas plurimos oedperene 
altos4^ pane venicbaulios qui luicuric 
tun)itudinc fciKnabat. Bne nat^ mecbant 
ca i mola oe taberna cadebat: 1 5 p atiebanf 
mapicBegrinut ita fiebat vt mTti vfcp ad fc^ 
nectutistpa labotateseicinde no pmitterenlf 
cjdre.eftimltiteeo^.^inquis cos eflcocfun 
cws.^n bmoi laqueu.quipco miles tbeodo 
■ftj;imgato:i8 inaurit, ilucp fti^ct claufus 
ad mola uccadmittcrcf epire cuaginatogla/ 
dio.pbtbcKs occiditor illi terror Petenti. 
iniliiePimifcruf.*Doc agnofccns impator.z 
«wncipes fttiplicqs interemit, t ipa ptftrina 
Pi^cda funditus clTe papitBim rurfus 
abrogaui^moicanfam.^iqua mulier in 
adulterio capta fiuflctbocno cmdiabaf. 
5>tmsadaogmentupcccadiptr3dcbaf in^ 
«waes em eam inanguito^fiibulo. lad# 
wtttetcsqw ftt ca fi?;nicarenwr.^Do:3 qua 


Ifiottus foWiEjEU. 

turpitudine mifcebanfrintinuabuU Ecntie. 
bant Tt cius fouo illius iniuria fieret manife 
(la. J3ec audies impatot Emanere no palTua 
cftfed ipfapllibula ocilruiiufiit. alijlqspe. 
Itis adulterata faufiuit affligi,S3is atris rw 
licto Valentiniano romc.ipfc cu bonoKo 
llantinopolimremeauit.cofulatttvaciamet 
fyniacbP 0 ie.p.menfi 8 nouembtis. 

CZlicodoiicus. 

Capitulum.jEjEO. 

£ucrtetcfiddc tbeodofio ab bcfpcf 
rus Ette venit ad en.ampbilocbi’ 
virammifadus cuffcpcmeminim’ 
fulplicas vt arrianop peilia oe fingul eiuiv 
tatito,pbibcrct.'0e5imEatot crudele iudiv 
ans tfepetiuonc.fp!cuit cu. Ibotro fapiens 
tilfimus ampbiiocbi^ eo quide tpe tacuit. f 5 
cauferemediumemombilcpEauit. Iboftali 
quot nacg aies ingreffus palattii videfeg fili 
umimpatotisarcbadiutam iraBatoteallaa 
rep3tri.Zibcodofin folfniter falutauit. filin 
jbo no eiepbibitafalntatiSeoefcruit. ^ernj 
in^atotcredcsobliiuampbilocbiu inmta.f 
ttitvtcuofculariacbcrci:attllc.Sufficitiii 
quiteijptiua bono!.Xuc imEatojptrillat^ 
ad fua iniuna fdio facta ptumelia indicabat 
■^tro fapiealTim^ampbilocbius prdiu fue 
tntetionisaBuiuacuclamote bipt.XBidea 
impatotquSadmodu filio tuo piumclia non 
paterf irrogari. Crede gaoim Dcuiicab bo 
minari reos.qui ei’ vnigeniiu faiu bta fpbc« 
mare p«ndut.tvelutIngrato circa faUiato» 
rema bcncfaclotebabcrefcmE iodio.l&oc 
andi&imEatotageilafimul oictatpadmu 
raiu8.lcgcmrepentepmlit.beretico¥ conci» 
liaptobiberi. 

CSocrates. 

CapimlmiEjEui. 

3 rca becitaepega lantiocbiaf^ 
paulino epo mo?icte.plebsdus De« 
dinabat omnimodo (!auiariutp:o 
pter boc cua^tu ozdinaucrut fue partis 91 
fcopu. 0 uo in bteut tge mo:mo.alter qui^ 
in dus beo factus iam no efl flauiano qnip 
pe renitente.'0em bi qui peclinabat fUiuiAi 
num^pter iuriTiurldipuaricanone. ra)!ruiit 
folenni 3 ccleb: 3 bat. 1 !>o:ro flauian^ominr 
ture curabat Ytcosfibimctag^cgaretquM 
pofipaululu boc modo nofe^eaeniffe. £u$ 
pamafus romanus pdnfer 'z rbeopbil^alle^ 
padrinus indignar^drea ftauianu. no fb* 


i 


ILflJft 

fio vt ipfe fidelium oifcozdara. poltca tbeo 
pbilue a flauiano iacmc^.mifit P- 

fbvrcm viconrriltacumDamafum ftauiano 
mulcerei^o Diccim-vcilc (ck popuUcocoj 
dic ili culpa lam facta ftauiano rcituctercuir. 
:i:)ocita£p mo comunionc reddita flauiano. 

antiocbcnuo ipfo paulattm coco^iain r^a 

r 3 uit. 3 rrianis ^o ab ccclefii8pulu.m jubur 
banio antiocbenis collectas agebant, jnicr 
bcc aut mouuo c^rillo bierofolpo^ epifeo 
poiobanncsin ciusfedcrucccine. 

C0pituluni.]E)EUit. 

O fiquidc tpe etiam in alle,tandria 
bmoi feditiogcneratacft.'f>:eceBai 
utiBatoz.vt ftudio tlaeopbuiin alie* 
jtandria pagano^tepla oeftruenf.Xbcopbi 
Ius poteftaieBccpta.ftuduit paganozum oe# 
(Irucre mvfteria 7 templit qu^e mitbirium 
purgauitf^apis 1^0 fubuertic. ‘0eru mitbv 
rie facra rbi bomicidia epetrabani. publice 
p 4 Ccfcac.SerapidiB alioanfuplena mon^' 
ttrauiiiubcnsp^diaplatel poztan vemi 
da.qiic pagani ai macio bonoze rcncraban 
mr.*^cc pagani videntes-mapime pbilofo^ 
pbi iniuria ferre ncquitterat.0no nai^ ipe^ 
ta p cbziftunos accedentc8.ncce8 innueras 
nupfutitmeacongrcmone paganofpaua 
d??iftiano?. pluriitii.ee rtracp ^0 gte innn-f 
mcnrulneratL^^ozro pagani metu minei; 
pia poft$cede fuemnt faciatie loca lingula 
celabanfmulciquo»^cciadciui»te fugerue 
inter quos beUadius.ammoniufep gramati 
ci-apud quosego valde puer coftantinopo-? 
lim legi.-: bclladi^quide facerdos iouis dfc 
Oiccbaf.ammomus ^'ofiincs.tJiB itagdlj. 
Xbcopbilo in ocflruciione templo?» Iblatia 
miniftrabic. pfectus allcpidrie zoupozdi^^ 
nismilitarisOdoUfiqmde Dco?.pflaban£ 
ad faciendas ollas, t alkpandrinccccficpi-s 
uerfas rtiiitaies.aii ab imeatozeoonati fuc 
ra m oij ad cppenfas cgcnnilO igif 23«Ois 
pbiiusoescomutflet Deosvmitaniumodo 
r^quicfimic fimulacbm lubens cu publice 
^oni atqj feruan nc fcqueti ompoze paga« 
m negaretules feadozalTcoeoa.Ouare no 
niegoqzigrauitcr f^cbacanimonioegram^ 
maticus oices paganos nibil tagraucepef 
foomfi quia no conflatu dTet-z ipfumfedp 
D^ione vnu lUud vdolu feruarcf.IbsUadL 


|Ronu9 

ns aiit gloziabaf Picen8.quia incongrdTiSe 
cbziftiano^ noucm ipfe perimeret. 

C3o5omcnu9. 

diturimpatoz audiensqallepandtu 

fuerantppctrata bcatificaiutcquideni 
cbziftianos mattYruei^palnuattribues.eo 
q^ppogmatetatagiculaptuUltent paganis 
aurem venia peditTteiecbziftianitatc facite 
fuad(TCi.iuintc^ vt tepla funditus que fucr^ 
necis caufa bef tnterenf. .Cuius littcrc Dum 
publice lo:te fuiHent 7 cbziftiani paganosi^ 
peieretterrozcDucricuftodes ferapisfuge^ 
ruttepillotlpoze cbzifliani^loca tenuifle 
nofcunrar.Olimpi^aittpbilofbpbus ficuc 
auduii no ante multu tempus luccfcenreDie 
qua boceuenit audiuit quendim teplo fera 
pisallduiapfallentem. Citc^ianuisdaufis 
adbuc quietis tge nullum ibi cofpiceret fed 
mntumodo voc^prallciis audiret cognouit 
fignumquidcllct futurum ? latenter 
rus.muenta nam Difccflit. 

CXbeodoziais. 

Capitulum.)EjEuuf. 

■ftcopbiltis tgif allepandrinS vjbJ 
fdoto 5 .erro«pur^mt ^ no folnm 
aftindammris templa fubucrriifal 
etiam fatladas facerdoiu bije qui feducebj 
lurinomit.Srateififunnlacbta eje ea.lignea 
ipmraavacuaiBoifnmcopulatS adparie 
K8 babentia qiicda fojamina relinquebant 
t E addita aicendenies z intrates in fimnla. 
cbtaqucTolebantEeoitotaloquebatitttr et 
bocmodofeducebanfinsiicraudiacs. 3n 
ferapidis igitafcendca lemplii wdiifimnta^ 
cbtn qti magnitudine fua terrebat tnfpicieii 
tea.^erebaf etiasIfermofaUapqtli^a inpta 
cumaccederetmotterracomoueref tpetto 
cuctoa imiaderet. Sed bec jbba fabnlia ani 
libiis plena cofidenamagniendme Berpetit 
veluiepanimeiuffiiqs aliaiibabStifecnrto 
vt ferapem fo:tiperculTionccocidtrct.iCii^ 
egcccidilTetclamaueratomneaillafenilifa. 
bula femidate8.'|bo!ro ferapia ne<p Bolnit. 
nempe ligncna necBVOccmemifitficotcjca. 
nimia. Cm fo eP abftuliirent caput gregea 
fi)ricuc]dndccacurrerui£ratcmbabiiaiio 

fnricuegTpnop.Bcua.£BccnpamlBineide 

tcaigncc6crcmaucrut.caputatttE tota ita^ 
pmiuvjbcm. 

CSocratce. 

Capitulum. jEjdjE, 


mw 

' vince tcmplu fmpidin nudarcmr 
muaetot Ire ii» lapiditofcnlpreS 
apud egvptios Tocant faac babe^ 
bst (5 ipft caractefeBfigttr* cmcf. 2508 cbii 
iliamTacK3at<p pagam' fingulieo^bocd 
gnureligtomap;ie:Kpu(aba[ cbufliamoi^ 
fcbat figntt falutiferepalTiois cbjifti; p3ga« 
lu^o akquacomnnionejcpoaaerapiat.p B 
fignuaffcrebapJittcrpKtesaSt fignScrucJ 
inunuarcpicebac vita rnBuennu'a 9 nam ob 
oufas cbaftianiadfommfifaftigiafBntci 
«ecn-Cn^apaliaslfae qiieapbcps facre 
«icunf idicareftermmubabim?' rcrapidis 
tatjplSqS caracttr cmda agiaruilfo qui w* 
tam fup Ttncnra fincbubiobtclarare[.mul« 
taplurimiadcbzilliamtatefeftinabat t ptc 
tata pfitaea baptisabanf. Sed ego no arbi 
tro: facerdotes cg^ptio^ aducntupfciuiire 
cbtifti a crucis agnaculuocfignaire. "Ha fa« 
cramentuadnStnssni afcculista gcncra« 
tionito fuuabfcanditu ficut bicit aptbs a la 
luii paincipJ ncquicie Oyabolu mnltomagis 
famulos cius Tacerdotes cgvptio^. fcd 9{ui 
najiuidcna B pftraptvtin littera?, ficrctqs 
ftioe qb ciia in apto mollratu.'Ra a ille fan< 
co fpiriiuotoiusmfios atbcnienfinperdu 
jcit ad fideqn ea que in ara erat feripta fenfu 
^:ie narratio» cppoAiit. nili fotte ^s Sicae 
qt etia in facerdotifo cgvptiotus opat’ fuerit 
Se’ ficut in balaa a in caipba a illi paopbea 
talTe referuntur 

CZbeodoticus. 

Capttulmn.]EiEjE. 

O n efl ita factU botnim b 
fas vitare bodis infidus. 'Ram t>ii 
quifpil Itbidmiseffitgenc paflTon^, 
CncDiTitinauariciaquaDcclinaca imiidiefo 
p^eparaf t t^ac fi trafcmdmi viou fiiro « 
rie incutrit z altos plurimos ponit laqueos 
tnimicus.quo capepofltt incautos cotpo/ 
ris quidepaflioes babet facile mimllrantes. 
vcaumpolTit occidere. Sed mesbiuino fo 
latio vigills.macbinaiiontt eius ocftrait ar 
gumema.t^umananac^ natura parodpa/ 
tustbeodofmsimpato: babuit paflionu^; 
comunionc.iuftocs furoziimcnfamEmifc» 
crudelitate iniulta ogams cilpaflTionf.OuI 
rem narrare ncedTariu eft t vtilitate l^en 
Jom z memotabili opinione virtutu. Xbc^ 
^nicicwitascfl srandis':popnlofa.3n 
qua% fuiflet o»a,fcditio quida inditu lapp 
wwattg tracti, ^Xncindignaws tbeo^ 


iBcmUS IjEjEUf. 

doltns tracudie no refrenauft infirmiratem 
(ed iufiit iniultos gladios fup oeseuaginari 
t vna eu noccmito iunocetes mterimi-Seo 
ptem milia ctetn bominu licui ferf occiftrac 
no ptccedcic iudiclo.fcd tampin melTito om 
nes funnlincllifunt.braoiclademplenavat 
degcmitil» audies ambiorius-cu ptiucepa 
mediolanuTcniircti.folcniierinfacruvolu. 
ilTciintraretemplu occurrit fotis ad iauuas. 
I ingrediente bi) a fermoniln a faeriliminia 
incenh^bibuitsiccna.llefctsimBaiotpep 
peirare necis quama fitmagnitndof "Be® 
policanfamtadfurotismcs tua mole pte^ 
fumprionis a^ofeit. Sed fotte recognitio 
nepeccatipbibetpotcliastmperq:Seccita« 
mcnvtvincairatiopoleftate.Scietiaquip 
pe natura eibeiurep mottaUcas attp refolu^ 
tfo e puluispgenlto? cf quo facti ad quf re« 
digidi fumus, t no Rote purpureo pfidciea 
infirmitateBopcrticotpoti8ignotare.Coe^ 
qualinbom^n2p^^ncepsesaime3to^^con 
teo? ^nus em eft omniu siis repomniu 
,ttcreaiot.Gnil»i^foculiB3fpicicnscomii 
nis sRitemplmqniba calcabis pedibafanctu 
iUmspauimcntufOnomo manus cictcdcs: 
Sequifo adbucfangufelllllatimulPfquo;' 
modo bmoi manibo fnfeipies fanctu Somi^ 
nicotpusfOnaptefumptioeoKmopocu^ 
{umfanguinispreciofipercipies.&um fiira 
re fermonu raros tniulie fit faugnis eA« 
fusi ■Recedeergo rcccde.ne fccnnd(^ccaia 
ptioif ncquicia augere contendas. Sufeipe 
vincnluqd omnin susuucliganit. cltemm 
mediana mapima fanitatis. bqs fermonito 
impatotobedieacrat etnominiserodittonf 
bu8cnuiriro8.t3pertcfcicnBqfunt(paaftiJ 
cerdoiu:qneregu.gemen8t Solens adrega 
liaremrait.£ncpociomcnliu coiinuntraf 
illenttepota^mqnauiinanuitatisfaluatt» 
risnomi fluitas. jfmpatotautfamcntaiioi 
nilsaluduisinpalatiorefidens.cdtinna8la 
cbtjmas icenabilitercppcdebat3ngreiru» 
ante rufinns tuc ma^flo-militu t fmgulare 
apndptincipe fidneia babes. z videns ptin 
cipeminlameni3ii6eptotoiu.accciritvtla 
cbtvma?caHfaspqmrerct.atiUcamariflio 
meingcmifcens z vebementiuslacbtfmas 
fiindens.ro inquit mfinc indis, z mea mala 
no renti8.£eoaut lamflot z gemo calami.' 
latem mclqui aferuisquidea mendicanti 
bus aperta ftmttcplasat ptoptiu Sominii 
iugrediemes licetereicotant.mibi ^o ingref/ 
fusadeunocil,inrupereilS ccli ftmtcUufi, 


Kbft 

!lbcc t>tccns.Tcrba fingula (Tnsulnto urupe 
bac. *Rufin^ curro in^t fi tibi placct.p5tifici 
pcibppfuadco. vcfoUiafvinailu qb Ugautt 
2lir imeator-l^o inquit fnadcb w amb:ouo 
'Roui ego occrctu illius (^ciuftu.neqsretie; 
rebittir impiakm potentia rt lege poli it pre^ 

mnairix>mntCac$Tnfintterabisplunc 
mia werefrt ^mittcrctaiubtouucfie flecteti 
dum iiiipatot eu pergere cii ftHinatione p?cs 
cepitlprcTerofpeoatapoft panluluclt k-f 
cumacmiens rufiiuj)milfiomb).1bo:ro rtr 
miranduaambtoriuamopvf vidit rufinuj 
ait^mpudaitiatanuimitatuaes orufinc. 
tateviddicetnecia aucto: ejciftena. pudotej 
^ fronte bctergcn6.nccerubcrci8 nec mera# 
isptraimaginSlatrarebiuina. 
nua fufplicaret': impatojem biceret clfe ven 
mru.fupno(xlo accenf^Smb:oliiia.ego 
inquit rufine p«dico.qm eu incedi facra li^ 
inm3plnbeo.SitoimBiuin int^annicas 
mutabat nceem.: egolibcntcrrufapio.‘2?ec 
? alia plurima nifrnua aud^na mdauit im 
peratorivotuantifririamonenane Depala^ 
tio fo:te pederet. St impato: becin media 
iam platea cognofcca.pcrgo inquit, t lufiaa 
in facie fufeipio paifiieliaa. Hunc^ ad facra 
limina pneniiTeranfanctaquide bafiUcanS 
pteCumpficmtrare. 3ed venies ad anttflii^ 
t inueni&eu falutario refidente fu{plicabac 
vteiuarincularefolueret.ac ille^rannica 
bicebateepfentia: ptra ocu vcfanirc.*: tbeo 
doitum.eiufcpcalcarc leges. 0eru impato: 
no inquit infurgo aduerfuseccliaflicas fan 
itribesnecvn^ ingttdiUmiBa facra edten^ 
do.fcd te foluerc mea vincula bepofco.t co^5 
munis bnip mcc)co?are clementia, nccmi^ 
bi ianuaclaudi.qm cunctis penitentia ag^;' 
ribus Dnsnolkr aperuit. Xnc antifres. qm 
iiiquit penitentia oltcdiiti poli tantas 
ute8i0Mib> medicaminib incurabilia vul 
nera plagafcp cura(h< impato:. mu inc^ 

opus z bocere. z medicamina tempare. men 
v^ro oblata rufape.Xuc fanems 3nU}:ofi<; 
nsOuonia furozi inquit tnu mdiait comi« 
fiftu? n5ratiopraUtfcmccntia.fcdpori9iratf 
cimdia.lScnbelegcquebecreta furoris eua 
cuet.T.iq^. Picto fentenna necis at<p pferij? 
ptionminUtcerm tanmmodo maneat, t 
diauratiois ejepeaet 0uitotrafacrisbicto 
fra videlicet ia olTante rario caufam iudicas 
spdfcmcri^mqcognouerttfub vcritaieoi 
lbonat.3nbu6embictoagnofci£aut iufra 
m aot iniofra frntenria. £c fiqui« 


iRonus 

dem ratiof baumt-miulla que^ata stTrfii 
pitSi vero iulla firmabit. Diera vero mir 
meras ad btc ewmitiSda rHfficiet.'i35cam5 
moninone imeaioz animo libenti fufcipiens 
^ opnma clle confides Ugc. conferibi tepete 
pteccpifijpticmamis littcnscdfirmanit, 
0UO facto vinaiiaeins folnit ambtofiuB. 
One Icp bacicnns obfcrtiaf. £11 em biiinfi: 
modi. 3mBatoas.Sjaiian’.tZ^bcodofp 
augufti.ftattiano pfccto ptetotij illfriet Si 
vindicari in alios feuctius pira noftra con« 
fuetudinejjcaufc inmim inflerimtt8.nolu« 
mnsllaamcosaiiifnbircpcniaiitcpcipcrc 
fencentia fed p aies triginta fnp fiam eotnni 
fes z fojmna fnfpcfa fip^Rcos fqne accipiar 
ant vtncnla atep cufiodia. a et aibijs follmi 
bii8vigil3lcrcibfcruct.fic igif facratinimua 
impatojingredilimina pfiira& nofiaiimbo 
mino fniplicamt. nce^gemia ftcpi. fj jmus 
in panimeto iacens Dauiiiea.pclamatiit vo« 
ccm.adbcfiipanimcto aia mea vinifica rac 
f m verba iuH.a5ambj capillos cuelles (for 
fem® perennenat panimefo lacbjvmaram 
guttas afpergcs venia impetrare poliebat. 
£u® tepus actederciiquo mun^ad almrefo 
lebatofferreifnrgcsdilacbivmiscftingrrfr 
fn8.£um fa obiuliflcifienti folims crati» 
ira cancellos ftent.’Rurfns autfambioliuB 
no quicuit. fed biffcrencia locomm edocuitt 
pttmo quide requifiuit qnid ibidf ctpccta* 
iict.3mEatotcBicentcfoftincrefefaaofgce 
ptione mYllerio^. perarebidiaconfi reman 
dauit.O impato:. jnicriota loca, tantu fnnt 
facerdotib!>collata.qucccierinccingrcdi:ncc 
coiingcre gmiramf.£gredereigiiar.ei bane 
cppeciationccfi ceteris babccomnne.qbnra 
pura nam® impaiotes no facerdoies fadt> 
Cucfidclimm^imEatoactia bane tradiriov 
nem animo gratanii fufeipies remandauit. 
130 audaciecaufa intra eaceUosmari.fedtit 
cofianiinopolicaiia vtbe bane confuetudin£ 
cflecognoni.vndeago granasp buinfmodi 
medicina.Xaliergo tanta® z pful z impa^ 
102 vMTOCcdarcbantfigo na® vtriuf®op'’ 
ammirotillinsfidncia.buins anteobedien 
riam.illius 3 elifmio 2 e.buitts fidei purinit& 
•^oero regulas pietatis quasa magno facer 
doiepeepil.cttareneriii8 ineonfiancinopoli 
rana V2be fernauit. 'Ram Bn fefiiniratis tein 
poieadeedefia Bceinflh. ablatis in ccclefia 
mnnerito ingrcilus cft. £u® ncctarius inc 
pfni ccclcfiemadafiet cur intns Itare nolnff' 
raimandanicptistepsi^ijc inqnicpoMiBi - Urtin: 

fi:crc<)a£8B1ircniiafit (mpcwtoiisifaar^ 
dotiB-^ipcm vmracismumimagiftriiam 
ba)fuiin.biim:nam(B folum ttoui Bigne ro 
cjri pono&:cm.Z3niu itaq; |><icil increpas 
(to i viro TirajiibfioimK pjolata. 

Capitulum. ]EjEiE|. 

Sdebatigimrimpcratoj z 
litan'6 occaftone per quas oe bonis 
opmbtrmpbarer.£.oiup emdus 
t)im'na9 leges eu fepms ammonebat feipras 
tamen perfecte pjiuserudicnsjTO enim re/ 
^ifaitigqseleuaraetlfed potius Diutnoa^ 
mozefuccenfa.^enefidojunancp magnitu 
do . maius ei t>eriderium benefactoris ad / 
bi^bat.*Repente namc^. vt venu ad purpu 
rantclaudof ac^bebitiu madmabab^ac 
curam.nonferuis.nonalus miniftrisvtcs: 
fed perfemetipamagens t ad eo;^ babttacu^ 
laveniens.zvnicuii^ipfo^quod opusba^ 
berei pjcbens.Sic etiam T per ecdefiarupe 
uodoebia oifcurrens fuis manib mimftra# 
bat infirmis ollas eo^terg^ cd^us guftans 
offerens coclearia. pane ffangens.cibos im« 
tninilbans.calicem DiUiens.t alia cuncta fa 
ciens que feruis z miniflris mos efl folenni 
teropcrari.‘&ijsautgquicamoc rcbiatib 
nicebantur^bibere f)i{xbat.3uru biftribue 
reopus imperti cft.egoaut p:o 4)fo impend 
-boc opus offero.bona mibiomnia^coferend 
"Bam viro fuo fepeoicebai.Opojietcerem^ 
per marite cogiiare quid budum foifti.quid 
modo lis.^i^ec fi femper cogitaucris ingra^ 
tus benefactori no eris.S^oi imperiumquod 
fufcqjifti Icgalitcr ^beniabis. z barum re/ 
mm placabis aucforcm.:2:>U8 ergo femoni^ 
busvelut optima quandamvtilitatcmvir^ 
tucifc^ abundantiam coniugis fui femioni^ 
busoHmbar. 

Capitulum.jEjEjEii. 

£citac^antemantumoefuncta eft. 
I^oft aliquanrulu vero temp^ mor/ 
tis cius aliquid tale pueniiqd ma^ 
^nuamorequem babuit circa eum oHedir. 
^oacmis itaiB tbeodofius plurimo^ concias 
tuiacwn€bctlo?..quandl illationcnoua tm 
porauciuicata».antiocbcna^ociuit3S no 
nutn v^gai ferre ^5 potuitfcd videns pojs 
pulus fufpoidi oiuctfo8.egit:q» vulgus folet 
«afioncreditionisinueniens.ocponcs an 
im^inc ornanifunc placillc.©ic em auga^ 
«am€ra£vociata.pcromne trajcerc dwatf 


Bonus 

:tcm.t>cc audiens indignatus abllulit pji^s 
nilcgiaciniiatis. i vicine Vibi idem laodicie 
iradiditptineipatum. credens bine mapme 
antioebenos amigCTe iboit bec antem incen 
, dcreaoeilmcre att® indar vieo.-n ancioebi* 
.redire minabainr.Jirammidratotcs ante Io« 
commctilqiwfdamcompxbcnfos intere? 
memnt.ame« baneptefumptione cognofcc 
retimaatot.a3ec(gif oia ipatot peipiebat. 

■ non tamen fiebantptobibcnte Iege:qHaptoa 
. ferri ftcitambtofiusXi) igitur vcnilTentqni 
poetabant minas imperatotis bcilcbicbns 
magider militum. r emrins magider odicio 
mm erant omnes fub fotmidme condituri. 
Ibotro viri beremii babitantes.virtn tis pto 
pugnatoteamulrimncT: optimi viri pluria 
ma monita rimuLzpteceseisquiaprin^e 
mifli fiierant offerebant.® acedonins an^ 
vir fanans nibil buius vite fciats.Sed cti 
am Binino^libtotn; penitus ineqrertns.in 
fimplicitatibus babitans moniin. noctibus 
aeoieb? faluatoti omniu puras offerens pte 
ccs.no imperatoris indignarionepermotns 
no indicuab eoinillbp.mtdia cinitatevtria 
nrqsclamidccomptebendens ab equis fuis 
vt ocfccndens imperabat, atilii paraulum 
fenem pannis ohfiriim vitiffimis intnentes. 
primitus indignari fnnt.£umvero quidam 
obfcqnia perbibenriuvimitc viri rilins indi 
caffchtrepcnte.abcqnisBefcendcntes. ? gea 
nua fiecientcs.ab eo veniam fuipliaicr a Bea 
note implotabantBt ille fapicria Buuna re/ 
plemsibeeeis verba locnmsed. O amiaBi 
ate imperatotul^on es impcraiot folummo 
do:fedniambomo.'Holiitamrcfplcere foa 
lumimperiumifedconfidcra quo® namiC 
nam cum lis bomo.viufdem naturam bomi 
mbns cognofeeris imp£rarc.a fcBm imagia 

nemnininamatmfimilimdmebomlnn cre 
atyratnra ed.'HoIi igimrcnidcliteratiB fca 
oidime Bci Yraagincnecibns rubtagarc.irri' 
tas etenim crcatotcmiBuillinspnnto vmaa 
gtncm.311ud qnocg cdrideni.quia tuipfc taa 
tnm.fl)ter aerea cotridari8vmagine.jQnian= 
inmvcroBiffcrt inanimata resanimatc,vi? 
ucnriatmrarionaliicuncrisrenfnm babcnri 
bus ed apertu. 3nfupcr etiam confideret, qa 
nobis quide faalccdptovnavmagineplun' 
masaereas p:cparare.3t illidmnmo Diffia 
eilcvd vnnm capillum rcdiiucrc perempto/ 
rnm.SBecaudicntesilUptinapirp mandan 
M; flamma iracundie penimsejctin.cemnt. 
Jduipte terronlB raril6aionemr^enpli[,g 
"B ili 


Uibfc 

cauram indlignationia innotuit. 'Flo mquit 
opoitucrat mc pcccantcimnlicre-omiii fauo 
tEBi^ilTiinampoIlmojtcm tanta connimc 
liam rnliincrc.aclueWnm me nSig furoie tn« 
dignantes Bicebat armarc.adicdtcriam.q! 
mbularenirciingonifctrct coq-audilfctali 
qaosaindidbns interemptos: 

Capimlmti.jEiEiEut 

3delilumu8 igitur imperato! tunc 
conira errojem pagano?, fun iralhi^ 
Utllndium.legefi 5 confcripfit; picci 
piens rdolotnm templa ftibnenuto nftan:: 
nnus oiim mapmas omnifi fanote laudan 
dusiqnipiimus pietate cinauit impermm 
Bcmoniba quidem facrifieareomnito inter« 
dipitmon tameeomm templa Bellrupit : fed 
inaccel!ibiliaeflcp:cccpit.cuiu8 filij pater/ 
na Teftigia funt fccmi.3nlianns antereno/ 
nauit impietatem t flamma veteris feducno 
nisacccndii.lSotrDiouinianusimEiofnm/ 
ptus mrfns imolationes probibmt ^dolo« 
mm.0alent!manas autej maio: bninrmo: 
di legibns viusigubernanit europam vtvni 
enim cni vellet religioni fcriiirc eoncederet. 
■pioiro valens omnitoquidem alijs concefc 
l!lvtreligiocefnascolcrcntfiaitvellent:ilv 
los folos impugnans qui.p apoliolicis ooc 
gmatibu88eccrtabant.Omnifiqmde tem/ 
po:e cius imp^ et ad aras ignis ineendea 
bamr.t libamina attp facrifleia fdolis offes 
tebanmrifed t publicas ftHiuitatrapcr pla« 
tcasagebanut otgia Bionvfii eelebiabant et 
cumfacrificiis currebant canes cuirccrates 
aw bacbantes.r agentes omnia que nequi 
Ciam pzoptq Boctous mfinuai. '£)ec omnia 
tbeodofius inneniens fidelilfimusimpcrsi 
to: radicit^ euulfit tobliuiom' ptradidit. 

€apitulmn.jEiEEui|, 

•Rimns igitur alioium J^arcellus 
cpifcop%ge fmcipis ^ armis vAia 
gptic ciuitaiiB templa BcRruicit. ne 
fidnria Bittina non Bc bominum virtute p« 
liimens.&nod quidem opus Bignu merno 
m narrare non lilcam. Defuncto Jobanne 
apamtcciuitaciacpiTcopmmarcelPvirran^ 
ciiflimus oidinatns cftferaes cpsflmapo^ 
ftolii.3nier bec venit ptefccnisoaentisapa 
miammiliiaritimoieperterrims. vbi Bum 
eiiet templum iouisvaldcptecipnumtoina 
mentis plurimis vanatum.cnmpKfect^i 
fimercnitebamr.^idcnsanti^ Ibne.vnfas 


|Ri5riU0 

edifidumac rob«fhim:impolnbiU indica 
uifbommibtm lapiduiimcmrjst cSmiffi 
onespofTeDtnbluerc.^rant mim ingentea 
T altcrutftsalhgariinfupcr z ferro plumba 
c 0 comun(ti.po:ro marcelluo p:eftcri ptifii^ 
lanimtmrcmvidensrcumquidc mifitadaU 
ae cuucatceupfe fuipitcabat pco rt tem« 

pUocftrucndipzri)cretoccafionc. ^ntcrbec 
venu quidifpontc Diluculo, no ihmao 2 . no 
lapidum fcctoj.nc^ alterius cuiufimnc^pe^ 
rinisarhsfcdlaptdcsferrctligna in bumc 
rosconfuemsOs acccdcs pwjmifitfaa 

ctlc templum encfolucndum. qui rantumo^ 
do aedpere mercedi potcebat art!ftcu.£ 0(:9 
boc l^ncmsponnfej:p:omtfinet:bocilUm9 
cbinams e0.£obcrcbat enim templo in alti 
t^ineconlfitttco ep quattuot lateribus pos 
tiat8.crantc^ (Alumne argentee 'lalnmdmS 
templo babentesequale fingula^rero cir« 
cuUiscoUimnamm crat.icvi.aibifom.po:^ 
ronamrepetrefbjnffinicqttcnon faalequi 
bunibctfmamentomm generibus rumpere 
fur.‘3?arum itacp tres per circuitus fuffodu 
en8.t rubearum bafibns foztia ligna fufpo 
mns:imilir igne.Ouo facn? non poterat ni 
turaUter ignis aorcnduDcmon e^iquida; 
tetemmusa^aruit qui ftammiwcs fuaa 
p?obibebat operatitLucp frequenter boc fi 
cerent z molitionem fuam erplcrc non pofi^ 
rentmundauernnt boeponend meridieoo: 
mienti3t ille repente ad ecdefiamd5eurre9 
t aquam in vafoilo polari pzedpiesiaquas 
pofuit rubaltatitpfe rcro in pauimento po« 
uta fronte clementi Dno fuipUeabar. ne am^ 
piius trrannidemtiemoms iUampateretuY 
c^bere ftdudaifed vt tnfirmtrate illius enu^ 
darettiignup»pdeTirmtis oftcndcrccnc 
inagis ei: bocinfidelito cntltationis occadd 
nafcercmr.t^ec cum Di;cinet facto fignacu^ 
io crucis inaqua:quendam Dfaconu fuaitt 
equitiumfide 'isdomunimm iufiit fumere 
aquamfub altari politam, t velocitcrairres 
KZ cu5fide3fpcrgerc.igne(:Bft4ponere. 0.6 
DumfuifTetfactuiOemoneHiigit non ferens 
aquevinttic3gntsauivelui oleum babuit 
iUliusaquenacuraurSp^benfac^ligna funt 
repente cofumptaXolunc ^o futfulture fo* 
latio nudate, -z tpre eeddemm. z alias duo^ 
dedmvnatra]cerut.Xum latos quod ipotS 
pio coberebat violctia rutneD^ofinim elt 
^onusafit rota concadens duitate dicro9 
fecttibic&curreretoumimtci ipfiusDemo^ 
nisapertecognouinaufugaiiprtinDioitua Itbfr 

. loBdibpsoafoUicbaw. Sic enim Jalia te 
pia facranifimue ponnftf lUe oellra.tit. qui 
1 victoiito feribeba! marrfribua t rcfcnpta 
fiifepita noaillime enasipfe mait^rioco* 
ronamaclt. 

CapittuImn.jEjEjEa. 

0c itac$ tcmpo:cpl3ciJit vcp:efb^ 
qui a'4nt mper pernentes c6(ti-f 

{utiremouercncurp 20 pt:a'bumrmo 
diCiafa$.^ecpio nouuriamabecclefa fune 
biuiri.cum bis quiocliqueratu fub pafeca^ 
ctombuspecqcomunicarcnoUritcs.ep illo 
epifeopi p 20 eccUfiadica regula pzef bYteru; 
fuper penicentes efle conflimemnt 

Aoniam ommno non peccare piuinu 

t vlcra bumanam naturam elTc cogno 
rcimr:peccannbu6autem‘:peniccn{tl agen 
cibus veniamoeusnaripjecepit. 0ui vero 
conbten refugiunt matus pecaro 2 um onus 
acquininr.1b?opcerca vifum eft ancius pon 
riftcibns. vt velut in tbeatro fub teftimomo 
eccleOailtct populi beliaa pandatur.? banc 
caufam pjefbYteru bone conuerfanonis fer/ 
nantemc^ fecretum.ac fapienton virum 
cuerunt.adquem accedas bi) qui belinque 
bant.Deliaap»)p 2 iafatebatur.:at tUefebm 
vnius cmnfcunc^ culpam indic^ateimuU 
cra.0uod etiam baccatus biligenartnoc/ 
cidentalibusiemamrccclcrtis.? majCK apd 
*Romamvbietiamlocuseil cettuspeniien 
tiu.^cancenimrcizvelut ilamenmdonib 
conllimti.OumenimfacraceUb:ano fuer^ 
adimpleta.ilUcomunionem nonpodpien/ 
Ks.cumgdnituz lamentatione remetipfos 
in terra p20ilernunt.3d quas cocurrens epi 
feopus ? ipfccnmlacbtYmiszgemitufpiri 
malipzoltemitur? ommsttdefieplebslks 
ttbus inundarur.’]^ o(l bec a utem p:ib: fur^s 
gitepifcopustelmaiiacentcs a leira.^uc 
competenter pn>pemtennbn6 facta outio^ 
ne.bimtttiiomne8.3tiUiafHtcttos^ lixtn 
tcvacantes.autieiuntis.autab(tinenm Ia/ 
nare.aut fufpenfione cibozum. aut rd» alps 
queiub^rcpfpectat comunioi^ tempus 
quod bcccrnit epifcopttS.Conllunto vero tc 
ppzc v^cquoddam brf)itu ccoluences. af^ 
luctionepeccaiumcuraticumpopulocoms 
mumonc parridpanmr. tDcc ergo ant^uii? 
^romanipontificesvfcpad noilromeon 
imtau^nttOTpus.llSon-o conftantinopo 
umpjcfbYto-fa^pcniicntcs fditvfcp ad 
«uudompusiquodquedam moUff nobOif 


Ifloniis ijEjEuuii 

fimu btim peccata Tua fuilTct conftlTa zeia 
pafbftcro pzcccpm ti ieiimaret i Deo operi-' 
bU8fu(pUarci.oumboc obfcruarcc crebri^ 
us in calefia cum ovacono fc cociibuilTe c3 
fcflacUiJocOii populna agnouiirctianci 
bat fuper faccrdoceaquart per coa inluna fa 
cca fuiflet ccclctic.Xunc ncaariua epifeop’ 
remonit Ofaconum fcclcraram t qnibafdaj 
fuadcntibuanlingiiloa adcomamcandns 
indicio confcicncicfuc relinqueret ciias pa« 
fbftcrum nequaiip fupw penitaca efle ptece 
plerepiUoaniiquttana eonfuetuda iubla/ 
aell.oumTtarbitrorminot3 peaata ppu 
dojeconfeflioniBTfubtilitate c, caminanti» 
pacraneniur. 

£apimIum.jEjEjEuf. 

3gnu5itaqs iudico ndtaccre:qapt$ 
alios gelU funtid elt apd arrianos 
nouattanos.macedonianos? cuno 
mtanos.Ecclefianam^Diuira cratt apuet 
fcmeripfosfmgulicongregabantur.Ouems 
admodum enim ? pzo quibus caufis Dtutfi 
famiemone^ocedente narrabimus, "hoc 
autemroencumell.quia impenato^Xibeo^ 
dofius nuUom botum perfequebatur pteter 
eunomiumqut conflantinopoU collecms in 
bomofaciebat.eteonrcript 08 af^iib 2 os red 
cabat.ita vteiasboctrinamultt cotrumpe^ 
rentuF:p 2 o qua caufa eii mulctauit cjc^.nul 

alium fatigauit. tie<^ fibimctedmuni 
are compulit.red fingulos per loea p:op:ia 
collectas celebare pcrmifit . ? cu Imm tenere 
Jtbziihanitaris Ikutperciperepomit.? aU« 
osquidem pcrmifit fojis ciuicatem ozatozii 
fabjtcarc.iqouarianusautem cocozdee fue 
fidei intra vtbemccclefias babereconcelfit. 
be quibus pauca bicenda fttnf.Ouadragin 
ta annisagelius pjcful fuit a temponbus co 
ftancinivf<Bad annu fectu tbcodofij.0ui 
cum vendictadmo 2 ^.fiiTnniu pzcfbftmin» 
OJdinauit epifcopum. virum eloquctiitimu. 
z a ma.cin» pbilofopbo vnacu jfuliano itir 
peratote litteris erudttu.4lut|; populus no' 
uabano^ culparer ordinadonecurnomar^ 
tiamim potius ojdinaffccperquem fub ^ 
knte nouatiani fine perfecutionc manfifienc 
tuncagelmspopulis voletis locare mfiid 
am oiam martianum ozdinanit epifcopum. 
^cum melius babuifla inecdefiam pa>« 
ccflic 2 fermonem fedt biccns^artianurti 
babaispofime.pofimanianum vero fifin^ 
iuum.*{bofipattC08verobies befimauseii^ 
IB liq 


Hibfr 

S>ub cpifcopam vcromamamaiam; cojB 
ecddla acbuiuTmodicauni Diuifa c(t. 

€apitulum.jEiEjEuir. 

3bbanuo quidam^ iiidcd 
fhaniis facme. ? a maraano ad px 
fb^frcraiusbonozcm pzeucctus.ni 
bilojnimwfcacmdatcc fcniicbaf.<Cii5qao 
fcclcreambicbatepifcopacum.3lTumc8 er< 
fio fut Dcfidcrtj confcioeouos pKfbYfmim 
£bcoaihjm ■: macbaniinunouifatanfclti^ 
itifattsparcbalis fub ralcntc impcrarozcco 
neo pbngkpa3o:ocftnderem^ 
(ebatim tpzemtumqutdemquaripzo cede 
fic integritatis coftodia oiccbat non e(Tc Oi^ 
finosquofdam partiapationc racramcriio^ 
mm.pzocedcnte vero tempore mamfeila^ 
tus e(l.ou5 cotlectaepzopzias eelebzarei.3'n 
terbeemartianus agnofeens ctuserrozem 
‘Zozdinanonisfue culpam.quoniamvane 
filenie bomines pzefbYtcros ozdinaueratet 
cum^mimtncebac.meliusfuiiTcrupalbi^ 
nas pofitifle manna ruas quam fabbatium 
azdinafic pzcf bYterum.*p>zo inde fYnodum 
tn fangatio bii6umc nonaUano?u fecit epif 
fcopo2um.0uo con^egati enocancrtlt eoa 
vt cozam fenodo catifas oireditemis fue pro 
po:;aatt. Cunt^iabba^is bifcozdiam fe« 
ftimtatCpafcbalisfuamoscCTttdTctrjftidaj 
rr oportere fm ludeozum obJeniatwflem eaj 
«lcbsarifirm3ret.ficut in p330 finrat confti 
lutum-clWmltes ^feopi qtioniara pjopter 
ambitum fabbarios talia pttKitam iimu^ 
randum a tmpofiicmnt quia nun$ Dcfide^ 
raret epiiVopatimOuo luranrcrcgulam t« 
pafcbefdhuitate protul^nt quefmgulis 
liccrctqao vellent celebrare pafebane p:oi 
prer bifcoidiam feftmitans oiuiderent ccclc;^ 
fiam.cum3nriqtu z ccclefijs pro, cimi Ucctbi 
ftordantcsDcraU fertiuitate comunicalTcnt 
tamealtcrutris z noitatiam iregia vrbe "Ro 
ttiaconlbituti nun$ fuitrent fecuri tudeos. 
Sed femper poft equinoctul ceiebrarent pa 
icbaXubecab eis tunc fiiiflct regula 5i#i* 
«ita fabbattus luramenris pftricras fi qul« 
do pafcbalis fdbmtae biTcordaret.iUeapud 
fem^prum precedentius Enabat, znof 
ctanter folenem Diem pafebe fabbaticelcbra 
bat. z rurfuscum omnibus m ecclefia coue 
niebat z mvftmjs fruebatur. 'fyocerQo mul 
risamiisfaacns.latcrenonpotuir.Ouapro , 
pfcr quidam fimplicium z ma.cimcpbriguj 
':fiaiUtoruejCl;>acreiuMcaticredcm»3c« 


fflomis 

bbannirmm-zparcba cumdlocdcbiablt. 
Sed fabbatiuBpoftea. a remotas colUctaa 
(bciebat.panii(p pendens infiurandum liis 
ruttt reqiueiii otdinainr epifeopus, 

Cflpitulum.]EjEiEuuf. 

£dmibivtdaur buiufmodi viros 
bc (efttuitate paiebe rattonabilito' 
cotencUifc neca dios qui nuc feqtin/ 
tnriudcosaioneniinmcnbrpcrccperut. quit 
iudaifmo in cbrdliamtates mutato, illa fub 
alia z figuratitta legis mofayce qui^crann 
tpbmcaiparct iudat$are nant^ nulla gens 
cbriiluna percepit.£diuei fo amem apodo 
Ius cttamcontr3dijcit.'Bon folum dremtos 
fionem p2obiben8.Scd ct^m be fciKuua^ 
tibuscomcmiocsabudendasmonais iai 
bensemmad gaUtbas ait.Oicite mibiqui 
fub lege vuUb ciTe: legem non auddtie. ^ 
bine pauca loquen8.femum ollendupopu 
kim iudeortHU-tin Ubeita(ctnvocatos.qai 
accedunt ad cbrillum..^onct etiamnulla^ 
ternis obfiruandos biee z menfes z annos» 
Cobfenfibus autem faibensvocc tna^ 
clamabat vmbram fiuffccbfemauonesm^ 
riquas. quapropter inquit nuUus vos uidi4 
cct m dbo aut in potu.aut inparte 
ti6.autmidomenris.aut fabbato:que funt- 
vmbrafnmii^tadbcbzcosickm apdlo^ 
lu6au.^utatoenim facerdocio.mceffam 
legis mauncfmt.Wnde igmirnec apdfeo^ 
Ius neceuangclta accedentibus ad predura^ ^ 
(tonem iugum fermmtt0tmporuerunt.(^fc 
Hiuitatem pafebe z alias celebritates bono^ 
randasdfe bijeerunt. OuapropKr quoniam 
biligimtbomtncs bumimodi celebratores; 
eo q> ineis a laboribus requiefeut fmguite 
proumdas ftotti voluerunt memeriamia^ 
tutartsp^onisaimqmmsejcquadameoit 
iuctudine cdebrabancl^on enim boc fatoa 
m aut noftri apoftoli lege prcdicauerut. nec 
penamautfuf^idumaut malcdicmmficut 
kjc mofavea uidei&nobiscuageiu autapo^ 
fioltfanf*muiati.fed folummodoproptcrbC 
rogationem ia deorum.quontam in felliuita 
Cibus bomidditt corniferum ut tempore a5t« 
morumfaluaiorcm palTum ineuangcluseft 
rclatum.3nrentu>nan(^fuit apol^lorutn» 
non bc biebus fanjdrc felhuitamtn.fedcon/ 
uerfationem rectam z bd prcdicare culturi 
^^ibicrgo vidcturquia ficut muitaalue- Uibfr 

«oBinctos ad wnfacmdincm vmcrant fic 
'i pikbc ftlltiuras tradita cft:co ^ iiiiUueas 
poiloloJBin binc aliqmd fimjnnct.nani plu^j 
limi circa minozcni afiamafWiquitus quar^ 
tadccimJOicobfcruarcconfucucrant norc^ 
fpicicmcs fabbati oicmr: boc facientes non 
tamen fcsrcsabanwr ab iUisrqai aliter celc« 
t)«b 4 nt.oonec romaneeedefie victo: epifea 
pnd e^omuniatione quartodccimanis mi 
fifictinartam.O^ofactoireneud Utgdunen 
f^^Uicanuseptfeopus. vu:{o:emcpi(lola 
fnaculp3ui£.t)iccn8.maTetcrcsita ccUbrif'' 
fctqmalbolicarpnsfmirmcciuitatis epi^ 
fcopad^podeafub^otd^no pnape mar 
tftio co:onam8dl.anicctoepircoporoma 
no comunicaucrtt nibil bifccmcs pe pafeba 
li fcilittitacc. cu ipfe quartadccimanus dlh 
fient eurebt^ in. v.ccclcfiaftice bylMib:© oo ^ 
cet.Q-uidam igitur fiamoiici in afia mino:i 
)Ciui.obrcmabant oicm.quidam vero raam 
circa o:icnfalco plagas fabbatnm cullodic 
bant pilTonabaniautem circa njcnfem/H35 
al4 iudeos iicet intcgncaiem non fernara k> 
quendoo rife in fcftiiutatc Dicebant, altj to 
poilequinocium ccicbtabani Declinantes fc 
qntiudcos.-zDtcentcs.quiaDnm foldrcc m 
ariete pafd^a crtebMiiDeberenfm antiocbe 
tiosautcm ;antico menf&fmromanos apo 
ftoli.? boc faciendum non fcquendo mockr 
nos iadco8:qm per omnia errarcnofainrur 
foimap.s amiquos 'ziofepbum.Sicenim 
ille in tcrcio antiquitati bbzo pfcnpftf.*i>qs 
ergo cotcndencibns omnes occidcrales vu^ 
ad occeanum poli equinociu e^ antiqua cra 
ditione celibtairecompenmas nccaliqnan 
do babuilTeoifcotdia. 'Ron emm fiaiti qui 
dam Dicti nr cclelebzatu fub coni^anrino con 
citiumfeftimfatepafcbemurauit.l^miprc 
confianiimisDifcotdaniibjfcnbcnamonet 
VI iih ca pauci cflent imitarentur pltires: ca 
insepiilolc partem ponere nonomifCSic 
enim poli alia Dijeif. £ft enim o 2 do valde Dc 
co:u8:quomam omnes ecclelle mvnoo 2 bc 
apud occidentem z meridiem z arctum poi' 
Uteferuarenofeuntur. necnon etiam qutda 5 
miwaUum-quapwpor inp:cfcntiv«cp be 
**®ftbabcrcomncs^imaucruf.£t egoipre 
wltrc quocB Tapientic placere ptomifi vi ^ 
in romana ciuiiatc.vtalia.z affrica z vnuicr< 
wegmto.bYfp3nu.g3Uns. britanns. libw. 
tota bcUada Diccife. poto, z dlicia libere Inb 
^a ^co 2 dia aiftodimr.boc enim fapieny 
Oiveljraiurcipiatcoofiderantesnon foUis- 


fflonUS IjEjEijE. 

multitudinem ptedicicnumlocomm.zecclc 
fiariim munern.fed etiam quia boc macune 
Dcbclis otues cdmunitercdebzare quod ra; 
tio fubtilis videtur epigere nullam cum iu« 
deozum periurio babere comunionem. Ta 
li4 f iquidem conliantinus. fed aiunt quarta 
Decimanis bancobreruatione iobanne apo 
fioUimtradidifle.3lqvcropetmmz paulii 
apofiolos romanis z oaiddalibus Dicunt 
pafebe tradidilTe folennitatcifed nullus feri^^ 
ptam pzobationem bozum babcrcDinofci^ 
mr. Duia vero cjc confuetudine quadam per 
p:ouicias celebratur paicba^binc ciiimo. cu 
nuUa religio eaidem videtur feruare folenni 
taics.namcumvmus fint fidei ptunmi ta^ 
men Difponantdrc^afcba legitima vnde 
paucaDicenda funt.ldamm ipisieinnqsa 
Utcrapudaltosmuenis obfcniaii *Rom3« 
nienim tres ante pafeba feptimanas pzeter. 
fabbatumzDommiam fub continuatione 
iciimant.t5ill'?nd vero z wca bellada.allci? 
t:andria quot^ ante fci; reptimanasietunanc 
eat^idunia quadrageftmam vocant, ali} ve<^ 
ro ante feptem pafce fqnimanasiduniozuni 
facere notcumur mina z tres tancumodofe^ 
pnmanas boc di quinis Diebus p:^ inter 
miifionem aliarum Duarum feptimanamiti 
iciunantes-nibilominus quadragefima vo 
cant.Z^ndemiro:cumipfttmnumerum no 
babeant.quomodo quadragefimas vocant, 
fed etiam cibo:umabliincmiam non fimile 
babent.l^am altj ommno ab ammite fe ob 
fcruannalia iciunantium pifccs folummo<s 
do comeduntiquidam aim pifdbus vcfcuti 
turzvolatilibttsDicentcs. ^cefm^o^^ 
fenejcaqua baberefubliantiamialtj vero cti^ 
am cafeis.caulibus z ouis ablfinere nofcnn 
tunquidam ficco tantummodo pancvcfciV 
tur.alij ncc^bocvfqjadnonamieiunantcs. 
!25o:am fine Diferetione refiduntur ctbo:u 5 
z innumere confuctudines apud Diucrfos 
mueniuntur.^tqutanuUa lectio cjC boc in 
ueniniraiuiqua.pittoapoiiolos lingulo:u$ 
bocrcliquifle fcntcnrie.vt vnufqui%opcrei 
tur non nmow.non neceflitatequod bonum 
di.fed etiam cit^a ci^bzttaiem coUeciaru que 
damDitierfitas imtenmtr.iqam Dum per 
ecclcfias in vmuerfo terrarum orbe conilis» 
tutus Diefabbaro^pfingulas ebdomadas 
factifida celebrarent. 2:)oc i allejcadriann 
romaquadlp 2 ifcarradiii&no fadat.a£g? 
pttj vero alleiadric vicini ztbebaidis babi^ 
tatozesdabbato qutdeeoUceaas aguntquoi» 
'tu Y» 


Eibft 

num ficucmo:{s c(l facramcnra percipiunc. 
'flampoftt^ftierunitcpularicibis ommte 
ddiinpU;ci.arca vcfpcrain oblatione fac» cd 
mimtant.*Rurru8 aut in aUejcandria.Quar« 
ta t fcjcta fena fcripture Icguncur.cifcB oocto 
re8imerp:ecanrzomma fifitpjcter folennc 
oblaaonis miii^lurima 

in bps Ptebiie videtur cdocuiflc. 0ui Pum 
fapieno clfet magiUer t cofiderarec quia im« 
poliibiiicas mofavee legis ad litteram enet m 
fotmationem pafebe ad modum contempla 
tionis eaejrit vnum pafeba folumodo vera$ 
fieri. Dicens quod faluatoj celeb:auit.Dum 
•fSerrus aduenus contrarias poieftates cm^ 
cem fufeiperet.? illo triunpbo vicreturcocra 
Dfabolum.^n eadem aUejcandria lectozes x 
pfalmo?- nunriatojcs indiflntmer fiunt, fti? 
ue catbecumini.fiue etiam cbtiftiani. tw om 
nes ecdefic iam fideles in btjs otdinibus ba 
bercvideantur.Sgoquocp cognouiintbef 
faliaconfueiudinemaliamDumquida^ cUr 
ricusameclcricammlcgittimeDupiTetviCO 
rcm.quia cum ea mictus fumcabdica^efi. 
Dummo:ientecunctiipontanca voluntate 
t non aliaqua neccHitatc enaepifeopi femet^ 
ipfbs abfiineat.1^lurimi enmi eo:um etiam 
cpifcopaius tempozecp legtttima vjcojc etia 
filios babuerunt.:J^c quoi^ in tbdfalia fer 
nari cognouiquoniamapud eos inDiebus 
pafebetantumodo baprifantunquaptopter 
plurimi fine baptifmarc motiutur.^nantio 
cbw firic altare non ad ojiencem ecdefieJed 
magis ad occidente babent3n bcllada bic? 
iY)folYmis.ct ibcifalta ad tempus vefperti^ 
nam o:ationesrimilesnouananisconfian 
tmopolim oe^niibus babentur.^ncefarea 
apadocte t dptoDiefabbatixDomtco.cir^; 
ca vdperam cumlu(xmartis^tfcopiatc^p 
fbYt«^ Icripturasimcrp^tanf. 3nalle;can<s 
driaptefbfternonfacitfermonem z becres 
mitiumaccepitcjtquo arriuseccldiamcon^ 
mrbauit. 'Romefabbata vniucrfa ieiunanf. 
3noefarea capadocie cos quipofi bapeifina 
pelinquum acbmunionefufpendunt ficuci 
nouatiani z macedoniani in baleTpontofa^ 
ciunt tin afia.Ouarto oeamani.nouan'ani 
circa pbzigiam bmubos non recipiuntojns 
fiantmopolim vero ne(^^eiteredpmt.ne« 
palam remoucrenorcuntur.in occiden» 
libus vero partibus aperte recipiont. 

G^osomenes. 

Cflpitulum,iEj^. 


Ifionns 

O n tam fiquidc quos pbiicais no. 
mmant peresrinamquanda adin< 
ucniionem mtrodiicentce. fm eam 
pafeba c£toant.culpani enim coaqni cijr<s 
fiimlnnc rEqnirant.t oicuni folares anmm 
modo circulos rcqucndos.aponea mcnfca 
quidem fingulos drcOicrum.|cpr.oilfiniunt 
a ineboare pjimu ab cquinopo Tcmali. qs 
cftfmromanos.Tii).boc apodolustuncin 
qmt ouo Uiminaria facta funt quibus tcm. 
pota manifdianiur a boc indicari.coq.lu. 
mcnperoctoannoscnmfolecocurrataam 
bo tunc nouum babeant menfem: co <p octo 
annotii curfus Innc copleanir a tanep ptin. 
cipiu; fitpaimi menfis reputant picdictain 
»icminfcriptun6.pii).abanccfleOiclt.ipiti. 
ictus aprilis.fmqnamfcmpCrcclcbrantpa/’ 
fcba.tcncntficonansitctiamconcurr£re rc« 
furrcctionis oomimcnm Piem, alioqnin So 
minica fnpcrucnicnic cclcb:ani.Scripmm 
eft cmm.a qnartadcdma vfcp ad.]cict'. cfe ede 
btandum. 

CSo5omcnc8. 

qbudromanosmvnoqnoepannofw 
mdpfalluncallclttia.pnmopie pafebe 
ita vt romani vclui pso iuramento babcanB 
ri buue bvmnut audire mcrcanni!-. 3n qua 
ecdclia nc^ cpifcopu8.ncip aliccr quifep co 
mm populo oieet apud allcjcandnnos boc 
opinabile clb quia bum Icgunmr euangelia 
nonfnrgicipifcopus^apudaliosnufcp Se 
ri noni %i folus arcbidaaconus banclccd. 
onemlcgic.in aliislocis pifaconi inmuliia 
rero ccclcfiis foli facCTdotcs.conftanlinoo 
polimpumapiercfurrcctois oominicepon 
pftp ^ 

Cioocrates. 

Capitulum, ri. 

•Roucnerutenim etiam apudarria# 
nosDiuifionrsptopter bmufmodi 
caufam.fingulevideltceteommcoit 
tcntfi)nes.adincptoscos perduji^e farno# 
nes.jCttm enim in cotum ecdefia croianir 
Deus pater ^e fUtj verbi, cjc boc apud cos 
queftiop:occllit.ft poiribileftc.vt etiam an# 
te$ ejriitercif^usDcuspaKrvoari pota# 
iiret.qttoniam oa verbum non expatre iW# 
mraUta'.fedejc: non ejcificntibus rubilinitc 
crectebant. Circa ptimum ^e^capimlum 
ctTat«e8:riteDcpuronomine in cercamcnil 
licimm co2racrunt.£>o:otbca8emm3b an^ 
tioebia cuocal^ab af.Dicebli no polTcpairc 


HilJfr 

eSinecevocartfUio iwiiTitbltftm«e.-(So« 
ro iiuitniia qucinatbJ4Ct33nttDtJ:otbcii 
TocauiratitccorionJimieiiuns opojmna. 
|3oMtbEoemmcfaa<iucrf«8.refpondit fer 
moncmoebacqiieftionecomrartmnt p:» 
pKrea funt iittcr eoa facte oiuiftones. oiuifii 
cBptoptcrbocrcrbmn feotfum finguUfo' 
lenniacelebtabant. enimfeqncbanf co 
roibeam.alq vero marinum qnijpe picaea. 
patrem elTepaqcm.etiam filia non ejciSente. 
©oabantur enim ait patiriani . eoq»quii 
dam tbealilina liroegenere (rfatira. idelt sn 
pliciavendene.bancp:oporitioncvaUte ee 
fenderet.lpoaqaocpfecutuaeft fdenaasga 
lbotnmepifcapu8.fedilli qnoip panlapafl 
feparati funt.cam marinna cnm agapia ai< 
fcatdiam babnifletquaniam ipfe epifcepuj 
feceraiepbcri.vemmilli nan ptapterrcligia 
ncm.fedptaptcrpiefiilatuni inter fc inimici 
ciaa belUeg gelTerimt. fiiarbi nane^ oefendc 
rantag3pium.0naabtem plurimi clerica« 
rum eatum ranam glajiam fngientea ad fir 
dem canfubftantialitatia vtiliieracceflcrant 
airiani fiqttidem.,t)cicr.3nnl8 oimfuntcr al 
tcratraapafteafub imperia tbeadafi) iunia 
ria canfnlam pluite ab berefe pfaritinatnm 
incetotca miti funtreluti le^ peccmcKa. 
nun® capiinUim ptapterquad Oiuiii fuerat 
mematarcfedbac canitantinapalimgeitus 
efl.f^ruminalii3ciuitatfbu8 fubpiuifia;! 
iiemanferunt.becDearrianis. lieram ne<s 
eunamianifincDiuifiane manferunt. Itlam 
etipfe eunamiue Sudum ab eudaria qui eu 
cipei aidinauitepifcapum fegregama citac 
cafianepereepta.eaq7euum saetaremetua 
ejcpulfum fttfcfperenaluiirct.T^eliquircro 
ab ea per fcifmata Biuerfa partiti fiint. fbti’ 
ilatg tbeafraniua quidam eapadapab euna 
mia refane ptenuSia edactua i alijnid be 
areftateliecatbegn:i)a ^ periamieniaaintel 
ligena fecit libtaaqnaa seejcerciua mentia 
limlauit.38 erga aun offtndiflet cenfectato 
rea fuaatanq; recedens ab eia eppuirns cft 
t featfum calligea fui namims baefim aere 
UquiLOncaflandnapaiimreraquidacuti^ 
tius ep tepidillima qncibane ab eunamia' 
niaaiuifnajractenuscnllcccas featfum fa^ 
cifcraamurqs batum aln cunamaibesa ro 
manfali) vera cttmaniatceticbiani.0eraii 
tamen iili baptifma catruperunt. nan enim 
m trinitatefed incbtifti mazte bapnfaot. 

Capimlmn.jEl/* 


!flonu0 

Zlctaefligirarquadas tempetectis 
inter macedomaneaniuifiatcucu^ 
trapiuaptcfbvterfcatfuj caUigcrcc 
t neqnacBCicarccrma canfenuret. fuerunt 
fatfiran t alie aiuilianea berefum.fed cga tS 
$ calfatinapalitanas atep numtua. q rnibi 
clarietanfa funt a narrare curam. 

Cflpit«lum.]Elu. 

a liquide tempeiiate aiennt egrpti 
ftunm circa ptimu altenfu m aq paft 
tergum rccemirc.Siiin facta cgvptii 
fcttiebant-ca q- uan finerenmrfinmim facri 
fida falcnniaceicbnire. Judepautefeditia!! 
nemperfpicicnscancitari nunciauit impes 
ra tatul^erum imperatae mekus iudicanie 
aiuinefiddferaiendumiqmpacuianili.7 p 
panere facrificia pictati.'Runcp inquit cur;t 
ratillc fl»uiu8.fi magid8anib>.t flucufanr 
guiHi8.vndepalluende fum facri paradilu 
Sbacacta.pBilpaululu itarberrime nilua 
eAfusefl.vtciiamaUiuscp falcbatfluctaa 
Bfpergcret.X:ucpfatit38camplcffct mcnfu;* 
raa. t adbnc in culmen evelleretur in tetro 
rem nimium egYPtii funt redacti metiicntea: 
netallcicandriama libicparteefeticoeilra 
eret. 2jinc enim fertur paganaa allcpan s 
drmas in tbeatre clamaflc. quia veUit fenep 
1 aelrma nilus euamiilTet. Ouaabtcra plus 
rimi egYPtietumberagantea paterne rclis 
giani ad cbtiftianimtia iiira puerfi funt. 

CapituIuitisiEiu^ 

O vcrofcmpojeOidmr oclanTcort 
(tancmopoUmiobatims bapnile a 
put quod baodias pertjr ab bcrode 
tetmKba..f murenim muenmcaputa mof 
naebio macedonianie^qui p:imum quident 
bierofolvmte babitabanc.po!!ea vcrocidli-f 
am mifimucruur. sCum mim an boc impcri 
um mardom^maioj bom^impcrialje boc 
lumdalTcctinperatott p 2 ccepi'c ralcns ^pue 
lacmm conflancinopobm Depo:tart. 
iuffioncPirnrnt imponens rcbiculo 
pottabantXunt^ Tcniflent ad locu qui vo* 
camr^racbiiim.dlcnim circa caicedom* 
nequae^ pota‘at trabi rebicuium kcet mul 
lis ptagia burdones af^gcrauur.tEccum 
boc inopinabile vidcretnrvniucrfio.': ipii 
ftmui imp^coji.facntmboccapucrccon^ 
dtdcrm m vicoa{pcUaro coi^i.£raccntfn 
popTenio ipfa mardont}.3U9 fiquidem tetn^ 


Ufljft 

pozc4nt bro. aut ipfo pto^cta moiicutcin 
buclocu vrcp perductum c|££ umqs pollci 
Ibeodofius impato! baabaptille reliquias 
voluiirctaufcrrcfolaPeftrStrcllitiire matra 
nam virgine faera.q eius cullodia capitis cp 
bibebatXui Bu fcpins impator n 5 violeten 
Ced Cii lacbtvmis ftijplicarei; vt eS pmitteret 
fuavota coplcre.bccputas qt fictu tpc valeri 
Bia tuc no pateref vUerins baptitla pottari 
oflit-atimperatoj amplcctesfuapnrpura 
(bccainqcaputbapnileiacebacaeapottas 

vcnitaantecinitatepftantinopoliana rceS 
didit in. vij.miliario.ibiip magnam anppul 
cberrimaBeoedificattiteccliamicrebtotBBc 
ptccat^cftmatronaptomifittBOoiia gradfli 
ma .ti recSfilmri vellet nec palia clt. £mt em 
macedoniana berefi violaca.lin pfbvter vin 
centins pfcctatot eii ’:4 jpbctc Icpnlcbtu cqs, 
liter obfemabat eSuerfus ftiilTet t catboiice 
c 8 municatreeecclefic.::?cr 8 temq!c 5 iarario. 
nebabeatmacedoniamnunepfe afua fccta 
rccederc. 0 cp is pib^ter Bu ageretur Bc mi 
firadbe facti capiS apud fe B iifuiiuit qt fi fo 
querefbapdftaimpatotc z ipc cSmunicaret 
ti.0tto facto pueiTus eil. 

mbeodoticus. 

Situr in antioebia mdetij mapimi 

fi^eflione liauian^accepit, 4 cum 

Biodoto plurima jt ouite certamia 
palTttsell.0olueratempaulin'’cccliefufci5 
pereprefulaiuifedpontificneirellitic multi.< 
ntdoBicfsnoopotterecuquimeletq cbfiliu 
no recepatpoll illius motte in emsfedccofi/ 
flere fed cu potius fjp plurimis labojife efa 
fulgebatrpouium cura pericula fuftinuco 
rat.37oc factuiromanos z egf ptios fecit in 
fellos aduerfus otietalim.fs necp motte pau 
Imi inimicicic funtoeftructe.'Ham z poli 
Ium cu cuagrius dus peepiflet fedem.perllia 
icrut flauiano vcbcmctcr infenfiilicct euagri 
itspteteraclcfiallica regula fuerit osdinaA 
Solus em paulinuseuminlliroerapplurt 
mas reflas puaricaras cccfiafticas.ttlon 
emptecipiuntivtgtfequiliba otdinari pof« 
flcfedcouocarivniacrfoBgtuitie facerdotes 
a pier tres pontifices otdinatione fieri peni< 
IUS intcrdicntracrutamcnibil bop rcfpiaV 
entes euagri) funtamplepicomnnionctad; 
nerfusHauianu auditus pzincipis cdmouee 
ranuOuifiiequetcrimpulfusDcdupit cum 
advtbecoliaminopolimaromajificifcfp^ 


jRoim0 

ccpit.i^o^ro flanidn^cjtrcurauone bicmts h 
cta:q: igc opozmno Bserct roma.mnc 
ucrfu8 ad^:iaXumi$romam pontifices 
nofolu mirabilia Pamaru8:rcdetil poli cuj 
firicius z atbanafius imBatoii vebemeter in 
filicrit.biccteo.qj fvrannoa quide piopiios 
t)ebeUarct.qiji ^o cbiifti refiflerci legite eos 
fincret impunitoarurfus mm ciiocas roml 
^pficird cogebat. Xuc Haoian^raptdinimns 

oigtia/iduodTrusair. iSiquidc fide meam 

0 impato; quafindreaamaccufant quida. 
ant vita biamt facerdotio nd elTc Dignis 
iprosaccufato»:8 meosbabere iitdiceeno 
refiuo.eosnmc^fententiamgratlrer cjccipio. 
Si vero oc fede z pKfulani c6tendu!it.nc(5 
litigo.nei^ bec babae volentibus refoto fed 
abfcedo z me abepifeopam rurpedo.Oa igi 
tur antioebenafedem cuidie^ volueris impe 
ratoZet^anccinsfotu^udine. z fapicntilim 
ratus pzincep8redireadp:optia.zc6nuna$ 
ftbi regere ptecq^it eccleftam.']bofia[iquan« 
mm tempus rome oenuo veniens imgatoi 
eafdem ab epifeopis patiebatur querdas:^ 
fi liauiani t^annidem fubdercholuifret. m 
ille fpeciem i^vannidis cos fari ptec^it bU 
cct^ fe elfc fiauianum. 3Ui8 vero bicdibos 
quia non polTentcum imperatote contende 
re.monuie vtoecetero ccclefieconcotdia ba? 
berentoeponeitnt^cettamen z lluUascon^ 
tentioes cictinguerent. •j^aulin^ inquit olim 
ejimotmu8.eaagnus contra regulas otdi^ 
natus.otientalesautem ccclcfie ptefulamm 
flauiano ocfcrcntcs.z afia.ponibus. z 
cia dus c 5 mumonicomuncterunt.Omni 8 
iUincus iUum nouitper otientcmd’ifcopis 
p2efidcre.‘2?n8lli^momtionite befpeiiera 
cerdotesfolumros feintmicidas ptomife^ 
runt.z lectos mittendos ab eo fuicepeiv.^ 
audiens facratilTimus dauianus mifitroml 
quofdam laude Dignos epifcopos.z anno^ 
ebenos pzcfbYferos atep oyaconosiquibu* 
pteerat acatius bcrie.in omni terra pelagotp 
cantams.3s cnm atijs romani vcniensiloii 
gamc^ fanans odq pa(1toncm.pollDeccmec 
feptem anos ccdefiisrdhmii pacem. 0aod 
agnofccntcsegtptijinimiddas em;n^^ 
te8conco2diamruntamplcjd.^unc 10100* 
ecclefieromane innoannus rucaflbt ana^ 
ftafii ‘p«:lidebat.Tir ptudentm z intelleauDC 
cenceroznams.aUcpIdrineto tbcopbiloa» ' 
eSocrates. - 

£e itacp publta eo tepoze p:o bumf^ 
modicamrbabafOnocddendsedt* Eibn: 

r3raUrina¥.!ioclo!.rclu)qBOi8 fcola 8 fU 48 
inpallac(omffirab8t.OTt<s impcritojisan 
ngrapbcuaJfliterdoqucmij amiilria bos 
«o:abaf.2iic ergo ftmir.noiiKdiocriar cos 
giiiBCOopcracojeairiimpfitarbogaftam.be 
nuBoatogaUisasm mUitaris ozdiius Duce, 
vim renn z necito pparaiu. 0ua facto PccU 
ijaaitadrfraiiidc.JStfi^cfcpPtra impatos 
rem valcntititanS nece macbinabanf . cubis 
cnlanoecoirupcnicacuiuicbos. aiiUiooa 
mientc ptincipc fuffocarii t.'ftoc ciigcni’ res 
pcnte cognorces impio poi£ bcrperie. ages 
batcg qd tyranno poterat pnenire. bocandi 
cnstbcoiMius impatot.rurfns foUtcitndis 
nito 8bttrictus.Seci>da certamia pofl mas 
pmnpparabanp^ganfep mauarfvirtntS 
1 bonoaiS fitiuoeHgnaB impcratojf.cofala' 
turuotabudattibccimoDic iannartiinerio 
senuo ad partcsbcrpenas magno ftudiofc 
ibnaban 

eSosomenca. 

C0pitulmn.jEltts 

3 ntemcaentaMU 
cttadcbebaideadioto monsicbu 
juc pfdcria das. ad <)ue Ddlmafi^ 
entropm eunticbu fibimec fidd^imu.vt aitc 
di n ve^ venircD^uceret aut noUncem 9e 
cudu bdli rcquircrec-BriUe lobaitue quuU; 
Deducere ndpmtatuiLredmandatU3rctultt 
du8:qu ta bello vincetttt perimeret Fannii 
t in vca ha moteref. 

C Socrate». 

^^Iictie § tbeodofi^ ambotefiluam 
Ttbc pftananopoU di Bscret contra 
eugenm bellammd.plunmuirans 
biftrfi barbari fnm fecim al eo pugnaturi c5 
thi tirannu paruoep tge cu manu majria ve« 
nit ad galltaa^Uicem pparabac bellum.ybi 
Um multa milia babebatecerettus. 

C^Tbeodozicus. 

XBm igtf in ^dam mote otatorid ^ 
ttcmircf.tbinocte ono fnfl>ltcab3t.z 
, circ3gamcanmfop<«ecdp:dru8rC 
mt m fompnia qfi taceret in cIpo. vallarent 
?5?c ^*ri in rdhfe atois t cqiria cao 

oid^misrcfidetes.cu^wbctw bonababe 
pendttciai niUicitlo armare milittdad vi< 
cmrt^niccbatc^fe^foiado Dcftinaf08:i5a 
wba^ ml^ifta.alter fc pbilijpn ©t*' 
c*atapoftolu.‘foacvilioec^>crui. nequac© 
w©»ti8ecdra8U;l«d Ucbjvmae Tberiotee 


Iflonus IjEjEjEf» 

effiidtt.0iievifioeii35alicuimiliti raiclaiB 
cll t p Oiucrfoa pucnit ad pancipcm.at ille 
noqpicrmcinquitbccilfc vidit, fcd nequis 
CT^CTetquiafinpi quod ego vidi.idcoiscti? 
amiliimonilratujeft. namptimo mibiboc 
sominus comunia oliendit. 

t Socrates. 

3t ergo congreffio cirm fluuin rocd 
bttlo fngidum.3gitttr in parte qu« 
romanicontra romanos confliges 
dant bella cranccqualia.vndc vero barbari 
aopliatotcB imperatotiapars ctigenti potis 
ot vidcbatnr.3mpcratoa autem videns bar 
baroBpeperire in magnas veniens clhiatio 
nemptoltrauitfemctipruniin terra adiutos 
rcminnoaneoaim. apeniione fruftratua 
■ionell.0uidamenim baccurins magtfter 
militiimeuis rcpmtc ricconfb2tatusel{.vC 
cum ptimis oiicibusconcurrerct ad ca par^ 
icm: qua barbari p«mcbantur. Ono facta 
birupitaeieaet in fugam mopverttt inimis 
cee.fitCB PenuD ca bota miraenlii. ^ntus 
enim vebcmcntillimns infpiran3.cmiira ias, 
cula ab eugenq pamb> cbtra cos senuo reno 
cabatf a partito impatotis en magna fo:ti • 
mdine Beferebat. Zantn valuit imperatorj 
orano.boc enim itatp modo siinicaiioc con 
fumpra.iifrannascotracns ad pedee impas 
totisepotabatptomereri ralutem.0.uicirea 
pedes imperatotis a militibus capite feaus 
cft.tjecgeftafnnt.iptj.sic fcpicmbtis men 
fis.prolatuarcbadq teroorbonoitirceudo 
arbogaft’ autem tanto?, caufa malo? poli 
bnoseongr^ioisDies.fiigalaprus. ou eos 
gnoitiflecquia viuere nopolTctqptio gladia 
fanieremit. 

eSosomenea. 

€apimluin.riUT. 

Bni^dc fepcftateplimmi in^e^s 
efful^blt ficutt>onat^curieq)irid 
quoDu j}umdale8 miracuiamuita 
teftenfimajcimu famccftq©Dc©:aconcgcr^ 
fit39 em circa ponte tn ria publica iacen» 
cibu babebat ouee.captaa. bouee. equos ec 
bommes abrmt^ Dcuo:abat.Bd qua belh^ 
8m ©onama line gladio venies; uum illa Ic^ 
uafTet caput quafi roratura vtn1: ruc ille rc* 
iriUuscruasante^ciS eiu8©igtto ©efign^ 
maeit in 08 eius qrpuit. Acilia vero fpiri^ 
fHmmojCortfuo fufapiene c;rpirauit<qua$ 
iktuaudimocto pana bouminvicinucaRi 
piim B?, cetum et immillb igne computa 


Hibfr 

crt.n« acrem (ctorccorrampcrct. "HaP itacp 
fanciiTiriOonan fepulmra infignis cllvbi 
oatom cpdUB noic voc«af. babcB fonte a« 
qua?t:qucipfeftrEofoCfonto mneniflc.H* 
9udreilocu8inaquorus.atUicaltqnepinne 
rc Tcmlfctaiiint qt fatigatis qni cumco erat 
o 2 afraamopaqac,iundatiopforopiiretac(: 
6lo baaoms permaneret. 

0 tBetbbmitbanatfitbicccdcftaj 
tbcotbimu8gnbcrnabat.virinpbt 
lofopbia nuirims,cnP virtnte oili 
gentes barbari tras biilru babitatesbenm 
romans^ efle pdicabant. biuina^quiipe in 
eofancio virorcrufepitts eppcrimfM perce 
pcriit.'Ha cu aliquo tpc iteragerct. fllins ter 
rcb3rbarioccurrerutei.tDSquicrant arca 
en terrote turbarenf qnafi ptinno mortuu ep 
equo befcendee oranit. Iborro barbari nei^ 
eu necp fcqces dus necp eSiS ne quifo befeen 
(ierat videtes £tranriemnt.&um igif crebro 
tranreutcsrcitasnaturafrfd-oeescpulisma 
neribuftp maruetos faecra.quida barbarus 
arbitraffiseneirelocupleie.cepitinridari:vc 
di capereuUigaret a trabera.£u S iam pi 
paralTet z beptera ad 8 babereert cum tactu 
laquearet raan’ in aereraopligaia cll z bars 
barusilleinuiribiUbiTincnlisell oblimet^. 
Xucalqs.p eorogatitofufplicauit Oeotbco 
nmus Tt barbarus foluetetur. 

C0pimlutn.iElun'f. 

O ^srBeftiitepipbanPdpribpepi 
fcopus.ad cm’fcpulcbf baetent oe 
mones ecpeUuntJs em oufubftan 
tuapriam neceflitate fullinentifo erogaflet a 
muUf fls offerente d pecunias mami largif/ 
fimaoifpcfaretpngitvtpecunijsocficienu!» 
bns cconom’ ecefie murmuraret.^ foao alTi 
Ites quida in nomo qua manebat fconom’ 
facculii multap pecuniap nedit a ita Bifpa« 
ruit vt nec qui Ocdit.nccquimifitagnofcere 
tnr.Od facul oes biuinii elfe iudicanerani; 
aiiudqnoep delibet rcferremiracnln.0nU 
dampaugesttudctesepipbaniu artesdu^ 
dcre:Ttci6aliqdoaret.»uitcragcretTn’co* 
rum fupinu fepllranitin terram alter ftabai 
quaii mormil oeftens nec babes vn^ eu fe« 
pelirepominct.£pipbani’aut fueueniens 
orauit Ttfub quiete oormiret.a fepulture ne« 
Claria pbnit.rimuleppfolaius cll tote.DU' 
cens,0uiefcefilialacbrYmi8moan>iemre 


lWonu0 

rurdtar{poterit.ellem ineuitabileqg euenib 
£0(pSircciriirecepipbanius.cepitfUepuira 
refoduTlrcfnrgcrct.£tcuPfemela fecud» 
fediret.9icens.Surgeillabiebemislaboa 
ribusepulemur.a fociusiUepenif ndfentic 
reteo^ofeens vere mortuu aicumt ad epu 
pbaniu flens a pctfs.Tt dus fociti fufdiaree 
2t ille pfolams elt ne ferret graniter qg ene 
ncraunS lii beflinctubenuo fnfdtauit.lboc 
emcrcdopindegetlu.Ttnosdmimllrifaci 
leodudanf.£oteefuiteas.a 3 eno in palelli 
negaja pbiipfopbate8.£teasferf bumpul 
ebemmabupiflet vporc.ter di ipfa folumo< 
do cocnbnilfe.atre8 filios genuifle.pollea vi 
tam monaebira ad prima eife fectaiii. Zeno 
autepsvfipadannopcentnbabesetatenii 
(S folenite minor fniunt quienit olficijs. 

Capttuluni.jElijE. 

0nfoliibec religione tue nobilina 
bat.fedenaabacuc a micbeeqpbeta 
rucorga fient audinib tgefuntolle 
fa.reuelatibeoiuina.ouZebennns tuceleua 
tberopolitana gubemareret ecclefias (n vico 
qgpri^voabatccYlain bcrectafiapdioqS 
oiilatab vrbeqiiladiosbecedrca buclom 
fepnliur32S>icbeefuit.qua nefcictes i)dBi> 
cerftpninciaies.o fidelf mearis vodtabat. 

Capiwlmn.1 

Sitnrtbcodofius imeaiorpolllao 
borepublicucorpefaiigams a fpcp 
ras ea fe egritudinc moriraru pofo 
atsberepnblica cogitabat.pfidei^qfoleni 
bominitopuenircimEatoremoriae.^iliuin 
itatpbonoriubecSfliiinopoiivelodtereno 
caumordinarc votfs partes bclpcrias.£u!( 
qsfiliusmediolanuveniiret epegritudinere 
leuatusdreumbe victoria celebrabata ante 
prandiu quide fpcctaculii quafi fanus cpbi 
bnit-pollpradium repete pgrauata citet ai 
fpectaculii venire no pomit. filiutii ludis ai 
me pcepipSuBueniEcefo noelebefunct^f 
pfnlatu olibrtj apbini.pvtj.oie iannarij men 
fis. anno f>mo bucentefimenonagefime qrie 
olimpiadif.0ipit autimpator Zieodofiu* 
annis.lp.cpquite.pvj.imEauit 

£pplidt liber "Bonus ecddls? 

IticeirfoartiiebYllorie, Htbft 

3rtflpitliiJ«:bminug 

Capitulumj^amutti. 

£ftincto ri?eodotIorfnf 
imgio filp rucccflcmt. ar 
cbadi^incii^.t»no4 
ruis in ocadctt.t>3c tcis 
pox in romana Dama^ 
fus pfidcbatccc^ia insU 
lejcandria. Xbeopbilus 
riDicrofolifmis 3oban^ 
nes i^D^nns antioebena tenebat (edlcon 
ftantinopoUranIepnectarius. ^giturcirca. 
vuj.oicm nouctnbtis mcnfis. eodem confu^ 
Um cotp9 tbcodoftj Delatu cft t cu foleni bo 
note ab arcbadio filio fq^ulture corraditur, 
^oftpaucos 1&0 Dies, idefi jc,cvt}. ciufdem 
in^i8e^e?:erdt^4cu imgato« tbeodofio 
fuerat p t^ranureuerfus eH. £tDu imgatos 
arcbadius f m pfnetudineadpottas occur^ 
rifletciceramircmeaiiuucmiliira rufinu 
fectit imoatons gemeruc.^raf em fufpcaus 
quafii^anidSpofTee aifumcrc. Diccbafaut 
qt bunos ipe in romano^i^jumcias euocafs 
fetqui tunc annenia "z partes otienns valde 
valbbant. 

€apitulum.!f. 

0 noti^itacp fufeipice occidHl im^ 
pcriiT Ittdu gladia tos^ Oudu rome 
celebMbaf.bmoi ca rcmouit.iiuitf 
d| tbelemacbi^ puerfatoe monacbica^ bac 
efufa ab ojiete venit adromiDuqgncpba;^ 
du illud Jpectalu aperucf t ipc intrauut da 
ebil.i ^elcendcs mtebaf pugntes aduerfu fe 
fiUdijs regarc. Cdc^ fpectatotesaducrf^ efi 
felirent t in ctfufioe fanguinis graflafentur 
ptouifotem pacis lapidib? occiderunt. 'I^oc 
agnofccs mirabilis imgatoj tUu quidc inter 
vii^zes martyres numerauitriefas Dum ve 
ro rpcccacttlum ptotfus abfodit. 
eSocrates. 

Capimlum.iir. 

^co tge tranieune. etiincctaruis 
wftanfinopoUanus ^s Dcfutmis 
. .^cofulamcerarqzanid.vn.-t.jcjc. 
Die reptas r^iia. ^ociiludiagcneran 

wqjifcopar.altjsaliu ot^nari cupicubo. 
rloufflufte jqplacuicvt ab anriocbis3oa 


©mmu0 IjEjEjEif. 

bincB oioarcT ccdie pf bytcr-crat em ri’ tw 
cirine fama mirabif. 3 mra paucu g tep’ c5 
muniwcretootmcUricof. % lavco?.imEa< 
toj arcbadi^ cnocauit eu tflitcr Dignitate os 
diniB.cttadcircnte|cimEalt tulfione plurimi 
cpi.etiiZbeopbilUB venit allepadrin». qni 
ftudebat quide iobani Dcirabaet yfidosum 
fnO pfbytcruosdinare. Diigebat emeiiqnl 
aliqnfnlittlcratpeotale peneulu.£uimE» 
tosXbeodorinsadnerfuBjipmBivrannni 
Decertaret Xaaeopbilus Ertidoffcnia niii 
rilimEatasi.SDupticesmiritepfaB mandas 
vt alias cplksno vincenii oarct. potro victo 
rCt munera z alias posngeret Utceras.%>as 
Du vAdoiuspottairctl^oma veniens victo;' 
ham rullineDat.lcdnonoiu latuit. 0 mdam 
enim lectos rapiens cpiAolas.Demonftrauit 
imEatosi.0naobsem vfidosus terrose comv 
psebefus in allepandria fugit celare volens 
quod fiieratet mandatum. Obquacaiifam 
vlidosu Cbcopbiliis Diligebat, veru palatii 
indices profuere 3 obanne.£umcB mulli 
2 ajeopbilu 8 ccufarcrcnt.libclbs aduerfns 
cu,p omctfiscaufispfeniitoepifcopisopltt 
lerunt.Cuncppofitus palacq £uDopi'’no 
mine, fumes accufatoes feripta ondit Zbeo 
pbilo Dicens.ant osdina ^obanne. aut ac« 
cuf3tioncstftcvenientade,£amc.25incper.s 
terrinis Zbeopbilus 3 obanncm osdinauit 
epifcopu.qul fufccpit cpifcopaiu.pvj.Dle fc< 
bsnart) mcniis cofnlatu bonoii) imperatorf. 
z cutiebiani pfecri.Oniaii ’0 3 obannes vir 
fuit omnino pclams.ee libsis quos reliquit 
agnofdf.cuiu 8 vitagcnnscduerfationem .7 
quiadraodttfitDepofims. z mostepodnis. 
et inosie potius bonosaius raona. 3 obani 
nes icatp fuit anuoebenus filius fediner ait 
lufc nobiliu Bfonaru. Difcipulus Sopbillc 
libanij z auditos andragatbum pbitofqpbi 
Knncpfe ad aduoeatione ppararet.con(ide/ 
rana moleEias litigannu.miuftuip vite pso 
pofiiupottusclegitqniete.sbocfedtemula 
iu 8 £iiagriS.quoniaci ipfe Dnm cqfde liu« 
diis efletvfiis.qiuetamagisfecumsell vili 
ergo miitaeo fcemate pariter z inceflit 
eiuims leetionito incumbebat, z Acqnetius 
adfancta cceurrebat tcdcfiiiilDoc agens fiv 
fnafitXbeodosoa maeimoqui fiierarcodi 
rcipultansapudropbtllalibaniiLvtpom.a 
pofam relinquaetviciz fimplicifequereni 
0 uo^:^bcodosa 3 pqllea epifeopusmom 
pfutflenc osdinaf cccfic.ZiaeimOaut fdeutr 
iic.vl^ie.£ne itatp ilii niuiESifeipiim lea 


Eibfc 

ctiocsiuina »iodo:i at® cartbciwiia» te< 
poK facrte monallcrija pfidcbatSed »u)< 
dozuapollea tbarfi ozdirat^cpa.muto8 c5/ 
fmpKtlibtoaraaasadlrain itinica fcripni 
raa.-(bo:ro3obannSocscntS cfibalVliotOc 
amelecia facto Svaconoapaftea cdariea^ 
padocic pfulc pftirato.Zcno cpa a bierofo» 
IfmiamicncnaUctozctnccctiaantiocbcna 
pftituit.ui 4 adbncodicio pofitua Ub^edi/ 
dicptraittdcoa.-Jboli pancu$’o icpusctia; 
S^aconatua mclkio pmcr6a.9c faccrdotia 
aliu fcctiltbzu.alior® plurimoa cpplananit. 
Tbotlca^omclcao mpftannnopolitana w 
pc bcfiincto.rcccdca^obanca a mclcciama. 
'znc®paultnocot®n8mb>annie cotinne 
ftib quiete scgcbap^oftca^o paiibnoino^ 
tiemc-ab £nagno ei’ fuccciToze pfbYteroz* 
dinaf.3nKepircopatu ita® Smopaerfaf 
s^faitanfirrtamntjpmidtt callitatffe 
ueri«iaampli’®acbebat3Mnftgtefnaftt 
roziinagiI®reucrciicre pbcbat.afl5terviie 
rccntadinemattmajjfpicercBefiiturJdPier 
iimplicimcS^oozia iibertatepfiirua. ^nd 
coUoqntca no mediocriter vlcbaEOocoido 
p:eapnnaerat.vtil®adco2rfgedo3 audien 
lin tnozea.in prabularioei^o arrogana a net 
fcicrifopumbaf.£iigt3liBmozihjcneicpi« 
rcapaiufurccpio.maiorifatlu®tSbueipCTie 
bamr.dch'coyfao!z coirigae vitam votca. 
5S>op igif in ipfo initio efi ctericia afper vi« 
dercf ecclefie-erat plnrimia odiofna t vclu< 
lifcriofnmvniucriVoeclinabatXopeUebat 
cm eu VI velutoea offenderet fcrapibOYaco!! 
nuaei’:qniatiqnpfcniibj cleric! biic |)inlic 
magna vocefermon&fjnn® poteria o epi< 
feope boa cotrigeremifi vno bacnlo penne^ 
ria vnincrfoa. Oiuo Dicto maiom pen odia 
edeitata funi.'Ropollmnliu^o t^u8.plu« 
rimoa clericopp Oiucrfia eitemit caulia. at 
iUipfpiratea adnerfn8eH.ctiaOcrogationib> 
apd iplbs vtcb^nf-Oua^rcrufadcbac ma 
pma fide, eo ® nec vlln &ca comedere pate 
ref.nccipfeadalininnuama accederet. JDii 
eunt em qnidapnerea noUiifleen en quocu/ 
® comedcre.co ® mrpiter m3nducarct.efcar 
® pcrcipcretalti ^'OdpiercKeUcnic cibotnj 
continentia boc eu facere pjedicabat. 

GSosomenna. 

So tamen quodam viro veraci reftrcn 

te audini-quia ptopter ablhnentia ca< 
pice t itomaebo fepe Dolebana ideo 
nimcpulaacniiabat. 

eSocratee. 


Dtrotprojpicrfermocequoainecd» 

fia faciebat Diligcbaieu. pariiipendfe 
accnfato j vocca. Oualea S>o fint cma^libn 
no opoiiet nuc Dici.qni a Icgemih) potcritb 
dicari. 3gifDu clero taniumodo ciletinftni 
fua.® acbinatioea p eu no omnino vatae* 
rantDum ^>0 ena plurimoa pioceruobiur 
gareccpiiret.tuc inuidia piracii maioi accM 
facft. % quide plurima qucoicebanf. multat 
quo® faciebat audiennto fidem. 

Capitulum,nif. 

3ue oq-oOTioitD oedti angmcntS 

rtaababfapfttliaDignita^volenabf^^ 
bufda refugienritead ecetiam vindicaie.fto 
dniiabimBacoritolegeponi.iubentevtnnla 
lua adecclba pingeret imo quiDudu iiefa« 
gerat traberann Sed oci fecutuellrepcn» 
iudiciu.£ratem.tpofitalet.ibofipaDco8ve 
rooic8cuipccutropi’ofl«ndilretimpatoi& 
intcrrefa^aerai apScecliam.£p8g£uo 
nopio fub altare iaante nimio® rcEcniro ti 
motc:rcfuic8fuEambonevbifolcb3tpii’& 
ccre pfueic fcrmonc.incrqjatotia fecit aduer 
fua eu vndcmagiaplnrimoB offendebat eo 
® bo mini in infelicitate polito no foium nS 
miferi^cft.fedenanecobinrgate Bcltttcbat 
3gif£utropqtiic?fulam8 Dignitate bab2 
tiafliter queda vitm caput impatoj inlficau 
fcm. t cp oidinepfulucina nomcpcnii^ab^ 
rogariiqnaobzetbeodori folumodOquicu; 
copfulfuiinomfaflcriptueft.^^io Diueriia 
igifcaufiamftoefepP fiducialiter obiuiga» 
b3ttplnrimi8eraiodIofu8.®nibeopbil* 
allepandrie ciuitatis cp8.moppoft oiditiali 
onem caufae ciuaDeiectiSia inquilinit a 
bufda parCntihiDe eo latecer obloquebatur: 
multtoclia longe poftiiaferibebat. £olrift* 
baf em n5 foliip fiducia iobanniaifcd ® flb 
dotum pfbf teru fnu epifcopSpllaniinopoa 
Icoa otdinarc no valuit 

([t£beodotfcua< 

acerdotib)igifiobaneaep8fu(pli®f 

batvt fmeccRafticas viuerEt fanjefib* 
ne8.qleaqnicu® puaricari pfumeret eoa ad 
ptincipf ptobibebat accedertOiccbat enim 
quia nec Deberft fini bonote facerdoti) 4 eat 
rum vita ptcmneremimiiari. "FlS folii enim 
xuidentia vtbis cbfiaminopoleoa babdrat 
fedetiajquitotiuetracbieqfeppuincueeft 
Dinifa.;qTndecim adroiniuranSitpDifpea EiUfi: 

famr . lc3iboso:dimb3t cfiam ponca 

KgtbfKj : c?tic ton<kin ludicito gubernari 5>t 
nbtoi}r.^m<p co^outfiettn pbeniccadrf 
bocoemotiibusracTifim mmiftraru clecfoa 
monaebos x impcrialito fancionibus coars 
niafo8adu^u8caIfo:c8 wftmauii Ydolo<5 
rum.Dana peconud remptozu Deftraccojito 
crogandad nd e,c erario pubUco:fcd quaii fU 
deUiTImis mulicnb? oblaca fpdre gopiebat. 

Capitulum-u. 

3den8 tgitur ctti pop ulu cdricotns 
arrianie rbctib iaquea^ z cogttas 
deeomeapieneU faUicc. conftlm ba 
{afmodt vcnari6i8 muentt.£u)rdenl(plm4 
g^p:erbYtero8.DY^cono8.at(B iecto2e8 
cuzmamei8eccrtamocdu. 0aa occafione 
mulroa eo^ ceptt.Dum z tpe frequenter itinc 
irec.z per meerpueem cdnea otuinad lecno^ 
nes e)cponcrct.*Z?cc ergo intra riuiraam ae 
b:o faciens.plurimos eiusgenris amanotu 
adapoftohea oogmatareuocauit. apud fet 
^8 auie quida erant oefidmu falutid baben 
tes.quo nd poterat pmtcntre.Ouod ioban^ 
nesagnofeeoqueumivux^s apolloUco selo 
fem£nte 8 .cor (9 Direjrit.z peftdcradbud faln^ 
tts ^ana tninil^uii. ego aut eria {fas ri^ le 
giadteommmancYre ptefulaquibindica^ss 
mc fcvta 8 fuiflc cduerfos. 3 n noftra p;ouin« 
ctaco^ofccnern ^burdavtctntsmart^nis 
ereuinelanguo 2 Q.fcriprit £iu 8 locipailo 2 ih> 
vteo8 peUercnt.tnrup edam pnapiapzo bac 
caufa ptofonpecqt fanpionem. 

Capitulum.uf. 

Bmas quida gmereecldcus confio 
Uo barbarus ftudio tYranmcorebe 
menter elatus.^ tepotecu elTa ma^ 
gfUcrmiUtumultoerue gentis multos edam 
romanozu fub fuo magiftcrio babes. terror 
remplurimisedainipi ptmdpimcdiratdne 
tfraimidts mf(Tcbat.cratrBamanu8.38 cr^ 
gorogauitimpatote. Yttntra ctuitatea Tna5 
naret ecclefiam.Bt Ille eumfe placare ptomi 
6t.Z^nceuocan8 iobannc.eicp potentia iUi 
ns meditatamcB tvrannide bic^. petebat vt 
bata cedefia ei^ remnaret «itendone,Si ille 
imitcfojdflimHS.noli in<i^c oimperatot ba 
ptomu^e.nctp fanem cambnarc.'Flon ent 
potcroDoimb^dicetes qcpcUcr«,etf3neiu 
k?m(u blafpbcmantesmtufte cotradere.ne 
«bunct^rbarumemas impcratotledam 
oosnosiubeTpeartzfub fUendointernos 


©mmits 

quebicunfaudi. £gonacp ImguajaiiuslTc 
frenabo.Ytnonptefumatpetereque Dari no 
eppoiitt^oc audiens imparo? gauifus cft,z 
Ttruncp-altera Dic vocauitXunc^masp^ 
ddone 5 pofccbat ruam.3cbanne8 edtradide 
batDiccns.Tlon licet imperatoti pieta^cu^ 
ftodiend aliquid contra mandata Diuina p^ 
fumcreXucprefponderetille.quia otatottu 
et babere Deberet. 3o bannes at t . ^bic^ 
dbi Diuina oomus aperm eft.z nullus te ve«5 
tet intrarc.at Ole . fed ego inquit alterius fes 
cte fum tcu meis vnu templum babire oepo 
feo. ^ultoe^pu) romana r^ubticala^ 
bo:a afTumpflznonDcbcoutmcapcttdone 
contemni.£ui robanne8.*}blurima inquit ^ 
mia.ct que tranfeendebat tua certamina po; 
cqMfli.^agiltermilitu factus^, confulari 
toga infuper epotnatuaz opoztci te confide^ 
rare qui Dudu fueris et qualis modo confpi^ 
riaris.etqueprifca pauperca8.ee que modcr« 
na fubilantia . quib Ycfhbus y cebaris.ante 
cp b fibrum tranfilfes z quibus nuc rteris cd 
fidera.3situr quia paud labotes majdma d 
bi ptemia cdtukrunt.drca bonotante te non 
fis ingrams.^qs fermonib tanms ille Do« 
ctotob(!rm:it osganK.enmi^ compulitrc 
taceret. 

^imr bu 5ama8 adipifci Defiderarec 

unperiiLqui Dudu De fua fide apud be» 
atammartYreeuiemiamt^lcedonia impera 
md Brebadio ptomtfiiretDiucrfa conftlia re 
uolucbac.etin fua mtendone femg initabat 
&um(^ perbiem mbilinytbe conltandno^ 
policana agere pomiUct .maebinae^ elt vt no 
cttbarbaro8mucaet:.qut paUnum ederema 
rentXuccmmapmemontbatu c(t.quom6 
do Deus cuftodiac cuiicatem . ^ilfts em ab 
eo barbarisadincendium att^ptedas an^ 
lomm turba apparuit armatom ingenscot , 
pU8babendnm.3lliyero putanfcscflemiU' ’ 
tes abrcclTeruf.£uni(p boegame fuilTei nu^ 
damm incredibile yifumdt 'Rouerac enim 
quia cuctus ejterdtus per duitates fuerat co 
ftiraros.quaptopteroenuo futura nocte ali^ 
osDeldnauir.^umt^idemeinundatilfuir^ 
fet.Dcnuo entmang^ eandem yiTicn^ bar^ 
baris oftendcbat.nouintme ipe egrdTus ca$ 
muldiudine miraculi ibmpftt ccpcrimcndL 
arbin^sreueraquiapbiequidS lateret e;c 
ercims.nocieil^optorins cuftodtaponere£. 
ecicaDu intm nbe nibil polfet implere, egr^ 
fus ad rbraciam aperte bollilem monftrauit 
incendonenu 

a 


iiion: 

XBm iginir aliqnantu tranfiifct tcm 
pu9.ot(i meditata tvranmdc gamad 
patefecit. -CoUccio namc^ ejeercuu.e 
tbmeias rniucrfa vafUbat.:^oc agnofccii^ 
tes tudiced t popuU terrebantur 'i neq^ repu 
gnare mi(iuilibctp 2 efumebat.ne(^apudcu$ 
legatione fungi . tmm afperitate barbaricam 
fo^m^(kren^.ZMnc ergo lantp menienteo re 
^uensceterod imperato; viro fanctifllmo 
lobannionus legationio imporui(.3i ille ne 
t$ iUiue refultationis merno; net^ inimicicia 
ru que bine ejcotte vtdebanf. alacrior efl p 2 o 
fecmeadib^ciam.BiilUcognorcens kga 
tum m(c$ fidmi pio putate fic licenteraf^ 
fumptam.oc(^rritd longo itincre.eiufepbe^ 
jttram fuis oculis circupo&it. mfuper etiam 
filod fuos facra eius genua ofculari ptecepit 
^uius ergo ^mtis iobanesinit.vtetil vab 
de terribiles bumiitan cogeret t timere 

Cflp«ulum.uii. 

Bt^el^atequeiliomoia fueratvn^ 
bcus corpuseflet.? bominis babe^s 
retfcema.ancerteincorpouue tTce 
mafebuano omimodis alien^.£jcqua quci? 
ftionecoantiones t cerramia plurima furre 
rcrunnaltisalfirmantite aliud, ma.timeta^ 
fiicn limpiices monaebo^ co;po:eu z buma 
iicfozmeoeu elTciiidicabanf. plunmi vero re 
probantes tUos bcuincorporeuefle ou^ant 
t fotma co;po:ea fcgreg 3 tu.cum quite tbeo 
pbilusquocnalcicandrinusconronabatcpis 
Jcopus. ita vt in ecclcfia co:a5populoconrra 
eos qui bum.incfo2meoeu alteiierabantco^ 
tenderet.? ocu incojpotcu fuoOogmatcOifs 
finiret, '^ec a gnofccnies egyptio^ monaebi 
Tcneruntalecandria.? reditione centra tbeo 
pbilum vclmimpalcpcitamnt. ita vt occide 
rceumuitcrenf.^bociliecognofcena cogi^« 
-mtquMiadmodueuirara Biojid 0 uos iub 
blandimeto rufcipics.beceislocuf^eft. Sic 
inquit vos vidco.ficuti vultu oeCi^oc oiaa 
mciiacbos a fuo impetu reuocauit . ‘Bt illi fi 
vere inquiunt oids quia oeivutosliceftlis 
cuter nofter anatbemanfa libios Ojtgems. 
£,t:ipi 6 cnim 4 dam aduerfanf opimoni no 
fiFC.Siembocnon fcceris.quc impio;u 5 et 
beo rebeUiu fuma nobisfmcpubio fufhnc^ 
l-iis.£go inquit tbeopbilus que vobis pl3< 
cent fado.noliccm me rcuirc.'Ham tego ini 
njtc^ fum lib202u oiigenis t ailpo fufcipie 
fCS.2r>iccrgo monacbo80cclinauit.t 
taiiiaeo becqueiliobaccen^eilabiata. '^oft 


iBfntnus ^ 

becbuiurmodicaufa p 2 oucnit. £gvpi(mo 4 
naftcrps qi'.a«uo 2 venerabiles p2cridcbat vi 
ri.£>iofco2us.3mmoniu8. £uicbiua;£tt^ 


dme longi vocabant lermone vitat^ fiiig^ 
tC 9 .t p2opferea apud alc?:andrino 8 £grcfln 
fed enam tbeopbilus cos bono 2 abacepifc^ 
pu6.0uaob2cm oiofeotu vioicuter tractum 
bcrmopolcos fcatepircopu.Ouo 8 auteeoa 
rogauitvtbabicarentcuco t vijcvtepifcop» 
imperauit factos clericos cccleTte Yconomos 
inftiwit .Cuncp iiUcftuareni cur minus p:o 
pofitu fuecduofationis impIercnttp2occ(i| 
ti t^02c viderent animas Icduou epifeopua 
pecun^baberet t multum aurilludiucdgre 
gandi r^mdiabameite cuco.et 9 ererti po^ 
babitaculupiligebant. Dumeg ille ncfdens 
eo2um voluntatc5 fibi eos adefle oepofcerct. 
I^oika videns quia eil ipi potius Derpicerd 
iratus inierfflinabafcis. 3 i illi boc paruipe 
dente8abrceduni.'tbo2ro tbeopbilus cuani 
mo feruens circt.nifuscft vt viros illos qua 
polTct arte ve;:arct.t fratrem co2u piofeotus 
interim babebatodiolum.X^onmfrabaf ent 
qum eos turba Diligeret t coleret monaebo» 
t feiebat quia as aliter nocere non poltacnin 
monaebos ocbeUaref.'ji:obauerat em q:c« 
b2o cnmcisbabito ferinone faterenf inco2po 
rcuefleoeum.? nonbuinanc fo2mc. nete 
necciTitatc bumane fo2me:bumana pallio k» 
queref. £tCuni fic tbeopbilus faperet. tame 
vt vindicaret qd bene p 2 iu 3 ptedicaueret ittt 
muKUit^itiensctnad beremu plurimos 
monacfoo2u fimpliaii . t rpintuali ecernearf 
onecarentiuefrvenatus.Dicene nd opo:^ 
requipiofeotu nec^fructiis eius Picentes in 
co2po2djeireocu.Oeu8ein fcdmpminlfcn' 
pturam t oculos babett aures, t man^pe 
des-fteut t bomme8.Diofco2U8 auiej eiuftp 
Tequaces fequdes o2igene{n Pogma btafpbe 
mu introducuuquartpcus necot^s necam» 
res nec man^ babcat.ncc3 pcdc 8 .*bac fedu^ 
ctione monacbo2u plurimi funt Pecqati t fe 
ditio fcruenitnima fufci^f.l^ ecerdtati viri 
Teduett no funt. Simplices auteardo2efi^ 
repente cotra fratres mfurgut.? lacca Diuifi 
one alterutros impeuibant tbeopbiiifequa^ 
ccso:igenillas t impios afpellabac fratres, 
inivero fequacc» tbeopbiUbumanifotmu^ 
nos vocabant. O b qua rem o2m immani fe 
ditiona tbeopbilus cu annaco2u mnlc^i> 
nevenit in nitriam cotra Piorco2U5eu28frSs 
SiilUvipfugavaluerutDeclinarepertcula. 


mw 

Capinjluni.unf. 

IBm bec tu wpto fierent iobanuca 

conftann'nopotonB 8 Doctrinaflo< 
rebact apndcfictoB fauorabitte ba 
bebaf^pceppamusin noctumi 8 .bi?mni 8 
««animeBob bumfmodiiaufam. arriamlt 
amotetum cft foras ciuitatem collectas ages 
banc.fabbaio aute ateg ttomlnica intra pors 
I3s.et per porticus congregati bymnos aan 
(ipbonaseparriano Oogtratc copofitasoe« 
cautabant-r bocmaiama noctis partefacife 
les-biluculo cu ipfiis antipbonis permedias 
ciuitatem cgrelTi portam ad eccleflam edenta 
rebanu-Cumisboccrebro qnafiadvimpc!! 

ratione ortbodoporn facere nonipftccflfara 

frequenter eni etiam boc canticu cantabant. 

^bifunt^oicunt trina virtute ■rauiXunc 

iobannes metuens ne fimplicesbuiufmodt 
cantibus traberenmr.inllimit fuum popn< 
Inm vt a ipfinocramisoccuparenturbtmo 
tiis.quatinu 8 eilloiuobfcnrarcfopus.afi< 

delium profcilio firmarefiStudiu ergo Jqs 
bannts nimis vtilecumrba pcriculifcpfini 
tum ell-llam cu elatiores hymni omoufta* 
norn nocnbus aiparerencfccerat emctiacni 
CCS argenteastque cum argenteis cereis por^ 
tabantnr.eppenfasadbeceudocia angulla 
prebcntcrancarrani scio tracti vf<B adnc< 
CCS infurgnnc.' 0 na ergo nocte facta cdgrcfr 
fione.petra frontepercufluseltbrifon eunu 
cbuB 3 ugullc.qui ad bymnoeciCcrccdOB ftte 
ratoeputams. Scdetbmqnidacjc populo 
vtriuftp patiis cpinctifunt . 3 n btjs motus 
imperator.probibuitatTtano 8 bymno 8 pUit 
blicesecantarc. 

Capitulum.iiE. 

Jccndutamcncft vnde fumplttmi^ 
tiilvt m cccldia an^bonc T^ecsntc 
mr. ^gnarius ancioebie ffric tmi^ 
|)o(l apollolu petrum epifeopus. qui cctacu; 
ipfis Degebat apoftdUa vidit angcloiu vifio 
iwm.quomodo per afttipboriasfancte trinU 
teti Dicebant bfmno 8 .jrtp modus vilwnis 
antioebene tmdidifle p:obaturcccleftoe3C 
boc ad cunoaa tranfiuic ecddiBe. 
eSosomenua. 

£itur em quoniam imcralia iobanea 
^ctiampiofeuenanogabalenriepifcopo 
odiuanguileconapmt. Ja em feuman^et 
«ntioebua ptolomaidia ambodoqntflfimi. 
leojlccctia Docere pparaiu^cnieaatttepti 


IBfdinus IjEjEjEnif. 

us anfiocbuscolbntfnopolim doqutiapro 
mot^attp pecuniis Ditat^.in fua rcticrfus ell 
ciuitate.qrrociuB selofcuertan^poftea venit 
videnfi® iobannf frequenC in ccclefta fermov 
ne faao mirabilis atparcbat.crat<B bonoras 
bilis apud multos ^tceres i apud ipm imEa 
torciangulla.d:uq5iob3nneBpcrrectiretui 
afilbuiccSmcdabat ecdtam . ^redebat em 
ct^ blandimetist^a eu reuera Diligeret. 3t iU 
Ic ma^ fc auditorito comendabat-CW oum 
iobanesaudifietferapionenuciantc celams 
clil^erfot^ ab afiaiobane-edtigit tranfeu 
te fetieriano vt lludio non alTurgcret ferapio. 
at tllccjcafpcrat^ clamauit. St ferapio deri 
ens mortuus fiierit.jcps inbumatttsnd ell. 
pbqua rcmaccufat^afcrapioncveluttnitt 
riofus t in Deu blarphcmnaciuitate puUits 
ell a iobane.Gb angulla cognofees g famiit 
liares fencriant.moc eu acalcedona fecit euo 
catilborro iobanes mttis rogantibr eu vide 
re refugiebat-Doncc in ccclefta apollolo;i n’ 
genito poncretan®illa tbeodofiu filiu fuum 
litiplfcansirepecdinransvt fenerianusfuo 
recdciliaret affectm. 

C Socrates. 

CapituIum.jE. 

'Bterea monaebiub beremo ad con 

ibntinopoUm veniutcum Diofeoto 

1 fratrib?:cum4bK8 f (Tdojua^ tbeo 
pbtli umictlTim^Dudumob buiurmodicatt 
Tam pofka fuit immtc^.l^etma qnidlarcbt 
p«f byier gle^adrinc fuit ecdefier^J^uc tbeois 
pbiiua ab ecclefia odio faciente p 2 oiecit.citl«: 
pana eu quafi muliere quandl maniebam 
no ptimima abrenunctance beitfim in cdmu 
nionefacram furceperir.4^m(B pctma Dice 
reifeam iuifu cbeopbtli rnfcepiiTeillo ne^ 
te tfidozi tdlimonius pemia implotabat^u 
boc actu non igno:alfetepircopue.£o tcpo<: 
revfidoj^romc Degebata tbcopbilominus 
adDamafum.vtei ffauianumantiocbiereco 
dliarct epifeopu. tBerum reuerfue ^fidozua 
pem refponftonc veram elTe ftrmaair.Dtcena 
quiamuliermanicbacuepifcopi iiiinettaf 
flone fufe^pta . accenfua rbeopbilus 
and ?08 ejq)nlit ab eccl^ta. O b bac ergo au 
fam Yfidozudcuoiofcoto z reiiqaiscoftan^ 
cnopoltmvenitvt pnneipit iobanictusfa 
cm narrarer, t^eetobannea agnofeena bo<$> 
no:abatp:inaptviroaeo:ucp fruebamrotu 
tionibua.comumoneTero f^a cus eia ante 
caufe cognitionem participari voluit • 


ILibft 

Ita gdlie peruenii ad tbcopbilum fcrmo fyh 
fu« . quia iobanncs illie comunicanci rt cis 
ftrrct au, cilium . parabatcg vi non foluin dc 
biofcow xviidozofcmclvlcifccrctur.fcderi^ 
am lobanne epifcopani ocponcrct.^ifif er 
Qo ad fingularucpifcopos cimtacumepiftos 
UsccUns intentione fuam. culpans tamen 
ozigenis lib:o8.pcinde cpipbaniu cvpn fc^^ 
ciiamicumcu p:ias eius ftimi inimicus, tl 
Dcoco minus rapcrct.cam(^ fo 2 mi bomi 
nis babere ludicara.^Zimc ergo quafi cp pe^ 
niKniia eius fcpjofeiTus eft fcqui fea3.egit^ 
CB vt fVuodus cpifcopojo cvpji cclebtarccur. 
quatinus Ubii 5amn3renf'o:igeni8.'|So:ro 
^SpipbaniuB pjopter nimiam fui rcuerenrii 
arc^fimpiicitatem circuuenmsconltimtafv 
nodo lectionelib 202 u o:igcui8interdijt:u.mi 
ficcp liito^as ad iobanne monens vt fe ab oti 
geniam lectione fufpcnderenec fvnodo con<s 
gregata queplacucrautx ipc firmarcc.^beo 
pbuus igitur famofifilmu cpipbaniu circum 
ucniens i agnofecns fua rota p 2 oficcre.cti« 
amipccolicctis epifeopis libtosPamnautc 
ozigenis.quipeneantenucentos Defunctus 
eliannosmon quia emfmodi baberetmren^ 
iioncm.fed (ludens Dioico^o eiuftp nocere, fe 
quactbtts. CJobannes j urc paruipendens q 
abepipbcnioxtbeopbilofueraiununciara. 
in Doctrina ecclefiaihca labo2abatctmeaq« 
dem flozebar.mbiltamcnDcbiis qucconrra 
eum coguabanffcpc curabar. 4Zumtp Xbeo 
pbilus lam manifefto ftudere ridacf vt io<f 
bannem epifcopani Dcponcrct.func cria inU 
niidiobanms tbeopbilum fimtfccutE.x mul 
ti clericumuiri pjocerum palacq rempns 
uenientesopotmnu.nifcbanmr vt fynedus 
conliannnopolim fieretconrra iobanncm.z 
boctamepifloiis fibimet ^ verbis mandam 
bant.3iijcit igimr odium Jobanni caufa fe 
ueriam.ei antioebi epifeopom que fupja re^ 

CapituIum.jEf 

Oftpaucu vero tempus epilcopps. 

jEptbanius coftatinopolim ventt 

pottans Damnanone lib:o:um 0:1« 
genisiqmbus non quidem ipfum ongenem 
cccomiinicamm Dcaeucrat.fed libtio tantum 
modo DerogaueraLiigrefrus ergoad bafili* 
camfanctitobanmsmiliarioab vibe fepii<« 
mo confh'iuta.t collecta ft>idcm ccleb: 3 ta.oj 
dinatocp Dvacono rurfus venit in ciuimiem 
zinauatiohemquide; tobanmsDedinauit 


Bfntnua 

caufa tbeopbili.inp:op:iaTcro malioncba 
bitare magis elegit. £t vocans tunc piefoif 

tc8cpifcopo6Damnanonc3lib:o:um.Ozig€ 

nislegcbatcis.! quidam babent^ >^pipba 

nureucrcntiiimfubfcrtbcbam.pUmmiauta 

bocfacererccurabant.quo 2 umfuit£tiatb 6 d 

tbimus fcttbiepzcfuUqui ita refpbdit. £go 
inquit 0 cpipbani necp ei qui Dudum ben^-j 
qutcuit.ininrtam infero . ncc^ rem blafpbe-» 
mam temptare p2efumo.Damnl3caquep2b 
02 C 8 noftri rcfpucrc noluerunt, paom^ necp 
malam Doctrina in libris origenis eiiecdfpij 
cio.^unc proferens libros eius origenis le 
git z ecclefiaUicas c^pofitiones ollcdit.ac po 
ftea procedens Dicebat. 0ui bqs contumeli 
as inferut nefemt femetipfos.''.bec ergo tbeo 
tbimus vuc reaitudinefamofilfim^ epipha^ 
nio rdpondifle fertur.Sed quonia Detracto 
. res plunmi furripienrcs vdut blafpbcmure 
fpttunt origenem . pauca De bijs Dicerenon 
videtur abfurdum . “^iles bomines z quig 
fcmetiposncqueunt apaarerevt vituperans 
do meliores fincfeal^uid conantur of^nde 
reft^oc palfus eft primo mctbodias Ifcie o? 
Ivmpi duitatis cpircopiJ8.Dcmdceuftacbis 
us paud prefut tci^oris.x poi! eum aipols 
l!nari8.noui(rimc Zbeopbii\i83(ti Dero^ 
baniorigeni.z ob aliamcaufam adaccufact 
onem dus accdfcrunt.‘.5i>eifoodiu8 igitur cu 
mulfuDerogaiTct primitus origcni-poft^vc 
iutqc peniicntia miratus virum in Dfalo^ 
quematcimlauitjtenonemficait. 0edquid 
amplius ego De illorum querimonus factis 
contra origenem ioquoriDum enim culpat 
eum pro quibus putant eaufis z nibil quaft 
male credentem De fancia irinita te re{:^rmnt. 
oilendunmr magis incopietati8.z recritus 
dmis tdlimonia perbibere. Btbanafius aus 
tem Dcfenfor 'Biceni concilii libris propriis 
contra antinos voceclara telic fue fidei buc 
virum vocatiUius libros contungensfnis. 
j£t bcc Diccnamtrabilis inquit z laboriofd» 
fimus O rigenes. '2Doc dc filio Dei nobis te* 
ftimoniu pcrbibensait. coctemum em au» 
aflcucrans patri.3snoran£ igmir femcnpos 
Derogatores origems.ctiam laudatori dus 
atbanario.blafpbemaces. l^ccDcorigencDi 
oa fuiliciant.nunc fequamur b eiloriam. 

Cflpimlum.jEii. 

Obannesigimrconftanrtnopola)» 

indigMCasnon dl cur abfi; regO!® 

Iis m ciuB ccdcTu oidiiiatioiicin^^ 


Hibft 

ccritcpipbanftis.fcd fantcn rogabat vtmfff 
cpifcopos «1 eo maocrcc . St ille nec manere 
fecU€oneco:are rdpondit.mfioiofcozn ■: q 
cu eo erane v:bct«pcUerct.ct ipfe in libiu 021 
gc/netJamnanoncfubfcnberetOobanncYC 
ro bec facere oiflwcnte t oieente non opozte^ 
re an catboUca cognitione aliiJjdfacercpettt 
Uter, ad bconfUtu ab inimicis iobannie epi 
pbanius in(ligatu 8 .^m cifet in apodolo;^ 
ccclcfia cclebzada collectio, ptocederc facifit 
^pipbanm.tcotamomni populo oiigenin 
damnare iib:o8.zadiudicareDiorco2u ciuf^ 
(eqiiaccs.rimnl quot^ bero^re iobani re 
lut eorum &cfenfo:i.'i:)cc iobanni nunciant. 
Slicra vero oie bn lam VeniiTet cpipbaniua 
adccclclia.bece ferapionemrerbamanda<> 
ttit.^ntra regulas multa gdlilb 0 >£pipba 
m.p2imfi quidem quiaojdinaiionc fcciftiin 
eccuriafub mcomrc confiinica.bandequia 
inc no iubente in eius auao:irace pjopria fa 
cra ccleb2afti.rurfu8 quia inuitat^ Gpcufafti. 
t nuebenuo in tc cofidis . Ouapropter ob-# 
fcraanemrbationarcamr in populo.et buij 
rei pericii Ium ipe f ufeipias. 'i?cc bum audiO* 
fet £pipbamu 8 ab ecclcfia formidanis ab^ 
fccflit.Oc5reuerrura8eiTctcyp2u.fcrunt4^ 
dam bcccumandaireiobanm.Spero.qaia 
n 5 moriaris epus. 3 t iUe remadauit.Spe^ 
ro tc ad tua pa tria no redire. : 25 ec verum vere 
biaa finc.ncrao.ambotamebuc babuereli 
nem.l^asnec epipbanius viuus guenitad 
CTp 2 um.fed in naui befuncms dt.-: iobanes 
poflpaululu epifeopatu bq)olttus eit 

Capitulura.jEiii. 

'^mc^m^banius biTimlferpae^ 
nit ad iobanne quonta eudopio an^ 
guftacucontraiobanne arma(ret.T 
bine accerusliguevbcrtate fermonefeattn 
populo.cunctaru muUcrfi vituperatione pk 
nu.* 2 >anc Termone populus cis ampuitqfi 
contra auguila prolatus effer. ita perucnu ad. 
aures imperatoru.Odait^fta cognofeens 
velut iniuria fua narrauit imperatori, bices 
tllius elfemasi8contumelia5.queein8 v]tori 
fu:bat.0uamob2emg£(lu cuvttbeopbilus 
contra cum qm veloater ff noda5 celerarer, 
qb etiam rcucrianus rimulasd>at.er 3 t cni ad 
buc inimicus.^nrcr bec 2 Ibeopbilos venit, 
multos epifcopqru fimul mouena .Conflue 
bantigif pluKmiiobanis inim^^at eti? 
am quos epifeopatu remouerat Omes ergo 
cocordiicr incalcedona couenemc.Tbi tone 


fBfriltlUS l^jEjEUi 

erat epifcopuscYrtnusmulta cotra iobanem 
loques impiu cu fupcrbucp vocas. £p’ vero 
beleciabanf in talib?.'f>orro marurbas mefo 
poiamcnuscpus.noles c^nni calcauiitunc 
pede. St iUc bolo» cSftrictus coftantirtopo 
lim cu epifeopis tranfirc non potmt.alq fune 
tranfuceti. 

' CSojomenus. 
Oflea^ocubolore labojaret ei^crud 
ffcqmcrabfdfum ell. qa putrcdopcne 
omne corpus eiusimiaferat.t in pede a lium 
iam ferpd^at. ^s ergo poH paululu tempori 
elloefunctus. 

C Socratem. 

^eopbilo aut ab alecidna vefti^feftut 
lu8j)Ccumt.necrolcm bonore potitus 
e(!.crat em aptilfim^ inimic^. Sj alccldrini 
naurecitucvencrlicfifrumcnfis occutrctcs 
eu fauo2abiliierrufccperuc.C^c5 vemfleteoi 
llltinopolim refutauit in ccctia; introirc.kd 
in vna bomuu augullas vocabulo placidia» 
natucbabttauit.^^inccrgo ccperfii cotra io 
bantKmouerccaufas.t ia no beUbrisorige 
nis memoria ferebaf.fed bas accutatioes illt 
citas ejccicabant. £>1)8 ita preparatis coucni 
entraepiTcopiin fuburbano calcedondlqd 
riifini nomie vocimtut. vbi eft in bonore pe^s 
tn t pauli apoflotomcoHimta.euocatierunt 
iobannSrannactu:fpro'quib9accttfabaf.iuf 
ferutcB vt cu eo venirit ferapion 1 tfgrius eii 
nuebus prdbfter ? paulus tector . ifli emf£ 
mul accufabanf.Cuc^ iobanes euocates ve 
lucimmicosrefurflret.Ti!iucrr3l^ffnodufie9 
riproclamabatSt iUiftiorati.quater eO vo^ 
caucrfitOuioim noluiffeoccurrere.fed 
nodum fieriprociamarei.bamnancr0t cu in 
nuUoculpltes.mft quia vocatus noluit obe 
dirc-Dnep bocfutffetcmca vcfperlnuficiatfi 
Ipfus ad fcdiiSnes ma, cimas cccifaf^eft.£c 
nocte cocurrentes eu trabiab eccfianoflnc^ 
bant.fed clamabat vtapud maius coediunt 
bceoejcagiarefejramg.^lborroiufjio piind'^ 
pisimmmcbatvcloGeeumcqaT e;eatobc<rf 
portatfi^c agnofefe iobined tercio bam<J 
nandisbiecira meridie femen^m ignorire 
populo cotradidit.Cbgirabacem.nc vUa p 
ptcrcO fedirio nafccref. £t illeqdcjepiUooit 
cebaf in fljlb aut redifio impo^abilisdlcco? 
ta.ita vf ma multi inimicoru eC^ mircbia,tno 
uerentbic^es eu calunta palTum: que paulo 
ante bdidcrabat ridere bcpoiiiu . Oulobrd 
damal^t oes cotra jincipdatcB cociim facer 
dotu. t ma;cimc ^ira rbcopbUu.l^on cmnt 
O iq ' 


Eibfc 

CU18 nucbinatio lam poterat latere: que mul 
cisquideni iitdiciju aiparcbaunapinequia 
- &iofcojo cm% fratrito mop poftiobanisoc 
tectione c 6 municauerat. 2 Iunc igtffcucriaiv^ 
maclcfuiOoccsiobanniocro^batoiccns. 
;£tfimiUo aliovimpcradus ioblncsc^ct^ 
in tupbia crimini cil oanatioc fuffteies. O tn 
nia nacp peccata remittonf bomimto.fupcr? 
bisautbe^rcfiiliPficut fancKfc|)iurc bicut. 

Capitulum-piiti. 

Uta igitur reditione imm^a populo 
biicurrcntetadipa rc^tiap^ocla^ 
mantcanguibpniom rogauitimpe 
rato?e5vtcum reuerrip^cret.^iflbigimr 
fuc eunuebo btefione.crii neccflltas 3ob3H 
ni nolenti vt in duitate ingrederef impofiia 
cft.j£ofiquidercmeantecu multoeiuo bono 
read ccclclia plebo occurrit 7 mop Tt lobans 
neemgretfuseftrogabatviepali federefide 
rcf.T fpib o:ationc 5 pad 0 impenderet. Oiio 
refuuntcatcp 0iJcnK:qui4 becopottere iudi 
ciofteriffnodalut cos qui oamnaueratfuas 
rciitencii reuocare.accendcbanf om^ ^cre 
euinloa)p 2 opjiorcfidentcm.zvcita boao 
rio audirc.0ui licet Diu tardarecpualuit as 
m^poputuo.? in fede refidere cpifcopali ca$ 
cocgtt.t cbfuctcojatione ptebere padsXbi 
octuo cni fermone tecit in populo.t^cc cau 
fa aliam phuuoccaf^n^': pdmu quidem dc 
|? eractic otdinccdtea eu mouen ni^at ibeo 
pbituo que(iionc 5 .-z dc quo eitio rei occafio^ 
iicmDcponeret.’^crtt 5 bcracUdeo no aderat 
iudicabaf aute velunpjcfcno quafiquofdaj 
iniuftececidiflet : catbenifcp vinctoo miftirct 
in pompa ^pbefiper medii ciuitatc^iinc^ 
paro iobannio piceret Budttonu pebere 
ftecon{titui.aiejea.ndrmi obtendebant vt be^ 
racUdio accurat^corufeipcrcnf. t^incergo 
l^iao vtcedeo inter eontiantuiopoliranum 
populu 'zalepandrmuvebemcnodlcpozca* 
P b quam plunmi vulnerattpauci aut mo:« 
lUi funt-tDcc videno tbcopbilus repeute oif 
fu^tnalcpandriam.qbeiilalu fecemntepi 
rcopi.pter paucooqui perfona iobannio am 
plcctcbanf. •I^qoitacnseftisrepsebcribilia 
(beopbiluo cfhnuenru8.cuiu8au;utinuidu 
omquod mrfuo ongenioUbzis incumberet. 
PuiPuab aliquo fuiUdinccrrogamo quot» 
modo ea que obdieaucrat rurTus ampb^cre 
lur.ita rdpondit.O zigcnislibn fimilco fune 
pzaso ftosibo rniucrfiopleno. 0uicqaid cr<? 
fiom do bona inuencro boc Pecerpo (i quid 


iBfrimns 

vero rpmorgm oaurrcrii.bocqgafi; pngggt 
oim(to.®cc<rfiO [beopbilgsno cogfidffa» 
raleinonia fapiennflimi «rba Dicctfa.i^a 'rec 
ba rapient» ficacgkifgne. Ob baeganfas. 
apndomneetbcopbilua rcpbcgfibilisvide 
batur.lbotro oiofeoa’ bcrgtopoicos epifeoj 
pgs poli pagUilu fuge tbtopbili gtotm^cll. 
clarecp fepultga ig bafilica apttd Uiccra con: 
|higta.vbip:opteriobagneni lt>>oduefge« 
ratcelebtaca. 

CZ:bcodoticn9. 

Capttulum.3EU. 

3 lTao ergo mne iobanneo in edliU5 
ad onfitmm habitabat ponti, quod 
vocatur bieron. Hucp per noac$ ter 
remomo ciuitarem regiam inuafinet.lega^ 
ti matutino miteebanf ad eum . rogantes vt 
velociter rcucrrerci ad duitatem z otationi^ 
buo eitto pericula remoucrec.^cd z aU] rurs 
fuoPeihnatirunt.iiavc legatio boffozusim 
pteref.Cuod Pu fidclilftm^ populus agno 4 
uiflet-ftuems p2o ponndis nauibuo ctl oper 
mo. Omnes em occurrerunt cereos t Umpa 
dao accendentes p20 rcuctfione paftozio. 
CSo5omenus. 

'Rtcrea ca tbeopbiluo naui^o inibe<? 
rapolimaducnilTet.mo2tuoeuis ciutn 
ttoepiiWpo. nilammone monacbuelegerut 
ciue8.3tillccucrtb2o refugcret.ciibcopbii 9 
lue fuadebat ne facerdonu rcfutarct.:Cuncil, 
Ic pzomilTt Picen 9 .eCras quod Pomiiio pla< 
ceiimplebif.SlKTarcropievcnietes aded 
lameius.cogcbantea.Cuuc mUmmon.p:i« 
us inquit otemus.Od pumtbeopbtlus lati 
daliet-rimul oMbanc.'RiUammon aut repb# 
te icrminu vite cum ilia o2atione fufecpit. 
GSberates. 

Obannesitat^pocninis occupabat 
onitnauuc^ ferapione bcraclie tb^accn 
fisepifeopu. vn^ c 5 tra eu mat usodiu etxi^ 
tat-^oflpaululdnamcs bcccotigilTc nofcu 
tur.Sugtmeeudodtiiama argentea cblitm 
tacflineoluna porpbirctica clamidccircum 
amicca.erat(p poitta nec j^pime nec longe ab 
ceddta ropbia.qul platee raniumodo Piui^ 
^batiter.^lltttrgo confuete UifuspubUc? 
con(m^a(>‘^02roiobancsad miurtiboe 
arbitratus ecdUt^fueta fiducia rurTus to 
armauu lingua £,t cum opo:Krct pundpes 
ruflkicattois verbo peUcoett vt a tali luTu re 
cedcref.bocnon fccit-Tcd impetu fui vfus do 
quq iubdes fieri telia laccrabat. 3 ugn^ 


Eibn: 

ro rarto ad faara b£c trabebat inimlt bc 
nuo pparabai 1 « adiierfuo eum ff nodus as 
Ubaremr cpifcopom/Cocfcntiens ioban« 
nts illam famofifluna in catta pjotulitome 
liam.cuiue minii dl-T^urfus bcrodiasvcfa 
nitrurfufiB tnrbatnr.Ocnuo fatatmcnuo a 
pnt iobanis in meflbcio cupit acciEc-Onod 
faciii amplias ad iracundia accolit attgulia> 
Eiaojomenus. 

C0pitulum.jEUTs 

'fitati quid3> bomo copzebenfud 
voU:bdCoccuiere.tradi 
mf <5 3d rttq>U'ciU3 pjcftcio.a tobinc 
iKpenmcrcif crq>t^ cft^f^oftcra ©le vero ctiaj 
bclpid^ pfbftcrifem^currttmcpiTcopuacce 
iJc8.cttmjcrimercnifcbaf.£t ou a quodi 
neref-z ip!nrepcn£eBCttl]l[.rimat z aUuaftiii 
ic 'i terdu. Xu ciamoze fiic» mulris coueme 
tito plurimos mtcremit.'Houilfimctcnm8X 
tradaruseft.£]caio tepojeiojjanncipTusdi 
ftodicbatnoccitoacoictoad duspomilcir^ 
cakdeniss. 

C Socrates. 

Capitutum.]Euit. 

Oftpauiulu^o aderat epilcontttid 
ancvre galatie ammoniuslaoditie. 
bzerbti.tbr 3 cie.pbilipen(ts.acantt 8 . 
benc.rvrte.t alq quidast^qs plenctbaccufA 
tozes p2trdPenuo mouebanf . 3 obanes tta^ 
qf cofy cbat in talitD.rogl 8 vt accuratio De« 
center (^.igiiaref.^Iuc^fugucnifrct fefhutras 
natalis faluaroK impator folemni^ ad eccUft 
flmndoccunit.redn^auir iobani quia no 
eicomurtiarct nifi crimmitopdusejcucrcf. 
aCu(^p:o ieciirirate iobanis accufarores e\^ 
valde perterrerenl^.prcnrcs epifeopind?!! aii^ 
nd rcquirebdc.nift quia poilPepofitione} no 
Pecreto concilii refcdaTet in fede. Ciic5 iUc rc 
ponderet quia repaginca^m^ epifeopi cbmu 
nicates ei DccmuitoitXeoncius z alti rccla^ 
tnaban t oieet^. ^d plurimi te o iobannes 
ncporuerui.^ttm9tobanne8 ccnuobacre 
9ila non ottbodo^rozu ccderie.red elfe (irma 
ret arrianozu. na in anttoebia con^^tt p:o 
damnatione fidet de confubftanoialitate p:o 
late odio atbanafq banc regulam pwtuicrut 
tunc iUi non recta fatifl^ctione condcmnauc 
nmteummo imcUtgrtesquiadumbacre^ 
UTtcrcnt.atbanafium quocg dcpofucnint, 
^ccacraruntcirca (elh'uicatcpafcbe. 2 ?^att 

oauitq? imperato; 3 obanoi fcnonpoflead 


Bmmm IjEjEjEuf. 

ccclcfism Tcnirequia cnm suo ccndlio coii 
dcmnaflcnniSacabatcrso iobanneoet nes 
qua® in ccclcfiam scfcendcbat. ^op isimr 
omncscifanentcsabccclcfu tccedcnics pa» 
(cba qnidS in ibennis qnccoilantinianc ros 
canf cclcbjancruncum qnito plurimi epifeo» 
potu picfovicroiurficri ordinis clericorum 
c6motifuni.coUaiioncs fcorfumpiocasis 
ucrraalcbranica.0ndectiam3oblniicvo 

drt funt .Ibqrro iobannes saoto mcnfibna 
nnt^ procclUnsoncc prinis eum suci ius 
berctmepiliO.£tillequidc[ractas abeccU» 
rissnccbacur.0nidam vero 3ob3nnicarn. 
ca sic ccclcfiam incenderunt . 0na ardente. 
flans vcnms cnam barilica 5 fenatus pariter 
comprebedinOnod acin cft viccfima sietas 
nuarq mcnlis-coftilam bonorij festo t aride 
ni8.0bquamrcm optatus prefccniavrbis 
cumpaganaa edet . odio ebriflianorii pluris 
mosiobanmtarnsmerfis tormentoB genes 
ribnslaniauit. 

CZbcodoricus. 

Capimluin.)EUHt. 

p ba nnes igtf no folii ctuira te puU 
roae(i.rcd etiainquanda puuliiciui 
»te.3ccp deferta armenie cttcuiVo de 
ftinat^efl.indcrurro 8 adpYtiunt{ 5 vbi fine® 
funipqnii impcrii<promanuque loca crude 
libus barbaris funt vicina ^cd clemcsdoi^ 
minus permiftc viao:cm atbleca per lo^ 

talia dmmotaii 

GSo3omenu8. 

'Hcer bcc innocetius romanns an< 
ttHesaudi^de iobanc.7 molcftefe 
rena volenfc^ ^nerale celcbzari cc ci 
lmrcnpfitioblni'Z clero coHInnopoleosq». 
no opeeret iobani fucceffote dari. nCc ci^ ck-* 
roalio parere ponQci. O-uas^lipLcat^ caufa 
no iraliuli.Siut emiobanne cu ^Ito duceis 
ref p virionccognouiflrcdie 3 qua mo:ittiru® 
erat.ollcnram Abi abalilifco martYreincoc*’ 
mani6.'^tcudrcc itinere fatigatus, dolone 
capitis no faes.eic: ardoze foUs vica 3 ia^:e 
finiuir. C Socrates. 

^ttadecima diemcfis feptebzis om» 
falam bonorqfepnoz tbeodofi) febo. 
GXbeodo;icus. 

Capinilum.jEiiE. 

0108 igif tmuiKcieaufas abbota«^ 
cifuntpdpueeuropcpdtifices abeo 
ru nle? Iefurpedcre?mum5e piier^ 

0 uii 


Hibfr 

oificfl flhndciuggriscffatiTunt.Oncnta^J 
Ie 0 autplurimi^de 3 mmiV.cia occUnauerut. 
co 2 p‘’ tn ccclle oiuidcrc noiuemt.lUcni mo-f 
rienrcitlo.pim ooctozc terra?., no, p^iusoca 
dctalco epicgvprios 7 ozientaliu. bolfozcfiu. 
fbracauiiutaplcicicomQione:^ iUi^ facratif 
fimi r ^«ome inter pccfl<«es ponercf cpos z 
arfatiu^dem qiiipofteus ozdinat^ eft^Uo 
babucrc fcrmonc otgnu.3fticum arfacti 
fucccflbte legatione crcbJomtttcntej ■: paas 
pigROja poftulante.oipnae feripto. 3obaii 
nie nomincpoftcajUrceperiit. 

Csoocratee. 

Capitulum.jEjE. 

■Ranfactis ttacp Dicto paucteaifati 
U8 pitanrinopotcos oaiinaEcps: ne 
aari) frater valde longcttus . et vitra 
Ippr-annoju qui manfueiudinc nimia rege<3 
batepifeopatu. 

tSojomemiB. 

^in» opinio Deroganit poIlM qSPc 
iobanieamatotito agcbaf.fla Dii arta 
eiocdmunicare nollent nec o:ation£ babere 
c6mun£fed HcntDicmeft feotfum r g loca fe 
creta i vltima ciuitatiB Iaera cctebtarcnB ille 
rcnuciauil inipatort £u<p iiilTiirctvtcoa ma 
nu militari rarbaretlapiditoat(pfallito.po«: 
pulfi concrtiiin fugi nobiliores auti i jmio 
res in amore iobanis redegit in carecrc-lbor 
ro milites vt aflblct fieri aceepta fiducia pre 
da cira mnlic?. ornamaa faciebat sonas au 
rea8.Dcttrali3.moniU3.1ib3toria.anulos.Of 
ademata-r en ipfis aurite earn auferStes i an 
res.Obquamrcturbatiomafimar gemit’ 
in cinitate,pncm't.'Hce fic tameilliocpofne^ 
re affecdi iobanis. '0crSpnbliceplnnmic5 
ucmrc nec in platea nec in balneo pfumeblt: 
qnite etii erat oomi qnocp manere piculoftij 
ita vt ciuitatcDcclinara. ^©iiltif quide viri 
plurimccp mficres nobili genere pereate !j’gi 
nitaieatip virtute vite laudabllE fugerant. 

C Socrates. 

O temge etiam grando vebemes conv 
ftantinopolimr circo rius fnburbana 
bcfccnditqiiod actu efl eodem confulambo 
norij.vi.ranfteneDictriccfima fcptebnsme 
lisiqiiod Dicebant oci iracundia gcftujico q> 
fine indicio iobanes fuerit eodemnat’. Cui 
bus verbis incrcmcnras Dedit mors augufie 
cotinnofubfccuta quarta nane® oie pollgra 
dinemeftoefuncta. 

(iSojomenus. 


Bfrium© 

^Rccffi T cyrinuo calccdoncnfiscpf* 
feopuB q iol7anc3 creb:o laceraucrai.fc 
<to pede ocfiinctuB cft. 

CSocratco. 

Xp tamcoicebai iobanne bociutlcBc 
pclfu 5 .co q> multas eccflas ncuatuno 
nim qnartodccimano?, z aliomm tulilTet be 
retico;um. 

CSojomenus. 

Capinilum-jEjEt. 

O fiqnidc tge quidam lector aitta 

ptuBedbet^s.qft q?fem ccctbsmi 
rigeiignem.0utbumult3 fuilfctto: 
in?fappdru8.rcdaci?mcarccrg poftpaulm 
lu Defunct9eft.Ouid autbe eo ptigcrit.edlK 
mo elTememorandu.Ouida vtdtt infomnis 
sfticilTealtanvtrupulcntudte? magnitudie 
rjecoramrqfiinbonorc matiYrisStepbani 
pfiftcntS t qficogitate : eo q» boni vin nufi$ 
inuentrenf ate^ tota fe circuire duitati'! nift 
cutri^tunullu inuenifre.Xun^i84 viderat 
cuigtlairet.romniu retulit fidelib? vin8.C>em 
de reqrens eos 4 a pfecto c5preblft fuerant; 
z verbente maceratu inuenit cutropiu ct<p re 
culit rilrane.Bt ille dens o5one5 fibi oari ab 
eo q viderat implorauit. Xut^ oiucrfosK^^ 
crus affligerctnec efonas incSdi} reptret. en 
am mfieres qnafda tenes foadd^at vt epi cos 
muntoneamplccrerenfarfacp.? multiquidt 
tiedina uerui. O limptas aut t n t uH» credens 
nescie fatilTacere bijcit . 3dpcemibi calSma 
lojes t violennas maiores tmponc.mtbi ^o 
fasndeilcomunicare.-rea facereq ptjsnS U' 
cetppetrare.0uabu nc^uidht^tinarepre 
fa^ncotcarct arfario.cunc tnmllTam t poft 
paucu tenta multo nudauitauro. bocmodq 
credes eius frangi c5llanal£o tepore tfgit 
nspfbffTcftenudat^TPorrocefusitatgfus 
cd vtpeddeiusacmannu articuli foluerenf^ 
CSocratcs. 

Cflpitulum.iEjEii. 

•gfanns iracp cu paucu viciUdi^s. 
Defunc^cfrcofulam rcqntiftilicont 
frcudotancemp.rndecima Dicmm 
fis nouebris.0uo moriete oe epamcoftanti 
nopolitano magna ccpiccflecStrtio t^pterca 
cu quattuor vaiaircmmeres.feqnrf cofulani 
arcbadq fcjcto. z probi anicus ordinaf epus» 
genere armetu^.babira monacbu3.atoa^ 
te (\ta naturali fainentia oecoratus* 
C^OK*mcnusv 


libft 

CfipituiuttijEjEnt 

'Brercacumfmnue quinta annos 
romanu rccflci epifcopatilsuallali 
us ci rncceflit.poft quem innocentias 
tJ8 porificatus tura fufcqjit. Defunctus quo 
^dl etiam flauianus n6 confcnrics in oam 
rucioneiobannis. J^lauiano moiientc. poi-s 
pbirius ancioebenu rurccpiiepifcopani 5 .£t 
quonia plurimi contra lobannecofcnfcrant. 
psopterea m conilanttnopolitananbc muLs 
taoiuifio facta cll.ita vt miffas apud femetip 
fos piurimi cclebzarent. z (candala p:oucni 
renr.quoniap2optergr3tia arfaci? ate^pots 
jpbirtjmecnon ? rbcopbiU aUjcandrmeaui^s 
tatis eptfcopi. Dudum ftudio ptoccru pofita 
faerar iubens omnes in ecckfiam couenC 
rc t q non comunicarent ptocul qcpcUcrenf. 

CapimIu!n.jEiEUtf 

O ccmpo:cc5 bifcotdia facerdofuj 
etiam refpublica magnis conculHo 
nibus turbabatur . trai^ 

euntes brifrumitbraciam oataftabat. 3ra» 
ricquocB latrones ma,tima multitudine cori 
gregata: vfq? ad earinos T pbcniccs veniens 
tesivtbcat vicos in medio podtos popula^ 
ti funt. 'Jbcr idc 5 tempus ftilicon magifter ar 
mom eratapud *Dono:iu magna pdirus po 
teflatcbabcbatcp fub fe romanotu plurimos 
Qtc^gcnriim. 0itt contractis inimicicqs cU 5 
arcbadq Ducibus cogitabat congredi cotra 
eosXunc ergo agens cu 'i:>ono:io aUcriu 
regem goibojumfcc«o:dmari magilfrumi 
Utum.‘Z aceeflicadnerftis vllincu cic^ iouinia 
im p:etccmm conlliiuic vtarma corra roma 
nosacfoUercc.acp:oui«cia6bono;qfubdc<5 
rctDitiOni.,£f aim alaricus barbaros fub fe 
conltituros -i pcrDalinacias babitanrcsco' 
grega(rct:vcnitad£pvrum. XiibimultofCrti 
po:e como: acus reuerfus eft in vtaliaj . quia 
cuDifa-dere voUiilTeubonozq littens eftoci; 
tentus.ficutipfe confciTus c(i. 

2 !^bcodo:icu 0 . 

Capimluui.riEa. 

S tcmpcitatc ctriUus cbeopbili con 
fobziriuBalcpandric rufccpii ep tfeois 
patubierofolvmozuecclcne picfidc^ 
^t^obanncsvirminbtlisdicodro: cvriUi 
iannocbie autem ak,cander vir fcimoneoo 
ctustvirnrrutcmoftcndais magnisopes: 
ribiis. 36emm po^)bin;o fuccedes quipoft 


©trimus IjEjEjEuif 

flfauianum fuerat ozdtnatus : multa reliquic 
monimenca clementie . i^lauianus equidem 
fapicnticfubtilnatefto:ebat.*l^o 2 rofacrati(^ 
fimus aleieandercouerracione.rummet:p pbi 
lofopbiccloqmo t plurimisbonozum bene 
fictis abundabat.38 namcp erfam parte eu* 
ftaebij quam Dudum paulinus flectere non 
pomic:ncc poft illum euagnus pzecibus v* 
fus cetero cozpozi copulauitiegi^ fellmita<s 
tem quafimilcm nemo potuit aliquando vi* 
derc.Tlam oum omnes fideles fumpfilfci fa 
cerdotes fimul z populos venit ad Iodi vbi 
euflaciamcon^egabantur.flmulc^prallen* 
tes 7 vnum amicum fub quadam con^u* 
entia piediantes:.! pozta vltima ciuitatis vf 
^ ad matoz^ccclefum totam piatam cople 
uit bominibns:-: oflendit fluuium rationa* 
lem z adinlhr fluminisoecurrends.Sr^cc in 
dei videntes z arriani z paruereliquupaga 
itozum ingemuerut confiderantes altos fla? 
Ilios in mare ecclcficcurrcntes.36 ergo pon 
tifciciobannis magni voabulum in ecclefia 
Ilicis Diptbicis ptimusinfemir. 

C^Tbcodozicus, 

Capitulum.jEiEUf. 

0ius Docfozis reliquie fequenti te* 
poze in ixgiam oeueete fnnt ciuitate 
rurfufep fideUflimus populus g pc 
lagtis.quafipcrteiTarucurrens vndas bof* 
fozi lampadibus t cereis obuiauit. 'Duncer 
^tbcfatiramilUduitati modernus tbeodo 
fius recondidit impcraco:.qiu fuaui ■: voca* 
bulum fozeitus eli 7 pietatem fcniauitinuio 
labilem. 3s in cius loculo Defigens oculos 
ateg fronte pzo arcbadio z cudojcia gcnitozi 
bus rufplicamurcignozamer Dclinquencito 
veniam Dcuscondonarct.Dndu enim moz* 
tuifuntciiis parentes bunc ozpbanti relin* 
queiicesired pacru z p wgcnitozn Deus etpo 
rimenta pupilU eum fentirc non pcmilit-nas 
z pie eum nuirin fecit, z fine coculTionis tne 
IU cuflodiutt cius uiiperiu.at<p tf raimomm 
confiliarcfienauic. 

€apirulum.miir. 

S ergo bencfrdozum femperme* 
mo 2 bonozabac benefreq largttoze;. 
babcbatcBpartiapcs b^mnoru fo* 
rozes confcruances confcmaiionc in virgini 
tace.ct epulas tmrimasiudicantes facrozu^ 
mcditanoncscloquiozuibcfauru inadibiles 
dlinuntc8nun^cgentiu.^lcru ipfe^nccps 


Htbet ©ffimu0 


multte p!(conijs sido:n3mr.ina,dme vero 
clcmencisi manfuccndineammi iranqmlUta^ 
(e nun$ recipiens tetnpellate . fide vera aii^ 
piob4bili.niiu8iudtciS nos connenit ollm 
dcrcmamfcftiim.Guidamvirconnerfatio^ 
ne qnidem monacbicaifcd afpenor confilio. 
adbucimperatorepro aliqua caufa rogans. 
£un(B boc crcbio fecifrecnec ea pro quibns 
portu taueratimpcnairenenm ab ecclefiafti-s 
ea religione pzobibuit e impoftta eius obli< 
gatione Dirceirit.'0crainfidclinimns irape» 
rator ad palatium tepore pjadq artantibus 
ptanibtibus aitnon fe fnmptnrncibummi* 
iVpriuseiusvinculusfolueret. ObquamrS 
mifii adeiuitateepifeopum rogans vt iube< 
ret eique ltgancrat.quatcnnseiu8 vincula re 
folueret.iiumtB oipflet epifeopus no !>ebe<! 
reaquslibetobligationerecipere.ecmandar 
feiqnmfolnmsefletiille tamen eiusnbfurce 
pitiolutionemsonec qniliganerat mulco la 
bote requirttusiei cSmunionem quaptobi^ 
bueratreddidiirce.}rdol 02 i igitur templa que 
fuerat9erellctaafundamentiseuelliiecit.vc 
polleri nccp vertigiii erroris priftini reperirct 
25 unc enim fenliim etiam in fna lege conferi 
prtt-OuSdo igitur roilas duc fcy tbie tranfb 
uit byftrum t cum innumero eceVdtu vebes 
inenier tbracias populatus ell ipfamcpregi 
am ciuitate obfiderefe z fubucricre minabai 
tur.fnpemisiaculisatmfulminibuscumav 
tertas Diuina pacutiens.t iprtim z omnefia 
ihul cScremauit ecerdram. 

Capimluni.]EjEunf* 

SlealiqnidaDno eiusconfolatore 
ena ptbyco plio gertu eft.Haj cu illi 
romanos vacarecoguilTent.c dnita 
tes in cofinio oftitutasDcbellarecpaeiri^ pa 
cta trarcenderetrrartatis finite nemo ferebat 
aucilia.^mpcratornancgDepaccpfnmes: 
bnces amiUtes ad alia bdla Direccrat.2i:unc 
ergo imbre vebcmentiirimo.ctgrandincDe« 
pofita vltcrius eos Deus accedere non pmi« 
rtt-eorumep ligauit curfum ita vt viginti oie 
bustondem ambulare rtadd non valerent, 
jbnees venientes a cogregantes ecercimm: 
primo bello oblidentes vrbe imperatoris vo 
cabulonominataireprobi funtinuenn. aCuj 
enim bicplufcp triginta Diebus gororianus 
recpredictam obfideretvndi(pciuitatem.et 
multa maebinamenta conftrueretiturrcsco 
era mures duitatis eccdfas cdificaretifolus 
ennomins facratiflimus dns duitatis epio 


fcopns rertitit. atmpetum moliminis eornt 
macbinaftpDcrtracit.dlicet Duces noftri bo 
Ilibus bellando cemfrent.aobfelTi dnestefi 
rterenonaudcrencifte folus pugnando fine 
vartatione reddidit duitate. 0nus itacppar 
tisbollilisvirDumconfucte blafpbemaret. 
a rapfads atep fennaeberib verba profunde 
ret-eteum vefania minarerar facrum fecocne 
maturum templu: ille vir facratiflimus no fe 
rens bnins infamam iuflit arcu balirtam po 
ni inpta propugnaculum quodaportolitbo 
mevidebaturbabere vocabulum.a majdmo 
ineo lapidecoaptato. 3n nomineinquiteiv 
qui ert blafpbemams lapidem tenfo arcu Di 
mittite Zunclapistmiflus veniens vftp ad 
fademnepbandiflimiblafpbemantisivula 
tumdusval^corrupitcaputcontriuitcere 
brumip in terra fudit. ffeoccumDuceperda 
tuscognouifletiqnife duitatem capturum 
efle minabamr.i filuit rebus ipis victu fcefle 
profcflns a metuens queftnitp3ccm.Sicer 
go recomniuirtdelifftmnbnnc principe coti 
femauiccum a ipe femitutemprofiteaf aco 
pctensolferatonominirteriu. 

Capitulum.jEjEfjEa 

"Hter bec innocenno mirabili roma 
nevrbisantirti fucceflit bonifadus 
bomfacio sofimus-sofimo edertin’. 
23icrofolymis vero port 3obanne. praylius 
fufccpii ecclefie prefulamm . XSemm in ans 
tiocbiaportalecandrn tbeodotus caftitacis 
fpeculum ecclefie pontifec ordinatur.mafitc 
ludinc a puritate couerfaiSnisornams.^s 
enimeobortem aipoUinis factis ouibus mi 
fcuicroganseos vt vnirentur onilite.£a fl« 


Ira cccldias bninfmodi anfa beite cSmotiit. 

Capitulum.jEjEjE» 

:5da8 quidam erat epifcopttetpla^ 
rimis virtutibus adoznatu8.3[s €iti 
mediocriter vius selo t>iuino.pitiid 
ril focos co:um feu veftam Oellrujcit . 
itam^ pagani vocant templa in quito ignc^ 
feruant.&cttm enim arbiiranf ignc-lJoc bu 
re;ccognomnet amagis euocauic abdanec 
p 2 imo quidem manfucce cn^anit faettupt^ 
cliens vt pfrion rarius cdificaret.^Uo reu 
(irate et boefe nequae^ facere confumanje 
vniocrfasfereicbdTrarairam intcrminacec 
deiiasXuios interminattong Knninasfub 
(e^eftvl^m^tte iUu viruocodiMM^ 


HitJfr 

eccfme . £go liqutdet»e 
Itmcnpncm no reozopoztunzcommiU 
fam.nc(^anrsncni8aponolu8t>um veniHet 
arbcnaa ‘Z repleti ^dolis cofpe/Ciirct: 
ab illtaboncuaras odtru^nnrcd randeigno 
rantii redarguit 7 veritaria iura moiirauir. 

vero Deibucdttcmplu rcedificare no^ 
luit : fed nece magia degit, nimia admirotet 
piurirniaeumbonomducotonia eplhmo. 
Xateeftignemado:an::qualeeiu 8 ediiicare 
templu,‘2?incerg0rumes lempcllaamitiu; 
reuimmea&B ^odter circa pietatiaalunos 
tntumutt.t triginta iugiter annia Rucmaiio 
2>ira emanfiua magia velud proedUa agita 
ta.^ag 08 ema{pellani perfeeoa^ clemeta 
beificanuquom fabulaa in alia coferipnone 
monftrauim^unqua boju? interroga tionito 
bignaarolubot» obtulim^.6o2ro2ianu8 im 
(^filiuaDigcrdtapoH motte pfiacuimgio 
etia contra cbt tiliani pietatem bella furceptr» 
0 ua 8 em totmentosu fp^ea z l'u}pliciotU 5 
adinueiu^ea pija intulerit : no eflfacUenuc 
narrare Slio:^ nanc^ manu8e;e:cD2iaum}nt. 
aliom Dosfa.aliotu capita a fronte ineboan^ 
cee vTc^ adeeruiceamuda cute reliquerut.aU 
08rec«8permcdit1;calami8 nudoa operiens 
tea? tpaa fectionee calamo^ carnibus apta 
te 8 .capica vftp ad pedea ftinib? ftringentes. 
poftea calamos epeoju membtiavebanaer 
trabcbant.vt acuta Tectio cafcjmotubumtra 
bebanfeotiim carnea fecarenct totmentotil 
amanflimi oolozis inferrent. Deinde fodien 
tea latus z coerndic$ obmritea: ftiricuma 
tozugregesincoamircrumfc^pabuliiatble 
laa pcderutnmpie ligantes manus co2u z pc 
dea.nc polTent a fc beftias remoucrc.Tcd z 3« 
lia rozmcta Teuioza ma^a efxrcacrutibibcn 
tes ooctoze vmracis inimicu : fed non pome 
mntatbleraruoeuincCTefotiitudindSpon 
tcnamcpcumrbacvtoccafione buiusmo^iT 
incojruptibiliaviccoona gciperem.Ouozil 
lameauttriuagonea memorabo, vtgboare 
uqiio2ufo2umdo monliremr. 

Capitulum.iEiEri* 

OrmidtIlaquidavaUienobiliaapd 
perfas eratqui patre p 2 dectubabue 
*’af.2>uncoure^:agnouiiTctcbriftia 
nu:oed^i fecit t imperauic vt Talurarcncga 
m ocm ac iUc-l^ecmftu inquif.ncc vdlc pzc 
apieimgatoj.Tqiqyj^ef Tt ocu omniu; 

Ja^cotemnatacocnegaf.facilime^c^ Tper 
mt impera tojc cum "t ^ iu particepa naimt 


Bramua IjtjEjEuiifi 

mo;ta(i8.£.t fi fummo fuiplicio ^ignuaeff dj 
tua fceptra cotempTerit impera to2:mulnpiiJ 
cibttBio2menci8fubdendiiBe(l:quicuncto« 

nim negauent crc3C02l.at imperator cu5 oe 
builTetmirari psudenua^-forniTimu omittis 
ecoignitatenudauiiatblctam.iu(!ltc^vcnu^ 

dum irabcret camelo:ti e^cima . Cuq^ piu 
rimi tranfilTent oiessreTpicicna oe fuperiorw 
bua impa'ato2:Tidic tUum emtnentimmu vt* 
rum foUsradtiainiUmmatd z puluer) fqus 
lo2ecofm)letu.pairie^nobili{ati8 memozeu 
adfeinmdddudz eplaneiaveibbusopett 
liDein^putanaquia tam precedenn afHi^ 
<tioneq^ dua mtferatione ihoUiitf: vel nunc 
uiquic lUa obihnatione priuama nc^ filiu; 
(abtCatillcoeiKlo coplema oifrupit 
eiiacmuAoiam8.Sip2opierbocme putaa 
a pi^tcreccderc:babe Oonu cum impiemte 
quampoffidca.t^ncaus foaimdinecontf 
tempiat^rnudueumaTuo pzokcit imperio. 

C9pituIum.iEjtjEir. 

amiu quoc^ miliefamuloru Oorni^ 
nu refiUeni^fibimct negare cr&ztozt 
Tuum non ferente requirens quifer 
it 02 U eius dfet feniifirnua z altoru feruo^ tra 
didit oomina tu.feroire precepit fimul z cius 
vjco2em:per boc putans propugnatorefe dc 4 
aere veritatis. fedrpcfuaoecepmaell. babe 
bat ille oomu in petra cdflructam. 

(Capimlntn.iE)tiEiii. 

Cniammeiiamsyjconu compicbi 
d£n0clanfitiii<arcere.£:uni(BOiio 
iraniifrentannfcrupemeiiitlcganrt 
nsramanommpzoalijscauris acnirn 8 .£[ 
Pumbocasnoitiflecpoliulaiiua regcvioi* 
mitErcti)i-o^aconu8.1bo!ror£fm(ritTtpi(> 
mitteret baiiamin.qii(a pto nullo magotum 
Bocirinacbriliiariampredicare ptefumeret. - 
■z Btmiittremr epire. ZjinclegatariuBquide 
cuibdirebeiiiaminqnereppreceperatcomi 
piomiru.Seniaminanteandiens monita le 
gatari). 3 mponibileeftinquitnonmepam« 
ciparealtjBquodipeperccpi. Ouaniocnim 
ftiiplicioDignuGdtqiji talenmmabfcondut 
g(ja euan gclioruj leftamr ecdefia . 3 cd rep 
^neboru nibil agnofeena iuifit cum abfot 
oia vinculis Stilkptedicarenullatenuai^^ 
cfccbat z capiens eoa quiignoranric caligis? 
neienebamuninteUigibililiici iu^pterofldie 
bat. 4 umcB nfilTet annua:regi^lfa illms 
nundaiitur. Zmc Oeducium ad fe negare 


fttfntquc 9(]o:arctt)enin.0crum ilU rcqutii 
UiC a rc^ t>icc8.Ctuo oignus bono:cdlqui 

ftiu relinquens rcsnu:inua£kreftudacniatie 

firii4ia<5niiCi(gr(Tc.mo:te nouifllmo^fup 
pUno.fapicnrimmnsrirille rcfpodit.Ctttid 
ergo non itxfte partamr bomo : qui metoxm 

mundtep {Tcito:cm.numfo:c ^ faluacozcm 

l)deren8:vnu confcruozn fuozuociftcare vo 
Inerit 7 pebitumtUi cuUnin ilU magis obiuk 
riii ‘hqe famonib? rcf accairu6;TiguKi cU 
uosacni t totidem Tnguito oig^zii 
nuu anp pedu pteccpii infigi* 4Iu<p boc fup 
plidu ab co ixriilm confpiccrct aliii rurfua 
ralamS acumm in ciusftmojc rnitc buma;! 
na oago befccndii inflii immitii-^mcpcrc 
bto epecref . z mrfusinduccitf ; indfabUi® 
ei BoloKs «pcrabanir.lboftboc rem fafljU< 
eiS impius anp ftropwirgaj gro^m fpinis 
TndicpplmanupcrciuBmcaittittnit induci. 
vibocmpdolpiriiu 3 fbiUtnmus ocecnatoi 
emititTcu^cd z alia mtcaab lUis impiis fuc 
picfumpia.flcctamenmiranducft quiail^ 
loiufcrodatcni z impietate longanimif Bc 
us omniu patiatur : quado ante imperiu ma 
pimiconftantiniquicuncgfttcruntrcmano^ 
ruimpcratoica contra vetiat! miniftrosre 
bementer infanicrant. Ofoclciianus nam® 
pafliSis falutaris oie; in omni impcn o roma 
noiu ocftrupitccclcfiaafed noucm trafactis 
ille quidem otnnoflotueruntt mnltiplicem 
ma^itudini fufecperSt . iUe ^o poli rabiem 
fucimpietatiB epiincms dlflam z bella ba 
iufmodifutura ona p:edipit.t ecdefie vietoti 
amptedieanit. "Hos orne ipfequo® edoca 
re8.quia plus nobis viilia Tunt bella ep pap. 
quia pap oelieatOB nos remilTof® facit jm« 
midoa.poiro bellum z menieacuit t piefeno 
tia qnali iranfeuntia cdiemncrepfnada.Sp 
becquidemainalio opere crebtius enatrao 
nimus. 

Capitulura.jEjE]Ein% 

Xlo quo® tepoic quo pfaaaliflim^ 
tb^oms antbioebenaj tegebat ec 
cleltam.tbeodoius mompfuellieqo 
dem epiTcopusifed toilna ecclefieooctatBu 
contra vniuerfam eoboitS bcretico jfotnter 
bimicaireuterminu tuc foititus efl-js enim 
Biodotiquidem magni ooetrina pottiusell. 
iobancB ilo faeratiffimi fuit focius at® cos 
peratopcSmuniterein Biodoti pocula (pirio 
tnalia fant adcpn.qui fep z triginta anisma* 
fit in pseliilam a contra arrij eimemii® aeies 


fottiHime pudiatuB elt.lnridiasqno® laim 
nisappoUinar! eptinpit.optima® pafcuaBC 
uinis suibus pparamt . ■Cm'^ frater poliero 
niuoapanicna repit ecettamp gratia fetmo 
nis z claritate couerfationis oinanis. 

CSoeratca. 

C0pitulum.OT. 

O n multo poli tepote quado ■Jobi 
nes Befuna^'matif P arcbadiUB im 
peratot vir mino t quietqs.p cira fi 
nf vitepto buiufmodi eaufa venerabiUselli 
matjlnvtbe cSIlantinopoli Bomnsdlma 
pimaibabes cognomS caricideflnncis^ll 
entineiuBBomusveilibuloarbot nucis in 
Sfcrmoell.co®fiicrat aipenfiis ntartfraca 
cius porfunctusell.Obqu3 rem etia otaio 
riu iUiccIledificataj. Ssancarcbaduisvide 
revolcn8;adoiaiioncvcniivoto®coiiq)leio 
reneniatnr.lbioindccuiicticirca otatotinj 
babimntcsivolcntcs imperatote} vidcrccnr 
rebanuetaln quidS fotas Bomu ptecelleraiit 
vt melius 3fpectuptmcfpispoidine}v%et 
ot)fcquij.aliivcrofelueban{.C)umJ>oomc8 
cumulieiitoat® filiis t mancipiis cptraBo 
mu fuilTent cgrelH; repete mapima Bom’ ota 
totiocoberensifubitotota cotruit.Xlamot 
cum admiratione fecutus ellqnomd otaiio 
ptmapis taniosa ruine imminentis penca 
lo liberauit-arcbadius ita® rdieio annoa 
octo filio ibeodofto.Bequo iaplura funtnar 
rata Bcfuncmacll confidant balli ffbbiUp 
pi piima oie maii.anno fecudo Bucentelirae 

non3gclimcfeptimeolimpiadio.3Bcrgocu5 
patre quidem tbeodofio.piii.rcgnattit . annis 
^boilmottcro^o patri6.piiq.vipitanni8qi# 
fimt.ppp|'. 


C Epplicit liber Decimos ecdtC 
aliicelCripanitebifllotie. 


Hibfr 

jnnpulitouttorrim’ 

Capiwlmiltjinium. 

Simrarcbadib imperas 
toKBcfuncio . bonojma 
quidc eins fruerregebat 
bcrpmi.0:icn(3ks siut 
p^omnaefiib bicionema 
mbi( tbeodoft} inmo:i8 
cddTct annoidocioatbe 
infopfaMomfa9ifponcnte.£ratniiift£ne 
pos pbilifpdqui panlu epifeopu fnb ebitant 
fio ab eccfia cicpnlcmta macedoniu tmrodn 
/xraujs em muro majcimo vrbe cbltannno 
polim cirdidcdit.q vb fapicBtiflim’ mter lU 
lias tepoiis boke rcputabaf.t mbilmcon: 
folKfadebacbdcu muUorucolilio qoeenc 
agcdanactabatetmapimc ropbiftcirailole 
crtdtbat. 

Capitulurajf. 

^pa'aro:ei^{mrocco annos tbeo 
dofio agcntc:Krcio anno amcus ba 
bebat epifcopatQ virdaruotmidp 
ftis.TcnerabiLis at<^p:ad^.vndc eiia eccles 
fias magnufub co fumcrcconn^ttncrcmen 
fu.l^o enim folis^piie fidei efonis manifts 
ens crat:f€d etta beraicis miracula fne fapiS 
ttenemdftrabac.quos fatigare ^de^Tolebat. 
£u vero cos terrere tempeanenoenuo mafue 
oidineoflendebat? inKr bec nb negligebat 
eloqum.Xabo 2 abat em circa i^eru lectibes 
noctib ds incfibens.quapeopter n5 eu mo« 
ncbic pbilofopbii^aut fopbuba lectiones. 
£r3t em in cofabulantib gratus.? cu triHito 
meftus.? abfolute apoltolu oih? oia fa^ 

ctus cil.*f^?imo 4do cS pzcfbfter cfla libros 
fadebat? meditatoscoram ecctla recitabat, 
pofleaibo etia fiducia cu labore fortimsrub 
oculis Doctrina laudabile pro(d'cbat.'Rd tg 
tales crantd^fcrmoncs.vi«cilab audito 
nb feripture tradcrcnf.0ue^o eius tfpori^ 
bos memoranda proncncrint enarrabo 

Capitufemaii. 

'B fumada capatiane fngie ciuitate 
tbeodofiusquidaerafepus t macc« 
- jJonianoscuiUicplurcscflentirtcq 
barTnofolueoscinimtcrrcdcnlab agris ni 
mu crodeUrate pcllabatOtt oabodoporu eca 
Mcueefecujioeo inferre nonaraorefadebat. 


©niiftiraus ijEjEdifi 

Xontra qnoo vtiinerfos ta clericos cp iodt« 
CCS proiuncialcs armabat r pcipuc a^pim; 
coiu. mrbabat cpifcopu. .Cuib indices puin 
cicad inferenda istmaa fibi fulficcrc no pii< 
tareiicbftaniinopolim cit piofccms vi ptefe 
ctoinfoUciamcrcrcf.3bii®pofito tbeodo^ 
fiopiopcerbmSi caufam agapiius macedo 
nianom epifeopus ad melioie fe cStutiteie. 
£)abitoep tractam en omni clero a niocana 
totn populu iibimct rubiacente: rnafit cis vt 
cSrnbllantiaiiiatis rnfeiperf t iidcm.'£>oc f> 
cto repcntccii mapma mulatiidinc.mag! cS 
omni vtita oiprim ciuitate adoithodoicmfi 
cccfiam venit, t ofone facta fede in qtia tbeo 
dolinspicfidcrcfolcbat obtinnit, 2ai ne VB» 
ens popuiii.a be cetero fidc cofubllantialita 
tisooces cccfiam tennit linnadcniem . Jjqa 
itatpgcfHsndpoIlmnitu tpis tbcodofi^cS 
pfcciianoiu venit ancilio.a nibU fcieiis bo? 
q fncrantgcfta ad cccttam pjoperauitcp qua 
ab oibns cppulfiis rurfus coilamino^lim 
rcmeauitaapudcpmarticiimq fucranteoti 
traen gcila Dilfcruit quemadmodu irrationa 
bilitcrcpifcopatnfiiiflciecpulfuB.artic^au 
tccognorccsvnle; canfamcccfic pioneniflb 
tbcodsfiii quidc verbo cofoUtns ell.vcpatie 
KrfctTci.’|b!opoiics ante caufis Efonalibua 
generale vtilitatcmifcripfitagapito vt teneret 
epircopacum.nibiUgDcinimicicq8tbeadaa 
fq cogitaret. 

Capitulum.ifif. 

Oc igif vnu eft rcru vtilmqucarti^ 
d tcporib mccclia p?ouenerant:fcd 
nc<B miraculo?, aut famfamjDcfmi 
bqscfiufa t^orito. 0uida nanep iudeus cS 
paralyticus cffct-plurimisannisin lecto ias» 
cebar.-Cutp ornis medicina d fuiflet ecbibi< 
ra ? ^ncto^i iudeo^ nibil oratio prcualerec: 
nouimmead baptifmatiscbriftiantgranani 
co^giLbuic foli ventatis medicamenti Iec5 
mittes bocwlod^epoarcico nuciaf. 0 u 2 
catbecummu faau z fpem ci cbrtlhpmittcs 
beportarc eu lecto pcepitad baprifmn.^BcrS 
iudeus palyndtsbaptifniUTcra fidefufo^ 
en8.cu De fonte fuiiret Icuatus cgritudinc re^s 
pente puatuseStDcccrerofanus ftjit.*&ic 
ergoraravirtuecbrifhena noftristeporft» 
Domoftmuit jQuia caufa plurimi paganoru 
cttddcsbapnTanlbntiudeosaurelTgnali^ 
qnercnt».bn: um^no prouocaucrunt ad fi 
dpn. '25ps apudii^ianos gdtisplnri^ 

mtj>gmipendde8 infua net^cia emanferut Eibft 

tli3 folii indci tantio pjodiOTS refulMbanf: 
fed eium fcqtiacee co:ii fimito fapuiflc coii< 
uicnfunp 

Capitulutn.u. 

abbaiiuo itacp cniu» »udB fcdm’ 
tticntwnS Rolfe ift fuo ojdiiif rnaitc* 
rcpIbYicratusOdidcrabat epi(copz 
tu.ljqfdcqs tcpozite rccdTit ab eccfia noua^ 
tianosu occafione babes quafi^ter obftnm 
Bone pafcbe tudaice-faciebatc^ coUeaas co» 
tra Sifimim fuu epifcopu.m loco ctincat^ q 
jccrolofueaipcilafunarcbadti fozo.3^iicm 
cSmiTitrem valde periculofam.Dic nan<^e 
fliuitaiw in cuagelica lectioc vbi fcriptnjcft. 
;£rafcmparcbamdco:iiverbaq 
pta nccp audita runipfumpfit adtjcere. jd?. 
i^alcdictuo qui pter ajima cdebtauerit pa 
fcba.'i?oc auditu ecocurricitipopulu i fim 
pliccs beccpQ nouartano;u Uvco^u conucne 
fut ad iUu.^od tamc malu no rcmaftt tnul 
tu:fedin ftucpeiTimucius faUltasdl conuer 
fa-l^oft paululu emcu ad quandafd^uttatS 
inulti cScurrcrcntvt vigilias folito cclcb:a< 
reni.fo:mido fubiio bemomca immfupcr 
eos quali ftfinnius co?. cpus veniret cu ma< 
fcimamultttudie.factaqjturbaiioquj|pcno5 
cu X in anguftic loco coperii femetipos cotri 
iierutita vt vltradpic. boies moxcrcnf . 'ipoe 
facto plurimosa fabbanano&fecra ptobibu 
^quidl vero in eius rufticitategmanfmtnia 

CapttuUira.ui. 

0 fpcbo:otbcusarrianojU5P«rttl 
que ab antiocbia conflantinopolim 
tranftulcruKcu cenrii oecect noucm 
viirflTctanmsocftinct^eft . cbfulatubono:p 
feptimo X tbeodofi) fedido.rcjcta t>ie noucm^ 
b:ts.pollque arrianou fuplbtionis banbas 
oxdinafepus.Sub bocirac^bariba perbu 
08 plbYtcros eloqumfUmosarrianoju relii^ 
gio flomit. quo 2 u alter djimotbeus. alter ge 
otgiustmxbaf. Scdgco:g(u60octrinabci 
la&a eruditus erat, rbimotbcusfacrts litte 
hsineubcbat.£tgco?giu8 quidejfemB ari« 
ftofi[explatonebabcbacinmambus.Tbiino 
cbeusougcncm:ita vtetiamlingua bebtaica 
loqueref. Z^bimotbeuspudupfaldrianoxu 
fiut berereos.gco:giu baribasoxdinauttpze 
lbttertt.2Zbimotb^ itacp cgoipfc vidi.x cotf 
gnoul qucadmodu inicrroganrib cratreTpo 
dereparanisibluesobfcunniniasqudhoes 
queinbiumisiiutcmttnfcloquqsteOcmvsf 


10nt»fninu0 

cansvcraci(rimuozigeng.^ibi tamen vide 
baf eficmirabilcquompdo tales vitiinarria 
ano:ulegeinanferut.quo 2 u vnusquidepu^ 
tonem babebat feme in manib?. alter refpt^ 
ba t iugiter oxi^nc.outn nul^ piato fccuda 5 
vel tereti fteut ipc folet noiare imeiu fublian 
tie afferat BcepilTc.x oztgcnes coerernu vbieg 
fateatur fUium patn.Out licet in fua fent^ia 
maferinnreligionctame amanaperdniceriit 
latcnterad melioza.i^ulrasnltp atrii biar« 
pbemiasboctrinis pzoptps ejcpulerunr. 

Capimlum,uii. 

•Hkt Btcseftmcto tbcopbilo padi» 
onelctargicaconrulatubono:ii no. 
no.ettbcodofii qiiinrotfactocoKnn 
onejpttrcpifcopatu inter Zbimotbdi rri. 
nllu oie tcrcia mottio cbeopbili ciritine otdi 
naf epuae maioti faihicp Zbeopbitus tene 
b3iepaiU5.ftnimo,c(patu8jiii pneipiono 
uatianotu claudeo ecetias omiavafa cot^fa 
cra percepit.cpifcop8(B eotus ibcopompiim 
rebua quas babebat odiibus fpoUauit. 

Capuulura,uiii. 

Odemtepotcapndperfas cllppias 
nicas Dilatata, jnierromanoocinr 
pfas fempflstcr oiucrfas caufaS mit 
tunf lesatiSco . Zueergo cafuo attulftwnu 
rutbaomcfopotamenus epaotcuinoBiidnj 
memimm^a romanotn impatotc ad perfara 
Oeilinaref regequi multa reucreuriamapnd 
maruibaminacnicnoieumoecenter bonota 
ban tan$ oittimi rcfpiciebat Tii u-Spoc fa^s 
ctu motdebat magos, memeico ne regS jepi» 
nS ficrifuaderct.iiamcaO 0 lo!c capiuomol 
to tepotc totquerefiraagis en curare n3 v3l& 
iibas.;&arutba80!3tiomhjfceiiincolnmJ 
O b bancergo eanfam moliti funt quanda| 
magi faUaciiet quonia per fc igncracolttt.eo 
fucuiteprepinquadi oomo ignej ardcntfB 
pctuofuB>ticitcradojarc.magi fub terra bo 
mihcabfeondentestcmpotcquorcpfolebat 
otareteutalfe clama re feceriiiaSitoefojaora 

gem4mpieemagit.4' faccrdoiccbrillianof 

indicatelTcTcucradB. ■©ecaudtcBOigerdia 
rqcperfaru licet reucrentiababerettamems 

rutbaabqccrecogitabat.^lboiro maniibaB 
vereoeo Tcncrabilia bomo vacabat oario* 
ntbuB B qua a Uiucnit oolB magicis artfcu* 
ftb!icatu.vcnienf(s ad regem, noli inquit u< 
inc ire rcictfcd mgreflns oBandicria we (b« 
dimbeaooUcinlasimiemes. 'HpemifinM 


Hiber 

lequififcJ bominS moUttiia bttittfmodi eSk 
norcHnf.15oc!)too.'flc|cu8cllperfaru5rc,t:.«t 
rurfum insrcffiiBTbi ignio incjamguibais 
ftruabjf.cSandiir£tTOa 5 ;iuMiifodiloaim. 
Zunciliiinintebiit quafioutiiiavocSmucn 
tuoarguif. 3rara3 iMcj reje magoau getf vf 
cgadoccimjiiiintiinimiipojiionc. ftocft 
CIO marntbe oipt viierapla q vellet cdifica « 
rct. £tboc apud ptrfaofumpfii ppianitao 
macmcntuXiicergomarotbaea perfioeS 
Ibntinopolim remeauit z non tSgo pofl cem 
pozeocflinamseli . iterumep magi maebinn 
banf necum fiifnpera rep fecrmcp fetoam 
quendd in loco vnde rern-anfire folebat. z g 
fiacbrillianis factu fuerit Bcrogabant. Ca 
ip rep fufpectoB ia babeo magoocu Ihidio re 
quififletiscnuo ab eia edeinnaiu clTccognos 
oit.Ouaobzemplurunoo cozu fufpliciiotra 
didit.marutban ^o poiiozi bonoze coluit z 
romanoB valdcoilctii. eozucp ampletat^eft 
pacc.quipcnc cbrilbanuo fieri potuit ouali 
nd miracttlu per maniiba i ablate Efidis epi 
rcopnp;oucmnet.ambonanep molcftuOe< 
mone a regio filio pjopulcrui. ozatiqmbo va 
canicaaKpiciuni)e.1boflbec3nioigiTdeBe 
functoiante® fieret cbriflianuoiad ci^ filiuj 
puenii imperiucuius tepoic inter Efae atep 
romanoa pacta foluta funt. 

C0pitulum.ir. 

£,ridan t^us iiinocenue phimus 
roincnoiun0no6 prequt cepitmal^ 
dlcB cc:u mlie ecctias.qiio tepojc ro 
ma a barbaris Dq} 2 cdata. Slariais enim 
quida barbaros oinom romanoa z ibeodo 
fio impacon rubiene.accp concra eugenius fv 
ramiiirolaciaptcbcne.t^pterea romanisDi 
gnitartb bonoiataQifeliatMHainonferesi 
imperare quidc no eUgitifcd otfcedens ab vt 
bc condantinopoltcana: renie ad pres bdpe 
naSvaCumc^ rcniffctvUiricu: omia fubuerte 
bat ■: tranfiens rbcflaliam babica congrcifio 
ne etrea fluuin p:imu:aptid nicopolun ep<rri 
pene tria milia viros dus cbefTalu j pemeruc. 
^oft bec autcquic^d ds incurrerer rKftrae 
Bsnouiflimcromavencrunr.quavaftanfcs: 
plonma qui^ miraculo?, dus igne coacma 
ucrut-paumas aiue abripuerut . multol^ fe 
natodi oidinis otucrfisfubdidcrc fuiplicija 
badJentefep romanozu regnfi: imperatozem 
w^tqucndlnomieatbaluqucvna Picta 
<5wpcrat02cfcccruip:occderCialter3^^ fd* 
«ttKonatcimniftrarc. 2i)ccPu cgilldicaUru 


©ntiriimus rr, 

cuein fugam repente cSucrfno ell famapto 
cedentequia tbcodofiua impatoz conua eu 
miftflciepercitu que fama no fuitficta.Tlittc 
ra naip ciccrcitua vemebani^ertur namq; qa 
cualancuapgerctromaivirquidajvencrabi 
liacoocrfationcmonacbue eu monuificivt 
mala talia facere no auderet- ne® nccito gaii 
deretauifanguine.Stille.IHouiquii ego vo 
lena romapiofieireotfed quida quotidie mt 
bi moleftiia clltoiqueno z oicea.1bage z ro 
mana Bcflruc ciuiiatera . 23ec etiam Bc bijs 
Bietafnffiaant. 

CapituImn.jE. 

■Hter bec cclcftiu^romc ordinatur 
eptfcopuo.qui ctBUouaiianozuab 
Itrapii eccfiaa.-e cozu epifeop us noie 
rafliculu i occulto coegit celebiare collectas. 
Wcpad illud naip tepns pliirimas nouatia 
ni babebat ecetias . -pfozro eofiannnopolim 
no talia Eiulcriitfed en eoa Biligerent etiam 
imra vztie eos collectas facere Bmifcriii ‘.©o 
riente^oSifinnio nouatianozuj epifeopo: 
erifaniusad epifeopatutrabebaf vir mulris 
romano?. Bignitanto bono!am8.Guo fugi 
ente fabbatiiis tepus feopoztunu ad epifcoa 
patu -veniirecrcdcaifecit quordaignobiles fi 
bi manus imponere infiurandliquod pbiie 
ratparuipendea.iniua raoies cfi populus 
abbozraiflcEcrifantnper loca omia require 
bantOine inucnicnies in bvtbiniaamiitu fa 
cerdouu fufeiperc cocgerut.0ni nibil Ecipic 
bat ecerienifioieoBicoouos panes. 

Capitalmn4. 

a fiqiiide tempcftatc mdeoju ooiTl^ 
ab Ble.eandna eU bumimodi caufa 
ptoiecta. Blec Idrinotu populne in 
feraliasgcneratioeefeditiomtecftoeditus. 
qui fioccafioneaccepennimpojrabilia mala 
comitrit.nam pzeter fanguine no ccifat a lite. 
-£ongiiitacp tunc vt inter altcnwos conten 
ctones baberetno p:opKr necdfana caufksr 
fedp:opffr liiidmjpanromimoJU.Ouia cni 
te qni ipo oie fabbjtozu faltabar plurimu ba 
bebat populu iudeojtl. ouni vacanice nd ati 
ditioni legisired tbeacrie occuparcnf.caOiis 
ce lirigiofa ejetitit inrcrparfcs.cumtp bocalt 
quatenne fuiifet ab Blecandrie piefecto coz 
rcptumibilomin^ manferc uiddpirfisalieti 
08 inimid. z ai dtent femp ebrimanis infeix 
rt:cocrapantomimo 8 eo 2 u ampliusounieas» 
bant>^ncergo osefiispfcctua Biecandr^ 


Eibfc 

frfliiiitatcm quandjqiil poUidam vocat-in 
tbcatro «Ubia bat.vbi-radcrantqaida ama 
to:u arimoifporittoco pfali TolentcB agno 
fccre, inter quo3 i^dasnoie gerapoocioJ pii« 
rdiu littcrarn.t cirilliferaciinflim^Tcbcmm 
taauditoj ac foUidtuB planfiia in rf’ «po 
fitionite efciiarc.'i3iinc iiaipgcraccm ciivh 
diiTetin tbcatro iiidcotii mrbacUmabatad^ 
uaihamf : quia p:o nibiio vcncrittrafi rlin 
tbcatro fcditiocB mf populoB cpcitarct.ve?. 
oJcIliB Biidfi babcB odiu contra cirilli fnpcr 
biam arreptus gcracepnblicc fecit in tbeatrb 
agi Tcrberito. ©occiriiUis agnofccnstcduo 
catis ptiotito iudeotiivt Decebat ammonuit. 
ne c3tra cbrilHanos feditides vltcrinscpci!! 
larertt. Ibotro turba iudeop boc Euipendes: 
maiotaptra cbriilianoBtracMueriitmolimi 
na. &antc8 itaqs fibimct lignu Tt anulum fa 
ctuecpalmaomes baberenti Digito contra 
ebrillianoB boc modo Dimicaucrut.fcccriSl 
cm quofdi oe fuis vna nocte per omnes cim 
lattBDifcttrrcrcregiocBclamattB qnoniaale 
(candriarderctecclia.DbquaremcbriiliaBi 
vndiip eScurrebant qu.ari vc ecefie flammas 
ejctingueret.liotro iudei ignotaies intenme> 
bantifemetiposperr^uannlicogitorcctcs. 
acEccntcsaltcmtr? yaaoauiDie:laterenc4 
ncriit-ObbancrcmEmotuB ciriltuscuma 
pma raultimdine fynagogis aftititiudeoca 
ziUa6quideabllulti.iudco8.auieeicpulitci« 
uitatc.eomcprubitaniiaDiripcre{pb3impec 
rauit.’i7occrgomodoindcia tSpoiihjalcta 
dri maccdoniB illa babitantes veban luc mi 
di ptoafus funt t E finguia loca DirperfuSda 
mantbiusTcro medicine Tophilla conflanti 
' nopolim veniSsicbriflianii le fieri paomittes 
•e poftea rcuerfuscftinalecandria.3gif ato 
jcandne ptefectus oielto valde contnftabaf 
' eo qi populofam vrbf ita Defolata repete co« 
fpiceret.vndeetiap:incipi retulit qSgJucnit. 
Sed t cirilluB Delicta iiideo^ imEatotinon 
taeuit t otcfliB amicicias cogente populo po 
flBlauit.Cum^ pflemB amiciciap verba re 
futaretieuagelia obtulit ei cinllus.t du nei^ 
Itceis cotda fubigerentbcc Dcnuo jaucncrut 
XcSonacboaquidasinraoie nitriacoflimn 
fautotes tbcopbiliepiilo quo cotra Diofeof 
iniufte fncraicoarmatns.ciia pto atiUo libe 
terplia fufaperut ; reiicrifip monallerqB viri 
pcne4ngenti tventeiea ad cuiitatejacedatte 
in carunto pfcciu imoLitotc f dolorn pa^v 
nuclamabat-atiUcpiuaBimmiflionecirtUi 
factu clamare cepit, dZbnlbamw fum tab ar 


lBntiminu0 

tico conftannnopolim baptifatns. ^llfe bec 

verba OcfpicicntitoiammoniuBquidacoium 
piefeau petra Bcuflitmcapitc.Onircpente 
copletuB efl fanguinet recedentitoofficijs at 
cp lapidu impetu Dcclinannbncum pautie re 
manfit.3nter bec populus cocurrebativt pe 
fectivindicareiinmril.Deteniucpammomu 

Diu verberito caSigauiiiDonec traderet raoit 
ti. "Hon poli multn bec nuncianf imperato 
ii.-Co:paeaml ammonqfumescinllusin 
qdain ecefia repcUuit.eicp aliud nome impo 
fuit vt no pio fua culpaifed pio ebrifto mot 
tuus putaref.cui laodes.quali mariynfejofe 
ferebat. Sed qui rm noucrat.quia" o^as 
fufeeperat fuo falere penas eiriUS valde cnb 
pant.Sed necp in boc foliimodo ririlli t ote 
Ilis aduerfitas coqnienit qnddo poli bec ^ 
udciiejcoitnm. 

Captmlum.iEs|. 

l^atinakjCdndnaqucdl inultcrbu 
pancafiiiatbeonis pb(loropb!.7iii 
tanm midita fup oie pbilofopboe 
au8 tlpo;i8 eiiunerec t in plaK>nia fcbolaa 
pludno veniente fufcipcrcc ipi fuccdfioncm 
otiB oeepbilofopbicae lectiones ej^poneret* 
0 .itap 2 op[er ornes currebant adea^p:optcr 
bonef^; ooemne fiducias . ^Menicbatemm 
ad tudices: nec babebac rllam verecundiam 
pubhcepmijcta viris : bueam cuncti p^ofuii 
calKcatevencrarent Xuc ergo inuidia cotra 
banc ftminlcftaccenfa. Dum an crebjo per 
geret ad otcdemtecdcilafticua populus mo^ 
ttis aduerfus eam efl ranc^ ipa cum ab ami^ 
cic^s ptobiberet epifeopi * Oulob:em cdfpi 
rantes Ttriacemmofrmo;epalfan(]uomm 
bu.ccratquidapeirus kciottobfcruaueruttf 
muliere 3dp:op;ta remeante, eam^oevebi 
culo Deponentes ad cccUam que vocatur 
fans rrapcrut -z vetlibus eruta laptdito pere 
mer&quapofleamcb^timDtlaccrates inlo. 
co qui Diaccmarus ignccocremauerit.!De( 
resnonmaiiocrelm^eX^irtUor alcji^ndri 
neconcufUtecclle.Sliencnamcp funtaebn 
fhanis cedes z pugne . 'Dec tgif acta funt qr 
IO anno epiTcopatus ctraiiconTulam { 7 ono<* 
ip Daiino.r ^beodofu fepto, met^emartib 
teiunds e)dflentfi>us. 

CapiniIum.jEiii. 

pilpaucuitacDt^us iuddnsrfiitf 
iUicite contra ebriftianos ag^esf^ 
nui runteUiloco qu i D iof 


Eibfr 

fi'(ofnt<T(:a[cidetantiamfYr£c.'6icte$itt 
dactmfnttcquedasrifMia cclebzamcBpcr 
tbiiaaU acccnft intit alia cbriftiani» ipficB 
cbrilio oero^rcccpmmcscludmtcs cracy 
a fpem in co qui eftcniciftpue babetcs . £3 
pzcbendenics ergo infannilS cbriiliaiiu alU 
gaiu cmdMpatdemtapntm qaidem Jxo 
ludebar ciet irridebam, polieavao correpti 
Tefania:iprnm infannilS rerbento pereme* 
nint. £> b boc ergo oira congreSVo inter eos 
t ppianos eporta cll.0S au priucipes agno 
uiuentproninciaru indicibus mandatus cit: 
iMbumBquercrcnfanctore8.apumrcntur.a 
boc modo aignam Titionem fua neqnicM p 
ceperunt. 

Capitulum.jEmr. 

Bfiquidc tempcftatciudcusquida 
reductor ficta ppanitate crebro bapti 
famrabacanepecunias congre^s 
bat^u® miilns berefitoiUnSflctarrianoip 
anp macedonianoru:poflremo ad eccleSam 
venit ortbodojCorS . .Cui au tfpns ieiuniorS 
fuinetimpoStu multis adbncnieix) occupa 
rerancepit feftinare vt quafi in femen ftudio 
baprifmatisaona pciperet.lbreparabaf bap 
tifma z veftis cSgma baptifatis . Cucp fons 
fuiflet impletusiaedueiuir mdens ad bapti^ 
fandu . Zunc quedam inuifibilis aci virtus 
squaaifparercpcepit. Cnmcp ptefentesno 
cogitantes aei virrate aqua per cuniculu pro 
prin aeflucilTe fnfpicarcnfiailigcnter rudite 
claufus mrfus impleuerut fonte, et acnuo ae 
ducto iudeo aqua aifparuit. CSc facerdos. 
quid mali inquit fcnlii o bomo. an certe nc<> 
fciens baptifmo potitus caiOb qua rej 
cumaiuOTiconcurrercnnquida indeureco<< 
gnouit quebaptifatu ab artico epifeopo ipfe 
fufeeperat et boc modo iUins fraus vniuer^ 
fisaipamit. 

€flpttulutn.jEu. 

'Rterca oefuncto oigcrdo re^per^ 
ranmi:ciusfam8 barrabamseiTuc 
cc(rit.3?ici'nfti^m8 a magiscrade 
lAod to:qud>at fuiplicqd jcptano8.eCanu^ 
cbriUtamapudpe^as ofpamcrcnfconfiigi 
untadromanoscos-pcccn^ ao,nluIquo6 
ariicud epifeopua iibcn t epdpknsxoiq^ qn 
lucratpolTibilefou^qacgdk fiicrantibco 
dofio minciaait impcr3fo:L.£o quotp E^ois 
K^^sKamfapzoacnerac queromanose 
4i8fa€feba{mfajros.quoml pcrfcauriifoflb 


Snftfiiinup 

res quos a romanis ad mercedes acceperat 
reddere cotcmnebant.t quia onera ncgocia« 
loru romanoru violenter abllnlcrantCu illa 
ergo ingmflimdine enamcbrillianorSadra 
manos cdfugieniincanfa edadiecta .j^op 
ergo perfaru rep lectos mittit repetes fugis« 
ie8.-f>orroromantnequacpadfc cofugieies 
voluerut rcddcre.non folu futplices liberare 
Ihidcntesded pro cbridianitatc libenter om 
nia fultinere. unaobrem simicare cp peritu 
roscbriiiianbstradaepotiuselegerut.So 
luns ergo flitcrbocpactisbellu crudele coi> 
miffiimell.oequoabrurdu hScil pauca nar 
rare.'Romano? ergo impator mifit cjccrcitii 
cuiprefuiimOinc magifter ardaburuis.^s 
emperScamregioncpcrarmenic fines iugre 
diensivnam eiiis prouincia asamenfem val 
de vaBauit . Cui cu plurimo epercini 'Harfe 
ns s^up partbdru regis occurrit factat® cou 
gremonebeuictus eft.Ouo facto cogitauife 
meropotamia romanoru prouincia fine ca« 
ilodiacofiilenteinnaderet bde modo Pero 
manis vlcifci.fcd romanoru buce narfcicon 
fibu latere non pomitDcprcdatus em aja et 
enam velociter regione i ipc mcfopbtamiam 
venitet ideo narfeus licet multu babailTct cp 
crcinimuomanoru terras introire no pomiK 
fed vcnifs ad nifibin perfaru ciuitate in con< 
finio conIliraMmardabario mandauit vt bi 
emt locum llameretprclioru.3t ille venieu 
tibns.nunciate inquit narfeo . quia n5 quau 
do m voluensiromanoru pugnabut impera 
tores."{3crS impator bco foli fpiritu bellicoj! 
mSte6bcllinanitcjccrcitu.e qua fidelitfoco 
fuiplicans repente impetrauitaupiliu. »inc 
bararagnofeicum collantinopolipro cncn« 
tubcUoruefluatio magna eofurgercnangclf 
neiiieragcntitoper bptbiniamad vrbemeS 
ftanonopolim febemonllraoenmt lubentes 
vt eofidciOTt 7 orarent 7 beo crederent eja ro 
manos victoria fequeretur bicentes ie mc-fl 
diatores bcUi nirCctos a bco.Jjoc auditu no 
folnm duitates : fed etia milites confortauif. 
Cnmt® ad mcfopotamiabellS fuilfet pe ar^ 
meuie regione iranllams romanipfas nifibi 
daufosfbrtiterobfidcbatligneasmrrcsfa* 
c^tes aduerfus eos.eafe® cotra muros apo 
lieamra 7 plurimos oe muris eonira fepu« 
gnantiu pimentcs.'lborro barrabamus peris 
farumtqcaudiensasa senam regione ab cis 
fiiilie vadata. 7 cos qttiin mfibidaufi vides 
banf obfeflbs ; f^m cu magno cjccrdra pre 
parauiioccurrcrc,mfratttequo9 romanoru 
1b iq 


Ilibfr 

virmtcm farraccnom folana poltuUuit.9110 
rum tunc erat rejc alamandame vir fottis ct 
p:cliato:.0*uiOum nnilta milia farraccno?. 
bal^eret^pelfaruregi rietoziam pzomitKbar. 
fic^ci antbiocbiam firic rraditunim.fed no 

contigitqttodputauii.Oeusenimomibus 

farraceniequendairrationabiU metum late 
terinitti^ita viputarft fibimec romanos m 
ftfia'emrt>ati«mccbabct«ee quofugcitnt: 
iti fjluuiu ^-ufraten femetipos armati ptoij^» 
aebant.rbi plus $ centum milia necati attp 
confumpti funtl^qs itae^ pjoucnientib? ni 
fibinobridcntescuaudirent perfamm regej 
plurimoselepblics adducere: perterriti cun 
ctaquidem obrdiionis inacbinamentacort 
cranauerunt t aelptopna loca reoerfifunt. 
0AK vero cQMgretnoncs poft^ ptottentrint 
t quomodo aditobindasaitoromanojum 
magtomtliinfoJiilTimu perfarammona^ 
e:bi«nbiteremit.quomodo ardaburius repte 
fbmfltfflos perfaru buc» infidus captos oc 
cidit. vel quomodo Gratianus aUer bup ro 
manozurfequos farracenosejctinpitpteter 
cttndficft.nev^earmulmmap:opofitarc4> 
latione oigreflUs. Oue tunc igiiurgerebanf 
veb^KT tmperatoti tbeodofio nikiaia funt. 
iiittomodo ante boc cito cognofccrenindica 
re nonp^et. ^nuenit quenda virum animi. 
babitn:cojpotircp fonillimunomkpaUadi 
U0.qui tanta velocitate veredas agebat VI tri 
biebus peruenuet ad termios romano^ 
ru at<5 petfaru. z rarfus totidem remeari ad 
conftantinopoUm ciuitate.;^8 enim enaali-^ 
osromaniimperi} terminos velocitcrtranli 
batDc quo quidam eloquentiifimus fic ait. 
3ftc vir cuftt lata romanarefbublica : ea par 
uulamfuavdodtatebemonftrat. 0ueetia$ 
perfarum reje feptus admiratus eft. *Roma« 
notu igtf impato? Ucet viderat apta collatas 
(ibiabeovicto:iam:p:oueniflccamcn paces 
nonbiirimulauitecpetere.!3^irit($ bcUone; 
wrum p:udm^ z bonozatum vt cu perfia 
^qneretur. 0ut cu venilTei mefopotamiam 
vbi erant folTata romanozuj : mtftt pto pace 
petcdaiegatariilqucnda macunu virum do 
quentiiTimu ardaburij magiftri mtline conii 
liarmm.i!^i pto pacc veniens ad perfarum 
re^milTumfeno abimperatozcrcdabucifa? 
fl(Terebacbt^ns:quia bocbcUumptofmco:? 
^mptu:ncq;peruenii]Rta(^nncipctn. -Cnn 
(B perfarum rep paratus eltct vtl^atarq ver 
l>a fufeip^ f^tne cius laboabatejeer 
dios Tciricns numerus qui apBdms ImM 


BttDtttraus 

tiltu a|pcUattir.£ilemmtKccm milia viro^ 
nim valde fouiflimojiisnonoijccruntpdaa 
pacem cS romanie effe facienda} $ iplifine 
caftodia ccmilimtod inuaderent . 0.«ite ver 
bis pctfiiafnmcll regi vtfc a paccfnrpendci 
reiXunc legatarium quidc cianfiim femari 
fecit.a mifis numera immoitaliii Oimiearecs 
tra romanos . 0ui venientes in onas acies 
biuiii medos babncrecotra romajio8.'|io!a 
ro enim romani vnam periaru videntes acu 
em contra eam fepicparabant.alia non vide 
lesquc paiilarimacceifit ad pugna . Xomt^ 
ergo iam c5grclIio pcncelTet in operaocl p« 
uidfiiaepqnodam colle epercims alter atp* 
raitrom3no?.cum9iiccptocopio.Oaici)m 
videret focios in periculo; inibbat a Botfo e< 
bmtn/Zmc in medio cSctofi quidreunde. 
dera^t^lmoromano 8 mmomcntoabei 6 eic 
tinctilbnt. Ono facto romani ad alios qui 
crantinfnbfidqs pofiti cocnrrcrSt; eoregro: 
titcri3cnlatifiint.Sic igitur qui immotias 
les atpellabanf.omes mottales aptaruerun 
pcnasepgentccbrilloocGenttpeifarum.es 
q> plurimos cius famulos ocddiircnt.fb!!v 
roreppafarumfotiunijfuicaufajagnofcfs 
firatilabaife ucfdreqaodgeftnm etl.rnrcepit 
cp legatione oieens legatario romanojum. 
'Hon bello cedens pacem ampleetot.fcdiibi 
ptcftarc volcn8.quia omniit romanotii tefa« 
pientem cognofeo. fit bocmodobclluspio 
picrcbriifianoscwtmmocpanboturcgioa 
ne cciTanit . fiomigit enim cofulatn bonotil 
terciodccirao.f tbcodoftj oedmo. 

Capttulum,]Euf 

XBne igituracadum amidc ciuitatC 

epircopu.acm8 optim^ rcddiducU^ 

rio«m. ^ixm em romani milita ca 
ptiuos perfarum bcajasma regione vaftaii 
r^dCTcregipaitbomnullo modovdlcnt.^ 
ptiuifame confumcbanf.cum dfent cura fc^ 
ptem milia. Ottod^faru regem no medio 
criter conmfhbaf.Xunc igituracadus ra» 
uocas dcricos fibi fubicctos . viri inquiifrj 
trea,^c‘^ nofter nec bifas nec calicibus op' 
babet namne*^ comedit necp bibif.i q:m*f 
ta vafa aurea t argentea ecclefu noltra cf ob 
latione ebriftianoeu baba. couem'ic,t bus U 
berari cjccrcuu . capriucuS egentibufe cib^ 
afTerrL^hec z bqs fimiUa cum biciffe: coM 
uicvafazmil^busbedit pzeaurapriuom» 
j^os cum rccrcaffet cibis batf fumpu^ 
adregem p:op:ia bcitinautt . 2?oc mirabo 


Htbfr 

Dpnsacadiperfarnm x€j: masfeobfhip^ 
TbcUo romanu beneficio cmctlTenE.Biuc 
cBtm:qu!a cnani odideriu babuerit perfarii 
fq: Yt rideret acacin t boc ibeodofms pjo^ 
bibneht imperato?. 

Capituliini.jEiti?. 

3cio?ia fiqutdcs au^iUo Oci coUaca 
romam plurimi pollentes^ eloqutis 
c5rcribebant Laudes impato?ts.cu^ 
{h 8 YjTO? bcroico metro poemata multa cofc« 
cit. £ratemeloqncns filtalconiis fopbifte 
atbenienlis . a patreommto leaioniberudi 
.ra.0ii3 tmm imperato? ructurus cflet rjco^> 
rcra.cbriftianaatticus fecit epikcp^.z in ba 
-piirmate cu p:iu6 voearef acbeams.cudopie 
nomen impofiwt.’^ulticm ficunoipiTolc^ 

re8mnotercere.alqpcrruaf3cundiamp?ec0s 
nia impcratotiaconfaipferaf.eso vero inno 
fefeere cupiens nec facundia fermonis ofteti 
derecti veritate imperatotis bona mcmozao 
re ftudeo:qut3 Damnofa funt fi taceanf.p?iV 
mu itacp rcgaliternatus atep nutritusnibil 
babuit tepidwSed fte fapiens fuit rt inter c5 
fabulanteset^erimcntu omniu credertf ba^ 
beitcaufaru 'perdurabat in frigote fimilittr 
z in efiu.plerucp iciunabatet ma.rimcquar^ 
ta f^ia •: leita Ihidio ebriftianitaris necatis 
ler c$ monafteriu regalia rideban£3pfc 
c$ mattinno ad fuas fototes perges oiuinas 
Oicebatlaudes.Ouamobzemetiiracras lit^ 
teras fine codice recitabat: loquentibus epiu 
feopis relutolim facerdos factus tp oiuina 
Icctioncrefpodebat.cogregabafcp facros co^ 
dices.? quoscu quilibet eo:u intcrpteKs fcit 
eppofirotes prcnpfifrc ridebaf.plus cp ptbo 
lomeusfiudueratpbiladelfus.patientiaats 
clementia vntuerfis bomibus eminebar. 
'Hamtultanus imperato? licspbilofopbiis 
bicercf.non tamcannoccnfiupo?taiiit iniius 
riam.fed mapima tbeodoto totmeta indigna 
tus impofuit.’J^o:ro tbeodofms multu gau« 
dens frlogifmis ariftotilis pbiloropbiaeper 
ccbat openfco.iram.mlticia. Ubidmee^ beuin 
ccn8.t in nullo fe vlcifaoeftderans.Du igi« 
rura quodafamiliariu inccrrogaref cur nuU 
lumfclcdentiu mo:ti fubqceret vtina inquit 
eflet mibi polTibile ad vitam cria mo?mos rc 
uocarc-Ctucm oualterptoca caufarequirci? 
ranoneft inquit magnunec^ oilficiic bomi 
ne mo 2 i.quia nceg oeo foli femd mo?mu 5 ep 
ptiiirenna fufcitarc. Sicemm Autclemcns< 
fi quando quifpiam oignu aliquid mo?ie 


^nliftiinus prifi 

ccttiitteret. nec vfc^ad duitatis pottas mo?i 
mmspenjcnicbanfcd cpeiusclememiacon 
tinuo reuocatio fcquebatur. Dum alio tcpo.:s 
re ipc in ampbiccatro contlannnopoleos cp 
pectarct.cepit clamare populuscriidelis bc 
fiia. % ariifep parabulus pugnait^t iile.ne« 
feitis inquit quia colueuimus nos eppeemre 
clementer^ Xantaem: pietate pcelluiprtom 
nes quideoeoconrecratosbono?ara:p?eci?s 
pue tamen quos audiebatvenerida actione 
poUcre.iYrcuramcquiat>um confiantinoi? 
ii epifcopus cbrebtonenfis fuifiet mo?mus» 
-fagum eius valde fotdidilfimus quetet.co 
q? arcuamicrus fiterdens aliqu id tp ticftin^ 
cti fanctitate p2omereit.£a aliquandoaeris 
t^efiasenTeuc illedreu p?opKr populus eiu 
pectaret ; pleno emeo tempeiras vebem^tius 
agebaf multo vmbtcoiffufo.^unu^boc fte 
rctfuam voluntate impcrato?aperuit.fedte^ 
per p?econeclamari:quu melius eflet fpecta 
culucotcmnere.? ornes rogare ocum vtillcfi 
ab imminde t^eftate feruarenf. 0uo nicto 
cuncti Deo magno cu$ gaudio fuiplicantes. 
bYmnoscoco?dicerotfcrcbanc z tota cuiicas 
vclut rna pfatlebacccclefia.^n medio aut im- 
perato? epiftes p?iuato fcemate p?opcrabat: 
nec fpe fua fniftra tus cft *Rcpcnten 3 mq 53 cr 
ad ferenitateniuina clementia reuocatu&an 
nu p2cb tiit frugito vniucrfis vberrtm 115. Si 
quando bella mouerenf.fcbm Dauid cofugie 
bat ad Deu.fcien8eam p?clto?u aucto?e . ini^ 
micos o?ationibu8 fuji^abat. 

Capitulura.jEuiit. 

Ofi paululu itai^ tepuspcrfidbeUi 

Defuncto imperatote bono?to confii 

latuafclifpioDotii marpmiamau 
guftomenfcquo iobannetvrannu Deo fecos 
mittens fupauit enarrabo . Sicut em tunc 
fub moYfcbcbteis conngitrub?u traftre ma 
re.talia cnam cius Ductb cuencrunt dus eos 
mitteret contra rrrannu-Dcfimcro riquidem 
ficutiDi,dm^ bonotio- ptincipe. cognofccns 
tbeodofius celauif factu, z alk oiccdo Diuer 
fo?u fiifpmonitoobiiiauit. 3ntcrbcc mime 
magiftrumiUmm in falonascuiitateDalma 
Ciarum, vtfiqua bellotu comooio ptoiieniret 
dreaparKs befpcrus vicinus adiufo? eflet, 
Ouo facto rao:tc patrui paicfcdt.3ntcr bcc 
iobannes ptimus impaiium conferiptotuj 
non ferens fuam felidcatdimpenu contens 
dif ampcre.SMliKp legatos ad imperatores 
tbcodofiu5.petcns vidus fufctpercr imperui 
P iiq 


Eibfc 

iSt fllcfcgatds quidem rctrofit ui Gjrare : mf 

rtt({(ma 0 illrumilitu ardaburiu qutmulm? 
iaboMuerat apud perfas filoni^^nUse}:^ 
inde nauigauii flquilciam.c 6 agitc 5 ventu ad 
ttcrfum.flareitavttfranittmanu 8 mc 0 a'«* 
Onocapfo.rperabacadnccdlicaccperucni^ 
retbG>dofiu 5 .vtperbocctt Difccrncrcctmpe 
ratozi fi wllrt ina®5tru rnilirn Uberare . jm 
perato: tamen vt audtuie factum eltoabat ne 
quid mali ardaburtuo fuftincrct. 

afpar^ ardaburi} fiUiie cognofefs 
paa’ea tf rano tenetis multa milia bar 
barom infolacio tyranni conliftcrc quid 
ceret ignoiabatqui tuncimperatozis o:atto 
nepualuit.Sugclu 8 emba fabrecmatepa^ 
fto:m edneebat aflpare t ome 8 4 cu eo erant, 
sc per palude adiacente rauenne ad loca (pe 
rata peru^ieriii.^n ea nan«^ ciuitate lyran^* 
nu 8 oeges i?abebat c;:ercitu. vnek nullus aU' 
quando traniitife fertur.24mc ergo t»eu 8 in« 
adibile terram to adibil^Xranfeuntea ni 
e^perficcam paUidia aqua apertafc^mHe^ 
nientes ciuitans po:ta 8 .tyrannu quot^beti 
memniZ.^ ergo ptiflimiis imperato: rene 
rentiaquacirca biuinitatcbabebatollendit. 
0 um em circu ejcpectarct.nunciaru cft ei tys 
rannutuiiTe peremptu. 0 uamob»m fermo 
ni fecit in populo Dicen 8 .‘ 0 eni[e fi placet re 
linquentcd banc voluntate, t pontes adec? 
defiam gratificoebeo foluam^^mnos .cu 
mamanustyranni pfumptioniloobttiauic. 
0.tto picto fpecmculo ceifante. per medium 
circu imncti cum eo cdcotditer gratias agen 
tes ad ecclefias pueneruntita vt tota duitas 
vna vidercmrcccldia: vcnicteftp ad locu oia 
twnis ittgibiegraiiasbomino retulerunt. 


C £jmlicit liber ^ndedmus ec^ 
defumce Xripartite byilosiCr 


Buo0ftim«ff 

CJnnpitlibtr^uoftE» 

ciiimeccclcfialliccZriparriicbYllojfc. 

Capttulum.^jittmm. 

SiiurocdTo t.rannoca 
' giiabattbcodblmsim. 

EatoicuiBcbcrct bcfpcj 
ruril regnum cSmitten, 
ZucKilcnnnianus crx 
valde pner naius e)etmi 
tre plaeidta ef etde; ami 
ca.fiUaJioniatojiBtbcodofij.arcbadtj t bos 
Ijoitj.a feo!COcpatrecontlattEo.ii3b bono 
no imperii iurarufceEatparuocgtEe cuco re 
gnaucraubuc ergo valeeinlanii cdrobrinniii 
um cefare faem.mmitad pies jtaUecn^ma 
treplacidia-eiip vnuierlam oifpofmonee3« 
miiit impertjXuep Tolnilfet ipie quoep fati 
amegcre.Ttcorobrimirunadfnu impii enls 
men eucberet.qiiann^ fui vigoic lYranornm 
remoneret andactj. venies vf® ad tbeflaiont 
ca langnoie.pbibii’ etl Oulobic corona im 
pmalcpoftbecconfobiinop patriaSftilieo 
nemiiiteconftannnopaliremeanic.37ccpe 
taiito remiiife rnf?iciat.XcgtfaRictt6 epscait 
fas eeefie faptena mirabiliter PtTponebal.i)a 
cirintr^iptin ad ^mtts Ibidin; ptsuoeabs. 

Capitulnm.ii. 

■BmipvidcrclOimfas eteriameSio 
banite feoiAi; apud remciiposraera 
Iblcnta celebzarct.uiflit VI tn o5om. 
bus ntemoiia iobants ba beref . fl^ui ailom) 
oojmienims epifeopom fieri cofncmtp boe 
fperas pFtmos ad eccltam raioQri.lar^ au( 
fic crat.vt ns folSpanperite ftia?.parrocbia 
ru/cd eiia in vicinis ciuicanto multas periri 
Ilias pro egennupfolatioemiaeret.jtalitpib 
liatppIbrteroecclienieenecreceniosanKoa 
tHr^m8becrcripfic..Cal^ia.aitiais in oiio 
ralute£ognouibeci milia eibriSies in eitiui 
teapqsepbibenda egere mifciiia.0ccemilia 
fo cn Pica muliirndini intelligo no precium 
unem; cbprebendo. Onia igifego 4dem ba 
beo pcepiii nSgrOamj ab eo ij manu bjmtri 
nifi^apbeteogrue biTpeTantito.aeSiiii# 
ali^s indigere.bntes n3 intiefeenies fnfeipi 
ens 0 cbanflimn mibi eapne bos treerioa 1« 
lidos ejepedi liciui volucri.e mapie iUis4 pc 
iaecofiuidpnf.a nbes totervitevemr^ 


libfr 

m3gisnesodimE.£)CtelifoiSt.%M'8iof 
IK m bacEtecSOdOTrcred Tiia taniraiiio re 

oWmics Yttiucnaamdigctcaiicc cogitcofi 

q nfa ittnt fapffc no vkkiit Stc igif atticua 
cupeocalinclisemiu babebarcHram-iedeo 
am fttfiftirionl aliquo:u ftndcbat abfcidcre. 
Sudicna ctcnf nonatianoamc^tcu pafcba 
ftqaetea p:opKr fabbatiu fuifTclHttiros eiufs 
t^cozpus ad infula rbodi vbi numns fue^ 
raffu«re tran(laium.ctpUmmos ad eius tus 
inulu o^arenocianter mittentes in aliud fe^ 
ptilcbmmco:ptt8rabbart| tuflitc^abfcondi 
;^itliconfttete vcntenteacflbirumcp rcpcric 
r»tumulum.decetero eu locum cola-cquie 
uemnc.£r4t enim drea nomia locoaftudio 
fna^Ram oii quidam pojtus in ojcpdnti eu 
ldniconllitum6c;cantiquo farmacus aipct 
laretur.id cft venarius. mutato nomine cum 
locum fenarodu nomia ref; nedum ibicoUciS 
cxex>zedicffznt nomincbtafpbcmo loc? ip<s 
feocftgnaremr.Sed? aliti locum argfropo 
limpto bumfinodicaufinominauit cb^fo-a 
pol:8.’i?ec in cjpitc biffcti conftituca eft . cu 
ius multi atinquom fadunt mcnttone 5 . Oe 
qua ciuitace;:xnofon inorno libto bclUdico- 
nlPidr.quia eam muramtalcbibiadis . et in 
eaconl!iiuit.Ttcruinauigabantbe ponto be 
dmas ibi ptcbcrcnt.0idens ergo atticus lo; 
cum in cotrarta Kpa cbrifopoleos pofitu be 
Icctabilem z beco 2 u.ait. SrgvropoUs nomi 
nef:qm locus cius repente cognomen obti^ 
nuit.2^giturqmburdamDicennto etnobebe 
rcnouatianos intra ctuttatem miifas facere. 
'BeTdtis inquit quantunobifeum perfccuti 
onc conilaittii aic^ valenns fuerint pa(Tt:qui 
ciiatcftes funtnoftre fidei. 'Ramcubudum 
ecclefia fuentbiuifauHi circa fidem nibilin^ 
Rouauerut.*^:o epifeopi otdinationc aliqui 
do veniens ifi niccam.afclcpiadc nouatiano 
ru vidit epdcopum valdefcnemtinterroga^ 
uirc^ quot in epifopa tu anos baberet Duo 
refponddc.qumquaginta:fcUi: inquit bomo 
cff.tanu> tempoteboniopens curamagens 
Super becait£go quidem nouam laudo: 
nouattanos non atp7obo/£unc aicUpiades 
Duo modo Dicis boccpircope.t3erBm atti 
cus illum inqtm laudo . qnonia bqsqinfa^ 
criffcaucrlr comunicarc noluit, boc etia ego 
ipfe fcdflemrnouatianos autc non laodo. ^ 
p» vilibtis vicus tavcoscSmunidis gratia 
ej:cUidnnt.af£^iad£8Cictra fachficandiitt 
Jmtpeccatu.eaam alia plurima funcbelicta 
«» 2 B foipmras que bucunt ad ioo»£»p;o^ 


^uobmttmu jttnf. 

prer que vos quidem clenco8.no8 etiam 
municarelavcos ptobibemusbeo folicotn 
' rdtitlHDnismdiciucdmiaeRteo.Smcuscr^ 
go etiam fua ptcfciibii mottcm.Tlam cum a 
nicca bifcederct . calUopio p:efbif tero ®i|dt. 
anteaunimnuconftantinopolim vcnircfc<s 
viuum me oemto videre bdideras : fi 
t3rdauen6.nonvidcbi8.0uo bicto mentit^ 
non eft.3nno namtp viceftmoptimo fui epi 
fcopams.oednrabiemcfisoctobns eftmoj 
tuu8.conrulatu tbeodorubeamueivalend^ 
Qtamcefanspami. 

Capitulmn.iif. 

Orro tbcodofiiw impaawr a tbdi 
falonia reuertemea ous epequiaB 
nonmucnit. antevnum narpoiem 
qua ingrcdcretunillerepuUas c(l.’)boH pqiti 
C06 vero 9^ id dl vigiitti ms menfeo octo 
biismunctarn db qnia valouimamis infulS 
fafccpiiraimperij.lboll obitum igiturattict 
fic majdma 9e epifeopi oulinanone ptemio, 
aliis alium poftulantibus . 0nidampbiliF> 
pum ptcfbYtcrfi qudcbant.aliiproeulus.qui 
dam pterbYternued omnis populus comuf 
niier oeridembat ordinari firinnin.qm e ipe 
prdbYCerquidemcrat. in nulla tameciuita^ 
te ordinauis ; fed in fuburbano conitannno 
polistcui nomen oliua dlminiUrabac: boc 
fnbnrbamtm eft pofuu contra faciem einita 
(is. vbi Pies afeenfionis falnatotis folemnt 
ler edebratur. 3pnnc ergo virum omnes lay 
ciSdidcrabantpjo fnirencreniiare maeime 
qnia fouebat pauperes vina fuimenfuram. 
•^teualuiiergo votum lay cojn ; et (ifinniuo 
ordinatus dl. vicefimaoctaua oie menfis fc« 
bruarti.eonfniatuf^uenutbeodorti Ouode 
cimi et valeniinum minoris fecundo . •|bbi< 
lippus autem picfbyier . cui prepolllus erat 
fifmniusinbylisria cbriftianicaiquam m'< 
gima fejC libris ipceonfcripftt. ordinatione; 
Itfinnti valde lacerautr-Oerogans ordinato z 
panter ordinanubus . et majeime laycia Ja 
emmlbbilippiis a iobanne epifeopo oyaeo? 
KRS ordina nie. mulca qnoqi eonfctipfited. 
tra lulianum imperatorem : cuius tamen by 
ftoriamibi multam vidcmrbabcreconfuft< 
onem.et non faus prodeflelegcnnb.Sifin^ 
nio igif ordinato eotigiccpifeopii; obire dsi 
ccnu.Zune fifmransiproeuln; in njico c5fe 
crauit.£>ui antecp profidfccrif ad ci3icn;ci< 
ucspccdentesoalmalan monacbnepmfibi 
in(ioadinariit.eui{>aideics regula qua iubc 


Uibft 


tav pter conltannnopoUtanum poctftcfiin os 
dinationc tbi fieri no Debere ideo d5iecni ne^ 
glc;:erut . quia attteo foU bcc lep pcrfonalitcr 
prcflita Tidcbaror.SSisfu crgopsocalusno 
babens ecclcftam p:op:il qui lamc in pocm 
na ecclcfiaru coftantinopolitanaru valde no 
rebai.3gitttr fifinnius eu ouoo inepifwpa^ 
fucompleficEannoo DefunctU8elf.conmlaM 
buri} z ardeburij viceriinaquartaDiemefiB 

Decembzio.virfamofilTinitts caftitatw recti^ 

tadinc vite rue.quaobjem cnriofis viris incf 
ficajc videbatur. 

Cflpitulum.iuf. 

. £functo fifinnio imperatosibus vi 

fumeU nuUu epcoifantinopolitana 
o:dmari poiiftccmuneo q» eflent va 
neglosie z fibimet arrogante8.cu vtiep mul-s 
tipbiliff^.plurimi pjooilu babere Oefiderai! 
rentjnccreancflon^vemt abantioebiaeuo 
atu8.£ratemtbiquidaneft(Kiu8 noiegc<5 
neregermamdenfis bone vocis ctfimul elo 
quij.ideocp eum qfi oportunuDocninis euo 
cauerut . Camc$ iranfilTenc tres mefes nelto 
rius venit ab antiocbia.quiea(licate in^plu 
rimos peipuus babebatur.0uito aute fuc^s 
ht mosibus initeumstfaptentesa primo et^ 
fermoncnonlamit. Ordinatus em Decima 
tiiemefisapriUscofulatu feltem z tauri.mo]c 
illam Diuulgata coram omni populo prom^ 
Iit vocr-fariens fermone adpnnc^c. Da mi 
bio imperator terra purgata ab bcrericis-et 
ego ccUi 5 m'buo .z Debella mecu bcrcrico8.z 
ego Debello perra8.t:)eccum.iWjciirct.licct^« 
dam odio baberSt bercticos. tamen Uuiras 
renfusdus z indigimtionis initium z vane 
glorie tumor.eis valdeDifplicuir:quia ne^ q 
uulum tempus fuHinens ad talia verba De^ 
fandit z fcDm proucrbtum.vtita Dicam cu$ 
neep duitatis adbuc guHalfet aquas perfecu 
for feruentiiTimus apparebat . Ouinta to or 
dinationis Dicoratoriu arhanorum. in quo 
latenter c6ucmdjant.3ufcrrevolen8. eos ad 
tanm furorem perdupit . vt idemoratorm co 
cremarent 0ue caufa etiam vtdnascofum^ 
f^it cdesjmrbanocpvebemens in duitatep 
uenif^emm anianifemenposDcfcnda-ep 
parabanufed coruconfilius cultos duitatis 
pominus impediu^De cetero aute ipm ne^ 
ftorium vocabant incendiummon folQ bere 
f^ied erti qui eiu s fidd concordabat . 'Ho 
enim ril^pancbanf.fedfempercotra bere^ 
macbmatusquantu3dre.rubomitfun4 


Buotifrimus 

dimbciuitatcm.l^ouacianosaiitemDepe^ 
pulari tdnptabatco q^paulus epifeopus p 
ditus cife rcuerentia Diceretur . fed proceres 
cius impetu rcfrenarunt.Ouc vero circa afi 
am.lidiam . cariamcotra quartadedmanos 
mala comiferit : ci quanti propter cum drea 
miletum 7 fardi6.facta reditione fint mortui 
mmcomitto.quamvcro propter bcc.cipro# 
pter ineffrenatam lingua receperit vltioncm. 
poft pauca narrabo.Tlunc ita res memorar 
bilis indica nda eit Oueda gens vitra renum 
ftuuium eft burgundionum^ifti vitam quies 
cam agunt. t pene omnes fabri lignoru funt. 
cjc qua mcrcedcpSfcunfiquorum regione bu 
mcrcbrainuafioncvaftarutctpUirimosoc» 
ddebant . 3 1 lUi licetanidctaec conflricrt. ad 
nullum feramen bominu contuleruntfed ali 
enirecbmittereDco.cogitabant.-Cuncaudis 
ente8:quiaromanoru Deus fortiter adiuuat 
fetunentcs.omnescomuni condlio ad eres 
dulitatem ebrifti confugiunt . venientefep in 
vnam duitatem g3lliaru:ro^bae vt ab epis 
feopo ebrittianum baptiima merereniur.St 
tUeeos fepiem Diebus faciensieiunarezun 
bueps fide.baptifatos octana Dieabtre{Kes 
cepit.Oui fumpta ftduda contra tyrannos, 
alpcriur leltinates.7 rpefua priuatind funt. 
^«nrcFbunorum nomic fuptaru8.cu pe» 
noctem fuilTetaborum nimia voraatatccor 
mptusiburgundiones bunoru gentem inis 
micam rtneDucercperiente8:etpaudplunb 
rcliftcnfesifacra congreflione vicerunt. 'Baj 
cum eflentifti tria milia.circa Dece milia pes 
remenmt : et cp iUo ameta gens fententtins 
me incbriliianitatepermanfic. £o rempore 
Barbas arrianoru epifeopus cllDefimctus. 
confubtutbeodofu z valditiniant terctj.vis 
cefima quarta Die menfts iunq.in aiius loco 
fabbatiusordmaiur. 'Hellorius itat^ agens 
fueter confuctudinem ecclefie.contra feplus 
runos inatabat :ficut aausei^ oftendut^it 
vermenft etenim beliefponti cinitaa:3ntbos 
niu8eratepifcopu8.Ciuicognorccn8in(lart 
liam neftori} aduerfus bcrericos macedonia 
no6:et ipcpmcqui fdbnabat. quafi patriars 
cbeimirams vmagine. jiorro macedoniard 
aliquanmlu luntpcipdU.£umcnamboni^ 
vewmcntcr iniillcns iam moleftianon fereii 
tcs:ad fcetus fc Duriflimu comlerunt.2^itte 
res e^i quofdl viros z quod rectu dllecun 
do loco ponentes.imercmcrut eum.*Doc fas 
auma<raoniano^nello:io maioris pfecus 
onis ocafibnes Dedit.t^erfuafu em impal 


Elbo* 

RjrfbuffivteoTUjcccldie toUcrcntOuamob 
Tetti coftanrinopolun cisablata cftanK inu^ 
ru Tctcrcnt pofita cmitario coU^a» t cijico# 
ttalic plHiimcqs bal>d)ant in bcUefponto» 
tiuaraadcccUfia altjcSlTigerttmnnconfnbis 
flantialitarie (uk pfenricntce.Scd fient atf 
fcnpmra vmu ii6 oedfecbnofis nec^com^ 
mk liteo.iic quoq^ ndlozio amamipreentio 
ncscueninrtEfcqncref fgcaUambei.£rat 
cncoanaftafius ptcfbvttrabantiocbiapari 
fct pcftinams:quc nimis bonotabat z vdurf 
cSftliariu babebat m caufis . atiqnigif cow 
ecrfta ooces anaftaiiu8:0iidc. £>ci goiiin^ 
mariamutlns a 9 )Cllet.^aria em bomo 
it I wu ab bomic generaiinimis dt impofii 
bilc.*^oc cu andicu ftiiflei: plurimos dflwo 
razla^cotu parior comrbauit.OUinnacp 
Vicerat Dm fateri cbrillu . t nullaon’ eum 
E oifpenfattonS velut bominea piuinitao fc 
paran . credentes apoftolice wci que 
£,t ii cognouim^ fcBm c3nKcbrirta.lcd nue 
nequa^cognofam^. C^apjopterrelmque 
fcs pe ppo fcrmonc.ad efre^nc pc^mus 
Xinmulm fiquidej ficutiPiiCi in ecclia facto: 
ncftojiusanaftafij fermonc coftnnari volfe. 
tno redargui vclutblafpbemu4 abeo vide 
baf bono 2 ari.frequctcr ^ boc co ja eccfia Po 
cuit.x cu maion inccnnocqueftionS banc ba 
bebat fermonePei genitricis abncicn8.^ni5 
de piuifio nata eft in cccRa. z velut in noctur 
na lite piuaft.nuc bijemuc alijs cofentiebat 
z verba^pjia PcnegabaL^Bdlorius aut aptS 
jnultos m ea ctat optnione^a purubominS 
oicerctebrifiuttaneppauli famofateniate^ 
fbtimPogmatUKrealVas introduceret. Sj 
inajrima oe btjs queftio mota eft. et mmult^. 
ita TC miucrfalisrvnodus agerer. £go vero 
leges neftom lib:o8 : 4s inteilcjDtle comperi 
bancvirttxcuveritatccofpciri.nccp ptoems 
tnimidctis nci^ p:o gfa aUcniis explanabo. 
'R5 mibi vidcfnefto«u9.ne<:gfamoratcnu fg 

cut’paulu.ne<|fotinu.ne(5P»»^ bominem 
bijeifle d?nlte:fcd fennone canmmodo quau 
metue ndu ecpauiflex bocpalTum quia Peces 
ter no erata^itas.0uipu naturaliter elo« 
ques fttiiretfeptitabatcdocru': Ub:t8 anQ4^ 
fumierp2ctapedign3bafincabcre.omnin(? 
lcmeUo:epatabaeei[rc.igno:aeiia incatboU 
ca mb^ts eptftola in a nn^s ejcemplarijs ba 
bea£.ormsrpa8quiroUiitiaam.aPeo ndcft 
t&nccm fenfum eje veterttoepcmplarib? abs 
&Ueruc.4 %>3rare noUltab romis Pif^fa 
ttooe bitwutatfe iteQ>topsr vetQ-es ui^ 


Buotimmu0 jEttiifi 

trabocipm iKfignaiimir.quonia ali4 adiUtc 
rati fant banc cpiftola.foUicre boroinc a &a> 
Tolaitcs.£fl enibnmiiicas copulata Dinini 
tari.ct iamno fnnt 8ao;fed vnS . 'Oacratioe 
confidentcranti^mariaodno nmuemnt oi 
cercgcnitriccj.l^anipbiluBanctircbtitcrcio 
libso oc oita collannnisiicit. £teniscncract 
onlfaftincrcqitcnobifcScft psopternosvo 
luit a locus cius m cbaritate gcncraiiois no 
minatus efl.apud bebteos bciblccra.Ouatn 
obtem z bclena angnfta oeo amabilis locuj 
vbi Dri genitrit: peperit mcmottjs memosa* 
bilibus adoinanit. banc racratilTuna rpclnit 
camscccntcrirradians.Sed otigenesin^ 
mo tbomo oc cpiftola pauli ad romanos aic 
Ctuomodobcigenitriptiicatliccilanusant 
3dncrtere.3|parttigl{n£iiotiu ignotalTelco 
ctioncsantiqaoiu.qaapK)ptcr fient ftijci . iti 
fermoncfolomo2atu3£ft.tnonfolu cum fer 
mone craminiBcdit.fcdctia omnino Oea elTe 
ii natus cllocnegamtUosemfatcmanquo 
niam qui oefancia virgine nams eH cniciti^ 
|cnsc(l.efteDominusgloeie.fieutoi,i.’itapo« 
ftolns-Si cognouilTent nnnenoomiun glos 
riccmcifi^ent.1bo!ro neUotiasotcit.lilo 
liglotiariiudec ns crudfiiciftiocu tan® ipfc 
Ooinin^glotie idem nS fit oeus . "Bam quia 
pnru non Oidt bominecbriftu.ficnt fonmis. 
antpanlusfamofatenns.etiam omdieqnas 
fecit oflendut . "Hniep em Od verbi fnbfcmti 
amfiemii.fcd vbKpeu fnbfifterecofitef e ba 
bere fnbftanta no fient fotinus z famofates 
nuscinscciecniiaperimaco.bocein t mas 
niebei a morano oogmatifare pfnraut. Sic 
ergo nellotiu ego inuenio fapuilTe cc cius lis 
5:18.1100 ergo mediocrScocuflionc otbiter 
rartttepidilTimancftotq ratiodnaiio cocita 
nic.3ntcrea contigit fcelusquodda grauein 
ecddiaeatbolicapeoiicnirc.Scrmqnidani 
poteniifigenercMrbanoominucraddcs eje 
pemad ecclefiam cofngerani.T poiiarcs gla 
dios ingrefli fnnt ad aliarc.iumcp rogaren 
mr vt qcirent nullo modo voluemnefed ims 
pediebant folemnia edebtare plunmis oitto 
tenentes gladios euaginatoE.acip pati feviii 
dicarc.ommloadeosocfcendennbusmfille 
bani.0ni poftremo vnn dcricum perimens 
tesaaliu; vnlncrames ena femenpos intere 
meruncOuo faao quida tranfentmum boc 
fcdns mbii boniecclefie fignidcai e peedicit. 
nec veritate psiuarasdlSignifiabateiiim 
populi oinilionem aoeiectione eius qui fiis 
ratcaafaotutlionis. 


Hiljfr 

Capitulutii.Ui . 

O n mRo poft tge iuffio fmcipfeepi 

fcoposvnditpadcpbefum pucni^, 

pcepif.^ojctgifpoftpa|cl>ale,ftfti 
ttitatc ncftozi^ cu marfa multitndie 
^bcfum.inueRitcpplunmos cpoa ibi fauU 

collcccoftt^ojrociriUusalcpandnn^tnMi^ 

cu rcrardai^ circa pcibecoften ocairnt. wiu 
ea ibo Die poli petbccollen t iuuenalis biero 
f9l^mo;i mc.*po:ro iobaneantiocbcno tar 

dlfc.mouebatprcuKscpiqflion^.-CtriUus 

aucealccandriu^ epus Deftozarioes quafdaj 
l4b:o?i faciebat cu turbare vol^s.etentm erat 

inimtc^etU0.£t Cii plurimi ocu ptontenc 

irfum.£so in4t neltoji^ bimebjem t mme-f 
bic nequacp eofitco2Dcu:qua gfajnudus jU? 
u fangu^ vjo z amodo ad vos no reniapu 
bec iracp DipilTet cu reliqs pgregabaf epis q 
ci^ fenrentia fcquebanf . 'f^:crente8 § i« 
ozdines funt oiuifi.l^botro cirillus cu fuis fa 
cto cocilio ndlonu vocaucruf. St ille n§ obe 
diuicDiiitresi pncm$ iobis antiocbeni.0uj 
^ocircadrUluomdi38nefto:i}.qS Debacq 
ft^ne ^tulerat fepf rdegetes z eje ^is iudis 
cantes eu velut blafpbemantc Dei filiu Dam« 
naucmn^oc facto.quic^ca ne[lo:iu3atiud 
apudfcpcilmfaciaes Damnauerutcirilluet 
cuco mSnonem epbcfic ciuitatis epm. 'Bon 
^bo pofi multu venit etii iobannes antioebe 
tuts^uscognofces q facta funt indignaba 
eur cStra eiriUu. tanc^ feditidis aucto:c.co ^ 
fu:feruencifrimencfto:£j fccilTet Danationem. 
^o:ro cirillus cu iuucnale voles fe vlcifci c3 
;tra ioblncDanauiieciaipm;'2^tjs Kli c5mi^ 
jctioncc6faris.cognorces neftotl^ corentiScj 
adquadapnitione puenilfeDei gcnitricema 
ria vocabat Dices.Oicaf etiabci genicrijc ma 
'riat eaqferuttrigicu coquiereatfednuUus 
cueppmitdia taliaDicenterufcepic.quapto$ 
pta bacten^Dlnatus z in ejdliu^ miflus eas 
inhabitare binofdf. 2?ttcergo terminu tunc 
l^nodus babmt.q gella funtcofulatu balfi-e 
sntwcbi vicelimaoceauaDieiunq menAs. 

Capttulum.u)f, 

Ozro iobanes veniens antioebiam 
plurimos epo^ coUigesDlnauit ci^ 
rillu3 cu iam eilet in aUc;cadna.‘^oll 
paululu^otcpus iiiimicidas refoUidesad 
jgratu funt regrdit z fedes alterutr? reddide? 
runt.i^oft Damnanone ^o ncftojq Dura con 
i^iinopolim turbatio cbiraccctias facta dl» 


Buobmuius 

C>iaifuB tiaqs c(l populus fpp ttpldu dus 
ficotDipitr4ccs[U.clcrid tnomts comunioe 
crclo eum anaibcmaiifaucraiit.Siccm nos 
^iani cotrablafpbcmos jJlatu folem‘’atpcl 
lare ocaetu-queusvelutm marmore feripiq 
luanifelin cunelis odendimus. 

Capit«lum.uif 

3s iracpimenientifoneelccttoccpi 
queliio rurfus eporia cll ^ mftipbis 
lipu cuius ia feci meuioria-plurimi 
Jjculu eliscbac.potuiteni jiculus tenere pou 
iificatu;mfi4dampjoccruprobibniircnt.»i 
ceieorc^laeccfiallicamno emittere eSqtal 
wP ciuitatis epus noatusedin altera lufo 
firareauitate.qdoictuipliisrcuocauitXua 
tjquamiot traiilient mefes poli neSorij 0a« 
natione maicimian'’ ordinat epua. in mona< 
cbica iidem vta. pfbfterorii tii collegio con 
llimtns.38emopiraone3renerediTiri olira 
babBcrat.eoffjprtis fumplite monumenta 
fabricarctvtincis rcligioforn corpora fepeU 
ret.eratem ideotafermone z fnb quiete vfe 
nere eligebat. 

Cap!tulum.unf. 

^ia tbo quidi Dicebat eccltaUicI re 
gula ptobibereme p:ocuLus coltan<:’ 
tinopolimna teneret cccfiam-cu ci3i^ 
co fijiflct otdinat^ volo pto bac re pauca nar 
rare . 'Bon em mibi boc vere Dipifle videnf* 
fed aut inuidia ignozates ecclefia 

flicafanctionepbibuerut.q freqnter inecck 
ftis vQlitcr facta nofcu nf •^ufebius pa 

pbiliinfepto bfHotiecccfiaUice lib^oaUcid 
druvnius capadocte ciuitatis epmrel^t.q: 
cu wnilfetcaufa ofonisad bierofolrma ten^ 
tus fit ab duih?.? in Iodi narcifct cpi^Hi 
tut^.T De cetero omni vita fua ipieccRcpjcfe 
difle. 3i igif apud veteres fine vlla Differen 
tia Decuiitate ad alia migrabaf ^us Dii 
litas euocarct.opo:tct etil ipam regula buic 
operi copulan:vtoflendaf quia mentiti ftmt 
quiproculuintronirareptob^uerunt. - 
C’RcGula. 

3 c^sepusozdinat^ad grocbi3:mqo? 

duiat^dlmime|)ficifdfno fua culpa. 
Tsiineiplbrerpuenteaut^tcraliam quatnli 
t^caufamnon nece(ritatefactam.bancbo^ 
noaemmideriocB participari cantu, ncc eum 
mircairebuseccUfiallic^aliquibus.inqua 

coUec^scekbzat ccdefia . fed rudinere quod 
^touinde f^odus fuo iudido tenmaiKn^ 


Hibfr 

Kgula plurimi ep 9 s 

^altjs duuatito ad aliae ^prcrrriUMics ic 
po:urunimisrati.C 0 ¥-nomu.^^ fiinc imirm 
fuWidim^^.j^ei^nis impacons («dinafcpi 
icopiie z qm ciucu do 8 €u fufciBC nolocrunt 
romaneamtarieeptieiulTii ms miromfari. 
incoambo mctropolieefuncto duscpo-ci-^ 
0 oonccadaijcii pfuit calie. ^rcgoniis na^ 
«ansm^ f)U 8 vm^ capadode ciuiiat^ fmt cpi 
icop^ Ddndc na^iap collimt^ cft. 2 S>clc£r 
pa9 in febaftena eccta pfait^z poftea antio^ 
cbicpfttl cft c5fttcut^.C^fitbcu felciiciet^m. 
aUcpandcr anitocbcn^ cps in tbarfum cOicic 
pcmigrauic . 'Reucrcrius ab arebis pbcnictf 
- intyru migrat^ cft. 3 ob 3 nnc 8 ocgoidoWic 
inpjonilTum imi^t^^cft. •: in ca pfcdtt ecaia. 
'fsatiadi^ ab bdinopoU imitaf in afponf al# 
■tcpandcrabbcUinopolimadrianoaimiiaP 
cftXbcorebius ab apamia afie rrlilcrf iiKU 
dociopolim-q oiidu falambiia rocabaf.po 
licarpus oe v:be anccpjiftcna mific in nko-» 
■polim fbraae imiranjs cft. ‘toicropbiUie ne 
trape^poU fn^ migrat^ cft in plntinopoU 
rbracic-Opeinius ab agardamia pbrigic in 
antioebiam p;fidicmigr 3 f.Siluami 6 a pbi 
ii^popoli tracic imiraf in rbroada-XItos igi 
turquatosad ^ens mucnim^cp^pztjs ciut 
tatibad alias migraffe nos mcmosaflc fuift 
ciac.Dcfitnano di qui i pbilitpopolcod tbra 
cicin ibroada migrat^ cft.vtileiudic 0 pauca 
narrare. SUuan^rbctojc^da fuitftli^fbroi 
|i fopbiftc.-: ad pfcct^ppianus ritamca mo« 
mcbica Diiigls 38 cmooccone pallio ocfpc 
dt-quepoft bcc amcu 8 ^U 8 c 5 p 2 cbcndc^ 
cpm pbili{popolco 8 oidiauit Bt dic mba an 
msmrbradaDcgeemcc fngo:a ferre vales, 
cu babffCJ co 2 p^ valde ocbdeaicB fub£ilc.r 8 « 
gamtamcu:vt cu in locu .dtu conftimcrcc.nt 
CC 8 nd ob aliaeaufam: niii, 4 picr frig^ca fc U> 
ca xiure.CncB aiur p?o co fiufT^ o:diuaiU 8 ^ 
tnanfttftiuanuacdftaminopolim vira mona 
ebitas pfcccc aiftodice.taniucp ftne vUa fuit 
8 iTogatu:viptm 1 cpmtaca mulritudinediii 
^cis cu foliis Dc i^aitu p:oecdcrec.0aoda$ 
^otpcpicreunictroiancpfuIeccUe mo:unr. 
troianuB vencrut pcteccs episcopu. ‘Cucg co# 
filiam amc^ qui o:dinarc ocbcrc.fubito c5 
bgitadctifalucandu vcnircfiluanunuBi iUc 
vides cu moc cogitare cdTauitOc ad filua* 
nu.n5 babes in^t rlicri^oceafioncsP» qua 
ecdefiafticaacuras poflis effUgere Xroia na 
£0 no babet frigus.ied cccc 3 iparatus cft tuo 
co}po?i optjjmn^ ideo lotf .'jSwpara ergo te 


©uo&ramu0 jEfUi 

mcopm.ct ad troiam connuc pfid(<xre.7S>i 
gramr g ftluaii^.Ouo facto miraciilSqS iii« 
tcrmaii’ ci’ accidcratcnarrabo . 113018 ma 
fimi qiicgrSdes colonas !i5ncidt.iioB in Ito 
tote troiatio fabticabaf. -Cut^ ad mare Doce 
re TOlmlTeiit ei mnliis fimite popolo trabe» 
tc.noUatcn^trabcbaf.OSoB plurimis oic« 
busagcrcc.fafpicatifont nanima ocmoiore 
nnctiZuncad filoanu rmietee epifarpuro 
gaoernt cu ut in co loco Daret o2atione.crcde 
ics boc modo trabi nauim. at ilU bumili ftr 
mone Diccbatfccirepctdtem .afferes bocop’ 
alicoi^cffciufti.i)oiitamcfuu.0ucDU rogaf 
fetit venit ad littos, factatp ofone tetigit vnll 
fu otiubcsvtinfillcrct operi cfilabotc.Xiie 
illis leuicer impeUftite.airfum nauis ad mn 
re ptoceffit. 'ftoc miraailii rcucrcntii tllP vi 
ri coctos fecit babere ptouicialcs. 0ai cum 
effet ctii in alijs rcbosetamios. videns cleri 
cos eiiaoceotennone litigantiu ncgocia faci 
emes, notio clcricu3 aliqii indicare pccpit.fed 
petitioes poilulantiuiprefofcepit. ‘Rogabat 
vnSfideiiulavcotuamatotccg mffiactvtipe 
litigantito intereffct.e lermmii tuRide Defini 
rct.Obqnarcmma|rima apudocsglotiaco 
fccntus eit..Cu igif maiamianos in vtbc con 
liantin wolitana otdinaP fiiiffct cpus.cdfu9 
taiu balli e antimig quita 7.jcp.Die melis octo 
b:is.canfeeccleriallice quicueront. 

Capituluni.ijt. 

3r<3 boc tSpus multi iudeop in cre 
la tpiani facti fum.fl>ter bmoi paifu 
onc.0uldS feducto! iuck’ finpit fca 
mctipmeffemoYfcn.7celiPoeftinatum.vtiii 
deos in filoa illa babitates g mareocdoccrct 
ipmfecffcDiccs 4 oUmfitiosifraclE marem 
bto falaaacrat0rcuibai icacg toto ano vn* 
quacn illi’ infolc duitate, fuadebatq; indcis 
vt crcdCTCt.monfs vt oes pecunias atep pofs 
fdriocBTclinqrcnt.divticB Deducti fi fiaum 
mare ad repiomilliois gaudia fiiieniret . 3t 
illi bac fpc capti omeopusflJtio negligebati 
coicmnetcs etia poffeffiones Tuas-e Dimittcti 
tes easqnibufcutp fifonis.£u(p veniffetoi» 
esquaBefignauerat feduciotiUciudeus.co 
pccdcnte feqiicbanf omnes cu coniugibus z 
parni8ctinbua.ocdut;iKp ad quandam m« 
pe DediiiP incubciitS. iuluttn tbtrmaru febe 
mate femetipoe cnolnacnt' i3oc ergo fades 
baniptiotes.7 cum venirentadrapes repe^ 
te mcucbanfiaDilaccmti acutis rupit» $ in 
aqua nccaii-l^las tamc nio:i poiucrunc.niri Hiljfr 

5eo pwuidctcquida viricbri(!iam 
mflcnt piTcaroJes atcp ncsocuito:c 0 .q«« 
quoDcu necargfif crtpicnrcB recrcaruc^um 
maificozu (iuldciefcnricntcB.aUoB nc fcmct^ 
ipfos lacrij interficerent tcnueruf^uaanjcd 
co^mottequi p:imo ceciderant. 0metiaco 

SnoJcctcBfcductionc.culpabai feeoQ» faei^ 

cred^ifrent..Cuncp voluiflent Ulu gunere te 

ducto:e5cop?ebcndcrcnc£|uiucruc.‘Repcntc 
nlepaifparuupcditcp rufpirioneqma raenf 
bemon erroneus. bununot*cbeniate circum 
amicrus.'i^w bacifaegpafliSemultituc^j* 
KitfMiudco9.adjcpianam cdueHlfuntndc. 

CapituIum,]E- 

'Bterca incendiumciuiiate coftanti 
nopolitana, factu? paulatimBUcnii 

ad tbermasq vocanf acbillce.ocin<* 
de adlocii qui oicif pelargus.ua vt nouaria 
notu coptebenderef eccfia.^unc fertur piu 

W co^epifcopil inter flanias ccclcfiercftitifie. 

follicante oco ne cccRa giter cremarcf.Oui 
locus ciccepoid elt i bacten^ fcptimadecima 
©icmefisaugulli apud nouananos collectio 
celcbtaf. t:>unc cimen locu non foiu cbriftia 
ni f? etta pagani eje eo tepote veneranf.'^a<» 
jcimian^igiturcu ouoo annos tfcjc menfes 
cccfiamgubemafirtDeftinctuseftconfulam 
ariobYnde z afp 3 n: 6 Dic.cq.menrt 8 apnlis-in 
feptiinana maio:c iciunio?. fcria.v. Xaci&t 
tbeodofius imeatot rapienter caufe ptofpe^f • 
jrit.nenii<u8 De cpifcopaiu fcdiiiois queftio. 
auciumultustn ecctUnafceref .^13 adbuc 
ergo cotpus mapimiamiacerct. pfentitoepi 
fcopis pcepii intronyare p 20 culu.qd eciS ro 
mamepifcopicelcrtini littere ftrmaucritt.qs 
ad CYtuifi afei:3ndrie Deftinamtcpifcopu.ee 
ad iobanneanaocbmu.-t rufum tbcflaloni^ 
ccnfem.ooccns quianibilptobiberei alteri^ 
ciuicatis ejciftcnreepifcopa in aUaDcmigra« 
re. jt«roiu 3 atu 8 igif ptoculus ejcequias ma 
]cimiantco2po:iscetcb23uit.Dequotepu6cft 
Tipauca Dicamus. 

(Capitutum.p. 

*Roculus ab ctate p 2 tma lectot fuit, 
apud Doaozes rame obremans 5ela 
to2quidcrctbo2ice0uiDuadpcrfe 
aamreniflct ctatcplcrucp efi atrico erat epi^ 
fcopo ejcccprotfermonueius. £tDu p:oficc 
rct ab atneo DYUconus o:dinaf.pofteapfbv> 
rcr.a fifinnio vero ci 3 ici confccraf epifeopus 
t^^ecequidQ et imitus ptouenerun&poftea 


©uotifrittius 

fbrona? coftantinopolitane ro:timrccde&< 
£j'aceni virmo^oprimus.t abamcovd 
liter cruditus.omu cius imitabaf .fcd in ifta 
patientia potio 2 ajparebat.£t iUequide 5 be 
rcticis fecerribilcopo 2 mncmoftrabat.ifteve 
ro otoiis mitis erat.? fte cos ponus q5TioU« 
tcrflcctercnitcbaf.nulla bercfimfati^revo 
lenam bacparKtbeodofiu imitacusimpetf 
ratotl-^Ucnamcpiudicabaccontra culpabi 
Ics impenali no v£ipoieftate.^ic au^ parui 
pendebat . tlquto De dco non ita faperei ficut 
ipfe . 3in bijsigif ctia? imgatp: laudab^eu. 
cu z ipfe veros faccrdotesimftarcf.x nequa;» 
^perfequi volentes admittcrct.j£gotamen; 
pfumptiueDico.qina mafuciudinc onies ve? 
ros faccrctores cuiceretiob quacaufa? boftis 
fuoseptra belli ccitammafubiu^bat.tum 
oftcndif iniobanetYrannoeifacta poftboe 
perditionebarbarozu. 

Capitulmn.]Eii. 

Ofttnterimnam® tyranni barbarf 
quos iUccotra romanoa fuueuoca^ 
ueratinaudUu.paraticranf roma^ 
no2uflnc9cuaderc.t?cc imperatoaconfuete 
banc foiUcitudinc oco comifiict otationib? 
occupatus cito pzomeruit quod qriuit.0ae 
eoa puenerint barbai-is cnatrada funt.Dup 
emnieo 2 u nomie ragas falmincBcaflustB 
ter£}f.feait3£g pcftis macimaparte eo:u bof 
mismintcremit.ct no folu bocfuftidt.fcdeB^ 
amignisoccclo Defeendes plurimos 4 vide 
banf remantifle confumpftt. 0ue res barbi 
ros in fozmidine magna coftituic. non foluj 
quia cotra gente romanozu ft )2 tflTimas arati 
leuaiv pfijmprcraf.fed qu^ fic eosa fozii oeq 
iuuaricdrpicicbanc . Xunc eoi pjoculusepi 
fcopuo De.g>beria e5ecbid cotam eaftafaci^ 
ens fermone Decollata falute.ab omibus eft 
laHcl3ms..Cuitis^bcficverb3rantbec.£i 
tu fili bomis|pbeti 3 am gogftncipe roftno# 
locb z tbobd.mdico em eum moztc z fangut 
ftc z vtnbzc Di luug.': lapidibus grandinis, t 
igne z fulpbur pluam fug cu.t ornes qui cuj 
«0 func.Et poft p4uca.t feient quia ego dus. 

CapituluttiiEnf 

Situi' imgafozpzopterfuumanfuc 
mdine.ct alia plurima pzcftititDeits 
quozu vnum eft illud.£rai ei filia £p 
atdo,n3nohiinceudo]ci3.*l:>ancvalentini3^ 
nusconfobzmus aus berperiaru partium 
co faems imgaio: petqt vfoic. .Cunup tbe» 


Hitjfr 

doaii8«nnqiltct.cosiabat in medio quadi 
iiincriB loco nuptus ccUbtare . pUeueratqs 
VI tbcflalontci ambo TcnircntOnter bec nS 
oauit valenrfnunua ne fangaretnr tbeodo< 
fuis.ipfe eni ventura fc conllaniinopoU cov 
ptomifttiuergopartcs muniflei bcfpcrias 
conltiunnopoli venit ad nuptias. Ouiito ce 
Icb:aiis.confulamvfidotteifcnato;isviC0K 
fumptarenerTus eli. 

Capitulmn.jEtin. 

O n multo poft epus pzocuUis cos 

qui^Kriobannis o^ofttioncinft 

Cregabanf ccclcfic rgffimit.f3piai«a 
op faa cox> trifticil imtigauic boc modo £.ix 
pus em lobaiitus in comanis rcpuUu 5 tnceu 
mo quinto armo poftDepofmoncconftanris: 
nopoUm iubSte imperatote rcuoeauitetpa 
blice oiuulgatu in ecclefta apoftolotu multo 
bonote recondidic.O-uod actum cft feAcfde 
cies confutatu bonottj cstbeodofq feptimo 
««cimaianuarq menfis oie.l^auUssquoeg 
nouatianotu epifeopus code^ (^fulatu.;cje. tu 
Iq menilisDie Defunctus ell.0uieuegrom^ 
retinecDic tam confuetas tranfgrcfiusefttncc 
otationes foiitas pteiitii&t-Cumtp cfietmot 
ti vidnus.euocamtomnesclericosfttosDi^ 
cens. -Cogitate epifcopu eligere Donec viuo. 
lic poft bec turbas ecclefie noftre fuitineant* 
3Ut3TVTo cis potias cl£CtioncD3ntib?.pau<s 
tus aic-Crgo fcrqjia mibi buiufmodi Date p 
fcffioncqaia tpm eligimus que ego Decrcue^ 
ro. Ouibus boc facienob? aiq^ fubfchbentt 
busmarcianiptcfbfteri nomeincai^ con^ 
fcripfic af<B fi^amt-fecitep potes (imilif z ft 
finarcp(bYters8.eam(^ artam apud mardi 
Depofuit fcftbaruccclefienouananotu epi^ 
fcopu Dtccn8.©i vu'ero mibi reddeiti mots 
tuus fuero bic inuoiiesquiDebeai otdiaru 
‘^oftcui^oWtuterciaDiereftgnaiJtcsT mar 
Ciani nomcinacniences ei? laudates electior 
ncfme vlla mota mtferut in t^bertade} fngie 
vbitunc habitabat 7 tunc DepbenfumDe^ 
fcmint vLcefima ptimaDiecius menfts.t 9ia 
dioaummi epifcopum» 


^«ofittimus jEtuf. 

CapituIumcjEU. 

25csdofius igitur imperato: pto bc 
neficqs a Dco fibt co liatis gratias re 
ferebatplurbus bonotibusebrifto 
foo Toacopcnfans.cSiugemtpfua eudopiaj 
ad bierofoltma Deftinauif.! 2 Doc ein z vo 
tum babucrat.fi filiam vicler« nuptaj.Gue 
tam bicrofolYmisecdefias c 5 ftinitas.$ ofi 
uitates pofitas bonotauit. 1 cumpcrgcret.ee 
cumDenuo remearet. 

CapituIum.3EUf. 

■Rocultis auK epifeopus eode tcm« 
po:e fepiio occimo imEStotis tbcov 
dofl confulam rem mirabile; opera 
As'dl.qui nullus ptiotn fecit epifeopotnm# 
.aoim enim firmus epifeopus ccfareecaipa 
docte mottuns iuiirciaderant ccfarienfes pe 
tentes epifcopu. iZumcp cogitaret quS eis o: 
dinare bcbuinet.cocigii vt ad eum falntandii 
Bie fabbati fenaiotes vniuerfi cSticnirennm 
ter quos erat tbalaflins.qHi ptcfecture iUirici 
am miniftrauerat sigmtatS.£um(p fiiturns 
elfet ficutbabebatfamaotiantaiemregerep 
fecturam : mtlTa manu pjocnlus pio pfcctuv 
rcbignitatecpifeopatneicefarianeciuiiatis 
fmpofnit.'£>cc cquide in ecclefia illo tempov 
rcgcrcbanf.ldosanie bicterminu; fiictam* 
bTlloiie in pace gubernari ecclefias epoianv 
tes. 'Hos ergo o facradifime bomo bei tbea 
doie tuam coplemmusiuflione;.ftnem facif 
tes bylloiie in anno fecundo inccfimc qninv 
teolimpiadis confnlata fepiicfdeaesimpev 
ratoiis tbcodoiq. 


GEjepIieitUberbuodecimusecv 
clefiallice tripartite b^iiorie. 


iSloiiabeo. 


fiegtarum* 

CIttnpitftffliatuCi// 

dcfiaftto ^ ZjtpjrtiK bvitoaeinitgnia pji» 
minneecclcfic viromm 8«to ftUdlEr copU* 
comieUibsiPuoikdm. 

CE Hntipiunt Capitula 

XXooitio $ 05 omenCad ZI?codo(Tain 
impa9tozcm.-C^.). i^olio-u» 
C Cnr gentiles faditus ^ bcb:d fidem ebri 
ihperceperunt.£aM. foUo.ti* 

C0tte fuerit intentio josomeni btftotilcS 
fcribcndi.zcjequibus pttommgeda colle 
gerit^p.tq. folto.in. 

C a quo tcpo:e bYl^ojic fecit initium t quo^ 
modo ^nftantinofignu fit crucis often 
fumit quiimperatcuestcefarcsperidcm 
ttmpusfucre./Cap.uti. folw.iq» 
C O.uomodo -Coniwntinus cbrfllianit oo^ 
gmacognoueritet oe miracuUs crucis ec 
mojtc^acentn.4l9pit.r. folio.iq# 
COeocrogationepaganomm contra >Con 
ftantinum.-Capir.vf. foUo.uq. 

CDe legat» quas £$fhntin^ pto jepianis p 
tulit -zoe mutatide rituupagano^ jcpmno 
ru( 5 ptofeciu.t Oevictojtjsei^ ? t>e vene^» 
rarioe r9nccereligi'om'8./C9p.Tt}. fo.iitj. 
GlClud Xirini^ fuga t^ z ppunos fuerit efe^ 
cut^ z nouiflime vict^. i:;ap.viq. fof.titi. 
GDc Piueriis confenb:ibu8 eotuc^ conuer-^ 
fationeXap.ijc. folio.iitj. 

CDcfpiridionc epifeopo qui fiires ligatos 
abfoluit.^p.iU foUo.v. 

CDeoiucrfismonacbiseteozum inlttorio 
nc.-Capit.t:|. folio.T}, 

COuomodo contra eccldiam arriusfitcp^ 
o:tuaiCapir.;tf. foCvtj. 

G£pi(iolaaic]candripontiftci8ale]candri4 
ni admiucrfas ecclcfias aduerfus arri^ 
um.Cap.pitj. fbUo.rit?. 

CHittfdeadalejcadruoftlrino^^q. riq» 
CSp&arritadcufebm.^Cap.Ev. foUo.jcf. 
G£pi(lola eufd^q ad panlmumd>ircopum 
J?ri.4[^it.]cv|'. folio.jtf. 

CDcpotetueufcbtj nicomcbXa.prq. jcf. 
G pemelcdanis t quo finiab cccfia fci^^-s 
ri.quianolentcalie^candro arrium mfeipe 
reper oiucrfa loia arriani confilia cdeb:a 
Mn|.^p.prid. foUo.jcf. 

GG-uofautotes^ufebu cogitganerutcod 
u»minbimma.-£ap.jciiEi folio.|cq. 


fvtgifttum. 

C Epiftob ^ontontmi pandpiB ad ailc« 
jtandrupoptificcmallcuaitdrinfi ctamuj 
perquam bonams elt.vtrencnercmrad 
p3ccm.£ap.p)c. folto.pj. 

C 0uia tam pto arriaiia qucftioc $ pto pa< . 
febe biffimcda fcllittiiatc . niccafcdt colla 
tin^cclebtaricondliu.£ap.pfl'. fof.pj. 

C llntipiunt Capitula 

UbaSeamdi. , , 

£p:cfnlibn8ccdefia?:qm mlcrmerot 
niceno conUlioXap.)'. foUo.pitj. 

C De libctlis imperatozi oblatis a ab co mf« 
rtsmccndi.apesirpntatibe sogmaiis ar 
rij.-Cap.ii- folio.piq. 

C De Ia jco fimplid cofclTotc viram Of aletis 
cum fuperatite.t Oc fenc fimplidpbo ppia 
nuSogmapandente.£ap.iij. foUpii)* 

COuomodo incSAicmailepander collaniis 
nopoleos (edt pbilofopbum obmntefcere 
paganomm-^Opait). foHidq. 

GDeptimareiTioneepotuinniceno pallatis 
z9eabdicationearri|.<Cap.v. fbCpiiii. ^ 

Glielanoenflaebi) antiocbenibecodiio ni 
ceno.£ap.vf. folio.piq. 

G 1161300 atbanaftj ad afrosXap.rq. pitj. 

CDefabmomaccdoiiiofepo.cap.viij,. pv. 

GDcfidc niceni cocilij.iap.iic. foKitv. 

G Ouia eufebins t ibeoginus !»to peniten 
tielibcUoreccptifunt.Capit.p. folio.pv. , 

G £pillola euiebu papbilibe fide niceni cott 
diq ad allepandriam t egvpium beSinas 
t3.iC3pit.p)'. folia-pe. 

C£pilloIa niceni c5dlij.£ap.pij. foCpvf, 

C 0uia nouatianof epm acctium euocauit 
coilantinusad c5dlm„Cap.riq. fo.pvf. 

C0uia canones ccdiallici niceaconfmpti 
funt.i oe vicenalito ?/l3tini,(a.)niij. pv). 

G £pillola iontlantini oc2lmo z feriptis 
cmB.£ap.pv. (blio.pvf. 

C fipfa dnfdcad cufebiu palcftinc Be cofclft 
one faaom libioma Bc repurgio onici fes 
pulcbri.£ap.pvf. folio.pvf< 

CXibdlus BC pemtentia ab eufebio T tbeos 
ginoBamr.£apit.pvu. foCpvij. 

CDeBcdicanone z oznameiisdnitatisz be 
enim bierofolrmoe-z ligno crucis z das 
uisqtoc6fipu8ellBns.£3p.pviij. prtj. 

CDe loco vbi vella olimcolebamr.znucar^ 
cbangdi bablica llat.z Be miracnli3:q ibi 
jjppinoiecclcbJantXap.pip. foCpvij. 

GDctcploaiBcllructi6c.£ap.pp. fo.pvuj. 

GDepucrfiocgcti8mig3dof.ca.pn. pvitj, 

4 


fyfgiftmm, 

GOiiuctifcbius nicomcdiciifis coftimtnd 
polcos itiu.iru cpifcoparu toclirtcripco^ 
lUn.aduafuscumXap.pjcq. fof.icyi|q. 
C Ouu rarfus aifcbiue ad conftammu im 
pen'at3 venia pzo arrianis agebat. £.apir. 
icjcit}. fof.pviq. 

COtia fraude ailtacbius annoeben^fitoe 
cpifcopataDcpofit^t cciUo oepatat^ ctq 
poiUu fUcrinco2di3n.^p.jcFuq. fo.pp 
e De bmifionc antioebeni popiiU p:opf €u<f 
ftacbium.4:ap.pjcv. foUo.pip. 

€ Jnnpmnt Capitula 

lib:t :^cq. 

CDcconucrfatione gentis indomm acpcr<* 
rarum.4ap{t.i. fol.pip. 

C0uoiudei?:pianos aaufaumneapd per 
fas:^ vclquati vclqmto modispaiftfttnc 
^udpcrfaaCap.q. fotpip» 

e fcpiftola coftanrini ad pofara 5 regem p:o 
cbnlhams.^ap.iq. (otpp> 

CDcallcjcIdri potificc allepldrini fine z inif 
tio prults atbanafq.-Cap.iiq. fo.pjf. 
e Ctaecotra atbanafm gcfts fmt z qu3 refa-i 
giCadpzindpcm.-Cap.v. fof.pjci'. 

e 0u5 fif atrius ab cf dio reuoaf^. z qnalej 
Ubcilu Dederit conlbntino.ccDefraudib? 
arriano 2 um.aCap.vi. foKpjCf* 

e £p?ftola cSfianiint cuocatis cpoo.vt atba 
. nafqcaurasipfccogfccrct.4Iap.vq. pq. 
e 0-uia vementes epifeopi arrio fauctes a^^ 
tbanafio octrarcrnnt.ita ve in ejrdtum mit 
tcretur.^I^ap.viq. fo.rtq. 

f;0'iomarccllm^andramtsDepofim6fif.z 
Deaftcriofopbifta.4l3p.i;; ^ fof.Cftj» 
e 0u6 atrius oii ftndet ab aliejcadro cofian 
tinopoleosincomumonefufcipifitejctin» 

. ctus..Cap.p. foltpcq. 

C0ma pusarrianicu 02 tbodo,ci 6 couentes 
. batat(^c6mumcabanf.4;ap.cj'- foF.ppq. 
CDcicgc pftatitmuqua iulTtc bcrcticd 2 . 02 a 
to:ia ccclefias aff>eUart . nono modo ‘z vbi 
coftantin^ tres filios fiios otdinautt z pee 
piobaptifmatefu:ocfuct9cft.ca.icq. 

CDnnpiunt Capitula 

lib:i0uarti. 

e Quo per quenda p 2 cfbttcru 3 Dogma arrq 
ptiUulauertt.^fi.f. folio.]Ctiq. 

C0uoaibanaftu8 fauote minotiscofianti 
ta alcjcandnam remcaucrit z eiafdcm cpiis 
. ft;olaconftantmi.iZapif.q. fof.jqciq. 
GDeinfulq 8 arriano 2 om aducrfusaibana 


Pvrgifirunt. 

fium.Qap.iq. folio.pic#; 

CDemo2fec6tontmio2is.Qap.uij. jcnif* 
e 0uia atbanafi’ arrianis bcUa fibi Denoo 
fufcicantib ad partes Difcciiittta[ie.Qa4 
pit.v. folio.jcjrtiji 

CuuidDc atbanafio iuliusDccreuit epifco< 
pus.Qapif.vj'. felio.jciciq. 

C0uia conftans imperatot partes faucrir, 
Qaptt.vif. folto.jcjEiq, 

e De mo 2 ic aicjcadri c6 tonopolitanipod^ 
ficis “2 02dmat5ne ap6 o 2 tbodo;co 8 pguU 
apudarrianosmaccdonq.Qa.viq. 
C0uia remoto paulo cufebius nicomedien 
ftscollaminopoleosinuafitepatutDeani 
liocbcno peilio T02dm3ti6ecufebqmak9 
icandriat poftcugrcgo:ii tDetrinbtma 
tionc meeni.Qapit.i,t. foUo.;eit:ttq. 
e Qpifiola antioebeni cocilq Dc fide -j De bet 
Io francico.eiDeantiocbie terremoiu. Qa 
pit.p. folio.jc,aiii. 

e 0uomodo grego 2 iu 8 alcj:andrui 3 venent 
iftigcritatbanafiust que mala pergre^ 
rium ^ftaruii.Qap.cf. fbCicriiij. 
C0uia mo 2 aiocufebio paulus in cccldiay 
rurfus introduct’ efl -z ab arrianis mace;? 
donins inftitumsXa^yq- folio-jcibiq.^ 
e 0u3 bermogenes magifter militu volens 
panlu eccfia peUerc a |pfo fit pemptus z q 
vindicta p2occircnt.Q3p.)ciij. fof.,C]t:uq. 
e 0uia grcgo:iU8 ab alcyandria remotuset 
georgiHs abarrianis ibifueritcuocatu& 
Xapic-riio. folio.jcpiq* 

CDcarbanafio paulo z alqs o 2 tbodon 8 cpi 
fcopis romcporifts.quid oricntalitotuU; 
romanis rcripfcrif.4^p.]ev. folio.iC]ciuf. 
€ 0uid 02 icntalC 8 3ulio rdcnpferunLQaf 
pit.]cvj. foUo.pjciifir 

e 0uid atbanafio aleyandria remeante p 20 
ucnerif.£apit.jrvii. folio.jcrv., 

COuomodopauUisocnuo coftaniinopoli.’ 
fu cjcpulius z q neces in cccKam introdu^ 
ctomace^niofactcfnm.Qap.pJiij. py* 
C^nuo De calumnqs contra aibanaiium* 
yCapit-djc. folio-yy^» 

e De legatis 02 ientalinmroifcopo 2 U 5 apud 

conftantcmoircctispzoDqsquegcirerfit. 

Qapit.]C^ fi?Uo.i?T. 

e 0ma conihns fratrem p 2 o fuiemouenct 
quiaconfiannusfardiceconctUu conuo^ 
can p 2 cceptt.Qap.)cq. fotpff* 

C3ri?anarq rrtatio DcneccpanU cSftawin® 
politani cpifcopi.Qap.)t:)Cif . foCypr» 
CDecomienmqtifcopoza mfardicetifecoti 


catnmXapit.]ciriri. 

iZJtfttcrefardicenfis conalp ad wiuofop 

cpjrcopo84'Capii.jC)ciitj. foUo.spTi* 

C^k^ris fardice»(iu ad conftanonu 
Oinaiie zoe ncpbada macbinatiSe coira 
coeab (lepbano aniiocbeno pkfulecorin 
tnta-Cipit.FFJ’. . folio.ppvfl- 

CiSpiftoIaconft^noi ad atbanaunmTta* 
ramvaiiret-Capiticppf. fptppviq. 
Catecp&ciufdcj)c3dlrc.ca.pim). pppiq- 
CZirctaeinfdcm.-CapitPi«iij. fo.jcpriq. 
(t£piliol3iiilij papead aUpandnnospjo 
atbanalio.a^p.iC)ri|C. folio.ppnp. 
eGpid conllaraiHs perierit atbanafiu.Tqd 
aibanafmeacoftatirio.aquomodootibo 
dorisepiBredpieniibualUas eccMsbc< 
rericifunteppulfi..&p.p|CiC. folio-ra^ 
e £pra pftanct) p queoia gefta p atbanau» 
b3biaruiuce(rata.-Op.pffl- 
C£plhcollatictjadalepandrino8i«fiircipe 
rentaibanariS.£ap.ppCT. foWrip. 
([£pb pllanctj p atbanafio vl aboleret qca 
ddp 2 oeogemie<l.£ap.jCieiciti- fo.mp. 
GGuomodo aibanarnisalepandriam utre 
ueriiini8.£apit.iwicuq. folto-ptip. 
C Gntbus occafionibus tunc refpublica mr 
babarartoeTtfione antioebeni popuUp 
pterfidem..Capit.ppiCV. 

E fipfa bicrofolvmuatu conciltj ad cgvpta< 
co8cpifcopos,£api't.nciCvf. fo.ntjC. 
GDeraagnmrio ttranotbebetranioncat» 
<pneporiano.£ap.piciCTi). folio.)cpic; 
C&c infidqB contra atbanafiu geffis t oc le» 
«itate conllancij.£ap.BCFriii. fo-nqu 
C De 5®)3cedonio eiuftp crudditate.Gapit. 
pjcjciic. folio.j 77 V 

fjnripiunt Capitula 

libriOntnri. 

CGuiaoefunctocollantenirfns arrianico 
ftanriuadtterfas atbanafiu incianerant. 
Xap.f. fotppp. 

COaiidatbanariusin rariflacrionc ruefuge 
rctulerit.Cap.q. fo.ptp. 

taaid mrftts atbana.Bc geftia geotgq inU' 
teoBefnpr«3reralerit.£3p.iq. fo-icflcf. 
CGoeadmodusbeiraniofitfinat^.-Ca.uq. 
GDc^Uocefaretoefignocrac; (fotljett!'. 
_qSt«ncineccfiaa|paruit.£ap.T. ton- 
CDe(brinoberefiarcbaeiuf (5 bamnatone. 

^ap.T). folio.jcictf. 

C 5^cs eepofia fjrmio eu capitulis fubic-i 
ai8.4ap.ifq. foUjon. 


fvtgiJtruttt: 


GZUia fides eopofia rrrmio t be bifpnaria 
neforini.4ap.Tiq. fotopicii. 

CE>cofiobifpano.4ap.ip. foCttirq. 

CGe magnentio tyranno abttyrannidefiU 
«ani.43pit.ic. foKptjcq. 

CDerefnltationeittdeommt tyranni Eem« 
ptionc.4ap.rf. , , fotrrrq. 

C t>c inliano cefare a quia ralio fucceffit libe 
ri«a.£apit.|cq. .fjWJiq- 

CDeacrioberctico.43p.pq. , „ fot.rrpq. 

CC>cinintirfatbanafq.£ap.piq. wpq. 

CDcfynodoapSmcdiolann facta, ^.pv. 


qnodatbanaftnBinftigefttefatilTacrioia 
confcripfit.4ap.rT|. fo.piCPti. 

COialoguB intra lfl)erinic0llanti«5gell«a 
% qaomodo liberiqs eplio fiierit bcllina« 
mB.£3p.pTq. fotlpipq. 

CGuobberinsp aditionfromanoriiabejei 
lioritredBcttt8.4ap.jCTiq. .fo.jcrjpiq. 

CGnd eudopas antioebenu Tfarpanit epi 
fcopatnm.£ap.pr. fotrrrSq. 

GDeariminenftconcilioT becontentioniba 
ibif 3 ais. 43 p.rp fotrrpiqi 

C£piltola concilq arimincnfiB adimpaa« 
totemconftanri«m.£ap.rpi. foCrpcT. 

G£pilfolaconllantq ad ariminenfem con« 
cili«m.4apit.rrq. foCpccr. 

G£pillolaariminenli8concflq adimpera« 
cotemconflantium.4ap.p^. fo.pppv. 

G GuiabircedCniiteepiB fumtconftannu» 
i«dignatus.4apit.rriiq- fo.rpcrf. 

GDefynodo m nicbea tracbieceld):ata.£a 
pitppf. foCpcrr). 

GGuomodo aibanafius/urotebenuocoii 
ftanrij Becbna«it.£ap.rrT|. for.jt?crTf. 

G Guo paganis infultantilb futuram trillia 
ciamp2opbct3uit.4ap.rrTq. ferrorf. 

C Gue mala per geotgiu in alcrandria gelU 
funt.£apit.rrTiq. foKrrrvi. 

Cifcbamafitcctcro^adiUiricO pcociliii 
inniceanacbicfactu.£ap.rpr. rrrrf. 

GGrlitterisatbanafq beariminenricona.f 
lio.£apit.pcp foCrrrr)'. 

G Ouemala macedoni’ in pftanrinopolita« 
naT2bec5mirittqtpaftbecolfenditim« 
perato:em.4apit.rm. foCrrrru. 

CDeleontieantiocbenoepot eciodmagi^ 

llcrfmteunomq.43p.rrrq. fo-ppfxq, 

GDeendortodanriocbenuinuaficepanisr 
bctcrrcmominniccabitbinic sdio-Caa 
pit.rrPu. folio.rrrTri. 

GDe cociUo fdeuriaceUbtato . 4ap.rrruq> V 
fdlio.rprtiq. II 


C De legatis concilfi fcleimc t ocr, caminatis 
oticaetqtoegclhs snmmcnftbus.yCa^ 

pif.iCjc;:v. foUo.pjCici^ 

C 0aomQdo affirmauerut fidem ariminen^ 
fis concilq.? eiuim fimul x alios oepofuc 
runt.Cap.i!:cit:v|. 

Cl^:o qua caafa fu erriUus burofolvmozu 
cpa80epofims.43p.tT]cvt|. . fo.pppip 
C£numcra^ cj^ofitionil bcretuara5 poll 
n!££mu.concilium.4Iap.]C]cjCY«]f. foHjct 
COaia ciidojcf arriait^ poft anriocbcnu cd 
itltmopoleos miiafit epatuntec oe p;aua 
etqoomna.-Cap.;cicjriiC. foUo.ji4. 

GDectudeluaicgco:gi|apud3lCjt:andrta5 et 
4 poftcYnllfibierorolYmaKnochtcpico^ 
panim.ilap.,cL folio.irf. 

GOe tmccdonio x macedoniais.ca.^. pi 
GOe btjs que rurfus ab animis contra ip^ 
fos arrianos gdla fimeee qud cuitaebius 
nequiciam patefecit cttdojcq 7 epitlolecon 
{hminopolttamconalq adgeotgium ale? 
icandnnu condemnantes eiium cum fcii^ 
prt8ciu8.4iIap.jriM. foKjCl. 

G De mnomio x quomodo cisico fuerit oidt 
namstinderurfus ejtpairusberercos au 
cto:cprttciic.£,ap.,ctiif. foCplf. 

GDeatpolrtnarepatrciimuUfUio 'teomm 
fimiUbereflXapjriitM. fotjrif. 

G Oud iacobi cpifcbpi otacionito pfaraj rep 
t^pomitpualereromani8.£ap.|riv. jrifi 
GDc concilio Denuoapudanuocbiamcon^ 
gregato.^ap.jriT}’. fotpl^. 

CDetranflationc fancrtmiletq ad annoebe 
nu^lfcopamjtoeeius ejeporitibne x De 
Tniratecrimtart8.4:ap.;:lvt}. fo.jriij. 
€0-uia cicpuiro^elmoeu 5 om 8 arrianus 
anfiocbico:dinafcpu8.^;;ap.jrivii}. jriij. 

G De confiantiaeufcbq p»>pter mcltrtu . 

pit.,cU.c. folio.plq. 

CDuomodo iuliantis negata ebriihana relt 
gionebelluconfraconlljntiupparabat x 
De mo:te conihmti.^ap.l. fo^-irii}. 

Cljnnpmnt Captmla 

UbtiSejert. 

CDeiultanigenere? Difciplinis einstqud 
pucnmtadunperiu..^p.|. foUo.jriiq. 
G0UO iulian^adnm oaicnericpagano?. z 
Dcfacrilicqsfdolo^uXap.ti. fi^.jri^. 
Gli^omodoetuante imperiu latenterfuifis 
fec paganu8.yCap.iq. fbf.^ltiq. 

GOn6ftiiti^um8infcnfn8..£a.iiq. idiiq. 
G4^u initio imperij fqi magis pceotjcpia 


iSfgiltram.' 

m' 8 .£ap.r. fof-itfflg 

C Oaoraod» maria Epircopuacafadomein 
fadErcdargncritmliatiS.iap.ri. idija 
C Ouia coa qui fuerant oepoitati a cotiftia 
tiorcnocautt.Xap.vii. fof.dv, 

C&efeditianeapudalcttandriamottacatra 

pagan 08 .X 4 p.viii. foLjdv. 

C uaomodo aletandriniiB gcotgiua fttej;. 

tincmaXapajL fotidv, 

C0uiaiulianna ccclctias danfu a eceCie ota 
namcnta!>iripuit.Xap.i^ folio.ptv. 
G&ecurebioncctareoajctioncmart^ua, 
XapitH. folio-iclv. 

GDc bflanone monaebo t crudelitate bdio 
politanotu aaretboriotum contra cbnih' 
anoa z se marco epifeopo ciufcg martf. 
rio.Xap.jrti. foUo.dv. 

Gpemacedoniotbeodoloasatiano m^ 
ribn8.Xap.|Ciii. fbtflvj. 

C De bafilio mariYrc t enftcbio conftttnto. 

XaM>i)- foticlvi; 

C 0uc in gaja contra cbrillianoa crudeliter 
fintcomilTa attpreballea.necnon z inpbe 
nicc.Xap.iev. foC|clv|l 

GDefimulaebto androgino a paganis in ec 
cleriaconltnufo.£ap.inri. fo.|dv|'. 
GDe legibus quaaiulianus contra cbriilia 
noepofuit.i^p.l^. foUjelvi. 

CDeredim atbanafq ad aleirandriam. Xa. 

pu.eviii. lb(iQ.iclv|^ 

CDclucifcroacufcbio.Xap.idjc. fotetvb 
CDcconaUoapudalCicandria cnmatbana 
fiocclebaato.Xap.iCic. fotidvi. 

CDcsttfcrcntiafublianticarub{illctie.£a 
pit.,cpi. folio.dvii. 

Gpara libti atbanafq se fatiffactionc fiigd 
£apitjcidi. folio-dv^ 

C0uia enfebine veniesantioebias ptopta 
paulinu stuifumvidena populum fuerit 
indfgnatus.£ab.ic,tuf. foCplvi#. 
CDcbflariap(ctauidc.£ap.tdiiii. dvfi). 
CDcntaccdoniani8.£ap.iCfv. fotidviii- 
G0uiaiulianus quote pcrfccutua litatba. 

nafium.£ap.jcicv|'. fbCidvin. 

C0uomodo ittlianuafucrit djicuptop^ 
pagamtaii8cultu.Xap.icicvif. foCitlv# 
CDctitoe^bollrcnfi.£a.]Crviti. fo.jclvin- 
C0uia iolian’ peepit vt fed mepiano? ntu 
etia pagani oaonceadcmoffnaafaareta 
sedmas tfplia offerret z cetera q icpiania 
moji8Ciladimplcret.Xap.|CiCiiC. (oCriif- 
Gf^iba modis locut’effpaganitaceeit»Uc 

neamiliics;doUsiaclure.Xa.ji9Cd jdid 


C C>c cospoamattris babfllc t Bc (imahi 
cbro apollims fulmine concrcmatoXa;* 
pii.,tpn. futo.u 

Cpe publica rioncTafomccdcfianicojum z 
qu5 iuiian’ pfectuu j ftUpadnibilSKu co 
cUfiamuimt^fmtponiiiXap.pBcq. fo-U 
C OuS apud araiocbiS faccrdoiis filp ftt co 
ucrfuaXap.rpciif. foKl. 

eCluo iulianus aquis immolaticpo vnincr 
fa poUuertteup reftittrini iuiicntius c ma 
jrimusXap.ppfiiif. fo-l- 

C 0UO Valentinianus 4 polleas imEaiiit ,p 
afperltone immolaticie aque miniftm per 
cuiTiteccleiicXap.picpv. foCU 

CDcattbcmio marifrc t publia abbatuia. 

iCspit-jcRcvi. ^ 

CDebalilioat£psrego!ioXap.jC]C5Cvq- fo-il. 
COcbqs qui amote pecumea fide Seclinaf 
uerant-Xip.pptviii. , fod|. 

GOuomodo pecunias iulian^abllulic cbn 
ftiamsXap.ppajC. folio^. 

C Ouomodo ab antioebenis imius itu -Ca 
pit.tL folio.li'. 

CDefimutacbrocbrilliquodScpofniiiulla 
nusXap.iClf. fofll- 

CDc beneficio berbe q nafcif iupta fimula^t 
cbritcbiilVi.a ocmiracuhsq ploca niuer 
fa pto noie cbrillifmcXap.plii. fotl|'. 
C0u5 iudeos inliamis armaucrit ?tra cbf i 
flianos t oe templo btcrofolYmotu . Xa« 
pii.piiii. folio-lq. 

CDebdlopanbicoa quomodo illuc mlia« 

■ nuspOTCpitXap.pliiif. folioli). 
1 0 uoialianu 0 monaebus cius motte 
tc®aadirctpnuciaBit.£ap.tlv. fotlij. 
C De iucofultu iuliani OttcatuXa-plv). Iq. 
C De pemptioe iulianiXap.plvii. fotli). 
(E 0ue magie poli moteeseius inuente fint. 
yCapiidvuf. folio.lii). 

€ Jnnptunt Capitula 

C Dc 3oamwiu ungaiotis aorpiciis t 
admodtterulcfimbficc^t(ra8.ca.F' 
GOtsidropRllalibantns cotracbhftianos 
fc^fit -2 quomodo bTlbtiograpbusa'’ 
biaa &cftrurcn£Xap.q. fof.Ui]. 
G^rcctimdie fidd loumiam . c qd atbana 
Juwa^drin^rcripfcritXflp.u». fedinf. 
GJ^oiomBramtBifeojtbodop ftojucmt. 

tbcra(afuntopp(1l£ap.iuf. to.lr. 
Ci^attbaiMfmsTcmtad lomniaimtab 
Wbcccma-bono:^!!»^^^^.^. foClr. 


fStflitlrum. 

CDcpfulatuafincioainiani.Xa.vf. fo.lv. 

C Deotiu pneipis valetiniani.t quS traire} 
valcnteipefecitimeato:c.Xa.vi|, fo.lv. 

CDeambiofqmediolanenfis epifeopamat 
«fiducia.Xapipvtii. fotlv). 

Ciber Dictu valcumani a valetis Bccofubfta 
tialitatctrinttate.Xapitip. folio.lvi. 

CXpraiUiricianO^epop adotifales epos 
pfiientia pfubllaiialc trinitaic.Xa.p. Ivj. 

C Oc berefi aademotam.Xapir.pl. ro.lvq. 

CDelapf3niccnoconciUo.Xap.1a). fb.lPj. 

([0uemadmodu valens faciusftt arriair. 
Xapii.)cii). fotto.lvi). 

C 0 uacrudclitaKvalcnBfitvfns aduerfus 
otibodopoa.Xapit.puif. fotio.lvif. 

C De iprannidc z oeperditioe ptocopti.Xa 
pit.pv. fo.lvi). 

C Dccpilio fancu' cufebt) famofateni pontifii 
ets Pifaciues cius amote fidei alqcpircoa 
po fe fubderenoluerut.Xa.pv). fo.lvaf. 

C Deepilio barfini cpifcopi.Xap.pvi|. Iviip 

C 3 tcm DC crudelitaie valenns quam gefitt 
aduerfus otibodopos epiincto ptocopio. 
Xapit.pviif. folio.lviq. 

C 0UO eunomPnotarius ett) ci^ fopbifticuj 
modufccumself.Xap.pip. foClvip. 

CDcfeuitia valentis cdira cbltantinopoliia 
no80ttbodopos.Xapit.pp. fof.Up. 

CDcDeilructione murotuin calccdonCfins. 
Xapit.pn. fiHio.Up. 

CDe natiuitate valctiniani minotis a be int 
menfiiate^adinis.aDc ottn pneipisgra 
nani.XapU.ppri. f fotllip. 

C 0 aomodo amam' maccdonianos fnenini 
perfecuii : ilbfe contulerint ad liberinm. 
Xapit-ppiif. foClip, 

ClibcUus maCcdonianotuUbmo romano 
oaius epifcopo.Xapit.pciiif. fo.ap. 

CXplIlola liberii concilq.t ficilicnfiscpirco 
pi ad maccdonianos epifeopos poli peni 
ientiam.Xapit.ppv. folio.lp. 

C Xur cunomius ab eudorio fcgfcgatas fit. 
Xapitppv)'. folio.ltp 

C Dclatcbtis atbanafii.Xap.pfvii . foClp. 

C De codlio ipamefi vbi littcre liberi) p ocaa 
deiuaUufttntaceepie.Xap.pcvuf. fo.lp. 

C De eudopio arriano fi fuerat pfiantin o)» 
Utan^epus t ne pfeeutioevaleiisdpC cua 
gri8ottbodopoa.epm.Xapipppfp, fo.lp. 

C 0 uia.lppp.otib 6 dopo^.avalentcin nani 
ctemacirnnt.Xap.ppp folio.ipf. 

C 0 nid valens geiferU eapadoci3.t aniio<: 
ebi8.Xapit.ppp). fotlp). 

fl) 


fiegillmm» 

KDnidin edilTa vel quomodo mulier cnnt 
fub filio currens ad maiT?riu r picfecmm 
■z impcratoiS ftupcfactos oc cmdeliiatc re 
moneritXapit.eepi. foliodn . 

C Dccpaminaiioe z cjcdio plurimozuj ozibo 
dopozuin.X3p.ifcj;eii). folio.lpi. 

II&emiraculiscofeiro9.X3.pwiui. fq.lpi. 
C Derefponfo ocmonis q poli valente uiiEa 
tumseflei . x quis ob boc valensmultqs 
occideret.X3pit.jcpicv. , folio.leq. 
CDe balllio epifcopo eapadoeic. x quomo« 
do epilij minas zc.£3p.jCncTf. fotleq. 
CDcfincatbanafii alcjeandrini. x ruccenioe 
pceri.zrcditionccontracumf3ctaz qarov 
mepzofecm8cS.£ap.B»vij. folio.lpj. 
GlCloa crudelitate lucius alefandrtamfne^ 
ritintroductn8.Xap.teieviii. foUlCT* 
GOuemiracula^erut bercmite incpiliu$ 
alucio9eftinan.Xap.pic)c(ic. fotljcij. 
£ XiBcrc pctri alepandrihi ponSficisan qui 
busincqmalarefernHf.^p.jCl. fotleii. 

tjnripmnt Capitula 

libzi Oc^ut' 

C£>cpucrftottc.miraciilis t refponfiortibns 
vd fcripEis ©iucrfo;umepifcdpoJu t mo^ 
nacbommXap.f. foUo.ljciiij. 

CCluta amamconftannnopolimc5p:ef?2^ 
dent^o 2 tbodot:o 8 muUositi nauimco^ 
amattmiftt.eCapiE.t}. folio.ljcvf. 
C Dttia riicQ pagants iadae z bcretids m 
buuitcenti^mftiaefdluiitacceagendi. et 
ojtbodoicos vbi<^ pjobibmttoe flauia^ 
tiiowdoju^wmrib.iap.iq. foKlpjf. 
CDElaudibueafratcetnonacbi.-zquafida^ 
ciaY^lcnt.<Captt.ut|. fblio.tpvi}. 
CbciuliaiiomonacboXap.v. foUpvij» 
Cbeac^famaTalqsXap.vf. fotlicvt}. 
GDemaliaqf^ valere inale.eadnatp eg^ 
tugeftaluczd^miracKs.ca.vp. fo.tjcvt?» 
C De oidimo z fcripcis et ub z grcgojio pon^ 
nco/^^^iLTiq. folio.ljcvq. 

II 0uianouadani fdtmimepikc momue^ 
mtz oercifmafeinf a> 2 ne[ifl romanu epiis 
fcQpum z nouatu facto p»> reciptmdis er 
rannbus.Xapdjc:. folto.l]evq. 

Cbeoamaroz^at^qmromam epifcc^i 
paiicero;dmahrunt.4Zap.jt:. 

C De fine vallduuni ma toi^ z aufp^s valS 
lini nuotf . z qiio itiibru matre dus raloi 
tini viiio ^zipmge onjtot rjcow. ‘Cap.icf. 
lXlniatbenttftri’p&u 0 T^lente (fo.l]n?iti. 
abo:tbodo,co£nece(enuu.ca.icq. Jpnn* 


fStgfllnun» 

COueadmodufegotbi coinlerut ad valens 
tcm z quomodoadgotbos arrianapefl ts 
pcmencrit.(Cap.)Ciq. folio.levijj. 

CDerenerfioe pctri epifcopialepandriameq 
be eius mozte x fucccnione tbimocbei.Xa 
pitfiiq. folio.licijE, 

G&uSvalSscotragotbos pugnando fitpc 
uictusacm0ztuus.X3p.icv. folio.licif, 

flutipiunt Capitula 

libzfHoni. 

C Ouia mozrao valete coHaunnopolim bar 
bariBeu 3 (l 3 bant.Xap.i. folio.lpp. 
G&e benignitate gratiani.zfidei rectitudiv 
nc.£apit.u. foUo.lpp,. 

G&ecotentioneapndantiocbia interpauli 
nu z mcletiu faaa x z>e apoUinare laodicc 
nociuri:precta.Xap.ii). foCbde. 

C&e tbeodolq Sucatu vl’quo agmtiano im 
peratoze fuerit ozdinad’ z ad oziaalemift 
fusimpenu.oztbodops^fnitz retrudit 
bcrcticos trafrantaio.Cap.iiq. foClice. . 
GOnomodomacedonianisenno aboztbo 
dopisSiuirirunt.Cab.v. folio.lt:p 
G Ouomodo ibcodoiius imperato: ibefalo 
nicabaptilatHsfitXap.vi'. foKlBc. 
Glbzofeflio tbeodofq se fidc.Xa.i^. fodjre- 
GDcgr^o:iona5an3enaconllantinopolim 
£apii.viii. folio.l|Ciq.i 

GDcbafflicaf 3 ncieaiiaaafie.£a.ic.foJ)cn. 
G Ouomodo tbeodoitus imperato: ab ecde 
riaconllantinopolitana arrianos eicpnies, 
rit.£apit.p folio.liCjCi. 

GDecanomucaUiditate.£ap.|cf. fo.l|cicf.' 
G&econlfannnopolitanoconaliocoirama 
ccdoniano 8 .£abveu. folio.lsc). 

G£>eo:dinationemapmianici auTtp seps 
finone.: ozdinaiione recta nectani.z se ca . 
nonibusincafvnodo conlbtutis epif^ 
pos.Xapitpq. fo!io.lpcfi 

G £piftola cdilantinopolianiconcilii ad pt 
pasamafii zoccidcialcs.Xap.jciiij. IffU. 
G£pillolaoamariseoamnatiSe apollinav 
rcsadtbimotbeu.£ap.iCV. fotlicrt- 
GStamiafedisapolloliccconira Biuerfasj 
bcrcfcs.Xapit.ppf. folio.lrpiil' 

Cibaulicollannnopolitaniponficis fecit re 
uoaritbeodofius.Xap.pvu. Ijctap 
GOe anfpicqs imperatoais arcbadii . Cxf 
pitcvu).. folio.lHCiU; 

GOuo tbcodofms cpamiationc facta bcreii 
cotum ornes eepuierit z fouerit folos o:a 

id(^osXspit.iCijc; fblioJjSBG 


fvf0iltrurti. 

CD€ rcifmatc facto ini otiftalee J mpM 9 
mt (Uttianu a»tiocbcml£.irr^:p* fo.l,tpii).' 

COtto uiftinaamb:oruJ5fiimtErccuta “toc 
griamnccc-rmuafioematia.tjq'. Iwui}. 

C Ocmo:fc tbimotbd alcjcadrini t otdUtio 
ne tbimotbei arcp vict02dca.|cpi|. 

COcptcliotbtodofij contra mapmnmXa 
pif.it:dty. fuUo.lpjcuif. 

C^«ditiodu latrodma q romcg PdWna 
fi^nt iba>dofiU9 rcmoumt imeatoj z 
del^ccontraaduitcrad pcolau mulicrco. 

folto-lcpc. 

COn^dmodijampbilosas tbcodofiopcr 
fuafcht VI arriano2um condliabuia pzobt 
bcraXapitppv. fo,i}:pv. 

CDc mottepaulimannocbcmepifcopizot 
dmatioc cuagrij z qii5 paiitinus fu oama 
• foitconciliacusXap.pppf. fo.l]c;rv. 

C0noapudal£)candria5 pagano:» templa 
oeftritcta rtm£.>Captt.jCicvt}. fo.lrrr. 

C Dc fraudito quae b templa ftta pa ga ni fa ^ 
cicbanrXapit.^jcvfit. foUo.ljcp?. 

C Oecaractcribfub crticj ftgurafactiB^ in 
teplo fcrapidio fiit mucnXa.jcti;i:. Ipjcri'. 

GOccedcqfub tbcodofio rbefalonicefacta 
eftxDepcntfdiaciurdl tbcodofqambzos 
fqcg conftanfiaXap.iiiCjC. fcf-^cvi'. 

G Oc ^itib v,corJ tbeodoftj.ca.OT- bjevif. 

GDcindigiiarione': rccociUatione tbeodoi? 
^ ^ccr antioebenos ftacuaciulcp comgie 
t>cponcnte9Xap.icpci{. fotUevi) 

GOuomodotbcodoliu0 fuerit paganioin^ 
fenfiiaXap.pEjCiii. fotl^cvii. 

C 0aomodo marcellus ^ifeop’ ap anne tcf 
pia t>cftruintXap.]ctpuif. foCljt:p?if. 

G Ob quacaufani pfbncri tbg pcnircics po 
fuifintremoriXapb.,ccpr. foClccviif. 

CI>ePiiurioncberctico:»5imcffcmctipfos. 
-Capir.rKcri. fof.IjCFriq. 

G £>c Tabano b<ixriarcba.ca.P;C^f. Ijcrvitj. 

GOc pafeba Tcl oiucrfita te (nlbnmon»5 fctt 
obieruation» que pcroiucrfas eccfiaacde 
bamur.ilap.Fictvtif. folio.ljC,cv»V 

G De pafeba moianiftaaXap..r,cFiiC. Itrijtr. 
G 0 carrianoaDmifi 6 c.Xap.tL foCipicip. 

GDeDmifiocm.iccdoniop.^Zap.clj. l.tcp. 

G De rcccffa luU Huminis z rurfus acedTo. 
iapit-dq. folio.lcpc. 

CO<»«dmodu caput iobis barifte piflnno 
P®lim fucric ocpo2tatu.Xap,rliq. Irjcjc. 

G 0 q^dmodu fltuian^ aflfiocbcnu5 folua 
Eccpitcpifcop9cu.Xjp.riuq. fcUtzp. 

t D c eugenio tyranno z quemadmodu fuc^? 


fvtgiftrum. 

ritfnBam8.^pit.irtv. 

Cpeniiraclls Dotiatiponftct bcrocc oc tbctr 
rinocoinitanop6tiftcc.£ap.)Cl^. Icpti. 
CDecpipbamocip:(o..£i!p.rint). 
COuSabioica micbiepjopbctarucinpo^ 
rafmioll£n&.Cap.pUp... fblio.lprpi. 
CDcftti£tbcodofppncipi8..C3.1. fo.lppfl’. 

GJntipmnt (Capitula 

libri Decimi. - ,, = . ^ 

GDe fncceffibcarcbadtj t bono2q.cap.i. fo. 
bono 2 t^lud»#adiatoa,rc< (l,t.v,tq» 
moucrit.X3p.i)'. folio. Ijctpj.. 

C De mo 2 tc neccarq pftarinopolitani pSrifts' 
astosdinatioeacribufep iobis-ca.iq. fo. 
C 0»o cutropi^ ppofit^ im^totf ( ljc,cjcq.' 

fuerat mtercmptoe.Xap.iui. foCl^jCdi- , 
GDcpuerfiocceUico 9 .BiobQ.ca.v. It^i 
CDcgaina mgfomilirfi.Xap.v). (b.lj:piciq. , 
CDcqftioncmf egyptios monaeboe cjco 2 a 
f02Vtruoc^fitco2p02c^.X3p.Tif. ftjcdq,^ 

C0»omodo byrnm nocturni aiobanefunt . 

incepn.Xapir.viq. folio.ycjC;Ciiq. 

GO-uiaepo ignatio angelo 2 Ube»laudanQii 
ririofitoffcnfa.Xap.ip. fo.ljCjCjriiq. 
CDe inimicis tobanie. Xap.j:. fo.ljociciiq. . 
G0«omodocpipb3mn8cip2iu83obanm 
fucritinimic»8.Xapic.t)’. folio.l;c;:iCiiq.., 
C 0UO iobcB babnent epipbamu.ca.w. fo. 
GXuraugiiitagraui^etB^Bio^ (l;c,c.tiuj. 
bani facta fit mimica t quo fuerit criUo dc 
p 02 ratu 8 .X 3 p.jCiq. fof.l^ctcr. 

G 0ub fitrciicriue.? Dcnno a caUmiaro 2 dx» 
impeditue.Xap.jCitq. folio.liCc,cv, 
G Oualitcr ^obaimes tf^ctauit auguftam. . 

Xapit.pv. folio.l;.,c,cv. 

G Dc mfidq 8 q io bani fiebat. ca.jCr). Icc.cvf . . 
GDefeamdaccpofmoneioblnis-zDe facce^ ‘ 
fctfmateptoptcrcum.Xap.jcvq. l 3 Cjc;;vi. 
C De cplio z De mo 2 tc iobio.ca.,inriq. lcp;:vi.~ 
G Ouomodo tllmcus t occidens ptopterio 
ban nem ab 02 ienmiibu 8 fc fufpendtt epi^ 
fcopie.Xap.pc. foUo.ljCjc,nfi. , 

CDectdtnarioncarracqconilaiuinopoUra^? 
nict a,u8odiop2opttr3ob9nnem.Xa^5, 
mt-tic. folto.liCiccvi. ' 

G t>c eu tropio lccio 2 ep:opter iob3nc3 tento. 

Xapif.]C]Cj. fo[io.lE,t,crf. 

GDemo2t£3rfacq.rt o^Jinattonc pontifi^' 
cis arnd.Xap.iCicq. foLltccvy. , 

GDcruccffrioncDiu^o 2 nm patriarcbams. 

Xap.priq. foUo.lic.EicTqi. 

GDeconcullTonitoqaasbarbari reipoblicc 


flegidcum» 

facicbantXap.fpiij. foCIicncrp. 
CCXuomodoalcpandarantiocbcnus cpifco 
pasoircoidamcpopuliiadvmtatcreiio!! 
canitecddicXap.jyv. fofdicppvq. 
C O-iio coipus iobanis pflannnopoUm fue 
mreuocaium.iap.picvi. fof.lpppvi). 
C&elauditotbeodofiimmort. jCap.ppvq. 

foliodiWjCTq. 

CDc miraculis contra pcrfa8gcllis.d:spu. 

ppritj. foUo.lpncvtl. 

CDcfucceffiocpotificu.cap.ppp. Iffpnj. 
CDc virtutibus abde apud pcrfas epifcopi 
£3pit.BCp. foElt^cicvi). 

CDc boimidilla apud efas nobiliflimo c5v 
fciroieXap.pcpi. foliodpptviq. 

C Defamio apud pcrfas confdToic . £apit. 

pcpi). fblio.lpppvitj. 

CDcbcniaraitipcrlico bYacono ciuftp mar 
wrio.^pit.ppiciti. . fofdpcpvit). 

CCietbeodotoanuocbcno epoet tbcodoio 
mdpfucftcno pdnficc.ca.jcicjaiq. Ifficviti. 
COc fincimpaatoiisarcbadti. Xap.|CKCv. 

' folio-lppicviu. 

CllnnpmntCapituta 

[ibiiXSndccimi. 

COuiacbeodolg mnio:i 8 impcnupfectud 
rcgebatantbcmi^Xap.f. foCl^iCAic 
fl&e artCco epifeopo etufe^ mo2ibu8.>Capic. 

tj. foCljCjqct?:, 

C Oe tbeodofto ^ifcopo fumade . ct quam 
admoduUlic maccdonianiconucrri funt. 
^Zapudij. fotl,t;cFi]C. 

C Cuo paralyticus per bapdrmu (Ic 
airaru8Xapit.uq. fotldcrijc. 

C^cfabbado berctiarcbc.eia(c^(^\iaci\^. 

-CapitrV. folio.ljcjc]ci|c. 

CDetnozcecbcodotudairianotu epifeopiet 
o:dinarione faubafti. z quefnbeo fmt 
fbXap.rf. folio.li;;cictic» 

C&co:dmaiiocdriIUcpi.^ap.vii. ipfifip. 
C 0 ud apud cfase marutbaepm fit jt^iant 
ca 3 biUtata.d:;ap.viq. folio.tjc;:jcip. 
C 0 uemadmodu 5 ytaltam vallat alaricus. 

aCapit.ijC. foCjcc. 

C t>c ^clhno rotuano podltce et quomodo 
nouatianoe fuerit infccums z pe fabba^ 
ho.iiap.jc. 

C f:>c redmSe z nedbjcpunou quep iudeos 
aleicarulri3p2ouencrunc.-Cap.)qf. fotpc, 
C0ebyp3tica pbilofopbiaquo lal^dria 
■fuerit irueremptaXap.cq. fotpa 
C0o^iu<^P^>i>nptioi8 fuepenaseieroi^ 


fStgtllrum. 

ucrint.Xap.pitj. foKtc^ 

V Deiudeoq sum rcpe bapuTaretiaqua fon^ 
cisabceirit.Xap.puti. foEpef. 

CGuooigcrd’r 9 ;pfa?.ppiaiio 8 fuerit pfe 
cut^paromaniseuict^.Xap.pv. fo.pq', 

G0uoacatiuscpsanndecapciuos pfaprc 
demita romanis militto venditis ecclefU 
milititot patlos cufumptiteadpiopita 
Dcllinauit.Xap.pvi. fotpcf. 

Gtbecudoebia vpoictbcodolq z Dclaudib 
mftus.Xap.pvtj. fblio.pcij. 

GOuotbanncscvrannosin occidente fiiea 
ritrupaacus.Xap.pvitj. foEpep, 

Clittripmnt Capitula 

libiiDuodccimu 

G&coitu Valentiniani principis filtjplaci!: 
de.Xap.f. (oEpeq. 

G De bonis attici conftantinopolitaniponv 
tificis.£ap.tj. foEpeu. 

G Deoidinacioerifinnq z moiib ipius.etiia 
piociilus oidinaf ajici nonlic rntotus. 
Xap.iij. foEpeiu, 

G Deoidinatioe ncftoiq 7 q fub eo in cccf^ 
malap:onenerupXap.iiii. foEpdij. 

C De cpbefino peilio p neftoiiu.ca.v. pciiii. 

G D.uomodo iobanes antioebenus cvriltos 
D3mnauerit.Xap.vf. foEpciiij. 

GDeoidinatione mapimiani cornlantinon 
poli.Xap.vtj. foEpciiij. 

CD-uanticpifcopiepalijsadaliasecclefias 
fmtmutati.Xap.vitj. foEpciiij. 

G 0110 apiis creta quodlittdeo Dtcftcfeene 
niovfen pEimiiudeoicoeccpiige fmt mo:< 
tui z reliq facti rnntppianf.ca.ip foEpev. 

G De magno inecdio coftantinopoli facto. P 
moitemapimianiatcD conliitutione p:o« 
coluXap.p. foEpev. 

G DecouerfariSe 7 monte jjculi.ca.pf. pcv. 

cDcvictoiiabarbaros.Xap.pii. foEpev. 

G 0uomodo filia tbcodofij Valentiniano fit 
iuncta.Xap.piij.. foEpev. 

G 0ub coipus iobanisfit conftancinopoli 
rcnocamm.Xap.ptiij. foEpcvf. 

C0u5eudopiavpoi impatoiisad bierofo 
lYmlpiopcrauii.Xap.pv. foEpcvi'. 

G Ottia pioculus ibalafliu fenatoicm aucto 
ritatefua cefariecaipadocie fecit epifeopu 
Xap.pvj. folio.pcv|. 

XansDco, 
L'>'